ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 HANKKEEN TAUSTAT, TOTEUTUS JA AIKAISEMPI LAATUTYÖ ITÄ-SUOMEN KIRJASTOISSA 2.1 Hankkeen tarkoitus 2.2 Hankkeen toteutus 7 3 KIRJASTOKYSELYN TULOKSET Vastaajien taustatiedot Kirjasto kuntalaisten palveluna Kirjastopalveluiden saatavuus ja seutuyhteistyö Kirjastopalveluiden kehittäminen ja asiakaslähtöisyys Kirjastopalveluiden rahoitus ja tuloksellisuus Kirjastohenkilöstön koulutus ja rekrytointi Maakunnan vaikutus laatutekijöiden toteutumiseen Kunnan koon vaikutus laatutekijöiden toteutumiseen 31 PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSET 3 5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 2 LIITTEET Liite 1 Kirjastoille suunnatun kyselyn väittämät Liite 2 Päättäjille suunnatun kyselyn väittämät Liite 3 Kirjastokyselyn vastauksien keskiarvot maakunnittain Liite Kirjastokyselyn vastauksien keskiarvot kunnan koon mukaan Liite 5 Päättäjäkyselyn vastauksien keskiarvot maakunnittain Liite 6 Päättäjäkyselyn vastauksien keskiarvot kunnan koon mukaan

3 3 1. JOHDANTO Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisi vuonna 2010 yleisille kirjastoille suunnatun laatusuosituksen. Sen tarkoituksena on tarjota kirjastoille apuvälineitä niiden toiminnan arviointiin ja taata kuntalaisille laadukkaat ja tasavertaiset kirjastopalvelut kaikissa Suomen yleisissä kirjastoissa. Laatusuositus sisältää laatukuvauksia, joiden kautta kuvataan hyvää ja laadukasta kirjastoa. Sen lähtökohtana on kuntien vastuu kirjastopalveluiden järjestämisestä ja lain määrittämä kuntien kirjastotoimen arviointivelvollisuus. Laatusuositukset on suunnattu erikseen kirjastopalveluiden ylläpitäjille, kirjaston palveluille, henkilökunnalle, kokoelmille sekä tiloille. Tässä raportissa kuvataan Itä-Suomen kirjastojen yhteisen laadunarviointihankkeen toteutusta ja tuloksia. Hankkeen tarkoituksena oli laatusuositusta apuna käyttäen arvioida kirjastopalveluiden tämänhetkistä laatua kuntien kirjastoissa. Hanke jatkaa ja täydentää Itä-Suomen kirjastojen aiempaa laatuyhteistyötä. Tässä hankkeessa laadunarviointi perustuu laatusuosituksen siihen osaan, jossa kuvataan kirjastopalveluiden laatua ylläpitäjänäkökulmasta. Kuvaus on laadittu laatusuosituksessa palvelulupauksen muotoon, ja se sisältää palveluiden rahoitusta, palveluverkkoa, seudullista yhteistyötä, henkilöstön osaamista ja asiakaslähtöisyyttä määrittäviä laadun mittareita ja vähimmäisvaatimuksia. Siinä kuvataan tekijöitä, jotka toteutuessaan muodostavat laadukkaat kunnalliset kirjastopalvelut. Tässä raportissa on kuvattu hankkeen tarkoitus, hanketta edeltänyt laatutyö Itä- Suomen kirjastoissa, hankkeen toteutus sekä laatutasoa kartoittavan kyselyn tulokset. Raportin lopuksi esitetään yhteenveto tuloksista vertailemalla kuntien kirjastoille ja päättäjille kohdistettujen kyselyiden vastauksia ja niistä esiin nousevia näkemyksiä kirjastopalveluiden laadun tilasta.

4 2 HANKKEEN TARKOITUS, TOTEUTUS JA AIKAISEMPI LAA- TUTYÖ ITÄ-SUOMEN KIRJASTOISSA 2.1 Hankkeen tarkoitus Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa kirjastopalveluiden tämänhetkinen laatu Itä-Suomen kirjastoissa. Kartoituksen pohjana käytettiin OKM:n Yleisten kirjastojen laatusuosituksessa linjattuja mittareita laadukkaita kirjastopalveluja tuottavalle kunnalle. Hankkeeseen osallistuivat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kirjastot. Laadun arviointia pyydettiin myös kuntien kirjastoasioista vastaavien lautakuntien jäseniltä. Tarkoituksena oli kirjastotoimenjohtajien lisäksi kartoittaa myös päättäjien omakohtaisia mielipiteitä kuntiensa kirjastojen laadusta. Kyselyiden tuloksia oli tarkoitus verrata keskenään ja arvioida, miten mielikuvat kirjastopalveluiden laatutekijöistä vastaajien välillä kohtaavat. Hankkeen lopputuotoksena syntyi näiden alueiden kirjastojen laatua kuvaava raportti. Tuloksia on tarkoitus käyttää apuna kirjastoissa tehtävän laatutyön kehittämisessä sekä pohjana päättäjien kanssa käytävissä kirjaston palveluita ja laadun kehittämistyötä koskevissa keskusteluissa. Hankkeen ohjausryhmän muodostivat Marja Tiittanen-Savolainen Kuopion kaupunginkirjastosta, Rebekka Pilppula Joensuun seutukirjastosta, Virpi Launonen Mikkelin kaupunginkirjastosta, Lea Tserni-Puittinen Lieksan kaupunginkirjastosta, Maarit Koskinen Siilinjärven kunnankirjastosta sekä Eeva Hiltunen Itä- Suomen aluehallintovirastosta. Projektityöntekijänä toimi Selene Keränen. Hanke jatkoi Itä-Suomen kirjastojen aiempaa laatuyhteistyötä. Tätä hanketta edeltäneet laatuhankkeet on seuraavaksi lyhyesti esitelty. Tilat syyniin! -hanke Vuonna 2013 toteutettiin Itä-Suomen kirjastojen tiloja kartoittava hanke. Arkkitehtiopiskelija kiersi kirjastoja kuvaamassa ja arvioimassa niiden tiloja ennalta määritettyjen kriteerien pohjalta. Tiloja arvioitiin suhteessa OKM:n laatusuosituksessa kirjattuja tiloille asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Arvioinnin kohteena

5 5 olivat pääkirjastot sekä 2000-luvun kuntaliitoksien myötä entiset pääkirjastot. Hankkeesta saatiin kattava ja systemaattinen arviointi Itä-Suomen kirjastojen tiloista. Arviointiraporttia voidaan käyttää jatkossa kehittämissuunnitelmien laatimisen pohjana sekä näiden suunnitelmien perusteluna. Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatutyön tila -hanke Kesällä 2012 toteutettiin Itä-Suomen kirjastojen ja ELY-keskuksen (nyk. AVI) yhteishankkeena kirjastoissa tehtävää laatutyön tilaa kartoittava hanke. Hanke toteutettiin kirjastojen johtajille suunnattuna sähköisenä Webropol-kyselynä. Kysymyksissä käsiteltiin OKM:n laatusuositusten tunnettavuutta, käytössä olevia laadunarviointikeinoja, laatuyhteistyötä kunnan/kaupungin kanssa sekä laatutyön tulevaisuutta kirjastoissa. Kyselyn perusteella laatutyö on alueen kirjastoissa melko hyvällä mallilla ja siihen suhtaudutaan kirjastoissa positiivisesti. Monissa vastaajakirjastoissa laatutyötä oltiin vasta aloittelemassa, joissakin kirjastoissa se oli jo systemaattista ja osa kirjaston arviointijärjestelmää. Eniten laatutyöhön kaivattiin kunnalta tukea, koulutusta ja selkeää mittaristoa laadun arvioimiseksi. Myös maakuntakohtaista yhteistyötä toivottiin lisättävän resursseiden tehokkaamman hyötykäytön vuoksi. Tämän hankkeen jälkeen Itä-Suomen kirjastojen laatutyöryhmän toiminta päätettiin myös vakiinnuttaa. Kehittämistyöryhmä kokoontuu vuosittain, ja sen tarkoituksena on pitää laatutyö elävänä ja kiinnostavana sekä tukea laatutyötä Itä- Suomen kirjastoissa. Itä-Suomen kirjastojen arviointiverkosto -hanke Hanke toteutettiin vuosina ja se koostui Mikkelin Asiakaslähtöiset menetelmät palveluiden arvioinnissa -hankkeesta sekä Joensuun Kokoelmien arviointi -hankkeesta.

6 6 Mikkelissä vuonna 2009 käynnistyneen asiakaspalvelun arviointihankkeen tarkoituksena oli kokeilla erilaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä kirjaston palvelujen arvioinnissa ja testata niiden käyttökelpoisuutta asiakaspalautteen keruumuotoina. Hankkeen lähtökohtana oli kirjastojen palvelujen sopeuttaminen nykyisiin henkilöstöresursseihin ilman, että asiakaspalvelun laatu laskisi sekä löytää uudenlaisia toimintatapoja asiakkaiden kohtaamiseen. Samoin mietittiin, miten asiakaspalvelun arviointia voitaisiin kehittää pelkistä lomakekyselyistä aidosti asiakaslähtöiseen suuntaan. Tavoitteena oli parantaa asiakaspalvelun laatua, lisätä asiakasyhteistyötä sekä kerätä eri asiakasryhmiltä mielipiteitä ja ideoita kirjaston palveluista ja niiden kehittämisestä. Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä- Savon maakuntakirjasto toteutti hankkeen aikana viisi eri tutkimuskokeilua asiakaspalvelun laadun selvittämiseksi ja kehittämiseksi. Näitä olivat: vuotiaille nuorille suunnattu Kirjasto Mitä häh? -eikäyttäjätutkimus Hyvinvointia ja elämänlaatua kirjastosta -foorumi senioreille Unelmieni kirjasto -taidekilpailu kirjaston asiakkaille ja henkilökunnalle Pikapalautejärjestelmien testaaminen Mystery shopping -kokeilu. Joensuussa toteutettu hanke puolestaan perustui Joensuun seutukirjaston perustamisvaiheessa todettuun kokoelmien arvioinnin tarpeeseen. Hanketta edelsi vuonna 2007 tehty kotiseutuaineiston kartoitus. Nyt suoritettu kattava kokoelmien kartoitus perustui tilastotietoihin vuosien 2008 ja 2009 osalta. Hankkeen tavoitteina olivat muun muassa kokoelmien arviointi, kokoelman hankinnan, karsinnan ja varastoinnin periaatteiden kirjaaminen, tietoisuuden lisääminen yhteisestä kokoelmasta, asiakasesitteen valmistaminen sekä kokoelmapolitiikkaa koskevan hiljaisen tiedon siirtäminen. Kokoelmatyöhankkeen seuraavana tavoitteena oli rakentaa malli jatkuvalle arvioinnille ja jatkaa yhteistä oppimista. Hanketta laajennettiin vuonna 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana, jolloin suoritettiin 16 kirjaston palvelupisteen kokoelmien arviointia vertaisarviointina.

