Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173)"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL ) 2207/11/111/2010 KHALL 368 Hakija Nimi Perustettava yhtiö Siikajoen golf-talot Osoite Kastellintie 43, SIIKAJOKI Rakennuspaikka Kunta Siikajoki Kylä Siikajoki p-ala m Tilat Kastell Rn:o 19:15 Osoite Kastellintie koko tila Kaavoitus Siikajoen osayleiskaava, kaavamerkinnät URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE (VU) Alue varataan pääasiassa urheilu- ja virkistystä palveleville rakennuksille peli- ja urheilukentille, hiihtokeskuksille ja ravi radoille. Alue sisältää myös sen käytölle tarpeelliset liiken neväylät ja alu eet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet. MAATALOUSVALTAINEN ALUE (MT) Alue varataan pääasiassa viljely- ja laidunkäyttöön. Alueelle voi daan rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä ta lous- ja tuotantorakennuksia sekä liitännäiselinkeinoja tuke via rakennuksia. RAKENTAMISRAJOITUS (RR) Alueella on voimassa MRL:n momentin mukainen rakentamisrajoitus. Muu kuin osayleiskaavan mukainen ra kentaminen tulee tutkia asemakaavalla.

2 Rakennustoimenpide k-alla k-luku asuntoja Asuinrakennus m Asuinrakennus m2 2 1 Asuinrakennus m2 2 1 Yhteensä 447 m2 Rakennustehokkuus tontin pinta-alaan nähden 447 m2 / 4040 m2 * 100 % = 11,1 %. Rakentamisen edellytykset Hakemuksesta ja siihen liitetyistä asiakirjoista ja tässä esite tyissä tiedoissa ilmenevää rakennustoimenpidettä varten tehdään poikkeamisratkaisu voimassa olevasta oikeusvai kutteisesta osayleiskaavasta. Rakentaminen kohdentuu osayleiskaavassa rakentamisrajoitusalueelle, jossa muu kuin osayleiskaavassa osoitettu rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Rakentaminen tulee osayleiskaa van urheilu- ja virkistyspalvelujen ja osin maatalousvaltai selle alueelle, joihin osayleiskaavassa ei ole osoitettu asuinrakentamista. Poikkeaminen ei saa MRL 172 :n mukaan 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei den käytön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelulain tavoitteiden saavutta mista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voitteiden saavuttamista Viranomainen Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittä viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Suunnitellussa rakentamisessa poiketaan myös rakennus järjestyksessä mainitusta enimmäisrakentamisen määrästä, joka on 10 %. Tässä haetaan rakentamista 11,1 %:lle. Siikajoen kunnanhallitus, koska kyseessä on MRL:n 171 :n tarkoittama tapaus, johon kunta voi myöntää poikkeuksen. Kunta ei saa myöntää

3 1)poikkeusta uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alu eelle, jol la ei ole voimassa 72 1 momentissa tarkoitettua kaavaa 2)vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta 3)poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta ase makaavamääräyksestä tai 4)poikkeamisesta 53 :n 3 momentissa tarkoitetusta ase makaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta Tässä tapauksessa ranta-alueeksi on Siikajoen osayleis kaavassa määritelty Siikajoen Keskikylältä Siikajoen kirkolle menevä Kastellintien joen puoleinen osa. Rakentaminen kohdentuu Siikajo keen nähden tämän tien toiselle puolelle. Kyseessä ei ole asemakaava-alueen rakentamisesta eikä tässä haeta poikkeusta rakennuksen suojelua koskevasta asemakaavamääräyksestä. Kyseessä ei myöskään ole MRL 53 :n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hy väksymistä koskevasta rakennuskiellosta vaan yleiskaavas sa määrätystä rakentamisrajoituksesta. Kuuleminen Naapurien kuuleminen MRL 173 ja MRA 86 :n mukaisesti on suoritettu osin hakijan toimesta. Seuraavia määräalan naapureita on kuultu tämän hakemuk sen johdosta: Tila ja rno Siikala 20:76 Ponttuuni 20:96 Kastell 19:17 Golfkiuru 20:143 Omistaja ja osoite Lauri Nikola Pekka ja Leena Heikkinen Marja-Liisa Ketola (ja Ilkka Ketola) Raahe Golf ry / Seppo Routaniemi. Vastineet Liitteet Päätöksen toimitus Hakemuksen johdosta ei ole jätetty naapurien huomautuk sia eikä siten ole pyydettyjä vastineita. 1 kpl poikkeamislupahakemus 1 kpl valtakirja perustettavan kiinteistöyhtiön asiamiehenä olosta 1 kpl selvitys omistus- / hallintaoikeudesta (jäljennös kauppa kir jasta ). 3 kpl ote Siikajoen osayleiskaavasta 3 sarjaa karttaotteet 3 kpl asemapiirros (mk 1:500) 3 sarjaa pohja- ja leikkauskuvat Postitse Selostus poikkeuksista Rakentaminen ei ole voimassa olevan Siikajoen osayleis kaavan mukaista. Osayleiskaavassa alueelle on määrätty rakentamisrajoi tus siten, että muu kuin osayleiskaavan mu kainen rakentaminen on tutkittava asemakaavalla. Hakemuksessa on esitetty, että kaavamerkintä mahdollistaa liikuntaa tukevat rakennukset ja rakennelmat, johon hakija pyytää mahdollisuutta rakentaa määräalalle golfin ja ratsas tuksen harrastajille

4 Hakemuksen perustelut tarkoitettuja asuntoja, mutta ei sulje pois myöskään muita ko. asunnoista kiinnostuneita. Hakemusta perustellaan sillä, että paikalla sijaitsi aikaisem min Raahentienoon golfharrastajien klubitalo ja kaksi toimin taa tuke vaa parakkia. Alueelle tulee vesi- ja viemäröinti se kä sähkö. Alue soveltuu erinomaisesti sekä sijainniltaan että rakennuspohjaltaan ao. rakentamiseen. Talot tukevat alu een välittömässä läheisyydes sä olevaa golfkenttää sekä rat sutilaa. Kyseinen rakentaminen ken tän välittömään lähei syyteen on yleistä maamme golfkentillä ja se tuo myös välil lisesti työtä paikkakunnan yrityksille sekä tuo paikkakunnalle uusia asukkaita lisäten siten kunnan positiivista ima goa va paa-ajan ja vakituisen asumisen suhteen. Vakituisten har ras tajien kesken toimitetussa kyselyssä ao. rakentamiselle on tar vetta. Lisätietoja Alueelle on kestopäällysteinen liittymä, vesi- viemäri- ja säh köliittymät. Jätehuollosta tulee vastaamaan alueella toimiva alan yritys. Rakennusaikaisena tilana toimii viereisen Keto lan tilan varastot ja sosiaalitilat. Valmistelijoiden esitys Esityksen perustelut aluearkkitehti ja ympäristösihteeri Haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja raken nuslain 172: ssä esitetyt poikkeamisluvan myöntämisen edellytykset. Suunniteltu rakentaminen sijoittuu Siikajoen osayleiskaa vassa rakentamisrajoitusalueelle, jossa muu kuin osayleis kaavan mukainen rakentaminen tulee tutkia asemakaavalla. Suunniteltuun rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa. Ky seessä on tapaus, johon kunta voi myöntää poikkeamislu van. Suunniteltu poikkeaminen 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle -rakentaminen koh distuu Siikajoen osayleiskaa vassa golf-kentälle va ratul le alueelle (kaava mer kintä VU) ja sen vie ressä olevalle maata lousval taiselle alueelle (kaa va merkintä MT) -rakentaminen tulee samalle paikalle, jossa sijaitsi aiemmin Siikajoen golfkentän klubirakennus eikä rakentaminen haittaa tai vaikeuta viereisen jo ra kennetun golf-kentän käyttöä -hanke ei muuta tai vai keuta muuta osa yleis kaa vassa osoi tettua maankäyttöä lukuun ot tamatta ra kennuspaik kaa -suunniteltu rakentaminen voidaan huomioida alu een vastaisessa asemakaavoituksessa.

5 2) ei vaikeuta luonnonsuojelulain tavoitteiden saavuttamista. -koska rakennuspai kan läheisyydessä ei ole luon nonsuo jelukohteita -kiinteistöt liitetään kun nalliseen vesi johto- ja viemäriverkostoon. 3) ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voitteiden saavuttamista -rakennuspaikan lähei syydessä on paikallisesti merkittä vä suojeltava raken nus- tai kulttuurihisto riallinen koh de, vanha hirsiraken nus, joka säilyy Haettu poikkeus ei johda vaikutuksiltaan merkittävään ra kentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikan läheisyy dessä on Siikajoenky län vanhimmat rivitalot, ts. lähialueen maankäyttö on jo nykyisel lään samankaltaista kuin suunni teltu rakentaminen. Kiinteistön rakentaminen pysyy lähellä rakennusjärjestyk sessä esitettyä 10 % tontin pinta-alasta. Edellä kerrotuilla perusteilla on mahdollista tehdä myöntei nen poikkeamisluparatkaisu rakennushankkeelle, joka sijoit tuu osayleiskaavassa rakentamisrajoitusalueelle. Kj:n esitys Siikajoen kunnanhallitus päättää tehdä myönteisen poikkea mislupapäätöksen perustettavan yhtiön Siikajoen golf-talot hakemaan kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen Siika joen kunnan Siikajoen kylälle tilalla kastelli 19:17 edellä ker rotuin perustein. Tälle poikkeamiselle Siikajoen osayleiskaa van rakentamisrajoituksesta on olemassa poikkeamisluvan myöntämiselle MRL:n 172 :ssä vaaditut edellytykset. Vastaavantyyppisiä golf-kenttään tukeutuvia omakotiasunto jen tontteja ja vapaa-ajan tontteja on kaavoitettu nykyisen klubitalon läheisyyteen. Sillä alueella tontit eivät ole lähte neet kuitenkaan toteutumaan. Nyt suunniteltu rakentaminen lisää tarjontaa alueella, jossa ei ole lähellä sijaitsevan teolli suustoiminnan tuottamaa rasitusta. Suunniteltu rakentami nen tullaan huomioimaan vastaisessa alueen asemakaavan laatimisessa. Kh:n päätös: Hyväksyttiin. Liite 3.

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA ivarren kylien osayleiskaava en vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.1.2014 679-P15797 tark. 11.2.2014 en vastineet 1 (16) ivarren kylien osayleiskaava Tyrnävän

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot