Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA"

Transkriptio

1 Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Tammikuu 2009

2 Yksikkö Ylivieska Aika Tekijä/tekijät Jarkko Vuollet Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Liiketoimintasuunnitelma skootterikaupan perustamisesta Työn ohjaaja Marja-Liisa Kaakko, Ossi Päiväläinen Sivumäärä 37 Työelämäohjaaja Tämän työn tavoitteena oli selvittää niitä edellytyksiä, joita kannattavan yrityksen perustamisessa vaaditaan. Työssä käydään läpi henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä taloudellisia vaatimuksia. Opinnäytetyön laatimisessa käytettiin pääasiallisesti edu.fi verkkopalvelun sekä Finnveran tuottamia aineistoja sekä valmiita mallipohjia, joita yhdistelemällä suunnitelman runko muodostui. Työn vaikein ja tärkein osuus tuli esiin markkinointisuunnitelmassa. Siinä selvitettiin tarkasti ne taloudelliset tavoitteet ja laskelmat joiden avulla yrityksestä saatiin luotua kannattava liiketoimintasuunnitelma. Johtopäätös työstä oli se, että yritystä ei voi perustaa ilman kunnollista liiketoimintasuunnitelmaa, vaikka liikeidea olisi miten hyvä tahansa. Tavoitteiden tukena ja rahoittajien takia tärkeintä työssä oli selvittää taloudelliset tunnusluvut Asiasanat Liiketoimintasuunnitelma, yritys

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Jarkko Vuollet Degree programme Industrial management Name of thesis Business plan: Founding a scootershop Instructor Marja-Liisa Kaakko, Ossi Päiväläinen Pages 37 Supervisor Aim of this thesis was to find out those resources, which are required to found a profitable company. There are processed personal features and economical requirements in this thesis. Material produced by web service edu.fi and Finnvera were mainly used and combined together in order to create suitable frame for the business plan. The most difficult and the most important part came out in marketing plan. There were clarified very accurately those economical goals and calculations, which helped to create profitable business plan. Conclusion was that you can t found a company without decent business plan, no matter how great your business idea were. The most important thing in this thesis was to find out economical key figures, that there would be realistic data for financiers and goals could be set correctly. Key words business plan, company

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEORIAOSUUS Mikä on liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman sisältö Milloin liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä 3 3 MIKÄ ON LIIKEIDEA 4 4 LIIKEIDEAN TESTAUS 5 5 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Toimialan kehitys Tuotteet Markkinat 7 6 VISIO- JA PÄÄTAVOITTEET 8 7 MARKKINOINTISUUNNITELMA Myyntitavoitteet Markkinoinnin kilpailukeinot 9 8 TUOTE- JA PALVELUKEHITYSSUUNNITELMA 11 9 ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA RISKIENHALLINTA TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Perustiedot yrityksestä LIIKEIDEAN TESTAUS Yritys ja yrittäjä Markkinat Kilpailu LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Toimialan kehitys Tuotteiden myyntiarvio vuositasolla Markkinatilanteen kehittyminen viime vuosina Markkinatilanteen kehittyminen tulevaisuudessa Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Liikeidea Tuotteet Markkinat VISIO- JA PÄÄTAVOITTEET MARKKINOINTISUUNNITELMA Tuotekohtaiset myyntitavoitteet 26

5 16.2 Tuote- ja palvelustrategia Hintastrategia Jakelustrategia Viestintästrategia TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA RISKIENHALLINTA Tuoteriskit Talousriskit Asiakasriskit Kysynnän vaihtelut Toimitusongelmat Henkilöriskit TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 36 LÄHTEET

6 1 1 JOHDANTO Mielessäni on aina kytenyt ajatus oman yrityksen perustamisesta. Innostus yrittäjyyteen on kasvanut siitä lähtien, kun aloitin opinnot ammattikorkeakoulussa. Ajatus perustaa pelkästään skoottereita ja mopoja myyvä yritys Ylivieskan alueelle heräsi mielessäni vuoden 2008 aikana, koska totesin tässä selkeän markkinaraon kun liiketoiminta-alueella ei muita vastaavia yrityksiä ole. Opinnäytetyö on kaksiosainen. Ensimmäinen osa koostuu skootterikaupan liiketoimintasuunnitelmasta ja toinen osa eli teoriaosuus käsittelee liiketoimintasuunnitelman laatimista. Teoriaosuuden tein vasta jälkikäteen, vaikka järkevämpi olisi ollut tehdä toisinpäin. Ensimmäiseen osaan ei ollut helposti saatavilla luotettavaa tietoa, esimerkiksi skootterien myyntimääristä. Pohjana tässä käytin ajoneuvohallintokeskus AKE:n ylläpitämää ensirekisteröintilastoa, jonka perusteella tein arviot myyntimääristä. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen löytyi tietoa useista paikoista. Käytin kuitenkin tässä työssä lähinnä Finnveran sekä edu.fi verkkopalvelun malleja joiden pohjalta luonnostelin liiketoimintasuunnitelman rungon. Työn tavoitteena oli selvittää niitä edellytyksiä, joita kannattavan yrityksen perustamisessa vaaditaan.

7 2 2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEORIAOSA 2.1 Mikä on liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma on oiva työkalu jo toimivan yrityksen toiminnan kehittämiseksi tai alkavan yrityksen toimintasuunnitelmasta (Kookas.fi 2001.). Se on kattava kokonaisuus yrityksen liiketoiminnan hahmottamisesta nykyhetkestä muutaman vuoden päähän. Sitä pitää päivittää säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Yrityksen menestyminen voi olla kiinni suunnitelman perusteellisuudesta. Kansainvälinen käytäntö on, että yrityksen tulevaisuuden linjanvedot tiivistetään ja kirjoitetaan liiketoimintasuunnitelmaksi, Business Planiksi (Ruuska, Karjalainen & Johnsson 2001.). 2.2 Liiketoimintasuunnitelman sisältö Eri mallipohjia liiketoimintasuunnitelman laatimiseen on saatavissa useita erilaisia. Sisältö vaihtelee suuresti riippuen yrityksen koosta, yhtiömuodosta ja toimialasta. Suunnitelmasta olisi kuitenkin hyvä löytyä seuraavat asiat (Ruuska ym 2001;edu.fi 2008.): lähtötilanteen kuvaus ja analysointi markkinoiden ja kilpailutilanteiden kuvaus ja analysointi yrityksen tavoitteet strategioineen eri toimintojen järjestelyt ja kehittämissuunnitelmat talouslaskelmat sekä riskien arviointi

8 3 2.3 Milloin liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä Liiketoiminnan rahoittamiseksi tarvitaan usein eri investointitukia tai lainoja. Jotta tarvittava laina saataisiin, pitää rahoittajalla olla tiedossaan yrityksen taloudelliset tavoitteet ja yleensäkin toimintaperiaatteet. Liiketoimintasuunnitelmasta löytyykin kattavat tiedot auttamaan rahoittajien päätöksen teossa. Tämä korostuu etenkin siinä vaiheessa, kun ollaan perustamassa uutta yritystä. Tällöin yrittäjälle selviää hyvin perusteellisesti liikeidean kannattavuus. Jo toimivan yrityksenkin olisi hyvä päivittää säännöllisin väliajoin liiketoimintasuunnitelmaansa. Päivittämiseen päädytään yleensä, kun halutaan kehittää omaa toimintaa muutosten edessä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi yritystoiminnan laajentuminen tai yrityksen strategiaa halutaan muuttaa, jotta yritys menestyisi alallaan (mukaillen Ruuska ym ).

9 4 3 MIKÄ ON LIIKEIDEA Yrityksen toiminta perustuu tarkasti suunniteltuun liikeideaan. Liikeidea ohjaa koko yrityksen ja jokaisen työntekijän toimintaa. Liikeidean avulla määritetään, missä kaikessa toiminnassa yritys on mukana (tuotteet). Liikeidea kuvaa yrityksen tärkeimmät asiakasryhmät ja noudatettavat toimintatavat. Liikeideaan kuuluu myös imago, joka tarkoittaa asiakkaiden käsityksiä yrityksestä ja sen tuotteista (edu.fi 2008.). Hyvä liikeidea on sellainen, jota muut eivät ole vielä keksineet. Tärkeintä liikeideassa on sen toimivuus. Löytyykö kysyntää eli onko asiakkaita tarpeeksi. Ennen kuin aloitin tekemään omaa liiketoimintasuunnitelmaa, määrittelin sen toimivaksi jo sen perusteella, ettei vastaavaa liiketoimintaa harjoittavaa yritystä vielä ole perustettu tälle liiketoiminta-alueelle. Sekä siitä, että kyseisen tuotteen myynti on ollut rajussa kasvussa koko Suomessa viime vuosina.

10 5 4 LIIKEIDEAN TESTAUS Tässä osiossa kerrotaan pintapuolisesti niistä asioista, joilla yrityksen liiketoiminta saadaan käyntiin. Otetaan selvää kilpailijoista ja määritellään asiakaskunta. Liian syvälliseen kerrontaan tässä ei ole vielä syytä mennä (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.). Liikeidean testaus-osio muodostuu kolmesta osasta: Yritys ja yrittäjä Arvioidaan oma osaaminen ja kokemus toimialalta Kerrotaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet liiketoiminnan suhteen Millä paikkakunnalla yritys tulee toimimaan? Millaiset toimitilat yritys tarvitsee ja miten ne hankitaan? Mitä koneita tai laitteita yritys tarvitsee ja miten ne hankitaan? Kuinka paljon rahaa tarvitaan käyttöomaisuusinvestointeihin? Markkinat Yrityksen myymät tuotteet ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle Missä yrityksen asiakkaat ovat ja miten heidät tavoitetaan Millainen on kysyntä toimialalla Mikä on markkinaosuustavoite Kilpailu Millainen kilpailu toimialalla vallitsee Mitkä ovat yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja ongelmat kilpailijoihin nähden Mitä kilpailukeinoja käytetään

11 6 5 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Tämä kappaleen tarkoituksena on hahmottaa yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä odotettavissa olevia muutoksia. Markkinatietojen hankintaan kannattaa uhrata aikaa, koska rahoittajat näkevät erityisen tärkeänä tämän osuuden perinpohjaisuuden, ja he muodostavat omaa käsitystään tarkistamalla markkinatietoja omista lähteistään (Ruuska ym 2001,136.). 5.1 Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Tässä on hyvä laatia PESTEL-analyysi. Se antaa laajan kuvan ympäristöstä, jossa yritys toimi ja auttaa tiedostamaan tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia, joihin yrityksen tulisi varautua. PESTEL analyysi koostuu seuraavista tekijöistä: poliittisista ekonomisista sosiaalisista teknologisista ekologisista lakiin liittyvistä tekijöistä. 5.2 Toimialan kehitys Tuotteiden kysynnän arviointi on tärkeä osa suunniteltaessa tulevaa liiketoimintaa. Siihen kannattaakin käyttää aikaa, jotta omista arvioista saadaan realistisia. Markkinatietoja on saatavilla alasta riippuen useasta paikasta. Omassa työssäni ei ollut suoraan saatavilla myyntitilastoja, joten käytin myyntiarvioiden suunnittelussa apuna ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämää ensirekisteröintitilastoa.

12 7 Suoraanhan tällaisista tilastoista ei saa myyntilukuja, mutta se kertoo kuitenkin kysynnän määrästä. Yleisesti ottaen tilastoista voidaan analysoida markkinatilanteen kehittymistä viime vuosina sekä tehdä arvioita miten se muuttuu tulevaisuudessa. 5.3 Tuotteet Tässä pyritään siis kuvaamaan perusteellisesti tuotevalikoimaa. Millaisia tuotteita yrityksen pitää ottaa valikoimaan, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan toteuttaa? Pitääkö valikoimaan ottaa lisää tuotteita vai pitääkö niitä täydentää uusilla ominaisuuksilla? Mitä palveluja yritys tulee tarjoamaan asiakkailleen perustuotteiden lisäksi vai tuleeko palveluiden tarjonta myöhemmässä vaiheessa lisääntymään (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.)? 5.4 Markkinat Selvitetään ja määritellään tarkasti se liiketoiminta-alue, jossa yritys tulee toimimaan. Seuraavat kysymykset auttavat määrittelemään markkinoita (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.): Missä yrityksen markkinat ovat? Onko kohderyhmä sopivan kokoinen? Voiko asiakkaita jakaa osamarkkinoihin? Ketkä ovat pahimpia kilpailijoita ja mitkä heidän vahvuutensa ja heikkoutensa? Kilpailijoiden määritteleminen ja heidän toimintatapojen tarkka selvittäminen on erittäin tärkeää yrityksen tulevan toiminnan kannalta, koska yritys ei ole koskaan yksin markkinoilla. Omassa työssäni käytin kilpailijoiden selvittämiseen aikaisempaa tietämystäni sekä yrityksien internet-sivuja.

13 8 6 VISIO JA PÄÄTAVOITTEET Peruslähtökohtana yritystoimintaa aloitettaessa tai kehitettäessä on toimintaa ohjaava visio. Se on kuva yrityksestä suunnittelukauden lopussa, tahtotila, johon suunnitelmat tähtäävät. Joskus visio voidaan tehdä pitemmällekin suuntautuvaksi. Visio kuvaa parhaimmillaan yrityksen toimintaa monipuolisesti, ja siinä on huomioitu myös toimintaympäristön kehittyminen. Visiossa kuvataan yrityksen tulevaisuutta. Jotta se voitaisiin muuttaa strategiaksi ja toimintasuunnitelmiksi, se vaatii konkretisoimista päätavoitteiksi (Ruuska ym. 2001,80.). Omassa työssäni kerroin niistä päätavoitteista ja valinnoista, joilla yritys tulee menestymään jatkossa. Tärkeimpinä tavoitteina koen toiminnan laajentamisen sekä taloudellisten tavoitteiden asettamisen. Vision määritteleminen rohkaisee yrittäjää toiminnan alussa tekemään ponnisteluja, jotta yrityksestä voisi vielä joskus tulla menestyvä.

14 9 7 MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointisuunnitelma kertoo, mitkä ovat yrityksen myyntitavoitteet ja miten ne aiotaan toteuttaa markkinoinnin keinoin. Markkinointisuunnitelman tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, ei vain yksittäisten toimenpiteiden kokoelma. Suunnitelmassa tulee kertoa markkinoinnin keskeiset keinot, linjavalinnat ja markkinointitoimenpiteet (Ruuska ym. 2001,139). 7.1 Myyntitavoitteet Myyntitavoitteet eli arvioitu liikevaihto kirjataan liiketoimintasuunnitelmaan. Ne voidaan jakaa tuoteryhmittäin ja tavoitteet olisi hyvä suunnitella aloitusvuodesta pari vuotta eteenpäin (mukaillen Ruuska ym. 2001,140.). Tavoitteet tulevat muuttumaan markkinoiden heilahtelun vuoksi ja sen vuoksi niitä pitää tarvittaessa päivittää. 7.2 Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinoinnin kilpailukeinot ovat välineitä, joita yritys hyödyntää kohdemarkkinoillaan saavuttaakseen markkinoinnille asettamansa tavoitteet. Perinteisesti markkinoinnin kilpailukeinot on jaoteltu seuraavasti (edu.fi etälukio 2008.): Tuotteet ja palvelut - Kuvataan tuote- ja palveluvalikoimaa sekä siinä tapahtuvia muutoksia - Markkinoinnin avaintuotteet ja miksi niitä ostetaan - Mitä toimenpiteitä on tehtävä markkina-aseman vahvistamiseksi

15 10 Hintastrategia - Millainen on yrityksen hintapolitiikka Jakelustrategia - Miten tuote toimitetaan asiakkaalle Viestintästrategia - Millaista yrityskuvaa viestinnällä pyritään luomaan - Mitä mainosvälineitä käytetään - Miten asiakkaiden ostopäätöksiin vaikutetaan

16 11 8 TUOTE- JA PALVELUKEHITYSSUUNNITELMA Tässä luodaan kuva siitä, miten alkuvaiheen tuote- ja palveluvalikoima tulee kehittymään. Pitemmällä tähtäimellä hahmotellaan sitä, miten yrityksessä on varmistettu tuotteiston sekä palveluiden uusiutuminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi (mukaillen edu.fi 2008.). Työssäni kerroin kehittäväni tuote- ja palveluvalikoimaa koko organisaation voimalla. Oikeanlaisen kehityksen kannalta olisi suositeltavaa suunnitella tulevia muutoksia myös asiakkaiden mielipiteiden pohjalta. Tämä edesauttaa asiakkaiden pysymistä yrityksessä. Muutokset tulisi toteuttaa ainoastaan silloin, kun siitä on oikeasti hyötyä molemmille osapuolille.

17 12 9 ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Yrityksen työntekijät ovat sen tärkein voimavara ja pääoma. Yritys ei menesty, jos sen työntekijät eivät tule toimeen keskenään. Tämä korostuu etenkin pienissä yrityksissä, joissa on erityisen tärkeää henkilökemioiden toimivuus. Pahimmassa tapauksessa se saattaa heijastua asiakaspalvelun laatuun ja näkyy heikentyneenä asiakasmääränä. Työntekijöiden motivoimiseksi on useita eri keinoja. Heidän kanssaan olisi hyvä pitää säännöllisesti yhteisiä palavereita, joissa käydään läpi päivän tai viikon tapahtumat sekä arvioidaan työntekijän kehittymistä ja annetaan palautetta. Tällä tavoin työntekijä kokee itsensä tärkeäksi osaksi yrityksen toimintaa. Monessa yrityksessä ei ole minkäänlaisia kehityskeskusteluja ja tämä näkyy yleensä työntekijöiden tyytymättömyydessä. Tärkeintä on saada palautetta, oli se sitten hyvää tai huonoa. Työntekijän ei ole siis hyvä olla epätietoinen.

18 13 10 RISKIENHALLINTA Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi niihin voidaan vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta, vaan arkipäivän pienistä asioista. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty ajoissa kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää tapahtumaketjun, joka uhkaa koko yrityksen toimintaa. Riskejä otetaan usein myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi ajan ja vaivan säästämiseksi. Riski voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien ottamista.( PK-yrityksen riskien hallinta 2008.).

19 14 11 TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA Rahoitusta tarvitaan aina yritystoiminnan alkuvaiheessa eri koneiden ja laitteiden investointeihin. Oma pääoma ei aina riitä ja siksi yrityksen on syytä hakea lisärahoitusta. Ennen hakemista on kuitenkin hyvä muistaa, että liiketoimintasuunnitelman perinpohjaisuus edesauttaa rahoituksen saamisessa (Ruuska ym ). Rahoitusta on saatavilla seuraavista paikoista: Eri pankkien myöntämät lainat Rahoituslaitoksien, kuten Finnveran tarjoamat lainat yrityksen eri vaiheisiin Työvoimatoimiston myöntämä Starttiraha yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi Rahoitus- taloussuunnitelman tekemiseen on saatavilla useita mallipohjia. Esimerkiksi Nordean verkkosivuilla tuleva yrittäjä voi laskea tulevan liikeideansa kannattavuuden ja laskea tarvittavan rahoituksen. Lisäksi yritystutkimusneuvottelukunnan verkkosivuilta löytyy eri lomakkeita, joiden avulla yritys voi suunnitella talouttaan.

20 15 12 SKOOTTERIKAUPAN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 12.1 Perustiedot yrityksestä Yrityksen nimi on Skootteritalo Tmi ja yritys tullaan perustamaan Ylivieskaan vuoden 2009 kevään aikana. Tulen harjoittamaan yrityksessäni skoottereiden vähittäiskauppaa, mutta tarkoituksena on myös myydä muitakin ajoneuvoja, kuten käytettyjä autoja ja moottoripyöriä sekä tietenkin oheistuotteita. Yhtiömuodoksi päätin valita yksityisen elinkeinon harjoittajan eli toiminimen, koska muita osakkaita tai kumppaneita ei ole. Yrityksessä tulee alkuun työskentelemään minun lisäkseni yksi palkattu työntekijä.

21 16 13 LIIKEIDEAN TESTAUS 13.1 Yritys ja yrittäjä Aloittamassani yrityksessä tarvitaan tietenkin laaja-alaista tuntemusta skoottereista. Mallit ja merkit olisi hyvä tietää perusteellisesti, jotta asiakkaalle voitaisiin tarjota heille sopivaa mallia tai tyyppiä. Skoottereiden huoltamisesta tulee tietää ainakin perushuoltotoimenpiteet, jotta asiakkaita voidaan neuvoa tekemään yksinkertaiset huollot itse. Oman yrityksen perustaminen vaatii myös osaamista talouspuolen asioista. Siitä minulla ei ole juurikaan kokemusta, joten tarkoituksenani on hankkia lisää kokemusta ja syventävää koulutusta kirjanpidollisista asioista. Henkilökohtaisia ominaisuuksia tarvitaan paljon aloittavassa yrityksessä, etenkin silloin kun yrityksen toiminnassa ollaan mukana koko omalla henkilökohtaisella omaisuudella. Tärkeintä liiketoiminnassa on uskoakseni yrittämisen halu ja tahto menestyä. Se voi vaatia suuriakin riskien ottamista, mutta niitä pitää ottaa jos aikoo kasvaa menestyväksi ja kannattavaksi yritykseksi. Tähän tavoitteeseen pääseminen ja sen saavuttaminen vaatii yrittäjältä suurta kärsivällisyyttä ja etenkin korkeaa sietokykyä markkinatilanteen muuttuessa heikommaksi. Perustan yritykseni Ylivieskaan, joka on tällä hetkellä nopeassa kasvussa. Uusia ja isompia liikkeitä syntyy jatkuvasti. Nämä liikkeet ovat keskittyneet Savarin alueelle, jossa on useita autojen vähittäiskauppaa harjoittavia yrityksiä, pari isompaa ruokakauppaa (S-market, Citymarket) sekä tietenkin Iso-Kärkkäisen tavaratalo, joissa käy päivittäin useita asiakkaita. Näen tämän erittäin positiivisena asiana, koska näiden liikkeiden läheisyys voi tuoda myös meille asiakkaita laajemmaltakin alueelta.

22 17 Mielestäni tärkein asia, joka vaikuttaa menestymiseen alalla on tuotevalikoimaan koko ja etenkin sen monipuolisuus. Liiketoiminnan jo alettua tarkoituksenani on saada valikoima sellaiseksi kuin asiakkaat toivovat. Tämä toteutetaan liikkeessä tehtävien asiakaskyselyiden avulla tai asiakaspalautteen pohjalta oppimalla. Tärkeää on myös seurata liiketoimintaympäristöä siellä tapahtuvista muutoksista, esimerkiksi onko uusia kilpailijoita tulossa alalle ja mitä kilpailijat tekevät. Kilpailijoissa pitää erityisesti seurata muutoksia heidän tuotteissaan, palveluissaan ja hinnoissaan. Mahdollisiin muutoksiin pitää osata reagoida ajoissa. Toimitilat hankitaan ainakin alkuun vuokraamalla sopivat tilat kiinteistövälityksen kautta. Tarkoituksenani on löytää sopiva kiinteistö Savarin alueelta tai autoliikkeiden läheltä. Tilojen pitää olla sellaiset, että liikkeen sisälle mahtuu noin 20 skootteria, varaosat sekä oheistuotteet kuitenkin niin, että jokainen tuote on näkyvästi esillä. Pihalla tulisi olla sen verran tilaa, että sinne mahtuu mahdollisesti käytetyt autot tai muut lisätuloa tuovat ajoneuvot. Liikkeessä tulen tarvitsemaan seuraavia koneita ja laitteita: tietokone, tulostin, faksi, matkapuhelin, kassakone ja maksukortinlukija. Lähes kaikki koneet ostetaan, mutta kassakone ja kortinlukija vuokrataan. Kaikki muut välttämättömät toimistotarvikkeet, kuten pöydät ja tuolit yms. hankitaan ostamalla suoraan jostain toimistokalusteita myyvästä yrityksestä. TAULUKKO 1. Käyttöomaisuusinvestoinnit tietokone 800,00 faksi/tulostin 400,00 matkapuhelin 730,00 kassakone 300,00 maksukortinlukija 420,00 toimistotarvikkeet 1 500,00 liiketilan vuokra 1300 alkuvarasto YHTEENSÄ 37950

23 18 Yritystoiminnan alun rahoittamiseksi aion hakea Nordea pankilta sekä mahdollisesti myös Finnveralta saatavaa investointeihin tarkoitettua lainaa. Tarkempi lainamäärä selviää talous- ja rahoitussuunnitelma-osiossa sivulla Markkinat Aloitusvaiheessa ja jatkossakin yrityksen päätuotteena ovat skootterit. Oheistuotteisiin kuuluvat varaosat ja tarvikkeet sekä ajovarusteet. Lisämyynnin saamiseksi tarkoituksena on ottaa valikoimaan myös käytettyjä autoja sekä moottoripyöriä pienissä määrissä. Tarkoituksena on pitää valikoima tulevaisuudessakin tällaisena, tosin valikoimaa pyritään laajentamaan päätuotteen osalta. Valikoimaan kuuluu vain tunnettuja merkkejä, jotka ovat yleisessä käytössä koko Suomen alueella. Tästä on asiakkaalle se hyöty, että tuotteen laatuun voidaan hyvillä mielin luottaa, kun tuote on tunnettu ja kestää käytössä kauan. Viime vuosina skootterien myynti ja ilmestyminen katukuvaan on kasvanut räjähdysmäisesti etenkin vuotiaiden nuorten keskuudessa. Ennen vuosituhannen vaihtumista nuoret ajoivat mopoilla, mutta skootterit ovat syrjäyttäneet ne suosiossa. Yllättävää on myös se, että myös kasvavassa määrin tytötkin ovat aloittaneet ajamaan skoottereilla. Kysyntä on käsitykseni mukaan edelleen suurta sekä yhä kasvussa koko Suomen alueella ja yrityksen liiketoiminta-alueella. Yrityksen tavoitteena on päästä johtavaan markkina-asemaan skootterien myynnissä toiminta-alueellaan. Uskon, että tähän päästään helposti jo ensimmäisen toimintavuoden aikana, koska kilpailua ei juuri ole. Mutta siitä kuitenkin lähdetään, että toiminta saadaan ensin kannattavaksi ja sitten vasta tavoitellaan markkinajohtajuutta.

24 Kilpailu Liiketoiminta-alueella kilpailu on yllättävän vähäistä. Voisi sanoa, että se on lähes olematonta koska tämän alueen kilpailijat ovat keskittyneet liiketoiminnassaan lähinnä autojen, moottoripyörien tai joidenkin muiden tuotteiden myyntiin. Yrityksemme suurimmaksi vahvuudeksi koen keskittymisen pelkästään skootterien myyntiin, jolloin valikoimammekin on suurempi kuin muiden. Näin meillä on suurempi tietämys eri merkeistä ja malleista. Tämä taas heijastuu asiakaspalveluun, joten voimme palvella heitä paremmin ja asiantuntevammin kuin kilpailijat. Vahvuudeksi voidaan lukea myös alhaisemmat hinnat kuin muilla. Suurimmaksi heikkoudeksi näen huoltotoiminnan puuttumisen yrityksen alkuvaiheessa. Monella kilpailijalla on joko oma huoltotoiminta tai sitten se on järjestetty alihankintana. Markkinoille pääsyssä on tärkeää valita mitä kilpailukeinoja käyttää. Niistä neljä tärkeintä ovat tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Tuotevalikoimaan valitsen vain tunnettuja merkkejä, joiden tarkoituksena on luoda sellainen imago että yritys myy vain laatutavaraa. Hinnoittelussa pyrin löytämään sellaisen tason, että toiminta on kannattavaa ja asiakkaille jäisi positiivinen mielikuva yrityksestä. Tuotteiden saatavuuden pyrin tekemään asiakkaille mahdollisimman yksinkertaiseksi ja vaivattomaksi. Tuotteista löytyy tarkat saatavuustiedot esimerkiksi yrityksen internet-sivuilta. Tärkeimmäksi kilpailukeinoksi näen markkinointiviestinnän suunnittelun. Alkuun olisi erittäin tärkeää käyttää mahdollisimman monia kanavia mainonnan toteuttamiseen, jotta yritys tulisi tunnetuksi laajalta alueelta.

25 20 14 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 14.1 Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan TAULUKKO 2. Ympäristötekijät Ympäristötekijä Todennäköinen vaikutus Taloudelliset tekijät - Ostovoiman Rahoitusmarkkinoiden heikentyminen ongelmat - Kysyntä laskee Poliittiset tekijät - Yrityksen Valtioneuvoston imago kuluttajapoliittinen markkinoilla ohjelma vuosille Tekninen/Ekologinen - kaupan kehitys peruuntuminen Kuluttajien tarve saada tai myynnin ympäristöystävällisiä onnistuminen tuotteita Mitä toimenpiteitä edellyttää - Säästäminen kaikessa toiminnassa - Ei suuria investointeja - Kuluttajien tekeminen tietoiseksi heidän oikeuksistaan ja asemastaan - myyntiin otetaan mahdollisimman vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä tuotteita 14.2 Toimialan kehitys Tuotteiden myyntiarvio vuositasolla Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2007 mopojen ja skoottereiden ensirekisteröintejä 2763 kappaletta (Ajoneuvohallintokeskus 2008.). Kun liiketoiminta-alueen asukasluku asukasta suhteutetaan maakunnan

26 21 asukaslukuun asukasta (kuntien kotisivut 2008: Wikipedia 2008.), niin saadaan teoreettinen myyntimäärä omalle liiketoiminta-alueelle eli n.420 kpl. Oma markkinaosuustavoite tästä on noin 16 %, mikä tekee n. 70 kpl vuodessa. Käytettyjen myyntitavoite vuodessa on vähintään 50 kpl. Keskihinta uusilla mopoilla on oman arvion mukaan n.1500 ja skoottereilla Vuositasolla myynti olisi siten Käytettyjen myyntitavoite on vuositasolla luokkaa keskihinnan ollessa 700. Käytettyjen autojen tavoitemyynti on n ja vastaavasti käytettyjen moottoripyörien Oheistuotteiden ja varaosien myyntiarvio vuodessa on n Näin tavoitelluksi kokonaismyynniksi saadaan vuodessa Markkinatilanteen kehittyminen viime vuosina Koko maassa ensirekisteröinnit kasvoivat rajusti vielä muutamia vuosia sitten. Esimerkiksi vuonna 2005 kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 17 % ja 2006 se oli 23 %:n luokkaa (Ajoneuvohallintokeskus 2008). Vuonna 2007 kasvu kuitenkin hiipui ja oli enää 7 %. Tähän on selityksenä se, että ensirekisteröinnit kasvoivat niin rajusti vuosien 2004 ja 2006 aikana. Eli ts. markkinoilla on nyt saatavilla entistä enemmän käytettyjä mopoja ja skoottereita, joita kuluttajat mieluummin ostavat koska ne eivät ole hirveän vanhoja ja hintakin on halvempi uusiin verrattuna Markkinatilanteen kehittyminen tulevaisuudessa Maailmalla tällä hetkellä vallitseva talouden epävarmuus on saanut myös kuluttajat jaloilleen ja miettimään tarkemmin hankintojaan tulevaisuudessa. Uusien mopojen ja skoottereiden myynnin kasvu myös pysähtyy ja jopa laskee niin kuin tämän vuoden ensirekisteröintitilastot osoittavat. Oman arvion mukaan myynti

27 22 lähtee taas nousuun muutamassa vuodessa koko Suomessa ja myös maailmalla, mutta se tietenkin edellyttää rahoitusmarkkinoiden pikaista rauhoittumista Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Perustan yritykseni siksi, että toiminta-alueellamme olisi yritys, joka tarjoaa mahdollisimman monipuolista palvelua ja laajan tuotevalikoiman. Tarve tällaiselle yritykselle on suuri, koska lähialueella ei juuri ole vastaavanlaisia yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan sellaisia palveluja kuin meidän yrityksemme Liikeidea Skootteritalo Tmi:n tavoitteena on tarjota tuotteensa ja palvelunsa mahdollisimman monipuolisesti ja kilpailukykyiseen hintaan kaikenikäisille asiakkailleen, joita kiehtovat skootterit sekä niiden maailma. Pyrimme luomaan asiakkaillemme positiivisen mielikuvan yrityksestämme ottamalla heidän tarpeensa huomioon jo myyntitilanteessa, jolloin voimme kertoa heille sopivista tuotteista. Alhaisella hintapolitiikalla, aktiivisella mainonnalla sekä tuotevalikoiman monipuolisuudella aiomme saavuttaa vankan jalansijan menestyvänä yrityksenä liiketoimintaalueellamme Tuotteet Yrityksen päätuotteita ovat uudet mopot ja skootterit. Sivutuotteisiin kuuluvat varaosat ja tarvikkeet, ajovarusteet ja käytetyt ajoneuvot (mopot, skootterit, autot,

28 moottoripyörät). Skoottereiden ja mopojen osalta yritys toimii seuraavien merkkien jälleenmyyjänä: 23 Aprilia Kymco Derbi Piaggio Peugeot Suzuki Vespa Näistä valmistajista myyn vain Derbin ja Yamahan valmistamia mopoja (maahantuojien kotisivut 2008.). Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että mopot ovat pikkuhiljaa poistumassa katukuvasta skootterien vallattua alaa. Tämä ei tule koskemaan käytettyjen kauppa. Valikoimaan on tarkoitus ottaa lähinnä sellaisia skoottereita, joita voi ajaa mopokortilla. Isomman kokoluokan skoottereita tullaan ottamaan valikoimaan kysynnän perusteella. Varaosa ja tarvikevalikoima koostuvat yleisimmin kuluvista osista, kuten renkaista ja moottoriöljyistä. Oheistuotteiden eli ajovarusteiden osalta valikoimaan kuuluu vain hyväksi ja turvallisiksi todettuja merkkejä. Tässä en merkkien paljouden takia ala niitä luettelemaan, vaan luotan maahantuojien Duel Bike-Centerin jaallright Oy:n arvostelukykyyn Markkinat Liiketoiminta-alueella asuu useita potentiaalisia asiakkaita. Esimerkiksi Ylivieskassa on asukasta, Alavieskassa 2759 asukasta, Oulaisissa 8030 asukasta, Nivalassa asukasta, Sievissä 5305 asukasta, Kalajoella 9440 asukasta ja Haapavedellä 7526 asukasta eli yhteensä asukasta (kuntien

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Asiakasosaaminen ja myynnillisyys merkonomin perustaitoina

Asiakasosaaminen ja myynnillisyys merkonomin perustaitoina Asiakasosaaminen ja myynnillisyys merkonomin perustaitoina LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄT 29.-30.1.2014, Helsinki, Opetushallitus Aksios Tommi Kokonaho Tj, OTK, PBS, emba, NTM Teemat Miksi

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA

HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA 150 Rekrytoinnin ammattilaista toimistoissamme 45.000 Työpaikkahakemusta 33 Paikallistoimistoa 73 Milj. euron liikevaihto vuonna 2014 503.000 Täytettyä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Tausta-analyysi ja sisällön rakennekuvaus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 2.1 16.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ 1 Tausta-analyysi...2

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 216 Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5976 Pohjois-Pohjanmaa, n=34 Koillismaa, n=21 Nivala-Haapajärvi, n=25

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ü Suomen monipuolisin maatalouden ja muiden maaseutuun

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

VERKKOLA. Verkkokauppapeli

VERKKOLA. Verkkokauppapeli VERKKOLA Verkkokauppapeli Vertti Woltti Verkkolan kunta Verkkolan kunta Tukku Maahantuoja Valmistaja Logistiikkakeskus Maksupalvelut Markkinointikeskus Pankki Talouden seuranta Pelaajan uutiset Satunnaistapahtumat

Lisätiedot