7 7 2.2 Hankkeen toteutus Hanke toteutettiin syys-joulukuussa 201. Ohjausryhmän aloituspalaveri pidettiin keskiviikkona Toteutusmuodoksi vahvistui tuolloin laatutekijöistä muodostettavat väittämät ja niiden pohjalta laadittu sähköinen, Surveypalkyselyohjelmalla toteutettava kyselytutkimus. Laadunarviointia varten valikoitui kaksi erillistä kohderyhmää, joille laadittiin kaksi erillistä kyselyä. Toinen niistä kohdistettiin Itä-Suomen kirjastotoimenjohtajille tai vastaavassa asemassa oleville ja toinen kuntien kirjastoasioista vastaavien lautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Kyselyt koostuivat kirjastopalveluiden laatutekijöitä kuvaavista väittämistä. Väittämät perustuivat Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 julkaisemaan Yleisten kirjastojen laatusuositukseen ja sen kirjastopalveluiden tavoitetaso ylläpitäjänäkökulmasta -osaan. Sen pohjana toimii palvelulupaus, jossa sanotaan: Kunta huolehtii kuntalaisten sivistyksellisistä perusoikeuksista ylläpitämällä laadukkaita kirjastopalveluita. Laadukkailla, kuntalaisten tarpeita vastaavilla kirjastopalveluilla luodaan hyvinvointia, iloa, elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille. Niillä kunta vahvistaa omaa kulttuurista perustaansa ja ennaltaehkäisee tiedollista ja muuta syrjäytymistä. Kunta huolehtii, että kirjastotoiminnan peruspilareista (tila laitteineen, ajanmukainen kirjastojärjestelmä, ajantasainen kokoelma, ammattitaitoinen henkilökunta ja riittävät aukioloajat) mikään ei puutu tai ole laadultaan tai määrältään riittämätön. (OKM 2010, 3.) Projektityöntekijä muotoili kyselyyn valittavat väittämät laadukkaita kirjastopalveluita tarjoavalle kunnalle laadittujen mittareiden pohjalta, jotka on koottu laatusuositukseen sivuille Tämän jälkeen ohjausryhmän kanssa väittämät arvioitiin, niiden sanamuodoista keskusteltiin ja käydyn keskustelun pohjalta tehtiin tarvittavat muutokset. Lopullinen versio väittämistä syötettiin Surveypaljärjestelmään, jonka jälkeen niiden muotoa ja termistöä vielä hiottiin mahdollisimman yksiselitteiseen ja mitattavaan muotoon. Lopullinen kysely koostui viidestä väittämäkokonaisuudesta. Ne käsittelivät kirjaston roolia kunnassa, kirjastopalveluiden kehittämistä, alueellista ja seudullista yhteistyötä, kirjastotoiminnan rahoitusta ja kirjaston henkilökunnan osaamista. Vastaajat arvioivat kyselyn väittämiä Likert-asteikolla 1 5 (1 = täysin eri mieltä,

8 8 5 = täysin samaa mieltä). Kysely sisälsi myös muutamia avoimia kysymyksiä sekä jokaisen osion lopussa olevan avoimen vastauskentän, jossa vastaajat saivat halutessaan täsmentää tai kommentoida antamiaan vastauksia. Kirjastokysely toimitettiin kirjastotoimenjohtajille 35:een Itä-Suomen kuntaan. Kyselyn kohdekunnista 17 sijaitsi Pohjois-Savon alueella, yhdeksän Etelä- Savossa ja yhdeksän Pohjois-Karjalassa. Kysely julkaistiin ja muistutusviesti kyselystä lähetettiin ensimmäisen vastausviikon jälkeen. Kysely oli avoinna kaksi viikkoa. Kyselyn sulkeuduttua tulosten analysointiin ja raportointiin jäi noin kuukausi. Tuloksien analysointia varten vastaajakunnat jaettiin asukasluvun perusteella pieniin (alle 5000 asukasta), keskisuuriin ( asukasta) ja suuriin (yli asukasta) kuntiin. Vastauksia arvioitiin myös maakuntatasolla. Päättäjille suunnattu kysely kohdistettiin lautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Kyselyyn poimittiin yhteensä kaksitoista väittämää kirjastokyselyn eri osioista. Päättäjäkysely haluttiin pitää lyhyenä, ja sen ohjeistuksessa korostettiin oman näkemyksen esittämistä vastausvaihtoehtoa valittaessa. Päättäjäkyselyn lopussa oli myös vastauskenttä avoimille kommenteille. Kysely lähetettiin yhteensä 83 vastaajalle kolmeen maakuntaan. Postituslista ei ollut sähköpostiosoitteiden puutteen vuoksi ihan täydellinen. Kahdeksan ilmoitettua sähköpostiosoitetta ei myöskään ollut voimassa, eikä kysely siis tavoittanut kaikkia postituslistalla olleita. Päättäjäkysely oli avoinna Kirjastokyselyn vastaukset on esitetty kappaleessa kolme ja päättäjäkyselyn kappaleessa neljä. Tuloksia on tarkasteltu kaikkien osallistujien vastauksia esittelevien grafiikoiden kautta sekä lyhyillä kirjallisilla yhteenvedoilla maakunnan ja kunnan koon vaikutuksista vastauksiin. Graafisesta taulukosta ilmenee vastausten prosenttiosuuksien lisäksi vastaajien lukumäärä sekä kaikkien vastausten keskiarvo. Lisäksi liitteistä löytyy molempien kyselyiden sisältämät väittämät (liitteet 1 ja 2) sekä graafiset esitykset maakunnan ja kunnan koon mukaan jaotelluista vastauksista (liitteet 3 6) vertailun helpottamiseksi.

9 9 3 KIRJASTOKYSELYN TULOKSET 3.1 Vastaajien taustatiedot Taustatietoina kyselyssä käytettiin vastaajakirjaston sijaintimaakuntaa sekä kunnan kokoa. Kyselyyn vastasi 22 kirjastotoimenjohtajaa. Vastausprosentti oli näin 63 %. Vastausten maakunnallinen jakautuminen näkyy taulukosta 1. Kirjaston sijaintimaakunta Vastaajia % Vastaajia kpl Etelä-Savo 27 6 Pohjois-Karjala 1 3 Pohjois-Savo Taulukko 1: Vastaajien jakautuminen maakunnan mukaan Pohjois-Savon korkeampaa vastausprosenttia selittää osittain se, että siellä sijaitsee miltei kaksinkertainen määrä kyselyssä mukana olleita kuntia kahteen muuhun maakuntaan verrattuna. Kuntien koon mukaan vastaukset jakautuivat taulukon 1 mukaisesti. Asukasluku Vastaajia % Vastaajia kpl Alle Yli Taulukko 2: Vastaajien jakautuminen kunnan koon mukaan Vastaajakirjastoista 1 % sijaitsee siis pienissä kunnissa, 18 % keskisuurissa ja 1 % suurissa kunnissa. Keskisuurien kuntien alhaisempaa prosenttiosuutta selittää niiden määrällisesti pienempi osuus kyselyn kattaneista kunnista.

10 Kirjasto kuntalaisten palveluna Ensimmäisen kysymyskokonaisuuden väittämät koskivat kirjaston peruspalveluihin liittyviä laatutekijöitä. Osion väittämät saivat kyselyn väittämäkokonaisuuksien korkeimman keskiarvon. Kaikkien väittämien yhteiskeskiarvoksi muodostui,08. Yksittäisistä väittämistä korkeimman keskiarvon sai ensimmäinen, kirjastopalveluiden tiedonsaannin mahdollistavaa roolia kunnassa mittaava väittämä (,5). Alhaisimman keskiarvon (3,55) sai palveluiden monikulttuurisuutta koskeva väittämä 5 6% Kaikki (KA:.5, Hajonta:0.5) (Vastauksia:22) Kuvio 1: Kirjastopalvelut mahdollistavat kuntalaisille vapaan ja helppokäyttöisen pääsyn keskeisiin kansallisiin tiedonlähteisiin ja paikalliseen kulttuuriin. Kuviosta yksi ilmenee, että kaikki vastaajat pitävät kunnan tarjoamia kirjastopalveluita hyvänä tai melko hyvänä tiedonsaannin mahdollistajana. Yhdessä avoimessa kommentissa todetaan, että kirjastopalvelut kyllä voivat mahdollistaa tämän kuntalaisille, mutta väittämän toteutuminen on vahvasti kuntakohtaista. 32% Kuvio 2: Kirjastoissa on ajantasaiset, laadukkaat ja uusiutuvat kokoelmat 6% Kaikki (KA:.27, Hajonta:0.5) (Vastauksia:22) Suuri osa vastaajista kokee myös kirjaston kokoelmat laadukkaina ja ajantasaisina (kuvio 2). Yhdessä avoimessa kommentissa mainitaan pitkään jatkunut

11 11 kunnan huono taloustilanne, joka näkyy resurssien puutteena ja vaikuttaa muun muassa kokoelmatyöhön hankintojen vähentyessä. 5 1% Kaikki (KA:.27, Hajonta:0.75) (Vastauksia:22) Kuvio 3: Kirjaston kokoelmissa on eri asiakasryhmille soveltuvaa aineistoa sekä opiskeluun että viihtymiseen. Myös kirjaston kokoelmat koetaan pääosin laatusuosituksen mukaisesti kuntalaisten tarpeita palvelevana (kuvio 3). Vain viisi prosenttia on melko eri mieltä väittämästä ja saman verran ei osaa ottaa kantaa väittämään. Kuvio : Kunnan monikulttuurisuus näkyy kirjaston kokoelmissa ja palveluissa. Monikulttuurisuuskysymys jakoi vastauksia jonkin verran. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista kokee monikulttuurisuuden näkyvän kirjaston palveluissa. 18 % on melko eri mieltä ja 18 % ei osaa sanoa. Vastauksiin voi vaikuttaa kunnan monikulttuurisuuden aste sekä kirjaston resursseista johtuvat monikulttuuristen palveluiden ja kokoelmien ylläpidon haasteet ja mahdollisuudet. - vaihtoehdon voi tulkita myös niin, että kunnassa ei ole monikulttuuristen palveluiden tarvetta. 9% 18% 18% 5 Kaikki (KA:3.55, Hajonta:0.89) (Vastauksia:22)

12 12 Kuvio 5: Kirjaston verkkopalveluita kehitetään määrätietoisesti. Kirjastojen verkkopalvelut aiheuttivat myös kuvion viisi mukaisesti jonkin verran hajontaa vastauksissa. Avoimissa kommenteissa verkkopalveluista todettiin, että niiden kehittämistä ei vielä koeta kirjaston perustyöksi. Toisessa kommentissa mainittiin, ettei verkkopalveluiden kehittäminen kuulu pienen kirjaston tärkeimpiin tehtäviin. Lisäksi kommenttien perusteella verkkopalveluiden kehittäminen koetaan vaikeaksi. 9% 23% 27% 1% Kaikki (KA:3.73, Hajonta:1.09) (Vastauksia:22) 9% 27% 59% Kaikki (KA:.05, Hajonta:0.82) (Vastauksia:22) Kuvio 6: Kirjastojen tilat ovat toimintaan sopivat, helposti saavutettavat ja esteettömät. Suuressa osassa vastaajakuntia kirjastojen tilojen koetaan olevan kirjastotoiminnalle sopivat ja riittävän esteettömät (kuvio 6). Tiloja koskevissa avoimissa kommenteissa mainittiin, että tilat ovat parasta aikaa remontissa ja että esteettömyystekijät korjaantuvat tulevan peruskorjauksen myötä. Tilat koetaan yhden kommentin mukaan myös ahtaiksi, mutta kuitenkin helposti saavutettaviksi.

13 13 36% 59% Kaikki (KA:.27, Hajonta:0.69) (Vastauksia:22) Kuvio 7: Kirjastopalvelut ovat osa kunnan hyvinvointi-, oppimis- ja kulttuuripalveluita ja - prosesseja. Kirjastopalveluiden koetaan myös vahvasti olevan osa kunnan hyvinvointi-, oppimis- ja kulttuuripalveluita (95 % vastaajista täysin tai melko samaa mieltä). Yksi avoimen kommentin jättänyt vastaaja kuitenkin pohtii, mitä väittämällä loppujen lopuksi tarkoitetaan ja mistä tietää, onko kirjasto osa näitä tärkeitä palveluita. Väittämän taustalla vaikuttanee ajatus siitä, että kirjasto otetaan huomioon yhtenä hyvinvointia ja oppimis- ja kulttuurimahdollisuuksia tarjoavana kunnallispalveluna kunnan muita palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä. On hienoa, että niin moni vastaaja kokee, että kirjasto on itse tai kunnan tasolla on onnistuttu tässä tehtävässä. Toisessa avoimessa kommentissa huomioidaan, että kirjastojen rooli hyvinvoinnin tuottajana helposti unohdetaan kunnallisorganisaatiossa. 3.3 Kirjastopalveluiden saatavuus ja seutuyhteistyö Toinen väittämäkokonaisuus pyrki mittaamaan kirjastojen kehittämistä sekä osana muita kunnallisia palveluita että alueellisen ja seudullisen yhteistyön kautta. Samassa kokonaisuudessa arvioitiin myös palveluiden saatavuutta (aukioloajat, toimipisteet ja kirjastoautopalvelut) kuntalaisten näkökulmasta. Osion korkeimman keskiarvon sai väittämä pyrkimyksestä parhaisiin käytäntöihin (,27) ja alhaisimman kirjastoautopalvelua koskeva väittämä (3,59).

14 1 9% 32% 5 Kaikki (KA:.1, Hajonta:0.76) (Vastauksia:22) Kuvio 8: Kirjasto on lähipalvelu, ja kirjastot sijaitsevat väestön liikkumisen ja asumisen kannalta keskeisillä paikoilla. Suurimmassa osassa vastaajakuntia (87 %) kirjastojen koetaan oleva kuntalaisia palveleva lähipalvelu, jonka toimipisteet ovat toiminnan kannalta hyvin sijoitetut (kuvio 8). Vain viisi prosenttia on melko eri mieltä väittämästä, ja yhdeksän prosenttia ei ole muodostanut asiasta mielipidettä. Avoimissa kommenteissa oli mainittu, että kirjasto koetaan lähipalveluna, vaikka lähipalvelulle asetettu kilometriraja ei kunnassa toteudu. Kuntaliitto toteaa, että lähipalveluita määriteltäessä on palvelun saatavuuden lisäksi tärkeää huomioida myös palvelun saavutettavuus. Kotipalvelulla, kuljetuspalveluilla ja muilla järjestelyillä on mahdollista luoda lähipalveluita vähän pidemmänkin matkan takaa. Laatusuosituksessa palvelupaikkojen saavutettavuuden suositus koskee taajama-alueita, ja niissä 80 %:lla väestöstä tulisi olla enintään 2 kilometriä tai ajallisesti puoli tuntia matkaa kirjastoon (OKM 2010, 26). 18% 18% 18% 1% Kaikki (KA:3.59, Hajonta:1.5) (Vastauksia:22) Kuvio 9: Kirjastoautopalvelu täydentää harvaanasutuilla seuduilla fyysisen palveluverkon palveluita. Kirjastoautopalveluiden kohdalla laatusuosituksen kuvaus ei kaikissa kunnissa toteudu. Vähän yli puolet (59 %) vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä

15 15 väittämän kanssa. Täysin tai melko eri mieltä on 23 %. Kahdeksantoista prosenttia on valinnut en osaa sanoa -vaihtoehdon. Kahdessa avoimessa kommentissa kerrotaan, ettei kunnassa ole kirjastoautoa. Toisessa kommenteista kuitenkin mainitaan fyysisten toimipisteiden määrän paikkaavan auton puutetta. Kirjastot.fi -sivuston tilastojen mukaan kirjastoautojen lukumäärä on tasaisesti laskenut koko maassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viiden viime vuoden aikana kirjastoautojen lukumäärä on vähentynyt noin kahdeksan prosenttia. Toisaalta kirjastoauton palveluja pyritään joissakin kunnissa paikkaamaan esimerkiksi toimivalla kotipalvelulla ja muun muassa päiväkoteihin ja alakouluille toimitettavilla kirjalaatikoilla. Kuvio 10: Kirjastojen aukioloajat ovat riittävät ja asiakkaiden kannalta oikein sijoitetut. Kuviosta kymmenen näkyy, että kirjastojen aukioloaikoihin ollaan tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 91 % kunnista. Vähän alle kymmenen prosenttia kokee niissä olevan kehittämisen varaa. 9% 18% 73% Kaikki (KA:.0, Hajonta:0.7) (Vastauksia:22) 1% 6% 18% Kaikki (KA:3.95, Hajonta:0.71) (Vastauksia:22) Kuvio 11: Kirjastopalvelua kehitetään määrätietoisesti strategisten tavoitteiden suuntaan. Noin viidennes kokee, että kirjastopalveluiden kehittäminen kunnassa on määrätietoista ja perustuu strategisiin tavoitteisiin. 6 % on melko samaa mieltä väittämän kanssa ja viisi prosenttia puolestaan melko eri mieltä (kuvio 11).

16 16 Kuvio 12: Kunnan sisäisen, toimivan yhteistyön lisäksi kunta kehittää kirjaston palvelutarjontaa yhdessä toisten kuntien ja muiden palveluntarjoajien kanssa. Yhteistyö kuntien ja palveluntarjoajien välillä toteutuu kuvion 12 mukaisesti hyvin tai melko hyvin. 82 % vastaajista on tyytyväisiä yhteistyöhön. 1 % on melko eri mieltä. 1% 27% 5 Kaikki (KA:3.95, Hajonta:0.93) (Vastauksia:22) 1% 1% 36% 32% Kaikki (KA:3.68, Hajonta:1.33) (Vastauksia:22) Kuvio 13: Alueellisesta ja seudullisesta yhteistyöstä on selkeät sopimukset, ja kustannusvastuut on määritelty. Alueellisia yhteistyösopimuksia ja kustannusvastuita koskeva laatuväittämä osoittaa jonkin verran eroavaisuuksia kuntien välillä (kuvio 13). Noin kolmasosa vastaajista on täysin samaa mieltä (32 %), ja kolmasosa melko samaa mieltä (36 %), kun taas 1 % vastaajista on täysin eri mieltä väittämän kanssa. En osaa sanoa -vastaukset voivat osittain heijastella joko sopimuskäytäntöjen toimimattomuutta kuntatasolla tai yhteistyösopimusten puutetta.

17 17 9% 9% 32% 6% Kaikki (KA:3.91, Hajonta:1.08) (Vastauksia:22) Kuvio 1: Kunta kantaa oman vastuunsa yhdessä tuotetuista palveluista. Kunnan koetaan kantavan oman vastuunsa yhdessä tuotetuista palveluista hyvin tai melko hyvin (78 % vastauksista). Viisi prosenttia vastaajista on täysin eri mieltä väittämän kanssa, ja yhdeksän prosenttia melko eri mieltä (kuvio 1). 18% 1% 18% 6% Kaikki (KA:3.82, Hajonta:1.3) (Vastauksia:22) Kuvio 15: Verkkopalveluiden kehittämisessä on huomioitu seudullisen yhteistyön mahdollisuudet ja kansallisesti tuotetut palvelut. Väittämä verkkopalveluiden kehittämisestä aiheuttaa jälleen jonkin verran hajontaa vastauksissa. 6 % vastaajista kokee, että seudullinen yhteistyö ja kansalliset verkkopalvelut on hyödynnetty hyvin tai melko hyvin oman kunnan kirjastoissa. Täysin tai melko eri mieltä on 23 % vastaajista. Avoimissa kommenteissa todetaan, että yhteistyö maakunnan tasolla toimii, ja järjestelmiä kehitetään yhteistoimintana. Myös kirjastokimppojen sisällä tehdään kommenttien mukaan kehittämistyötä ja sovitaan uusista käytänteistä.

18 18 Kuvio 16: Kirjastopalveluissa pyritään parhaisiin käytäntöihin ja kansallisen laatusuosituksen toteuttamiseen. Lähes kaikissa vastaajakirjastoissa (91 % vastaajista) koetaan, että laatusuositusta pyritään toteuttamaan ja parhaisiin käytäntöihin pyritään toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Osion päätteeksi kysyttiin vielä seutukirjastotoiminnasta ja sen merkityksestä. Vastaajista 23 % on ilmoittanut kirjastonsa kuuluvan seutukirjastoon, mutta kahdessa avoimessa kommentissa tarkennetaan, että kyseessä on kirjastokimppa, eikä varsinainen seutukirjasto. Yhteistyötä kirjastokimpan sisällä kuitenkin arvostetaan ja sen koetaan tukevan sekä edistävän oman kirjaston palveluita. Kirjastokimppojen toteuttaman yhteistoiminnan todetaan olevan pelastusrengas pienille kunnille. 9% 36% 5 Kaikki (KA:.27, Hajonta:0.62) (Vastauksia:22) Kommenttien perusteella seutukirjaston koetaan vaikuttavan positiivisesti kirjaston palveluiden järjestämiseen. Kommenteissa mainitaan muun muassa yhteisen toiminta-ajatuksen ja arvojen palvelevan myös kirjastopalveluiden järjestämistä. Palaute palveluita ostavilta kunnilta on ollut pääosin positiivista. 3. Kirjastopalveluiden kehittäminen ja asiakaslähtöisyys Palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja kehittämistä mittaavissa väittämissä keskiarvollisesti parhaiten onnistutaan kuntalaisten palautteenannon mahdollistamisessa (keskiarvo,8). Eniten kehittämisen varaa koetaan olevan kuntalaiskyselyihin osallistumisessa sekä kehittämistyön tueksi tehtävien tarve- ja käyttötutkimuksien toteuttamisessa. Keskiarvo näissä molemmissa oli 3,23.

19 19 2% 71% Kaikki (KA:.1, Hajonta:0.6) (Vastauksia:21) Kuvio 17. Kirjaston palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti. Vastausten perusteella asiakaslähtöisyys on otettu kehittämisen perustaksi lähes kaikissa vastaajakirjastoissa. 95 % vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä väittämästä (kuvio 17). Yksi vastaaja ei ole vastannut kysymykseen. 27% 23% 32% 1% Kaikki (KA:3.23, Hajonta:1.13) (Vastauksia:22) Kuvio 18. Kirjaston palveluita kehitetään säännöllisiin tarve- ja käyttötutkimuksiin perustuen. Sen sijaan säännölliset tarve- tai käyttötutkimuksiin perustuvat kehittämismenetelmät eivät kaikissa kirjastoissa täysin toteudu (kuvio 18). 32 % on täysin tai melko eri mieltä väittämän kanssa, ja 23 % on valinnut en osaa sanoa - vaihtoehdon. Vähän alle puolessa vastaajakirjastoista (6 %) ollaan samaa tai melko samaa mieltä väittämän kanssa. 9% 36% 5 Kaikki (KA:.18, Hajonta:0.83) (Vastauksia:22) Kuvio 19. Kirjastopalveluiden kehittämisessä huomioidaan kunnan väestöpohja ja toimintaympäristö.

20 20 91 % vastaajista kokee, että palveluita kuitenkin kehitetään kunnan väestöpohja ja kirjaston toimintaympäristö huomioon ottaen. 9% 23% 23% 6% Kaikki (KA:3.82, Hajonta:0.89) (Vastauksia:22) Kuvio 20. Kirjastopalveluiden kehittämisessä otetaan aina huomioon tulevaisuuteen suuntautuva, ennakoiva näkökulma. Reilusti yli puolessa vastaajakirjastoja (69 %) koetaan, että toimintaa kehitetään tulevaisuuden muutoksia ja tarpeita ennakoiden. 9 % on väittämästä melko eri mieltä, ja 23 %:lla ei ole muodostunut mielipidettä asiasta (kuvio 20). 1% 1% 68% Kaikki (KA:3.82, Hajonta:0.83) (Vastauksia:22) Kuvio 21. Kirjastoa kehitetään osana kunnan hyvinvointi-, oppimis- ja kulttuuripalveluita yhteistyössä muiden kanssa. Kirjastoissa koetaan, että ne huomioidaan myös monissa kunnissa melko hyvin osana hyvinvointi-, oppimis- ja kulttuuripalveluita. 82 % on asiasta samaa tai melko samaa mieltä, 1 % vastaajista on melko eri mieltä. Yksi avoimen kommentin jättänyt vastaaja mainitsee, että yhteistyö kunnan muiden sektoreiden kanssa on liian vähäistä ja että parantamisen varaa olisi.

21 21 Kuvio 22. Kirjastopalvelut ovat mukana kuntalaiskyselyissä. Kirjastojen sisällyttäminen kuntalaiskyselyihin vaihtelee jonkin verran vastaajakunnittain. Alle puolessa (1 %) vastaajakirjastoissa kuntalaiskyselyissä ollaan mukana, 36 % on melko eri mieltä väittämän kanssa. Se, järjestetäänkö kunnissa ylipäänsä säännöllisiä kuntalaiskyselyitä, ei luonnollisestikaan käy vastauksista ilmi. -vastaukset voivat osittain heijastella sitä, ettei kuntalaiskyselyitä järjestetä. 23% 23% 18% 36% Kaikki (KA:3.23, Hajonta:1.13) (Vastauksia:22) 52% 8% Kaikki (KA:.8, Hajonta:0.5) (Vastauksia:21) Kuvio 23. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta kirjaston palveluista ja esittää toiveita kehittämiskohteista. Koko kyselyn korkeimman keskiarvon sai väittämä kuntalaisten palautteenantomahdollisuuksista (kuvio 23). Täydet 100 % vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa. Yksi vastaaja ei ole vastannut kysymykseen lainkaan. Avoimissa kommenteissa vastaajat olivat kertoneet käytössä olevista palautteenantokanavista. Monissa kirjastoissa on ainakin palautekaavake kirjaston tiloissa ja/tai verkossa täytettävänä ja säännöllisiä asiakaskyselyitä toteutetaan. Kansalliskirjaston järjestämään kansalliseen käyttäjäkyselyyn osallistutaan myös.

22 22 27% 32% 36% Kaikki (KA:3.5, Hajonta:1.6) (Vastauksia:22) Kuvio 2. Kirjastossa on käytössä asiakaspalautejärjestelmä. Yli puolessa (68 %) vastaajakirjastoista on myös käytössä jonkinlainen asiakaspalautejärjestelmä, jonka avulla saatu palaute kootaan ja käsitellään. Asiakaspalautejärjestelmä puuttuu 32 %:lla kirjastoja. Tässä kirjaston koko näyttäisi vaikuttavan vastauksiin, sillä valtaosa näistä 32 %:sta on pieniä kirjastoja, joissa palautejärjestelmän tarve ei kenties ole niin suuri. 1% 9% 1% Kuvio 25. Lapsia ja nuoria kuullaan heitä koskevien palveluiden kehittämisessä. Lasten ja nuorten huomioiminen palveluiden kehittämisessä on myös aktiivista. 78 % vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa. 1 % on melko eri mieltä. Yli puolet melko eri mieltä tai en osaa sanoa -vaihtoehdon valinneista kuuluvat isojen kuntien kirjastoihin, joissa käytännöt toimipisteiden välillä voivat vaihdella tai olla tuntemattomia vastaajalle. 6% Kaikki (KA:3.77, Hajonta:0.85) (Vastauksia:22) Avoimissa kommenteissa oli kerrottu muun muassa nuorisovaltuuston mahdollisuudesta ottaa kantaa kirjastopalveluihin. Toisessa kommentissa kerrotaan tilanteen nuorten palautemahdollisuuksien osalta parantuvan lähiaikoina, kun oppilaskunta ja nuorisovaltuusto otetaan mukaan kehittämistyöhön.

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt. Arviointikriteerit, mittarit. palveluihin liittyvän kyselytutkimuksen. Työntekijöiden ja asiakkaiden

Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt. Arviointikriteerit, mittarit. palveluihin liittyvän kyselytutkimuksen. Työntekijöiden ja asiakkaiden 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA KIRJASTO Arviointikriteerit, mittarit Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt Toimenpiteet Asiakkaiden tiedontarpeisiin vastaaminen, tiedollisen ja kulttuurisen tasa-arvon lisääminen, syrjäytymisen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maailma

Mahdollisuuksien maailma Mahdollisuuksien maailma Asiakaslähtöisyys kirjaston kehittämisessä Mikkelissä Virpi Launonen 23.08.2010 Kolme juonnetta Asiakaspalvelun arviointi Asiakassegmentointi Itä-Suomen kirjastojen arviointiverkosto,

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Kirjastopalvelujen tuotteistaminen seminaari

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA Elisa Miettinen elisa.a.miettinen@jyu.fi Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. KIRJASTOJEN UUDET LAATUSUOSITUKSET 2010 SEINÄJOKI 26.10.2010 (LUONNOS)

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. KIRJASTOJEN UUDET LAATUSUOSITUKSET 2010 SEINÄJOKI 26.10.2010 (LUONNOS) YLLÄPITÄJÄN KIRJASTOPALVELUJA KOSKEVA PALVELULUPAUS Kunta huolehtii kuntalaisten sivistyksellisistä perusoikeuksista ylläpitämällä laadukkaita kirjastopalveluja. Laadukkailla, kuntalaisten tarpeita vastaavilla

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto

Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto Lähtökohtana perustehtävä Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Sirkka Jakonen, johtaja, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintovirasto edistää

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010. Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010. Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveydenhuollon suunta kyselytutkimus 2010 Sähköisen kyselyn toteuttivat Nordic Healthcare Group

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa?

Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa? Kutsu LAAVI/05.12.03/2014 Lappi Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 9.7.2014 Jakelussa mainitut Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa? Lapin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Tilastotietojen hyödyntäminen maakuntakirjastoissa

Tilastotietojen hyödyntäminen maakuntakirjastoissa Tilastotietojen hyödyntäminen maakuntakirjastoissa Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi 3.12.2013 3.12.2013 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 1 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

5.3. Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys

5.3. Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys 5.3. Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys Johtopäätökset Kaikissa kunnissa kirjastotointa ei johda kirjastoasetuksen mukaan kelpoinen johtaja. Lisääntynyt kirjastotoimen organisointi

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Arviointi, mittarit. Pori maakuntakirjastokokous Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus

Arviointi, mittarit. Pori maakuntakirjastokokous Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus Arviointi, mittarit Pori maakuntakirjastokokous 22.3.2011 Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus asialista Arviointi kehittämisvälineenä Arvioinnin trendejä Erilaisia arviointeja Itsearviointi, tilastot,

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Jussi Ronkainen Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari Verkkokysely 15-25 vuotiaille nuorille

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 10.2.2015 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Kuntapalvelutoimisto

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Lukki-kirjastojen laadunarviointityö Lukki-kirjastojen laadunarviointityö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE,

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE, Kunnallisia asiakkaita Heikki Laaksamo, TIEKE, 24.5.2012 Taustaa Kyselytutkimus, jolla selvitettiin kuntien IT strategiaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Lapin yliopiston Menetelmätieteitten

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot