Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS Työnro DI Piritta Laitakari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari"

Transkriptio

1 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos Työnro DI Piritta Laitakari

2 ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen. Samalla on selvitetty Valio Oy:n tontin eteläpuolelle, Herajoen läntiselle teollisuusalueelle, kaavoitettavan uuden teollisuustontin liikenteellisiä vaikutuksia. Työ on tehty Valio Oy:n tilauksesta. Työtä ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet: Jarmo Näsman Jari Jokivuo Ilpo Lehtinen Aili Tuppurainen Elina Mäenpää Mikko Siitonen Valio Oy Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Selvitys on tehty konsulttityönä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Piritta Laitakari, Outi Harju ja Juha Vehmas. Selvityksen projektipäällikkönä on toiminut Elina Ahlqvist. Riihimäellä marraskuussa 2011 Kansikuva: Mikko Siitonen / A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Raportin muut valokuvat: Mikko Siitonen ja Piritta Laitakari / A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

3 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 3 (21) SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Työn lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualue ja liikenneverkko Maankäytön kehittyminen LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENNE-ENNUSTE Nykytilanne Liikenne-ennuste LIITTYMIEN TOIMIVUUS Nykytilanne Ennustetilanne KEHITTÄMISEHDOTUKSET Nykyisten liittymien parantaminen Uudet liittymät Kevyen liikenteen yhteystarpeet YHTEENVETO... 21

4 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 4 (21) 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Työn lähtökohta on liikenneselvityksen laatiminen Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutoksen sekä Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavan liitteiksi. Työssä tarkastellaan Valion meijerin sekä sen eteläpuolelle kaavoitettavan uuden teollisuustontin vaikutusta alueen liikenteeseen. 1.2 Suunnittelualue ja liikenneverkko Kaavoitettavat alueet sijaitsevat Riihimäen kaupungin alueella keskustan lounaispuolella, Herajoen läntisellä teollisuusalueella. Alue sijoittuu valtatien 3 länsipuolelle. Suunnittelualueen länsipuolelle on suunnitteilla Kalmun pientalovaltainen asuinalue, jonka korjattu osayleiskaavaehdotus on valmistunut keväällä Tarkastelualue sisältyy Kalmun osayleiskaavaan. Kuvassa 1 on esitetty tässä selvityksessä tarkasteltavan alueen sijainti. Kuva 1. Tarkastelualueen karkea sijainti.

5 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 5 (21) Tarkemman tarkastelun kohteeksi rajataan kaavoitettavien tonttien lähiympäristö eli Meijerintie ja sen jatke etelään sekä liittymät maantielle 130. Viiteen keskeiseen liittymään (kuva 2) tehdään toimivuustarkastelut. Tarkasteltavia liittymiä ovat: maantien 130 ja Meijerintien liittymä, Meijerintien ja Vanhan Kormuntien liittymä, Meijerintien ja Kalmun pääkokoojakadun uusi liittymä, Meijerintien ja Retkiojantien uusi liittymä sekä Retkiojantien liittymä maantielle 130. Tarkastelussa ei huomioida alueen eteläpuolelle suunniteltua Arolammin eritasoliittymää, sillä sen rakentamisaikataulu on vielä avoin. Näin myös varmistetaan liikenneverkon toimivuus siinä tapauksessa, että eritasoliittymää ei rakenneta lähivuosikymmenten aikana. Kuva 2. Suunnittelualue; tarkasteltavat liittymät on merkitty punaisilla ympyröillä. Ajoneuvoliikenne Suunnittelualueen ohi kulkee valtatie 3 Helsingistä Tampereelle ja edelleen Vaasaan. Valtatien rinnalla, suunnittelualueen kohdalla sen itäpuolella, kulkee maantie 130, joka on seudullinen pääväylä Vantaalta Riihimäen, Hämeenlinnan ja Valkeakosken kautta Tampereelle. Valtatie 3 on suunnittelualueen kohdalla kaksiajoratainen moottoritie, jonka nopeusrajoitus on kesällä 120 km/h ja talvella 100 km/h. Moottoritiellä ei ole

6 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 6 (21) tievalaistusta meijerin kohdalla. Lähimmät moottoritien liittymät sijaitsevat noin kilometrin päässä pohjoisessa (liittymä nro 19) ja noin kuuden kilometrin päässä etelässä (liittymä nro 17). Suunnittelualueen eteläpuolelle on suunniteltu uutta Arolammen eritasoliittymää, josta lähtisi itään päin Riihimäen eteläinen ohikulkutie, ns. Arolammin orsi. Maantien 130 nopeusrajoitus on Meijerintien liittymän kohdalla ja pohjoispuolella 60 km/h ja sen eteläpuolella suunnittelualueen kohdalla 80 km/h. Tie on valaistu. Maantie 130 on koko suunnittelualueella osa erikoiskuljetusten runkoreittiä. Meijerintie on hallinnollisesti katu, Vanha Kormuntie ja Retkiojantie ovat yksityisteitä. Meijerintien liikenne on lähes täysin Valion meijerin liikennettä. Vanha Kormuntie ja Retkiojantie ovat vähäliikenteisiä ja maaseutumaisia kyläteitä, Meijerintien katuympäristö on kaupunkimaisempi. Meijerintien ja Vanhan Kormuntien nopeusrajoitus on suunnittelualueella 40 km/h, Retkiojantien 50 km/h. Retkiojantie ylittää valtatien 3 kapeahkolla sillalla (kuva 3). Kuva 3. Valtatien 3 ylittävä Retkiojantien silta maantien 130 suunnasta katsottuna. Kevyt liikenne Maantien 130 tai valtatien 3 varrella ei ole kevyen liikenteen väyliä suunnittelualueen kohdalla. Meijerintien ja maantien 130 liittymässä on kevyen liikenteen alikulku. Kevyen liikenteen väylä jatkuu liittymästä itään päin Parmalan alueelle, josta on myös kevyen liikenteen yhteys Riihimäen keskustaan. Myös liittymän yhteydessä sijaitseville linja-autopysäkeille johtaa kevyen liikenteen väylät.

7 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 7 (21) Meijerintiellä on erillinen kevyen liikenteen väylä. Meijerintien jatkamisen yhteydessä myös kevyen liikenteen väylää jatketaan Retkiojantien liittymään asti. Retkiojantien nykyisen ylikulkusillan viereen suunnitellaan erillisen kevyen liikenteen sillan rakentamista. Vanhalla Kormuntiellä ei ole kevyen liikenteen väyliä lukuun ottamatta Meijerintien alittavaa kevyen liikenteen väylää ja alikulkua, joka on sallittu myös ratsukoille (kuva 4). Retkiojantiellä ei ole kevyen liikenteen väyliä. Valion meijerin tontilla sijaitsevalta rivitaloalueelta johtaa silta valtatien 3 yli maantielle 130. Silta on sallittu ajoneuvoliikenteelle, mutta se on lähinnä kevyen liikenteen käytössä, koska varsinainen ajoreitti rivitalojen pihaan kulkee Meijerintien kautta. Kuva 4. Meijerintien alittava kevyen liikenteen alikulku Vanhan Kormuntien suunnasta katsottuna. Joukkoliikenne Suunnittelualueella ei kulje joukkoliikenteen reittejä. Lähimmät joukkoliikenneyhteydet ovat seutuliikenteen linjat maantiellä 130 sekä paikallisliikenteen linjat 4 ja 7 maantien 130 itäpuolella sijaitsevalle Parmalan alueelle. Seutuliikenteen pysäkit sijaitsevat maantien 130 ja Meijerintien liittymässä, Meijerin ylikulkusillan kohdalla sekä maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymässä. Meijerintien liittymän yhteydessä oleville pysäkeille pääsee jalkakäytäviä pitkin, muille pysäkeille ei ole erillisiä kevyen liikenteen yhteyksiä.

8 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 8 (21) Pitkänmatkan pikavuorolinjat ajavat valtatietä 3 pitkin, mutta suunnittelualueella ei ole pikavuoropysäkkejä. Lähimmät pysäkit ovat Herajoen eritasoliittymän yhteydessä alueen pohjoispuolella. Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa on esitetty alueelle maantien 130 ja Meijerintien kautta kulkeva linja-autoreitti. Pysäkit sijoittuisivat kokoojakatujen varsille. Liikenneturvallisuus Liikenneonnettomuustiedot on koottu Liikenneviraston Tierekisteriaineistosta, joten niissä näkyvät vain yleisillä teillä tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. Tarkastelualueella eli Retkiojantien ja Meijerintien liittymien välillä maantiellä 130 on tapahtunut vuosien aikana neljä loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta ja kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Kolme näistä onnettomuuksista on tapahtunut Meijerintien liittymässä. Valtatiellä 3 on tarkastelualueen kohdalla tapahtunut vuosien aikana kaksi loukkaantumiseen johtanutta ja 13 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. 1.3 Maankäytön kehittyminen Tarkastelussa otetaan huomioon Valion meijerin laajentamista koskevat suunnitelmat Valiolta saadun liikenne-ennusteen mukaisesti. Eteläisen teollisuustontin maankäytön oletetaan rakentuvan ennustevuoteen 2030 mennessä kokonaan. Sen arvioidaan tuottavan liikennettä pinta-alaan nähden samassa suhteessa kuin Valion meijerin. Kalmun osayleiskaavan tavoitevuosi on 2030, joten kaava-alue oletetaan koko laajuudeltaan rakennetuksi tämän tarkastelun ennustevuoteen 2030 mennessä. Kalmun asuinalueen tuottaman liikenteen määrää on arvioitu vuonna 2009 valmistuneessa Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa, jonka mukaisesti Kalmun alueen liikennetuotokset tässä tarkastelussa huomioidaan. Maankäytön kehittymisen lisäksi otetaan huomioon liikenteen yleinen kasvu kunta- ja tieluokkakohtaisten kasvukertoimien mukaisesti.

9 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 9 (21) 2 LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENNE-ENNUSTE 2.1 Nykytilanne Alueella on tehty liikennelaskennat tarkasteltavissa maantien 130 liittymissä tiistaina klo (Meijerintien liittymä) ja keskiviikkona klo (Retkiojantien liittymä). Liikennelaskennan perusteella määritetty iltahuipputunti on klo Iltahuipputunnin liikennevirrat on esitetty kuvassa 5. Kuva 5. Maantien 130 ja Meijerintien liittymän (vas.) sekä maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymän (oik.) iltahuipputunnin liikennemäärät nykytilanteessa liikennelaskennan mukaan. Lasketuissa liittymissä iltahuipputunnin (klo ) suurimmat liikennevirrat kulkevat pohjoiseen kohti Riihimäen keskustaa. Kynttiläntieltä ja Meijerintieltä tulee maantielle 130 työmatkaliikennettä, Meijerintieltä myös Valion meijerin kuljetuksia. Meijerintiellä raskaan liikenteen osuus on noin 19 %, Kynttiläntiellä noin 5 % ja maantiellä 130 tarkastelukohdasta riippuen 4 8 %. Retkiojantien liikennemäärä oli laskenta-ajankohtana niin pieni, ettei laskenta anna luotettavaa tietoa raskaan liikenteen osuudesta. Suunnittelualueen keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL) on esitetty kuvassa 5. Valtatien 3 KVL on suunnittelualueen kohdalla nykytilanteessa (v. 2010) noin ajon./vrk. Maantien 130 KVL on Meijerintien pohjoispuolella noin ajon./vrk, Meijerintien ja Retkiojantien välillä noin ajon./vrk ja Retkiojantien liittymän eteläpuolella noin ajon./vrk. Meijerintien KVL on noin 1300 ajon./vrk. Vanhan Kormuntien KVL on noin 150 ajon./vrk ja Retkiojantien samoin noin 150 ajon./vrk.

10 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 10 (21) Kuva 6. Keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL) suunnittelualueella nykytilanteessa (v. 2010). Taulukossa 1 on esitetty Valion meijerin päivä- ja yöajan liikennemäärät sekä liikenteen suuntautuminen ilmansuunnittain. Suurin osa länteen (Forssan suuntaan) menevistä ajoneuvoista lähtee meijerin alueelta ensin maantietä 130 pohjoiseen, sillä suoraan länteen johtava Vanha Kormuntie on kapea ja mutkainen. Pääosa Valion henkilöliikenteestä suuntautuu pohjoiseen, raskaan liikenteen pääsuunta on Etelä-Suomi. Taulukko 1. Valion meijerin liikenne ja sen suuntautuminen vuonna Lähde: Valio Oy. Liikennemäärä Etelään (Helsinki) Pohjoiseen (Tampere) Itään (Lahti) Länteen (Forssa) Yhteensä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Liikennemäärä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Nykytilanne 2008 yhteensä Liikenne-ennuste Liikenne-ennusteen muodostamisen lähtökohtana ovat olleet Valio Oy:n laatima arvio Riihimäen meijerin liikennemääristä vuonna 2025, Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelman liikenne-ennuste, liikennelaskentatiedot sekä liikenteen yleisen kasvun kuntaennuste (Tulevaisuuden näkymiä 4/2007). Maankäytön synnyttämä kasvu Valion meijerin kokonaisliikenteen arvellaan kasvavan lähes 60 % vuoteen 2030 mennessä. Raskaan liikenteen määrän arvioidaan yli kaksinkertaistuvan,

11 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 11 (21) henkilöliikenne lisääntyy noin 23 %. Suurin kokonaiskasvu tapahtuu etelään suuntautuvan liikenteen määrässä. Taulukko 2. Valion meijerin liikenne-ennuste vuodelle Lähteet: Valio Oy, yleiset kasvukertoimet. Liikennemäärä Etelään (Helsinki) Pohjoiseen (Tampere) Itään (Lahti) Länteen (Forssa) Yhteensä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Liikennemäärä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Ennustetilanne 2030 yhteensä Eteläisen tontin toimintojen arvioidaan synnyttävän liikennettä samaan tapaan kuin Valion meijerin. Eteläisen tontin liikenne-ennuste on laadittu Valion liikenne-ennusteen perusteella kertomalla Valion liikennemäärät tonttien pintaalojen suhdeluvulla. Eteläisen tontin liikennemäärä-arvio vuodelle 2030 on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Eteläisen teollisuustontin liikenne-ennuste vuodelle Lähteet: Riihimäen kaupunki, Valio Oy, yleiset kasvukertoimet. Liikennemäärä Etelään (Helsinki) Pohjoiseen (Tampere) Itään (Lahti) Länteen (Forssa) Yhteensä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Liikennemäärä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Ennustetilanne 2030 yhteensä Kalmun asuinalueen tuottaman liikenteen määrää ja suuntautumista on arvioitu Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa. Suuntautumisarvioita on tämän työn yhteydessä tarkennettu työssäkäyntitietojen perusteella. Kalmun liikenne-ennuste vuodelle 2030 on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Kalmun asuinalueen liikenne-ennuste vuodelle Lähde: Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelma, SITO Liikennemäärä (KVL) Etelään Pohjoiseen Itään (keskustaan) Länteen Yhteensä Vuonna 2030 yhteensä

12 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 12 (21) Liikenteen yleinen kasvu Liikenne-ennusteen taustalla oleva kunta- ja tieluokkakohtainen tieliikenteen kuntaennuste on laadittu vuonna Tämän jälkeen liikenteen kasvu on ensin hidastunut taloustaantuman takia ja sitten jälleen vilkastunut. Ennusteen kasvukertoimet on annettu aikaväleille ja (taulukko 5). Näiden kertoimien ja liikennelaskentatietojen perusteella on asiantuntijaarviona muodostettu tieluokkakohtaiset kasvukertoimet välille Nämä kertoimet on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Liikenne-ennusteen muodostamisessa käytetyt yleiset kasvukertoimet. Lähde: Tulevaisuuden näkymiä 4/2007: Tieliikenteen kuntaennuste vuosille (muokattu). Riihimäki valtatie 1,49 1,39 seututie, katu 1,37 1,30 Liikenne-ennuste vuodelle 2030 muodostetaan yhdistämällä maankäytön aiheuttama liikenteen kasvu sekä liikenteen yleinen kasvu. Vuoden 2030 keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL) on esitetty kuvassa 7 ja iltahuipputunnin liikennevirrat kuvassa 8. Kuva 7. Keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL) suunnittelualueella ennustetilanteessa v Vuonna 2030 valtatien 3 KVL on suunnittelualueen kohdalla noin ajon./vrk. Maantien 130 KVL on Meijerintien pohjoispuolella noin ajon./vrk, Meijerintien ja Retkiojantien välillä noin ajon./vrk ja Retkiojantien eteläpuolella noin ajon./vrk. Uusi yhteys Meijerintieltä Retkiojantielle mahdollistaa meijerin ja teollisuusalueen liikenteen jakautumisen kahteen liittymään. Meijerintien ja Retkiojantien välisellä osuudella maantien 130 liikenne lisääntyy vähemmän kuin muualla, kun Meijerintieltä etelään menevät kulkevat eteläisen liittymän kautta ja muihin ilmansuuntiin menevät pohjoisen liittymän kautta.

13 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 13 (21) Kuva 8. Suunnittelualueen iltahuipputunnin liikennemäärät ennustetilanteessa v Meijerintien liikennevirta on suurimmillaan Vanhan Kormuntien ja maantien 130 välillä: noin ajon./vrk. Meijerin kohdalla KVL on noin ajon./vrk ja eteläisen teollisuustontin kohdalla noin ajon./vrk. Kalmun kokoojakadun KVL on noin ajon./vrk. Pieni osa Kalmun alueen liikenteestä käyttää Vanhaa Kormuntietä, jonka KVL on noin 450 ajon./vrk. Retkiojantien liikennemäärä kasvaa vähiten: vuoden 2030 ennustetilanteessa se on noin 200 ajon./vrk, paitsi Meijerintien ja maantien 130 välisellä osuudella, jossa se on noin ajon./vrk.

14 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 14 (21) 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS Toimivuustarkastelut on tehty Synchro/SimTraffic 7, Capcal ja DanKapohjelmilla. Palvelutasoluokat perustuvat keskimääräisiin viivytyksiin HCM2000 -käsikirjan mukaisesti. 3.1 Nykytilanne Nykytilanteessa liittymät toimivat iltahuipputunnin aikanakin hyvin. Maantien 130 ja meijerintien sekä maantien 130, Kynttiläntien ja Retkiojantien liittymien palvelutasoluokat tulosuunnittain on esitetty kuvassa 9. Meijerintien ja Vanhan Kormuntien liittymään ei nykytilanteessa tehty toimivuusanalyysejä, koska liittymän liikennemäärät ovat niin pienet, että se toimii varmasti. Pääsuunnan toimivuus on molemmissa liittymissä erittäin hyvä, koska sivusuunnilla on väistämisvelvollisuus. Sivusuunnilla palvelutasoluokka on nykytilanteessa B, hyvä, paitsi Retkiojantieltä ja Kynttiläntieltä vasemmalle kääntyvillä, joiden palvelutasoluokka on C, tyydyttävä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että tarkasteltavat liittymät toimivat nykytilanteessa tavallisen arkiiltahuipputunnin aikana riittävän hyvin. Kuva 9. Maantien 130 liittymien palvelutasoluokat nykytilanteessa. 3.2 Ennustetilanne Tarkastelualueen liittymien toimivuutta arvioitiin vuoden 2030 ennustetussa liikennetilanteessa. Kuvassa 10 on esitetty liittymien toimivuus tulosuunnittain ennustetilanteessa v Maantien 130 liittymien toimivuus heikkenee merkittävästi liikennemäärien kasvaessa. Pääsuunnan palvelutaso säilyy erittäin hyvänä sivusuuntien väistämisvelvollisuuden takia, mutta liittyminen sivusuunnalta päätielle on erittäin

15 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 15 (21) vaikeaa. Meijerintien palvelutasoluokka on F, erittäin huono, ja iltahuipputunnin keskimääräiset viivytykset ovat selvästi yli minuutin mittaisia. Liittyminen Retkiojantieltä ja Kynttiläntieltä maantielle 130 toimii myös huonosti: kaikkien tulosuuntien palvelutasoluokka on E F, huono erittäin huono. Maantien 130 liittymien parantamismahdollisuuksia käsitellään seuraavassa luvussa. Kuva 10.Liittymien palvelutasoluokat osatulosuunnittain ennustetilanteessa v Muut tarkastellut liittymät toimivat ennustetilanteessakin palvelutasolla hyvä tai erittäin hyvä, eikä sujuvuusongelmia ole odotettavissa.

16 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 16 (21) 4 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 4.1 Nykyisten liittymien parantaminen Mt 130 x Meijerintie Kanavoidun tasoliittymän liikenteellisen toimivuuden parantamisen vaihtoehdot ovat valo-ohjaus ja kiertoliittymä. Kuvassa 11 on esitetty maantien 130 ja Meijerintien liittymän palvelutasoluokat ennustevuonna 2030 tilanteessa, jossa nykyiseen liittymään lisätään liikennevalo-ohjaus. Valo-ohjattuna liittymä toimii keskimäärin hyvin. Heikoimman suunnan palvelutasoluokka on ennustevuoden 2030 iltahuipputunnin aikana C, tyydyttävä, ja lähellä palvelutasoluokkaa B, hyvä. Kuva 11. Maantien 130 ja Meijerintien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana valo-ohjattuna. Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa maantien 130 ja Meijerintien liittymä esitetään parannettavaksi kiertoliittymänä. Kiertoliittymä on muita tasoliittymätyyppejä turvallisempi ja sen ylläpitokustannukset ovat valo-ohjattua liittymää pienemmät. Kuvassa 12 on esitetty maantien 130 ja Meijerintien liittymän toimivuus ennustevuoden 2030 iltahuipputunnin aikana tavallisena kiertoliittymänä. Eteläisen tulosuunnan palvelutasoluokka on E, huono. Kiertoliittymän toimivuutta voidaan parantaa toteuttamalla se ns. turbokiertoliittymänä, jossa etelästä tulee kaksi ajokaistaa: omat kaistat suoraan ajaville ja vasemmalle kääntyville. Näin kaikkien tulosuuntien palvelutaso on ennustetilanteessa vähintään C, tyydyttävä (kuva 12), ja kiertoliittymä kestää jopa 20 % ennustettua suuremman liikenteen kasvun. Lisäkaista pohjoisesta Meijerintielle kääntyville parantaisi liittymän toimivuutta vieläkin enemmän. Mahdolliset aamuhuipputunnin ongelmat pohjoisella tulosuunnalla ratkeaisivat edellä kuvatulla toisella lisäkaistalla.

17 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 17 (21) Kuva 12. Maantien 130 ja Meijerintien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana kahdessa erilaisessa kiertoliittymävaihtoehdossa. Mt 130 x Retkiojantie Maantien 130 nopeusrajoitusta laskemalla Retkiojantien liittymä toimisi ennustetilanteessa hieman nykyliittymää paremmin: 60 km/h nopeudella sivusuuntien palvelutasoluokat olisivat välillä B E, hyvä huono (kuva 13). Kuva 13. Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 aikana tilanteessa, jossa maantien nopeusrajoitus on liittymän kohdalla 60 km/h. Retkiojantieltä suoraan ja vasemmalle ajavien palvelutasoluokkaa E, huono, ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä. Lisäksi todellinen palvelutaso saattaa

18 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 18 (21) olla jopa arvioitua heikompi, mikäli pääsuunnan liikennevirran nopeus ei alennetusta nopeusrajoituksesta huolimatta laske riittävän alas. Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa esitetään kaksi vaihtoehtoa maantien 130, Kynttiläntien ja Retkiojantien liittymän parantamiseksi: nykyinen kanavoitu liittymä valo-ohjattuna tai kiertoliittymä. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy uusi kevyen liikenteen silta nykyisen Retkiojantien sillan viereen. Valo-ohjattuna liittymän toimivuus paranisi selvästi nykyliittymään verrattuna. Kuvassa 14 on esitetty valo-ohjatun liittymän toimivuus vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana. Sivusuuntien palvelutasoluokka olisi C, tyydyttävä, ja pääsuunnan A B, erittäin hyvä hyvä. Kuva 14. Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana liikennevalo-ohjattuna. Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymä toimisi kiertoliittymänä keskimäärin hyvin (kuva 15), sillä heikoimmankin tulosuunnan palvelutasoluokka vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana olisi C, tyydyttävä, ja lähellä palvelutasoluokan B, hyvä, rajaa. Kiertoliittymä kestäisi ruuhkautumatta noin 20 % ennustettua suuremman liikenteen kasvun. Raskaan liikenteen määrä liittymässä on poikkeuksellisen suuri, mikä on otettava huomioon mahdollisen kiertoliittymän suunnittelussa. Retkiojantien sillan soveltuvuutta kahden raskaan ajoneuvon kohtaamiseen ei tarkasteltu tämän työn yhteydessä. Meijerintie x Vanha Kormuntie Meijerintien ja Vanhan Kormuntien liittymä toimii ennustetilanteessa palvelutasolla B, hyvä, eikä erityisiä parantamistarpeita ole odotettavissa.

19 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 19 (21) Kuva 15. Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana kiertoliittymänä. 4.2 Uudet liittymät Meijerintien ja Kalmun kokoojakadun liittymä sekä Meijerintien ja Retkiojantien liittymä toimivat ennustetilanteessa vuonna 2030 tavallisina kanavoimattomina tasoliittyminä hyvin. Kehittämistarpeita tai muuta erityisesti huomioitavaa ei havaittu tarkastelussa. 4.3 Kevyen liikenteen yhteystarpeet Työpaikka-alueita suunniteltaessa kaikkien kulkutapojen huomioon ottaminen on tärkeää. Työpaikalle on voitava kulkea myös joukkoliikenteellä, kävellen tai pyöräillen. Suunnittelualueen nykyiset kevyen liikenteen reitit on kuvattu tarkemmin luvussa 1.2 Suunnittelualue ja liikenneverkko. Meijerintien vierellä kulkee korkealuokkainen kevyen liikenteen väylä, jota on syytä jatkaa Meijerintien jatkamisen yhteydessä. Kalmun asuinalueen kevyen liikenteen yhteydet ja joukkoliikenneratkaisut ja niiden liittyminen nykyverkkoon on alustavalla tasolla suunniteltu Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa. Muut kevyen liikenteen yhteystarpeet liittyvät linja-autopysäkkien sijaintiin. Yhteystarpeet on esitetty kuvassa 16. Tarkastelualueen suurimmat kevyen liikenteen yhteyspuutteet ovat maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymässä, jossa linja-autopysäkeille ei ole järjestetty erillisiä kevyen liikenteen reittejä, vaan kulku tapahtuu maantien pientareella. Liittymässä ei myöskään ole suojateitä, joten ruuhka-aikaan tien ylittäminen on vaikeaa ja turvatonta. Liittymässä suoritetussa liikennelaskennassa havaittu pysäkkien käyttäjämäärä oli erittäin pieni. Suunniteltu uusi teollisuustontti ja kevyen liikenteen silta lisäävät todennäköisesti kevyen liikenteen

20 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 20 (21) määrää liittymässä, joten kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen on tärkeää. Meijerin kohdalla sijaitsevan ylikulkusillan läheisyydessä on seutuliikenteen linja-autopysäkkipari maantiellä 130. Näille pysäkeille ei ole erillisiä kevyen liikenteen yhteyksiä. Nykyinen autoliikenteelle sallittu silta muutetaan kevyen liikenteen sillaksi, jolloin turvallisten, maantien 130 ylittävien tai alittavien, jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien tarve kasvaa ja merkitys korostuu. Kuva 16. Kevyen liikenteen yhteystarpeet ja tulevat kevyen liikenteen ylikulkusillat suunnittelualueella.

21 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 21 (21) 5 YHTEENVETO Lähtökohdat Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan Valio Oy:n Herajoen meijerin tontilla on käynnissä asemakaavan muutos, ja samaan aikaan kaupunki kaavoittaa meijerin eteläpuolella sijaitsevan Herajoen läntistä teollisuusaluetta. Tämä liikenneselvitys liittyy näihin asemakaavoihin. Meijerin länsipuolella sijaitsee tuleva Kalmun asuinalue. Meijerin laajennus ja sen eteläpuolelle suunniteltu uusi teollisuustontti tuottavat runsaasti raskasta liikennettä, joka suuntautuu Riihimäeltä eri puolille Suomea. Raskaan liikenteen osuus meijerin ja uuden teollisuustontin ennustetilanteen (v. 2030) iltahuipputunnin liikenteestä on yli 50 %. Ennustetilanne Asemakaava-alueiden lisäksi tarkastelussa on huomioitu Kalmun asuinalueen liikenne sekä liikenteen yleinen kasvu. Vuoteen 2030 mennessä maantien 130 liikennemäärä kasvaa merkittävästi koko tarkastelualueella: Retkiojantien eteläpuolella noin 80 %, Retkiojantien ja Meijerintien välillä noin 55 % ja Meijerintien pohjoispuolella noin 150 % nykytilanteeseen verrattuna. Nykytilanteessa tarkasteltavissa liittymissä ei ole toimivuusongelmia. Ennustevuoteen 2030 mennessä tarkasteltavat maantien 130 liittymät ruuhkautuvat pahasti, ja liittyminen sivusuunnalta päätielle vaikeutuu kohtuuttomasti. Muissa tarkastelualueen liittymissä ei esiinny toimivuusongelmia ennustetilanteessa. Jatkotoimenpiteet Maantien 130 liittymien parantaminen on välttämätöntä seuraavien vuosikymmenten aikana, mikäli tarkastelualueen maankäyttö kehittyy oletetun mukaisesti. Vaihtoehtoja ovat valo-ohjatut liittymät tai kiertoliittymät. Maantien 130 ja Meijerintien liittymä toimii tavallisena yksikaistaisena kiertoliittymänä huonosti, mutta osittain kaksikaistaisena turbokiertoliittymänä sen palvelutaso on yhtä hyvä kuin valo-ohjatun liittymän. Maantien 130, Kynttiläntien ja Retkiojantien liittymässä yksikaistainen kiertoliittymä ja valo-ohjattu liittymä ovat palvelutasoltaan yhtä hyviä ratkaisuja. Liittymien parantamisen suunnittelussa on otettava huomioon erikoiskuljetukset, sillä maantie 130 on koko tarkastelualueella osa erikoiskuljetusten runkoreittiä. Meijerintien vierellä kulkee kevyen liikenteen väylä, jolta on yhteydet maantien 130 ja Meijerintien liittymässä oleville linja-autopysäkeille. Maantien 130, Kynttiläntien ja Retkiojantien liittymän linja-autopysäkeille ei ole olemassa kevyen liikenteen väyliä. Liittymän kevyen liikenteen yhteydet on syytä suunnitella ja rakentaa viimeistään yhtä aikaa Retkiojantien kevyen liikenteen sillan kanssa. Myös Meijerin ylikulkusillan läheisyydessä sijaitsevien pysäkkien kevyen liikenteen yhteydet ovat puutteelliset. Kalmun asuinalueen kevyen liikenteen reitit on alustavasti suunniteltu osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa.

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET 20.5.2014 Esipuhe Kanta-Hämeen valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan mm. Moreenin ja Harvialan alueiden liikennekysymyksiä. Yksi niistä on ns.

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Turrin asemakaavan liikenneselvitys

Turrin asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Juha Mäkinen Tero Backman Antti Räikkönen 20.10.2015 2 (21) 20.10.2015 SISÄLTÖ 1 SUUNNITTELUALUE... 3 1.1 Tavoite... 3 1.2 Liikenneverkko... 3 1.3 Liikenneonnettomuudet... 6 2 LIIKENNEMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2014

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Box 2 - Boxin työpaikka-alueen asemakaava, Sipoo. Liikenneselvitys

Box 2 - Boxin työpaikka-alueen asemakaava, Sipoo. Liikenneselvitys Liikenneselvitys 4.3.2016 2 (13) Liikenneselvitys Tiivistelmä Sipoon kunta on kaavoittamassa työpaikka-aluetta valtatien 7, maantien 170 (Uusi Porvoontie) ja maantien 11746 (Kilpilahdentie) väliselle alueelle

Lisätiedot

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu Katuverkkotarkastelu Rovaniemen kaupunki Sito Oy 2008 2 SISÄLTÖ 1. NYKYTILANNNE JA SUUNNITELMAN TAVOITTEET 3 1.1 Sijainti 3 1.2 Katuverkko, maantiet ja liikennetiedot 3 1.3 Maankäyttö ja ympäristö 3 1.4

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS Seinäjoen kaupunki Sito Oy Strafica Oy 6.5.2010 Seinäjoen Kauppa-Joupin liikenneselvitys 2 ESIPUHE Tämä 6.5.2010 päivätty Kauppa-Joupin liikenneselvityksen

Lisätiedot

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 11.5.2016 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot