Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki"

Transkriptio

1 Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki ALUEVARAUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Valio Oy Huhtikuu 2012

2 ALKUSANAT Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan Valio Oy Herajoen meijerin suunniteltu laajennus ja sen eteläpuolelle kaavoitettava uusi teollisuusalueen laajennus tulevat lähitulevaisuudessa synnyttämään runsaasti raskasta liikennettä, joka suuntautuu Riihimäeltä eri puolille Suomea. Osayleiskaavassa on esitetty uusi katuyhteys Herajoen teollisuusalueelta kohti etelää, joka kytkeytyy Meijerintien jatkeen kautta maantiehen 130. Nykyiset järjestelyt Retkiojantiellä ja maantiellä 130 eivät ole riittävät tulevaan tilanteeseen. Tästä syystä Meijerintien ja maantien 130 liittymää on päätetty parantaa rakentamalla nykyisen nelihaaraisen tasoliittymän tilalle kiertoliittymä. Työn tilaajana on ollut Riihimäen kaupunki ja Valio Oy. Riihimäen kaupungilta työhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuo, kaavoitusinsinööri Ilpo Lehtinen ja katusuunnittelija Jussi Kivistö. Aluevaraussuunnitelma on tehty talven aikana konsulttityönä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet ins. Jarmo Mikkonen (projektipäällikkö ja pääsuunnittelija), ins. Kari Niemi (siltojen vaihtoehtovertailu), DI Piritta Laitakari (liittymän toimivuustarkastelut) ja DI Laura Knuuttila (vaikutukset ja raportointi). Riihimäellä huhtikuussa 2012 Kansikuva: Nykyinen maantien 130 ja Retkiojantien liittymä. (A-Insinöörit Suunnittelu Oy)

3 3 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohta ja tavoitteet Työn lähtökohta ja tavoitteet Suunnittelualue Liittyminen muuhun suunnitteluun Maankäyttö ja kaavoitustilanne Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet Liikennemäärät ja liikenne-ennuste Liikenneturvallisuus Maaperä ja pohjaolosuhteet Kunnallistekniset rakenteet ja kaapelit Nykytilanteen yhteenveto Vaihtoehtotarkastelut Liittymätyyppi Siltavaihtoehdot Aluevaraussuunnitelma Autoliikenteen järjestelyt Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyt Sillat Vaikutukset Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet... 15

4 4 (15) 1 Lähtökohta ja tavoitteet 1.1 Työn lähtökohta ja tavoitteet Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan Valio Oy Herajoen meijerin suunniteltu laajennus ja sen eteläpuolelle kaavoitettava teollisuusalueen laajennus tulevat lähitulevaisuudessa synnyttämään runsaasti raskasta liikennettä, joka suuntautuu Riihimäeltä eri puolille Suomea. Nykyinen alueen tieverkko ei riitä palvelemaan kasvavia liikennemääriä. Kalmun osayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto ) on esitetty teollisuusalueelta uusi katuyhteys kohti etelää ja se kytkeytyy Retkiojantien kautta maantiehen 130. Meijerin tontin asemakaavamuutoksen ja meijerin eteläpuolella sijaitsevan Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavoituksen yhteydessä on laadittu liikenneselvitys ( /A-Insinöörit Suunnittelu Oy), jossa tarkasteltiin meijerin ja teollisuustontin liikenteellisiä vaikutuksia läheisellä liikenneverkolla. Liikenneselvityksessä todettiin, että Retkiojantien ja maantien 130 nykyinen liittymä ei toimi ennustetilanteen mukaisilla liikennemäärillä, ja liittymän toimivuus tulee varmistaa muuttamalla nykyinen tasoliittymä kiertoliittymäksi tai valo-ohjatuksi liittymäksi. Kiertoliittymä koettiin parhaaksi ratkaisuksi liittymän ongelmiin. Aluevaraussuunnitelman tavoitteena on suunnitella nykyisen kanavoidun nelihaaraliittymän muuttaminen kiertoliittymäksi asemakaavoitusta palvelevalla tarkkuudella. 1.2 Suunnittelualue Suunnittelualue on maantien 130, Kynttilätien ja Retkiojantien nelihaarainen tasoliittymä Riihimäellä, noin 5 km Riihimäen keskustan eteläpuolella (kuva 1). Maantie 130 on seudullinen pääväylä Vantaalta Riihimäen, Hämeenlinnan ja Valkeakosken kautta Tampereelle. Kynttilätie on maantiehen liittyvä katu ja Retkiojantie on yksityistie. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Retkiojan risteyssilta, joka sijaitsee Retkiojantiellä, noin 100 m etäisyydellä maantien 130 liittymästä.

5 5 (15) Kuva 1. Suunnittelualue: maantien 130, Retkiojantien ja Kynttilätien liittymä Riihimäellä. 1.3 Liittyminen muuhun suunnitteluun Uudessa asemakaavaluonnoksessa esitetty katuyhteys suunnittelukohteelta yli valtatien 3 kohti pohjoista sisältää ajoradan ja välikaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän. 1.4 Maankäyttö ja kaavoitustilanne Suunnittelualue sisältyy vuonna 2011 hyväksyttyyn Kalmun osayleiskaavaan. Valtatien 3 länsipuolella on voimassa oleva Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaava, jota ollaan parhaillaan muuttamassa ja laajentamassa tilaa vaativan teollisuustoiminnan tarpeisiin. Asemakaavan laajentumisen myötä suunnittelualueelle muodostuu asemakaava. Myös maantien 130 itäpuolella on voimassa oleva asemakaava. Kuvassa 2 on esitetty ajantasa-asemakaavaote suunnittelualueen kohdalla.

6 6 (15) Kuva 2. Ajantasakaavaote ( ) suunnittelualueen kohdalta. 1.5 Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet Poikkileikkaus ja nopeusrajoitus Maantie 130 on yksiajoratainen poikkileikkaukseltaan 9,0/7,0 m väylä. Suunnittelualueen kohdalla nopeusrajoitus on 80 km/h. Retkiojantie on yksityistie ja sen päällysteleveys on 6,5 m. Kynttilätie on katu, jonka päällysteleveys on 9,0 m. Retkiojantien ja Kynttilätien nopeusrajoitus on 50 km/h. Liittymä Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttilätien liittymä on pääsuunnassa ajoratamaalauksin kanavoitu tasoliittymä. Retkiojantie ja Kynttilätie ovat väistämisvelvollisia sivusuuntia. Kynttilätien sivusuunnalla on tulppasaareke. Pääsuunnassa, maantiellä 130 on molemmis-

7 7 (15) ta suunnista kääntymiskaistat vasemmalle. Etelästä päin on lisäksi erillinen kääntymiskaista oikealle Kynttilätielle. Retkiojan risteyssilta Retkiojan risteyssilta sijaitsee noin 100 m maantien 130 liittymästä länteen, jossa Retkiojantie ylittää valtatien 3. Retkiojan risteyssilta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka jännemitat ovat 28,0 m + 28,0 m. Sillan hyötyleveys on 6,5 m ja se on perustettu kalliovaraisesti. Valaistus Maantie 130 ja Kynttilätie on valaistu suunnittelualueen kohdalla. Retkiojantiellä ei ole tievalaistusta. Kevyt liikenne ja joukkoliikenne Maantiellä 130 on kaukoliikenteen linja-autopysäkit liittymän molemmin puolin. Linjaautopysäkeille ei ole kevyen liikenteen väyliä eikä suojateitä. Kulku pysäkeille tapahtuu maantien pientareella. Erikoiskuljetukset Maantie 130 kuuluu erikoiskuljetusten runkoreitteihin. 1.6 Liikennemäärät ja liikenne-ennuste Suunnittelualueen liikennemäärätiedot nyky- ja ennustetilanteissa sekä tarkastelut liikenteen sujuvuudesta perustuvat Valio Oy Riihimäen meijerin ja Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavamuutokseen liittyvän liikenneselvityksen ( /A-Insinöörit Suunnittelu Oy) tietoihin. Nykyiset liikennemäärät Maantien 130 liikennemäärä nykytilanteessa (KVL 2011) on Retkiojantien liittymän pohjoispuolella noin 4600 ajon./vrk ja liittymän eteläpuolella noin 4400 ajon./vrk. Raskaan liikenteen osuus on 7 %. Retkiojantien liikennemäärä on noin 150 ajon./vrk. Liittymässä on tehty liikennelaskenta syyskuussa Liikennelaskennasta saatuja iltahuipputunnin virtatietoja on käytetty liikenne-ennusteen ja toimivuustarkastelujen lähtökohtana. Liikenne-ennuste Liikenne-ennusteen muodostamisen lähtökohtana ovat olleet Valio Oy:n laatima arvio Riihimäen meijerin liikennemääristä vuonna 2025, Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelman liikenne-ennuste, liikennelaskentatiedot sekä liikenteen yleisen kasvun kuntaennuste. Liikenne-ennuste on laadittu liikenneverkolle, jossa Meijerintieltä on uusi yhteys Retkiojantielle. Se mahdollistaa meijerin ja teollisuusalueen liikenteen kulkemisen myös Retkiojantien liittymän kautta maantielle 130, mikä lisää Retkiojantien liikennemäärää selvästi nykyisestä. Vuonna 2030 liikennemäärien on ennustettu olevan maantiellä 130 Retkiojantien liittymän pohjoispuolella noin 7100 ajon./vrk ja eteläpuolella noin 7900 ajon./vrk. Retkiojantien liikennemäärän on arvioitu olevan 3200 ajon./vrk. Liikenteen sujuvuus Liittymä toimii nykytilanteessa iltahuipputunnin aikaan hyvin. Väistämisvelvollisten sivusuuntien vasemmalle kääntyvän liikennevirran palvelutasoluokka on C (tyydyttävä), muiden virtojen B (hyvä) ja pääsuunnan palvelutasoluokka A (erittäin hyvä).

8 8 (15) Ennustevuonna 2030 liittymän toimivuus heikkenee merkittävästi liikennemäärien kasvaessa. Pääsuunnan palvelutaso säilyy erittäin hyvänä sivusuuntien väistämisvelvollisuuden takia, mutta liittyminen sivusuunnalta päätielle on erittäin vaikeaa. Retkiojantien ja Kynttilätien tulosuuntien palvelutasoluokka on tällöin huono tai erittäin huono (E-F). 1.7 Liikenneturvallisuus Maantien 130 ja Retkiojantien liittymässä on tapahtunut vuosina kaksi onnettomuutta. Toinen onnettomuuksista on ollut loukkaantumiseen johtanut peräänajoonnettomuus, toinen omaisuusvahinkoihin johtanut yksittäisonnettomuus. Kevyen liikenteen yhteyspuutteet maantien 130 linja-autopysäkeille on suuri liikenneturvallisuusriski. Etenkin ruuhka-aikaan maantien ylittäminen on vaikeaa ja turvatonta, kun suojateitä ei ole. 1.8 Maaperä ja pohjaolosuhteet Suunnittelualueella ei tehty pohjatutkimuksia tämän työn yhteydessä eikä vanhoja pohjatutkimuksia ollut saatavissa. Maaperäkartan perusteella suunnittelualueen maapohja on moreenia. 1.9 Kunnallistekniset rakenteet ja kaapelit Alueella kulkee Elisan, Soneran ja TDC:n telekaapeleita sekä Fortumin sähköverkkoa. Maantien 130 itäpuolella on Riihimäen kaupungin vesihuoltoverkkoa sekä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n putkiverkkoa Nykytilanteen yhteenveto Herajoen läntisen alueen käynnissä oleva asemakaavoitus lisää teollisuutta ja sen myötä liikennettä. Nykyinen alueen tieverkko ei riitä palvelemaan kasvavia liikennemääriä. Osayleiskaavassa esitetty uusi katuyhteys kohti etelää kytkeytyy Retkiojantien kautta maantiehen 130. Nykyiset järjestelyt Retkiojantiellä ja maantiellä 130 eivät ole riittävät tulevaan tilanteeseen. Tästä syystä Retkiojantien ja maantien 130 liittymää on päätetty parantaa rakentamalla kiertoliittymä tai liikennevalot. Retkiojantien liikennemäärän ja erityisesti raskaan liikenteen määrän moninkertaistuessa nykytilanteesta Retkiojan risteyssillan kapasiteetti ei riitä. Nykyisen sillan hyötyleveys 6,5 m ei mahdollista kaksisuuntaista ajoneuvoliikennettä ja kevyen liikenteen yhteyttä.

9 9 (15) 2 Vaihtoehtotarkastelut 2.1 Liittymätyyppi Valio Oy Riihimäen meijerin ja Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavamuutokseen liittyvässä liikenneselvityksessä on tarkasteltu mt 130 ja Retkiojantien liittymän toimivuutta eri liittymätyypeillä ja toimenpiteillä: Nopeusrajoituksen lasku maantiellä 130 Maantien 130 nopeusrajoitusta laskemalla liittymä toimisi ennustetilanteessa hieman nykyliittymää paremmin. 60 km/h nopeudella sivusuuntien palvelutasoluokat olisivat välillä B- E (hyvä huono). Retkiojantieltä suoraan ja vasemmalle ajavien palvelutaso jäisi silti luokkaan E, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä. Lisäksi todellinen palvelutaso saattaa ola jopa arvioitua heikompi, mikäli pääsuunnan liikennevirran nopeus ei annetusta nopeusrajoituksesta huolimatta laske riittävän alas. Liikennevalo-ohjattu liittymä Valo-ohjattuna liittymän toimivuus paranisi selvästi nykyliittymään verrattuna. Heikoimmankin tulosuunnan palvelutaso olisi luokassa C, tyydyttävä. Kiertoliittymä Kiertoliittymänä liittymä toimisi keskimäärin hyvin, sillä heikoimmankin tulosuunnan palvelutasoluokka vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana olisi C (tyydyttävä) ja lähellä palvelutasoluokan B (hyvä) rajaa. Kiertoliittymä kestäisi ruuhkautumatta noin 20 % ennustetta suuremman liikenteen kasvun. Liittymätyypin valinta Liikennevaloliittymä ja kiertoliittymä ovat liikenteellisen toimivuuden kannalta yhtä hyviä ratkaisuja. Kiertoliittymä koettiin parhaaksi vaihtoehdoksi kyseisen liittymän ongelmiin. Se on myös luonteva vaihtoehto, sillä maantiellä 130 on kiertoliittymä myös mm. Lasitehtaankadun liittymässä, noin 5 km Kynttilätien liittymästä pohjoiseen. 2.2 Siltavaihtoehdot Nykyisen Retkiojan risteyssillan hyötyleveys 6,5 m ei mahdollista kaksisuuntaista ajoneuvoliikennettä ja kevyen liikenteen yhteyttä, minkä vuoksi on tutkittu vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Siltaratkaisuja tutkittiin työn aikana laaditussa siltojen vaihtoehtovertailussa: Vaihtoehtovertailussa tutkittiin Herajoen läntiseltä teollisuusalueelta etelään suuntautuvia vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä ja niiden vaikutuksia nykyiseen siltaratkaisuun. Vertailu perustuu Riihimäen kaupungin esittämään neljään vaihtoehtoiseen ratkaisumalliin. Tässä yhteydessä tutkittiin tarkemmin vaihtoehdot B, C ja D ratkaisujen teknisen toimivuuden ja kustannusvaikutusten osalta. Vaihtoehdossa A Retkiojan risteyssiltaa oltaisiin käytetty kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle, mutta se todettiin toimimattomaksi ratkaisuksi sillan kapeuden vuoksi. Uusien siltojen suunnittelun lähtökohtana on pidetty oletusta, että nykyistä Retkiojan risteyssiltaa hyödynnetään osana uutta ratkaisua. Uuden sillan jännemitat, alittavan liikenteen kulkuaukot ja ulkonäkö on valittu nykyisen sillan mukaiseksi. Nykyisen sillan kunto on hyvä ja kantavuus riittävä. Kaavoituksellisista tekijöistä johtuen uuden sillan sijainti on suunniteltu kaikissa vaihtoehdoissa nykyisen sillan pohjoispuolelle. Asemakaavaluonnoksessa on katualueen leveydeksi esitetty 22,0 metriä. Tämän pohjalta on uuden katuyhteyden lähtökohtana pidetty kokonaisleveydeltään 9,0 metrin ajorataa ja

10 10 (15) 3,0 metrin välikaistalla erotettua 3,5 metriä leveää kevyen liikenteen väylää. Siltapaikalla kevyen liikenteen väylä on ajoradasta reunakivellä erotettu ja leveydeltään 4,0 metriä. Yksisuuntaisen ajoradan lähtökohtana on pidetty kokonaisleveydeltään 6,5 metriä leveää rampin kaltaista väylää. Mikäli maankäytöllisesti tutkituille vaihtoehdoille ei löydy riittävästi tilaa, on mahdollista myös toteuttaa sillan levitys kiinteästi nykyisen sillan yhteyteen. Tämä vaihtoehto on kuitenkin kustannuksiltaan korkea saavutettaviin tilankäytöllisiin etuihin nähden. Lisäksi erillisen uuden sillan rakentamisella mahdollistetaan työnaikaisen liikenteen sujuminen rakennustyön aikana nykyisen sillan kautta. Vaihtoehto B Nykyinen Retkiojan risteyssilta otetaan kevyen liikenteen käyttöön. Sillan pohjoispuolelle rakennetaan uusi ajoneuvosilta. Suuremman hyötyleveyden ansiosta raskaat ajoneuvot mahtuvat kohtaamaan uudella sillalla. Kuva 3. Vaihtoehdon B siltajärjestelyt itään päin katsottuna. Vaihtoehto C Retkiojan nykyinen risteyssilta otetaan länteen suuntautuvan liikenteen käyttöön. Sillan pohjoispuolelle rakennetaan uusi silta itään päin suuntautuvalle ajoneuvoliikenteelle, sekä kevyelle liikenteelle. Tämän ratkaisun osalta nykyisen sillan harjakaltevuus ei ole suositeltava yksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle ja tämän vuoksi tason parantaminen sivukaltevuutta korjaamalla edellyttäisi päällysteen paksuuden kasvattamista ja reunapalkin uusimista. Kuva 4. Vaihtoehdon C siltajärjestelyt itään päin katsottuna.

11 11 (15) Vaihtoehto D Retkiojan risteyssilta säilyy ajoneuvokäytössä niin, että raskaan liikenteen kulkeminen itään on kielletty. Hyvän laatutason saavuttamiseksi kevyen liikenteen kulkua varten rakennetaan sillan pohjoispuolelle uusi kevyen liikenteen silta. Tämä ratkaisu on toimivampi kuin ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen ohjaus olemassa olevan sillan kautta. Etelään rakennetaan uusi katuyhteys ja ramppi moottoritielle. Näin muodostetaan pääosin etelään suuntaaville raskaille ajoneuvoille nopea yhteys moottoritielle. Paluu tapahtuu Retkiojan sillan kautta. Vaihtoehdossa tulee uuden rampin vuoksi purkaa olemassa oleva Viljamaan risteyssilta. Kuva 5. Vaihtoehdon D siltajärjestelyt itään päin katsottuna. KUSTANNUSVERTAILU Kustannukset koostuvat sillanrakentamisen arvioiduista kustannuksista sekä niihin liittyvien vastaavien tieratkaisujen mukaisista kustannuksista. Vaihtoehdossa D on huomioitu myös nykyisen Viljamaan risteyssillan purkukustannukset. Vaihtoehto C:n siltakustannuksissa ei ole huomioitu reunapalkin ja päällysteen uusimista (n ). Nykyisen sillan suunnitelmapiirustusten perusteella voidaan olettaa, että siltojen perustamisen osalta nykyisen mukainen kallionvarainen perustamistapa on toteutettavissa myös uusien siltojen osalta. Vaihtoehtojen kustannukset on laskettu toteutuneiden kohteiden mukaisilla keskimääräisillä sillan neliöhinnoilla sekä tierakenteiden metrihinnoilla. Tiekustannukset sisältävät kaikissa vaihtoehdoissa uutta katuyhteyttä yhteensä 150 metrin matkan sijoittuen siltapaikan molemmille puolille. Vaihtoehdon B suojatieylitys ja vaihtoehdon D ramppiyhteys etelään ovat huomioitu, mutta Kynttilätien kiertoliittymän kustannuksia ei ole otettu vaihtoehtojen kustannuksiin mukaan. Lasketut hinnat on pyöristetty viiden tuhannen euron tarkkuuteen. Hinnat on esitetty alv 0%. Kustannusvertailun perusteella edullisin vaihtoehto liikenteen järjestelyksi olisi vaihtoehto B. Taulukko 1. Siltavaihtoehtojen kustannusvertailu. Vaihtoehto Purku Silta Tie Yhteensä VE B VE C VE D

12 12 (15) TEKNINEN VERTAILU Kaikki tutkitut vaihtoehdot ovat teknisestä näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Vaihtoehtojen välille on kuitenkin määritettävissä seuraavia eroavaisuuksia. VAIHTOEHTO B - aiheuttaa ylimääräisen ajoradan ylittämistarpeen kevyelle liikenteelle - nykyinen silta on pelkästään kevyelle liikenteelle tarpeettoman leveä - ajoradan sivusiirtymä on suurin, joten sen kytkeminen nykyiseen Kynttilätien liittymään ja liittymää ympäröivään maankäyttöön on hankalin - tuo molemmat ajoneuvoliikenteen ajossuunnat kiertoliittymään, mikä heikentää liittymän välityskykyä - kunnossapidon kannalta pitkäaikaisin ratkaisu - halvin ratkaisu VAIHTOEHTO C - kevyt liikenne toiminnallisesti oikealla puolella ajorataa - ajorata helpommin liitettävissä kiertoliittymään kuin vaihtoehdossa B - tuo vain toisen ajosuunnan kiertoliittymään, mikä parantaa liittymän välityskykyä - nykyisen sillan harjakaltevuuden muuttaminen tuo lisäkustannuksia VAIHTOEHTO D - kevyt liikenne toiminnallisesti oikealla puolella ajorataa - ajorata helpommin liitettävissä kiertoliittymään kuin vaihtoehdossa B - tuo vain toisen ajosuunnan kiertoliittymään, mikä parantaa liittymän välityskykyä - katuyhteys ja ramppi etelään sekä nykyisen Viljamaan risteyssillan purkaminen nostavat voimakkaasti kustannuksia - antaa parhaat valmiudet tulevaisuuden tiejärjestelyihin mm. Arolammen eritasoliittymälle - kallein ratkaisu Riihimäen kaupunki on päätynyt vaihtoehdon B mukaiseen siltaratkaisuun, jossa nykyinen risteyssilta jätetään kevyen liikenteen käyttöön ja ajoneuvoliikenteelle rakennetaan uusi silta.

13 13 (15) 3 Aluevaraussuunnitelma 3.1 Autoliikenteen järjestelyt Kiertoliittymä Kiertoliittymän mitoitusarvojen lähtökohtana on suunnittelualueen pohjoispuolella, 5 kilometrin päässä sijaitsevan Lasitehtaantien ja maantien 130 kiertoliittymä (kuva 6), joka on rakennettu vuonna Kiertoliittymän kiertosaarekkeen halkaisija on 33,0 metriä ja siihen on osoitettu 5,5 metriä leveä yliajettava osuus, joka mahdollistaa erikoiskuljetusten läpiajon. Kynttilätien, Meijerintien ja maantien 130 eteläisen haaran yli on osoitettu suojatie. Liittymäaluetta on itäpuolen asemakaavan ja rakennetun ympäristön vuoksi taivutettu hieman länteen. Kuva 6. Maantien 130 ja Lasitehtaankadun kiertoliittymän mitoitus ja muut ratkaisut ovat olleet lähtökohtana myös suunniteltavalle kiertoliittymälle. Maantie 130 Päätie pysyy nykyisellä paikallaan, mutta sen korkeusasemaa joudutaan nostamaan nykyisen Retkiojantien, tulevan Meijerintien hankalien korkeussuhteiden vuoksi. Tien tasaus nousee noin 200 metrin matkalta, suurimmillaan noin 1,5 metriä. Kiertoliittymä sijaitsee maantieosuuden korkeimmalla kohdalla ja sinne noustaan molemmista suunnista 3,3-3,5 %:n pituuskaltevuudella. Meijerintie Nykyinen Retkiojantie muuttuu kaavan vahvistumisen myötä kaduksi ja siitä tulee Meijerintie. Meijerintie kytkee lännestä uuden Herajoen kaava-alueen kiertoliittymään. Meijerintie ylittää valtatien 3 uudella sillalla, joka sijoittuu nykyisen Retkiojan risteyssillan pohjoispuolelle. Liittymän haaroista Meijerintie on korkeussuhteiltaan hankalin: Kiertoliittymästä noustaan uudelle sillalle jyrkimmillään 4,0 %:n pituuskaltevuudella. Tie joudutaan rakentamaan 2-3 metriä korkealle penkereelle.

14 14 (15) Kynttilätie Kynttilätie säilyy nykyisellä paikallaan, mutta sen korkeusasema nousee noin 70 metrin matkalla, jonka jälkeen se tavoittaa nykyisen katulinjan. Kynttilätie on suurimmillaan noin 0,8 metriä korkealla penkereellä. Noin 35 metrin matkalla Kynttilätien pituuskaltevuus on 3,6 %. 3.2 Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyt Meijerintien, nykyisen Retkiojantien, eteläpuolelle on esitetty erillinen kevyen liikenteen yhteys, joka jatkuu länteen Herajoen kaava-alueelle nykyisen Retkiojan risteyssillan kautta. Kevyen liikenteen väylä on erotettu ajoradasta 3,0 metriä leveällä välikaistalla. Väylän pituuskaltevuus on jyrkimmillään 3,4 %. Kevyen liikenteen yhteys jatkuu maantien 130 yli itään, missä se kulkee korotettuna Kynttilätien eteläreunaa Wurthin tonttiliittymään asti. Tulevaisuuden yhteystarpeiksi on esitetty verkoston jatkamista kohti keskustaa sekä maantien 130 että Kynttilätien itäreunassa. Maantien 130 piennarta käyttävää kevyttä liikennettä varten rakennetaan kiertoliittymän kaakkois- ja luoteisneljänneksiin leveä piennarosuus. Sen tarkoituksena on ohjata kevyt liikenne suojateille ja varmistaa, ettei kevyt liikenne ajaudu kiertotilaan. Uudet linja-autopysäkit on esitetty maantielle 130 nykyisten pysäkkien tilalle liittymän molemmille puolille. Pysäkit kytketään kevyen liikenteen verkkoon ja pysäkeille rakennetaan korotetut odotustilat. 3.3 Sillat Nykyinen Retkiojan risteyssilta jätetään kevyen liikenteen käyttöön. Nykyisen sillan pohjoispuolelle rakennetaan uusi silta autoliikenteen käyttöön. Uuden sillan hyötyleveys on 9,5 m. 4 Vaikutukset Liikenteellinen toimivuus Rakentamalla nykyisen nelihaaraisen tasoliittymän paikalle kiertoliittymä, voidaan liittymän toimivuus turvata pitkälle tulevaisuuteen maantien 130 ja valtatien 3 länsipuolen kehittyvästä maankäytöstä ja sen synnyttämästä liikennemäärien kasvusta huolimatta. Kiertoliittymän liikenteellinen toimivuus on palvelutasoluokassa B-C (hyvä-tyydyttävä) vielä ennustevuonna Herkkyystarkastelu: Kiertoliittymä kestäisi ruuhkautumatta vielä noin 20 % ennustetta suuremman liikenteen kasvun, kun liikenteen kasvu jakautuu tasan kaikille suunnille. Muiden suuntien liikennemäärien pysyessä ennusteen mukaisina, Retkiojantien (uusi Meijerintie) liikennemäärä voi kasvaa jopa 50 % kiertoliittymän palvelutason säilyessä vielä välttävällä tasolla (palvelutasoluokka D, huonoimman tulosuunnan keskimääräinen viivytys enintään 35 s). Tällöin viivytyksiä suuremmaksi ongelmaksi muodostuu maantien 130 eteläisen tulosuunnan ajoittaiset yli kymmenen auton jonot. Kevyt liikenne ja joukkoliikenne Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat huomattavasti uusien yhteyksien ansiosta. Kevyen liikenteen verkko laajenee Meijerintien suuntaan, valtatien 3 länsipuolelle uuden väylän myötä. Kevyen liikenteen yhteydet maantien 130 linja-autopysäkeille helpottavat pysäkeille kulkemista ja parantavat merkittävästi liikenneturvallisuutta.

15 15 (15) Liikenneturvallisuus Sekä kevyen että autoliikenteen liikenneturvallisuus paranee merkittävästi uusien järjestelyjen johdosta, yli 60 %. Kiertoliittymä liittymätyyppinä vähentää onnettomuusriskiä huomattavasti nelihaaraiseen tasoliittymään verrattuna (laskennallinen liikenneturvallisuusvaikutus 37 %). Nopeusrajoituksen lasku 80 km/h:sta 50 km/h:iin on myös huomattava liikenneturvallisuutta parantava tekijä (laskennallinen liikenneturvallisuusvaikutus 21 %). Kevyen liikenteen suojatie- ja väyläyhteydet pysäkeille parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset on laskettu Tarva-ohjelmistolla. Ympäristö Kiertoliittymä muodostuu Riihimäen porttikohdaksi etelästä pitkin maantietä 130 saapuville. Lähiympäristön maankäytön kehittyminen tukee tätä vaikutelmaa tulevina vuosina. Porttikohdan ilmettä voidaan korostaa erilaisin istutuksin ja kiveyksin. Myös kiertosaarekkeisiin sijoitettu ympäristötaide on yksi käytetyistä keinoista. Maankäyttö Kiertoliittymän rakentaminen mahdollistaa Valio Oy Herajoen meijerin laajentumisen ja sen viereisen teollisuustontin rakentumisen ilman liikenteellisiä ongelmia. Ilman kiertoliittymän rakentamista liittymän kapasiteettiongelmat aiheuttaisivat ongelmia meijerin ja teollisuusalueen tavaraliikenteelle. Rakentamiskustannukset Hankkeen rakentamiskustannusarvio on yhteensä noin euroa. Uuden sillan karkea kustannusarvio on euroa ja siihen liittyvät väylän kustannukset arviolta euroa. Kiertoliittymän karkea kustannusarvio on euroa. Tieverkon hallinnolliset muutokset Retkiojantie muuttuu asemakaavaan sisältyviltä osiltaan yksityistiestä kaduksi. Samalla sen nimi muuttuu Meijerintieksi. 5 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Yhteenveto ongelmista Herajoen läntisen alueen käynnissä oleva asemakaavoitus lisää teollisuutta ja sen myötä liikennettä. Nykyinen alueen tieverkko ei riitä palvelemaan kasvavia liikennemääriä. Osayleiskaavassa esitetty uusi katuyhteys kohti etelää kytkeytyy Retkiojantien kautta maantiehen 130. Nykyiset järjestelyt Retkiojantiellä ja maantiellä 130 eivät ole riittävät tulevaan tilanteeseen. Tästä syystä Retkiojantien ja maantien 130 liittymää on päätetty parantaa rakentamalla kiertoliittymä. Samalla rakennetaan puuttuvat kevyen liikenteen väyläja suojatieyhteydet maantien 130 linja-autopysäkeille sekä nykyisen Retkiojantien varteen. Jatkosuunnittelu Aluevaraussuunnitelman perusteella määritetään asemakaavaa varten kaavarajat edellä esitetyllä tavalla. Kaavaluonnos on teknisessä lautakunnassa , jonka jälkeen se laitetaan nähtäville. Tavoitteena on, että kaava vahvistuu ja on valmis toteutettavaksi vuoden 2012 lopussa. Kaavaprosessin etenemisen yhteydessä Riihimäen kaupunki pyrkii ensisijaisesti järjestämään laadukkaamman katuyhteyden ns. Arolammin eritasoliittymän kohdalle rakennettavien risteyssiltojen kautta. Tällainen uusi asemakaavoitustyö pyritään aloittamaan ennen vuodenvaihdetta

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu Katuverkkotarkastelu Rovaniemen kaupunki Sito Oy 2008 2 SISÄLTÖ 1. NYKYTILANNNE JA SUUNNITELMAN TAVOITTEET 3 1.1 Sijainti 3 1.2 Katuverkko, maantiet ja liikennetiedot 3 1.3 Maankäyttö ja ympäristö 3 1.4

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2014

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa

Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa 1 Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa 1 Lähtökohdat Tässä työssä tutkittiin Hämeentietä osuudella, joka rajautuu lännessä Yhtiönkadun liikennevaloliittymään ja

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Kirkonkylä Kirkonranta

Kirkonkylä Kirkonranta Kirkonkylä Kirkonranta AK, Liminka Asemakaavaan liittyvä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma Ins.tsto Solutra Oy Limingan kunta SISÄLLYSLUETTELO 1.Suunnittelukohde... 4 2.Liikennetuotos... 5 3.Jokivarrentien

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk MUISTIO Projekti Yrittäjäntien alue Asiakas Kuortaneen kunta Päivämäärä 28092016 Vastaanottaja Marjukka Latva-Laturi Lähettäjä Tiina Kristola, Mikko Uljas Liitteet Kartat: Vaihtoehdot A ja B sekä ajouratarkastelut

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: SOMERON KAUPUNKI RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY

LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: SOMERON KAUPUNKI RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TYÖNUMERO: 20600759 SOMERON KAUPUNKI RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista Ari Kulmala 24.3.2016 Ari Kulmala Anna Jokiranta, Elisa Huotari Anna Jokiranta, Elisa Huotari Anna Jokiranta,

Lisätiedot

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA 16T2 FCG Finnish Consulting Group Oy VLTTIE 15, KELTKNKN LIITTYMÄN PRNTMINEN ERITSOLIITTYMÄKSI, KOUVOL TIESUUNNITELM Liikenteelliset tarkastelut KaakkoisSuomen ELYkeskus FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Turrin asemakaavan liikenneselvitys

Turrin asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Juha Mäkinen Tero Backman Antti Räikkönen 20.10.2015 2 (21) 20.10.2015 SISÄLTÖ 1 SUUNNITTELUALUE... 3 1.1 Tavoite... 3 1.2 Liikenneverkko... 3 1.3 Liikenneonnettomuudet... 6 2 LIIKENNEMÄÄRÄT

Lisätiedot

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET 20.5.2014 Esipuhe Kanta-Hämeen valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan mm. Moreenin ja Harvialan alueiden liikennekysymyksiä. Yksi niistä on ns.

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

VANHAN VALTATIEN LIIKENTEEN YLEIS- SUUNNITELMA

VANHAN VALTATIEN LIIKENTEEN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.1.2015 VANHAN VALTATIEN LIIKENTEEN YLEIS- SUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA 1 Tarkastus 20.1.2015

Lisätiedot

Länsiväylän (Kt51) parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla Katusuunnitelmat 6493

Länsiväylän (Kt51) parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla Katusuunnitelmat 6493 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / SU Sito Oy / Olavi Janhunen Länsiväylän (Kt51) parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla Katusuunnitelmat 6493 KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot