TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN TIEDONHALLINTASUUNNITELMA (luonnos )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN TIEDONHALLINTASUUNNITELMA (luonnos 20.5.2009)"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN TIEDONHALLINTASUUNNITELMA (luonnos )

2 TIEDONHALLINTASUUNNITELMA (THS)-lomakkeiden lukuohje Tiedonhallintasuunnitelma = arkistonmuodostussuunnitelma Tehtäväryhmä/asiaryhmä Tehtävän hoitoon liittyvien ja hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen nimikkeet. Tiedonhallintasuunnitelmaan merkitään kaikki työ- ja elinkeinotoimistossa käsiteltävät asiakirjat. Kaikissa toimistossa ei kuitenkaan käsitellä kaikkia THS:ssa lueteltuja asiakirjoja. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi maksulliset palvelut. Asiakirjallisten tietojen luokitus koostuu päätehtävistä, tehtävistä ja asiaryhmistä. Päätehtävät ja tehtävät kuvaavat otsikkotasoja, joiden alle kyseiseen kokonaisuuteen kuuluvat asiaryhmät on lueteltu. Asiaryhmien alla on luettelo kuhunkin ryhmiin sopivista asiakirjatyypeistä. S / L S = asiakirja on saapunut TE-toimistoon L = asiakirja on laadittu TE-toimistossa tapa kertoo rekisterin, johon asiakirja on merkitty (esimerkiksi, tms.) Asiakirjojen kirjaamisesta (diaariin) ei voi täysin yksiselitteistä ohjetta antaa, vaan monien asiakirjojen osalta on mietittävä tapauskohtaisesti, onko asia kirjattava vai ei. Esimerkiksi merkintä HM tarkoittaa sitä, että asiakirja kirjataan järjestelmään harkinnan mukaan. muoto Asiakirjat voivat olla joko sähköisessä tai sessa muodossa tai molemmissa. kertoo sen, arkistoidaanko asiakirjat sähköisessä vai sessa muodossa. Sähköisessä muodossa olevat pysyvästi säilytettävät asiakirjat on (toistaiseksi) tulostettava. Esimerkiksi merkintä /pap tarkoittaa, että asiakirja säilytetään sähköisessä muodossa järjestelmässä, mutta siitä otetaan tuloste pysyvää arkistointia varten (toistaiseksi). AMSissa mainitut säilytysajat koskevat sekä muotoisia että sähköisiä asiakirjoja. Sp = säilytetään pysyvästi arkistolaitoksen määräyksestä. tai joku muu määräaika, jonka ministeriö vahvistaa.

3 Hm = säilytysaika harkinnan mukaan tapauskohtaisesti, ei kuitenkaan pysyvästi. Voa = säilytetään voimassaoloajan eli säilytetään siihen asti kunnes esimerkiksi annetaan uusi ohje, joka kumoaa aikaisemmin annetun. Merkintä voa + 2 v. tarkoittaa sitä, että asiakirjaa säilytetään 2 v. sen voimassaoloajan jälkeen. Psk = palvelussuhteen kesto Syntymäpäiväotantaan (8., 18. ja 28. pv syntyneet) sisältyvät mm. työnhakijatiedot sekä työttömyyskorvauksen ja ammatinvalinnanohjauksen henkilöaktit. Edellä mainitut otannat käsittävät pääsääntöisesti kaikki sekä muodossa että sähköisessä muodossa olevat asiakirjat. Esimerkiksi henkilöasiakkaiden lääkärintodistusten ja/tai niiden kopioiden säilyttäminen otoksessa riippuu siitä, miten asiakirjakokonaisuus voidaan ilman niitä hahmottaa. Mikäli todistuksen tai niiden kopiot toimivat päätöksenteon pohjana, eikä päätöksestä asia kokonaisuudessaan käy ilmi, on ne säilytettävä. Työ- ja elinkeinoministeriön Sähköiset palvelut -ryhmä huolehtii -tietojärjestelmään sisältyvien tietojen poistamisesta sekä otannoista. keskitetysti työ- ja elinkeinoministeriöstä käsin. -järjestelmän metatiedot säilytetään pysyvästi, järjestelmään tallennettujen asiakirjojen poistamisesta huolehtii työ- ja elinkeinoministeriö. Rondo-järjestelmässä taloushallinnon tositteita ja muuta aineistoa säilytetään 20 v. ja henkilöstöhallinnon materiaalia 50 v. Valtiokonttori (VK) ilmoittaa myöhemmin tarkemmin säilytysajoista ja sen, milloin aineistoa aletaan Rondosta poistaa. Kirjanpitolain mukainen säilytysaika on 6 v. Arkistonmuodostussuunnitelmaan on eräiden asioiden ja asiakirjakokonaisuuksien kohdalle tehty merkintä julkisuudesta. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki ao. ryhmään sisältyvät asiakirjat olisivat salassa pidettäviä vaan että ao. ryhmään saattaa sisältyä asiakirjoja, jotka ovat salassa pidettäviä. Myös muissa asiaryhmissä voi olla joko osittain tai kokonaan salassa pidettäviä asiakirjoja. Jokaisen asiakirjan julkisuusaste on määriteltävä tapauskohtaisesti. Asia voi olla julkinen, vaikka siihen sisältyy salassa pidettäviä asiakirjoja! Asiakirjoja koskevia tai niiden käsittelyyn liittyviä täydentäviä tai tarkentavia tietoja. Esimerkiksi pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kohdalla viitataan Kansallisarkiston (entinen Valtionarkisto) säilytysaikapäätökseen.

4 Sisällysluettelo 0 YLEISHALLINTO 0.0 YLEISHALLINTO YLEENSÄ Ohjeet, määräykset ja suositukset Yleisluontoiset lausunto- ja selvityyynnöt Hallintokantelut Kansalaiskirjeet 0.1 ORGANISAATIO JA TOIMINTA Ohjeet TE-toimistojen perustaminen, lakkauttaminen, yhdistäminen Työjärjestykset, tehtävien delegointi Toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja muu yleinen ohjaus Toimintaan liittyvät sopimukset (eivät liity hankintoihin) Toiminnan seuranta, tilastot, tutkimukset ja selvitykset Aloitteet ja asiakaalaute, muu toiminnan arviointi 0.2 TULOSJOHTAMINEN JA SENTA Tulosjohtaminen ja seuranta 0.3 TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoimintaa koskevat ohjeet ja yleiset asiat Tarkastustoiminta Sisäinen tarkastus 0.4 TOIMIKUNNAT, JOHTORYHMÄT, TYÖRYHMÄT JA VASTAAVAT TE-toimiston asettamat työryhmät Muiden asettamat työryhmät TE-toimiston yhteydessä toimivat toimikunnat TE-toimiston johtoryhmä Toimiala- ja tiimikokoukset 0.5 vapaa 0.6 TIEDONHALLINTA JA TIETOPALVELU Määräykset ja ohjeet Tietoturva, tietosuoja ja asiakirjajulkisuus Tietopyynnöt Asiakirjahallinto ja arkistotoimi Postitusasiakirjat Tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen 0.7 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMI Viestintä Julkaisutoimi 0.8 TURVALLISUUS, VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN Valmiussuunnittelu Muu varautuminen poikkeusoloihin 0.9 MUU YLEISHALLINTO Muut yleishallintoa koskevat asiat 1 HENKILÖSTÖHALLINTO 1.0 HENKILÖSTÖHALLINTO YLEENSÄ Henkilöstöhallinnon ohjeet (ml palkkaus) Yleiset virka- ja palvelussuhdeasiat Barometrit

5 1.1 VIRKAJÄRJESTELYT Virkajärjestelyt (virkojen perustaminen, muuttaminen, lakkautus, virkasopimukset) 1.2 PALVELUSSUHTEEN ALOITTAMINEN Viran täyttö ja muut palvelussuhteet Tilapäiset työntekijät 1.3 PALVELUSSUHTEEN HOITAMINEN Virkavapaudet Vuosilomat ja muut vapaat Poissaoloilmoitukset Palvelussuhderikkomukset Kunnia- ja ansiomerkit, muut huomionosoitukset Virkamatkat Sivutoimien hoito Kehityskeskustelut 1.4 PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Eläkkeelle siirtyminen Palveluksesta eroaminen Erottaminen, virastavapauttaminen ja työsuhteen purkaminen 1.5 PALKKAUS Palkkausjärjestelmä, palkanmääräytyminen Palkanmaksu erityistapauksissa Palvelussuhteeseen liittyvien välineiden käyttö 1.6 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön koulutus ja perehdyttäminen Omaehtoinen koulutus, henkilökierto Osaamiskartoitukset ja vastaavat 1.7 TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖHYVINVOINTI Työsuojelu (sisäinen) Työterveyshuolto ja työhyvinvointi 1.8 YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN KANSSA Yhteistyökomitea/ryhmä, muut yhteistyöelimet 1.99 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO Muut henkilöstöhallintoa koskevat asiat 2 TALOUSHALLINTO, HANKINTA- JA SOPIMUSASIAT, IRTAIMISTO 2.0 TALOUSHALLINTO YLEENSÄ Ohjeet ja määräykset 2.1 MÄÄRÄRAHAT JA SENTA Talouden suunnittelu, määrärahat ja seuranta 2.2 MAKSULIIKENNE (KANSALLINEN) Maksuliikenne 2.3 TAKAISINPERINTÄ Takaisinperintää koskevat asiat 2.4 HANKINTA- JA SOPIMUSASIAT Kilpailutetut hankinnat, sopimukset Hankinnat ilman kilpailutusta (tavanomaiset hankinnat) 2.5 KÄYTTÖOMAISUUS, IRTAIMISTON HALLINTA JA HOITO Käyttöomaisuus, irtaimiston hallinta ja hoito 2.99 MUU TALOUSHALLINTO Muut taloushallintoa koskevat asiat

6 3 TYÖLLISYYDEN HOITO 3.0 TYÖLLISYYDEN HOITO YLEENSÄ Ohjeet, linjaukset Työllisyyden hoitoa koskevat yleisluontoiset lausuntopyynnöt Työllistämistukia koskevat muutoksenhaut 3.1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET Työllisyysmäärärahoilla rahoitettavat hankkeet 3.2 TYÖNANTAJALLE MAKSETTAVAT TYÖLLISTÄMISTUET Palkkatuki yrityksille, muille yhteisöille ja yksityisille työnantajille Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen Työllistämistuki valtion virastoille ja laitoksille 3.3 HENKILÖLLE MAKSETTAVAT TYÖLLISTÄMISTUET Starttiraha Työmarkkinatoimenpiteet Osa-aikalisä 3.4 VUOROTTELUVAPAA Vuorotteluvapaa 3.99 MUU TYÖLLISYYDEN HOITO Muut työllisyyden hoitoa koskevat asiat 4 TYÖTTÖMYYSTURVA, PALKKATURVA 4.0 TYÖTTÖMYYSTURVAYLEENSÄ Ohjeet, ohjeistus Työttömyysturvaa koskevat yleisluontoiset kyselyt (ei yksittäistä asiakasta koskevat) 4.1 TYÖVOIMATOIMIKUNTA Työvoimatoimikunnan nimittäminen Työvoimatoimikunta (kokoukset) Valitukset työvoimapoliittisista lausunnoista (työvoimatoimikunnalle) 4.2 TYÖTTÖMYYSTURVA (YKSITTÄISTÄ HENKILÖÄ KOSKEVA) Työttömyysturvaa koskevat lausuntopyynnöt Työvoimapoliittiset lausunnot Valitukset työvoimapoliittisista lausunnoista Työttömyyseläkkeen hakeminen Koulutuäiväraha 4.5 PALKKATURVA Palkkaturvahakemukset 4.99 MUU TOIMEENTULOTURVA Muut toimeentuloturvaa koskevat asiat 5 TYÖVOIMAPALVELUT 5.0 TYÖVOIMAPALVELUT YLEENSÄ Ohjeet Työvoimapalveluja koskevat lausunto- ja selvityyynnöt 5.03 Työvoimapalveluja koskevat muutoksenhaut 5.2 TYÖNVÄLITYS Työnvälitys (yleensä) Liikkuvuusasiat (muuttoavustus, matka-avustus) Kuntouttava työtoiminta Ammatillinen kuntoutus

7 Ryhmätoiminta (seuranta) 5.3 AMMATINVALINTA JA SUUNNITTELU Ohjausasiat ja testaukset, työkokeilut (yksittäistä asiakasta koskevat) 5.4 TYÖVOIMAPOLIITTINEN AIKUISKOULUTUS Koulutussuunnittelu Oppilasvalinnat Koulutuksen seuranta Koulutukseen hakeutumiskustannukset 5.99 MUUT TYÖVOIMAPALVELUT Muut työvoimapalveluja koskevat asiat 6 RAKENNERAHASTOHANKKEET 6.0 RAKENNERAHASTOHANKKEET YLEENSÄ Ohjeet 6.1 PROJEKTIT Projektit (projektin asiakirjat) 6.99 MUUT RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT ASIAT Muut rakennerahastoja koskevat asiat 7 MAAHANMUUTTO, TYÖ- JA OLESKELULUVAT 7.0 MAAHANMUUTTO JA TYÖ- JA OLESKELULUVAT YLEENSÄ Ohjeet 7.1 TYÖ- JA OLESKELULUVAT Työ- ja oleskeluluvat 7.99 MUUT MAAHANMUUTTO JA TYÖ- JA OLESKELULUPIA KOSKEVAT ASIAT Muut maahanmuuttoa ja työ- ja oleskelulupia koskevat asiat 8 ELINKEINOPOLIITTISET ASIAT 8.0 ELINKEINOPOLITTISIET ASIAT YLEENSÄ Ohjeet 8.1 SEUDULLISET YRITYSPALVELUT Seudulliset yrityalvelut 8.99 MUUT ELINKEINOPOLIITTISIA ASIOITA KOSKEVAT ASIAT Muut elinkeinopoliittisia asioita koskevat asiat 9 MAKSULLISET PALVELUT 9.0 MAKSULLISET PALVELUT YLEENSÄ Ohjeet 9.1 MAKSULLISET PALVELUT HRV-palvelut Ammatillisen kuntoutuksen maksulliset palvelut 9.99 MUUT MAKSULLISIA PALVELUITA KOSKEVAT ASIAT Muut maksullisia palveluja koskevat asiat

8 sivu 1 (66) 0 YLEISHALLINTO HALLINTO YLEENSÄ Ohjeet, määräykset ja suositukset - saapunut ohje (S) - saapunut määräys (S) - saapunut suositus (S) HM HM HM voa + voa + voa + Hallintoa koskevat yleisluontoiset ohjeet ministeriöstä, TE- keskuksilta, muilta viranomaisilta ja EU:lta Yleisluontoiset lausunto- ja selvityyynnöt - lausuntopyyntö (S) - lausunto (L) - selvityyyntö (S) - selvitys (L) /pap /pap Lausuntopyyntöihin liittyvät painetut muistiot yms. arkistoidaan muotoisena, ellei niitä ole sähköisesti saatavilla. Substanssiasioita koskevat lausuntopyynnöt ja lausunnot ao. ryhmissä. VA S 50/ VA S 50/ Hallintokantelut JulkL 24.1 k 25, 31, 32 * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

9 sivu 2 (66) - kantelu (S) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - vastaus (L) - vastaus (tiedoksi) /pap /pap /pap /pap VA S 50/ VA S 50/ VA S 50/ VA S 50/ Kansalaiskirjeet JulkL 24.1 k 23, 25, 31, 32 - kirje (S) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - selvityyyntö (S/L) - selvitys (S/L) - vastaus (L) 0.1 ORGANISAATIO JA TOIMINTA Ohjeet Ohjeet ml tilastointia koskevat ohjeet, ohjesäännöt, toimintaohjeet - saapunut ohje (S) - ohje/linjaus (L) HM /pap voa + TE-toimiston laatima, KA 3/ TE-toimistojen perustaminen, lakkaut- Myös toimistojen toimipaikat * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

10 sivu 3 (66) taminen, yhdistäminen - esitys (S/L) - päätös (S/L) - kirje (S/L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) Työjärjestykset, tehtävien delegointi Työjärjestykset, delegointipäätökset ja poikkeukset työjärjestyksiin sekä niitä koskevat lausuntopyynnöt ja lausunnot, muu kirjeenvaihto Reittikartat, kts. kohta päätös (L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - kirje (S/L) HM /pap VA S 50/ mm. työjärjestys, delegointipäätökset, poikkeukset työjärjestyksiin mm. muu työjärjestyksiin liittyvä kirjeenvaihto * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

11 sivu 4 (66) Toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja muu yleinen ohjaus Organisaatiota koskevat asiat, laatuhankkeet, työaikajärjestelyt, tasaarvo ja yhdenvertaisuus, toimintakertomukset - toimintasuunnitelma(l) /pap TE-toimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu - kehittämisohjelma (L) - laatuhanke - laatuhanke (keskeinen asiakirja) - vuosikertomus (L) - toimintakertomus (L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - kirje (S/L) HM HM /pap /pap /pap /pap TE-toimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu KA 8/43/ ( tärkeiksi katsotut ) KA 8/43/ KA 8/43/ esim. muu toiminnan suunnittelua ja kehittämistä koskeva kirjeenvaihto, säilytysaikaa ei ole vahvistettu Toimintaan liittyvät sopimukset (eivät liity hankintoihin) JulkL 24.1 k 17 ja 20 Esim. aiesopimukset, kumppanuussopimukset, palvelusopimukset, palvelusitoumukset yms. ja sopimuksiin liittyvä kirjeenvaihto * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

12 sivu 5 (66) - sopimus (L) - kirje (S/L) /pap voa + KA S 3/ Toiminnan seuranta, tilastot, tutkimukset ja selvitykset - tutkimus/selvitys (L) /pap TE-toimiston laatima (ei painettu), KA S 3/ saapunut tutkimus (TE-toimiston toimintaa koskeva) (S) - muu tutkimus/selvitys (S) - lausuntopyyntö (S) - lausunto (L) HM /pap /pap KA 8/43/2004 ei painotuote VA S 50/ kysely (S) - vastaus (L) 2 v. 2 v. Muiden laatimia tutkimuksia koskevat kyselyt ja niihin annetut vastaukset - tilasto (L) /pap TE-toimiston laatima tilasto, joka ei sisälly työnvälitystilastoon, esim. Työmarkkinakatsaus, ammatinvalinnanohjauksen tilastot yms., KA S 5/ Tilastojen pohja-aineiston voi hä- * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

13 sivu 6 (66) vittää 1. vuoden kuluttua Aloitteet ja asiakaalaute, muu toiminnan arviointi JulkL 24.1 k 25 - aloite (S) - palaute (S) - vastaus (L) - kirje (S/L) - asiakaskysely (L) - vastaus asiakaskyselyyn (S) Digium* Digium* pap/säh pap/säh 2 v. 2 v. 2 v. 2 v. 2 v. HM *osa asiakaskyselyistä tehdään sähköisesti - yhteenveto (asiakaalautteesta tehty) (L) /pap /pap KA 8/43/ Tausta-aineiston saa hävittää, kun yhteenveto on tehty. 0.2 TULOSJOHTAMINEN JA SENTA Määräraha-asiat, kts. kohta Tulosjohtaminen ja seuranta - saapunut ohje (S) - esitys tulostavoitteeksi (L) - tulostavoitesopimus (L) - pöytäkirja (L) - - muistio (L) HM /pap /pap /pap /pap * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan voa KA 8/43/ KA 8/43/ tulostavoiteneuvotteluista tehty, KA 8/43/ tulostavoiteneuvotteluista tehty,

14 sivu 7 (66) - tulostavoiteraportti (L) - vuosisuunnitelma (L) - kirje (S/L) * HM /pap /pap KA 8/43/ KA 8/43/ *jos ei ole tulostavoite-esityksen liitteenä muu tulosjohtamista ja seurantaa koskeva kirjeenvaihto 0.3 TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoimintaa koskevat ohjeet ja yleiset asiat - saapunut ohje/ohjesääntö - ohje (L) - tarkastussuunnitelma (L) HM /pap /pap voa + TE-toimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu TE-toimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu Tarkastustoiminta JulkL 24.1 k 15, 17 ja 20 Tarkastuskertomukset ja niihin liittyvät asiakirjat - tarkastuskertomus (S) - lausuntopyyntö (S) * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan Lausuntopyynnön liitteenä olevat painetut muistiot yms. muo-

15 sivu 8 (66) - lausunto (L) - vastine (L) - kirje (S/L) HM /pap /pap toisia, mikäli niitä ei ole sähköisesti saatavissa VA S 50/ VA S 50/ esim. muut tarkastusta koskeva kirjeenvaihto Sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastukset ja niitä koskeva kirjeenvaihto - tarkastusraportti (S) - kirje (S/L) HM säilytysaikaa ei ole vahvistettu säilytysaikaa ei ole vahvistettu 0.4 TOIMIKUNNAT, JOHTORYHMÄT, TYÖRYHMÄT JA VASTAAVAT TE-toimiston asettamat työryhmät - esitys työryhmään nimittämisestä (S/L) - asettamiäätös (L) - päätös (toimiajan pidentäminen, jäsenen vaihdos) (L) - esityslista (L) /pap /pap VA S 50/ KA S/ mikäli ei ole pöytäkirjan liitteenä - pöytäkirja (L) - loppuraportti (L) /pap * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan KA 3/

16 sivu 9 (66) - muistio (L) - kirje (S/L) HM sähk/pap /pap HM KA 3/ työryhmien vähämerkitykselliset muistiot, selvitykset, lausunnot ja muu kirjeenvaihto sekä muut lopullisten muistioiden tai ehdotusten työstämisvaiheessa kertyneet pohja-aineistot säilytetään HM Muiden asettamat työryhmät - esitys (työryhmään nimeämisestä) (S) - vastaus (nimeäminen) (L) - asettamiäätös (tiedoksi) (S) - raportti, muistio (tiedoksi) (S) sähk/pap /pap TE-keskusten asettamat TEtoimiston yhteydessä toimivat toimikunnat, kts. kohta säilytys muotoisena, mikäli sähköistä versiota ei ole saatavilla TE-toimiston yhteydessä toimivat toimikunnat Työllisyyden edistämistoimikunta ja sen jaosto(t) - esitys jäsenten nimittämisestä (S/L) - asettamiäätös (S) - päätös (L) - kokouksen asialista/esityslista (L) - pöytäkirja (L) - muistio (L) * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan voa + voa + voa + TE-keskus nimeää jäsenet, TEtoimisto sihteerit esim. sihteerin nimittäminen säilytysaikoja ei ole vahvistettu

17 sivu 10 (66) - lausuntopyyntö (L) - lausunto (S) - kirje (S/L) Työvoimatoimiston johtoryhmä JulkL asettamiäätös (L) - esityslista (L) - pöytäkirja (L) - muistio (L) - muu kokousmateriaali (S/L) /pap /pap /pap /pap /pap mikäli ei ole pöytäkirjan liitteenä VA S 50/ VA S 50/ Toimiala- ja tiimikokoukset - esityslista (L) - pöytäkirja (L) - muistio (L) - muu kokousmateriaali (S/L) /pap mikäli ei ole pöytäkirjan liitteenä 0.6 TIEDONHALLINTA JA TIETOPALVELU Määräykset ja ohjeet - saapunut ohje (S) - saapunut määräys (S) HM HM * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan voa + voa +

18 sivu 11 (66) - ohje (L) työvoimatoimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu Tietoturva ja tietosuoja, asiakirjajulkisuus Tietoturvaa ja tietosuojaa sekä asiakirjajulkisuutta koskevat yleisluontoiset asiat: lausuntopyynnöt ja lausunnot, muu kirjeenvaihto, tietojärjestelmä- ja henkilörekiseriselosteet - lausuntopyyntö (S) lausunto (L) - kirje (S/L) HM /pap säilytysaikaa ei ole vahvistettu työvoimatoimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu esim. tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat yleisluontoiset kirjeet ja vastaukset niihin, säilytysaikaa ei ole vahvistettu - tietojärjestelmäseloste (S) - henkilörekisteriseloste (S) voa/ voa/ myös AMSin liitteenä (pysyvästi) TE-toimisto päivittää selosteet omalta osaltaan, esim. yhteystiedot, järjestelmien paikalliset vastuuhenkilöt yms Tietopyynnöt Asiakirjapyynnöt, :n rekisteritietojen tulostuyynnöt, pyynnöt * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

19 sivu 12 (66) saada käyttää ei-julkisia tietokantoja (tutkimusluvat) - tietopyyntö (S) - vastaus tietopyyntöön (L) - tiedonkäyttölupapyyntö (S) säilytysaikaa ei ole vahvistettu säilytysaikaa ei ole vahvistettu säilytysaikaa ei ole vahvistettu - päätös (L) säilytysaikaa ei ole vahvistettu - päätös (tiedoksi) (S) voa TE-toimiston laatima säilytetään käyttöluvan ajan Asiakirjahallinto ja arkistotoimi - lausuntopyyntö (S) - lausunto (L) - tiedonhallintasuunnitelma (arkistonmuodostussuunnitelma) (S) - arkistosääntö/asiakirjahallinnon ohje (S/L) - arkistokaava (L) - arkistoluettelo (L) - hävittämisluettelo (L) - luovutusluettelot (L) säilytysaikaa ei ole vahvistettu TE-toimiston laatima säilytysaikaa ei ole vahvistettu KA S 5/ pysyvään säilytykseen jokainen versio KA S 5/ KA S 5/ KA S 5/ KA S 5/ KA S 5/ * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

20 sivu 13 (66) - diaarikaava - diaarisovelluksen arkistotulosteet KA S 5/ KA S 5/ , arkistotuloste otetaan vuosittain Postitusasiakirjat - saantitodistukset (S) - kirjattujen kirjeiden kuitit (postista) (S) pap/säh * 2 v. Saantitodistus säilytetään sen asiakirjan yhteydessä, joka saantitodistuksella on lähetetty (säilytys yhtä kauan) Tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen - kirje (S/L) - vastaus (S/L) - esitys (S/L) - päätös (S/L)) - muistio (S/L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) säilytysaikoja ei ole vahvistettu 0.7 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMI Viestintä * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

21 sivu 14 (66) - viestintäsuunnitelma (L) - tiedote (L) säilytysaikaa ei ole vahvistettu tai vastaava, KA 8/43/ esite (L) - kampanja-aineisto - erityiskampanja aineisto (keskeinen) (S/L) - lehtileikekokoelma (L) - kirje (S/L) HM HM HM /pap, pap /pap HM esim. työvoimatoimiston asiakkaille tehty yleisluontoinen ohjeistus (painamaton), kts. myös kohta säilytysaikaa ei ole vahvistettu KA 8/43/ KA 8/ viestintää koskeva muu kirjeenvaihto Julkaisutoimi - julkaisu (L) työvoimatoimiston laatima julkaisu, säilytysaikaa ei ole vahvistettu - saapunut julkaisu (S) - kirje (S/L) HM /pap HM julkaisuja koskeva tavanomainen kirjeenvaihto 0.8 TURVALLISUUS, VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

22 sivu 15 (66) Valmiussuunnittelu - saapunut ohje (S) - valmiussuunnitelma (L) - turvallisuus- ja pelastussuunnitelma (L) - kirje kirjataan * kirjataan* kirjataan* kirjataan* /pap* /pap* /pap* /pap* voa + 2 v. voa + 2v. voa + voa + JulkL 24.1 k 8 ja 10, turvaluokka II Valmiussuunnittelua koskevat ohjeet, valmiussuunnitelmat, henkilöstövaraukset, turvallisuus ja pelastussuunnitelmat sekä niitä koskeva kirjeenvaihto *kirjataan tilanteen mukaan joko in (mahdollisuus käyttörajoituksiin) tai erikseen manuaalisesti pidettävään salaisten asioiden diaariin Muu varautuminen poikkeusoloihin - suojelusuunnitelma (L) - tietoturvallisuus- ja toipumissuunnitelma (S) - kriisiviestintäsuunnitelma (L) - kirje (S/L) HM HM HM voa + 2 v. voa + 2 v. voa + 2 v. JulkL 24.1 k 7 ja 8, turvaluokka esim. muu poikkeusoloja koskeva kirjeenvaihto 0.99 MUU YLEISHALLINTO Muut yleishallintoa koskevat asiat Yleishallintoon liittyvät yksittäiset asiat, joita ei voida lukea edellä * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

23 sivu 16 (66) - kirje (S/L) - esitys (S/L) - lausuntopyyntö (S/L) - lausunto (S/L) - selvityyyntö (S/L) - selvitys (S/L) - päätös (S/L) - muu asiakirja (S/L) HM HM HM HM HM HM HM HM * mainittuihin ryhmiin. *in merkityt sähköisessä muodossa, muut sena 1 HENKILÖSTÖHALLINTO 1.0 HENKILÖSTÖHALLINTO YLEENSÄ Henkilöstöhallinnon ohjeet (ml palkkaus) - saapunut ohje (S/L) - ohje (L) HM voa + Ministeriöstä, TE-keskuksilta ja muilta viranomaisilta työvoimatoimiston laatima, säilytysaikaa ei ole vahvistettu - henkilöstösuunnitelma (S/L) - henkilöstöohjelma (S/L) voa + voa + säilytysaikaa ei ole vahvistettu Yleiset virka- ja palvelusuhdeasiat * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

24 sivu 17 (66) - virka-/työehtosopimus (S) - kirje (S/L) HM HM virka- ja palvelussuhde asioita koskeva kirjeenvaihto Barometrit - yhteenveto vastauksista (S) kirje (S/L) 1.1 VIRKAJÄRJESTELYT Barometreja koskeva kirjeenvaihto Virkajärjestelyt - saapunut päätös (S) - päätös (L) - virkasopimus (L) /pap psk + / 50 v. Virkojen ja toimien perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen, täyttöluvat ja muut virkojen hoitoon liittyvät järjestelyt, esim. virkasopimukset TE-toimiston tekemä päätös, KA S 3/ säilytysaikaa ei ole vahvistettu Mikäli virkasopimus koskee palkkausta säilytysaika on 50 v. Työaika yms. järjestelyjä koskevat virkasopimukset psk PALVELUSSUHTEEN ALOITTAMINEN * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

25 sivu 18 (66) Viran täyttö ja muut palvelussuhteet Vakinaiset ja määräaikaiset virat, työsopimussuhteiset Hakuprosessin aloitus, päätös ja keskeiset pysyvästi säilytettävät asiakirjat tallennetaan in. Helissä asiakirjat säilyvät 2 v. - hakuilmoitus - hakemus - hakemus (valittu) - hakemus (valitsematta jäänyt) Heli, Heli, Heli Heli Heli,, Heli Heli, Heli 2 v. 2 v. palvelussuhteen kesto 2 v. JulkL 24.1 k 29, 31 ja TE-toimistot voivat halutessaan tehdä hakijaluettelot myös in, hakemuksia ei kuitenkaan skannata sinne lukuun ottamatta valitun hakemusta. - yhteenveto hakijoista - nimitysmuistio/esitys - henkilöstön kannanotto toimistonjohtajan nimitykseen (yt-menettely) - nimittämiskirja - työsopimus - ilmoitus valinnasta hakijoille (valitsematta jääneet) Heli, Heli, Heli, /pap /pap /pap Heli 2 v. KA 3/ KA 3/ KA 3/ lähetetään TE-keskukselle lähetetään TE-keskukselle * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan

26 sivu 19 (66) Tilapäiset työntekijät - harjoittelusopimus (L) - sitoumus/suostumus - kirje (S/L) HM /pap Ei virka- eikä palvelussuhteessa olevat, esimerkiksi harjoittelijat, siviilipalvelusmiehet, työllistetyt yms. esim. siviilipalvelusmiehiä palkattaessa esim. tilapäisten työntekijöiden palkkaamista koskeva kirjeenvaihto 1.3 PALVELUSUHTEEN HOITAMINEN Virkavapaudet - hakemus (S) - päätös (L) - vuorottelusopimus (oma henkilökunta) (L) - osa-aikalisähakemus (oma henkilökunta) (S) - päätös osa-aikalisästä PersonecF* PersonecF* henkilöakti henkilöakti henkilöakti henkilöakti henkilöakti * PersonecF (Fortime) ei ole käytössä kaikissa työvoimatoimistoissa, tällöin TE-keskus hoitaa rekisteröinnin Vuosilomat ja muut vapaat* - hakemus (S) - päätös (L) PersonecF* PersonecF* henkilöakti henkilöakti * muoto: in merkittävät asiakirjat (sekä kirjatut että kirjaamattomat) ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa lukien. Muu asiakirja-muotoista. säilytysaika koskee sekä sähköisiä että muotoisia asiakirjoja. Pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat tulostetaan * PersonecF (Fortime) ei ole käytössä kaikissa työvoimatoimistois-

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 1(5) VALTIPA Kirjeenne 22.5.2012 Kansallisarkistoon VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Uudelleensijoittamisprosessi

Uudelleensijoittamisprosessi Uudelleensijoittamisprosessi Viraston tulee määrittää (prosessiin osallistuvien) toimijoiden vastuut sekä sitoutua valtion hyvän henkilöstöjohtamisen noudattamiseen. Lähettävä virasto 1. Virkakortin hankkiminen

Lisätiedot

Tos-raportti. JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1. Dynasty Tiedonohjausjärjestelmä :42:28

Tos-raportti. JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1. Dynasty Tiedonohjausjärjestelmä :42:28 JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1 Tos-raportti 00 OHJAUSJÄRJESTELMÄT, HALLINNON TOIMINTA JA RAKENTEET 00.00 Ohjaus ja kehittäminen 00.00.00 Polittinen ohjaus ja strateginen suunnittelu 00.00.01 Säädösohjaus

Lisätiedot

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus Palvelussuhteen hallinta Kiekun infotilaisuus 12.5.2010 Sisältö Henkilöstöhallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeiset muutokset nykytilaan verrattuna Organisaatiorakenne Työroolit

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2016 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 16.10.2015 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A81/7101/2015

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon. 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi Jämsän kaupunginhallitus Osoite Seppolantie 10 42100 Jämsä Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) Puh

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

laaditaan joka kokouksessa laaditaan joka kokouksessa Tehdään joka kokouksesta Tehdään tarvittaessa kokouksesta muistio

laaditaan joka kokouksessa laaditaan joka kokouksessa Tehdään joka kokouksesta Tehdään tarvittaessa kokouksesta muistio Kokoukset,työryhmät, lausunnot Johtoryhmän kokous -asialista Laitosjohtaja laatii -muistio asialistan. Johtoryhmän sihteeri laatii muistion / ohtaja Opetuksen kehittämisja arviointitoimikunnan kokous -asialista

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.07.2015/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Dnro 16/03/2005. Valtion virastot ja laitokset

Dnro 16/03/2005. Valtion virastot ja laitokset VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 7.2.2005 Dnro 16/03/2005 Valtion virastot ja laitokset HALLINNONALA- SEKÄ VIRASTO- JA LAITOSKOHTAISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAKIRJOJEN JA ERÄIDEN MUIDEN ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Espoon kaupungin henkilöstösääntö 5.1 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu 7.12.2015 Voimaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g...r :01!.. Dnro..g.../.. /.r /

Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g...r :01!.. Dnro..g.../.. /.r / Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g....r :01!.. Dnro..g.../.. /.r / Savonlinnan Seudun Nuorisotoimi wan Tuki r,y. Pappilankatu 3 57100 SAVONLINNA p.044-5715890 nutu n,verkkosaari.net www.verkkosaari.net

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT Kunnanhallitus 07.03.2011 53 Liite 1. Asia 151/210/2011 Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Kunnanhallitus

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi Europolin yhteinen valvontaviranomainen

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax Ilmoitus/ Valtionosuusselvitys saapunut Diaarinro Vastaanottaja: x Perustoimeentulotuki Ennakkojen tarkistaminen (TTTL 5 b 4 mom.). Tiedot varainhoitovuonna ajalla 1.1. - 30.6. aiheutuneista sekä arvio

Lisätiedot