Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto"

Transkriptio

1 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

2 1. Soveltamisala Standardien ja suositusten soveltaminen Termit ja määritelmät Ympäristöjärjestelmän osat Yleistä Ympäristöjärjestelmän malli Johdon sitoutuminen ja johtajuus Ympäristöjärjestelmän laajuus Alustava ympäristökatselmus Ympäristöpolitiikka Suunnittelu Ympäristönäkökohdat ja niiden tunnistaminen Merkittävien ympäristönäkökohtien määrittäminen Lakisääteiset ja muut vaatimukset Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta Resurssit, roolit, vastuut ja valtuudet Pätevyys, koulutus ja tietoisuus Viestintä Dokumentointi ja asiakirjojen hallinta Toiminnan ohjaus Valmius ja toiminta hätätilanteissa Arviointi, tarkkailu ja mittaukset Vaatimusten täyttymisen arviointi Poikkeamat, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet Tallenteiden hallinta Sisäinen auditointi Johdon katselmus Ympäristöjärjestelmän katselmus Jatkuva parantaminen Käsittely- ja muutoshistoria Pvm. Tekijä Muutoksen kuvaus Käsittelyn kuvaus ja aika Jukka Söderdahl Sisältö muokattu hyväksymistä varten. Johtoryhmän hyväksyntä WinNova / Ympäristökäsikirja / 2

3 1. Soveltamisala WinNova hallitsee toimintansa ympäristövaikutuksia ja sitoutuu ympäristön laadun jatkuvaan parantamiseen ympäristöjärjestelmänsä avulla. Ympäristöjärjestelmän avulla ratkaistaan, lievitetään ja ennaltaehkäistään ympäristöongelmia sekä hallitaan ympäristöasioita. Päätavoitteena on ympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Ympäristöjärjestelmä toimintamallia sovelletaan myös WinNovan opetuksessa. Tavoitteena on, että opettaja ja opiskelija noudattavat kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja, toimivat energiaa säästävästi sekä ehkäisevät jätteiden syntyä ja lajittelevat jätteet ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Ympäristökäsikirja on yhteenvetokuvaus WinNovan ympäristöjärjestelmän osista (ympäristönäkökohdat, ympäristöpäämäärät, ympäristöohjelmat jne.) sekä niihin liittyvistä menettely- ja työohjeista. 2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmä on rakennettu integroimalla laatustandardi ISO 9001, ympäristöstandardi ISO sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardi OHSAS yhdeksi toimintajärjestelmäksi. WinNovan ympäristöjärjestelmän suunnittelussa, toteuttamisessa, ylläpidossa ja parantamisessa hyödynnetään ISO standardin ja ympäristösuojelulain vaatimuksia, suosituksia ja ohjeistuksia sekä Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta sekä kestävän kehityksen periaatteita. 3. Termit ja määritelmät Toimintakäsikirjan termit ja määritelmät perustuvat ISO 9000, ISO sekä OHSAS standardisarjojen määritelmiin. 4. Ympäristöjärjestelmän osat 4.1 Yleistä Ympäristöjärjestelmän malli WinNovan ympäristöjärjestelmä perustuu "Suunnittele Toteuta Arvioi Paranna" malliin, joka mahdollistaa ympäristöjärjestelmän luomisen, toteuttamisen, ylläpidon, arvioinnin ja parantamisen perustuen ylimmän johdon johtajuuteen ja sitoutumiseen ympäristöjärjestelmään. WinNova / Ympäristökäsikirja / 3

4 4.1.2 Johdon sitoutuminen ja johtajuus Ympäristöjärjestelmä sisältyy toimintajärjestelmään, jolla johdetaan ja ohjataan Win- Novan toimintaa sekä turvataan ympäristöjärjestelmän ylläpidon ja jatkuvan parantamisen Ympäristöjärjestelmän laajuus Ympäristöjärjestelmä kattaa toimintajärjestelmän piiriin sisältyvän toiminnan. Ympäristöjärjestelmä kytketään myös varsinaiseen koulutustoimintaan opetussuunnitelmien, opetusympäristöjen ja opetuksen kautta Alustava ympäristökatselmus WinNovan ympäristöjärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen perustana on alustava ympäristökatselmus, jossa on kartoitettu kaikki ympäristönäkökohdat ja muodostettu kokonaisvaltainen kuva ympäristöasioiden tasosta. Katselmus toteutettiin tutustumalla entisten oppilaitosten eli Innovan, Rauman ammattiopiston, Porin aikuiskoulutuskeskuksen ja Porin ammattiopiston ympäristöasioiden hallintamenettelyihin. Lisäksi käytettiin ympäristövaikutusten kyselylomaketta, jonka avulla selvitettiin kiinteistökohtaisesti toiminnasta syntyvät ympäristövaikutukset. WinNovan alustava ympäristökatselmus Ympäristövaikutusten kyselylomake Katselmuksen tuloksia hyödynnetään ympäristöjärjestelmän rakentamisessa, toteuttamisessa sekä ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden määrittelyssä. 4.2 Ympäristöpolitiikka WinNovan johdon laatima toimintapolitiikka sisältää ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatupolitiikan. WinNovan toimintapolitiikka WinNova / Ympäristökäsikirja / 4

5 4.3 Suunnittelu Ympäristönäkökohdat ja niiden tunnistaminen Ympäristönäkökohdat ovat toimintoja, tuotteita tai palvelu, joista aiheutuu tai voi aiheutua ympäristömuutoksia. Muutokset voivat olla myönteisiä (esim. autojen säännöllinen huolto vähentää polttoaineen kulutusta, mikä pienentää ilmapäästöjä) tai kielteisiä (esim. toiminnasta syntyvä jäte). Yleensä keskitytään ainoastaan kielteisiin ympäristövaikutuksiin, mutta on tärkeää ottaa huomioon myös myönteiset asiat. Ympäristönäkökohtien tunnistaminen on jatkuva prosessi. Aina, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, tulee arvioida, aiheutuuko muutoksesta ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset arvioidaan WinNovassa myös toimintaprosessien kuvaamisen yhteydessä Merkittävien ympäristönäkökohtien määrittäminen Ympäristönäkökohtien määrittämisen jälkeen tunnistetaan ja arvioidaan niihin liittyvät ympäristövaikutukset. Tavoitteena on erottaa ympäristönäkökohdista ne, joista seuraa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Merkittävien ympäristönäkökohtien tunnistamisessa huomioidaan päästöt ilmaan ja veteen, jätteiden käsittely, maan saastuminen, raakaaineiden ja luonnonvarojen käyttö sekä muut paikalliset ympäristövaikutukset, kuten melu- ja hajuhaitat Lakisääteiset ja muut vaatimukset WinNovan toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä ja muista vaatimuksista on laadittu taulukko, johon on kerätty aiheittain ja toiminnoittain kaikki vaatimukset ja vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat muutosten seuraamisesta ja viestinnästä. Taulukossa on myös tiedot toimintaa koskevista lupamääräyksistä. WinNovan laki- ja sitoumusluettelo WinNova / Ympäristökäsikirja / 5

6 4.3.3 Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet perustuvat WinNovan merkittäviin ympäristönäkökohtiin ja ympäristöpolitiikkaan. Päämäärät määritellään koko WinNovan tasolle tai tarpeen vaatiessa erikseen määritetyille toiminnoille. Tavoitteet ovat päämääristä johdettuja yksityiskohtaisempia vaatimuksia ja määrittelyitä, joissa kerrotaan tarkasti, kuinka päämääriin päästään. Tavoitteet ovat määrällisiä ja aikatauluun sidottuja. Kullekin ympäristötavoitteelle laaditaan toteutussuunnitelma eli ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmat ovat käytännön toimenpidesuunnitelmia, joilla varmistetaan ympäristötavoitteiden ja sitä kautta ympäristöpäämäärien saavuttaminen. Ympäristöohjelmaan määritellään ympäristötavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat vastuuhenkilöt, keinot ja aikataulut. WinNovan ympäristöpäämäärät, tavoitteet ja ohjelmat laaditaan 2-4 vuoden aikavälille ja toteutumista seurataan asettamisvaiheessa määriteltyjen mittareitten perusteella. WinNovan ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät, tavoitteet ja ohjelmat vuosille Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta Resurssit, roolit, vastuut ja valtuudet Kiinteistöpäällikkö Kiinteistöpäällikkö vastaa tila- ja ICT-palveluiden toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Hän vastaa WinNovan toimitilojen vuokrasopimuksista sekä yhteistyöstä kiinteistöjen omistajien kanssa. WinNova / Ympäristökäsikirja / 6

7 Kiinteistöpäällikkö vastaa toimitila- ja ympäristöturvallisuuden koordinoinnista sekä kiinteistöjen ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien laadinnasta ja ohjelmien toteuttamisesta omistajien kanssa. Kiinteistökoordinaattori WinNovan johdon nimeämä kiinteistökoordinaattori vastaa toimitila- ja ympäristöturvallisuuden koordinoinnista ja pitää johdon ajan tasalla kiinteistöjen turvallisuusasioista. Koordinaattori vastaa WinNovan kiinteistöjen ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien laadinnasta sekä ohjelmien toteuttamisesta yhteistyössä kiinteistöpäällikön ja kiinteistöjen vastuuhenkilöiden kanssa. Kiinteistöjen vastuuhenkilöt Kiinteistökohtaiset ympäristöasioiden vastuut ovat johdon nimeämillä kiinteistöjen vastuuhenkilöillä. He vastaavat ympäristöjärjestelmän kiinteistökohtaisesta toimivuudesta ja pitävät kiinteistökoordinaattorin ajan tasalla ympäristöasioissa. Opettajat Opettajat vastaavat oman opetusalueensa ympäristöasioiden toimivuudesta, perehdyttävät opiskelijat WinNovan ympäristöjärjestelmään ja huolehtivat, että opetustilanteissa toimitaan WinNovan ympäristöohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Muu henkilöstö Jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa ympäristö- ja työturvallisuuden ylläpidosta erityisesti niissä asioissa, joihin hän voi itse vaikuttaa. Kun työntekijä suunnittelee ja toteuttaa tehtäväänsä, tulee hänen ottaa huomioon, miten toiminta vaikuttaa muiden turvallisuuteen. WinNova / Ympäristökäsikirja / 7

8 4.4.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus Henkilökunnan sitoutuminen ympäristöasioihin toteutetaan viestinnän ja koulutuksen avulla. Henkilöstön ympäristöasioiden koulutustarpeet tunnistetaan koulutustarvekartoituksella ja koulutussuunnitelma laaditaan kartoituksen perusteella. Järjestetystä koulutuksesta pidetään koulutusrekisteriä (Sympa), jolla varmistetaan, että jokainen, jonka työstä saattaa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia on saanut koulutusta vaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Jokaisen työntekijän tulee tuntea yrityksen ympäristöpolitiikan, toimintaohjeet hätätilanteissa ja oman työnsä ympäristövaikutukset Viestintä Sisäisellä viestinnällä edistetään henkilöstön sitoutumista ympäristöjärjestelmään ja ympäristösuojelutyöhön sekä lisätään henkilöstön ympäristöasioiden tietoisuutta. Ulkoinen viestintä tarkoittaa ympäristöasioista - erityisesti merkittävistä ympäristönäkökohdista - tiedottamista yrityksen eri sidosryhmille Dokumentointi ja asiakirjojen hallinta WinNovan ympäristöjärjestelmän dokumentointi sisältyy toimintajärjestelmän dokumentointirakenteeseen ja se toteutetaan WinNovan yhteisten dokumentointiohjeiden mukaisesti Toiminnan ohjaus WinNovan niille toiminnoille, joihin liittyy merkittäviä ympäristönäkökohtia, laaditaan kirjalliset toimintaohjeet haitallisten ympäristövaikutusten välttämiseksi. Menettelyohjeissa kerrotaan, kuinka ympäristöjärjestelmää ylläpidetään tai kuinka ympäristöasioissa toimitaan, jotta haitalliset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Menettelyohjeet ovat intran kautta kaikkien työntekijöiden saatavilla WinNovan ympäristöopas Valmius ja toiminta hätätilanteissa WinNovalla on pelastussuunnitelma, joka jakaantuu yhteiseen osaan ja kiinteistökohtaisiin pelastussuunnitelmiin. Suunnitelmilla varmistetaan, että onnettomuus- tai hätätilanteissa osataan toimia oikealla tavalla. Pelastussuunnitelman mukaista toimintaa hätätilanteissa harjoitellaan säännöllisesti. WinNovan pelastussuunnitelman yhteinen osa 4.5 Arviointi, tarkkailu ja mittaukset Arviointiin kuuluu organisaation ympäristönsuojelun tason mittaaminen, tarkkailu ja arvioiminen. Ehkäisevää toimintaa tulisi käyttää tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollisia ongelmia ennen niiden esiintymistä. Korjaava toiminta koostuu ongelmien tunnistamisesta ja korjaamisesta ympäristöjärjestelmässä. Ympäristöjärjestelmässä oman toiminnan arvioinnista käytetään ilmaisua sisäinen ympäristöauditointi. Siinä tarkastellaan, toimitaanko ympäristöpolitiikan mukaisesti, onko ympäristöoh- WinNova / Ympäristökäsikirja / 8

9 jelmat toteutettu ja saavutetaanko asetetut ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet. Sisäisiä auditointeja toteutetaan säännöllisin määräajoin, jotta voidaan varmistaa järjestelmän toimivuus ja ylläpitäminen suunnitelmien mukaan. Sisäisen ympäristöauditoinnin toinen tärkeä tehtävä on löytää ympäristöjärjestelmän kehittämis- ja parannuskohteet. Sisäisillä auditoinneilla kerätään tietoa johdon katselmukseen. Sisäinen auditointi on kuvattu kohdassa Vaatimusten täyttymisen arviointi Ympäristönäkökohtia koskevien lakisääteisten vaatimusten täyttyminen arvioidaan säännöllisesti sisäisten auditointien yhteydessä. Samalla voidaan arvioida muiden vaatimusten, joihin organisaation on sitoutunut, täyttyminen. Arviointitulokset tallennetaan sisäiseen auditointiraporttiin Poikkeamat, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet Ympäristöjärjestelmän poikkeamat tunnistetaan säännöllisesti sisäisten auditointien yhteydessä. Ympäristöasioiden havainnointi ja poikkeamien tunnistaminen kuuluu myös koko henkilöstölle ja jokaisen velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista kiinteistön vastuuhenkilölle tai kiinteistökoordinaattorille. Poikkeamasta voidaan tehdä ilmoitus myös intrassa olevalle lomakkeelle. Tunnistetut poikkeamat tallennetaan sisäisiin auditointiraportteihin, joiden perusteella kiinteistökoordinaattori ja kiinteistöjen vastuuhenkilöt laativat tarvittavat ehkäisevät tai korjaavat toimenpidesuunnitelmat Tallenteiden hallinta WinNovan ympäristöjärjestelmän tallenteiden hallinta sisältyy toimintajärjestelmän dokumentointirakenteeseen ja se toteutetaan WinNovan yhteisten dokumentointiohjeiden mukaisesti. Tallenteet tarjoavat näyttöä ympäristöjärjestelmän jatkuvasta toiminnasta ja tuloksista. Tallenteiden tärkeä ominaisuus on, että ne ovat pysyviä eikä niitä tavallisesti päivitetä Sisäinen auditointi WinNovan ympäristöjärjestelmä sisäinen auditointi toteutetaan vähintään kerran vuodessa. Sisäisessä auditoinnissa arvioidaan, onko järjestelmä suunniteltujen järjestelyjen mukainen, toteutetaanko ja ylläpidetäänkö sitä asianmukaisesti sekä tuottaako se riittävästi informaatiota johdolle. Auditointien avulla pystytään myös tunnistamaan ympäristöjärjestelmän kehitysmahdollisuuksia. Auditointiohjelma Sisäisillä ympäristöauditoinneilla katetaan WinNovan koko ympäristöjärjestelmän toiminta (hallinto, organisaatio, toiminnot, dokumentointi ja ympäristösuojelutason arviointi). Koko toimintaa ei ole kuitenkaan tarkastella kerralla, vaan laaditaan auditointiohjelma, jonka mukaisesti yksittäiset toiminnot ja toimintayksiköt tarkastetaan yksi kerrallaan. Ympäristöauditoijat Ympäristöauditoijien tulee aina olla tarkastuskohteesta riippumattomia ja objektiivisia. Kukaan ei voi tarkastaa omaa työtään. Auditoijalla täytyy olla riittävä tuntemus auditoimastaan toiminnosta sekä tarvittavat tiedot ja kokemus ympäristöasioiden hallin- WinNova / Ympäristökäsikirja / 9

10 taan, tekniikkaan ja lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Auditoijat koulutetaan tehtäviinsä. Auditointisuunnitelma Yksittäisen toiminnon tai toimipisteen auditoinnin valmistelu aloitetaan auditointisuunnitelman laatimisella. Suunnitelmassa määritellään tarkistettavat toiminnot tai toimipisteet auditointiohjelman mukaisesti, jaetaan työt auditoijien kesken ja laaditaan kullekin auditoijalle aikataulu. Alkupalaveri Varsinainen auditointi tapahtuu paikan päällä auditoitavassa kohteessa. Auditointi aloitetaan auditoijien ja auditoitavan kohteen edustajien yhteisellä alkupalaverilla, jossa käydään läpi auditointisuunnitelma, mitä ollaan auditoimassa, mikä on auditoinnin aikataulu sekä muut auditointiin liittyvät asiat. Toiminnan tarkastelu ja haastattelut Auditoinnin aikana pyritään saamaan vastaukset etukäteen laadittuihin kysymyksiin tarkkailemalla ja seuraamalla toimintaa sekä haastattelemalla työntekijöitä. Lisäksi tarkastellaan menettely- ja muita työpisteissä olevia ohjeistoja. Poikkeamaraportti Jos auditoija toteaa, että jossain asiassa ei toimita lainsäädännön tai ympäristöjärjestelmän mukaisesti, hänen tulee osoittaa asiasta ns. poikkeama. Poikkeaman osoittaminen tulee aina perustua johonkin asiakirjaan, haastatteluissa saatuun tietoon tai auditoijan toiminnasta tekemään muuhun huomioon. Kustakin auditoinnissa havaitusta poikkeamasta tehdään merkintä auditointiraporttiin. Loppupalaveri Auditoinnin lopuksi järjestetään loppupalaveri, jossa pääauditoija esittelee tarkastuksen tulokset. Tuloksissa esitetään sekä todetut ympäristöjärjestelmän vahvuudet että havaitut poikkeamat. Kukin poikkeama käsitellään erikseen ja sovitaan niiden korjausaikataulusta sekä mahdollisesta tarkastusauditoinnista. Poikkeamien korjaussuunnitelma Osoitetuille poikkeamille on laadittava korjaussuunnitelma, joka sisältää korjaavien toimenpiteiden aikataulun ja vastuuhenkilön. Kun korjaus on suoritettu vastuuhenkilö toimittaa auditoijalle sovitun todisteen korjauksesta ja sopii tämän kanssa tarvittavasta tarkastusauditoinnista. Auditointiraportti Auditoinnin tuloksista laaditaan raportti, joka sisältää auditoidun toiminnon määrittelyn, ajankohdan ja auditoijat, haastatellut henkilöt sekä läpikäydyn dokumenttiaineiston. Raporttiin kirjataan todetut ympäristöjärjestelmän vahvuudet ja mahdolliset poikkeamat. Auditointiraportti toimii tilannekatsauksena johdolle siitä, miten ympäristöpolitiikkaa noudatetaan ja miten on edistytty ympäristöasioiden parantamisessa. Se osoittaa myös ympäristöjärjestelmän puutteet ja kehityskohteet. 4.6 Johdon katselmus Ympäristöjärjestelmän katselmus Johdon katselmus päättää ympäristöjärjestelmän yhden toteutuskierroksen ja aloittaa samalla uuden kauden. Katselmuksessa käsitellään yrityksen toteutuneet ympäristöohjelmat ja tarkistetaan edistyminen ympäristöpäämäärissä. Katselmuksessa tarkastellaan myös ympäristöpolitiikkaa, -päämääriä ja -tavoitteita sekä niiden soveltuvuutta nykyiseen tilanteeseen. WinNova / Ympäristökäsikirja / 10

11 Johdon katselmuksen suorittaa WinNovan johtoryhmä. Katselmuksen tulokset dokumentoidaan katselmuksesta laadittavaan katselmusraporttiin. Raportti on todiste pidetystä johdon katselmuksesta ja se toimii seuraavan katselmuksen pohja-aineistona. Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset on kuvattu ja ohjeistettu IMSjärjestelmään. Prosessikuvaus: Sisäinen auditointi ja johdon katselmus Menettelyohje: Sisäiset auditoinnit Jatkuva parantaminen Jatkuvaan parantamiseen päästään toteuttamalla ympäristöohjelmat siten, että asetut ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. WinNovan ympäristöjärjestelmän jatkuva parantaminen toteutetaan sisäisissä auditoinneissa sekä johdon katselmuksessa tunnistettujen kehittämistarpeiden mukaisesti. Ennen suunnitelmien laadintaa selvitetään tunnistettujen heikkouksien ja puutteiden perimmäiset syyt sekä olemassa olevat kehittämismahdollisuudet. Kehittämistarpeet priorisoidaan ja ympäristöpäämäärien tavoitteet sekä ympäristöohjelmat laaditaan kehittämistarpeiden priorisoinnin perusteella. Ympäristöohjelmalomake WinNova / Ympäristökäsikirja / 11

12 Esimerkki WinNovan ympäristöpäämäärien määrittelystä Päämäärä 1 Tavoite 1 Ohjelma 1a Ohjelma 1b WinNovan ympäristöosaamisen parantaminen Ympäristöohjeet henkilöstölle ja opiskelijoille Laaditaan WinNovan kestävän kehityksen ohjelma Laaditaan WinNovan ympäristöopas Päämäärä 2 Energiakulutuksen vähentäminen Tavoite 1 10 % vähennys sähkönkulutuksessa verrattuna vuoteen 2010 Ohjelma 1a X-laitteiden uusiminen energiaa säästävään malliin Ohjelma 1b Sähkösäästävien työtapojen koulutus työntekijöille Tavoite 2 Ohjelma 2a Ohjelma 2 b 5 % vähennys lämpöenergian kulutuksessa verrattuna vuoteen Työtilojen lämpötilan laskeminen 2 C-astetta Lämpöhukan vähentäminen Päämäärä 3 Tavoite 1 Ohjelma 1a Ohjelma 1 b Jätteiden käsittelyn tehostaminen Jätteiden keräysmallin luominen Jätteiden määrien kiinteistökohtainen selvittäminen Keräyspisteinen kiinteistökohtainen määrittely Päämäärä 4 Jätepaperin määrän vähentäminen Tavoite 1 10 % vähennys kopiopaperin kulutuksessa verrattuna vuoteen 2010 Ohjelma 1a Siirrytään 2-puoleiseen kopiointiin Ohjelma 1 b Siirrytään sähköiseen asiointiin Päämäärä 5 Tavoite 1 Ohjelma 1a Ohjelma 1 b Jokaisesta ympäristöohjelmasta laaditaan oma suunnitelma ympäristöohjelmalomakkeelle. WinNova / Ympäristökäsikirja / 12

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökäsikirja

Eduskunnan ympäristökäsikirja Eduskunnan ympäristökäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 1/2008 Eduskunnan ympäristökäsikirja elokuu 2008 eduskunnan kanslian julkaisu 1/2008 ISBN 978-951-53-3089-5 (nid.) ISBN 978-951-53-3090-1 (PDF)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA SISÄLTÖ 1. Esipuhe 3 2. Miksi ympäristöjohtamista? 4 3. Kaupungin johtamisjärjestelmä 5 4. Kaupungin ympäristöjohtaminen 6 5. Ympäristöjohtamisen askeleet

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus Tampereen teknillinen yliopisto Raportti 31.01.2008 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot