Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL 171-174 )"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL ) 1523/11/111/2009 KHALL 186 Hakija Nimi Koivu Tuomo, Matti ja Heikki Osoite Kauppilantie OULU Rakennuspaikka Kunta Siikajoki Kylän nimi Siikajoki p-ala m2 n Tilan nimi Letonkangas Rn:o 33:22 Osoite Kaasantie, Tauvo Koko tila Rakennuspaikan omistaa lainhuutotodistuksen mukaan ha kijat ja Heikki Koivu, jolta hakemukseen on liitetty valtakirja. Kaavoitus LOMA-ASUNTOJEN ALUE (kaavamerkintä RA) Alue on tarkoitettu loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia varten. Rakennuspaikan kokonaisra kennusoikeus on 120 kerrosneliömetriä. Loma-asunnon ker rosala saa olla enintään 80 kerrosneliömetriä ja erillinen sauna- ja talousrakennus 20 kerrosneliömetriä. Rakennus paikalle saa rakentaa kolme rakennusta. Rakennuslupavi ranomainen voi myöntää rakennusluvan rantayleiskaavan mukaiselle ranta-alueelle rakennuslain 123b pykälän perus teella. MAISEMANHOITOALUE (kaavamerkintä EM-1) Aluetta on hoidettava luonnontilaisena. Puustoa ja pensaik koa saa harventaa. Alueelle rakennettavat tiet ja polut on so peutettava ympäristöön ja maisemaan. Alueella sijaitsevia kevyitä rakennelmia ja rantasaunoja saa ylläpitää. LUONNONSUOJELU-, VESI- TAI METSÄLAIN MUKAINEN TAI PAIKALLISESTI ARVOKAS OHJEELLINEN LUONTO TYYPPI (kaavarajaus AL-) -5 Luonnontilainen hiekkaranta ja puuton tai luontaisesti vähäpuustoinen hiekkadyyni (Luonnonsuojelulaki) ALUE, JONKA MAANKÄYTTÖ SOVELTUU JÄRJESTETTÄ VÄKSI DETALJIKAAVALLA (kaavarajaus DET) Ranta-alueella rantayleiskaavan mukaista rakennusoikeutta voidaan kasvattaa enintään 4 loma-asuntoyksikköä / muun nettu rantakilometri. Ranta-alueen takana raakamaasta voi daan osoittaa rakentamiseen enintään 20 %.

2 Suojelualueet Rakennuspaikan läheisyyteen ei ole osoitettu suojelualueita. Rakennuspaikka sisältyy Siikajoen rantayleiskaavassa osoi tettuun alueelle, joka on luonnontilaisesta hiekkarannasta ja puuttomasta tai luontaisesti vähäpuustoisesta hiekkadyynis tä ohjeellinen luonnonsuojelulain tarkoittamana luontotyyppi. Kaavan laatimisen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ympäristö keskuksen tekemässä tarkemmassa selvityksessä näille dyynialueille ei tehty suojelupäätöstä samalla tavalla kuin Munahiejan puolella oleville ranta-alueille. Muu lähialueen maankäyttö Tauvon alue on merkittävä loma-asuntoalue, jolla on myös matkailullista arvoa. Siikajoen kunta on laatinut Tauvon satama-alueen läheisyyteen ja Tauvon tien varteen ranta-asemakaavan, jossa on osoitettu huomattava määrä loma-asu tusta ja retkeilyä ja matkailua palvelevia aluevarauksia sekä satama-alueen käytön kehittämistä. Tausta-alueelle kauem maksi rannasta on osoitettu myös vakinaista asumista. Ran ta-asemakaava-alue on lähimmillään noin 300 metrin pääs sä Koivujen rakennuspaikasta. Siikajoen osayleiskaavassa on osoitettu Tauvo satama-alu een lisäksi tämän rakennuspaikan taakse laaja alue loma- ja matkailupalveluille (kaavamerkintä R-1). Alue on tarkoitet tu suunniteltavaksi asemakaavalla (rakennuskaavalla). Maakuntakaavassa Tauvon alue on osoitettu loma- ja matkailualueeksi (kaavamerkintä R-1). Lisämerkinnällä on osoi tettu, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon eri tyispiirteet. Maakuntakaavassa on pieni varaus myös tuuli voimaloille (kaavamerkintä en-tv) ja venesatamalle. Nykyinen rakennuskanta alueella Hakijoiden hallussa olevilla kolmella tilalla on kaksi raken nettua tonttia. Toinen sijaitsee suunnitellun rakennuspaikan pohjoispuolella tilalla Koivula RN:o 92:0. Toinen rakennettu tontti sijaitsee rakennuspaikan eteläpuolella tilan Pohjoishie ta RN:o 11:22. Tämä eteläinen tontti ulottuu osin tilan Le tonkangas RN:o 33:22 puolelle, johon nyt suunniteltu raken taminen kohdentuu. Rakennustoimenpide as. K-ala K-luku lkm m2 kpl kpl Lomarakennus Talousrakennus 40 1

3 yht. 140 Rakentamisen edellytykset Lupahakemuksen asiakirjoista ja tässä mainituista tiedoista ilmenevää rakennustoimenpidettä varten ratkaistaan maan käyttö- ja rakennuslain :n mukaisesti rakennuslu van erityiset edellytykset osayleiskaavan alueella, johon kaavassa ei ole osoitettu haettua rakennusoikeutta. Viranomainen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (kyseessä on ran ta-alue) Kuuleminen Naapurien kuuleminen tässä asiassa MRL 173 ja MRA 86. Kuulemisen suorittaa osaksi hakijan toimesta ja osaksi kuuleminen jätetään kunnan tehtäväksi. Kuultavat rajanaa purit: 1. tila Pohjoishieta no 11:22 Koivu Martti ja Annikki Vesaisentie 17, OULU Koivu Heikki, hakija valtakirjalla (Solsortvej 123, DK-2000 Frederiksber) Koivu Matti, hakija Koivu Tuomo, hakija 2. tila Koivula no 92:0 Koivu Martti ja Annikki, kts. kohta 1. Koivu Tuomo Tuomo, hakija 3. tila Kuovikangas no 11:20 Törnroos Veijo Merikotkantie 1 as 20, OULU Törnroos Siru, Tornihaukantie 8 C 28, OULU 4. tila Etelähieta no 11:23 Leiviskä Toivo ja Irja, os.? 5. tila Koivikkoranta no 13:30 (Ylipää) Tiilikainen Martti, Marjamaantie 26, MERIJÄRVI Ylitalo Jari, Pajatie 6, VIHANTI Ylitalo Markku, Pajatie 9, VIHANTI 6. tila Pikkuala no 11:65 Siikajoen kunta 7. tila Hanhela no 11:95 Viitanen Jouko ja Marja Liisa, Kuusikarinkatu 16, PATTIJOKI 8. tila Karoliina no 44:0 Tikkala Risto ja Anita, Pikivälkkeentie 11, OULU 9. tila Kangas no 11:96 om. kts. kohta tila Tauvon jakokunnan vesialue no 876:2 Tauvon jakokunta 11. tila Tiiranhieta no 27:35 Törnroos Ritva, Simuliininkuja 5, OULUNSALO Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta. Vastineet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty naapurien huomautuk sia eikä siten ole pyydettyjä vastineita.

4 Lausunnot Liitteet Ympäristösihteerin lausunto jätevesien käsittelystä. Lausun nossa todetaan, että kiinteistön jätevedet tulee käsitellä jäte vesiasetuksen edellyttämällä tavalla. Kun alueelle ulotetaan viemäriverkosto, kiinteistö tulee liittää siihen. 1 kpl suunnittelutarve lupahakemus 1 kpl Selvitys omistus- / hallintaoikeudesta (kauppakirjan jälj. + kartta) 3 kpl Karttaote 1: kpl ote Siikajoen rantayleiskaavasta 3 kpl Rakentamisen asemaa osoittava piirros 3 kpl asemapiirroksia Päätöksen toimitus Noudetaan Selostus poikkeuksista Suunniteltuun rakentamiseen tarvitaan MRL :n mukainen poikkeamislupa, koska paikalle ei ole osoitettu hankkeen mukaista rakentamista asemakaavalla tai oikeus vaikutteisella osayleiskaavalla. Hakemuksen johdosta tulee ratkaistavaksi MRL:n 172 :n mukaisesti tämän rakentami sen edellytykset poikkeamiseen. Hakemuksen perustelut Rakentamista on perusteltu sillä, että paikalle suunniteltu rakennus soveltuu hyvin ympäristöön. Rakentaminen ei vai keuta alueen tai rannan käyttöä. Kiinteistö Letonkangas RN:o 33:22 on osa hakijoiden ja heidän vanhempiensa omistamaa noin 3 ha:n aluetta, johon kuuluvat tilat Koivula RN:o 92:0, letonkangas RN:o 33:22 ja Pohjoishieta RN:o 11:22. Edelleen perusteluissa todetaan, että tila sijaitsee Koivula ti lan ja Pohjoishieta tilan välissä, eikä siten aiheuta rasitusta ulkopuolisille tahoille. Lisäperustelut Tieyhteys tilalle on jo olemassa. Vesijohto ja sähköt on ve detty hakijan omistamalle tilalle Pohjoishieta. Alueella ei ole sisäkäymälöitä. Vesi- ja jätevesihuolto järjestetään vaatimus ten mukaisesti. Ympäristösihteerin / aluearkkitehdin esitys Haetulle poikkeamisluvalle saada rakentaa loma-asunto ja siihen liittyvätalousrakennus on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat erityiset edellytykset. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavassa osoi tetuille muiden alueiden käytölle. Lähialueiden maankäyttö voidaan toteuttaa siten kuin se on Siikajoen rantayleiskaa vassa suunniteltu tehtäväksi. Jätevedet voidaan ympäristösihteerin tästä rakennushank keesta

5 antaman lausunnon mukaisesti käsitellä ja puhdistaa jätevesiasetuksen edellyttämällä tavalla. Käsittely voi tapah tua kiinteistökohtaisesti, kunnes alueelle vedetään yleinen tai alueellinen viemäriverkosto. Perustelut: Suunniteltu rakentaminen tulee tehdä poikkeamisluvalla, koska asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavas sa ei paikalle ole osoitettu rakennusoikeutta. Hakemuksen johdosta tulee ratkaistavaksi poikkeamisluvalla MRL:n :n mukaisesti. Kyseessä on sellainen laissa lueteltu tilanne, mistä kunta ei voi myöntää poikkeusta (MRL mom). Kyseessä on uu den rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle. Haetulle rakentamiselle on olemassa edellytykset, koska sii tä 1) ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle rakennuspaikkaa lukuun ottamatta lähialueet voi daan toteuttaa Siikajoen osayleiskaavan mukai sesti rakentaminen ei vaikeuta alueen mahdollista tule vaa asemakaavoitusta suunnitelman mukainen yksittäinen loma-asuntorakentaminen soveltuu alueelle lähialueiden olles sa samanlaista loma-asutusta paikka soveltuu hyvin rakentamiseen eikä sillä ole tulvan uhkaa uuden loma-asunnon tarvitsemat tilat ja kulkuyh teydet voidaan järjestellä tyydyttävällä tavalla van han metsäautotieyhteyden kautta yleisille kulku väylille kiinteistön jätevedet voidaan tontilla käsitellä jätevesiasetuksen edellyttämällä tavalla kiinteistö voidaan liittää keskitettyyn jätevesiver kostoon, kun sellainen alueelle ulotetaan rakentaminen sijoittuu maanomistusrajoihin näh den siten, että jatkossa alueen maankäytön suun nitteluun ei aiheudu erityisiä vaikeuksia 2) ei aiheudu vaikeuksia luonnonsuojelun tavoitteiden toteuttamiselle hankkeen vaikutuspiirissä ei ole luonnonsuojelu kohteista 3) ei aiheudu vaikeuksia rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamiselle rakennuspaikan läheisyydessä ei ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita, johon rakentami sella olisi vaikutusta rakentamisella ei ole vaikutusta alueen maisemiin tontin sijoittuessa samalle alueelle kuin viereiset lomarakennukset Haettu rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. kyseessä on tavanomaisen yksittäisen loma-asun non ja

6 siihen liittyvän talousrakennuksen rakenta minen tontin käyttäminen loma-asumiseen ja liikenteen järjestäminen sille ei aiheuta erityisiä ympäristö vaikutuksia jätevedet voidaan käsitellä kiinteistökohtaisesti jätevesiasetuksessa edellytetyllä tavalla Kj:n esitys: Kh:n päätös Siikajoen kunnanhallitus puoltaa haettua poikkeamislupaa saada rakentaa loma-asunto ja siihen liittyvä talousraken nus Letonkangas nimiselle tilalle RN:o 33:22 Siikajoen kun nan Siikajoen kylässä Tauvossa. Hyväksyttiin. Liite 15.

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA ivarren kylien osayleiskaava en vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.1.2014 679-P15797 tark. 11.2.2014 en vastineet 1 (16) ivarren kylien osayleiskaava Tyrnävän

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot