ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero SATELY/604/ /2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero Projektikoodi S11096 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Prosessiteollisuusalan ammatillisen koulutuksen kehittäminen, Proteko Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Länsirannikon Koulutus Oy Projektin vastuuhenkilön nimi Taina Kivioja Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Sirkka Mäkinen Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin lähtökohtana oli tarve hakea ratkaisua syksyllä 2010 käyttöön otettavan prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteiden mukanaan tuomaan tarpeeseen kehittää alan koulutusta, sillä prosessiteollisuuden uusi perustutkinto yhdisti paperi-, levy-, saha- ja kemianteollisuuden perustutkinnot yhdeksi tutkinnoksi. Uuden tutkinnon tarkoituksena on kouluttaa monipuolisia teollisuuden perusosaajia prosessiteollisuuden ammatteihin. Työpaikkaohjaajakoulutukset olivat vanhentuneet ja uusia työpaikkaohjaajia tarvittiin. Tässä projektissa haettiin uusia ratkaisuvaihtoehtoja työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestämiseksi ajan tasalle. Paperialan heikkojen suhdanteiden vuoksi alan nuorisoasteen koulutukseen ei Raumalla ollut kolmeen vuoteen uusia tulijoita. Seudun yrityksissä tilanne oli kuitenkin jo muuttunut siten, että uutta työvoimaa tarvittiin. Myös laajemmin koko prosessiteollisuusalan tunnettuus ja vetovoimaisuus olivat koko ajan heikentyneet. Hankkeessa on etsitty ja pyritty monin eri keinoin vaikuttamaan alan vetovoimaisuuden ja tunnettuuden lisäämiseksi. EURA JÄRJESTELMÄ 1/21

2 Projektin tavoitteet olivat: 1a. 10 opettajan ammatillisen osaaminen hyödyntäminen ja kehittäminen sekä yrityskohtainen malli myöhempään käyttöön 1b. Alalle kehitetty toimiva ja käytössä oleva 40 ov:n laajuinen työssäoppimisen toteutusmalli 1c. Noin 90 uutta perus- ja/tai päivityskoulutettua työpaikkaohjaajaa, jotka on koulutettu alan koulu-tusta tukevan ja uudistetun työpaikkaohjaajakoulutusmallin mukaisesti 1d. Kolmen opettajan näyttötutkintomestarikoulutus 2. Alan perustutkintokoulutuksen toteutunut alueellinen kehittyminen 3. Verkko-opetuksen ja muiden opetusmenetelmien toimiva hyödyntäminen koulutuksessa 4. Koulutustarvekartoitukset 200:lle alan työntekijälle ja niiden pohjalta laadittu muunto- ja jatkokoulutussuunnitelma ja mahdollisesti myös suunnitelman toteuttamisen käynnistyminen 5. Toimivan yhteistyöverkoston syntyminen oppilaitosten (ammattiopistot, ammatti- ja tiedekor-keakoulut) ja prosessiteollisuuden yritysten välille siten, että innovaatiot ja ennakointitiedot ovat hyödynnettävissä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. 6. Prosessiteollisuuden alan koulutuksen tunnetun osaamiskeskittymän syntyminen Satakuntaan 7. Motivoiva, elinikäistä oppimista tukeva oppilaitos- ja yritysrajat ylittävä oppimisympäristö, jossa prosessiteollisuuden opiskelijat opiskelevat moniosaamista vaativaan ammattiin ja joka myös parantaa työpaikalla tapahtuvaa ammatillista kehittymistä. Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostivat prosessiteollisuuden alan yritysten henkilöstö, joka osallistuu ammatilliseen koulutusyhteistyöhön sekä opinto-ohjaajat, alan opettajat ja työelämän kehittämisja palvelutoiminnan muu henkilöstö sekä toimielinten jäsenet eri oppilaitoksissa. Välillisiä kohderyhmiä ja muita tahoja, joihin projektin toiminta kohdistui, olivat projektissa mukana olevien oppilaitosten ja yritysten muu henkilöstö sekä alojen opiskelijat ja peruskoulujen oppilaat. Lisäksi välillisiä kohderyhmiä olivat prosessiteollisuuden perustutkinnon uudistamistyöryhmä, tutkintotoimikunnat, koulutusalakohtaiset työelämäjaokset sekä alueelliset kehittämisorganisaatiot. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektitoiminta käynnistettiin heti projektipäätöksen tultua, mutta aloitus ei ollut niin täysipainoista kuin hakuvaiheessa ajateltiin. Näin sen vuoksi, että Länsirannikon Koulutus Oy:n organisaatiomuutokset aiheuttivat myös projektin toimijoiden uudelleen organisoinnin. Toisen hankevuoden aikana toiminta kuitenkin vakiintui ja kaikissa tavoitealueissa alkoi vilkas toiminta. Ohjausryhmään pyrittiin kokoamaan monipuolisesti alueen yritysten edustajia sekä muiden organisaatioiden edustajia. Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa, yhteensä 6 kertaa. Sen toiminta on ollut rakentavaa ja aktiivista. Hankkeessa muodostettiin myös projektiryhmä, joka on tukenut toiminnallaan projektin toimenpiteiden koordinointia ja toteutusta. Projektiryhmä on kokoontunut 22 kertaa. Projektiin osallistuvia yrityksiä pyrittiin saamaan mukaan monipuolisesti eri teollisuudenaloilta ja paikkakunnilta. Mukana olivat opiskelijoiden työssäoppimispaikat, muuta koulutusyhteistyötä jo aiemmin EURA JÄRJESTELMÄ 2/21

3 kanssamme tehneet yritykset sekä heikkojen suhdanteiden vuoksi erityisesti paperiteollisuuden yritykset. Peruskoulut valittiin alueellisen sijoittumisen perusteella painotuksen ollessa niissä oppilaitoksissa, joista opiskelijat todennäköisimmin tulevat tai myös alle 18-vuotiaat pääsevät sujuvasti kulkemaan. Opintopolku prosessialalle toiminnan pilottiryhmäksi valittiin Harjavallan keskustan koulun oppilaat, sillä paikkakunnalla on hyvin alan työpaikkoja, ja myös siksi että koulusta on meille hakeutunut kovin vähän oppilaita. Mukana olleet yritykset olivat: Oy Aga Ab, Boliden Harjavalta Oy, Corenso United Oy Ltd, Eckart Pigments Ky, Jujo Thermal Oy, Kiilto Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Luvata Pori Oy, Oy Metsä-Botnia Ab, Nab Labs Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Oras Oy, Outotec (Finland) Oy, Prizztech Oy, Pori Energia Oy, Sachtleben Pigments Oy, Talvivaara Sotkamo Oy ja UPM-Kymmene Oyj, Rauman paperitehdas. Hankkeeseen osallistui myös muita organisaatioita, yhteensä 53, kuten Satakunnan ja Rauman kauppakamarit, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Paperiliitto ry, Kemianteollisuus ry, Kemianteollisuuden tutkintotoimikunta, useita muita tutkintotoimikuntia, lähialueen peruskoulut, toisen asteen oppilaitoksia, ammattikorkeakoulu, AEL, POHTO, ProSuomi ja muita projekteja, Farmari-messut, Suomi Areena, Porin kaupunki/porin Vesi, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhty-mä/satadiak, OAJ, OPH, SAK ja Suomen kemian seura. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedotusmateriaalin laadinta ja tiedotustoiminnan suunnittelu käynnistettiin heti ensimmäisessä suunnittelupalaverissa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan viestintäpalvelut suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä toimijoiden kanssa hankkeen graafisen ilmeen ja tiedottamiseen liittyvän taustatyön. Proteko-hankkeen aloitusseminaari pidettiin yhdessä Ammattitutka-hankkeen sekä Satakunnan ja Rauman kauppakamarien kanssa Tilaisuudesta laadittiin lehdistötiedote. Hankkeen toiminnasta tiedotettiin henkilöstölle intranetissä sekä WinNovan henkilöstölehti Aunarissa. Proteko- hanke markkinoi prosessi- ja laboratorioalaa ja oli esillä paikallislehdissä. Keväisin ennen yhteishakua oli ilmoitus Satakunnan Kansassa, Porin Sanomien kuukausiekstrassa, Länsi-Suomessa sekä useissa paikallislehdissä vuosina 2010, 2011 ja Opintopolku prosessialalle toiminnasta tiedotettiin keväällä 2010 lehdissä Uusi-Pori ja Satakunnan Kansa. Ilmoituksissa esiteltiin Proteko-hanketta ja opintopolku prosessialalle toimintaa. Syksyllä 2010 esiteltiin kaupunkilehti Uusi Raumassa prosessiteollisuuden perustutkintoa paperiteollisuuden kannalta otsikolla "Miten arkinen työ muuttui paperitehtaalla".syksyllä 2011 tehtiin kuuden hankkeen yhteinen artikkeli Porin Sanomiin. Yritysten henkilöstölehdissä olemme olleet esillä useita kertoja, esim. opintopolkuun liittyvästä yritysvierailusta oli artikkeli Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n henkilöstölehdessä (2010), opettajan työelämäjaksoon liittyen Boliden Harjavalta Oy:n henkilöstölehdessä Liekki 3/2011, Yrityksen Intranetissä oli uutissivulla info kahden opettajan työelämäjakson toteutuksesta: UPM-Kymmene Oyj, Rauman paperitehdas (2012). Yrityksen Intranetissä kerrottiin uutinen: WinNovan laboranttiopiskelija voitti Taitaja-kilpailun vuonna 2012: Outotec (Finland) Oy. EURA JÄRJESTELMÄ 3/21

4 Syksyllä 2010 järjestettiin prosessi- ja kemiantekniikan osastolla WinNovassa OPE ja OPO laboranttina ja prosessinhoitajana tapahtuma. Tilaisuuteen kutsuttiin Porin koulutusviraston kautta kaikkien 28 peruskoulun oppilaanohjaajat ja Luma-aineiden opettajat (vähintään 1 opo + 2 Luma-opettajaa / koulu). Tilaisuuteen osallistui 12 opettajaa. Tapahtuma oli tarkoitus toteuttaa uudelleen. Kerran kutsut lähetettiinkin, mutta osallistujia oli ehkä ajankohdasta johtuen niin vähän, että se päätettiin siirtää tuonnemmaksi ja jäi lopulta toteuttamatta. Syksyllä 2010 järjestettiin joulubrunssi koulutusyhteistyöhenkilöille. Tilaisuuteen lähetettiin kutsu lähialueen yrityksiin ja oppilaitoksiin n. 250 henkilölle, osallistujia oli 50. Keväällä 2011 pidetyn palautepäivän yhteydessä osaston opiskelijat ideoivat ja toteuttivat prosessi- ja laboratorioalasta kertovan lehden AL'KEMIAA. Lehti valittiin WinNovan "Kuukauden taidonnäyt-teeksi 8/2011" ja oli esillä henkilöstölehdessä (Aunar). AL'KEMIAA-lehteä on jaettu opinto-ohjaajille ja opettajille kootussa infokansiossa sekä opiskelijoille erilaisten tapahtumien yhteydessä. Osallistuttiin Porin ja Rauman 9-messutapahtumiin 2010 ja Tilaisuuksissa kerrottiin laborato-riopaperi- ja prosessialan tutkinnoista. Näiden messujen välityksellä tavoitettiin 2631 peruskoulun oppilasta ja heidän vanhempaansa. Opintopolku prosessialalle toiminta on osallistunut Opetusalan Ammattijärjestö, OAJ:n järjestämään Opinavain -kilpailuun, missä etsitään opiskelun nivelvaiheiden hyviä ratkaisuja ja käytänteitä. Osallistuttiin kesällä Porissa v järjestetyille Farmarimessuille yhdessä Länsi-Suomen Suomen Kemistiseura ry:n sekä Porin ja Rauman ympäristö- ja elintarvikelaboratorion kanssa. Messujen koko kävijämäärä oli 70000, WinNovan osastolla n kävijää järjestettiin ProSuomi-hankkeen kanssa Tampereella seminaari "Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet - Miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa", missä esiteltiin myös Protekon toimintaa. Tilaisuuteen kutsuttiin paikallinen lehdistö ja laadittiin lehdistötiedote. Tilaisuuteen osallistui n.100 oppilaitosten ja yritysten edustajaa. Hankkeessa on tehty yhteistyötä ProSuomi- ja ProLänsihankkeiden kanssa ns. vertaisoppimistilaisuuksien muodossa. Näissä yhteyksissä on myös Proteko-hankkeen toimintaa tuotu esille. Tätä toimintaa ylläpidetään ja kehitetään mm. sosiaalinen media työkaluna Pro- Suomi-projektin wikisivuilla (prosessi.wikispaces.com). On toteutettu sekä suunnittelijoina että kouluttajina UPM:n uusien työntekijöiden koulutusta sekä vanhojen työntekijöiden tehtävänvaihtokoulutusta, jonka tavoitteena on voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon suorittaminen. Tätä toimintaa on esitelty Yle/Satakunnan toimesta radiossa ja alueuutisissa Yrityksen työntekijä, SAK:n Satakunnan aluetoimikunnan ja Proteko-hankkeen ohjausryhmän jäsen kirjoitti sanomalehti Uusi Ajassa 30.9 julkaistun kolumnin mm. paperiteollisuuden vetovoimasta ja alle 18- EURA JÄRJESTELMÄ 4/21

5 vuotiaiden työssäoppimismahdollisuuksista. Sama kolumni lähetettiin kirjelmänä työ- ja opetusministerille sekä tiedoksi Paperiliittoon pidettiin UPM Kymmene Oyj:n tehtaalla Raumalla tilaisuus, jossa alueen oppilaanohjaajille esiteltiin yritystä sekä selvitettiin prosessialan nuorisoasteen koulutusta ja työllisyysnäkymiä erityisesti paperiteollisuuden näkökulmasta. Lähes kaikki alueen opinto-ohjaajat olivat paikalla, yhteensä 20 henkilöä. Tilaisuus koettiin onnistuneeksi. Prosessialan opiskelija Jesse Ojalasta on tehty haastattelu ja kirjattu "prosessihoitajan urapolku" ammatillinen.com- sivuille. Proteko-hanketta ja prosessi- ja laboratorioaloja on esitelty mm. Satakunnan opinto-ohjaajien koulutuspäivässä, ammatillisen koulutuksen seminaarissa SAMK:ssa ja oppilaitosvierailuissa, esim. Porin Suomalainen Yhteislyseo. Syksyllä 2012 Satakunnan opinto-ohjaajat vierailivat Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ssä. Vierailun yhteydessä esiteltiin yrityksen ja oppilaitoksen koulutusyhteistyötä. Suunniteltiin laborantin ja prosessinhoitajan koulutuskortit, joita painettiin 2000 kpl jaettavaksi eri tilaisuuksissa. Hankkeesta on tiedotettu toteuttajien järjestämissä tilaisuuksissa (standit ja A3-julisteet). Proteko-hankkeesta laadittiin lyhyt kuvaus, jota painettiin 2000 kpl. Projektia on esitelty ja sen tavoitteista ja toteutuksista on keskusteltu myös alan eri verkosto- ja yhteistyötilaisuuksissa kuten OPH:n, tutkintotoimikunnan sekä yhteistyökumppanien yhteisissä tilaisuuksissa. Syksyllä 2012 Hankkeen loppuseminaari teemalla "Mistä leipä Satakuntaan tulevaisuudessa" pidettiin Rosenlewmuseon tiloissa Porissa. Tilaisuudessa hankkeen toteutusta ja tuloksia esiteltiin teemoit-tain Protekomessujen muodossa. Teemapisteet olivat: Työelämäyhteistyö, Verkostoituminen, Markkinointikeinot ja tulokset sekä Moniosaajuus ja tulevaisuuden näkymät. Tilaisuuteen kutsuttiin yritys- ja oppilaitoskumppaneita omalla jakelulla sähköpostitse sekä ProSuomi-hankkeen välityksellä. Seminaarista tiedotettiin henkilöstölle WinNovan intranetissä. Tilaisuuteen kutsuttiin paikallinen lehdistö ja laadittiin lehdistötiedote. Samoin laadittiin WinNovan henkilöstölehti Aunariin artikkeli. Osallistujia oli Projektin mahdollinen internet-osoite Projektin tiedot ovat WinNovan www-sivuilla yhtenä hankkeena. 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Ongelmana on ollut paperi- ja puuteollisuusalan tilanteen muuttuminen laaja-alaisesti. Paperialan vähäisen hakijamäärän vuoksi on käyty yhteistyöneuvotteluja, jotka ovat johtaneet jatkotoimenpiteisiin. Yhdessä yritysten kanssa on tehty koulutustarvekartoitukset ja suunniteltu ja toteutettu markkinointia. Protekon puitteissa on ponnisteltu sekä nuorten ammatillisen peruskoulutuksen säilyttämiseksi että aikuiskoulutuksen käynnistämiseksi. EURA JÄRJESTELMÄ 5/21

6 Työssäoppimisen laajennettua toteutusmallia kokeiltiin yhdellä ryhmällä Raumalla. Rauman opiskelijatilanteen vuoksi uutta ryhmää ei voitu aloittaa. Porissa laajennettua työssäoppimista kokeiltiin yksittäisten opiskelijoiden kohdalla niin prosessiteollisuuden kuin laboratorioalan perustutkinnossa. Koulutustarvekartoitusten tekeminen ja koulutussuunnitelmien laatiminen eivät sujuneet toivotulla tavalla. Yleinen taloudellinen tilanne ja YT-neuvottelut aiheuttivat sen, että jotkut yritykset kokivat kyselyn toteuttamisen liian raskaaksi tai toteuttaminen ei sopinut kyseiseen tilanteeseen. Uhkakuvana on, että joitain koulutustarpeita ei tiedosteta eikä siten myöskään osata tai ehditä kehittää uusia koulutuspalveluja. Projektin hyväksi havaitun toiminnan jatkamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi olisi ollut toivottavaa voida vielä 2011 loppupuolella tehdä joitakin hankintoja. Projekti sai kielteisen päätöksen hankintaan, koska olimme jo niin lähellä hankkeen loppumista. Hankkeessa budjetoitua dataprojektoria ei tullut hankittua tarpeettomana, mutta tilalle ei myöskään saatu tärkeäksi koettua dokumenttikameraa. Dokumenttikameraa olisi tarvittu mm. työpaikkaohjaajakoulutusten ryhmätöiden purkamisessa, koska nykyään piirtoheittimet ovat käyneet harvinaisiksi. Onnistuneeksi koettu Prosessi- ja laboratorioalan joulubrunssi oli tarkoitus järjestää myös Päivän teema-ehdotuksiksi nousi mm. ProLänsi ja Opintopolku. Suunniteltiin yhteistyöverkoston kannalta tärkeäksi sijoittaa tuttuja ihmisiä sekaisin eri pöytiin. Oli myös tarkoitus tehdä kyselylomake ajankohtaisista asioista, joihin toivottiin rakentavaa palautetta työelämältä. Osallistuneiden määrän arvioitiin olevan n. 50 yrityselämän yhteistyöhenkilöä, kutsuttavien määrän n Joulubrunssin tarjoilua ei hyväksytä tukikelpoisena kuluna, koska tilaisuuden kesto on niin lyhyt. Olisi tärkeää, että tämän tyyppisen ruokailun voisi tarjota lyhyemmässäkin tilaisuudessa. Ruoan tarjoaminen tuntuu vetävän väkeä, mutta osallistujia on vaikea saada osallistujia koko päivän tilaisuuksiin ja toisaalta tilaisuuden tavoite saavutetaan jo parin tunnin yhteisellä hetkellä. Työpaikkaohjaajakoulutuksessa on tullut esille päivityskoulutusten yhä lisääntynyt tarve. 8. PROJEKTIN TULOKSET Ely-keskuksen tekemän paikan päällä tapahtuvan tarkastuksen pöytäkirjan yhteenvedossa todetaan "Hanketta on hallinnoitu moitteettomasti. Hanke on loppumetreillä. Hanke on saavuttanut määrälliset tavoitteensa." Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat: - opintopolku prosessialalle -toimintamalli ja 727 peruskoululaisen perehdyttäminen alaan - paperialan koulutuksen uudelleen käynnistäminen kolmen vuoden tauon jälkeen - uuden opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen käyntiin ajaminen - mittavat hankkeet yhteistoiminnan kehittämiseksi alan yritysten kanssa, mm työpaikkaohjaaja-koulutus ja ammattitutkintokoulutukset, WinNovalle täysin uutena paperiala. - työpaikkaohjaajakoulutusten uudistaminen ja päivittäminen työpaikkaohjaajakoulutettua ja 33 päivityskoulutettua - kaksi opettajaa suorittanut näyttötutkintomestarikoulutuksen EURA JÄRJESTELMÄ 6/21

7 - yhdeksän opettajaa ollut työelämäjaksolla - laajennetun työssäoppimisen toimintamalli Proteko- hankkeella on ollut siis merkittävä vaikutus siihen, että myös paperiteollisuuden alalla nuorisoasteen paikallinen koulutus on voitu säilyttää ja uuden opetussuunnitelman mukainen koulutus aloittaa. Yhteistyötä alan yritysten kanssa on voitu kehittää merkittävästi. Tästä tuloksena ovat olleet mm. yhteiset aikuiskoulutushankkeet, joiden kehittäminen jatkuu edelleen. On kehitetty malleja, joista on kiinnostuttu jo laajemmallakin alueella. Hankkeella on ollut melkoinen joukko tavoitteita ja ne ovat olleet keskenään kovin erilaisia. Siksi alla olevassa tulokset käsitellään tavoite kerrallaan Alan koulutuksen työelämävastaavuuden ja -yhteyksien kehittäminen. 8.1a. 10 opettajan ammatillisen osaaminen hyödyntäminen ja kehittäminen sekä yrityskohtainen malli myöhempään käyttöön: Hankkeen aikana yhdeksän alan opettajaa oli työelämäjaksolla. Jaksojen tavoitteina oli paitsi opettajan ammattitaidon päivittäminen yrityksessä, myös yhteistyöverkoston kehittäminen sekä etsiä yrityksestä sopiva yhteistyökohde, missä opettaja voisi tuoda oman ammattitaitonsa yrityksen hyödyksi. Jakson pituus oli yleensä 2kk, kahdella 1kk, kuitenkin kalenteriin sovitettuna kullekin sopivalla tavalla joko yhtenäisenä tai useampana jaksona. Työelämäjaksolla olleita tehtäviä tai kehittämiskohteita olivat kemian mm. laskut, perus- ja jatkokurssi, suunnitelma sähköalan perustutkinnon näyttöihin, Porin kuparielektrolyysin työnopetuskorttien laatiminen, opiskelijoiden työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen sekä näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksien toteutuksen ja arvioinnin suunnittelu, paperitekniikan ja tehtaan automaation oppimisympäristön ja KnowPap ohjelman hyödyntämisen ideointi henkilöstön kouluttautumisessa, työpaikkaohjaajien infopäivän suunnittelu ja toteutus, paperiteollisuuden ammattitutkinnon kahdeksan valinnaisen osan näyttöjen ideointi, yri-tyksen tietojärjestelmien ja niiden dokumenttien hyödyntäminen henkilöstön koulutuksessa, bio-analytiikasta kiinnostuneiden laboranttiopiskelijoiden työssäoppimisjakson suunnittelu ja toteutus kliinisessä laboratoriossa, Taitajakilpailijan valmentaminen yhteistyössä yrityksen kanssa sekä työssäoppimisen käytäntöjen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen yrityksessä yhteistyössä työnjohtajien ja prosessihoitajien kanssa. Työelämäjaksot olivat yrityksissä: Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Outotec (Finland) Oy Porin toimi-piste, Sachtleben Pigments Oy, UPM-Kymmene Oyj, Rauman paperitehdas. Satakunnan sairaan-hoitopiirin kuntayhtymä/satadiak, Porilab - Porin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 8.1b. Alalle kehitetty toimiva ja käytössä oleva 40 ov:n laajuinen työssäoppimisen toteutusmalli, johon liittyvät yritysten toimintakokonaisuuksiin kehitetyt ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet, jotka samalla palvelevat yrityksen työprosessien kehittämistä. PROTEKO- hankkeen avulla on paperialan työssäoppimiskäytäntöjä ja ammattiosaamisen näyttöjä voitu edelleen kehittää. Yhteistyöyritysten kanssa on suunniteltu mallia, jossa työssäoppimista voidaan sijoittaa myös opiskelun alkuvaiheeseen. Tästä toivotaan olevan hyötyä opiskelijoiden sitoutumisessa alan opiskeluun. Aikaiset kokemukset työpaikoilta auttavat toivottavasti opiskelijaa myös ammatillisten aineiden kouluopiskelussa. EURA JÄRJESTELMÄ 7/21

8 Paperialalla ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin on kehitetty ns. pitkäkestoinen näyttö, jossa arvioidaan opiskelijan kehittymistä koko työssäoppimisjakson ajalla. Tämä tuntuu sopivan prosessialalle hyvin, koska alan luonteen mukaan tiettyyn aikaan sovittu näyttö ei aina ole työtehtävään nähden edustava. Kevään 2011 työssäoppimisjaksolle osallistui 8 paperialan valmistuvan luokan opiskelijaa: UPM-Kymmene Oyj, Rauman paperitehdas, prosessinhoitajan tehtävät, 5 opiskelijaa, Oy Metsä-Botnia Ab, puunkäsittely, 1 opiskelija, Jujo Thermal Oy, jälkikäsittely, 1 opiskelija, Nab Labs Oy, laboratorio, 1 opiskelija. Jakson pituus oli 10 viikkoa, tunteja kertyi yhteensä Vuosina 2010 ja 2011 ei paperiprosessinhoitajan tutkintoon Raumalla ollut hakijoita, joten uutta ryhmää ei voitu aloittaa. Porissa kokeiltiin toteutusta muutaman yksittäisen opiskelijan kohdalla sekä laboratorio- että prosessialalla. Yksi laboratorioalan opiskelija aloitti laajennetun työssäoppimisjakson Hän suoritti jäljellä olevat opintonsa pääsääntöisesti työssäoppimassa ja valmistui toukokuun 2012 lopussa. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija opiskeli koululla joitakin päiviä sellaista tutkinnon osaa, jota työpaikalla ei voinut opiskella. Keväällä 2012 aloitti kaksi laboratorioalan opiskelijaa laajennetun työssäoppimisjakson. Toinen suoritti 11 ov ja toinen 7 ov opinnot työssäoppimassa. Kaikki kolme laboratorioalan opiskelijaa olivat laajennetulla työssäoppimisjaksolla Outotec (Finland) Oy:ssä ja se sujui kiitettävästi. Prosessialalla yksi kemiantekniikan perustutkintoa suorittava opiskelija oli vuosien vaihteessa neljän kuukauden pituisella työssäoppimisjaksolla yrityksessä ja sai tutkintonsa valmiiksi keväällä Kaksi opiskelijaa suoritti osan opinnoistaan työssäoppimisjaksolla oppilaitoksessa. Syksyllä 2011 on aloittanut 5 prosessinhoitaja-opiskelijaa tavallista pidemmän työssäoppimisjakson yrityksessä. Heidän opiskelunsa jatkuu vielä 2012 ja 2013 sisältäen sekä opintoja oppilaitoksessa että työssäoppimassa yrityksessä. Opiskelijoille on tehty henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka puitteissa opinnot voidaan suunnitella joustavasti. Samalla syntyy valmis opintopolkumalli, jota voidaan käyttää jatkossakin. Työssäoppimisen aikana opiskelijoille tulee itsenäisiä opiskelutehtäviä mm. työn perustana olevan tiedon osaamista täydentämään. Niin laboratorioalan- kuin prosessiteollisuuden perustutkintokin on laaja-alainen ja vaatii opiskelijalta melkoisesti myös työn perustana olevan tiedon hallintaa. Siksi laajennettu työssäoppiminen sopii parhaiten hyville opiskelijoille, jotka ovat vastuullisia, oma-aloitteisia ja motivoituneita. Samoin laajennettu työssäoppiminen palvelee hyvin niitä opiskelijoita, joilla on jo aikaisempi ammatillinen tutkinto. Työssäoppimisyrityksen pitää tarjota opiskelijalle riittävän monipuolisia tehtäviä ja hyvä ohjaus. Laajennetun työssäoppimisen laadukas toteuttaminen vaatii hyvän suunnittelun ja tiiviin yhteistyön oppilaitoksen ja yrityksen kanssa. Prosessialan toteutuksessa ongelmaksi on osoittautunut oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun sovittaminen lukujärjestykseen. Vaikka on laadittu yhteinen toimintamalli, jokaiselle on räätälöitävä oma toteutusohjelma ottaen huomioon eri lukuvuosien ominaispiirteet. Toteutus vaatii paljon opettajan aikaa. Opiskelijat ovat kokeneet oppivansa paljon ja olleet tyytyväisiä siihen, ettei ole tarvinnut istua koulun penkillä ja että opiskeluaika on lyhentynyt, usein vuodella. Myös yrityksistä saatu palaute on ollut positiivista. Näyttää siltä, että kaikki kokeilussa olleet sijoittuvat heti työelämään. EURA JÄRJESTELMÄ 8/21

9 8.1c. Noin 90 uutta perus- ja / tai päivityskoulutettua työpaikkaohjaajaa, jotka on koulutettu alan koulutusta tukevan ja uudistetun työpaikka-ohjaajakoulutusmallin mukaisesti Uusia työpaikkaohjaajia koulutettiin projektin aikana yhteensä 181 henkilöä ja lisäksi päivityskoulutuksiin osallistui 33 henkilöä. Koulutettavat ovat edustaneet laajasti prosessiteollisuutta. Koulutettavia on ollut useasta eri yrityksestä ja eri työtehtävistä (esim. prosessinhoitaja, laborantti, mekaaninen sekä sähkökunnossapito, työnjohto, jne.). Projektin aikana suunniteltiin erilaisia toteutuksia, joita kokeiltiin käytännössä. Lisäksi kerättiin ja valmistettiin koulutusmateriaalia. Koulutusten tueksi hankittiin opetusvideoita Suomen Videokeskukselta. Erilaisista kokeiluista voisi kiteyttää hyviksi työpaikkaohjaajakoulutuksen käytännöiksi seuraavat: - Nyt mukana oli myös esimiehiä, mikä koettiin kaikin puolin suositeltavaksi käytännöksi kehittävän yhteisymmärryksen ja toimintatavan löytämiseksi. - Ryhmät olisi hyvä muodostaa saman alan yrityksien ryppäinä, jotta vahvistuisi kunkin yrityksen yhtenäiset tavat sekä saataisiin hyviä ideoita toisten yritysten käytännöistä. - TPO-koulutus toimii parhaiten kun se sisältää sekä etäopetusta (harjoitustehtäviä, käytännön tilanteita, verkkopedagogiikkaa) sekä perinteistä lähiopetusta. Lähiopetuksessa kannattaa hyödyntää ryhmätöitä ja yhteisiä ajatusten purkutilaisuuksia. - Koulutuksen jaksotus pitäisi rakentua niin, että uudet muuttuneet asiat ja arviointi olisivat erillisenä tiettynä päivänä. Täten päivitys-/arviointikoulutusta tarvitseva voisi osallistua vain tähän osuuteen ns. päivityskoulutuksena. - Hedelmällistä on myös järjestää eri koulutuspäivät kiertävästi eri yritysten sekä oppilaitoksen tiloissa, jolloin voidaan tutustua erilaisiin ympäristöihin ja laajentaa näkemystä erilaisista oppimisympäristöistä. - Käsiteltäessä tutkinnon perusteita ja näyttötilaisuuksia, on kyseisen alan opettajan hyvä olla läsnä, vaikka muuten kouluttajana toimisi joku toinen. - Koulutuksen kiinnostavuus yrityksen näkökulmasta on paljon suurempi, kun koulutuksessa käsitellään monipuolisesti nuoriso- ja aikuisopiskelijoiden näkökulmia sekä kesä- tai vakinaisen työntekijän työnopastusta. Pelkkä nuorisopuoleen tähtäävä työpaikkaohjaajakoulutus ei ole järkevää, koska yrityksillä on tarpeita yleispäteviin työnopastaja- ja arvioitsijakoulutuksiin. - TPO-koulutus ei saa olla liian laaja ja pitkäkestoinen, koska työstä irrottautuminen on koettu hankalaksi ja taloudellisesti raskaaksi. Suunnitelma, että uudet TPO koulutusohjelman perusteet tulevat muuttumaan vanhasta 2 opintoviikosta 5 opintopisteeseen on väärään suuntaan tapahtuva kehitys ja uhka koko TPOkoulutuksen jatkumiselle. Suuri haaste ja tarve on työnopastuksessa, koska Hiljaisen tiedon siirto on noussut esille yritysten yhtenä tärkeänä menestystekijänä. Asiaa on käsitelty TPO-koulutuksissa, yhteistyöyritysten tilaisuuksissa ja lisäksi osallistuttiin PROTEK-hankkeen järjestämään "Hiljainen tieto näkyväksi"- seminaariin ( ), jossa oli mukana myös yhteistyöyrityksen Jujo Thermal Oy:n edustaja. EURA JÄRJESTELMÄ 9/21

10 Asioita on kehitelty ja ideoitu erilaisilla bench marking-osallistumisilla mm. Educa-instituutin Arviointi ja palaute työssäoppimisessa tilaisuus, AEL:n työpaikkaohjaajakoulutus, AEL:n arvioitsijakoulutus, ProSuomi (OPH) hankkeen tapaamiset, Osaajaksi-, TOPO-Työssäoppimisen portaat., sekä Yhdessä tekemällä- (ESR) hankkeiden päätösseminaariristeilyllä sekä WinNovan sisäiset työssäoppimiseen liittyvien hankkeiden yhteispalaverit, joissa on kerätty mm. materiaalia ja kehitetty verkko-opetuksen käyttöä sekä www-sivuja ja muita some-pohjaisia mahdollisuuksia. Kaikista koulutuksista on kerätty kurssikohtainen palaute, jotta koulutuksia voitaisiin jatkossakin kehittää. Lisäksi on kerätty yrityskohtaisia ideoita työssäoppimisen kehittämiseksi ja yritykset ovat jatkaneet näiden kehittämistä. Keväällä 2012 pidimme vielä palautteiden yhteistilaisuutena TPO-kehityspäivän, johon osallistui 21 henkilöä eri yrityksistä. TPO-koulutuksen yhteistyö on jatkunut edelleen AEL:n kanssa ja on sovittu uuden hankkeen jatkototeutuksista. Yhtenä tavoitteena on TPO-kouluttajien koulutus. Tässä yhteistyöhankkeessa on mukana myös Satakunnan toinen oppilaitos (Sataedu) yhtenäisten käytäntöjen vahvistamiseksi. Lisäksi tuloksena voidaan mainita Työpaikkaohjaajakoulutusten ja arviointikoulutusten jatkuminen yhteistyöyritysten kanssa vielä projektin jälkeenkin. Näyttötutkinnoissa on otettu yhdeksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi juuri TPO-koulutuksen sisältö prosessialan moniosaajuuden tukemiseksi tulevaisuudessa. 8.1d. Opettajan näyttötutkintomestarikoulutus Hankkeen aikana kaksi opettajaa suoritti näyttötutkintomestarin koulutuksen (25 op). Koulutuksen tuotoksina on mm. laboratorioalan näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman tarkastaminen ja kehittäminen. Kehittämistehtävänä oli tutkintotilaisuuksiin arvioijina osallistuville opas, jossa selvitetään näyttötutkintojärjestelmän periaatteet ja uusien tutkinnon perusteiden mukaiset arviointikriteerit. Hankkeen aikana Kolme koulutusyhteistyökumppania suoritti yritysten henkilöille kohdistetussa koulutuksessa näyttötutkintomestarin opinnot WinNovan opettajien toimiessa heidän mentoreinaan. Keväällä 2012 aloitti vielä kaksi yrityksen yhteistyökumppania näyttötutkintomestarin opinnot. Yhteistyöyritykset tässä kohdin olivat Outotec (Finland) Oy, Boliden Harjavalta Oy sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy Alan perustutkintokoulutuksen toteutunut alueellinen kehittyminen Oppilaitoskohtaisia opetussuunnitelmia on laadittu yhteistyössä Rauman ja Porin opettajien, eri koulutusohjelmien sekä yritysten koulutusyhteistyöhenkilöiden kesken. Uusien tutkinnon perusteiden mukainen koulutus alkoi Porissa syksyllä 2010 (prosessitekniikan perustutkinto, kemiantekniikan koulutusohjelma). Silti oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman kehittäminen on jatkunut koko hankkeen ajan. Tutkinnon osat kirjoitettiin auki toimintakokonaisuuksittain ja toimintakokonaisuudet jaettiin vielä keskeisiin sisältöihin. Paperiteollisuuden koulutusohjelman toteutussuunnitelmaa suunniteltiin niin, että se olisi ollut otettavissa EURA JÄRJESTELMÄ 10/21

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Työssäoppimisen toimintamalleja

Työssäoppimisen toimintamalleja Tarja Frisk Anne Teittinen Työssäoppimisen toimintamalleja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 20.04.2011 Diaarinumero 11/2008 Käsittelijä Ville Roslakka Puhelinnumero 0505920404 Projektikoodi A30102 Tila Valmis

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.06.2012 Diaarinumero EPOELY/330/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke 1.1.2010-31.12.2012 LOPPURAPORTTI

Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke 1.1.2010-31.12.2012 LOPPURAPORTTI Voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa -hanke 1.1.2010-31.12.2012 LOPPURAPORTTI sisältö JOHDANTO Ohjausryhmän puheenjohtaja Mari Vasarainen... 3 1 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...4

Lisätiedot