SAMPOSUUREET Matti Oksama

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMPOSUUREET Matti Oksama"

Transkriptio

1 ESY Q16.2/2006/ Espoo SAMPOSUUREET Matti Oksama

2 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro / Tekijät Matti Oksama Raportin laji tutkimusraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Samposuureet Tiivistelmä Työssä tutkitaan, miten eri suureita Sampodatasta muodostetaan. Pohditaan 3-dimensionaalista rakenteista syntyvää dataa. 3-dimensionaalisten suureiden eräs luonnollinen esitys on profiilimuotoinen kullakin taajuudella. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Sähkömagnetismi, mallinnus, Sampo-menetelmä Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Q-raporttisarja Arkistotunnus Q16.2/2006/6 Kokonaissivumäärä 17 Kieli suomi Hinta Julkisuus julkinen Yksikkö ja vastuualue ESY/Geofysiikka Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Allekirjoitus/nimen selvennys

3 2 Oksama, M., Sampo-suureet. Geologian tutkimuskeskus, Arkistoraportti, 17 sivua. Q16.2/2006/6 Johdanto Työssä tutkitaan, miten eri suureita Sampodatasta muodostetaan. Pohditaan 3-dimensionaalista rakenteista syntyvää dataa. 3-dimensionaalisten suureiden eräs luonnollinen esitys on profiilimuotoinen kullakin taajuudella. Kuvassa 1. esitetään Sampomittaussysteemi. Lähettimenä toimii pieni horisontaalinen virtasilmukka (halkaisija= 20-50m). Se syöttää ajallisesti harmonisesti vaihtelevaa virtaa taajuuksilla 2.38Hz-19840Hz. Vastaanotin mittaa kolmea kohtisuoraa magneettikentän komponenttia. Tietoa lähetinvirran vaiheesta ei tuoda vastaanottimeen. Kuva 1. Samposysteemi sen mukaisesti, miten sitä on työssä mallinnettu. Miinus-merkkieroja syntyy, jos komponenttien positiiviset suunnat eroavat kuvan 1. positiivisista suunnista. Samposuureista Sampomittauksista voidaan johtaa seuraavat suureet. Suureet luokitellaan sen mukaan, tunnetaanko lähetindipolin momentti vai ei. Suureet, joiden mittaamiseen ei tarvitse tietää lähetin-dipolin momenttia: - Hz/Hrad joko kompleksilukuna tai itseisarvona abs(hz/hrad). - Htang/Hz joko kompleksilukuna tai itseisarvona abs(htang/hz).

4 3 Tässä oletetaan, että kompleksilukujen käyttö sähkömagnetismin aikaharmonisten kenttien tapauksessa tunnetaan, katso esim. Geofysiikan osaston raportti xxx. Suureet, joiden mittausten tulkinta vaatii lähteen magneettisen momentin tuntemisen: - abs(hz). - abs((hr). Magneettinen momentti supistuu suhdesuureiden esityksestä, kun vastaanottimen kelojen magneettiset momentit ovat yhtä suuret. Yksittäistä komponenttia tulkittaessa on tiedettävä lähteen magneettinen momentti. Suhdesuureille täydellinen harmoninen aikakäyttäytyminen, eli reaali- ja imaginääriosat, saadaan laskettua. Suhdesuuret siis voidaan esittää kompleksilukuna, esim. Geofysiikan osaston raportti xxx. Sampon pääsuureen Hz/Hrad tapauksessa näytämme yksinkertaisella esimerkillä, miten laaja taajuuskaista ainakin osittain korvaa informaatiopuutteen, jos mittaamme vain itseisarvosuureen emmekä kompleksista suuretta: Tarvitsemme yhden taajuuden mittauksessa reaali- ja imaginääriosat, jos haluamme puoliavaruusmallin tapauksessa ratkaista lähetin- ja vastaanotinsysteemin korkeuden puoliavaruudesta ja puoliavaruuden sähkönjohtavuuden. Jos taas mittaamme vain itseisarvoa, tarvitsemme kahdella eri taajuudella tehdyt mittaukset, jotta kykenemme ratkaisemaan lähetin-vastaanotinsysteemin korkeuden puoliavaruudesta ja puoliavaruuden sähkönjohtavuuden. Sampomittaukset pyritään järjestämään siten, että siirryttäessä profiililla kelaväli pidetään samana. Mittaukset ovat samanarvoisia, mittausten paikkariippuvuudesta voi tehdä alustavia päätelmiä. Mittausten vaikutusalue pysyy samana, eikö vaihtele pisteeltä toiselle. Kenttäkomponenttit Komponenteista voidaan yleisesti sanoa, että pystykomponentti eroaa nollasta aina, vaikka taajuudella nolla. Radiaalikomponentti menee nollaan, jos taajuus tekee samoin. Johtamattomassa avaruudessa radiaalikomponentti on nolla Sampomenetelmässä käytetyillä taajuuksilla. Tangentiaalinen komponentti eroaa nollasta, jos lähetin-vastaanotin linjan suhteen johtokykyjakauma ei ole symmetrinen eikä taajuus ole nolla. Esimerkiksi pystyn johteen tapauksessa mittausprofiilin mennessä keskeltä levyä tangentiaalikomponentti on profiililla nolla, muttei muilla levyn reunan tuntumassa olevilla profiileilla. Jotta yksittäisiä komponentteja kannattaa esittää profiililla, vaaditaan, että kaikissa profiilin mittauspisteissä lähteen voimakkuus tietyllä taajuudella on sama, ja lähetin-vastaanotinetäisyys on sama. Vaatimukset ovat välttämättömiä profiilin komponentin silmin havaittaviin johtopäätöksiin, vertaa esim. Slingram-menetelmän tulkintaa. Puutteellisestakin kenttäkomponenttien mittauksesta voidaan kuitenkin jotain päätellä. Pystykomponentista nähdään levymäisen johteen sijainnin maanpintaprojektio, kuva 2.. Slingrammenetelmässä sijainti päätellään samoin. Radiaalikomponentin anomaliasta nähdään karkeasti

5 4 levyn sijainti. Oikeastaan kaikille samposuureille on yhteistä, että anomaalisen alueen keskikohta on ainakin lähellä levyn keskikohdan maanpinnan projektiota. Tangentiaalisesta komponentista päätellään ollaanko levyn reunan tuntumassa vai keskellä levyä, levyn reunan tuntumassa se on itseisarvoltaan suurimmillaan ja keskiprofiililla se on nolla. Laskentaesimerkissämme levyn reunalla tangentiaalinen komponentti on noin kymmenesosan pystykomponentista. On tietenkin tärkeää kiinnittää komponenttien mitattavuuteen huomiota! Kenttäkomponenttien suhteet Samposuureista tärkein on pystymagneettikentän ja radiaalisen kentän suhde. Suhteen tiedettyämme sijainnin funktiona ja riittävän monella taajuudella pystymme tulkitsemaan, ainakin periaatteessa, Sampomittausten vaikutusalan sisällä maan sähkönjohtavuuden. Kyseinen suhde, samposuure, saadaan laskettua, kun yksittäiset komponentit ovat mitatut. Suhde voidaan esittää kompleksilukuna tai itseisarvona. Kompleksilukuna esitettäessä on tiedettävä eri komponenttien mittausten aika-ero. Sampomittauksissa aikaero on nolla. Suureelle on kehitetty muunnos, jonka käyttö on laskennollisesti hyvin helppo, Geofysiikan raportti xxx. Muunnoksen malli on 2-kerrosmaa. Muunnos ei toimi pystyhköille johteille, mutta toimii kohtalaisen kaatuville kelaväliä laajemmille johteille, Heikki Soininen Geofysiikan osaston vuosikertomukset. Itseisarvomerkin poistaminen pääsuureesta, eli pääsuureen esittäminen kompleksilukuna tuo lisää tietoa. Numeerisia tutkimuksia kompleksisen suureen vaikutuksesta inversioon verrattuna itseisarvosuureeseen ei ole tehty, joskin yksinkertaisella esimerkillä näytettiin, että laajan taajuuskaistan mittaukset itseisarvosuhteella ainakin osittain korvaavat kompleksisen Hz/Hradsuhteen. Kolmedimensionaalisuutta, esiintymän loppumista kulun suunnassa ja johdekasauman keskipisteen sijaintia arvioidaan pääsuureen lisäksi suhteella Htang/Hz. Symmetrisessä tapauksessa vastakkaisella reunaprofiililla suure on erimerkkinen reaali- ja imaginääriosiltaan, mutta itseisarvoltaan kumpikin osa on yhtä suuri. Htang/Hz-anomaliasta voidaan päätellä, onko johteen keskittymä oikealla vai vasemmalla puolella mittausprofiiliin nähden. Tutkitaan esimerkinä samposuureen kompleksimuotoa. Käytetään aikaharmoonisen kentän laskuissa totuttua kompleksista esitystapaa. suhde = ( abs(hz)exp(iwt + ivaihez ))/(abs(hr)exp(iwt + ivaiher)) = [abs(hz)/abs(hr)]exp(i(vaihez-vaiher) = Sexp(iw vaihe-ero) = a + i b S on suhteen itseisarvo, vaihez ja vaiher ovat kummankin komponentin esitykseen vaadittavat tekijät, jotka riippuvat tehtävän matemaattisesta ratkaisusta ja milloin mittaus tehdään. Sampossahan mittaus tehdään satunnaisena ajanhetkenä. Suhteet saadaan määrättyä yksikäsitteisesti, satunnaisuus supistuu pois. Eli vaiheet sampomittauksista johtuen eivät määräydy yksikäsitteisesti, vaihe-erotus kylläkin. Lasku on suoritettu aikariippuvuustekijällä exp(iwt).

6 5 Numeerinen esimerkki samposuureista Mallinnusprofiileilla esitetään seuraavat suureet sampotaajuuksilla: - Magneettikentän komponenttien itseisarvot abs(hz), abs(hrad) ja abs(htang) - Samposuure, abs(hz/hr) - Samposuure kompleksisena Hz/Hr - Suure Htang/Hz kompleksisena - Pysty-radiaalitason ellipsin eksentrisyys - Pystykentän ja radiaalikentän välinen vaihe - Näennäinen ominaisvastus - Syvyysmuunnos Huomautus: Kuvassa 1. esitetään Samposysteemi sen mukaisesti, miten sitä on työssä mallinnettu. Miinus-merkkieroja syntyy, jos komponenttien positiiviset suunnat eroavat kuvan 1. positiivisista suunnista. Kuvassa 2. esitetään mallimme keskiprofiililla Hz:n itseisarvo kolmella taajuudella. Pystykentän itseisarvo anomalia käyttäytyy kuin Slingram-menetelmässä reaali- ja imaginääriosat, suurimmillaan levyn keskellä pieneten levyn laitoja kohti, kuva 3. Pystyn levyn projektio maan pinnalla nähdään profiililla välittömästi; keskipisteen projektio maan pinnalla sijaitsee anomalian minimin keskipisteessä. Mallinnusesimerkissämme matalimmalla Sampon taajuudella 7.96 Hz - anomalia ei ole muodostunut, ja suurimmalla taajuudella Hz - jo hieman pienentynyt keskitaajuuksiin nähden. Kuvassa 4. esitetään H:n radiaalikomponentin itseisarvon käyttäytyminen keskiprofiililla. Radiaalikomponentti ei ole herännyt pienimmällä taajuudella. Anomalia on suurimmillaan keskitaajuudella. Radiaalikomponentin anomalia ei ole symmetrinen levyn keskipisteen suhteen, mutta anomalia syntyy levyn ollessa lähettimen ja vastaanottimen välissä niin kuin kaikki Sampoanomaliat syntyvät, ja levy on lähellä anomaalisen alueen keskikohtaa. Kuvassa 5. esitetään Hrad:n itseisarvon käyttäytyminen levyn reunaprofiililla. Kuvassa 6. esitetään H:n tangentiaalikomponentin itseisarvon käyttäytyminen reunaprofiililla. Se eroaa nollasta, kun lähetin-vastaanotin suoran suhteen johtavuusjakauma ei ole symmetrinen. Levyn keskiprofiililla johdejakauma on siis symmetrinen, eli Htang on nolla. Anomalia ei ole symmetrinen, mutta maksimi syntyy lähes levyn keskipisteen projektion kohdalle. Levyn reunaprofiililla Htang itseisarvo on kymmenesosa vastaavasta Hz:n itseisarvosta. Kuvassa 7. esitetään keskiprofiililla suhteen Hz/Hrad itseisarvo. Hrad on matalimmalla taajuudella niin pieni, että suhde on epärealistisen suuri. Kyseisellä taajuudella ei käytännössä pysty muodostamaan suhdetta, koska Hrad on epätarkka (kelojen asennon epätarkkuus, kohina). Kuvassa 8. esitetään suhteen Hz/Hrad itseisarvo Sampon keski- ja suurimmalla taajuudella 4464 Hz ja Hz. Suurimmalla taajuudella on levystä johtuva anomalia selvästi pienempi. Kuvassa 9. esitetään taajuuksilla 4464 Hz (herziä) ja Hz (herziä) suhteen Hz/Hr-suureen reaali- ja imaginäärikäyrät. Haluttaessa sovittaa useampi taajuus levy-malliin työn määrä sovitusta käsin tehtäessä on suuri. Inversio on tietokoneen tehtävä.

7 6 Suureen Htang/Hz käyttäytyminen esitetään kuvassa 10. mallinnuskuvan reunaprofiililla. Kuvissa 10. a-f esitetään suureen Htang/Hz käyttäytymimnen eri kuvan 1. profiileilla. Profiilin kohtisuora etäisyys profiilista, kuvan 1. muuttuja x, on seuraava: profiili a, x=240 m profiili b, x=200m profiili c, x=150m profiili d, x=100m profiili e, x=50m profiili f, x=-240m Suurimmat anomalia-arvot havaitaan profiililla 150 m keskipisteestä. Kaikilla piirretyillä profiileilla havaitaan selvä anomalia, mutta esitetyn kahden taajuuden, 4464 Hz ja Hz, anomalian keskinäiset suuruudet muuttuvat lähempänä levyn keskipistettä kuin kauempana. Alin taajuus ei juuri herää. Profiilit a ja f ovat symmetrisesti keskipisteen suhteen. Kyseiset anomaliat ovat yhtä suuria mutta erimerkkisiä. Suureesta Htang/Hz voidaan päätellä, onko levyn johdekeskittymä anomaliaprofiilin oikealla vai vasemmalla puolella, suurehan eroaa vain etumerkiltään, jos ollaan oikealla vai vasemmalla puolella levyä. Kuvassa 11. esitetään Hz:n ja Hrad:n välisen vaiheen käyttäytyminen. Vaihe on tunnetusti epäjatkuvavaiheen mennessä 2*pii:n tai sen moninkerran yli, kuten kuvasta näkee. Suurin vaihero mallinnusesimerkissämme on keskitaajuudella. Pienimmällä taajuudella vaihe-ero ei juuri anna anomaliaa. Pysty-radiaalitasossa piirretty ellipsin eksentrisyys profiilikäyrät on piirretty kuvassa 12. Ne heräävät muilla Sampotaajuuksilla kuin alimmilla. Suurimmat anomaliat ovat levyn ollessa lähettimen ja vastaanottimen välissä. Kuvassa 13. ja 14. on piirretty keskiprofiilille muunnoksessa saatavat suureet näennäinen ominaisvastus ja näennäinen syvyys. Näennäiseen syvyyteen vaikuttaa suuresti taajuus, kuten kuvasta näkee. Esitetty alimman taajuuden näennäinen-syvyyskäyrä on taajuusalueella, jota Sampo ei kykene luotettavasti mittaamaan. In-line tilanteessa ohuen levyn maanpintaprojektion paikka saadaan tarkasti Hz: n itseisarvosta, jos profiililla tietty taajuus on mitattu samalla lähdevoimakkuudella. Levyn loppuminen kulunsuunnassa näkyy suureesta Htang/Hz suureen Hz/Hrad lisäksi. Levyn tarkka geometria, sähköiset ominaisuudet, saadaan mallintamalla tai invertoimalla kompleksista suuretta Hz/Hrad ja Htang/Hz tai vastaavia itseisarvisuureita. Oletettavasti kompleksinen suure antaa enemmän tietoa. Tosin aiemmin esitetty esimerkki viittaisi siihen, että mitattaessa laajaa taajuuskaistaa kompleksisen suureen ja itseisarvosuureen informaatiosisältö lähestyisi toisiaan. Sampon pääsuureen suhteen abs(hz/hrad) riippuu suuresti nimittäjästä pienillä taajuuksilla. Hrad:han menee nollaan kun taajuus pienenee tarpeeksi. Tästä aiheutuu suuri herkkyys pienillä taajuuksilla Hrad:in mittausille, mm. kallistusvirheet johtuvat tästä. Tuleekin mieleen, voisiko syvällä olevat esiintymät tulkita abs(hz):lla.

8 7 Syvemmälle Samposuure on herkkä kallistukselle pienillä taajuuksilla, jossa kallistuksesta aiheutuu pysyvä vaakakenttä pienillä taajuuksilla, vaikka nimittäjän pitäisi mennä nollaan. Kallistunut lähdedipoli ei aiheuta suuria muutoksia Hz:aan. Virheet käyttäytyvät kertoimella cosa, missä a on kallistuskulma. Kallistuskorjaus parantaa tilannetta Samposuureelle. Kallistuskorjaus on kuitenkin aina approksimatiivinen korjaus. Kallistuneen dipolin tapauksessa täydellinen tulkinta saadaan vain kallistuneella dipolilähteellä, perustotuus. Kiinnostavaa olisi tutkia, kuinka syvälle pääsisi, jos mitattaisiin lähettimen kallistus ja lähettimen ja vastaanottimen korkeuserot tarkkaan. Jos tulkinnoissa tukeuduttaisiin vain Hz:an? Syvemmältä saadaan luotettavia tulkintoja, jos - Mittaussysteemin geometria on tarkkaan tiedossa. - Tulkinta on kehittyneempää, ei vain kerrosmalleja. Kuva 2. Mallimme keskiprofiililla Hz:n itseisarvo kolmella taajuudella. Pystykentän itseisarvo anomalia käyttäytyy kuin Slingram-menetelmässä reaali- ja imaginääriosat, suurimmillaan levyn keskellä pieneten levyn laitoja kohti.

9 8 Kuva 3. Pystyn levyn projektio maan pinnalla nähdään profiililla välittömästi; keskipisteen projektio maan pinnalla sijaitsee anomalian minimin keskipisteessä. Mallinnnusesimerkissämme matalimmalla Sampon taajuudella 7.96 Hz - anomalia ei ole muodostunut, ja suurimmalla taajuudella Hz - jo hieman pienentynyt keskitaajuuksiin nähden. Kuva 4. H:n radiaalikomponentin itseisarvon käyttäytyminen keskiprofiililla. Radiaalikomponentti ei ole herännyt pienimmällä taajuudella. Anomalia on suurimmillaan keskitaajuudella. Radiaalikomponentin anomalia ei ole symmetrinen levyn keskipisteen suhteen, mutta anomalia syntyy levyn ollessa lähettimen ja vastaanottimen välissä niin kuin kaikki Sampoanomaliat syntyvät, ja levy on lähellä anomaalisen alueen keskikohtaa.

10 9 Kuva 5. Hrad:n itseisarvon käyttäytyminen levyn reunaprofiililla. Kuva 6.H:n tangentiaalikomponentin itseisarvon käyttäytyminen reunaprofiililla. Se eroaa nollasta, kun lähetinvastaanotin suoran suhteen johtavuusjakauma ei ole symmetrinen. Levyn keskiprofiililla johdejakauma on siis symmetrinen, eli Htang on nolla. Anomalia ei ole symmetrinen, mutta maksimi syntyy lähes levyn keskipisteen projektion kohdalle. Levyn reunaprofiililla Htang itseisarvo on kymmenesosa vastaavasta Hz:n itseisarvosta.

11 10 Kuva 7. Keskiprofiililla suhteen Hz/Hrad itseisarvo. Hrad on matalimmalla taajuudella niin pieni, että suhde on epärealistisen suuri. Kyseisellä taajuudella ei käytännössä pysty muodostamaan suhdetta, koska Hrad on epätarkka (kelojen asennon epätarkkuus, kohina). Kuva 8. Suhteen Hz/Hrad itseisarvo Sampon keski- ja suurimmalla taajuudella 4464 Hz ja Hz. Suurimmalla taajuudella on levystä johtuva anomalia selvästi pienempi.

12 11 Kuva 9. Taajuuksilla 4464 Hz (herziä) ja Hz (herziä) suhteen Hz/Hr-suureen reaali- ja imaginäärikäyrät. Haluttaessa sovittaa useampi taajuus levy-malliin työn määrä sovitusta käsin tehtäessä on suuri. Inversio on tietokoneen tehtävä. Kuva 10a-f. Suureen Htang/Hz käyttäytyminen mallinnuskuvan reunaprofiililla. Suureen Htang/Hz käyttäytymimnen eri kuvan 1. profiileilla. Profiilin kohtisuora etäisyys profiilista, kuvan 1 muuttuja x, on seuraava: Kuva 10a profiili a, x=240 m Kuva 10b profiili b, x=200m Kuva 10c profiili c, x=150m Kuva 10d profiili d, x=100m Kuva 10e profiili e, x=50m Kuva 10f profiili f, x=-240m Suurimmat anomalia-arvot havaitaan profiililla 150 m keskipisteestä. Kaikilla piirretyillä profiileilla havaitaan selvä anomalia, mutta esitetyn kahden taajuuden, 4464 Hz ja Hz, anomalian keskinäiset suuruudet muuttuvat lähempänä levyn keskipistettä kuin kauempana. Alin taajuus ei juuri herää. Profiilit a ja f ovat symmetrisesti keskipisteen suhteen. Kyseiset anomaliat ovat yhtä suuria mutta erimerkkisiä. Suureesta Htang/Hz voidaan päätellä, onko levyn johdekeskittymä anomaliaprofiilin oikealla vai vasemmalla puolella, suurehan eroaa vain etumerkiltään, jos ollaan oikealla vai vasemmalla puolella levyä.

13 12 Kuva 10a. kuva 10b.

14 13 kuva 10c. kuva 10d.

15 14 kuva 10e. kuva 10f.

16 15 Hz ja Hrad vaihe-ero Hz 4464 Hz Hz m Kuva 11. Hz:n ja Hrad:n välisen vaiheen käyttäytyminen. Vaihe on tunnetusti epäjatkuvavaiheen mennessä 2*pii:n tai sen monikerran yli, kuten kuvasta näkee. Suurin vaihe-ero mallinnusesimerkissämme on keskitaajuudella. Pienimmällä taajuudella vaihe-ero ei juuri anna anomaliaa. Kuva 12. Pysty-radiaalitasossa piirretty ellipsin eksentrisyys profiilikäyrät on piirretty kuvassa 12. Ne heräävät muilla Sampotaajuuksilla kuin alimmilla. Suurimmat anomaliat ovat levyn ollessa lähettimen ja vastaanottimen välissä.

17 16 Kuva 13. keskiprofiilille muunnoksessa saata suure näennäinen ominaisvastus Kuva 14. keskiprofiilille muunnoksessa saata suure näennäinen näennäinen syvyys.

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi Arkistoraportti 17.12.2014 115/2014 ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma Markku Pirttijärvi 1 ja

Lisätiedot

Lumen vesiarvon määrittäminen maatutkaluotauksella. Pekka Hänninen, Juha Majaniemi, Raimo Sutinen ja Matti Piekkari

Lumen vesiarvon määrittäminen maatutkaluotauksella. Pekka Hänninen, Juha Majaniemi, Raimo Sutinen ja Matti Piekkari Yksikkö ESY / Maaperä ja ympäristö Raportti 16/212 Espoo F1 F2 F3 Lumen yläpinta Maapulssi 2 15 1 5. -5 2. 4. 6. 8. 1. 12. -1-15 -2 Lumen vesiarvon määrittäminen maatutkaluotauksella Pekka Hänninen, Juha

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Numeeriset mallit geologiassa: laskentaa ja esimerkkejä

Numeeriset mallit geologiassa: laskentaa ja esimerkkejä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 211 Espoo 32/2015 Numeeriset mallit geologiassa: laskentaa ja esimerkkejä Eevaliisa Laine (toim.), Andreas Åkesson, Suvi Heinonen, Kimmo Korhonen, Mira Markovaara-Koivisto, Ilkka

Lisätiedot

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen Tampereen teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella.

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

Geofysiikan tutkimus

Geofysiikan tutkimus Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Geofysiikan tutkimus Toimintakertomus 2005 Toimittaneet Satu Mertanen, Ilmo Kukkonen ja Tarja Manninen Raportti Q10/2006/1 Kansi: Bouguer-anomaliakartta Satakunnasta.

Lisätiedot

Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus

Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus Länsi-Suomen yksikkö Y99/9999/2010/9/99 19.3.2010 Kokkola Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus Nina Leppäharju, Tuomo Turunen ja Jarmo Kallio Valokuva: Tuomo Turunen, GTK Geologian

Lisätiedot

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä S-4.40 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä Pohjautuen pääosin Allen Tafloven kirjaan Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method Sami Ilvonen S4 4483K

Lisätiedot

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Martin Vermeer martin.vermeer@hut.fi g N N 14. toukokuuta 2015 Kurssiesite Laajuus 5 op Opetusjakso III, Luennoidaan parittomien vuosien keväinä. Osaamistavoitteet Kurssin

Lisätiedot

35 VALON INTERFERENSSI (Interference)

35 VALON INTERFERENSSI (Interference) 13 35 VALON INTERFERENSSI (Interference) Edellisissä kappaleissa tutkimme valon heijastumista ja taittumista peileissä ja linsseissä geometrisen optiikan approksimaation avulla. Approksimaatiossa aallonpituutta

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ Työn tekijä: Soile Sallinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Antti

Lisätiedot

Laajakaista-absorbentti

Laajakaista-absorbentti Denis Siponen Laajakaista-absorbentti VTT, Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka Ilmatekniikka ja Akustiikka Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Terrestriaalisen laserkeilaimen tosiaikainen orientointi virtuaali-rtk (Real Time Kinematic) menetelmällä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa

3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 211 Espoo 69/2014 3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa 3D-tiimin plsta toimittanut Eevaliisa Laine 3D-tiimin 3D-tiedonhallintatyöskentelyssä olivat mukana: Soile Aatos Niina Ahtonen Ossi

Lisätiedot

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND TUTKIMUSRAPORTTI N:o 25 REPORT OF INVESTIGATION No. 25 Erkki Lanne Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta Summary: On

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot

Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen

Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen Mat-2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari 11.05.2010 Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen Loppuraportti Toimeksiantaja: HEMS-hallinnointiyksikköhanke Yhteyshenkilö: Jyri Örri Projektityöryhmä:

Lisätiedot

Juoksumatkoista ja maantiereittien mitoista pjh 7.7.2015, v1.0: Ensimmäinen julkaistu versio. Tekstin selkeys kaipaa hiomista.

Juoksumatkoista ja maantiereittien mitoista pjh 7.7.2015, v1.0: Ensimmäinen julkaistu versio. Tekstin selkeys kaipaa hiomista. Juoksumatkoista ja maantiereittien mitoista pjh 7.7.2015, v1.0: Ensimmäinen julkaistu versio. Tekstin selkeys kaipaa hiomista. Osa 1: Juoksijan kulkema matka Johdanto "Paljonko juoksit?" on yksi tyypillinen

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 1.1 Historiaa... 1 1. Klassisen sähkömagnetismin perusideoita... 4 1.3 Mustan kappaleen säteily... 7 1.4 Valosähköinen ilmiö... 1 1.5 Sähkömagneettisen säteilyn sironta

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi Pro gradu Janne Ropponen Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Huhtikuu 2008 Tiivistelmä Electron Cyclotron Resonance (ECR) -ionilähteissä syntyy röntgensäteilyä

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Eero Rinne Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Pekka Taina PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot