TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN TIEDONHALLINTASUUNNITELMA (luonnos )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN TIEDONHALLINTASUUNNITELMA (luonnos 20.5.2009)"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN TIEDONHALLINTASUUNNITELMA (luonnos )

2 TIEDONHALLINTASUUNNITELMA (THS)-lomakkeiden lukuohje Tiedonhallintasuunnitelma = arkistonmuodostussuunnitelma Tehtäväryhmä/asiaryhmä Tehtävän hoitoon liittyvien ja hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen nimikkeet. Tiedonhallintasuunnitelmaan merkitään kaikki työ- ja elinkeinotoimistossa käsiteltävät asiakirjat. Kaikissa toimistossa ei kuitenkaan käsitellä kaikkia THS:ssa lueteltuja asiakirjoja. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi maksulliset palvelut. Asiakirjallisten tietojen luokitus koostuu päätehtävistä, tehtävistä ja asiaryhmistä. Päätehtävät ja tehtävät kuvaavat otsikkotasoja, joiden alle kyseiseen kokonaisuuteen kuuluvat asiaryhmät on lueteltu. Asiaryhmien alla on luettelo kuhunkin ryhmiin sopivista asiakirjatyypeistä. S / L S = asiakirja on saapunut TE-toimistoon L = asiakirja on laadittu TE-toimistossa tapa kertoo rekisterin, johon asiakirja on merkitty (esimerkiksi, tms.) Asiakirjojen kirjaamisesta (diaariin) ei voi täysin yksiselitteistä ohjetta antaa, vaan monien asiakirjojen osalta on mietittävä tapauskohtaisesti, onko asia kirjattava vai ei. Esimerkiksi merkintä HM tarkoittaa sitä, että asiakirja kirjataan järjestelmään harkinnan mukaan. muoto Asiakirjat voivat olla joko sähköisessä tai sessa muodossa tai molemmissa. kertoo sen, arkistoidaanko asiakirjat sähköisessä vai sessa muodossa. Sähköisessä muodossa olevat pysyvästi säilytettävät asiakirjat on (toistaiseksi) tulostettava. Esimerkiksi merkintä /pap tarkoittaa, että asiakirja säilytetään sähköisessä muodossa järjestelmässä, mutta siitä otetaan tuloste pysyvää arkistointia varten (toistaiseksi). AMSissa mainitut säilytysajat koskevat sekä muotoisia että sähköisiä asiakirjoja. Sp = säilytetään pysyvästi arkistolaitoksen määräyksestä. tai joku muu määräaika, jonka ministeriö vahvistaa.

3 Hm = säilytysaika harkinnan mukaan tapauskohtaisesti, ei kuitenkaan pysyvästi. Voa = säilytetään voimassaoloajan eli säilytetään siihen asti kunnes esimerkiksi annetaan uusi ohje, joka kumoaa aikaisemmin annetun. Merkintä voa + 2 v. tarkoittaa sitä, että asiakirjaa säilytetään 2 v. sen voimassaoloajan jälkeen. Psk = palvelussuhteen kesto Syntymäpäiväotantaan (8., 18. ja 28. pv syntyneet) sisältyvät mm. työnhakijatiedot sekä työttömyyskorvauksen ja ammatinvalinnanohjauksen henkilöaktit. Edellä mainitut otannat käsittävät pääsääntöisesti kaikki sekä muodossa että sähköisessä muodossa olevat asiakirjat. Esimerkiksi henkilöasiakkaiden lääkärintodistusten ja/tai niiden kopioiden säilyttäminen otoksessa riippuu siitä, miten asiakirjakokonaisuus voidaan ilman niitä hahmottaa. Mikäli todistuksen tai niiden kopiot toimivat päätöksenteon pohjana, eikä päätöksestä asia kokonaisuudessaan käy ilmi, on ne säilytettävä. Työ- ja elinkeinoministeriön Sähköiset palvelut -ryhmä huolehtii -tietojärjestelmään sisältyvien tietojen poistamisesta sekä otannoista. keskitetysti työ- ja elinkeinoministeriöstä käsin. -järjestelmän metatiedot säilytetään pysyvästi, järjestelmään tallennettujen asiakirjojen poistamisesta huolehtii työ- ja elinkeinoministeriö. Rondo-järjestelmässä taloushallinnon tositteita ja muuta aineistoa säilytetään 20 v. ja henkilöstöhallinnon materiaalia 50 v. Valtiokonttori (VK) ilmoittaa myöhemmin tarkemmin säilytysajoista ja sen, milloin aineistoa aletaan Rondosta poistaa. Kirjanpitolain mukainen säilytysaika on 6 v. Arkistonmuodostussuunnitelmaan on eräiden asioiden ja asiakirjakokonaisuuksien kohdalle tehty merkintä julkisuudesta. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki ao. ryhmään sisältyvät asiakirjat olisivat salassa pidettäviä vaan että ao. ryhmään saattaa sisältyä asiakirjoja, jotka ovat salassa pidettäviä. Myös muissa asiaryhmissä voi olla joko osittain tai kokonaan salassa pidettäviä asiakirjoja. Jokaisen asiakirjan julkisuusaste on määriteltävä tapauskohtaisesti. Asia voi olla julkinen, vaikka siihen sisältyy salassa pidettäviä asiakirjoja! Asiakirjoja koskevia tai niiden käsittelyyn liittyviä täydentäviä tai tarkentavia tietoja. Esimerkiksi pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kohdalla viitataan Kansallisarkiston (entinen Valtionarkisto) säilytysaikapäätökseen.

4 Sisällysluettelo 0 YLEISHALLINTO 0.0 YLEISHALLINTO YLEENSÄ Ohjeet, määräykset ja suositukset Yleisluontoiset lausunto- ja selvityyynnöt Hallintokantelut Kansalaiskirjeet 0.1 ORGANISAATIO JA TOIMINTA Ohjeet TE-toimistojen perustaminen, lakkauttaminen, yhdistäminen Työjärjestykset, tehtävien delegointi Toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja muu yleinen ohjaus Toimintaan liittyvät sopimukset (eivät liity hankintoihin) Toiminnan seuranta, tilastot, tutkimukset ja selvitykset Aloitteet ja asiakaalaute, muu toiminnan arviointi 0.2 TULOSJOHTAMINEN JA SENTA Tulosjohtaminen ja seuranta 0.3 TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoimintaa koskevat ohjeet ja yleiset asiat Tarkastustoiminta Sisäinen tarkastus 0.4 TOIMIKUNNAT, JOHTORYHMÄT, TYÖRYHMÄT JA VASTAAVAT TE-toimiston asettamat työryhmät Muiden asettamat työryhmät TE-toimiston yhteydessä toimivat toimikunnat TE-toimiston johtoryhmä Toimiala- ja tiimikokoukset 0.5 vapaa 0.6 TIEDONHALLINTA JA TIETOPALVELU Määräykset ja ohjeet Tietoturva, tietosuoja ja asiakirjajulkisuus Tietopyynnöt Asiakirjahallinto ja arkistotoimi Postitusasiakirjat Tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen 0.7 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMI Viestintä Julkaisutoimi 0.8 TURVALLISUUS, VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN Valmiussuunnittelu Muu varautuminen poikkeusoloihin 0.9 MUU YLEISHALLINTO Muut yleishallintoa koskevat asiat 1 HENKILÖSTÖHALLINTO 1.0 HENKILÖSTÖHALLINTO YLEENSÄ Henkilöstöhallinnon ohjeet (ml palkkaus) Yleiset virka- ja palvelussuhdeasiat Barometrit

5 1.1 VIRKAJÄRJESTELYT Virkajärjestelyt (virkojen perustaminen, muuttaminen, lakkautus, virkasopimukset) 1.2 PALVELUSSUHTEEN ALOITTAMINEN Viran täyttö ja muut palvelussuhteet Tilapäiset työntekijät 1.3 PALVELUSSUHTEEN HOITAMINEN Virkavapaudet Vuosilomat ja muut vapaat Poissaoloilmoitukset Palvelussuhderikkomukset Kunnia- ja ansiomerkit, muut huomionosoitukset Virkamatkat Sivutoimien hoito Kehityskeskustelut 1.4 PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Eläkkeelle siirtyminen Palveluksesta eroaminen Erottaminen, virastavapauttaminen ja työsuhteen purkaminen 1.5 PALKKAUS Palkkausjärjestelmä, palkanmääräytyminen Palkanmaksu erityistapauksissa Palvelussuhteeseen liittyvien välineiden käyttö 1.6 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön koulutus ja perehdyttäminen Omaehtoinen koulutus, henkilökierto Osaamiskartoitukset ja vastaavat 1.7 TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖHYVINVOINTI Työsuojelu (sisäinen) Työterveyshuolto ja työhyvinvointi 1.8 YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN KANSSA Yhteistyökomitea/ryhmä, muut yhteistyöelimet 1.99 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO Muut henkilöstöhallintoa koskevat asiat 2 TALOUSHALLINTO, HANKINTA- JA SOPIMUSASIAT, IRTAIMISTO 2.0 TALOUSHALLINTO YLEENSÄ Ohjeet ja määräykset 2.1 MÄÄRÄRAHAT JA SENTA Talouden suunnittelu, määrärahat ja seuranta 2.2 MAKSULIIKENNE (KANSALLINEN) Maksuliikenne 2.3 TAKAISINPERINTÄ Takaisinperintää koskevat asiat 2.4 HANKINTA- JA SOPIMUSASIAT Kilpailutetut hankinnat, sopimukset Hankinnat ilman kilpailutusta (tavanomaiset hankinnat) 2.5 KÄYTTÖOMAISUUS, IRTAIMISTON HALLINTA JA HOITO Käyttöomaisuus, irtaimiston hallinta ja hoito 2.99 MUU TALOUSHALLINTO Muut taloushallintoa koskevat asiat

6 3 TYÖLLISYYDEN HOITO 3.0 TYÖLLISYYDEN HOITO YLEENSÄ Ohjeet, linjaukset Työllisyyden hoitoa koskevat yleisluontoiset lausuntopyynnöt Työllistämistukia koskevat muutoksenhaut 3.1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET Työllisyysmäärärahoilla rahoitettavat hankkeet 3.2 TYÖNANTAJALLE MAKSETTAVAT TYÖLLISTÄMISTUET Palkkatuki yrityksille, muille yhteisöille ja yksityisille työnantajille Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen Työllistämistuki valtion virastoille ja laitoksille 3.3 HENKILÖLLE MAKSETTAVAT TYÖLLISTÄMISTUET Starttiraha Työmarkkinatoimenpiteet Osa-aikalisä 3.4 VUOROTTELUVAPAA Vuorotteluvapaa 3.99 MUU TYÖLLISYYDEN HOITO Muut työllisyyden hoitoa koskevat asiat 4 TYÖTTÖMYYSTURVA, PALKKATURVA 4.0 TYÖTTÖMYYSTURVAYLEENSÄ Ohjeet, ohjeistus Työttömyysturvaa koskevat yleisluontoiset kyselyt (ei yksittäistä asiakasta koskevat) 4.1 TYÖVOIMATOIMIKUNTA Työvoimatoimikunnan nimittäminen Työvoimatoimikunta (kokoukset) Valitukset työvoimapoliittisista lausunnoista (työvoimatoimikunnalle) 4.2 TYÖTTÖMYYSTURVA (YKSITTÄISTÄ HENKILÖÄ KOSKEVA) Työttömyysturvaa koskevat lausuntopyynnöt Työvoimapoliittiset lausunnot Valitukset työvoimapoliittisista lausunnoista Työttömyyseläkkeen hakeminen Koulutuäiväraha 4.5 PALKKATURVA Palkkaturvahakemukset 4.99 MUU TOIMEENTULOTURVA Muut toimeentuloturvaa koskevat asiat 5 TYÖVOIMAPALVELUT 5.0 TYÖVOIMAPALVELUT YLEENSÄ Ohjeet Työvoimapalveluja koskevat lausunto- ja selvityyynnöt 5.03 Työvoimapalveluja koskevat muutoksenhaut 5.2 TYÖNVÄLITYS Työnvälitys (yleensä) Liikkuvuusasiat (muuttoavustus, matka-avustus) Kuntouttava työtoiminta Ammatillinen kuntoutus

7 Ryhmätoiminta (seuranta) 5.3 AMMATINVALINTA JA SUUNNITTELU Ohjausasiat ja testaukset, työkokeilut (yksittäistä asiakasta koskevat) 5.4 TYÖVOIMAPOLIITTINEN AIKUISKOULUTUS Koulutussuunnittelu Oppilasvalinnat Koulutuksen seuranta Koulutukseen hakeutumiskustannukset 5.99 MUUT TYÖVOIMAPALVELUT Muut työvoimapalveluja koskevat asiat 6 RAKENNERAHASTOHANKKEET 6.0 RAKENNERAHASTOHANKKEET YLEENSÄ Ohjeet 6.1 PROJEKTIT Projektit (projektin asiakirjat) 6.99 MUUT RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT ASIAT Muut rakennerahastoja koskevat asiat 7 MAAHANMUUTTO, TYÖ- JA OLESKELULUVAT 7.0 MAAHANMUUTTO JA TYÖ- JA OLESKELULUVAT YLEENSÄ Ohjeet 7.1 TYÖ- JA OLESKELULUVAT Työ- ja oleskeluluvat 7.99 MUUT MAAHANMUUTTO JA TYÖ- JA OLESKELULUPIA KOSKEVAT ASIAT Muut maahanmuuttoa ja työ- ja oleskelulupia koskevat asiat 8 ELINKEINOPOLIITTISET ASIAT 8.0 ELINKEINOPOLITTISIET ASIAT YLEENSÄ Ohjeet 8.1 SEUDULLISET YRITYSPALVELUT Seudulliset yrityalvelut 8.99 MUUT ELINKEINOPOLIITTISIA ASIOITA KOSKEVAT ASIAT Muut elinkeinopoliittisia asioita koskevat asiat 9 MAKSULLISET PALVELUT 9.0 MAKSULLISET PALVELUT YLEENSÄ Ohjeet 9.1 MAKSULLISET PALVELUT HRV-palvelut Ammatillisen kuntoutuksen maksulliset palvelut 9.99 MUUT MAKSULLISIA PALVELUITA KOSKEVAT ASIAT Muut maksullisia palveluja koskevat asiat

8 sivu 1 (66) 0 YLEISHALLINTO HALLINTO YLEENSÄ Ohjeet, määräykset ja suositukset - saapunut ohje (S) - saapunut määräys (S) - saapunut suositus (S) HM HM HM voa + voa + voa + Hallintoa koskevat yleisluontoiset ohjeet ministeriöstä, TE- keskuksilta, muilta viranomaisilta ja EU:lta Yleisluontoiset lausunto- ja selvityyynnöt - lausuntopyyntö (S) - lausunto (L) - selvityyyntö (S) - selvitys (L) /pap /pap Lausuntopyyntöihin liittyvät painetut muistiot yms. arkistoidaan muotoisena, ellei niitä ole sähköisesti saatavilla. Substanssiasioita koskevat lausuntopyynnöt ja lausunnot ao. ryhmissä. VA S 50/ VA S 50/ Hallintokantelut JulkL 24.1 k 25, 31, 32 * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

9 sivu 2 (66) - kantelu (S) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - vastaus (L) - vastaus (tiedoksi) /pap /pap /pap /pap VA S 50/ VA S 50/ VA S 50/ VA S 50/ Kansalaiskirjeet JulkL 24.1 k 23, 25, 31, 32 - kirje (S) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - selvityyyntö (S/L) - selvitys (S/L) - vastaus (L) 0.1 ORGANISAATIO JA TOIMINTA Ohjeet Ohjeet ml tilastointia koskevat ohjeet, ohjesäännöt, toimintaohjeet - saapunut ohje (S) - ohje/linjaus (L) HM /pap voa + TE-toimiston laatima, KA 3/ TE-toimistojen perustaminen, lakkaut- Myös toimistojen toimipaikat * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

10 sivu 3 (66) taminen, yhdistäminen - esitys (S/L) - päätös (S/L) - kirje (S/L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) Työjärjestykset, tehtävien delegointi Työjärjestykset, delegointipäätökset ja poikkeukset työjärjestyksiin sekä niitä koskevat lausuntopyynnöt ja lausunnot, muu kirjeenvaihto Reittikartat, kts. kohta päätös (L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - kirje (S/L) HM /pap VA S 50/ mm. työjärjestys, delegointipäätökset, poikkeukset työjärjestyksiin mm. muu työjärjestyksiin liittyvä kirjeenvaihto * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

11 sivu 4 (66) Toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja muu yleinen ohjaus Organisaatiota koskevat asiat, laatuhankkeet, työaikajärjestelyt, tasaarvo ja yhdenvertaisuus, toimintakertomukset - toimintasuunnitelma(l) /pap TE-toimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu - kehittämisohjelma (L) - laatuhanke - laatuhanke (keskeinen asiakirja) - vuosikertomus (L) - toimintakertomus (L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - kirje (S/L) HM HM /pap /pap /pap /pap TE-toimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu KA 8/43/ ( tärkeiksi katsotut ) KA 8/43/ KA 8/43/ esim. muu toiminnan suunnittelua ja kehittämistä koskeva kirjeenvaihto, säilytysaikaa ei ole vahvistettu Toimintaan liittyvät sopimukset (eivät liity hankintoihin) JulkL 24.1 k 17 ja 20 Esim. aiesopimukset, kumppanuussopimukset, palvelusopimukset, palvelusitoumukset yms. ja sopimuksiin liittyvä kirjeenvaihto * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

12 sivu 5 (66) - sopimus (L) - kirje (S/L) /pap voa + KA S 3/ Toiminnan seuranta, tilastot, tutkimukset ja selvitykset - tutkimus/selvitys (L) /pap TE-toimiston laatima (ei painettu), KA S 3/ saapunut tutkimus (TE-toimiston toimintaa koskeva) (S) - muu tutkimus/selvitys (S) - lausuntopyyntö (S) - lausunto (L) HM /pap /pap KA 8/43/2004 ei painotuote VA S 50/ kysely (S) - vastaus (L) 2 v. 2 v. Muiden laatimia tutkimuksia koskevat kyselyt ja niihin annetut vastaukset - tilasto (L) /pap TE-toimiston laatima tilasto, joka ei sisälly työnvälitystilastoon, esim. Työmarkkinakatsaus, ammatinvalinnanohjauksen tilastot yms., KA S 5/ Tilastojen pohja-aineiston voi hä- * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

13 sivu 6 (66) vittää 1. vuoden kuluttua Aloitteet ja asiakaalaute, muu toiminnan arviointi JulkL 24.1 k 25 - aloite (S) - palaute (S) - vastaus (L) - kirje (S/L) - asiakaskysely (L) - vastaus asiakaskyselyyn (S) Digium* Digium* pap/säh pap/säh 2 v. 2 v. 2 v. 2 v. 2 v. HM *osa asiakaskyselyistä tehdään sähköisesti - yhteenveto (asiakaalautteesta tehty) (L) /pap /pap KA 8/43/ Tausta-aineiston saa hävittää, kun yhteenveto on tehty. 0.2 TULOSJOHTAMINEN JA SENTA Määräraha-asiat, kts. kohta Tulosjohtaminen ja seuranta - saapunut ohje (S) - esitys tulostavoitteeksi (L) - tulostavoitesopimus (L) - pöytäkirja (L) - - muistio (L) HM /pap /pap /pap /pap * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan voa KA 8/43/ KA 8/43/ tulostavoiteneuvotteluista tehty, KA 8/43/ tulostavoiteneuvotteluista tehty,

14 sivu 7 (66) - tulostavoiteraportti (L) - vuosisuunnitelma (L) - kirje (S/L) * HM /pap /pap KA 8/43/ KA 8/43/ *jos ei ole tulostavoite-esityksen liitteenä muu tulosjohtamista ja seurantaa koskeva kirjeenvaihto 0.3 TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoimintaa koskevat ohjeet ja yleiset asiat - saapunut ohje/ohjesääntö - ohje (L) - tarkastussuunnitelma (L) HM /pap /pap voa + TE-toimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu TE-toimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu Tarkastustoiminta JulkL 24.1 k 15, 17 ja 20 Tarkastuskertomukset ja niihin liittyvät asiakirjat - tarkastuskertomus (S) - lausuntopyyntö (S) * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan Lausuntopyynnön liitteenä olevat painetut muistiot yms. muo-

15 sivu 8 (66) - lausunto (L) - vastine (L) - kirje (S/L) HM /pap /pap toisia, mikäli niitä ei ole sähköisesti saatavissa VA S 50/ VA S 50/ esim. muut tarkastusta koskeva kirjeenvaihto Sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastukset ja niitä koskeva kirjeenvaihto - tarkastusraportti (S) - kirje (S/L) HM säilytysaikaa ei ole vahvistettu säilytysaikaa ei ole vahvistettu 0.4 TOIMIKUNNAT, JOHTORYHMÄT, TYÖRYHMÄT JA VASTAAVAT TE-toimiston asettamat työryhmät - esitys työryhmään nimittämisestä (S/L) - asettamiäätös (L) - päätös (toimiajan pidentäminen, jäsenen vaihdos) (L) - esityslista (L) /pap /pap VA S 50/ KA S/ mikäli ei ole pöytäkirjan liitteenä - pöytäkirja (L) - loppuraportti (L) /pap * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan KA 3/

16 sivu 9 (66) - muistio (L) - kirje (S/L) HM sähk/pap /pap HM KA 3/ työryhmien vähämerkitykselliset muistiot, selvitykset, lausunnot ja muu kirjeenvaihto sekä muut lopullisten muistioiden tai ehdotusten työstämisvaiheessa kertyneet pohja-aineistot säilytetään HM Muiden asettamat työryhmät - esitys (työryhmään nimeämisestä) (S) - vastaus (nimeäminen) (L) - asettamiäätös (tiedoksi) (S) - raportti, muistio (tiedoksi) (S) sähk/pap /pap TE-keskusten asettamat TEtoimiston yhteydessä toimivat toimikunnat, kts. kohta säilytys muotoisena, mikäli sähköistä versiota ei ole saatavilla TE-toimiston yhteydessä toimivat toimikunnat Työllisyyden edistämistoimikunta ja sen jaosto(t) - esitys jäsenten nimittämisestä (S/L) - asettamiäätös (S) - päätös (L) - kokouksen asialista/esityslista (L) - pöytäkirja (L) - muistio (L) * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan voa + voa + voa + TE-keskus nimeää jäsenet, TEtoimisto sihteerit esim. sihteerin nimittäminen säilytysaikoja ei ole vahvistettu

17 sivu 10 (66) - lausuntopyyntö (L) - lausunto (S) - kirje (S/L) Työvoimatoimiston johtoryhmä JulkL asettamiäätös (L) - esityslista (L) - pöytäkirja (L) - muistio (L) - muu kokousmateriaali (S/L) /pap /pap /pap /pap /pap mikäli ei ole pöytäkirjan liitteenä VA S 50/ VA S 50/ Toimiala- ja tiimikokoukset - esityslista (L) - pöytäkirja (L) - muistio (L) - muu kokousmateriaali (S/L) /pap mikäli ei ole pöytäkirjan liitteenä 0.6 TIEDONHALLINTA JA TIETOPALVELU Määräykset ja ohjeet - saapunut ohje (S) - saapunut määräys (S) HM HM * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan voa + voa +

18 sivu 11 (66) - ohje (L) työvoimatoimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu Tietoturva ja tietosuoja, asiakirjajulkisuus Tietoturvaa ja tietosuojaa sekä asiakirjajulkisuutta koskevat yleisluontoiset asiat: lausuntopyynnöt ja lausunnot, muu kirjeenvaihto, tietojärjestelmä- ja henkilörekiseriselosteet - lausuntopyyntö (S) lausunto (L) - kirje (S/L) HM /pap säilytysaikaa ei ole vahvistettu työvoimatoimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu esim. tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat yleisluontoiset kirjeet ja vastaukset niihin, säilytysaikaa ei ole vahvistettu - tietojärjestelmäseloste (S) - henkilörekisteriseloste (S) voa/ voa/ myös AMSin liitteenä (pysyvästi) TE-toimisto päivittää selosteet omalta osaltaan, esim. yhteystiedot, järjestelmien paikalliset vastuuhenkilöt yms Tietopyynnöt Asiakirjapyynnöt, :n rekisteritietojen tulostuyynnöt, pyynnöt * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

19 sivu 12 (66) saada käyttää ei-julkisia tietokantoja (tutkimusluvat) - tietopyyntö (S) - vastaus tietopyyntöön (L) - tiedonkäyttölupapyyntö (S) säilytysaikaa ei ole vahvistettu säilytysaikaa ei ole vahvistettu säilytysaikaa ei ole vahvistettu - päätös (L) säilytysaikaa ei ole vahvistettu - päätös (tiedoksi) (S) voa TE-toimiston laatima säilytetään käyttöluvan ajan Asiakirjahallinto ja arkistotoimi - lausuntopyyntö (S) - lausunto (L) - tiedonhallintasuunnitelma (arkistonmuodostussuunnitelma) (S) - arkistosääntö/asiakirjahallinnon ohje (S/L) - arkistokaava (L) - arkistoluettelo (L) - hävittämisluettelo (L) - luovutusluettelot (L) säilytysaikaa ei ole vahvistettu TE-toimiston laatima säilytysaikaa ei ole vahvistettu KA S 5/ pysyvään säilytykseen jokainen versio KA S 5/ KA S 5/ KA S 5/ KA S 5/ KA S 5/ * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

20 sivu 13 (66) - diaarikaava - diaarisovelluksen arkistotulosteet KA S 5/ KA S 5/ , arkistotuloste otetaan vuosittain Postitusasiakirjat - saantitodistukset (S) - kirjattujen kirjeiden kuitit (postista) (S) pap/säh * 2 v. Saantitodistus säilytetään sen asiakirjan yhteydessä, joka saantitodistuksella on lähetetty (säilytys yhtä kauan) Tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen - kirje (S/L) - vastaus (S/L) - esitys (S/L) - päätös (S/L)) - muistio (S/L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) säilytysaikoja ei ole vahvistettu 0.7 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMI Viestintä * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

21 sivu 14 (66) - viestintäsuunnitelma (L) - tiedote (L) säilytysaikaa ei ole vahvistettu tai vastaava, KA 8/43/ esite (L) - kampanja-aineisto - erityiskampanja aineisto (keskeinen) (S/L) - lehtileikekokoelma (L) - kirje (S/L) HM HM HM /pap, pap /pap HM esim. työvoimatoimiston asiakkaille tehty yleisluontoinen ohjeistus (painamaton), kts. myös kohta säilytysaikaa ei ole vahvistettu KA 8/43/ KA 8/ viestintää koskeva muu kirjeenvaihto Julkaisutoimi - julkaisu (L) työvoimatoimiston laatima julkaisu, säilytysaikaa ei ole vahvistettu - saapunut julkaisu (S) - kirje (S/L) HM /pap HM julkaisuja koskeva tavanomainen kirjeenvaihto 0.8 TURVALLISUUS, VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

22 sivu 15 (66) Valmiussuunnittelu - saapunut ohje (S) - valmiussuunnitelma (L) - turvallisuus- ja pelastussuunnitelma (L) - kirje kirjataan * kirjataan* kirjataan* kirjataan* /pap* /pap* /pap* /pap* voa + 2 v. voa + 2v. voa + voa + JulkL 24.1 k 8 ja 10, turvaluokka II Valmiussuunnittelua koskevat ohjeet, valmiussuunnitelmat, henkilöstövaraukset, turvallisuus ja pelastussuunnitelmat sekä niitä koskeva kirjeenvaihto *kirjataan tilanteen mukaan joko in (mahdollisuus käyttörajoituksiin) tai erikseen manuaalisesti pidettävään salaisten asioiden diaariin Muu varautuminen poikkeusoloihin - suojelusuunnitelma (L) - tietoturvallisuus- ja toipumissuunnitelma (S) - kriisiviestintäsuunnitelma (L) - kirje (S/L) HM HM HM voa + 2 v. voa + 2 v. voa + 2 v. JulkL 24.1 k 7 ja 8, turvaluokka esim. muu poikkeusoloja koskeva kirjeenvaihto 0.99 MUU YLEISHALLINTO Muut yleishallintoa koskevat asiat Yleishallintoon liittyvät yksittäiset asiat, joita ei voida lukea edellä * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

23 sivu 16 (66) - kirje (S/L) - esitys (S/L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - selvityyyntö (S/L) - selvitys (S/L) - päätös (S/L) - muu asiakirja (S/L) HM HM HM HM HM HM HM HM * mainittuihin ryhmiin. *in merkityt sähköisessä muodossa, muut sena 1 HENKILÖSTÖHALLINTO 1.0 HENKILÖSTÖHALLINTO YLEENSÄ Henkilöstöhallinnon ohjeet (ml palkkaus) - saapunut ohje (S/L) - ohje (L) HM voa + Ministeriöstä, TE-keskuksilta ja muilta viranomaisilta työvoimatoimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu - henkilöstösuunnitelma (S/L) - henkilöstöohjelma (S/L) voa + voa + säilytysaikaa ei ole vahvistettu Yleiset virka- ja palvelusuhdeasiat * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

24 sivu 17 (66) - virka-/työehtosopimus (S) - kirje (S/L) HM HM virka- ja palvelussuhde asioita koskeva kirjeenvaihto Barometrit - yhteenveto vastauksista (S) kirje (S/L) 1.1 VIRKAJÄRJESTELYT Barometreja koskeva kirjeenvaihto Virkajärjestelyt - saapunut päätös (S) - päätös (L) - virkasopimus (L) /pap psk + / 50 v. Virkojen ja toimien perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen, täyttöluvat ja muut virkojen hoitoon liittyvät järjestelyt, esim. virkasopimukset TE-toimiston tekemä päätös, KA S 3/ säilytysaikaa ei ole vahvistettu Mikäli virkasopimus koskee palkkausta säilytysaika on 50 v. Työaika yms. järjestelyjä koskevat virkasopimukset psk PALVELUSSUHTEEN ALOITTAMINEN * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

25 sivu 18 (66) Viran täyttö ja muut palvelussuhteet Vakinaiset ja määräaikaiset virat, työsopimussuhteiset Hakuprosessin aloitus, päätös ja keskeiset pysyvästi säilytettävät asiakirjat tallennetaan in. Helissä asiakirjat säilyvät 2 v. - hakuilmoitus - hakemus - hakemus (valittu) - hakemus (valitsematta jäänyt) Heli, Heli, Heli Heli Heli,, Heli Heli, Heli 2 v. 2 v. palvelussuhteen kesto 2 v. JulkL 24.1 k 29, 31 ja TE-toimistot voivat halutessaan tehdä hakijaluettelot myös in, hakemuksia ei kuitenkaan skannata sinne lukuun ottamatta valitun hakemusta. - yhteenveto hakijoista - nimitysmuistio/esitys - henkilöstön kannanotto toimistonjohtajan nimitykseen (yt-menettely) - nimittämiskirja - työsopimus - ilmoitus valinnasta hakijoille (valitsematta jääneet) Heli, Heli, Heli, /pap /pap /pap Heli 2 v. KA 3/ KA 3/ KA 3/ lähetetään TE-keskukselle lähetetään TE-keskukselle * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

26 sivu 19 (66) Tilapäiset työntekijät - harjoittelusopimus (L) - sitoumus/suostumus - kirje (S/L) HM /pap Ei virka- eikä palvelussuhteessa olevat, esimerkiksi harjoittelijat, siviilipalvelusmiehet, työllistetyt yms. esim. siviilipalvelusmiehiä palkattaessa esim. tilapäisten työntekijöiden palkkaamista koskeva kirjeenvaihto 1.3 PALVELUSUHTEEN HOITAMINEN Virkavapaudet - hakemus (S) - päätös (L) - vuorottelusopimus (oma henkilökunta) (L) - osa-aikalisähakemus (oma henkilökunta) (S) - päätös osa-aikalisästä PersonecF* PersonecF* henkilöakti henkilöakti henkilöakti henkilöakti henkilöakti * PersonecF (Fortime) ei ole käytössä kaikissa työvoimatoimistoissa, tällöin TE-keskus hoitaa rekisteröinnin Vuosilomat ja muut vapaat* - hakemus (S) - päätös (L) PersonecF* PersonecF* henkilöakti henkilöakti * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan * PersonecF (Fortime) ei ole käytössä kaikissa työvoimatoimistois-

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015 Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi Oulu 1. 2.10.2015 AMS Asiakirjojen säilytyksen ja hävittämisen tulee perustua oman organisaation voimassaolevaan arkistonmuodostussuunnitelmaan Asiakirjoista

Lisätiedot

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa 1 Tietosuoja ja hyvä tiedonhallintatapa 2 Henkilöstön palvelussuhdeasiat - viran-/toimenhakua koskevien tietojen käsittely ja säilytys Kuntarekrypäivä 9.10.2013, klo

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (12) 00. 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00 00 01 Toimielinten kokoonpano 00 00 01.1 Toimielinten ja toimikuntien perustamiseen ja lakkauttamiseen liittyvät keskeiset

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon 5.6.2012 AL/18633/07.01.01.03.01/2011 1 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon ASUNTO-OIKEUSASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAN MUUTTAMINEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje 1. Yleistä Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Lapinlahden kunnan asiakirjahallintoa ja siihen sisältyvää arkistotointa. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007

Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007 Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007 Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjata valtioneuvoston hankerekisteriin merkittyjen asiakirjojen arkistointia. Tätä ohjetta noudatetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.2014 VASTAAJAN TIEDOT Vastaustapa: Sähköpostikutsu Vastaajan

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Meri-Lapin Työhönvalmennus-säätiö 4. REKISTERIN YLLÄPIDOSTA VASTAAVA HENKILÖ/HENKILÖT

Meri-Lapin Työhönvalmennus-säätiö 4. REKISTERIN YLLÄPIDOSTA VASTAAVA HENKILÖ/HENKILÖT 2 1. YLEISTÄ Tässä rekisteriselosteessa kuvataan Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiön ylläpitämän asiakastietokantarekisterin käyttötarkoitus. Selvitykseen on laadittu säätiön henkilökunnalle ohjeet palveluittain

Lisätiedot

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 Sivu 2/24 0. HALLINTOASIAT... 6 0.1 Yleishallinto 6 0.2 Henkilöstöhallinto 9 0.2.1 Virkojen ja tehtävien täyttö... 9 0.2.2 Henkilöstöasioiden rekisteröinti...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty x.x.20xx Voimaan x.x.20xx YLEISTÄ 1 Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Joroisten kunnan asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa.

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 1(5) VALTIPA Kirjeenne 22.5.2012 Kansallisarkistoon VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus Palvelussuhteen hallinta Kiekun infotilaisuus 12.5.2010 Sisältö Henkilöstöhallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeiset muutokset nykytilaan verrattuna Organisaatiorakenne Työroolit

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen:

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen: PÄÄTÖS 4.3.2008 KA 2016/431/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 9.10.2006 (Dnro 13/051/2006) TE KESKUSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Hallitusten asiakirjojen käsittely ja arkistointi. Ohje

Hallitusten asiakirjojen käsittely ja arkistointi. Ohje Hallitusten asiakirjojen käsittely ja arkistointi Ohje Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 5/2010 Hallitusten asiakirjojen käsittely ja arkistointi Ohje Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä: 20.9.2011 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta. 1.1.2009 Terveyslautakunta 1.1.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Tos-raportti. JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1. Dynasty Tiedonohjausjärjestelmä :42:28

Tos-raportti. JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1. Dynasty Tiedonohjausjärjestelmä :42:28 JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1 Tos-raportti 00 OHJAUSJÄRJESTELMÄT, HALLINNON TOIMINTA JA RAKENTEET 00.00 Ohjaus ja kehittäminen 00.00.00 Polittinen ohjaus ja strateginen suunnittelu 00.00.01 Säädösohjaus

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Uudelleensijoittamisprosessi

Uudelleensijoittamisprosessi Uudelleensijoittamisprosessi Viraston tulee määrittää (prosessiin osallistuvien) toimijoiden vastuut sekä sitoutua valtion hyvän henkilöstöjohtamisen noudattamiseen. Lähettävä virasto 1. Virkakortin hankkiminen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut. Voimaantulo 1.1.2016

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut. Voimaantulo 1.1.2016 Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut Voimaantulo 1.1.2016 1 ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Hyväksytty kunnanhallitus 31.8.2015. Voimaantulo 1.1.2016 Kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPINNÄYTE- TÖIDEN JA VASTAAVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO

AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPINNÄYTE- TÖIDEN JA VASTAAVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO 1(6) Jakelussa mainitut AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPINNÄYTE- TÖIDEN JA VASTAAVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO Ammattikorkeakoulut ovat viiden viime vuoden aikana

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

RIISTANHOITOPIIRIN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

RIISTANHOITOPIIRIN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 1 RIISTANHOITOPIIRIN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Säilytys: = ajan tasalla = voimassa oloajan = pysyvästi koa = kunnossa oloajan hm = harkinnan mukaan Säilytys 0 YLEISHALLINTO 01 Hallintoa koskev pöytäkirj

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja seulontastrategia vahvistettu vuonna 2008 - Seulontatoiminnan perusta ja tavoitteellinen linjaus - Keskeiset menetelmät

Lisätiedot

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin HENKILÖREKISTERISELOSTE Rekisterin nimi: Rekisterinpitäjä: Vuokra-asuntohakemusrekisteri Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Osoite: PL 125 42701 Keuruu Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Vastuuhenkilö,

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 18.12.2013 AL/22595/07.01.01.03.01/2013 1(5) ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Aluehallintoviranomaisten arkistokokoelmien seulonta-

Lisätiedot

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty: Maakuntahallitus 17.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI 3 3 ORGANISOINTI, TOIMIVALTA, VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2016 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 16.10.2015 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A81/7101/2015

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 31.7.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Asiakirjojen tuottaminen ja hallinta. Tiedot siirretään, tallennetaan ja käsitellään erilaisten asiakirjojen välityksellä.

Asiakirjojen tuottaminen ja hallinta. Tiedot siirretään, tallennetaan ja käsitellään erilaisten asiakirjojen välityksellä. Asiakirjojen tuottaminen ja hallinta Tiedot siirretään, tallennetaan ja käsitellään erilaisten asiakirjojen välityksellä. Asiakirjatuotanto Standardit Lomakkeet Tuottamismenetelmät Työvälineohjelmat Toimiston

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (10) 02. 02.00 Talousasioiden ohjaus Taloussääntö Sisältyy kuntayhtymän hallintosääntöön julk. ei voa. + 2 v. Dynasty aika pap./säh. tsto III sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. 1 Viraston yksiköt ja henkilöstö. 2 Avaintoiminnot ja asiantuntijaryhmät

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. 1 Viraston yksiköt ja henkilöstö. 2 Avaintoiminnot ja asiantuntijaryhmät 1 (7) VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja viraston

Lisätiedot

MÄÄRÄYSKOKOELMA 27.11.2001 852 /36/2001 OM. 1.1.2002 lukien toistaiseksi. Lääninhallitusten oikeushallintopäälliköt

MÄÄRÄYSKOKOELMA 27.11.2001 852 /36/2001 OM. 1.1.2002 lukien toistaiseksi. Lääninhallitusten oikeushallintopäälliköt MÄÄRÄYS Dnro MÄÄRÄYSKOKOELMA 27.11.2001 852 /36/2001 OM ULOSOTON ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Toimivalta ArkistoL (832/94) 8 ja UlosottoL 1 luku 10 (197/96) Voimassaoloaika Kohderyhmät Tiedoksi 1.1.2002

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013 Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi Marja Lehtisaari 11.2.2013 Arkistoinnin lainsäädäntö Perustuslaki 73/1999 Arkistolaki 831/1994 Julkisuuslaki 621/1999 Muutos 23.6.2005 495/2005, voimaan 1.10.2005

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta

ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta LU1JMÄK i 4Jfl4AV. ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta Kunnanhallitus 24.3.2014 81 Voimassa 1.1.2013 alkaen Luumäen kunta ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 00 HALLINTOASIAT 00 00 Hallintoasioideri ohjaus

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA Asta Sipola & Merja Mattila Rahastonhoitajan valinta Kevätkokouksessa päätetään paliskunnan varojen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE (LUONNOS) LUONNOS 8.1.2015 Johtoryhmä 13.1.2015 Hallitus 15.1.2015 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tiedonhallinnan toimintaohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA Verohallitus PL 325 00052 VERO Kirjeenne 8.10.2010 Kansallisarkistolle VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot