RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN"

Transkriptio

1 RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 1. Jakaannutaan 4 learning cafe ryhmään pöytien ympärille arviointi-alueittain 2. Ryhmät kirjaavat fläpille tussilla vastauksia kysymyksiin (ryhmän kriteerit keltaisella alla, kriteerit 1-5): Missä/kenellä on tietoa kriteerien toteutumisesta? Miten kerään tiedon parhaiten? Kirjaa esimerkkejä kriteerien vaatimusten toteutumisesta opistoissa. Täydennä ja valitse 2-3 tärkeintä havaintoa ja merkkaa punaisella

2 Itsearvioinnin kysymyslista Kestävän kehityksen työn suunnittelu ja arviointi Opisto Arviointiryhmä Kysymyslista sisältää seuraavien kriteerien arvioinnin Arvot ja strategiat (kriteeri 1) Lakisääteiset vaatimukset (kriteeri 2) Organisaatio ja resurssit (kriteerit 3 ja 4) Kestävän kehityksen ohjelma (kriteeri 5) Kumppanuudet ja hankkeet (kriteeri 10) Kestävän kehityksen arviointikäytäntö (kriteeri 11) Sopiva arviointiryhmä on esimerkiksi opiston johto ja työryhmä. Lomakkeen täyttöohjeita Kysymyslista perustuu kriteerien arviointiperusteisiin, joissa jokaisesta kriteeristä on laadittu kriteerikohtaiset, alla olevaan malliin pohjautuvat tasokuvaukset (puuttuva, käynnistynyt, kehittynyt, vakiintunut). Kehittynyt ja vakiintunut -tasojen toteutuminen edellyttää myös alempien tasojen vaatimusten toteutumista. Opisto voi arvioida toimintaansa pisteyttämällä itse oman tasonsa kriteereittäin ja tunnistaa työn vahvuudet ja parannuskohteet. Opiston hakiessa sertifikaattia itsearviointi tulee toteuttaa tämän lomakkeen avulla. Lisäksi itsearviointiin on tehty omat lomakkeet koulutusten suunnittelun ja toteutuksen sekä teemojen toteutuksen arviointia varten. Sertifikaatin hakemista varten itsearvioinnin tiedot kootaan yhteenvetolomakkeelle. Lomakkeet ovat saatavissa osoitteesta Puuttuva (0 pistettä) Opisto ei ole suunnitellut eikä aloittanut kriteerin mukaista toimintaa. Käynnistynyt (1 piste) Opisto on suunnitellut kriteerin mukaista toimintaa ja aloittanut sen toteuttamisen. Kehittynyt (2 pistettä) Opisto on toteuttanut kriteerin mukaista toimintaa vähintään yhden lukuvuoden ajan. Vakiintunut (3 pistettä) Kriteerin mukainen toiminta on muuttunut opiston arjessa toimivaksi, suunnitelmalliseksi käytännöksi, joka on tarvittaessa ohjeistettu. Lomake on tarkoitettu täytettäväksi tietokoneella, mutta sen voi tarvittaessa myös tulostaa ja täyttää käsin. Kysymyslistassa on kriteereittäin eri pistetasoihin liittyviä kysymyksiä, joihin vastaamalla opiston suoritustason määrittely helpottuu. Arviointiryhmä rastittaa harmaan ruudun, jos arviointiperusteiden vaatimus kyseisen pistetason suorituksesta sen mielestä toteutuu. Wordohjelmassa harmaan ruudun voi rastittaa kaksoisnapauttamalla sitä ja valitsemalla aukeavasta valikosta vaihtoehdon oletusarvo valittu. Kysymyksiin vastaamalla ryhmä joutuu pohtimaan perustelut vaatimuksen täyttymiselle. Tämä helpottaa myös ulkoisen auditoijan työtä. Jokaisen kriteerin lopussa on myös tila kriteeriin liittyville kehittämistarpeille. HUOM! Arviointikysymyksiin vastataan tiiviisti ja lyhyesti. Asiat voi esittää esim. ranskalaisin viivoin. Kohdassa voi myös viitata liitedokumenttiin.

3 Arvot ja strategiat Kriteeri 1: Kestävä kehitys sisältyy opiston arvoihin, ja niiden sisältöä ja merkitystä on käsitelty henkilöstön kanssa. Arvoista ja opiston toiminnasta viestitään opiskelijoille ja sidosryhmille. Kestävän kehityksen arvot ohjaavat opiston toimintaa ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kestävän kehityksen asioita ei ole sisällytetty opiston arvoihin. a) Kestävä kehitys on kirjattu opiston arvoihin. b) Arvojen sisältöä on käsitelty henkilöstön kanssa. c) Arvoista viestitään opiskelijoille ja sidosryhmille. d) Kestävän kehityksen arvot näkyvät tietoisina valintoina opiston toiminnassa. e) Arvojen toteutumista arvioidaan säännöllisesti. a) Mitä arvoja opiston arvoihin on kirjattu? b) Missä yhteyksissä arvojen sisältöä on käsitelty henkilöstön kanssa? c) Millä tavoin opiskelijoille ja sidosryhmille viestitään opiston arvoista ja toiminnasta? d) Millaisina valintoina arvot näkyvät opiston toiminnassa (anna esimerkkejä)? e) Missä yhteydessä opiston arvojen toteutumista arvioidaan? Kriteerin 1 kehittämistarpeet

4 Lakisääteiset vaatimukset Kriteeri 2: Opistolla on ajantasaiset, lakisääteiset tai määräyksiin perustuvat kestävään kehitykseen liittyvät ohjelmat, suunnitelmat ja ohjeet, joihin henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyötahot on perehdytetty heitä koskevin osin. Opisto seuraa lakisääteisten vaatimusten toteutumista ja kehittää toimintaansa tarpeen mukaan. Opistolla ei ole käytäntöä, jolla se hankkii tietoa kestävään kehitykseen liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä. a) Opistolla on käytännöt, joiden avulla se seuraa tietoa kestävän kehityksen eri osaalueisiin liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä. b) ajantasaiset lakisääteiset tai määräyksiin perustuvat kestävään kehitykseen liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat. c) käytännöt, joilla henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyötahot perehdytetään ohjelmiin ja suunnitelmiin heitä koskevin osin. a) Millä tavoin opisto hankkii/saa tiedon eri osa-alueisiin liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä sekä niiden muutoksista (kanavat ja käytännöt tiedon saamiseksi, seurannan vastuut, ym.)? b) Onko opistolla seuraavat toimintaa koskevat, lakisääteiset kehitykseen liittyvät kartoitukset, ohjelmat, suunnitelmat ja toimintaohjeet? Suunnitelma Työsuojelun toimintaohjelma Pelastussuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma Suunnitelmia ja ohjeita, joita perus-, lukio- tai ammatillista koulutusta tarjoavan opiston tulee laatia: Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilashuollon toteutuksesta Järjestyssäännöt Kriisisuunnitelma (vain perusopetus ja lukiokoulutus) Ennaltaehkäisevät toimintaohjeet tupakoinnista, päihteiden käytöstä, kiusaamisesta ja häirinnästä (vain amm. peruskoulutus) Toimintaohjeet käyttäytymishäiriöiden, väkivallan, tapaturmien, onnettomuuksien ja kuolemantapausten varalta (vain amm. peruskoulutus) Laadittu tai päivitetty (kk/vuosi) c) Millä tavoin henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyötahot perehdytetään ohjelmiin ja suunnitelmiin (heitä koskevin osin)?

5 Henkilöstö Opiskelijat Yhteistyötahot d) käytännöt, joilla opisto seuraa lakisääteisten vaatimusten toteutumista ja kehittää toimintaansa tarpeen mukaan. d) Miten opisto seuraa lakisääteisten vaatimusten toteutumista ja kehittää toimintaansa havaittujen puutteiden perusteella? Kriteerin 2 kehittämistarpeet Organisaatio ja resurssit Kriteeri 3: Opistolla on ryhmä tai muu työryhmä, joka koordinoi ja arvioi opiston työtä ja tiedottaa opiston yhteisöä sen tavoitteista ja etenemisestä. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet työhön on varmistettu. Kestävän kehityksen työllä on määritellyt vastuut, tarvittavat resurssit ja johdon tuki. Opistolla ei ole kestävän kehityksen asioista vastaavaa työryhmää. a) Opistolla on asioista vastaava ryhmä, jossa on jäseninä johdon, opettajien ja muun henkilöstön edustajia. *) a) Mikä työryhmä vastaa opiston asioista? Mitä tahoja ryhmässä on edustettuina? Miten opisto on järjestänyt yhteistyön muun hallintokunnan tai palveluntuottajien alaisuudessa toimivan henkilöstön kanssa (esim. kiinteistö-, siivous- ja ruokalapalvelut)?

6 b) Työryhmässä on opiskelijoiden edustus tai opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet kestävän kehityksen asioihin on varmistettu muulla tavoin. c) Ryhmä suunnittelee, koordinoi ja arvioi työtä ja tiedottaa opistoyhteisöä työn tavoitteista ja etenemisestä. d) Opiston kestävän kehityksen työllä on määritellyt vastuut ja tarvittavat resurssit. e) Johdon toimenpiteistä opiston kestävän kehityksen työn tukemiseksi on olemassa vähintään kolme esimerkkiä. b) Miten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet opiston asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon on varmistettu? c) Millaiset käytännöt työryhmällä on keke-asioiden suunnitteluun, koordinointiin, arviointiin ja tiedottamiseen? d) Mitä resursseja vastuuhenkilöille ja opiston kestävän kehityksen toiminnalle on annettu? e) Mitä esimerkkejä johdon toimenpiteistä opiston työn tukemiseksi on olemassa? *) Mikäli opiston tukipalveluita on ulkoistettu, opisto on järjestänyt yhteistyön muun hallintokunnan tai palveluntuottajien alaisuudessa toimivan henkilöstön kanssa (esim. kiinteistö-, siivous- ja ruokalapalvelut). Kriteerin 3 kehittämistarpeet

7 Kriteeri 4: Henkilöstön kestävään kehitykseen liittyvät osaamistarpeet on tunnistettu. Opisto on järjestänyt henkilöstölle tarpeiden mukaan mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen. Henkilöstön kestävän kehityksen osaamista ei ole selvitetty. a) Henkilöstön asioiden hallintaan ja opetukseen liittyvä koulutustarve on selvitetty. b) Henkilöstö on saanut kestävän kehityksen asioiden hallintaan tai opetukseen liittyvää täydennyskoulutusta tarpeen mukaan. c) Opistolla on vakiintuneet käytännöt, joilla ylläpidetään ajantasaista tietoa henkilöstön osaamisesta ja tarvittaessa päivitetään sitä. a) Millä tavoin henkilöstön koulutustarve on selvitetty? Mitä osaamisen kehittämistarpeita on tunnistettu? b) Mitä täydennyskoulutusta henkilöstö on saanut asioiden hallintaan tai opetukseen liittyen? c) Millaisen käytännön avulla opisto ylläpitää ajantasaista tietoa henkilöstön osaamisesta? Miten opisto varmistaa henkilöstön osaamisen päivittämisen? Kriteerin 4 kehittämistarpeet

8 Kestävän kehityksen ohjelma Kriteeri 5: Opistolla on ohjelma tai muu toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet opiston valitsemien teemojen *) edistämiseksi opetuksessa ja opiston toimintakulttuurissa. Opistoyhteisö osallistuu teemojen valintaan ja ohjelman suunnitteluun. *) Kestävän kehityksen teemoja voivat olla esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, energian ja veden säästö, turvallisuus, henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy, kulttuuriperintö, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys tai muut eri osa-alueisiin liittyvät teemat, katso esimerkkejä > Teemojen toteutus Opistolla ei ole kestävän kehityksen ohjelmaa tai vastaavaa suunnitelmaa, joka sisältää kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet. a) Opisto on valinnut ohjelmaansa yhden tai useamman teeman havaittujen kehittämistarpeiden, opiston arvojen tai esimerkiksi ylläpitäjän asettamien tavoitteiden perusteella. b) Opistolla on kestävän kehityksen ohjelma tai vastaava toimenpidesuunnitelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulut, resurssit ja mittarit valittujen teemojen kehittämiseksi ja tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. c) Henkilöstö on osallistunut ja opiskelijoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ohjelman suunnitteluun. a) Mitä teemoja opisto on valinnut ohjelmaansa? Millä perusteilla kyseiset teemat on valittu? b) Opiston ohjelma lisätään itsearvioinnin liitteeksi. c) Millä tavoin henkilöstö on osallistunut ohjelman suunnitteluun? Millä tavoin opiskelijoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ohjelman suunnitteluun?

9 d) Opistolla on vakiintuneet käytännöt kestävän kehityksen ohjelman tai vastaavan toimenpidesuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen. d) Millä tavoin ja missä yhteydessä ohjelman päivittäminen tapahtuu? Miten varmistetaan henkilöstön osallistuminen ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ohjelman päivittämiseen? Kriteerin 5 kehittämistarpeet

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Alla olevista laatikoista löydät valmiita haastattelukysymyksiä, joita voi käyttää eri henkilöstöryhmien haastattelujen suunnitteluun. Kysymykset ovat pääosin avoimia

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot