Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista"

Transkriptio

1 Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013

2 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE... 5 TYÖLLISTYMISVAIKEUDET... 6 NYKYINEN TYÖ... 7 TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT... 8 TYÖSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN... 8

3 3/12 JOHDANTO FUAS-liittouman ammattikorkeakouluista tutkinnon suoritti vuonna 2011 yhteensä 318 opiskelijaa. Kyselyyn vastasi tutkinnon suorittaneista 1156 henkilöä vastausprosentin ollessa 36,3 %. Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) tutkintoja suoritettiin 967 kpl, kyselyyn vastasi 78 henkilöä (vastausprosentti 9,8 %). Lahden ammattikorkeakoulusta (Lamk) suoritettiin 916 tutkintoa, kyselyyn vastasi 253 henkilöä (vastausprosentti 27,6 %). Laurea-ammattikorkeakoulusta tutkintoja suoritettiin 1301 kpl ja kyselyyn vastasi 6 henkilöä (vastausprosentti 3 %). Sijoittumisseurannan kysely toteutetaan valtakunnallisessa yhteistyössä ja siihen osallistui 9 ammattikorkeakoulua. KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA Eniten vastauksia saatiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan (35 %), yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan (21 %) sekä tekniikan ja liikenteen alan (18 %) valmistuneilta. Kyseisillä aloilla on myös eniten opiskelijoita FUAS-amkeissa. Taulukko 1. Vastaajien koulutusala. Koulutusala HAMK LAMK Laurea FUAS Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 % (n=31) 11 % (n=52) 17 % (n=0) 18 % (n=1) 19 % (n=13) 0 31 % (n=19) 2 % (n=56) 19 % (n=92) 0 27 % (n=129) 3 % (n=12) 30 % (n=71) 11 % (n=25) 0 33 % (n=16) 5 % (n=21) 0 % (n=16) 7 % (n=210) 12 % (n=52) 6 % (n=71) 21 % (n=239) 3 % (n=3) 18 % (n=205) 9 % (n=108) 35 % (n=10) 8 % (n=89) Vastaajat arvioivat väittämiä (ks. kuvio 1), jotka liittyivät suoritettuun tutkintoon asteikolla 1-6 (täysin eri mieltä täysin samaa mieltä). Laureasta valmistuneet arvioivat hieman positiivisemmin väitteen, että tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta (). Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja on tarjolla enemmän, jolloin tutkinnolla voi työllistyä helpommin ilman työkokemusta kuin Hämeen tai Lahden seudulla. Saamani koulutus oli laadukasta -väitteessä FUAS-amkeista valmistuneiden arvioissa oli pieniä eroavaisuuksia. Laadukkaimmaksi koulutuksen arvioivat HAMKista valmistuneet (,0), muiden FUASamkeista valmistuneiden arvioiden ollessa Lamk ja Laurea.

4 /12 Verratessa FUAS-amkeista valmistuneiden arvioita tutkintoa koskevista väitteistä kaikkiin kyselyssä mukana olleisiin ammattikorkeakouluihin ei keskiarvoissa ollut mainittavia eroja. Tutkintoa koskevat väittämät Tutkinto on antanut riittävät valmiudet alan työtehtäviin. 2.2 Tutkinnollani työllistyy ilman työkokemusta. 2.3 AMK-tutkinto on ollut kohdallani hyvä investointi työllistymisen kannalta. 2. Oma tutkintoni on arvostettu työnantajien keskuudessa. 2.5 AMK-tutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä. 2.6 Saamani koulutus oli laadukasta. 3,1 HAMK LAMK Laurea FUAS Kuvio 1. Tutkintoa koskevat väitteet. Reilusti yli puolet jokaisen FUAS-amkin vastaajista arvioi, että opinnoista puuttui tietoja tai taitoja, jotka olisivat olleet tarpeellisia työelämässä. Laureasta näin arvioi 68 % vastaajista, HAMKista 61 % ja Lamkista 60 %. Vastaajat arvioivat työllistymistä tai työnhakua auttaneita tekijöitä asteikolla 1- (1 ei lainkaan paljon). Arvioiden mukaan harjoittelu auttoi työllistymisessä parhaiten (FUAS-amkien ka ). Vähiten työllistymiseen tai työnhakuun vaikutti opintojen aikana saatu ohjaus (1,9). FUAS-amkien välillä ei ollut suuria eroja arvioissa. Työllistymistä tai työnhakua auttaneita tekijöitä arvioitaessa ei kaikkien ammattikorkeakoulujen vastauksiin verratessa ollut eroja suhteessa FUAS-amkeista valmistuneiden arvioissa.

5 5/12 Työllistymistä tai työnhakua auttoivat Harjoittelu kotimaassa..2 Kansainvälinen kokemus (opiskelijavaihto tai kv-harjoittelu)..3 Opinnäytetyö. Hankkeet/projektit, joihin olen osallistunut osana koulutustani..5 Muut työelämäyhteydet (kurssit, mentorointi jne.)..6 Opintojen aikainen ohjaus (esim. opintoohjaus, HOPS-, uraohjaus) Kuvio 2. Työllistymistä tai työnhakua edesauttavat tekijät. 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 1,9 1,9 1,9 1,9 HAMK Lamk Laurea FUAS Työllistymisen kannalta vastaajat olivat lähes yhtä tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoonsa. Lamkista ja Laureasta valmistuneiden arvioiden keskiarvo oli ja HAMKista (asteikolla 1-6). Kaikkien ammattikorkeakoulujen keskiarvo oli. TYÖMARKKINATILANNE Suurimmalla osalla (78 %) vastaajista oli joko vakituinen tai määräaikainen kokopäivätyö. Laureasta valmistuneista 8 %, HAMKista 78 % ja Lamkista 69 % oli kokopäivätyössä. Työttömänä oli yhteensä 3 % kyselyyn vastanneista. Valmistumisen jälkeen työttömänä oli ollut Lamkin vastaajista 30 % (keskimäärin,8 kk), HAMKin vastaajista 2 % (keskimäärin kk) ja Laurean vastaajista 16 % (keskimäärin kk). Ensimmäinen tutkintoa/koulutusta vastaava työpaikka oli hyvin monella vastaajista jo ennen opintojen aloittamista tai viimeistään ennen valmistumista. Laureasta valmistuneilla työpaikka oli 72 %, HAMKista 66 % ja Lamkista 60 % vastaajista valmiina tai jo ennen opintojen aloittamista. Koulutustasoa vastaamattomassa työssä oli ollut 27 % kaikista vastaajista. Laurean vastaajissa (2 %) oli vähiten koulutustasoa vastaamattomassa työssä olleita, mutta työn kesto oli ollut pisin (keskiarvo 10,3 kk) muihin FUAS-amkeihin verrattuna. HAMKin vastaajista koulutusta vastaamattomassa työssä oli ollut 27 % vastaajista (ka 9,8 kk) ja taas Lamkin vastaajista 33 % (ka 9,3 kk).

6 6/12 Työmarkkinatilanne FUAS-amkeista valmistuneilla oli samansuuntainen kuin kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneilla yhteensä. Kaikkien kyselyyn osallistuneiden ammattikorkeakoulujen vastaajista kokopäivätöissä oli 76 % vastaajista. Työttömänä valmistumisen jälkeen oli ollut 23 %. Työttömyys oli kestänyt keskimäärin kk. TYÖLLISTYMISVAIKEUDET Kaikkien vastaajien mukaan eniten työllistymistä oli vaikeuttanut puutteelliset suhdeverkostot (), työkokemuksen puute () ja alan heikko () sekä alueellinen työmarkkinatilanne (). Laureasta valmistuneet olivat arvioineet selvästi pienemmäksi työmarkkinatilanteen vaikutuksen työllistymiseen kuin HAMKista tai Lamkista valmistuneet. Lamkista valmistuneet olivat taas epävarmempia omasta osaamisestaan kuin muut FUAS-amkeista valmistuneet. HAMKista valmistuneiden mukaan tutkintoa arvostetaan ja se tunnetaan hyvin työmarkkinoilla, mutta valmistuneet kokevat, että he ovat tulleet syrjityiksi työmarkkinoilla. (Ks. kuvio 3.) FUAS-amkeista valmistuneiden vastauksia verratessa kaikkien ammattikorkeakoulujen vastauksiin oli kaikkien ammattikorkeakoulujen vastauksissa pieniä eroja arvioitaessa työllistymisvaikeuksien syitä. Kaikki vuonna 2011 valmistuneet olivat arvioineet työkokemuksen puutteen (,0), epävarmuuden omasta osaamisestaan (3,1), tutkinnon huonon tunnettavuuden (2,5) sekä tutkinnon huonon arvostuksen (2,7) vaikutuksen työllistymiseen pienemmäksi kuin FUAS-amkeista tutkinnon suorittaneet (ks. kuvio 3.)

7 7/12 Työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä Työkokemuksen puute. 9.2 Epävarmuus omasta osaamisesta. 9.3 Puutteelliset suhdeverkostot. 9. Tutkinnon aineyhdistelmä/hops. 9.5 Tutkinnon huono tunnettuvuus. 9.6 Tutkinnon heikko arvostus. 9.7 Alan heikko työmarkkinatilanne. 9.8 Alueellinen työmarkkinatilanne. 9.9 Valmistumisajankohta 9.10 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Syrkityksi tuleminen Kuvio 3. Työllistymistä vaikeuttaneita tekijöitä. 3,2 3,2 2,6 2,6 2,5 2,7 2,8 2,7 3,9 2,3 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1 1,9 1, 1,5 1,7 HAMK Lamk Laurea FUAS NYKYINEN TYÖ FUAS-amkien vastaajista puolet työskenteli yksityisen yrityksen/valtionyhtiön palveluksessa. Kolmannes (33 %) vastaajista työskenteli kunnallisella työnantajalla. Ammattikorkeakoulujen välillä oli pieniä eroja; Laureasta valmistuneet työskentelivät enemmän kunnallisella sektorilla (38 %) kuin HAMKista (32 %) tai Lamkista (27 %) valmistuneet ja taas yksityisen yrityksen/valtionyhtiö oli työnantajana yli puolella HAMKista (53 %) tai Lamkista (53 %) valmistuneella. Kuitenkin Laureasta valmistuneita työskenteli eniten myös edellä mainittujen työnantajien palveluksessa (6 %). Esimiestehtävissä työskenteli kaikista vastaajista 1 %. Nykyinen työ on luonteeltaan sosiaali- ja terveysalan työtä (35 %), asia-

8 8/12 kaspalvelu- ja myyntityötä (28 %) tai hallinto- ja suunnittelutehtäviä (20 %). Työn luonteessa ei ollut suuria eroja ammattikorkeakoulujen kesken. Vastaajista 3 % hyödynsi jatkuvasti työssään ammattikorkeakoulussa oppimiaan asioita. Lamkin vastaajista oppimaansa jatkuvasti hyödynsi 52 %, HAMKin 5 % ja Laurean 37 %. Jonkin verran oppimaansa hyödynsi lähes puolet (7 %) vastaajista. Laureasta valmistuneista 5 %, HAMKista % ja Lamkista 1 % vastaajista hyödynsi työssään oppimaansa jonkin verran tai osittain. Työ vastasi suurimmalla osalla kaikista vastaajista (50 %) hyvin koulutustasoa. Työn koulutustasoaan selvästi alhaisemmaksi arvioi 1 % HAMKista, 10 % Lamkista ja 8 % Laureasta valmistuneista. Yleisin syy, miksi koulutustasoa alhaisemmassa työssä oltiin, oli se, että jatkoi työssä, jossa oli jo ennen valmistumista (29 %). Toiseksi yleisin syy HAMKin ja Lamkin vastaajien mukaan oli se, ettei ollut saanut koulutustasoaan vastaavaa työtä. Laurean vastaajat taas kokivat, että nykyinen työ on mielenkiintoisempaa. Vaativammaksi työnsä kokee 23 % Laureasta, 21 % Lamkista ja 17 % HAMKista valmistuneista. Kaikista kyselyyn osallistuneista ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista arvioi, että he voivat hyödyntää oppimaansa jatkuvasti (9 %) työssään. FUAS-amkeista valmistuneiden vastaava arvio oli 3 %. Myös työn vaativuustason arviot erosivat hieman verratessa FUAS-amkien tuloksia kaikkien ammattikorkeakoulujen tuloksiin. Yli puolet (5 %) kaikista vastaajista arvioi, että työ vastaa hyvin koulutustasoa. Selvästi työnsä koulutustasoa alhaisemmaksi arvioi 9 % kaikista vastaajista. TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Lähes puolet (7 %) kaikista vastaajista aikoo edetä nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä. Lamkin vastaajista 38 % (HAMK ja Laurea 31 %) on tyytyväisiä nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöön. Vastaajista 15 % suunnittelee vaihtavansa alaa, jolla työskentelee. Lamkista valmistuneista alaa aikoo vaihtaa 13 %, HAMKista ja Laureasta 16 % vastaajista. FUAS-amkeista valmistuneiden tulevaisuuden suunnitelmat olivat samansuuntaisia kuin muista ammattikorkeakouluista valmistuneidenkin. TYÖSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN Vastaajia pyydettiin arvioimaan 26 tiedon ja taidon merkitystä nykyisessä työssään ja kuinka hyvin opiskelu ammattikorkeakoulussa kehitti kyseisiä valmiuksia. Asteikkona oli 1-6 (ei lainkaan tärkeä erittäin tärkeä). Arvioiden mukaan (keskiarvo yli 5) omassa työssä koettiin tärkeäksi: Kyky itsenäiseen työskentelyyn (5,5) Viestintä suomen kielellä (5,) Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot (5,3) Ongelmanratkaisutaidot ()

9 9/12 Joustavuus ja sopeutumiskyky () Oman alan tehtävien käytännön taidot (5,1) Vähemmän tärkeiksi taidoiksi arvioitiin: Taloussuunnittelu ja budjetointi (3,0) Viestintä ruotsin kielellä () Viestintä muilla kielillä (1,7) Arvioissa ei ollut suuria eroja FUAS-ammattikorkeakoulujen välillä eikä myöskään verratessa tuloksia kaikkien kyselyyn osallistuneiden ammattikorkeakoulujen tuloksiin.

10 10/12 Tietoen ja taitojen tärkeys omassa työssä Oman alan teoreettinen osaaminen 27.2 Oman alan tehtävien käytännön taidot 27.3 Tiedonhankintataidot 27. Ongelmanratkaisutaidot 27.5 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 27.6 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 27.7 Neuvottelutaidot 27.8 Organisointi- ja koordinointitaidot 27.9 Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tunteminen 27.1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot Viestintä suomen kielellä Viestintä ruotsin kielellä Viestintä englannin kielellä Viestintä muilla kielillä Esiintymistaidot Opetus-, koulutus-, ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurissa ympäristöissä Luovan ajattelun taidot Jatkuvan opiskelun taito 27.2 Joustavuus ja sopeutumiskyky Kyky itsenäiseen työskentelyyn Kyky ottaa huomioon kestävä kehitys Eettinen osaaminen Jokin muu 1,6 1,7 1,7 1,7 2,1,8 5 5,3 5,1,8,8,8 5,3 5,3 5,3 5,3,8,9,8,8,9 5,9 3,1 3 2,8 3 2,8 5,3 5, 5, 5,5 5,1 5, 5, 5,5 5,6 5,5 HAMK Lamk Laurea FUAS

11 11/12 Valmistuneet arvioivat, että seuraavien valmiuksien osaaminen kehittyi hyvin (keskiarvo yli ) ammattikorkeakouluopintojen aikana: Ryhmätyö ym. sosiaaliset taidot (,8) Viestintä suomen kielellä () Tiedonhankintataidot () Kyky itsenäiseen työskentelyyn () Laureasta valmistuneet olivat arvioineet eettisen osaamisen (), Lamkista valmistuneet yritystoiminnan perusteiden tuntemisen () ja taas HAMKista valmistuneet tieto- ja viestintätekniikan taidot () FUAS-amkien keskiarvoa paremmin. Heikoiten (keskiarvo alle 3) ammattikorkeakouluopintojen aikana vastaajien mukaan kehittyivät: Viestintä muilla kielillä (1,7) Esimiestaidot () Taloussuunnittelu ja budjetointi () Verratessa FUAS-amkien tuloksia kaikkien ammattikorkeakoulujen tuloksiin on joidenkin valmiuksien kehittymisissä pieniä eroja. FUAS-amkeista valmistuneiden mukaan seuraavat valmiudet olivat kehittyneet ammattikorkeakouluopintojen aikana paremmin kuin kaikissa ammattikorkeakouluissa keskimäärin: Projektinhallintataidot ( FUAS-amkien ka, kaikki amkit ) Kestävän kehityksen huomiointi ( FUAS-amkien ka, kaikki amkit ) Eettinen osaaminen ( FUAS amkien ka, kaikki amkit )

12 12/12 Valmiuksien kehittyminen amk-opinnoissa Oman alan teoreettinen osaaminen 27.2 Oman alan tehtävien käytännön taidot 27.3 Tiedonhankintataidot 27. Ongelmanratkaisutaidot 27.5 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 27.6 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 27.7 Neuvottelutaidot 27.8 Organisointi- ja koordinointitaidot 27.9 Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tunteminen 27.1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot Viestintä suomen kielellä Viestintä ruotsin kielellä Viestintä englannin kielellä Viestintä muilla kielillä Esiintymistaidot Opetus-, koulutus-, ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurissa ympäristöissä Luovan ajattelun taidot Jatkuvan opiskelun taito 27.2 Joustavuus ja sopeutumiskyky Kyky itsenäiseen työskentelyyn Kyky ottaa huomioon kestävä kehitys Eettinen osaaminen Jokin muu,85 2,6 3 2,8 1,5 1,72 1,7 3,2 1,7 2,5 2,1 HAMK Lamk Laurea FUAS

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Yliopistosta työelämään Kielten laitos

Yliopistosta työelämään Kielten laitos Yliopistosta työelämään Kielten laitos Mitä ovat akateemiset työmarkkinat? syyslukukausi 0 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 76

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN

AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN 28/2006 AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN -Opinnot, opintojen ohjaus ja vaikuttamismahdollisuudet Jaana Markkula OTUS Jaana Markkula Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin -Opinnot, opintojen ohjaus

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 2 Toteutus 3 3 Vastaajien profiilit 4 4 Työnhaku ja palkkaus 6 5 Työllistyminen 9 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 7 Avoin palaute 16 8 Reliabiliteetti ja validiteetti 17

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot