Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta"

Transkriptio

1 Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta Jussi Myllärniemi Sanna Nokelainen Eila Pajarre TTY

2 Taustaa Yliopisto-opetuksessa arvioinnin ja erilaisten mittarien merkitys on kasvanut Arviointikeskustelu keskittyy kuitenkin useimmiten opiskeluaikojen lyhentämiseen ja opintojen läpäistävyyteen Oppimisen laatu ja inhimillisen pääoman karttuminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle Osaamisen arviointi usein yksittäisten opettajien vastuulla Alumnikyselyt antavat aihetta tämänkaltaiselle kyselylle

3 Valmiusarviokysely TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoille Pilottiversio, joka toteutettiin lv aikana osana Koulutuksen laadun arviointi inhimillisen pääoman karttumisen näkökulmasta opiskelijoiden itsearvio osaamisensa kehittymisestä -hanketta Sähköinen kysely, joka lähetettiin kaikille läsnä olleille tuotantotalouden ja tietojohtamisen koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille Kyselyyn vastasi yhteensä 175 opiskelijaa (vastausprosentti 31 %)

4 Valmiusarviokyselyn tavoitteet 1) Tuottaa opiskelijoiden kokemuksiin perustavaa tietoa osaamisperustaisesta opetuksesta ja opetuksen laadusta 2) Löytää tapa mitata koulutuksen laatua inhimillisen pääoman karttumisen näkökulmasta 3) Auttaa yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita reflektoimaan opiskelijoiden osaamisen karttumista ja tätä kautta parantamaan opetuksen laatua sekä 4) Kasvattaa osaamistavoitteiden näkyvyyttä ja merkitystä opetuksen suunnittelussa tutkinnoista opintojaksolle ja oppimisen arviointiin asti

5 Valmiusarviokyselyn sisältö Rakennettiin mittaamaan sekä koulutusohjelmien opintojaksojen osaamistavoitteita että TEK:n insinöörin osaamiskartan (2009) mukaisia osa-alueita ja Opiskelijoiden omia tavoitteita ja näkemyksiä

6 Valmiusarviokyselyn osaalueet 1) Oman yleisen osaamisen karttuminen 2) Omien ammatillisten valmiuksien karttuminen 3) Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen 4) Odotuksen koulutuksen merkityksestä tulevaisuuden työelämässä 5) Arvio tähänastisten opintojen merkityksestä omissa tulevissa diplomi-insinöörin tehtävissä 6) Odotukset tulevilta jäljellä olevilta opinnoilta ennen valmistumista 7) Vapaamuotoinen palaute

7 Tuloksia: Arvio omasta tämänhetkisestä yleisestä osaamisesta (tietojohtaminen) Kielitaito: äidinkieli (n=88) 3,57 Ryhmätyöskentelytaidot (n=89) 3, Kielitaito: englanti (n=89) 3, Tiedonhankintataidot (n=89) 3,17 18 Organisointikyvyt (n=88) 3,16 13 Kirjallinen viestintä (n=88) 3,13 20 Yksilötyöskentelytaidot (n=89) 3,11 17 Analyyttinen ajattelu (n=88) 3,00 Ongelmanratkaisutaidot (n=89) 2,97 Tietotekninen osaaminen (n=89) 2,85 Tekn. yleistieto ja ajatt.mallit (n=89) 2,82 Luova ajattelu (n=89) 2,76 Esiint.taidot ja suull. viestintä (n=89) 2,74 Projektinhallinta (n=89) 2,73 Matemaattiset taidot (n=89) 2,51 Johtamistaidot (n=89) 2,11 Esimiestaidot (n=89) 1,92 Ohjelmointitaidot (n=89) 1,76 Kielitaito: 2. kotimainen kieli (n=89) 1,64 Kielitaito muut k., taitotaso A (n=48) 1,27 Kielitaito muut kielet, kieli B (n=39) 0,82 Kielitaito muut kielet, kieli C (n=27) 0,48 k.a. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % (ei osaamista) 1 (heikko osaaminen) 2 (tyydyttävä osaaminen 3 (hyvä osaaminen) 4 (erittäin hyvä osaaminen)

8 Tuloksia: Arvio oman yleisen osaamisen kehittymisestä (tietojohtaminen) Analyyttinen ajattelu (n=87) Esiint.taidot ja suull.viest. (n=85) Organisointikyvyt (n=87) Tekn. yleistieto ja ajatt.mall.(n=87) Tiedonhankintataidot (n=86) Ongelmanratkaisutaidot (n=87) Tietotekninen osaaminen (n=87) Ryhmätyöskentelytaidot (n=87) Projektinhallinta (n=87) Luova ajattelu (n=87) Kirjallinen viestintä (n=87) Yksilötyöskentelytaidot (n=87) Ohjelmointitaidot (n=87) Kielitaito: englanti (n=87) Johtamistaidot (n=87) Esimiestaidot (n=87) Kielitaito: äidinkieli (n=86) Kielitaito, muut kielet (n=85) Matemaattiset taidot (n=87) Kielitaito: 2. kotim. kieli (n=87) -0,01 0,66 0,48 0,47 0,32 1,33 1,3 1,3 1,29 1,26 1,26 1,17 1,07 1,05 1,03 0,95 0,92 0,87 0,87 1,

9 Tuloksia: Arvio omista ammatillisista valmiuksista (tietojohtaminen) Ymmärrys tietojärjest. liitynnässä liiketoimint. (n=89) Tietämyksen hallinta (n=89) Kokonaisvalt. yritystoiminnan hahmottaminen (n=89) Liiketoimintatiedon hallinta (n=89) Projektien tai projektitoiminnan johtaminen (n=89) Asiakassuhteiden hallinta (n=88) Aineettoman pääoman hallinta ja johtaminen (n=89) Tietojärjestelmien kehittäminen (n=89) Eettisyys (n=88) Tiedon analysointimenetelmien käyttö (n=88) Toimitusketjun hallinta (n=88) Osaamisen johtaminen (n=88) Toimitusketjun tiedonhallinta (n=89) Myynti ja markkinointi (n=89) Liiketoiminnan johtaminen (n=88) Palveluiden tai palvelutoiminnan johtaminen (n=89) Liiketoim.suunnitelmien laadinta ja/tai arv. (n=89) Prosessien johtaminen (n=89) Kustannusten hallinta (n=88) Toiminnanohjaus (n=89) Henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen (n=89) Kaupan logistiikka (n=89) Vastuullisuus (n=89) Kestävä kehitys (n=89) Riskienhallinta (n=89) Strategiaprosessin hallinta (n=88) Teknologisten innovaatioiden kaupallistaminen (n=88) Tulevaisuuden ennakointimenetelmät (n=89) Tuotetiedon hallinta (n=89) Tuotehallinta (n=89) Turvallisuusjohtaminen (n=89) Rahoituksen suunnittelu (n=89) ,37 2,33 2,27 2,15 2,10 2,09 2,09 2,07 2,00 2,00 1,99 1,99 1,98 1,95 1,90 1,89 1,87 1,85 1,83 1,82 1,80 1,79 1,56 1,51 1,50 1,43 1,40 1,34 1,21 1,10 1,07 2,

10 Tuloksia: Arvio koulutuksen osaamistavoitteiden toteutumisesta (tietojohtaminen) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tunnen oman koulutusalani (tuta/tijo) keskeiset käsitteet Minulla on ymmärrys organisaation toiminnasta sekä perusnäkemys yritysten toiminnasta ja niiden johtamisesta Uskon osaavani käyttää viestintätaitojani ja hankkimaani tietoa oman alani työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla Tunnistan vähintään yhden tekniikan alan keskeiset käsitteet (vastaa muiden kuin tijo/tuta osalta) Osaan soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin Osaan seurata ja tulkita talouden ja tekniikan kehitystä sekä yhteiskunnallista merkitystä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Uskon osaavani esiintyä ja työskennellä viestintä- ja kielitaitoni puitteissa myös kansainvälisissä ja monialaisissa yrityksissä Osaan soveltaa yrityksen toiminnan, suunnittelun, ohjauksen ja seurannan perusmenetelmiä

11 Tuloksia: Arvio omien ammatillisten valmiuksien kehittymisestä (tietojohtaminen) Ymmärrys tietojärjestelm. liitynnässä liiketoim. (n=86) Liiketoimintatiedon hallinta (n=87) Kokonaisvalt. yritystoiminnan hahmottaminen (n=87) Tietojärjestelmien kehittäminen (n=87) Tietämyksen hallinta (n=87) Liiketoiminnan johtaminen (n=87) Tiedon analysointimenetelmien käyttö (n=87) Toiminnanohjaus (n=87) Aineettoman pääoman hallinta ja johtaminen (n=87) Projektien tai projektitoiminnan johtaminen (n=87) Asiakassuhteiden hallinta (n=87) Liiketoimintasuunnitelm. laadinta ja/tai arv. (n=86) Myynti ja markkinointi (n=87) Osaamisen johtaminen (n=87) Palveluiden tai palvelutoiminnan johtaminen (n=87) Toimitusketjun tiedonhallinta (n=86) Toimitusketjun hallinta (n=87) Kustannusten hallinta (n=87) Henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen (n=87) Prosessien johtaminen (n=87) Tulevaisuuden ennakointimenetelmät (n=87) Riskienhallinta (n=87) Strategiaprosessin hallinta (n=86) Vastuullisuus (n=87) Eettisyys (n=87) Teknologisten innovaatioiden kaupallistaminen (n=87) Kaupan logistiikka (n=87) Tuotetiedon hallinta (n=87) Kestävä kehitys (n=87) Turvallisuusjohtaminen (n=87) Tuotehallinta (n=87) Rahoituksen suunnittelu (n=87) ,09 0,95 0,89 0,89 0,89 0,82 0,8 0,79 0,76 0,74 0,72 0,69 0,64 0,6 0,57 0,55 0,55 0,55 0,54 0,47 0,46 0,45 0,45 0,4 0,37 0,36 0,29 0,26 0,25 1,38 1,3 1,

12 Vastausesimerkkejä: Miten koet tähänastisten opintojesi TTY:llä valmentaneen sinua tuleviin DI:n tehtäviin? (tuta) Opintojen alkuvaihe (1. 2. vsk): Yleiskuva yritysten toiminnasta ja keskeiset käsitteet on saatu haltuun. Kehitys on lähtenyt kuitenkin käyntiin vasta käytännössä toisen vuoden alusta, kun pakolliset fysiikat/matikat/kielet eivät enää täytä kalenteria vuosikurssi: En usko että opinnoista saa valtavaa käytännön hyötyä tehtävissä toimiessa. Käytännössä ymmärrys eri teollisuuden aloista ja niihin liittyvistä määritelmistä ja menetelmistä luo pohjan, jonka päälle voi lähteä rakentamaan oikeaa osaamistaan tekemisen kautta vuosikurssi: Tuotantotalouden koulutusohjelman opinnot ovat hyvinkin mielenkiintoisia ja uskon, että teoriaosaamisesta on myös hyötyä tulevaisuudessa. Kuitenkin kursseja voisi liittää paremmin toisiinsa ja varmistaa, että keskeiset asiat eivät pääsisi unohtumaan heti tentin jälkeen

13 Hyödyt Inhimillisen pääoman karttumisen arvioiminen tukee osaamistavoitteiden täyttymistä ja tätä kautta opetuksen laatua Itsearviokysely antaa tietoa vuosikurssitasolla siitä, mitä opiskelijat kokevat oppineensa ja miten he arvioivat osaamisensa ja valmiuksiensa kehittyneen Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää yksittäisten kurssien lisäksi erityisesti opintokokonaisuuksien suunnittelussa ja kehittämisessä Kysely täydentää muita koulutusohjelmien arviointitapoja (kurssiarviot, valmistuvien kyselyt, alumnikyselyt jne.)

14 Kehitettävää/pohdittavaa Miten saadaan vastaajia? Kysely pakolliseksi kaikille koulutusohjelman opiskelijoille (miten toteutetaan?) Opiskelijoiden motivointi (opintojen merkityksen ymmärtää paremmin vasta opintojen edettyä pitemmälle) Tulosten hyödyntäminen Osana TTY:n laatumittaristoa? Opettajien tekemä arvointi? Metataitojen merkitys

15 Lähde Nokelainen, S., Myllärniemi, J. & Pajarre, E Tulevaisuuden diplomi-insinöörit - TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviokyselyn tuloksia. (julkaistaan syksyn aikana)

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Heikkilä Sara Ignatius Jaana Järvinen Marjo-Riitta Kuisma Pirjo Kullaslahti Jaana Mäkelä Eija Nieminen Leena SISÄLLYS

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietojenkäsittely on kasvava ala, jonka sovelluskohteet monipuolistuvat jatkuvasti. Teknologian kehittyminen luo jatkuvasti

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Kymenlaakson

Lisätiedot

Kansainvälisyys halutaan osaksi opiskelijoiden ammattitaitoa ja siihen pyritään seuraavin keinoin:

Kansainvälisyys halutaan osaksi opiskelijoiden ammattitaitoa ja siihen pyritään seuraavin keinoin: POHJOISEN KESKI-SUOMEN OPPIMISKESKUS Opetussuunnitelma 2003-04 3.2.1 Kansainvälisyyteen kasvu Kansainvälisyyteen kasvun tavoitteena tulee olla, että opiskelija tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija Voimassa 01.08 2014

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot