KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA"

Transkriptio

1 KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA Elisa Miettinen Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY

2 Tausta Ei aiempia tutkimuksia kuntatasolla Koska kunnat saavat päättää toiminnan toteutuksesta ja nimeämisestä vapaasti, se on hyvin hajanaista Tässä selvityksessä Kielikylpy: kotimaiset kielet (suomi, ruotsi, saame) Vieraskielinen opetus: muut opetuskielet Vaasan ja Oulun yliopistojen järjestämän kielikylpyopettajankoulutuksen sisäänoton lopettaminen 2010

3 Aineisto Tammikuussa 2011 sähköinen kysely kaikille Suomen kunnille Suomeksi ja ruotsiksi Varhaiskasvatus ja perusopetus Yhden muistutuksen jälkeen vastausprosentiksi saatiin 54,5 % Tilastot Tilastopyyntö, jolla kerättiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen (ala- ja yläkoulu) oppilasmääriä ja kielikylpyopetukseen ja vieraskieliseen opetukseen osallistuvien oppilaiden määriä näillä tasoilla Vastaukset saatiin osittain tai kokonaan 183 kunnasta (Asiantuntijakuulemiset)

4 Tulokset Kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen maantieteellinen levinneisyys, kuvio suuntaa antava Ainakin 41 kunnassa järjestetään jollain tasolla ja tavalla joko kielikylpyopetusta, vieraskielistä opetusta tai molempia

5 Kielikylpy Kaikkiaan 20 kuntaa antaa oman vastauksensa mukaan kotimaisten kielten kielikylpyopetusta jollakin kouluasteella 17 kunnassa ruotsiksi, 2 kunnassa suomeksi ja 3 kunnassa saameksi Vastauksista puuttuvat mm. Sipoo ja Vantaa Mukana myös hyvin pienimuotoista toimintaa Kun kyselyn tietoihin yhdistellään kunnista ja asiantuntijoilta saadut tiedot, kielikylvyn jatkumo näyttäisi toteutuvan 11 kunnassa

6 Kielikylpytoiminnan kuvaukset Kielikylpyopetusta toteutetaan pääasiassa kielikylpyohjelman periaatteiden mukaisesti Toteutuksissa paljon hajontaa siinä, miten paljon kielikylpykieltä käytetään Kielikylpykielellä on n. 25 % toiminnasta sekä varhaiskasvatuksessa että alakoulussa Kielikylpykielistä toimintaa on varhaiskasvatuksessa 4 h/pv ja alakoulussa lähes 100 %

7 Vieraskielinen opetus Kyselyssä 17 kuntaa ilmoitti tarjoavansa vieraskielistä opetusta Eniten opetusta tarjotaan Uudellamaalla Lähes kaikista vieraskielistä opetusta tarjoavista kunnista löytyy tarjontaa englanniksi Erikoisempaa tarjontaa edustaa esimerkiksi Nurmeksen karjalankieli Jatkumo toteutuu arviolta 13 kunnassa, mikä perustuu osittain yksityiseen varhaiskasvatustarjontaan

8 Vieraskielisestä opetuksesta käytetyt nimet, mainintojen määrät Vieraskielisestä opetuksesta käytetään kunnassa termiä Vieraskielinen opetus 8 CLIL 4 Kaksikielinen opetus 3 Kielikylpy 2 Kielirikasteinen opetus 2 Englantipainotteinen opetus 2 Muita yksittäisiä mainintoja (esim. kielisuihku) 6 N

9 Vieraskielisen opetuksen hajanaisuus

10 Kielikylpyopettajien rekrytointi Ensisijaisena rekrytointikriteeri kaikilla koulutusasteilla on opettajan tehtävään sopiva peruskoulutus (LTO, LO, AO) Kielitaito Varhaiskasvatuksessa korostuu (lähes) äidinkielisen puhujan kielitaito Perusasteella opettajan kielitaito voi olla myös muulla tavoin hankittua Peruskoulutasolla arvostetaan kielikylpyopettajan pätevyyttä Kielikylpydidaktiikan tuntemus vain melko tärkeä kriteeri Lisäksi opettajilta edellytetään halua hakeutua täydennyskoulutukseen Kielipesiin vaikeuksia löytää henkilöitä, joilla olisi sekä tehtävässä vaadittava koulutus että kielitaitoa

11 Opettajien rekrytointi vieraskieliseen opetukseen Tärkeimpänä rekrytointikriteerinä kaikilla koulutusasteilla on opettajan tehtävään sopiva peruskoulutus Kielitaito Vähintään aineopinnot opetuskielessä Kielitutkinnolla tai testillä osoitettu kielitaito Kielikylpydidaktiikan tai CLIL-pedagogiikan tuntemus ei noussut oleelliseksi kriteeriksi Alakoulun vieraskielisen opetuksen vastauksissa oli erityisen paljon hajontaa

12 Täydennyskoulutustarve Täydennyskoulutusta pidettiin yleisesti hyvänä ja tarpeellisena asiana Opettajien tietojen päivittäminen ja toiminnan pedagoginen kehittäminen Joissakin kunnissa vain harvoilla opettajilla koulutusta monikielisyysdidaktiikassa Tarpeellista, kun toiminta uutta ja vasta kehittymässä Vähemmistöllä kunnista ei tarvetta järjestää täydennyskoulutusta Koulutuksesta vastaa yksityinen palveluntuottaja Valtakunnallinen täydennyskoulutus Vain yksi kunta vastasi, ettei täydennyskoulutuksen järjestämiselle ole tarvetta tai resursseja, koska se ei ole painopistealue kunnassa

13 Kysyntä tulevaisuudessa 1 Kunnat, joissa on toimintaa (N=26) Kielikylvyn kysyntä Kunnista 40 % arveli kysynnän tulevaisuudessa kasvavan 1 kunta arveli kysynnän vähenevän varhaiskasvatuksessa ja 2 kuntaa perusopetuksessa Vieraskielisen opetuksen kysyntä Hieman yli puolet vastaajista arveli vieraskielisen opetuksen kysynnän tulevaisuudessa kasvavan, ja vajaa puolet pysyvän samana Yksikään ei arvellut kysynnän tulevaisuudessa vähenevän Epätietoisten vastaajien määrä suuri

14 Kysyntä tulevaisuudessa 2 Kunnat, joissa ei ole toimintaa (N = 157) Kielikylvyn kysyntä 7 vastaajaa arveli kysynnän kasvavan ja 7 vähenevän varhaiskasvatuksessa, perusopetuksen vastaukset samansuuntaisia Kysynnän kasvua ennustavat kunnat olivat yhtä lukuun ottamatta alle asukkaan kuntia Vieraskielisen opetuksen kysyntä Viidesosa arveli kysynnän kasvavan varhaiskasvatuksessa ja neljäsosa perusopetuksessa 2 kuntaa arveli kysynnän olevan laskussa varhaiskasvatuksessa ja 3 perusopetuksessa Epätietoisia % vastaajista

15 Tarjonta tulevaisuudessa 1 Kunnat, joissa toimintaa (N=26) Kielikylvyn tarjonta Kaikkeen kysynnän kasvuun ei tulla vastaamaan Tarjontaa ei olla vähentämässä Uusia kieliä: varhaiskasvatuksessa 1 suomi ja 1 saame, perusopetuksessa 1 ruotsi ja 1 suomi Vieraskielisen opetuksen tarjonta Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa tarjonnan arvellaan enimmältään pysyvän samana 1 kunta arveli tarjonnan vähenevän tulevaisuudessa sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa Englanninkielisen opetuksen aloittamista suunnitellaan kahden kunnan varhaiskasvatuksessa ja yhden perusopetuksessa Jopa puolet vastaajista epätietoisia

16 Tarjonta tulevaisuudessa 2 Kunnat, joissa ei toimintaa (N=157) Kielikylvyn tarjonta reilu enemmistö arvioi tarjonnan pysyvän samalla tasolla 9 kuntaa varhaiskasvatuksessa ja 7 perusopetuksessa ajatteli tarjonnan mahdollisesti kasvavan; suurin osa näistä alle asukkaan kuntia Suurin osa kunnista pitää ruotsia todennäköisimpänä tarjottavana kielenä, mutta kolmessa kunnassamahdollisesti suunnitteilla suomen kielen kielikylpy Vieraskielisen opetuksen tarjonta Varhaiskasvatuksessa 11 kuntaa piti tarjonnan kasvamista mahdollisena Perusopetuksen puolella viidennes vastaajista ennusti kasvua Lähes kaikki tarjontaa mahdollisesti lisäävistä yksikielisiä suomenkielisiä kuntia

17 Johtopäätökset Kielikylpytoimintaa ja vieraskielistä opetusta tarpeen seurata (ja jopa koordinoida) valtakunnallisesti Opettajankoulutuksen (perus- ja täydennyskoulutus) suunnittelu johdonmukaisemmaksi: määrällisen tarpeen ennakointi, jatkumo, maantieteellinen sijoittuminen Koulutuksellinen tasa-arvon toteutuminen (opetuksen saatavuus, nimikkeiden läpinäkyvyys) Minimissään kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen nykyistä parempaa määrällistä seurantaa Laajemmassa muodossa pedagogisen yhteistyön lisäämistä perus- ja täydennyskoulutusta kehitettäessä

18 Johtopäätökset (jatkuu) Opettajien koulutustausta ja -taso + kysynnän selkeä kasvu + kuntien ennakoinneissa osin varovainenkin tarjonnan kasvu kielikylpyopettajien ja vieraskielistä opetusta antavien opettajien koulutusta on lisättävä Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi tarvitaan kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tukea kuntatasolla Kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus tulee nähdä osana kansallisen kielitaitovarannon kehittämistä

19 Lisätietoja Kangasvieri, T., Miettinen, E., Palviainen, H., Saarinen, T. & Ala-Vähälä, T Selvitys kotimaisten kielten kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta Suomessa: kuntatason tarkastelu. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE Loppuraportti Opetushallitus 2001 KIMMOKE Loppuraportti Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 952 13 1201 7 Hakapaino

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...3 1 KANSAINVÄLISEN KOULUN TARVE JA TAUSTAA...6 1.1 Vieraskielisen opetuksen nykytarjonta...6 1.1.1

Lisätiedot

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa Taustat ja odotukset VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA Selvityksiä ja raportteja 145 VAASA 2007 3 ESIPUHE Vuonna 1987 Vaasassa alkanut ruotsin kielen kielikylpyopetus

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 0 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 1. Yhteenveto Oxford Research Oy selvitti syksyn 2013 aikana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN KOULUTUSPALVELUT PERUSOPETUKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2006

KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN KOULUTUSPALVELUT PERUSOPETUKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2006 KANSAINVÄLISTEN PERHEIDEN KOULUTUSPALVELUT PERUSOPETUKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö... 8 3 Muistiossa käytetyt käsitteet ja lyhenteet...

Lisätiedot

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto KIELIPARLAMENTTI 2013 KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Kieliverkosto KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti

Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti Helsingin yliopisto Koulutuksen arviointikeskus Meri Lintuvuori, Raisa Ahtiainen, Ninja Hienonen, Mari-Pauliina Vainikainen ja Jarkko Hautamäki KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä

Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä Hankkeen loppuraportti 2012 Timo Aarrevaara Riitta Niittyviita Eija Pollari SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Johdanto... 5 2.

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Paula Karhunen - Mikko Niininen Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Työpapereita - Working Papers 41 Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Paula Karhunen, Mikko Niininen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Ennakointikamari: KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely Uudellamaalla...

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot