Osayleiskaavatontin käyttötarkoituksen muutos loma-asuntotontista vakinaisen asumisen tontiksi/mikkola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osayleiskaavatontin käyttötarkoituksen muutos loma-asuntotontista vakinaisen asumisen tontiksi/mikkola"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Osayleiskaavatontin käyttötarkoituksen muutos loma-asuntotontista vakinaisen asumisen tontiksi/mikkola 2174/41/412/2010 KHALL 331 Hakija Mikkola Juha ja Paula Osoite Järvenkankaantie 7 D 19, RAAHE Rakennuspaikka Kunta Siikajoki Kylä Revonlahti p-ala m Tilat Tuomiranta Rn:o 21:33 Osoite Siikajoentie koko tila Kaavoitus Revonlahden osayleiskaava Nykyinen kaavamerkintä: Loma-asuntoalue (RA) Haettu käyttötarkoitus: Asuntoalue (A) Rakennustoimenpide Loma-asuntotontin muuttaminen vakinaisen asumisen ton tiksi. Tontille on suunniteltu käyttötarkoituksen muutoksen yhtey dessä rakennettavaksi 150 neliömetrin asuinrakennus ja 50 neliömetrin suuruinen talousrakennus. Käyttötarkoituksen muutosluvan edellytykset Hakemuksesta ja siihen liitetyistä asiakirjoista ja tässä esite tyissä tiedoissa ilmenevää rakennustoimenpidettä varten tutkitaan käyttötarkoituksen muutoksen eli hankkeen raken nusluvan edellytykset MRL :n mukaisesti poikkea mislupana. Hanke poikkeaa Revonlahden osayleiskaavasta, jonka johdosta tarvitaan poikkeamislupa. Kaavassa raken nuspaikka on osoitettu ja se on rakennettu

2 loma-asuntoton tiksi ja nyt paikalle halutaan perustaa vakinainen asunto. Käyttötarkoituksen muutoksessa tulevat tutkittavaksi raken nuspaikkaa koskevat vaatimukset (MRL 116 ). Rakennus paikan tu lee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoituk seen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2000 neliömetriä. Rakennuspaikan so veliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortu man tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön ra joista, yleisistä teistä ja naapurin maasta. Rakentamisen tulee täyttää sille MRL 117 :ssä säädetyt sekä muut MRL:n mukaiset tai sen nojalla asetetut vaati mukset. Raken nuksen tulee myös soveltua paikalle, raken nukselle on käyttökel poinen pääsytie tai mahdollisuus sen järjestämiseen. paikalla tulee hoitaa vedensaanti ja jäteve det tyydyttävästi ja ilman haitta ympä ristölle. MRL:n 172 :n mukaan poikkeamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakentaminen: 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2. ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoit teiden saavutta mista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittä viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Käyttötarkoituksen muutoksesta on oltu yhteydessä silloi seen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen. Kyseessä oli vastaavan lainen RA- paikan käyttötarkoituksen muutos tapaus Siikajoen varressa. Keskustelu käytiin Siikajoen kun tavastaavan Taina Törmikosken ja aluearkkitehti Timo Jaak kolan välillä ja silloin ympäristökeskuksen näkemys oli, että kunta on toimivaltainen tekemään käyttötarkoitusmuutosrat kaisun RA- tonttia koskien. Revonlahden osayleiskaavassa on laadittu oikeusvaikutteisena ja siinä mainituil le ranta-alu een rakennuspaikoille kunta voi myöntää rakennuslu vat. Viranomainen Kuuleminen Siikajoen kunnanhallitus on lupaviranomainen, kun pääte tään MRL :n mukaisesti poikkeamislupana asun non käyttötarkoituksen muutoksista. Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen omistajia tulee käyttö tarkoituksen muutoshakemuksen johdosta kuulla MRL 173 ja MRA 86 :n mukaisesti. Hakija on kuullut naapurit. Hake muksen johdosta kuullut naapurit: Tila ja rno Omistaja

3 Moisa 50:2 Kusti Tokola, Revonlahdentie 246 Lehtoranta 50:4 Erkki Ylikorkala, Revonlahdentie 26 Sorvo 21:0 Sorvon Pig Oy / Erkki Tokola Siika joentie 168 Kanniainen 21:34 Seppo Kanniainen, Pesätie B 18, OU LU Vastineet Liitteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty naapurien huomautuk sia eikä siten ole pyydettyjä vastineita. 1 kpl käyttötarkoituksen muutoshakemus 1 kpl selvitys omistus- / hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus) 3 kpl karttaotteet 1 kpl ote Revonlahden osayleiskaavaluonnoksesta 1 kpl tarkempi karttaote/asemapiirrosluonnos (mk 1:1000) Päätöksen toimitus Postitse Selostus poikkeuksista Haetaan lupaa saada tehdä käyttö tarkoituksen muutos osa yleiskaavan lo ma-asuntotontin muuttamiseksi vakinaisen asumisen tontik si. Hakemuksen perustelut Hakemusta perustellaan sillä, että paikka on hyvä maaseu dun rauhassa omalle talolle. Jos käyttötarkoituksen muutos hyväksytään, tontti tullaan hakemuksen mukaan liittämään kunnalliseen viemä riin. Pyydetyt lausunnot Hankkeen johdosta on pyydetty erikseen ympäristösihteerin lausunto kiinteistön jätevesien käsittelystä. Lausunnon mukaan käyttötarkoituksen muutokselle on edellytyk set, kun kiinteistö liitetään kunnalliseen viemäriver kostoon. Re vonlahden Niemenrantaan ulottuva kylän vie märiverkosto on to teutettu melko lähelle rakennuspaikkaa ja rakennuspaikka on lii tettävissä siihen. Hakija on esittänyt viemäriverkostoon liittämistä käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Lausunnossa huomau tetaan, että haja-asutus alueiden viemäröinnissä rakentamisen kus tannukset koh dentuvat yleensä täysimääräisinä suoraan kiinteis töille toi sin kuin asemakaava-alueilla. Kiinteistökohtaisten kustan nusten alentamiseksi kannattaa viemäröintejä toteuttaa yh teishank keina. Valmistelijoiden esitys Aluearkkitehti ja ympäristösihteeri Haetulle loma-asuntotontin käyttötarkoituksen muutokselle vakinaiselle asumiselle Revonlahden osayleiskaavasta poi keten on olemassa maankäyttö- ja rakennuslaissa vaaditut erityiset edellytyk set, kun hakemuksen kohteena oleva kiin teistö liitetään kunnalli seen viemäriverkostoon. Esityksen perustelut Käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan Revonlahden osa yleiskaavasta poikkeaminen, kun haetaan muutosta saada muuttaa loma-asunnolle osoitettu rakennuspaikka vakinai seen asumiseen.

4 Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska ra kennuspaikan läheisyydessä oleva ra kentaminen on jo ennestään muodostunut rin nan loma-asun noista ja vakinaisesta asumisesta. Ympäröivien alueiden maan käyttö voidaan toteuttaa, kuten Revonlahden osayleiskaavassa on osoitettu. Rakennus paikka tukeutuu olemassa olevaan ra kennusrivistöön ja sen johdosta on perusteltua, että tonttikoko on pienempi kuin Revonlahden osayleiskaavassa asuntotonteilta edellytetty 5000 neliömetriä. Haettu rakennusoikeus (yh teensä 200 k-m2) jää selväs ti alle rakennusjärjestyksessä mää rätyn enimmäisrakennusoikeuden (10 % tontin pinta-alasta). 2. ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, koska lähialueilla ei ole luon nonsuojelualueita eikä suojeltavia luon totyyppejä. 3. eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta mista, koska rakennuspaikan läheisyydes sä ei ole rakennetun ympäristön suojelta via kohteita. Poikkeusluvan myöntäminen ei myöskään johda vaikutuksil taan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta mer kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kyseessä on yksittäisen loma-asunnon muuttaminen vakinaiseen asu miseen. Rakennuspaikalle on toimiva tieyhteys, sähköt ja vesijohto. Kiinteistö voidaan liittää kunnalliseen viemäriver kostoon hakijan esittämällä tavalla. Käyttötarkoituksen muu tos / rakentaminen tapahtuu Revonlahden kylärakennetta tukien ja se hyödyntää olemassa olevaa yleistä tieverkostoa eikä päätös merkittävästi lisää kunnalle aiheutuvia kus tannuksia. Vaikka Revonlahden osayleiskaavassa rakennuspaikan ym päristöä ei ole osoitettu tulvauhanalaiseksi, rakentamisessa tulee huomioi da vierestä virtaavan Siikajoki. Kosteudelle alt tiit rakennusosat tu lee rakentaa vähintään 1 metri korkeam malle kuin kerran 50 vuo dessa havaittu korkein tulva kuten Revonlahden osayleiskaavassa edellytetään (yleismääräys nro 8). Edellä kerrotuilla perusteilla ja huomioilla on mahdollista tehdä myönteinen poikkeamislupapäätös loma-asunnon muuttamisesta vakinaiseksi asunnoksi tällä Tuomirannan kiinteistöllä RN:o 21:33 Revonlahden kylässä. Poikkeamis lupapäätöksen jälkeen kunnan rakennuslupaviranomaisen tulee huomioida tämän poikkeamislupapäätöksen määräys ten lisäksi, mitä vakinaisesta asumisesta on Revonlahden osayleiskaavassa ja Siikajoen kunnan rakennusjärjestyk sessä on määrätty.

5 Kj:n esitys : Kunnanhallitus ottaa asian ylimääräisenä asiana käsi tel tä väksi. Siikajoen kunnanhallitus päättää edellä kerrotuin perustein tehdä myönteisen päätöksen Juha ja Paula Mikkolan hake maan loma-asuntotontin muuttamiseen vakinaisen asunnon tontiksi Tuomirannan kiinteistöllä RN:o 21:33 Siikajoen kun nan Revonlahden kylässä. Poikkeamislupaan liitetään seuraavat määräykset: 1. Tämän poikkeamisluvan pe rusteena käytetylle käyttötar koituk sen muut tami selle / rakentamiselle tu lee hakea ra kennuslu paa kahden (2) vuoden ku luessa päätök sen an to päivästä 2. Päätöksen mukainen enimmäisrakennusoikeus on 200 kerros neliömetriä, josta asuinrakennus saa olla enintään 150 kerrosneliömetriä. 3. Kiinteistö tulee liittää kunnalliseen jätevesiviemäriin. 4. Kosteudelle alttiit rakennusosat tulee rakentaa / nostaa vähin tään 1 metri korkeam malle kuin kerran 50 vuodessa havaittu korkein tulva. Kh:n päätös: Hyväksyttiin. Liite 6.

Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173)

Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173) Kunnanhallitus 368 18.10.2010 Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173) 2207/11/111/2010 KHALL 368 Hakija Nimi Perustettava yhtiö Siikajoen golf-talot Osoite

Lisätiedot

Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL 171-174 )

Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 186 30.03.2009 Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL 171-174 ) 1523/11/111/2009 KHALL 186 Hakija Nimi Koivu Tuomo, Matti ja Heikki

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 29.04.2014 klo 18:00-19:10 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 177. Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA 180 66 2 POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI,

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 177. Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA 180 66 2 POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI, KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 177 Yhdyskuntalautakunta 10.05.2011 AIKA 10.05.2011 klo 17:30-21:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 23.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Lausunto Kirkonseudun asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti

Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti Rakennuslautakunta 95 18.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti 37/11.117/2014 Rakla 95 Suunnittelutarveratkaisu 2014-0004 (37/11.117/2014) Hakija(t) ja kohde: Selvitys rak.paikasta:

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333 Yhdyskuntalautakunta 30.08.2011 AIKA 30.08.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 23.10.2013 klo 16:25-19:05 Paikka Kiteentie 25, Valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 16:25-19:05 puheenjohtaja

Lisätiedot