Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA"

Transkriptio

1 Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Tammikuu 2009

2 Yksikkö Ylivieska Aika Tekijä/tekijät Jarkko Vuollet Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Liiketoimintasuunnitelma skootterikaupan perustamisesta Työn ohjaaja Marja-Liisa Kaakko, Ossi Päiväläinen Sivumäärä 37 Työelämäohjaaja Tämän työn tavoitteena oli selvittää niitä edellytyksiä, joita kannattavan yrityksen perustamisessa vaaditaan. Työssä käydään läpi henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä taloudellisia vaatimuksia. Opinnäytetyön laatimisessa käytettiin pääasiallisesti edu.fi verkkopalvelun sekä Finnveran tuottamia aineistoja sekä valmiita mallipohjia, joita yhdistelemällä suunnitelman runko muodostui. Työn vaikein ja tärkein osuus tuli esiin markkinointisuunnitelmassa. Siinä selvitettiin tarkasti ne taloudelliset tavoitteet ja laskelmat joiden avulla yrityksestä saatiin luotua kannattava liiketoimintasuunnitelma. Johtopäätös työstä oli se, että yritystä ei voi perustaa ilman kunnollista liiketoimintasuunnitelmaa, vaikka liikeidea olisi miten hyvä tahansa. Tavoitteiden tukena ja rahoittajien takia tärkeintä työssä oli selvittää taloudelliset tunnusluvut Asiasanat Liiketoimintasuunnitelma, yritys

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Jarkko Vuollet Degree programme Industrial management Name of thesis Business plan: Founding a scootershop Instructor Marja-Liisa Kaakko, Ossi Päiväläinen Pages 37 Supervisor Aim of this thesis was to find out those resources, which are required to found a profitable company. There are processed personal features and economical requirements in this thesis. Material produced by web service edu.fi and Finnvera were mainly used and combined together in order to create suitable frame for the business plan. The most difficult and the most important part came out in marketing plan. There were clarified very accurately those economical goals and calculations, which helped to create profitable business plan. Conclusion was that you can t found a company without decent business plan, no matter how great your business idea were. The most important thing in this thesis was to find out economical key figures, that there would be realistic data for financiers and goals could be set correctly. Key words business plan, company

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEORIAOSUUS Mikä on liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman sisältö Milloin liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä 3 3 MIKÄ ON LIIKEIDEA 4 4 LIIKEIDEAN TESTAUS 5 5 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Toimialan kehitys Tuotteet Markkinat 7 6 VISIO- JA PÄÄTAVOITTEET 8 7 MARKKINOINTISUUNNITELMA Myyntitavoitteet Markkinoinnin kilpailukeinot 9 8 TUOTE- JA PALVELUKEHITYSSUUNNITELMA 11 9 ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA RISKIENHALLINTA TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Perustiedot yrityksestä LIIKEIDEAN TESTAUS Yritys ja yrittäjä Markkinat Kilpailu LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Toimialan kehitys Tuotteiden myyntiarvio vuositasolla Markkinatilanteen kehittyminen viime vuosina Markkinatilanteen kehittyminen tulevaisuudessa Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Liikeidea Tuotteet Markkinat VISIO- JA PÄÄTAVOITTEET MARKKINOINTISUUNNITELMA Tuotekohtaiset myyntitavoitteet 26

5 16.2 Tuote- ja palvelustrategia Hintastrategia Jakelustrategia Viestintästrategia TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA RISKIENHALLINTA Tuoteriskit Talousriskit Asiakasriskit Kysynnän vaihtelut Toimitusongelmat Henkilöriskit TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 36 LÄHTEET

6 1 1 JOHDANTO Mielessäni on aina kytenyt ajatus oman yrityksen perustamisesta. Innostus yrittäjyyteen on kasvanut siitä lähtien, kun aloitin opinnot ammattikorkeakoulussa. Ajatus perustaa pelkästään skoottereita ja mopoja myyvä yritys Ylivieskan alueelle heräsi mielessäni vuoden 2008 aikana, koska totesin tässä selkeän markkinaraon kun liiketoiminta-alueella ei muita vastaavia yrityksiä ole. Opinnäytetyö on kaksiosainen. Ensimmäinen osa koostuu skootterikaupan liiketoimintasuunnitelmasta ja toinen osa eli teoriaosuus käsittelee liiketoimintasuunnitelman laatimista. Teoriaosuuden tein vasta jälkikäteen, vaikka järkevämpi olisi ollut tehdä toisinpäin. Ensimmäiseen osaan ei ollut helposti saatavilla luotettavaa tietoa, esimerkiksi skootterien myyntimääristä. Pohjana tässä käytin ajoneuvohallintokeskus AKE:n ylläpitämää ensirekisteröintilastoa, jonka perusteella tein arviot myyntimääristä. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen löytyi tietoa useista paikoista. Käytin kuitenkin tässä työssä lähinnä Finnveran sekä edu.fi verkkopalvelun malleja joiden pohjalta luonnostelin liiketoimintasuunnitelman rungon. Työn tavoitteena oli selvittää niitä edellytyksiä, joita kannattavan yrityksen perustamisessa vaaditaan.

7 2 2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEORIAOSA 2.1 Mikä on liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma on oiva työkalu jo toimivan yrityksen toiminnan kehittämiseksi tai alkavan yrityksen toimintasuunnitelmasta (Kookas.fi 2001.). Se on kattava kokonaisuus yrityksen liiketoiminnan hahmottamisesta nykyhetkestä muutaman vuoden päähän. Sitä pitää päivittää säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Yrityksen menestyminen voi olla kiinni suunnitelman perusteellisuudesta. Kansainvälinen käytäntö on, että yrityksen tulevaisuuden linjanvedot tiivistetään ja kirjoitetaan liiketoimintasuunnitelmaksi, Business Planiksi (Ruuska, Karjalainen & Johnsson 2001.). 2.2 Liiketoimintasuunnitelman sisältö Eri mallipohjia liiketoimintasuunnitelman laatimiseen on saatavissa useita erilaisia. Sisältö vaihtelee suuresti riippuen yrityksen koosta, yhtiömuodosta ja toimialasta. Suunnitelmasta olisi kuitenkin hyvä löytyä seuraavat asiat (Ruuska ym 2001;edu.fi 2008.): lähtötilanteen kuvaus ja analysointi markkinoiden ja kilpailutilanteiden kuvaus ja analysointi yrityksen tavoitteet strategioineen eri toimintojen järjestelyt ja kehittämissuunnitelmat talouslaskelmat sekä riskien arviointi

8 3 2.3 Milloin liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä Liiketoiminnan rahoittamiseksi tarvitaan usein eri investointitukia tai lainoja. Jotta tarvittava laina saataisiin, pitää rahoittajalla olla tiedossaan yrityksen taloudelliset tavoitteet ja yleensäkin toimintaperiaatteet. Liiketoimintasuunnitelmasta löytyykin kattavat tiedot auttamaan rahoittajien päätöksen teossa. Tämä korostuu etenkin siinä vaiheessa, kun ollaan perustamassa uutta yritystä. Tällöin yrittäjälle selviää hyvin perusteellisesti liikeidean kannattavuus. Jo toimivan yrityksenkin olisi hyvä päivittää säännöllisin väliajoin liiketoimintasuunnitelmaansa. Päivittämiseen päädytään yleensä, kun halutaan kehittää omaa toimintaa muutosten edessä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi yritystoiminnan laajentuminen tai yrityksen strategiaa halutaan muuttaa, jotta yritys menestyisi alallaan (mukaillen Ruuska ym ).

9 4 3 MIKÄ ON LIIKEIDEA Yrityksen toiminta perustuu tarkasti suunniteltuun liikeideaan. Liikeidea ohjaa koko yrityksen ja jokaisen työntekijän toimintaa. Liikeidean avulla määritetään, missä kaikessa toiminnassa yritys on mukana (tuotteet). Liikeidea kuvaa yrityksen tärkeimmät asiakasryhmät ja noudatettavat toimintatavat. Liikeideaan kuuluu myös imago, joka tarkoittaa asiakkaiden käsityksiä yrityksestä ja sen tuotteista (edu.fi 2008.). Hyvä liikeidea on sellainen, jota muut eivät ole vielä keksineet. Tärkeintä liikeideassa on sen toimivuus. Löytyykö kysyntää eli onko asiakkaita tarpeeksi. Ennen kuin aloitin tekemään omaa liiketoimintasuunnitelmaa, määrittelin sen toimivaksi jo sen perusteella, ettei vastaavaa liiketoimintaa harjoittavaa yritystä vielä ole perustettu tälle liiketoiminta-alueelle. Sekä siitä, että kyseisen tuotteen myynti on ollut rajussa kasvussa koko Suomessa viime vuosina.

10 5 4 LIIKEIDEAN TESTAUS Tässä osiossa kerrotaan pintapuolisesti niistä asioista, joilla yrityksen liiketoiminta saadaan käyntiin. Otetaan selvää kilpailijoista ja määritellään asiakaskunta. Liian syvälliseen kerrontaan tässä ei ole vielä syytä mennä (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.). Liikeidean testaus-osio muodostuu kolmesta osasta: Yritys ja yrittäjä Arvioidaan oma osaaminen ja kokemus toimialalta Kerrotaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet liiketoiminnan suhteen Millä paikkakunnalla yritys tulee toimimaan? Millaiset toimitilat yritys tarvitsee ja miten ne hankitaan? Mitä koneita tai laitteita yritys tarvitsee ja miten ne hankitaan? Kuinka paljon rahaa tarvitaan käyttöomaisuusinvestointeihin? Markkinat Yrityksen myymät tuotteet ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle Missä yrityksen asiakkaat ovat ja miten heidät tavoitetaan Millainen on kysyntä toimialalla Mikä on markkinaosuustavoite Kilpailu Millainen kilpailu toimialalla vallitsee Mitkä ovat yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja ongelmat kilpailijoihin nähden Mitä kilpailukeinoja käytetään

11 6 5 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Tämä kappaleen tarkoituksena on hahmottaa yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä odotettavissa olevia muutoksia. Markkinatietojen hankintaan kannattaa uhrata aikaa, koska rahoittajat näkevät erityisen tärkeänä tämän osuuden perinpohjaisuuden, ja he muodostavat omaa käsitystään tarkistamalla markkinatietoja omista lähteistään (Ruuska ym 2001,136.). 5.1 Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Tässä on hyvä laatia PESTEL-analyysi. Se antaa laajan kuvan ympäristöstä, jossa yritys toimi ja auttaa tiedostamaan tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia, joihin yrityksen tulisi varautua. PESTEL analyysi koostuu seuraavista tekijöistä: poliittisista ekonomisista sosiaalisista teknologisista ekologisista lakiin liittyvistä tekijöistä. 5.2 Toimialan kehitys Tuotteiden kysynnän arviointi on tärkeä osa suunniteltaessa tulevaa liiketoimintaa. Siihen kannattaakin käyttää aikaa, jotta omista arvioista saadaan realistisia. Markkinatietoja on saatavilla alasta riippuen useasta paikasta. Omassa työssäni ei ollut suoraan saatavilla myyntitilastoja, joten käytin myyntiarvioiden suunnittelussa apuna ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämää ensirekisteröintitilastoa.

12 7 Suoraanhan tällaisista tilastoista ei saa myyntilukuja, mutta se kertoo kuitenkin kysynnän määrästä. Yleisesti ottaen tilastoista voidaan analysoida markkinatilanteen kehittymistä viime vuosina sekä tehdä arvioita miten se muuttuu tulevaisuudessa. 5.3 Tuotteet Tässä pyritään siis kuvaamaan perusteellisesti tuotevalikoimaa. Millaisia tuotteita yrityksen pitää ottaa valikoimaan, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan toteuttaa? Pitääkö valikoimaan ottaa lisää tuotteita vai pitääkö niitä täydentää uusilla ominaisuuksilla? Mitä palveluja yritys tulee tarjoamaan asiakkailleen perustuotteiden lisäksi vai tuleeko palveluiden tarjonta myöhemmässä vaiheessa lisääntymään (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.)? 5.4 Markkinat Selvitetään ja määritellään tarkasti se liiketoiminta-alue, jossa yritys tulee toimimaan. Seuraavat kysymykset auttavat määrittelemään markkinoita (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.): Missä yrityksen markkinat ovat? Onko kohderyhmä sopivan kokoinen? Voiko asiakkaita jakaa osamarkkinoihin? Ketkä ovat pahimpia kilpailijoita ja mitkä heidän vahvuutensa ja heikkoutensa? Kilpailijoiden määritteleminen ja heidän toimintatapojen tarkka selvittäminen on erittäin tärkeää yrityksen tulevan toiminnan kannalta, koska yritys ei ole koskaan yksin markkinoilla. Omassa työssäni käytin kilpailijoiden selvittämiseen aikaisempaa tietämystäni sekä yrityksien internet-sivuja.

13 8 6 VISIO JA PÄÄTAVOITTEET Peruslähtökohtana yritystoimintaa aloitettaessa tai kehitettäessä on toimintaa ohjaava visio. Se on kuva yrityksestä suunnittelukauden lopussa, tahtotila, johon suunnitelmat tähtäävät. Joskus visio voidaan tehdä pitemmällekin suuntautuvaksi. Visio kuvaa parhaimmillaan yrityksen toimintaa monipuolisesti, ja siinä on huomioitu myös toimintaympäristön kehittyminen. Visiossa kuvataan yrityksen tulevaisuutta. Jotta se voitaisiin muuttaa strategiaksi ja toimintasuunnitelmiksi, se vaatii konkretisoimista päätavoitteiksi (Ruuska ym. 2001,80.). Omassa työssäni kerroin niistä päätavoitteista ja valinnoista, joilla yritys tulee menestymään jatkossa. Tärkeimpinä tavoitteina koen toiminnan laajentamisen sekä taloudellisten tavoitteiden asettamisen. Vision määritteleminen rohkaisee yrittäjää toiminnan alussa tekemään ponnisteluja, jotta yrityksestä voisi vielä joskus tulla menestyvä.

14 9 7 MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointisuunnitelma kertoo, mitkä ovat yrityksen myyntitavoitteet ja miten ne aiotaan toteuttaa markkinoinnin keinoin. Markkinointisuunnitelman tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, ei vain yksittäisten toimenpiteiden kokoelma. Suunnitelmassa tulee kertoa markkinoinnin keskeiset keinot, linjavalinnat ja markkinointitoimenpiteet (Ruuska ym. 2001,139). 7.1 Myyntitavoitteet Myyntitavoitteet eli arvioitu liikevaihto kirjataan liiketoimintasuunnitelmaan. Ne voidaan jakaa tuoteryhmittäin ja tavoitteet olisi hyvä suunnitella aloitusvuodesta pari vuotta eteenpäin (mukaillen Ruuska ym. 2001,140.). Tavoitteet tulevat muuttumaan markkinoiden heilahtelun vuoksi ja sen vuoksi niitä pitää tarvittaessa päivittää. 7.2 Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinoinnin kilpailukeinot ovat välineitä, joita yritys hyödyntää kohdemarkkinoillaan saavuttaakseen markkinoinnille asettamansa tavoitteet. Perinteisesti markkinoinnin kilpailukeinot on jaoteltu seuraavasti (edu.fi etälukio 2008.): Tuotteet ja palvelut - Kuvataan tuote- ja palveluvalikoimaa sekä siinä tapahtuvia muutoksia - Markkinoinnin avaintuotteet ja miksi niitä ostetaan - Mitä toimenpiteitä on tehtävä markkina-aseman vahvistamiseksi

15 10 Hintastrategia - Millainen on yrityksen hintapolitiikka Jakelustrategia - Miten tuote toimitetaan asiakkaalle Viestintästrategia - Millaista yrityskuvaa viestinnällä pyritään luomaan - Mitä mainosvälineitä käytetään - Miten asiakkaiden ostopäätöksiin vaikutetaan

16 11 8 TUOTE- JA PALVELUKEHITYSSUUNNITELMA Tässä luodaan kuva siitä, miten alkuvaiheen tuote- ja palveluvalikoima tulee kehittymään. Pitemmällä tähtäimellä hahmotellaan sitä, miten yrityksessä on varmistettu tuotteiston sekä palveluiden uusiutuminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi (mukaillen edu.fi 2008.). Työssäni kerroin kehittäväni tuote- ja palveluvalikoimaa koko organisaation voimalla. Oikeanlaisen kehityksen kannalta olisi suositeltavaa suunnitella tulevia muutoksia myös asiakkaiden mielipiteiden pohjalta. Tämä edesauttaa asiakkaiden pysymistä yrityksessä. Muutokset tulisi toteuttaa ainoastaan silloin, kun siitä on oikeasti hyötyä molemmille osapuolille.

17 12 9 ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Yrityksen työntekijät ovat sen tärkein voimavara ja pääoma. Yritys ei menesty, jos sen työntekijät eivät tule toimeen keskenään. Tämä korostuu etenkin pienissä yrityksissä, joissa on erityisen tärkeää henkilökemioiden toimivuus. Pahimmassa tapauksessa se saattaa heijastua asiakaspalvelun laatuun ja näkyy heikentyneenä asiakasmääränä. Työntekijöiden motivoimiseksi on useita eri keinoja. Heidän kanssaan olisi hyvä pitää säännöllisesti yhteisiä palavereita, joissa käydään läpi päivän tai viikon tapahtumat sekä arvioidaan työntekijän kehittymistä ja annetaan palautetta. Tällä tavoin työntekijä kokee itsensä tärkeäksi osaksi yrityksen toimintaa. Monessa yrityksessä ei ole minkäänlaisia kehityskeskusteluja ja tämä näkyy yleensä työntekijöiden tyytymättömyydessä. Tärkeintä on saada palautetta, oli se sitten hyvää tai huonoa. Työntekijän ei ole siis hyvä olla epätietoinen.

18 13 10 RISKIENHALLINTA Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi niihin voidaan vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta, vaan arkipäivän pienistä asioista. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty ajoissa kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää tapahtumaketjun, joka uhkaa koko yrityksen toimintaa. Riskejä otetaan usein myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi ajan ja vaivan säästämiseksi. Riski voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien ottamista.( PK-yrityksen riskien hallinta 2008.).

19 14 11 TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA Rahoitusta tarvitaan aina yritystoiminnan alkuvaiheessa eri koneiden ja laitteiden investointeihin. Oma pääoma ei aina riitä ja siksi yrityksen on syytä hakea lisärahoitusta. Ennen hakemista on kuitenkin hyvä muistaa, että liiketoimintasuunnitelman perinpohjaisuus edesauttaa rahoituksen saamisessa (Ruuska ym ). Rahoitusta on saatavilla seuraavista paikoista: Eri pankkien myöntämät lainat Rahoituslaitoksien, kuten Finnveran tarjoamat lainat yrityksen eri vaiheisiin Työvoimatoimiston myöntämä Starttiraha yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi Rahoitus- taloussuunnitelman tekemiseen on saatavilla useita mallipohjia. Esimerkiksi Nordean verkkosivuilla tuleva yrittäjä voi laskea tulevan liikeideansa kannattavuuden ja laskea tarvittavan rahoituksen. Lisäksi yritystutkimusneuvottelukunnan verkkosivuilta löytyy eri lomakkeita, joiden avulla yritys voi suunnitella talouttaan.

20 15 12 SKOOTTERIKAUPAN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 12.1 Perustiedot yrityksestä Yrityksen nimi on Skootteritalo Tmi ja yritys tullaan perustamaan Ylivieskaan vuoden 2009 kevään aikana. Tulen harjoittamaan yrityksessäni skoottereiden vähittäiskauppaa, mutta tarkoituksena on myös myydä muitakin ajoneuvoja, kuten käytettyjä autoja ja moottoripyöriä sekä tietenkin oheistuotteita. Yhtiömuodoksi päätin valita yksityisen elinkeinon harjoittajan eli toiminimen, koska muita osakkaita tai kumppaneita ei ole. Yrityksessä tulee alkuun työskentelemään minun lisäkseni yksi palkattu työntekijä.

21 16 13 LIIKEIDEAN TESTAUS 13.1 Yritys ja yrittäjä Aloittamassani yrityksessä tarvitaan tietenkin laaja-alaista tuntemusta skoottereista. Mallit ja merkit olisi hyvä tietää perusteellisesti, jotta asiakkaalle voitaisiin tarjota heille sopivaa mallia tai tyyppiä. Skoottereiden huoltamisesta tulee tietää ainakin perushuoltotoimenpiteet, jotta asiakkaita voidaan neuvoa tekemään yksinkertaiset huollot itse. Oman yrityksen perustaminen vaatii myös osaamista talouspuolen asioista. Siitä minulla ei ole juurikaan kokemusta, joten tarkoituksenani on hankkia lisää kokemusta ja syventävää koulutusta kirjanpidollisista asioista. Henkilökohtaisia ominaisuuksia tarvitaan paljon aloittavassa yrityksessä, etenkin silloin kun yrityksen toiminnassa ollaan mukana koko omalla henkilökohtaisella omaisuudella. Tärkeintä liiketoiminnassa on uskoakseni yrittämisen halu ja tahto menestyä. Se voi vaatia suuriakin riskien ottamista, mutta niitä pitää ottaa jos aikoo kasvaa menestyväksi ja kannattavaksi yritykseksi. Tähän tavoitteeseen pääseminen ja sen saavuttaminen vaatii yrittäjältä suurta kärsivällisyyttä ja etenkin korkeaa sietokykyä markkinatilanteen muuttuessa heikommaksi. Perustan yritykseni Ylivieskaan, joka on tällä hetkellä nopeassa kasvussa. Uusia ja isompia liikkeitä syntyy jatkuvasti. Nämä liikkeet ovat keskittyneet Savarin alueelle, jossa on useita autojen vähittäiskauppaa harjoittavia yrityksiä, pari isompaa ruokakauppaa (S-market, Citymarket) sekä tietenkin Iso-Kärkkäisen tavaratalo, joissa käy päivittäin useita asiakkaita. Näen tämän erittäin positiivisena asiana, koska näiden liikkeiden läheisyys voi tuoda myös meille asiakkaita laajemmaltakin alueelta.

22 17 Mielestäni tärkein asia, joka vaikuttaa menestymiseen alalla on tuotevalikoimaan koko ja etenkin sen monipuolisuus. Liiketoiminnan jo alettua tarkoituksenani on saada valikoima sellaiseksi kuin asiakkaat toivovat. Tämä toteutetaan liikkeessä tehtävien asiakaskyselyiden avulla tai asiakaspalautteen pohjalta oppimalla. Tärkeää on myös seurata liiketoimintaympäristöä siellä tapahtuvista muutoksista, esimerkiksi onko uusia kilpailijoita tulossa alalle ja mitä kilpailijat tekevät. Kilpailijoissa pitää erityisesti seurata muutoksia heidän tuotteissaan, palveluissaan ja hinnoissaan. Mahdollisiin muutoksiin pitää osata reagoida ajoissa. Toimitilat hankitaan ainakin alkuun vuokraamalla sopivat tilat kiinteistövälityksen kautta. Tarkoituksenani on löytää sopiva kiinteistö Savarin alueelta tai autoliikkeiden läheltä. Tilojen pitää olla sellaiset, että liikkeen sisälle mahtuu noin 20 skootteria, varaosat sekä oheistuotteet kuitenkin niin, että jokainen tuote on näkyvästi esillä. Pihalla tulisi olla sen verran tilaa, että sinne mahtuu mahdollisesti käytetyt autot tai muut lisätuloa tuovat ajoneuvot. Liikkeessä tulen tarvitsemaan seuraavia koneita ja laitteita: tietokone, tulostin, faksi, matkapuhelin, kassakone ja maksukortinlukija. Lähes kaikki koneet ostetaan, mutta kassakone ja kortinlukija vuokrataan. Kaikki muut välttämättömät toimistotarvikkeet, kuten pöydät ja tuolit yms. hankitaan ostamalla suoraan jostain toimistokalusteita myyvästä yrityksestä. TAULUKKO 1. Käyttöomaisuusinvestoinnit tietokone 800,00 faksi/tulostin 400,00 matkapuhelin 730,00 kassakone 300,00 maksukortinlukija 420,00 toimistotarvikkeet 1 500,00 liiketilan vuokra 1300 alkuvarasto YHTEENSÄ 37950

23 18 Yritystoiminnan alun rahoittamiseksi aion hakea Nordea pankilta sekä mahdollisesti myös Finnveralta saatavaa investointeihin tarkoitettua lainaa. Tarkempi lainamäärä selviää talous- ja rahoitussuunnitelma-osiossa sivulla Markkinat Aloitusvaiheessa ja jatkossakin yrityksen päätuotteena ovat skootterit. Oheistuotteisiin kuuluvat varaosat ja tarvikkeet sekä ajovarusteet. Lisämyynnin saamiseksi tarkoituksena on ottaa valikoimaan myös käytettyjä autoja sekä moottoripyöriä pienissä määrissä. Tarkoituksena on pitää valikoima tulevaisuudessakin tällaisena, tosin valikoimaa pyritään laajentamaan päätuotteen osalta. Valikoimaan kuuluu vain tunnettuja merkkejä, jotka ovat yleisessä käytössä koko Suomen alueella. Tästä on asiakkaalle se hyöty, että tuotteen laatuun voidaan hyvillä mielin luottaa, kun tuote on tunnettu ja kestää käytössä kauan. Viime vuosina skootterien myynti ja ilmestyminen katukuvaan on kasvanut räjähdysmäisesti etenkin vuotiaiden nuorten keskuudessa. Ennen vuosituhannen vaihtumista nuoret ajoivat mopoilla, mutta skootterit ovat syrjäyttäneet ne suosiossa. Yllättävää on myös se, että myös kasvavassa määrin tytötkin ovat aloittaneet ajamaan skoottereilla. Kysyntä on käsitykseni mukaan edelleen suurta sekä yhä kasvussa koko Suomen alueella ja yrityksen liiketoiminta-alueella. Yrityksen tavoitteena on päästä johtavaan markkina-asemaan skootterien myynnissä toiminta-alueellaan. Uskon, että tähän päästään helposti jo ensimmäisen toimintavuoden aikana, koska kilpailua ei juuri ole. Mutta siitä kuitenkin lähdetään, että toiminta saadaan ensin kannattavaksi ja sitten vasta tavoitellaan markkinajohtajuutta.

24 Kilpailu Liiketoiminta-alueella kilpailu on yllättävän vähäistä. Voisi sanoa, että se on lähes olematonta koska tämän alueen kilpailijat ovat keskittyneet liiketoiminnassaan lähinnä autojen, moottoripyörien tai joidenkin muiden tuotteiden myyntiin. Yrityksemme suurimmaksi vahvuudeksi koen keskittymisen pelkästään skootterien myyntiin, jolloin valikoimammekin on suurempi kuin muiden. Näin meillä on suurempi tietämys eri merkeistä ja malleista. Tämä taas heijastuu asiakaspalveluun, joten voimme palvella heitä paremmin ja asiantuntevammin kuin kilpailijat. Vahvuudeksi voidaan lukea myös alhaisemmat hinnat kuin muilla. Suurimmaksi heikkoudeksi näen huoltotoiminnan puuttumisen yrityksen alkuvaiheessa. Monella kilpailijalla on joko oma huoltotoiminta tai sitten se on järjestetty alihankintana. Markkinoille pääsyssä on tärkeää valita mitä kilpailukeinoja käyttää. Niistä neljä tärkeintä ovat tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Tuotevalikoimaan valitsen vain tunnettuja merkkejä, joiden tarkoituksena on luoda sellainen imago että yritys myy vain laatutavaraa. Hinnoittelussa pyrin löytämään sellaisen tason, että toiminta on kannattavaa ja asiakkaille jäisi positiivinen mielikuva yrityksestä. Tuotteiden saatavuuden pyrin tekemään asiakkaille mahdollisimman yksinkertaiseksi ja vaivattomaksi. Tuotteista löytyy tarkat saatavuustiedot esimerkiksi yrityksen internet-sivuilta. Tärkeimmäksi kilpailukeinoksi näen markkinointiviestinnän suunnittelun. Alkuun olisi erittäin tärkeää käyttää mahdollisimman monia kanavia mainonnan toteuttamiseen, jotta yritys tulisi tunnetuksi laajalta alueelta.

25 20 14 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 14.1 Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan TAULUKKO 2. Ympäristötekijät Ympäristötekijä Todennäköinen vaikutus Taloudelliset tekijät - Ostovoiman Rahoitusmarkkinoiden heikentyminen ongelmat - Kysyntä laskee Poliittiset tekijät - Yrityksen Valtioneuvoston imago kuluttajapoliittinen markkinoilla ohjelma vuosille Tekninen/Ekologinen - kaupan kehitys peruuntuminen Kuluttajien tarve saada tai myynnin ympäristöystävällisiä onnistuminen tuotteita Mitä toimenpiteitä edellyttää - Säästäminen kaikessa toiminnassa - Ei suuria investointeja - Kuluttajien tekeminen tietoiseksi heidän oikeuksistaan ja asemastaan - myyntiin otetaan mahdollisimman vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä tuotteita 14.2 Toimialan kehitys Tuotteiden myyntiarvio vuositasolla Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2007 mopojen ja skoottereiden ensirekisteröintejä 2763 kappaletta (Ajoneuvohallintokeskus 2008.). Kun liiketoiminta-alueen asukasluku asukasta suhteutetaan maakunnan

26 21 asukaslukuun asukasta (kuntien kotisivut 2008: Wikipedia 2008.), niin saadaan teoreettinen myyntimäärä omalle liiketoiminta-alueelle eli n.420 kpl. Oma markkinaosuustavoite tästä on noin 16 %, mikä tekee n. 70 kpl vuodessa. Käytettyjen myyntitavoite vuodessa on vähintään 50 kpl. Keskihinta uusilla mopoilla on oman arvion mukaan n.1500 ja skoottereilla Vuositasolla myynti olisi siten Käytettyjen myyntitavoite on vuositasolla luokkaa keskihinnan ollessa 700. Käytettyjen autojen tavoitemyynti on n ja vastaavasti käytettyjen moottoripyörien Oheistuotteiden ja varaosien myyntiarvio vuodessa on n Näin tavoitelluksi kokonaismyynniksi saadaan vuodessa Markkinatilanteen kehittyminen viime vuosina Koko maassa ensirekisteröinnit kasvoivat rajusti vielä muutamia vuosia sitten. Esimerkiksi vuonna 2005 kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 17 % ja 2006 se oli 23 %:n luokkaa (Ajoneuvohallintokeskus 2008). Vuonna 2007 kasvu kuitenkin hiipui ja oli enää 7 %. Tähän on selityksenä se, että ensirekisteröinnit kasvoivat niin rajusti vuosien 2004 ja 2006 aikana. Eli ts. markkinoilla on nyt saatavilla entistä enemmän käytettyjä mopoja ja skoottereita, joita kuluttajat mieluummin ostavat koska ne eivät ole hirveän vanhoja ja hintakin on halvempi uusiin verrattuna Markkinatilanteen kehittyminen tulevaisuudessa Maailmalla tällä hetkellä vallitseva talouden epävarmuus on saanut myös kuluttajat jaloilleen ja miettimään tarkemmin hankintojaan tulevaisuudessa. Uusien mopojen ja skoottereiden myynnin kasvu myös pysähtyy ja jopa laskee niin kuin tämän vuoden ensirekisteröintitilastot osoittavat. Oman arvion mukaan myynti

27 22 lähtee taas nousuun muutamassa vuodessa koko Suomessa ja myös maailmalla, mutta se tietenkin edellyttää rahoitusmarkkinoiden pikaista rauhoittumista Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Perustan yritykseni siksi, että toiminta-alueellamme olisi yritys, joka tarjoaa mahdollisimman monipuolista palvelua ja laajan tuotevalikoiman. Tarve tällaiselle yritykselle on suuri, koska lähialueella ei juuri ole vastaavanlaisia yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan sellaisia palveluja kuin meidän yrityksemme Liikeidea Skootteritalo Tmi:n tavoitteena on tarjota tuotteensa ja palvelunsa mahdollisimman monipuolisesti ja kilpailukykyiseen hintaan kaikenikäisille asiakkailleen, joita kiehtovat skootterit sekä niiden maailma. Pyrimme luomaan asiakkaillemme positiivisen mielikuvan yrityksestämme ottamalla heidän tarpeensa huomioon jo myyntitilanteessa, jolloin voimme kertoa heille sopivista tuotteista. Alhaisella hintapolitiikalla, aktiivisella mainonnalla sekä tuotevalikoiman monipuolisuudella aiomme saavuttaa vankan jalansijan menestyvänä yrityksenä liiketoimintaalueellamme Tuotteet Yrityksen päätuotteita ovat uudet mopot ja skootterit. Sivutuotteisiin kuuluvat varaosat ja tarvikkeet, ajovarusteet ja käytetyt ajoneuvot (mopot, skootterit, autot,

28 moottoripyörät). Skoottereiden ja mopojen osalta yritys toimii seuraavien merkkien jälleenmyyjänä: 23 Aprilia Kymco Derbi Piaggio Peugeot Suzuki Vespa Näistä valmistajista myyn vain Derbin ja Yamahan valmistamia mopoja (maahantuojien kotisivut 2008.). Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että mopot ovat pikkuhiljaa poistumassa katukuvasta skootterien vallattua alaa. Tämä ei tule koskemaan käytettyjen kauppa. Valikoimaan on tarkoitus ottaa lähinnä sellaisia skoottereita, joita voi ajaa mopokortilla. Isomman kokoluokan skoottereita tullaan ottamaan valikoimaan kysynnän perusteella. Varaosa ja tarvikevalikoima koostuvat yleisimmin kuluvista osista, kuten renkaista ja moottoriöljyistä. Oheistuotteiden eli ajovarusteiden osalta valikoimaan kuuluu vain hyväksi ja turvallisiksi todettuja merkkejä. Tässä en merkkien paljouden takia ala niitä luettelemaan, vaan luotan maahantuojien Duel Bike-Centerin jaallright Oy:n arvostelukykyyn Markkinat Liiketoiminta-alueella asuu useita potentiaalisia asiakkaita. Esimerkiksi Ylivieskassa on asukasta, Alavieskassa 2759 asukasta, Oulaisissa 8030 asukasta, Nivalassa asukasta, Sievissä 5305 asukasta, Kalajoella 9440 asukasta ja Haapavedellä 7526 asukasta eli yhteensä asukasta (kuntien

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Ilves, Anna Karjalainen, Marika 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara YRITYKSEN PERUSTAMINEN -CASE TMI MERANNA Iles Anna Karjalainen Marika

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle

Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle Heidi Turunen Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN UUSASIAKASHANKINTA

ALOITTAVAN YRITYKSEN UUSASIAKASHANKINTA ALOITTAVAN YRITYKSEN UUSASIAKASHANKINTA Tiia Roponen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. 2015 ladec.fi

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. 2015 ladec.fi YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 ladec.fi 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 3 1.5

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Case t:mi Kenkälaurila Emma Ahonen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Viestintä Tekijä(t) AHONEN, Emma Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Julkaisun kieli suomi

Lisätiedot

Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN. Case-yrityksenä muotivaateliike

Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN. Case-yrityksenä muotivaateliike Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Case-yrityksenä muotivaateliike Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Joulukuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

Raisa Marika Virkkala. LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELUA Case The Sunset

Raisa Marika Virkkala. LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELUA Case The Sunset Raisa Marika Virkkala LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELUA Case The Sunset Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYETYÖSTÄ Yksikkö Kokkola-Pietarsaari

Lisätiedot

PUTKIMIEHESTÄ LVI-ALAN YRITTÄJÄKSI

PUTKIMIEHESTÄ LVI-ALAN YRITTÄJÄKSI Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi urheilijoille 2012 Jonas Mattila PUTKIMIEHESTÄ LVI-ALAN YRITTÄJÄKSI TMI LVI-Toman liiketoimintasuunnitelma OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kuntosalin liiketoimintasuunnitelma

Kuntosalin liiketoimintasuunnitelma Riku Väistö Kuntosalin liiketoimintasuunnitelma Kuntosali Fitnessluola Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto

Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Nevalainen, Yrjö 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Yrjö Nevalainen Yrittäjyyden

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄKORJAMON LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMA

MOOTTORIPYÖRÄKORJAMON LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMA MOOTTORIPYÖRÄKORJAMON LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMA Markus Koskimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Auto- ja kuljetustekniikka Korjaamotekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE

Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Elokuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan

Lisätiedot

HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN

HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN Ossi Hänninen HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN Opinnäytetyö Talotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.04.2009 Tekijä(t) Ossi Hänninen

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Markus Sinisalo MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Muuttoyritys OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi/taloushallinto 2014 Heino Krista, Kinnunen Meri NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA EDUNVALVONTAVALTUUTUS RY OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot