TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127"

Transkriptio

1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen Marja Kydön varajäsen Kirsti Grönberg Jari Hlavatý poistui 163 aikana klo Anna-Liisa Kiviö Keijo Korkka Petra Määttänen poistui 162 aikana klo Juhani Pulkkinen Annika Raaska poistui 166 aikana klo Pekka Saarela saapui klo aikana Anu Verho Seppo Riihimäki sihteeri Poissa Sakari Itähaarla Timo Kari Martti Lehto Marja Kytö Seppo Muurinen ALKUHARTAUS Puheenjohtaja luki edellissunnuntain evankeliumin Markuksen evankeliumista, jonka jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. 156 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 157 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Keijo Korkka ja Juhani Pulkkinen. 159 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. lista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäesityslistan 167 kanssa siitä seuraavin muutoksin pykälänumeroinnissa. 160 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan kirjeet - N.ro 320 Varsinais-suomen maakuntaohjelma Kompassi tulevaisuuteen 2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet - Kirkkohallituksen yleiskirje 33/2010, Seurakuntavaalit ja tietojärjestelmät, syksyn tehtävät ja aikataulut Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät internet-sivulta 3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet - Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 9 / 2010, Hyvä käytös sallittu! - kiertue - Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 10 / 2010, Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

3 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Muut asiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät internet-sivulta Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 161 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat - Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 15/2010, Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 16/2010, Kirkkovaltuuston pöytäkirja 5/2010, Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat 2.1. Diakoniatyön johtokunta 2.2. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta 2.3. Lähetystyön johtokunta 5/2010, Toimikunnat 3. Lyhennysotteet 4. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat - 35, , Avoimen kanttorinviran hoitajan palkkaaminen - 36, , Tilapäisen viranhaltijan palkkaaminen nuorisotyöhön, Juuret ja siivet tapahtuma - 37, , Virkavapauden myöntäminen, Lena Saarinen - 38, , Virkavapauden myöntäminen, Eetu Kuokkanen - 39, , Virkavapauden myöntäminen, Mirja Metso 5. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat - Laaja kirkkoherrainkokous 3 / 2010, Laaja kirkkoherrainkokous 4 / 2010, Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi.

4 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. 162 PARTIOTYÖN MÄÄRÄRAHOJEN JAKOMALLI Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan yhteydessä antaa johtavan nuorisotyönohjaajan valmisteltavaksi esityksen partiotyön määrärahojen uudesta jakomallista. Tarkoitus oli se, että vuoden 2011 määrärahat voitaisiin jakaa lippukunnille uuden jakomallin perusteella. Asian vireille tuloa aktivoi se, että seurakuntaneuvosto päätti tuolloin ottaa partiolippukunta Louhen Tytöt ry:n neljänneksi lippukunnaksi, jonka taustayhteisönä seurakunta on. Esityksen johdannossa todetaan, että johtava nuorisotyönohjaaja on antanut johtokunnalle esityksensä jakomallista. Kirkkoherra on käsittänyt, että johtava nuorisotyönohjaaja olisi aiemmin laatinut ainakin yhden nyt käsittelyssä olevasta poikkeavan jakomallin. Epäselväksi jää, mitä mallia tarkoitetaan, onko johtokunta käsitellyt kaikki jakomalliesitykset. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta on joka tapauksessa kokouksessaan käsitellyt nyt käsillä olevan esityksen uudesta jakomallista ja esittää sitä seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi. Johtokunnan puheenjohtaja on keskustellut jakomallista myös partiolippukuntien kanssa, jotka pitävät mallia oikeudenmukaisena. Tämä sinänsä on hyvä asia, mutta on kuitenkin ongelmallista, jos lippukunnat vaikuttavat heitä itseään koskevien määrärahojen jakoperusteiden määrittelyyn ja sitä kautta asian valmisteluun, joka on viime kädessä seurakunnan asia. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan esitys uudesta jakomallista on ohessa mukana. Esityksessä lähdetään siitä, että jakoperusteiden tulee olla tasapuoliset, oikeudenmukaiset ja niiden tulee aktivoida lippukuntia osallistumaan erikseen määrättyihin seurakunnan tapahtumiin. Hyväksyttäväksi esitettävässä jakomallissa on kolme osaa. 1. Vuosiavustuksen perusosa Kaikille lippukunnille esitetään samansuuruista perusosaa, joka olisi 55% partiotyölle osoitettavasta kokonaismäärärahasta 2. Jäsenmäärän mukaan jaettava osuus

5 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Jäsenmäärässä otetaan esityksessä huomioon eri ikäluokat: sudenpentujen (7-9-vuotiaat), seikkailijoiden (10-12-vuotiaat), tarpojien (12-15-vuotiaat), samoajien (15-17-vuotiaat) ja vaeltajien (18-22-vuotiaat) määrät. Jäsenmäärän vaikutus esityksessä olisi sudenpennuista 15% ja vuotiaista jäsenistä 30 %. 3. Aktiivisuuden vaikutus määrärahaan. Esityksessä on lueteltu erilaisia seurakunnan tapahtumia, joihin osallistumisella määriteltäisiin lippukuntien kesken aktiivisuuden perusteella jaettava osuus. Koska lippukunnat ovat eri kokoisia, ajatus on laskea osallistumisprosentti ja jakaa aktiivisuuden mukainen osuus sen pohjalta. Jakomalliesitystä on valmisteltu perusteellisesti, mikä ansaitsee kiitoksen. antaa hyvän pohjan arvioida partiotyön jakomallia, mutta malli herättää myös kysymyksiä. Kaikille jaettava perusosa on hyvin perusteltavissa. Se takaa avustusmäärärahojen jaossa vakauden kaikille lippukunnille. Myös tietyt toimintakulut ovat kaikille lippukunnille yhteisiä. Jäsenmäärä jakoperusteena on sekin periaatteessa hyvä. Esityksessä jää kuitenkin epäselväksi ikäkausipainotusten perusteet ja myös se, miksi johtajaikäiset on tiputettu pois. Koska kolmikantasopimuksen mukaan partiotyö on osa seurakunnan nuorisotyötä, on perusteltua, että määrärahanjaon perusteena olevaa jäsenistön ikärajan katto on 22 vuotta. Esityksen kohdista toiminnallinen aktiivisuus on jakoperusteena ongelmallisin, joskin osuus on kokonaisuuden kaikkein pienin osa. Lippukuntien aktiivisuus yhteistyössä seurakunnan kanssa on mitä toivottavin asia. Määrärahan jakoperusteena se on kuitenkin tulkinnanvarainen. Esityksessä on lähdetty siitä, että aktiivisuus voidaan jyvittää, jolloin sen arviointi objektiivisempaa. On kuitenkin periaatteellisesti ongelmallista rajata aktiivisuus kategorisesti tiettyihin tapahtumiin ja kytkeä se määrärahanjakoon. Lähtökohtaisestihan avustusten myöntäminen kokonaisuutenaan nojaa yhteistyön ajatukseen ja siihen, että partiotoiminta on osa seurakunnan nuorisotyötä. Lisäksi yhteistyön tulisi olla luonteeltaan dynaamista ja jättää tilaa luovuudelle ja uusille toimintatavoille. Se voi myös olla eri lippukuntien kanssa luonteeltaan erilaista, vahvuuksista ja toiminnan painopisteistä riippuen. On hyvä, että johtokunta on tehnyt pohjaesityksen partiotyön määrärahojen jaosta seurakuntaneuvostolle. Pohja toimii hyvänä lähtökohtana ja keskustelun virittäjänä. Se kuitenkin kaipaa vielä

6 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto jatkovalmistelua. Erityisesti tulee miettiä sitä, kuinka jäsenistörakennetta käytetään jakoperusteena sekä pohtia sitä, onko toiminta-aktiivisuus ainakaan nyt esitetyssä muodossa hyvä kriteeri määrärahanjaossa. Seurakuntaneuvosto päättää antaa partiotoiminnan määrärahojen jakoa koskevan esityksen johtavalle nuorisotyönohjaajalle uudelleen valmisteluun siten, että uusi esitys on seurakuntaneuvoston käsiteltävissä viimeistään kokouksessa, jossa päätetään seurakunnan v taloussuunnitelmasta. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. 163 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA V Seurakunnan työyhteisössä laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, jonka seurakuntaneuvosto hyväksyy. Koulutussuunnitelman pohjana ovat yhtäältä työntekijöiden tekemät ehdotukset koulutustarpeista ja toisaalta esimiesten arvio työyhteisön osaamis- ja kehittämistarpeista. Nämä käydään läpi vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Koulutuksen toteutuksessa pyritään toisaalta siihen, kaikki saisivat määräajoin osallistua koulutukseen ja toisaalta siihen, että osallistumismahdollisuus tarjottaisiin kohtuullisella aikavälillä tasaisesti kaikille. Koulutusmäärärahojen laskentaperuste on kirkon koulutussopimuksen suosituksen mukaan 1 % seurakunnan palkkamenoista, ja se määritellään jokaiselle seurakunnalle seurakuntayhtymän talousarviossa. Martinseurakunnan koulutusmäärärahan suuruus vuodelle 2011 on Ko. summasta maksetaan varsinaisesta koulutuksesta aiheutuvat kulut sekä matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset sekä päivärahat. Täydennyskoulutusta on pääsääntöisesti kahdenlaista: välttämätöntä ja ilmeisen hyödyllistä. Pääsääntöisesti henkilöstön täydennyskoulutus on luonteeltaan ilmeisen hyödyllistä. Välttämättömäksi voidaan luokitella vain sellainen koulutus, jota ilman työntekijä ei selviä työtehtävistään. Ilmeisen hyödyllistä koulutusta varten työnantaja voi myöntää 30 päivää palkallista virkavapautta tai työlomaa riippuen siitä, onko työntekijä virka- vai työsopimussuhteinen. Koulutus voi tapahtua myös viranhaltijan / työntekijän loma- tai vapaa-ajalla. Seurakuntayhtymässä vallitsevan käytännön mukaan ilmeisen hyödyllisestä koulutuksesta korvataan pää-

7 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto sääntöisesti koulutus-, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat. Pappien pastoraalikoulutukset rinnastetaan ilmeisen hyödylliseen koulutukseen. Henkilöstön v anoma täydennyskoulutus on pääsääntöisesti perinteisessä mielessä täydennyskoulutusta. Ilmeisen hyödyllistä koulutusta varten annettavan palkallisen virkavapaan tai työloman käyttöä seurataan työntekijän tekemällä raportoinnilla toteutuneesta koulutuksesta sekä siihen käytetystä työajasta. Anotut koulutukset ovat ohessa liitteenä. Niiden kokonaiskustannusarvio on n , mikä mahtuu koulutusmäärärahojen raameihin. Koska koulutussuunnitelman käsittely työyhteisössä on vielä kesken, lopullinen versio jaetaan seurakuntaneuvostolle kokouksessa. Seurakuntaneuvosto vahvistaa v koulutussuunnitelman esityksen mukaan seuraavin edellytyksin: 1. Koulutuksien suorittamista varten myönnetään työntekijälle palkallista virkavapautta tai työlomaa 30 päivää / vuosi. 2. Koulutuksista kustannetaan koulutus-, täyshoito- ja matkakulut sekä päivärahat. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Martinseurakunnan koulutusta anoneet työntekijät 164 VIRKAVAPAUSANOMUS, KATJA SUOMINEN Diakoni Katja Suominen on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan anomuksen: Anon virkavapautta ajalle Olen saanut mahdollisuuden ottaa vastaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen diakoniatyön diakoniasihteerin viransijaisuuden tälle ajalle. Olen tehnyt diakoniatyötä kentällä maaliskuusta Toivon, että puollatte hakemustani ja saisin mahdollisuuden kehittyä työtehtävissäni. Olen keskustellut asiasta johtavan diakonian viranhaltijan Pirkko Larkelan sekä kirkkoherra Tuomo Norvasuon kanssa. Turussa

8 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Katja Suominen, diakoni Katja Suominen on keskustelussa kirkkoherran kanssa esittänyt perustelunaan virkavapauden anomiselle mm. sen, että on ollut kymmenisen vuotta nykyisessä virassaan Martinseurakunnassa ja kaipaa työhön uutta näkökulmaa. Hän on myös suorittanut diakonian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja haluaisi hyödyntää sen antamia valmiuksia nykyisen tehtävän rinnalla myös muuntyyppisissä tehtävissä. Yhtymän ulkopuolisten muiden tehtävien hoitamiseen myönnetään lähtökohtaisesti vain vuoden virkavapaus kerrallaan. Tässä tapauksessa on kysymys yhtymän sisällä hoidettavasta toisesta tehtävästä, ja näissä tapauksissa voidaan virkavapautta toisen tehtävän hoitamiseen myöntää pitempikin jakso kerrallaan. Tässä tilanteessa se tuntuisi perustellulta, sekä diakoniakeskuksen että myös Martinseurakunnan viransijaisuuden ja työjärjestelyjen näkökulmasta. Anomuksen jättämisen jälkeen Katja Suominen ja kirkkoherra ovat keskustelleet diakoniajohtaja Hannu Suihkosen kanssa siitä, että virkavapaus olisi toivottavaa myöntää jo lukien. Tällöin Katja Suomisella olisi mahdollisuus paremmin perehtyä uusiin tehtäviin ennen kuin vakituinen diakoniasihteeri jää virkavapaalle. Johtava diakoniatyöntekijä puoltaa Katja Suomisen anomusta. Seurakuntaneuvosto myöntää diakoni Katja Suomiselle palkatonta virkavapautta Martin seurakunnan diakonian virasta ajalle diakoniasihteerin viransijaisuuden hoitamista varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Tiedoksi Katja Suominen, Pirkko Larkela, palkkatoimisto 165 KANTTORIN VIRKAVAALI Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka oli haettavana Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa klo 16 päättyvin hakuajoin. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat kanttorit Hannu Ilola, Mikko Salakari ja Heikki Seppänen.

9 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Tuomiokapituli on istunnossaan todennut kaikki virkaa hakeneet ko. virkaan kelpoisiksi. Tuomiokapitulin päätöksestä on 30 päivän valitusaika, joten päätös saa lainvoiman Tämän jälkeen kanttorin viran täyttöprosessi voi seurakunnassa jatkua. Tässä vaiheessa seurakuntaneuvoston tulee vahvistaa virantäyttöprosessin aikataulu, jota noudatetaan edellyttäen, ettei tuomiokapitulin tekemään, hakijoiden kelpoisuutta koskevaan päätökseen haeta muutosta. Virantäyttöprosessin aikataulu on ohessa mukana. Mikäli kelpoisuuspäätöksestä ei valiteta, virka voidaan täyttää seurakuntaneuvoston kokouksessa. Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksymässään hakuilmoituksessa todennut viran tehtäviin ja valittavaan viranhaltijaan liittyen seuraavat kriteerit: Viran tehtäviin kuuluu seurakunnan musiikkityön edellyttämät sekä johtavan kanttorin tehtävät (musiikkityön johto- ja suunnitteluvastuu sekä toimiminen kanttoreiden lähiesimiehenä). Odotamme virkaan valittavalta laaja-alaista näkemystä seurakunnan musiikkityöstä, monipuolista musiikillista osaamista ja kiinnostusta johtamistyöhön. Arvostamme järjestelmällistä työotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lähiesimieskoulutus tulee olla suoritettuna tai sen suorittamiseen tulee sitoutua. Seurakuntaneuvostossa on em. lähtökohtien pohjalta syytä käydä keskustelu haastattelutilanteessa huomioitavasti näkökohdista evästykseksi haastattelutyöryhmälle. Seurakuntaneuvosto 1. hyväksyy kanttorin viran täyttöprosessin aikataulun oheisen mukaisesti; 2. käy keskustelun haastattelutilanteessa huomioitavista näkökohdista evästykseksi haastattelutyöryhmälle, joka laatii haastattelukysymykset ja suunnitelman musiikillisesta näytteestä; 3. valtuuttaa kirkkoherran informoimaan hakijoita virantäyttöprosessin aikataulusta, joka toteutuu edellyttäen ettei tuomiokapitulin tekemästä hakijoiden kelpoisuutta koskevasta päätöksestä valiteta. Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

10 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO V TALOUSARVIOSTA Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan pyytänyt seurakuntaneuvostoilta lausunnot v talousarviosta mennessä. Talousarviokirjat, joista lausunto annetaan, ovat ohessa mukana. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan v talousarviosta seuraavaa: Laaditussa talousarviossa on otettu käyttöön kirkkovaltuuston vahvistama uusi määrärahanjakomalli, joka perustuu perusosaan sekä seurakuntien jäsenmäärän suhteen laskettavaan osuuteen. Ikäkausipainotuksista on päätöksen mukaisesti luovuttu. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että alkavan valtuustokauden aikana uuden määrärahanjakomallin toimivuutta seurataan ja arvioidaan. Seurakuntaneuvosto on tyytyväinen siitä, että Hirvensalon kirkon laajennus- ja korjaushanke on investointisuunnitelmassa. Samalla seurakuntaneuvosto edellyttää, että hankkeen toteuttamiseen ryhdytään investointisuunnitelmassa esitetyn aikataulun puitteissa ja seurakunnan esittämät toiminnalliset tarpeet huomioiden. Investointisuunnitelmaan varattu summa on riittämätön seurakuntaneuvoston ja rakennustoimikunnan enemmistön kannattamaan A-vaihtoehtoon. Investointiosassa ei tule ottaa kantaa seurakunnan toiminta-ajatukseen, jonka määrittely kuuluu seurakuntaneuvostolle Toimintasuunnitelmien osalta seurakuntaneuvosto toteaa, että vihkosen ensimmäinen sivu, jossa on seurakuntayhtymän yhteiset tavoitteet, oudoksuttaa. Se on enemmänkin kooste eri yksiköiden suunnitelmista, eikä seurakuntayhtymän hallinnossa ylipäätään tulee laatia toiminnalliset tavoitteet kuin niiden tehtävien hoitamisesta, jotka yhtymän perussäännön nojalla on päätetty yhteisesti hoitaa. Seurakuntaneuvostot vahvistavat seurakuntien toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio-ohjeissa annettiin budjetoinnissa noudatettavaksi nollalinja. Tämä tavoite ei budjettiehdotuksessa toteudu tasapuolisesti. Seurakunnille lasketut määrärahat noudattavat nollalinjaa.

11 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Muiden (yhtymän) yksiköiden osalta nollalinjaa ei ole noudatettu, vaan nousua on kuluvan vuoden talousarvioon nähden paikoin useita prosentteja. Seurakuntien kannalta on ongelma siinä, että linjan mukainen määrärahakorotus ei näyttäisi kattavan palkkakustannusten nousua, mistä seuraa, että seurakunnat joutuvat käyttämään mahdollisesti toimintamäärärahoja palkkakustannusten peittämiseen. Tämä on ongelmallista, koska joillain seurakunnilla toimintamäärärahat ovat jo nyt kohtuullisen pienet. Yhtymässä tulee tavoitteena olla järjestelmä, jossa seurakunnat ja muut yksiköt ovat henkilöstö- ja muiden kulujen nousun sitovuuden suhteen samanarvoisessa asemassa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto 167 DIAKONIAN VIRANSIJAISUUDEN AUKI JULISTAMINEN Edellyttäen, että seurakuntaneuvosto päättää myöntää tämän kokouksen 164 kohdalla virkavapautta diakoni Katja Suomiselle Martin seurakunnan diakonian virasta ajalle , on tehtävä päätös viransijaisuuden auki julistamisesta. Koska kyse on näin pitkästä sijaisuudesta, seurakuntaneuvosto tekee päätöksen viransijaisuuden täyttämisestä. On perusteltua julistaa se avoimeen hakuun. Sijaisuuden tehtävänkuvaan kuuluvat kaikki hoidettavan viran tehtävät. Viran kelpoisuusvaatimus on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkaan pätevöittävä tutkinto. Sijaisuutta koskevat työhaastattelut voisi suorittaa työryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra, johtava diakoniatyöntekijä sekä diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja. Seurakuntaneuvosto päättää - julistaa diakonian viransijaisuuden haettavaksi ajalle siten että hakuaika päättyy klo 15.00; - sijaisen tehtävänkuvaksi ko. virkaa hoitavalta viranhaltijalta

12 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto edellytettävät tehtävät; - palkkausperusteeksi vaativuusryhmän 502 mukaisen palkan - kelpoisuusvaatimukseksi piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkaan pätevöittävää tutkintoa; - valita työhaastattelut suorittavaan työryhmään kirkkoherran, johtavan diakoniatyöntekijän sekä diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan Sijaisen valinta tapahtuu seurakuntaneuvoston kokouksessa. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella 168 JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Keijo Korkka pyysi huuomioimaan ensi vuonna vietettävät Martinseurakunnan 90-vuotisjuhlat ja aloittamaan juhlien valmistelut hyvissä ajoin. 169 MUUTOKSEN HAKU Oikaisuvaatimusosoitus sekä muutoksenhakuohjeet liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan 170 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Veisattiin iltavirsi 556. Vakuudeksi Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Seppo Riihimäki sihteeri

13 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Pöytäkirjan tarkastajat: Keijo Korkka Juhani Pulkkinen

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2013 159. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2013 159. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2013 159 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.3.2013 klo 16.00 18.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot