Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 2016 (OR. en)"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10180/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 34 SOC 412 EMPL 273 SAN 256 CONSOM 147 Euroopan unionin neuvoston istunto ( TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA, TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT), Luxemburg, 16. ja 17. kesäkuuta /16 1

2 SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistan hyväksyminen... 5 MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT 2. A-kohtien luettelon hyväksyminen... 5 LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT 3. A-kohtien luettelon hyväksyminen... 5 MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT TYÖLLISYYS JA SOSIAALIPOLITIIKKA 4. Eurooppalainen ohjausjakso 2016: Selvitys Eurooppa-neuvostolle (Bryssel, 28. ja 29. kesäkuuta 2016)... 7 a) Ehdotus neuvoston suosituksiksi kullekin jäsenvaltiolle vuoden 2016 kansallisista uudistusohjelmista ja ehdotus selventäväksi huomautukseksi b) Vuoden 2016 maakohtaisia suosituksia ja vuoden 2015 maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa koskeva arviointi 5. Ehdotus neuvoston päätelmiksi vahvan sosiaalisen vuoropuhelun elvyttämisestä Ehdotus neuvoston direktiiviksi kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen täytäntöönpanosta 21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön (COGECA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan unionin kalastusyritysten kansallisten järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä toukokuuta 2013, täytäntöönpanosta... 8 LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT 7. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [Ensimmäinen käsittely] /16 2

3 8. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta [Ensimmäinen käsittely] Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta [Ensimmäinen käsittely] Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT 11. Tasa-arvo a) Ehdotus neuvoston päätelmiksi: Vastaus komission strategiseen toimintaohjelmaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi b) Ehdotus neuvoston päätelmiksi: Vastaus komission luetteloon toimista hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi 12. Osaamispaketti Ehdotus neuvoston päätelmiksi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnasta: Integroitu lähestymistapa Muut asiat a) YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunnon jatkotoimet b) "Muuttoliikepaketti" c) Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kansainvälinen ulottuvuus d) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT TERVEYS 15. Ehdotus neuvoston päätelmiksi elintarviketuotteiden parantamisesta Ehdotus neuvoston päätelmiksi yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisista seuraavista toimista mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi Ehdotus neuvoston päätelmiksi lääkealan järjestelmien tasapainon vahvistamisesta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa /16 3

4 18. Muut asiat a) Käsiteltävänä oleva säädösehdotus b) Puheenjohtajavaltio Alankomaiden järjestämien konferenssien tulokset c) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista d) Komission tuki jäsenvaltioille Zikaviruksen torjumisessa e) Jäsenvaltioiden auttaminen niiden käyttäessä terveysjärjestelmien suorituskyvyn arviointia (HSPA) f) Hormonaaliset haitta-aineet g) Terveydentila EU:ssa h) Euroopan strategisten investointien rahasto ja Euroopan investointiohjelma i) Terveydenhuoltopalvelujen yhdenmukaistaminen j) WHO:n pääjohtajan valinta k) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma LIITE Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat * * * 10180/16 4

5 TORSTAI 16. KESÄKUUTA Esityslistan hyväksyminen 10006/16 OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 Neuvosto hyväksyi edellä mainitun esityslistan. MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT 2. A-kohtien luettelon hyväksyminen 10052/16 PTS A 50 Neuvosto hyväksyi asiakirjassa 10052/16 luetellut A-kohdat. LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 3. A-kohtien luettelon hyväksyminen 10051/16 PTS A 49 Neuvosto hyväksyi asiakirjassa 10051/16 luetellut A-kohdat. Jäljempänä on yksityiskohtaisempia tietoja näiden kohtien hyväksymisestä. 1. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta [Ensimmäinen käsittely] = Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan vahvistaminen ja neuvoston perustelujen hyväksyminen 9715/16 CODEC 800 TRANS 209 MAR ADD /16 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 (el) 7532/1/16 REV 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 (bg,cz,da,de,en,es,et,fi,fr,hr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) + ADD 1 hyväksytty Coreper I:ssä Neuvosto vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja hyväksyi neuvoston perustelut. Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta pidättyi äänestämästä. Neuvosto pani merkille seuraavan lausuman. (Oikeusperusta: SEUT 91 artiklan 1 kohta) /16 5

6 Yhdistyneen kuningaskunnan lausuma "Yhdistynyt kuningaskunta antaa täyden tukensa sisävesialusten teknisiä vaatimuksia koskevan direktiiviehdotuksen pyrkimyksille ja tavoitteille ja uskoo, että ehdotus tuo turvallisuuteen merkittäviä parannuksia. Yhdistynyt kuningaskunta kuitenkin katsoo, että delegoidun säädöksen lopullinen hyväksyminen on epäsuhtaista ja että täytäntöönpanosäädös olisi soveltuvampi, koska kyse on kansainvälisten normien täytäntöönpanosta eikä lainsäädännön muun kuin keskeisen osan täydentämisestä tai muuttamisesta. Näin ollen Yhdistynyt kuningaskunta pidättyy äänestämästä sisävesialusten teknisiä vaatimuksia koskevasta direktiivistä." 2. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi [Ensimmäinen käsittely] = Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan vahvistaminen ja neuvoston perustelujen hyväksyminen 9994/16 CODEC 850 STATIS 38 COMPET 364 UD /16 STATIS 22 COMPET 200 UD 92 CODEC ADD 1 hyväksytty Coreper I:ssä Neuvosto vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja hyväksyi neuvoston perustelut. (Oikeusperusta: SEUT 338 artiklan 1 kohta). 3. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta [Ensimmäinen käsittely] = Poliittinen yhteisymmärrys 9465/16 TELECOM 97 CONSOM 119 MI 380 CODEC /16 TELECOM 96 CONSOM 118 MI 379 CODEC 741 hyväksytty Coreper I:ssä Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen tämän direktiiviehdotuksen tekstistä sellaisena kuin se on asiakirjassa 9464/ /16 6

7 MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT TYÖLLISYYS JA SOSIAALIPOLITIIKKA 4. Eurooppalainen ohjausjakso 2016: Selvitys Eurooppa-neuvostolle (Bryssel, 28. ja 29. kesäkuuta 2016) = Periaatekeskustelu (Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen julkinen keskustelu) 9675/16 SOC 366 EMPL 253 ECON 525 EDUC 219 Neuvosto kävi periaatekeskustelun eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvistä maakohtaisista suosituksista. Ministerien keskustelun pohjana käytettiin puheenjohtajavaltion laatimia kysymyksiä (9675/16). He totesivat, että vaikka talous on jonkin verran elpynyt, työllisyys- ja sosiaalipoliittisia haasteita on vielä jäljellä, ja sosiaalinen ulottuvuus on tärkeää ottaa huomioon kaikissa politiikoissa, erityisesti talouspolitiikassa. Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen on edelleen erittäin huolestuttavaa, ja näiden ilmiöiden syiden torjunta edellyttää integroitua ja moniulotteista lähestymistapaa. Inhimilliseen pääomaan on investoitava aiempaa enemmän; osaaminen ja koulutus vaativat erityistä huomiota ja ovat tärkeitä välineitä muuttuvilla työmarkkinoilla. Jotta osaamisen täydentäminen ja uudelleenkoulutus voisivat toimia tehokkaasti, talouksien on kuitenkin luotava työpaikkoja. Prosessin osalta ministerit esittivät myönteisen arvion ohjausjakson yksinkertaistamisen jatkamisesta ja etenkin pidemmistä määräajoista, laajoista kuulemisista ja yhteistyöstä, analyyttisemmista perusteista ja ensisijaisiin kysymyksiin keskittyvistä maakohtaisista suosituksista. a) Ehdotus neuvoston suosituksiksi kullekin jäsenvaltiolle vuoden 2016 kansallisista uudistusohjelmista ja ehdotus selventäväksi huomautukseksi 9327/16 ECON 487 UEM 229 SOC 341 EMPL 237 COMPET 314 ENV 355 EDUC 210 RECH 200 ENER 217 JAI /1/16 ECON 443 UEM 190 SOC 307 EMPL 203 COMPET 277 ENV 322 EDUC 177 RECH 169 ENER 185 JAI 431 REV /16 ECON 437 UEM 187 SOC 301 EMPL 197 COMPET 274 ENV 318 EDUC 174 RECH 166 ENER 179 JAI /16 ECON 526 UEM 237 SOC 367 EMPL 254 COMPET 342 ENV 373 EDUC 220 RECH 214 ENER 227 JAI 500 Neuvosto hyväksyi suositusten työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa koskevat osat (lueteltu asiakirjassa 9187/1/16 REV 1) sekä niihin liittyvän tausta-asiakirjan (9327/16) /16 7

8 PL ja BG esittivät liitteessä olevat neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat. b) Vuoden 2016 maakohtaisia suosituksia ja vuoden 2015 maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa koskeva arviointi = Työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean lausuntojen hyväksyminen 9684/16 SOC 368 EMPL 255 ECON 530 EDUC 221 Neuvosto hyväksyi työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean lausunnot, jotka ovat edellä mainitussa asiakirjassa. 5. Ehdotus neuvoston päätelmiksi vahvan sosiaalisen vuoropuhelun elvyttämisestä (Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen julkinen keskustelu) 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Neuvosto hyväksyi päätelmät vahvan sosiaalisen vuoropuhelun elvyttämisestä. Päätelmien lopullinen versio on asiakirjassa 10449/ Ehdotus neuvoston direktiiviksi kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen täytäntöönpanosta 21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön (COGECA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan unionin kalastusyritysten kansallisten järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä toukokuuta 2013, täytäntöönpanosta = Tilanneselvitys (Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 1 kohdan mukainen julkinen keskustelu) 8535/16 SOC 214 EMPL 131 PECHE ADD /16 SOC 369 EMPL 256 PECHE 194 IA 34 + ADD 1 + ADD 2 Neuvosto pani merkille asiakirjassa 9687/16 + ADD 1 + ADD 2 esitetyn tilanneselvityksen /16 8

9 LAINSÄÄDÄNTÖKÄSITTELYT (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 7. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [Ensimmäinen käsittely] Toimielinten välinen asia: 2015/0278 (COD) = Tilanneselvitys 14799/15 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 AUDIO 34 CODEC COR 1 - COR 2 + ADD 1 + COR 1 + ADD 2 + COR 1 + ADD 3 + COR /1/16 SOC 361 MI 398 ANTIDISCRIM 33 AUDIO 72 CODEC 777 REV 1 Neuvosto pani merkille asiakirjassa 9627/1/16 REV 1 esitetyn tilanneselvityksen. 8. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta [Ensimmäinen käsittely] Toimielinten välinen asia: 2016/0130 (COD) = Tilanneselvitys 8962/16 SOC 255 EMPL 158 SAN 187 IA 23 CODEC REV 1 (mt) + ADD /1/16 SOC 360 EMPL 251 SAN 232 IA 33 CODEC 776 REV 1 Neuvosto pani merkille asiakirjassa 9625/1/16 REV 1 esitetyn tilanneselvityksen. 9. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta [Ensimmäinen käsittely] Toimielinten välinen asia: 2016/0070 (COD) = Tilanneselvitys = Komission tilannekatsaus 6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC /16 SOC 394 EMPL 261 MI 428 COMPET 359 CODEC 835 JUSTCIV 164 Neuvosto pani merkille asiakirjassa 9949/16 esitetyn tilanneselvityksen, ja komissio tiedotti sille kansallisilta parlamenteilta saatujen perusteltujen lausuntojen käsittelyn tilanteesta (keltainen kortti) /16 9

10 10. Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta Toimielinten välinen asia: 2008/0140 (CNS) = Tilanneselvitys 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI /16 SOC 343 ANTIDISCRIM 30 JAI 476 MI 369 FREMP 87 + COR 1 Neuvosto pani merkille asiakirjassa 9336/16 + COR 1 esitetyn tilanneselvityksen. MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT (Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen julkinen keskustelu kohdista 11 13) 11. Tasa-arvo a) Ehdotus neuvoston päätelmiksi: Vastaus komission strategiseen toimintaohjelmaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi b) Ehdotus neuvoston päätelmiksi: Vastaus komission luetteloon toimista hlbtihenkilöiden tasa-arvon edistämiseksi 9947/16 SOC 392 GENDER 25 ANTIDISCRIM 38 FREMP /16 SOC 393 GENDER 26 ANTIDISCRIM 39 FREMP 107 a) Neuvosto hyväksyi päätelmät "Vastaus komission strategiseen toimintaohjelmaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi" muutoksitta. Asiakirjan lopullinen versio on asiakirjassa 10416/16. b) Neuvosto hyväksyi päätelmät "Vastaus komission luetteloon toimista hlbtihenkilöiden tasa-arvon edistämiseksi" muutoksitta. Asiakirjan lopullinen versio on asiakirjassa 10417/16. SE yhdessä DK:n, AT:n, BE:n, LU:n, MT:n, IE:n, EL:n ja PT:n kanssa samoin kuin PL ja HU (jotka pidättyivät äänestämästä) esittivät liitteessä olevat neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat. 12. Osaamispaketti = Komissio esittelee 10038/16 EDUC 231 SOC 400 EMPL 264 MI 435 ECON 575 JEUN 46 SPORT /16 EDUC 240 SOC 413 EMPL 274 MI 448 ECON 608 DIGIT 72 JEUN 45 SPORT /16 EDUC 241 SOC 414 EMPL 275 MI 449 ECON 609 Neuvosto pani merkille komission esittelemän "Uuden osaamisohjelman Euroopalle" /16 10

11 13. Ehdotus neuvoston päätelmiksi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnasta: Integroitu lähestymistapa 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECON 477 SAN 206 EDUC 207 Neuvosto hyväksyi muutoksitta päätelmät, jotka koskevat köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan sovellettavaa integroitua lähestymistapaa. Päätelmien lopullinen versio on asiakirjassa 10434/ Muut asiat a) YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunnon jatkotoimet = Komission tiedotusasia Neuvosto pani merkille komission puheenvuorossa annetut tiedot. b) "Muuttoliikepaketti" = Italian valtuuskunnan tiedotusasia 10123/16 SOC 406 EMPL 269 MIGR 114 Neuvosto pani merkille Italian valtuuskunnan antamat tiedot. c) Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kansainvälinen ulottuvuus = Komission tiedotusasia Neuvosto pani merkille komission puheenvuorossa annetut tiedot. d) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma = Slovakian valtuuskunnan tiedotusasia Neuvosto pani merkille Slovakian valtuuskunnan antamat tiedot /16 11

12 PERJANTAI 17. KESÄKUUTA 2016 TERVEYS MUUT KUIN LAINSÄÄDÄNTÖASIAT (Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen julkinen keskustelu kohdista 15 17) 15. Ehdotus neuvoston päätelmiksi elintarviketuotteiden parantamisesta 9484/16 DENLEG 56 AGRI 295 SAN COR 1 Neuvosto hyväksyi päätelmäehdotuksen muutoksitta. Lopullinen versio on asiakirjassa 10277/16 ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. 16. Ehdotus neuvoston päätelmiksi yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisista seuraavista toimista mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 9952/16 SAN 241 AGRI 312 VETER 58 Neuvosto hyväksyi päätelmäehdotuksen muutoksitta. Lopullinen versio on asiakirjassa 10278/16 ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. 17. Ehdotus neuvoston päätelmiksi lääkealan järjestelmien tasapainon vahvistamisesta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa 10086/16 PHARM 36 SAN 247 Neuvosto hyväksyi päätelmäehdotuksen muutoksitta. Lopullinen versio on asiakirjassa 10315/16 ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä /16 12

13 18. Muut asiat a) Käsiteltävänä oleva säädösehdotus (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta [Ensimmäinen käsittely] Toimielinten välinen asia: 2012/0266 (COD) ja Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro - diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista [Ensimmäinen käsittely] Toimielinten välinen asia: 2012/0267 (COD) = Puheenjohtajavaltion tiedotusasia 9490/16 PHARM 33 SAN 223 MI 383 COMPET 323 CODEC 746 Neuvosto pani merkille asiakirjassa 9490/16 olevat puheenjohtajavaltion esittämät tiedot sekä valtuuskuntien huomautukset. b) Puheenjohtajavaltio Alankomaiden järjestämien konferenssien tulokset = Puheenjohtajavaltion tiedotusasia Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltio Alankomaiden suullisen tiedonannon. c) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista i) Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle pikkulapsille tarkoitetuista maitopohjaisista juomista ja vastaavista tuotteista 7489/16 DENLEG 24 AGRI 158 ii) Komission kertomus urheilijoille tarkoitetuista elintarvikkeista 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 = Komissio esittelee Neuvosto pani merkille komission esittelemät kaksi kertomusta ja valtuuskuntien huomautukset. d) Komission tuki jäsenvaltioille Zikaviruksen torjumisessa = Komission tiedotusasia 9593/16 SAN 228 Neuvosto pani merkille komission antamat tiedot /16 13

14 e) Jäsenvaltioiden auttaminen niiden käyttäessä terveysjärjestelmien suorituskyvyn arviointia (HSPA) = Komission tiedotusasia 9597/16 SAN 229 Neuvosto pani merkille komission antamat tiedot. f) Hormonaaliset haitta-aineet = Komission tiedotusasia 10194/16 SAN 257 ENV 416 AGRI 332 CONSOM 152 CHIMIE 40 MI 456 Neuvosto pani merkille komission antamat tiedot ja valtuuskuntien huomautukset. g) Terveydentila EU:ssa = Komission tiedotusasia 9589/16 SAN 226 Neuvosto pani merkille komission antamat tiedot. h) Euroopan strategisten investointien rahasto ja Euroopan investointiohjelma = Komission tiedotusasia 9590/16 SAN 227 Neuvosto pani merkille komission antamat tiedot. i) Terveydenhuoltopalvelujen yhdenmukaistaminen = Puolan valtuuskunnan tiedotusasia 9487/16 SAN 221 Neuvosto pani merkille Puolan valtuuskunnan antamat tiedot ja valtuuskuntien huomautukset. j) WHO:n pääjohtajan valinta = Ranskan valtuuskunnan tiedotusasia Neuvosto pani merkille Ranskan valtuuskunnan antamat tiedot. k) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma = Slovakian valtuuskunnan tiedotusasia Neuvosto pani merkille tulevan puheenjohtajavaltio Slovakian suullisen tiedonannon /16 14

15 LIITE NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVÄT LAUSUMAT B-kohtien luettelon kohdan 4 osalta: Eurooppalainen ohjausjakso 2016: Selvitys Eurooppa-neuvostolle (Bryssel, 28. ja 29. kesäkuuta 2016) a) Ehdotus neuvoston suosituksiksi kullekin jäsenvaltiolle vuoden 2016 kansallisista uudistusohjelmista ja ehdotus selventäväksi huomautukseksi BULGARIAN TASAVALLAN LAUSUMA "Viitaten EU:n toissijaisuusperiaatteeseen ja jäsenvaltioiden suvereniteettiin sosiaali- ja finanssipolitiikkojen alalla ja noudattaen vakaus- ja kasvusopimuksen oikeudellista kehystä Bulgaria ilmoittaa, ettei julkisen talouden liikkumavaran puutteen vuoksi ole realistista odottaa, että taatun vähimmäistoimeentulon laajuus ja riittävyys lisääntyisi maakohtaisessa suosituksessa nro 3 esitetyn mukaisesti. Katsomme, että tällaista suositusta ei voida hyväksyä, sillä se edellyttäisi tuottavampien menojen uudelleenjakoa aloille, jotka eivät luo kestävää kasvua. Se vaarantaisi myös hallituksen prioriteettien sekä kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla tehtyjen sitoumusten toteutumisen. Tällaisella toimenpiteellä on myös epämotivoiva vaikutus pitkäaikaistyöttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin henkilöihin, ja se vaikuttaisi kyseisiin haavoittuviin väestöryhmiin kohdennettaviin työmarkkinoiden aktivointitoimiin. Pitkällä aikavälillä tämä voi vaarantaa julkisen talouden kestävyyden." PUOLAN LAUSUMA "Viitaten ehdotukseen suositukseksi Puolan vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta (maakohtainen suositus): Puola ei hyväksy johdanto-osan 11 kappaleen viimeistä osaa, joka koskee "ikääntyvien työntekijöiden irtisanomissuojaa koskevia erityissäännöksiä", joiden katsotaan olevan yksi syy toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten vähäiseen määrään. Puola katsoo, että sellaisista työntekijöiden irtisanomissuojaa koskevista erityissäännöksistä luopuminen, joita sovelletaan eläkeikää edeltävien neljän vuoden ajan, jos työntekijöillä olisi työssäoloaikansa perusteella oikeus vanhuuseläkkeeseen kyseisen iän saavutettuaan, ei johda toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten määrän lisääntymiseen, mikä on suosituksen nro 2 tarkoitus. Puolan näkemyksen mukaan tämä erityinen suojelu on perusteltua, ja sen tavoitteena on suojella työntekijöitä, joiden on ikänsä vuoksi vaikeaa löytää uutta työpaikkaa." 10180/16 15 LIITE

16 B-kohtien luettelon kohdan 4 osalta: Tasa-arvo b) Ehdotus neuvoston päätelmiksi: Vastaus komission luetteloon toimista hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi UNKARIN LAUSUMA "Unkari haluaa edelleen sitoutua ihmisoikeuksien varmistamiseen kaikille ketään syrjimättä perustuslain pohjalta. Tältä osin Unkari toteaa, että komission luetteloa toimista hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi ei voida tulkita siten, että sillä asetettaisiin jäsenvaltioille velvollisuus ottaa kansallisissa oikeusjärjestelmissään käyttöön instituutioita, jotka eivät ole niiden perustuslaillisen järjestyksen mukaisia, tai laajentaa avioliittosäännösten soveltamisalaa. Unkari vetoaa Unkarin perustuslakiin, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen vapaaehtoiseen päätökseen perustuva liitto. Tästä syystä toteamme, että avioliiton pitämistä yksinomaan miehen ja naisen välisenä liittona ja sen etuoikeutettua kohtelua muihin parisuhteisiin verrattuna ei voida pitää syrjivänä. Unkarin kansallisessa oikeusjärjestelmässä varmistetaan hlbti-henkilöille laajat oikeudet ihmisen perusoikeuksien sekä Euroopan unionin keskeisimpien arvojen ja periaatteiden mukaisesti, kuten kansainvälisen lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten järjestön (ILGA) viimeisimmässä, toukokuussa 2016 laaditussa raportissa vahvistetaan." PUOLAN LAUSUMA "Puola varmistaa hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumisen Puolan kansallisessa oikeusjärjestelmässä kansainvälisesti sitovien ihmisoikeussopimusten mukaisesti ja Euroopan unionin perusarvojen ja -periaatteiden puitteissa. Haluamme edelleen sitoutua ihmisen perusoikeuksien varmistamiseen kaikille ketään syrjimättä perustuslain pohjalta. Tältä osin Puola toteaa, että ilmaus "hlbti-henkilöt ja heidän perheensä" ei ole EU:n lainsäädännön nojalla perusteltua, sillä perheoikeus kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Näin ollen ilmausta ei voida tulkita siten, että sillä asetettaisiin jäsenvaltioille velvollisuus ottaa kansallisissa oikeusjärjestelmissään käyttöön instituutioita, jotka eivät ole niiden perustuslaillisen järjestyksen mukaisia. Puola vetoaa Puolan tasavallan perustuslain 18 pykälään, jonka mukaan avioliitto on Puolan oikeusjärjestelmän mukaisesti miehen ja naisen välinen liitto, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja molemminpuoliseen suostumukseen. Näistä syistä Puola toteaa, että avioliiton pitämistä yksinomaan miehen ja naisen välisenä liittona ja sen etuoikeutettua kohtelua muihin yhteiselämän muotoihin verrattuna (avoliitossa elävät parit, mukaan lukien samaa sukupuolta olevat parit) ei voida pitää syrjivänä. Koska perhelainsäädäntö kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan ja ottaen huomioon annetun toimivallan periaatteen, toissijaisuusperiaatteen ja jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen Euroopan unionin toimilla voida asettaa maille, joissa avioliiton katsotaan olevan miehen ja naisen välinen liitto, mitään velvollisuuksia, joiden johdosta maiden olisi joko laajennettava avioliittosäännökset koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja silloinkaan, jos parisuhde on rekisteröity jossain toisessa jäsenvaltiossa, tai joiden johdosta maiden olisi alettava tunnustaa tällaiset parisuhteet asianomaisten henkilöiden kotimaassa sovellettavien oikeuksien mukaisesti." 10180/16 16 LIITE

17 RUOTSIN, TANSKAN, ITÄVALLAN JA BELGIAN LAUSUMA, JOHON LUXEMBURG, MALTA, IRLANTI, KREIKKA JA PORTUGALI YHTYVÄT "Olemme tyytyväisiä siihen, että neuvosto on ensimmäistä kertaa hyväksynyt päätelmät, jotka koskevat hlbti-henkilöiden tasavertaisia oikeuksia EU:ssa. Olisimme kuitenkin toivoneet kunnianhimoisempaa ja voimakkaampaa viestiä hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumisesta. Siksi näiden päätelmien perusteella on entistäkin tärkeämpää jatkaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella työskentelyä kaikkien henkilöiden yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämiseksi sukupuolisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta sekä sen varmistamiseksi, ettei kulttuuriin, perinteisiin tai uskontoon perustuvilla arvoilla voida perustella syrjintää missään muodossa, ei myöskään hlbti-henkilöihin kohdistuvaa syrjintää. Toivomme voivamme jatkaa tätä ponnistelua yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa." 10180/16 17 LIITE

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10121/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 35 SOC 469 EMPL 359 SAN 246 CONSOM 250 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3548. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 14983/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 8. joulukuuta 2016 Aika: klo 9.30 Paikka: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10375/17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 35 SOC 485 EMPL 372 SAN 251 CONSOM 263 Euroopan unionin neuvoston 3548. istunto (työllisyys,

Lisätiedot

9951/16 ADD 1 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 Euroopan unionin neuvoston 3472. istunto (LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ

Lisätiedot

7051/17 paf/mmy/pt 1 DG B

7051/17 paf/mmy/pt 1 DG B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7051/17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Euroopan unionin neuvoston 3523. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: 15257/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 73 TRANS 409 TELECOM 233 ENER 427 Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. marraskuuta 2016 (OR. en) 14923/16 OJ CRP1 39 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Pysyvien edustajien komitean 2607. kokous (Coreper I) Päivä: 30. marraskuuta 2016 Aika: klo

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2017 (OR. en) 9692/17 OJ CRP1 20 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2630. kokous (Coreper I) Päivä: 31. toukokuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) 14354/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3502. istunto (koulutus,

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14798/18

Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14798/18 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. joulukuuta 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 ESITYSLISTAEHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys

Lisätiedot

15066/15 paf/sj/akv 1 DG B 4A

15066/15 paf/sj/akv 1 DG B 4A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2016 (OR. en) 15066/15 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 71 SOC 709 EMPL 462 SAN 431 CONSOM 217 Euroopan unionin neuvoston 3434. istunto (TYÖLLISYYS,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 28. KESÄKUUTA 2017 (klo 10.00)

KESKIVIIKKO 28. KESÄKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10661/17 OJ CRP1 24 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2634. kokous (Coreper I) Päivä: 28. ja 30. kesäkuuta 2017 Aika:

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

13238/16 tih/mmy/kkr 1 DG B

13238/16 tih/mmy/kkr 1 DG B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2016 (OR. en) 13238/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 48 EMPL 417 SOC 620 SAN 353 CONSOM 242 Euroopan unionin neuvoston 3489. istunto (työllisyys,

Lisätiedot

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2017 (OR. en) 9523/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3544. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

TORSTAI 1. JOULUKUUTA 2016 (klo 10.00)

TORSTAI 1. JOULUKUUTA 2016 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. marraskuuta 2016 (OR. en) 14760/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 63 TRANS 456 TELECOM 252 ENER 398 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3505. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. syyskuuta 2016 (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2599. kokous (Coreper I) Päivä: 28. syyskuuta 2016 Aika: klo 9.30

Lisätiedot

TORSTAI 7. JOULUKUUTA 2017 (klo 10.00) 1. Esityslistan hyväksyminen

TORSTAI 7. JOULUKUUTA 2017 (klo 10.00) 1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2017 14944/17 OJ CONS 69 EMPL 581 SOC 763 SAN 443 CONSOM 378 ESITYSLISTAEHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat)

Lisätiedot

PUBLIC 6903/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209

PUBLIC 6903/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3454. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30)

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 8. KESÄKUUTA 2016 (klo 10.00)

KESKIVIIKKO 8. KESÄKUUTA 2016 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9899/16 OJ CRP1 21 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2589. kokous (Coreper I) Päivä: 8. ja 10. kesäkuuta 2016 Aika: klo

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. joulukuuta 2010 (03.12) (OR. fr) 17142/10 OJ CONS 68 SOC 810 SAN 281 CONSOM 114

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. joulukuuta 2010 (03.12) (OR. fr) 17142/10 OJ CONS 68 SOC 810 SAN 281 CONSOM 114 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. joulukuuta 2010 (03.12) (OR. fr) 17142/10 OJ CONS 68 SOC 810 SAN 281 CONSOM 114 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3053. istunto (TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA,

Lisätiedot

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3552. istunto (yleiset asiat), Luxemburg,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevan I-kohdan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevan I-kohdan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2644. kokous (Coreper I) Päivä: 11. lokakuuta 2017 Aika: klo 9.30

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) 12894/15 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 51 TRANS 321 TELECOM 187 ENER 352 Euroopan unionin neuvoston 3414. istunto (LIIKENNE, TELEVIESTINTÄ

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3515. istunto (talous- ja rahoitusasiat),

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

10725/17 1 DG E. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312

10725/17 1 DG E. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10725/17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3554. istunto (liikenne, televiestintä ja energia), Luxemburg, 26. kesäkuuta

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9715/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 32 TRANS 221 TELECOM 147 ENER 254 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3545. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

15377/16 1 GIP 1B. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15377/16 PV/CONS 66 SOC 786 EMPL 530 SAN 429 CONSOM 312

15377/16 1 GIP 1B. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15377/16 PV/CONS 66 SOC 786 EMPL 530 SAN 429 CONSOM 312 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15377/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 66 SOC 786 EMPL 530 SAN 429 CONSOM 312 Euroopan unionin neuvoston 3507. istunto (työllisyys,

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Ympäristö) 26. kesäkuuta 2019 10699/19 1 SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

9002/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164

9002/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Euroopan unionin neuvoston 3464. istunto (MAATALOUS JA KALASTUS), Bryssel,

Lisätiedot

9643/17 1 DG G LIMITE FI

9643/17 1 DG G LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9643/17 LIMITE PV/CONS 30 ECOFIN 457 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3543. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Bryssel,

Lisätiedot

14391/16 team/sj/kkr 1 GIP 1B

14391/16 team/sj/kkr 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2605. kokous (Coreper I) Päivä: 16. ja 18. marraskuuta 2016 Aika:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston3506.istunto (talous- ja

Lisätiedot

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 Euroopan unionin neuvoston 3519. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

PUBLIC. Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 7729/11 LIMITE PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10

PUBLIC. Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 7729/11 LIMITE PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) 7729/11 LIMITE PUBLIC PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3074.istunto(KILPAILUKYKY(sisämarkkinat,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2625. kokous (Coreper I) Päivä: 26. huhtikuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9814/17 OJ CONS 33 JAI 556 COMIX 405 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3546. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8. ja

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Maatalous ja kalastus) 15. heinäkuuta 2019 11265/19

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en) 5325/17 OJ CRP1 2 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2612. kokous (Coreper I) Päivä: 20. tammikuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. toukokuuta 2009 (26.05) (OR. en) 10058/09 OJ CONS 30 COMPET 287 RECH 165 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2945. istunto (KILPAILUKYKY (SISÄMARKKINAT,

Lisätiedot

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6834/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 9 TRANS 87 TELECOM 51 ENER 95 Euroopan unionin neuvoston 3521. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 35 ECOFIN 633 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3475. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6948/17 OJ CRP1 9 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2619. kokous (Coreper I) Päivä: 8. maaliskuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

7231/1/18 REV 1 1 DG B

7231/1/18 REV 1 1 DG B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2018 (OR. en) 7231/1/18 REV 1 PV CONS 16 SOC 148 EMPL 110 SAN 87 CONSOM 70 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 14. heinäkuuta 2000 (31.08) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9234/00 LIMITE PV/CONS 35 EDUC 96

PUBLIC. Bryssel, 14. heinäkuuta 2000 (31.08) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9234/00 LIMITE PV/CONS 35 EDUC 96 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. heinäkuuta 2000 (31.08) (OR. fr) 9234/00 LIMITE PUBLIC PV/CONS 35 EDUC 96 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston 2270. istunto (KOULUTUS), Luxemburg,

Lisätiedot

1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen

1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9909/15 OJ CRP1 23 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2546. kokous (Coreper I) Päivä: 17. kesäkuuta 2015 Aika: klo 9.30

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Yleiset asiat) 18. kesäkuuta 2019 10429/19 1 SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistan

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. joulukuuta 2016 (OR. en) 15464/16 OJ CRP1 41 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Pysyvien edustajien komitean 2609. kokous (Coreper I) Päivä: 16. joulukuuta 2016 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

7023/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Euroopan unionin neuvoston 3455. istunto (OIKEUS- JA SISÄASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUS

ELINTARVIKETURVALLISUUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. marraskuuta 2002 (26.11) (OR. fr) 14623/02 OJ CONS 66 AGRI 287 PECHE 205 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2468. istunto MAATALOUS JA KALASTUS

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6694/17 OJ CRP1 8 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2618. kokous (Coreper I) Päivä: 1. maaliskuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

14657/16 team/sj/hmu 1 GIP 1B

14657/16 team/sj/hmu 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 14657/16 OJ CRP1 38 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2606. kokous (Coreper I) Päivä: 23. ja 25. marraskuuta 2016 Aika:

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7913/17 OJ CRP1 13 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 5. huhtikuuta 2017 Aika: klo 10.00 Paikka: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2623. kokous (Coreper

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 PUBLIC LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3198.istunto(TALOUS-jaRAHOITUSASIAT),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6543/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1982. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 23.10.2002

Lisätiedot

12713/16 ADD 1 1 DG B 1C

12713/16 ADD 1 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0124 (NLE) 12713/16 ADD 1 SOC 577 EMPL 381 PECHE 346 IA 78 SELVITYS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECON 553 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3549. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)) 27. ja 28.

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)) 27. ja 28. Bryssel, 17. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9689/19 PV CONS 28 COMPET 432 IND 184 MI 475 RECH 278 ESPACE 54 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en) 14723/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopan unionin

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. helmikuuta 2017 (OR. en) 6459/17 OJ CRP1 7 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2617. kokous (Coreper I) Päivä: 22. helmikuuta 2017 Aika: klo 11.00

Lisätiedot

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3545. istunto (liikenne, televiestintä ja energia), Luxemburg, 8. ja

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00, klo 9.

ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00, klo 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00,

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3508. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2762. ISTUNTO (KOULUTUS, NUORISO

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Euroopan unionin neuvoston 3501. istunto (oikeus-

Lisätiedot

Neuvostoa pyydetään hyväksymään liitteenä oleva päätelmäehdotus istunnossaan 7. maaliskuuta /1/16 REV 1 sj/tih/kkr 1 DG B 3A

Neuvostoa pyydetään hyväksymään liitteenä oleva päätelmäehdotus istunnossaan 7. maaliskuuta /1/16 REV 1 sj/tih/kkr 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9670/13 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51

PUBLIC. Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9670/13 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) 9670/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3239.

Lisätiedot

a) Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14738/18

a) Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14738/18 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2018 (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 ESITYSLISTAEHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Liikenne, televiestintä ja energia) Europa-rakennus,

Lisätiedot

15122/07 tiimi/hkd/mrc 1

15122/07 tiimi/hkd/mrc 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (20.11) (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2832. ISTUNTO (KILPAILUKYKY (SISÄMARKKINAT,

Lisätiedot

Asiat, joista käydään keskustelu (II)

Asiat, joista käydään keskustelu (II) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. maaliskuuta 2019 (OR. en) 7054/19 OJ CRP1 9 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper I) Justus Lipsius -rakennus, Bryssel 6. ja 8. maaliskuuta 2019

Lisätiedot

PUBLIC 6835/1/17 REV 1 1 DG E LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. huhtikuuta 2017 (OR. en) 6835/1/17 REV 1 LIMITE

PUBLIC 6835/1/17 REV 1 1 DG E LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. huhtikuuta 2017 (OR. en) 6835/1/17 REV 1 LIMITE Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. huhtikuuta 2017 (OR. en) EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: 6835/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 10 ENV 214 CLIMA 50 Euroopan unionin neuvoston 3522. istunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10469/16 OJ CRP1 23 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2591. kokous (Coreper I) Päivä: 22. kesäkuuta 2016 Aika: klo 14.00

Lisätiedot

8221/16 ADD 1 sl/sj/kkr 1 DPG

8221/16 ADD 1 sl/sj/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. toukokuuta 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 Euroopan unionin neuvoston 3461. istunto (OIKEUS- JA SISÄASIAT), Luxemburg,

Lisätiedot

I (1) 31. Euroopan parlamentin jäsenten neuvostolle esittämät kirjalliset kysymykset:

I (1) 31. Euroopan parlamentin jäsenten neuvostolle esittämät kirjalliset kysymykset: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2006 (21.06) (OR. fr) 10254/05 OJ/CRP1 24 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2102. kokous (Coreper I) Aika: Torstai 23.6.2005 (klo

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0400 (COD) 6933/18 LIMITE ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

PUBLIC /16 mba/elv/akv 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010

PUBLIC /16 mba/elv/akv 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 54 ECOFIN 1010 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3495. istunto (talous-

Lisätiedot

TARKISTETTU ESITYSLISTAEHDOTUS (REV 1)

TARKISTETTU ESITYSLISTAEHDOTUS (REV 1) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10911/1/17 REV 1 OJ CRP2 25 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2635. kokous (Coreper II) Päivä: 6. heinäkuuta 2017 Aika:

Lisätiedot

11335/17 ADD 1 1 GIP 1B

11335/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11335/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 46 AGRI 409 PECHE 294 Euroopan unionin neuvoston 3556. istunto (maatalous ja kalastus),

Lisätiedot