Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA"

Transkriptio

1 Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Tammikuu 2009

2 Yksikkö Ylivieska Aika Tekijä/tekijät Jarkko Vuollet Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Liiketoimintasuunnitelma skootterikaupan perustamisesta Työn ohjaaja Marja-Liisa Kaakko, Ossi Päiväläinen Sivumäärä 37 Työelämäohjaaja Tämän työn tavoitteena oli selvittää niitä edellytyksiä, joita kannattavan yrityksen perustamisessa vaaditaan. Työssä käydään läpi henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä taloudellisia vaatimuksia. Opinnäytetyön laatimisessa käytettiin pääasiallisesti edu.fi verkkopalvelun sekä Finnveran tuottamia aineistoja sekä valmiita mallipohjia, joita yhdistelemällä suunnitelman runko muodostui. Työn vaikein ja tärkein osuus tuli esiin markkinointisuunnitelmassa. Siinä selvitettiin tarkasti ne taloudelliset tavoitteet ja laskelmat joiden avulla yrityksestä saatiin luotua kannattava liiketoimintasuunnitelma. Johtopäätös työstä oli se, että yritystä ei voi perustaa ilman kunnollista liiketoimintasuunnitelmaa, vaikka liikeidea olisi miten hyvä tahansa. Tavoitteiden tukena ja rahoittajien takia tärkeintä työssä oli selvittää taloudelliset tunnusluvut Asiasanat Liiketoimintasuunnitelma, yritys

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Jarkko Vuollet Degree programme Industrial management Name of thesis Business plan: Founding a scootershop Instructor Marja-Liisa Kaakko, Ossi Päiväläinen Pages 37 Supervisor Aim of this thesis was to find out those resources, which are required to found a profitable company. There are processed personal features and economical requirements in this thesis. Material produced by web service edu.fi and Finnvera were mainly used and combined together in order to create suitable frame for the business plan. The most difficult and the most important part came out in marketing plan. There were clarified very accurately those economical goals and calculations, which helped to create profitable business plan. Conclusion was that you can t found a company without decent business plan, no matter how great your business idea were. The most important thing in this thesis was to find out economical key figures, that there would be realistic data for financiers and goals could be set correctly. Key words business plan, company

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEORIAOSUUS Mikä on liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman sisältö Milloin liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä 3 3 MIKÄ ON LIIKEIDEA 4 4 LIIKEIDEAN TESTAUS 5 5 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Toimialan kehitys Tuotteet Markkinat 7 6 VISIO- JA PÄÄTAVOITTEET 8 7 MARKKINOINTISUUNNITELMA Myyntitavoitteet Markkinoinnin kilpailukeinot 9 8 TUOTE- JA PALVELUKEHITYSSUUNNITELMA 11 9 ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA RISKIENHALLINTA TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Perustiedot yrityksestä LIIKEIDEAN TESTAUS Yritys ja yrittäjä Markkinat Kilpailu LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Toimialan kehitys Tuotteiden myyntiarvio vuositasolla Markkinatilanteen kehittyminen viime vuosina Markkinatilanteen kehittyminen tulevaisuudessa Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Liikeidea Tuotteet Markkinat VISIO- JA PÄÄTAVOITTEET MARKKINOINTISUUNNITELMA Tuotekohtaiset myyntitavoitteet 26

5 16.2 Tuote- ja palvelustrategia Hintastrategia Jakelustrategia Viestintästrategia TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA RISKIENHALLINTA Tuoteriskit Talousriskit Asiakasriskit Kysynnän vaihtelut Toimitusongelmat Henkilöriskit TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 36 LÄHTEET

6 1 1 JOHDANTO Mielessäni on aina kytenyt ajatus oman yrityksen perustamisesta. Innostus yrittäjyyteen on kasvanut siitä lähtien, kun aloitin opinnot ammattikorkeakoulussa. Ajatus perustaa pelkästään skoottereita ja mopoja myyvä yritys Ylivieskan alueelle heräsi mielessäni vuoden 2008 aikana, koska totesin tässä selkeän markkinaraon kun liiketoiminta-alueella ei muita vastaavia yrityksiä ole. Opinnäytetyö on kaksiosainen. Ensimmäinen osa koostuu skootterikaupan liiketoimintasuunnitelmasta ja toinen osa eli teoriaosuus käsittelee liiketoimintasuunnitelman laatimista. Teoriaosuuden tein vasta jälkikäteen, vaikka järkevämpi olisi ollut tehdä toisinpäin. Ensimmäiseen osaan ei ollut helposti saatavilla luotettavaa tietoa, esimerkiksi skootterien myyntimääristä. Pohjana tässä käytin ajoneuvohallintokeskus AKE:n ylläpitämää ensirekisteröintilastoa, jonka perusteella tein arviot myyntimääristä. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen löytyi tietoa useista paikoista. Käytin kuitenkin tässä työssä lähinnä Finnveran sekä edu.fi verkkopalvelun malleja joiden pohjalta luonnostelin liiketoimintasuunnitelman rungon. Työn tavoitteena oli selvittää niitä edellytyksiä, joita kannattavan yrityksen perustamisessa vaaditaan.

7 2 2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEORIAOSA 2.1 Mikä on liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma on oiva työkalu jo toimivan yrityksen toiminnan kehittämiseksi tai alkavan yrityksen toimintasuunnitelmasta (Kookas.fi 2001.). Se on kattava kokonaisuus yrityksen liiketoiminnan hahmottamisesta nykyhetkestä muutaman vuoden päähän. Sitä pitää päivittää säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Yrityksen menestyminen voi olla kiinni suunnitelman perusteellisuudesta. Kansainvälinen käytäntö on, että yrityksen tulevaisuuden linjanvedot tiivistetään ja kirjoitetaan liiketoimintasuunnitelmaksi, Business Planiksi (Ruuska, Karjalainen & Johnsson 2001.). 2.2 Liiketoimintasuunnitelman sisältö Eri mallipohjia liiketoimintasuunnitelman laatimiseen on saatavissa useita erilaisia. Sisältö vaihtelee suuresti riippuen yrityksen koosta, yhtiömuodosta ja toimialasta. Suunnitelmasta olisi kuitenkin hyvä löytyä seuraavat asiat (Ruuska ym 2001;edu.fi 2008.): lähtötilanteen kuvaus ja analysointi markkinoiden ja kilpailutilanteiden kuvaus ja analysointi yrityksen tavoitteet strategioineen eri toimintojen järjestelyt ja kehittämissuunnitelmat talouslaskelmat sekä riskien arviointi

8 3 2.3 Milloin liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä Liiketoiminnan rahoittamiseksi tarvitaan usein eri investointitukia tai lainoja. Jotta tarvittava laina saataisiin, pitää rahoittajalla olla tiedossaan yrityksen taloudelliset tavoitteet ja yleensäkin toimintaperiaatteet. Liiketoimintasuunnitelmasta löytyykin kattavat tiedot auttamaan rahoittajien päätöksen teossa. Tämä korostuu etenkin siinä vaiheessa, kun ollaan perustamassa uutta yritystä. Tällöin yrittäjälle selviää hyvin perusteellisesti liikeidean kannattavuus. Jo toimivan yrityksenkin olisi hyvä päivittää säännöllisin väliajoin liiketoimintasuunnitelmaansa. Päivittämiseen päädytään yleensä, kun halutaan kehittää omaa toimintaa muutosten edessä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi yritystoiminnan laajentuminen tai yrityksen strategiaa halutaan muuttaa, jotta yritys menestyisi alallaan (mukaillen Ruuska ym ).

9 4 3 MIKÄ ON LIIKEIDEA Yrityksen toiminta perustuu tarkasti suunniteltuun liikeideaan. Liikeidea ohjaa koko yrityksen ja jokaisen työntekijän toimintaa. Liikeidean avulla määritetään, missä kaikessa toiminnassa yritys on mukana (tuotteet). Liikeidea kuvaa yrityksen tärkeimmät asiakasryhmät ja noudatettavat toimintatavat. Liikeideaan kuuluu myös imago, joka tarkoittaa asiakkaiden käsityksiä yrityksestä ja sen tuotteista (edu.fi 2008.). Hyvä liikeidea on sellainen, jota muut eivät ole vielä keksineet. Tärkeintä liikeideassa on sen toimivuus. Löytyykö kysyntää eli onko asiakkaita tarpeeksi. Ennen kuin aloitin tekemään omaa liiketoimintasuunnitelmaa, määrittelin sen toimivaksi jo sen perusteella, ettei vastaavaa liiketoimintaa harjoittavaa yritystä vielä ole perustettu tälle liiketoiminta-alueelle. Sekä siitä, että kyseisen tuotteen myynti on ollut rajussa kasvussa koko Suomessa viime vuosina.

10 5 4 LIIKEIDEAN TESTAUS Tässä osiossa kerrotaan pintapuolisesti niistä asioista, joilla yrityksen liiketoiminta saadaan käyntiin. Otetaan selvää kilpailijoista ja määritellään asiakaskunta. Liian syvälliseen kerrontaan tässä ei ole vielä syytä mennä (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.). Liikeidean testaus-osio muodostuu kolmesta osasta: Yritys ja yrittäjä Arvioidaan oma osaaminen ja kokemus toimialalta Kerrotaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet liiketoiminnan suhteen Millä paikkakunnalla yritys tulee toimimaan? Millaiset toimitilat yritys tarvitsee ja miten ne hankitaan? Mitä koneita tai laitteita yritys tarvitsee ja miten ne hankitaan? Kuinka paljon rahaa tarvitaan käyttöomaisuusinvestointeihin? Markkinat Yrityksen myymät tuotteet ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle Missä yrityksen asiakkaat ovat ja miten heidät tavoitetaan Millainen on kysyntä toimialalla Mikä on markkinaosuustavoite Kilpailu Millainen kilpailu toimialalla vallitsee Mitkä ovat yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja ongelmat kilpailijoihin nähden Mitä kilpailukeinoja käytetään

11 6 5 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Tämä kappaleen tarkoituksena on hahmottaa yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä odotettavissa olevia muutoksia. Markkinatietojen hankintaan kannattaa uhrata aikaa, koska rahoittajat näkevät erityisen tärkeänä tämän osuuden perinpohjaisuuden, ja he muodostavat omaa käsitystään tarkistamalla markkinatietoja omista lähteistään (Ruuska ym 2001,136.). 5.1 Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan Tässä on hyvä laatia PESTEL-analyysi. Se antaa laajan kuvan ympäristöstä, jossa yritys toimi ja auttaa tiedostamaan tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia, joihin yrityksen tulisi varautua. PESTEL analyysi koostuu seuraavista tekijöistä: poliittisista ekonomisista sosiaalisista teknologisista ekologisista lakiin liittyvistä tekijöistä. 5.2 Toimialan kehitys Tuotteiden kysynnän arviointi on tärkeä osa suunniteltaessa tulevaa liiketoimintaa. Siihen kannattaakin käyttää aikaa, jotta omista arvioista saadaan realistisia. Markkinatietoja on saatavilla alasta riippuen useasta paikasta. Omassa työssäni ei ollut suoraan saatavilla myyntitilastoja, joten käytin myyntiarvioiden suunnittelussa apuna ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämää ensirekisteröintitilastoa.

12 7 Suoraanhan tällaisista tilastoista ei saa myyntilukuja, mutta se kertoo kuitenkin kysynnän määrästä. Yleisesti ottaen tilastoista voidaan analysoida markkinatilanteen kehittymistä viime vuosina sekä tehdä arvioita miten se muuttuu tulevaisuudessa. 5.3 Tuotteet Tässä pyritään siis kuvaamaan perusteellisesti tuotevalikoimaa. Millaisia tuotteita yrityksen pitää ottaa valikoimaan, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan toteuttaa? Pitääkö valikoimaan ottaa lisää tuotteita vai pitääkö niitä täydentää uusilla ominaisuuksilla? Mitä palveluja yritys tulee tarjoamaan asiakkailleen perustuotteiden lisäksi vai tuleeko palveluiden tarjonta myöhemmässä vaiheessa lisääntymään (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.)? 5.4 Markkinat Selvitetään ja määritellään tarkasti se liiketoiminta-alue, jossa yritys tulee toimimaan. Seuraavat kysymykset auttavat määrittelemään markkinoita (edu.fi liiketoimintasuunnitelmapohja 2008.): Missä yrityksen markkinat ovat? Onko kohderyhmä sopivan kokoinen? Voiko asiakkaita jakaa osamarkkinoihin? Ketkä ovat pahimpia kilpailijoita ja mitkä heidän vahvuutensa ja heikkoutensa? Kilpailijoiden määritteleminen ja heidän toimintatapojen tarkka selvittäminen on erittäin tärkeää yrityksen tulevan toiminnan kannalta, koska yritys ei ole koskaan yksin markkinoilla. Omassa työssäni käytin kilpailijoiden selvittämiseen aikaisempaa tietämystäni sekä yrityksien internet-sivuja.

13 8 6 VISIO JA PÄÄTAVOITTEET Peruslähtökohtana yritystoimintaa aloitettaessa tai kehitettäessä on toimintaa ohjaava visio. Se on kuva yrityksestä suunnittelukauden lopussa, tahtotila, johon suunnitelmat tähtäävät. Joskus visio voidaan tehdä pitemmällekin suuntautuvaksi. Visio kuvaa parhaimmillaan yrityksen toimintaa monipuolisesti, ja siinä on huomioitu myös toimintaympäristön kehittyminen. Visiossa kuvataan yrityksen tulevaisuutta. Jotta se voitaisiin muuttaa strategiaksi ja toimintasuunnitelmiksi, se vaatii konkretisoimista päätavoitteiksi (Ruuska ym. 2001,80.). Omassa työssäni kerroin niistä päätavoitteista ja valinnoista, joilla yritys tulee menestymään jatkossa. Tärkeimpinä tavoitteina koen toiminnan laajentamisen sekä taloudellisten tavoitteiden asettamisen. Vision määritteleminen rohkaisee yrittäjää toiminnan alussa tekemään ponnisteluja, jotta yrityksestä voisi vielä joskus tulla menestyvä.

14 9 7 MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointisuunnitelma kertoo, mitkä ovat yrityksen myyntitavoitteet ja miten ne aiotaan toteuttaa markkinoinnin keinoin. Markkinointisuunnitelman tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, ei vain yksittäisten toimenpiteiden kokoelma. Suunnitelmassa tulee kertoa markkinoinnin keskeiset keinot, linjavalinnat ja markkinointitoimenpiteet (Ruuska ym. 2001,139). 7.1 Myyntitavoitteet Myyntitavoitteet eli arvioitu liikevaihto kirjataan liiketoimintasuunnitelmaan. Ne voidaan jakaa tuoteryhmittäin ja tavoitteet olisi hyvä suunnitella aloitusvuodesta pari vuotta eteenpäin (mukaillen Ruuska ym. 2001,140.). Tavoitteet tulevat muuttumaan markkinoiden heilahtelun vuoksi ja sen vuoksi niitä pitää tarvittaessa päivittää. 7.2 Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinoinnin kilpailukeinot ovat välineitä, joita yritys hyödyntää kohdemarkkinoillaan saavuttaakseen markkinoinnille asettamansa tavoitteet. Perinteisesti markkinoinnin kilpailukeinot on jaoteltu seuraavasti (edu.fi etälukio 2008.): Tuotteet ja palvelut - Kuvataan tuote- ja palveluvalikoimaa sekä siinä tapahtuvia muutoksia - Markkinoinnin avaintuotteet ja miksi niitä ostetaan - Mitä toimenpiteitä on tehtävä markkina-aseman vahvistamiseksi

15 10 Hintastrategia - Millainen on yrityksen hintapolitiikka Jakelustrategia - Miten tuote toimitetaan asiakkaalle Viestintästrategia - Millaista yrityskuvaa viestinnällä pyritään luomaan - Mitä mainosvälineitä käytetään - Miten asiakkaiden ostopäätöksiin vaikutetaan

16 11 8 TUOTE- JA PALVELUKEHITYSSUUNNITELMA Tässä luodaan kuva siitä, miten alkuvaiheen tuote- ja palveluvalikoima tulee kehittymään. Pitemmällä tähtäimellä hahmotellaan sitä, miten yrityksessä on varmistettu tuotteiston sekä palveluiden uusiutuminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi (mukaillen edu.fi 2008.). Työssäni kerroin kehittäväni tuote- ja palveluvalikoimaa koko organisaation voimalla. Oikeanlaisen kehityksen kannalta olisi suositeltavaa suunnitella tulevia muutoksia myös asiakkaiden mielipiteiden pohjalta. Tämä edesauttaa asiakkaiden pysymistä yrityksessä. Muutokset tulisi toteuttaa ainoastaan silloin, kun siitä on oikeasti hyötyä molemmille osapuolille.

17 12 9 ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Yrityksen työntekijät ovat sen tärkein voimavara ja pääoma. Yritys ei menesty, jos sen työntekijät eivät tule toimeen keskenään. Tämä korostuu etenkin pienissä yrityksissä, joissa on erityisen tärkeää henkilökemioiden toimivuus. Pahimmassa tapauksessa se saattaa heijastua asiakaspalvelun laatuun ja näkyy heikentyneenä asiakasmääränä. Työntekijöiden motivoimiseksi on useita eri keinoja. Heidän kanssaan olisi hyvä pitää säännöllisesti yhteisiä palavereita, joissa käydään läpi päivän tai viikon tapahtumat sekä arvioidaan työntekijän kehittymistä ja annetaan palautetta. Tällä tavoin työntekijä kokee itsensä tärkeäksi osaksi yrityksen toimintaa. Monessa yrityksessä ei ole minkäänlaisia kehityskeskusteluja ja tämä näkyy yleensä työntekijöiden tyytymättömyydessä. Tärkeintä on saada palautetta, oli se sitten hyvää tai huonoa. Työntekijän ei ole siis hyvä olla epätietoinen.

18 13 10 RISKIENHALLINTA Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi niihin voidaan vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta, vaan arkipäivän pienistä asioista. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty ajoissa kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää tapahtumaketjun, joka uhkaa koko yrityksen toimintaa. Riskejä otetaan usein myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi ajan ja vaivan säästämiseksi. Riski voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien ottamista.( PK-yrityksen riskien hallinta 2008.).

19 14 11 TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA Rahoitusta tarvitaan aina yritystoiminnan alkuvaiheessa eri koneiden ja laitteiden investointeihin. Oma pääoma ei aina riitä ja siksi yrityksen on syytä hakea lisärahoitusta. Ennen hakemista on kuitenkin hyvä muistaa, että liiketoimintasuunnitelman perinpohjaisuus edesauttaa rahoituksen saamisessa (Ruuska ym ). Rahoitusta on saatavilla seuraavista paikoista: Eri pankkien myöntämät lainat Rahoituslaitoksien, kuten Finnveran tarjoamat lainat yrityksen eri vaiheisiin Työvoimatoimiston myöntämä Starttiraha yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi Rahoitus- taloussuunnitelman tekemiseen on saatavilla useita mallipohjia. Esimerkiksi Nordean verkkosivuilla tuleva yrittäjä voi laskea tulevan liikeideansa kannattavuuden ja laskea tarvittavan rahoituksen. Lisäksi yritystutkimusneuvottelukunnan verkkosivuilta löytyy eri lomakkeita, joiden avulla yritys voi suunnitella talouttaan.

20 15 12 SKOOTTERIKAUPAN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 12.1 Perustiedot yrityksestä Yrityksen nimi on Skootteritalo Tmi ja yritys tullaan perustamaan Ylivieskaan vuoden 2009 kevään aikana. Tulen harjoittamaan yrityksessäni skoottereiden vähittäiskauppaa, mutta tarkoituksena on myös myydä muitakin ajoneuvoja, kuten käytettyjä autoja ja moottoripyöriä sekä tietenkin oheistuotteita. Yhtiömuodoksi päätin valita yksityisen elinkeinon harjoittajan eli toiminimen, koska muita osakkaita tai kumppaneita ei ole. Yrityksessä tulee alkuun työskentelemään minun lisäkseni yksi palkattu työntekijä.

21 16 13 LIIKEIDEAN TESTAUS 13.1 Yritys ja yrittäjä Aloittamassani yrityksessä tarvitaan tietenkin laaja-alaista tuntemusta skoottereista. Mallit ja merkit olisi hyvä tietää perusteellisesti, jotta asiakkaalle voitaisiin tarjota heille sopivaa mallia tai tyyppiä. Skoottereiden huoltamisesta tulee tietää ainakin perushuoltotoimenpiteet, jotta asiakkaita voidaan neuvoa tekemään yksinkertaiset huollot itse. Oman yrityksen perustaminen vaatii myös osaamista talouspuolen asioista. Siitä minulla ei ole juurikaan kokemusta, joten tarkoituksenani on hankkia lisää kokemusta ja syventävää koulutusta kirjanpidollisista asioista. Henkilökohtaisia ominaisuuksia tarvitaan paljon aloittavassa yrityksessä, etenkin silloin kun yrityksen toiminnassa ollaan mukana koko omalla henkilökohtaisella omaisuudella. Tärkeintä liiketoiminnassa on uskoakseni yrittämisen halu ja tahto menestyä. Se voi vaatia suuriakin riskien ottamista, mutta niitä pitää ottaa jos aikoo kasvaa menestyväksi ja kannattavaksi yritykseksi. Tähän tavoitteeseen pääseminen ja sen saavuttaminen vaatii yrittäjältä suurta kärsivällisyyttä ja etenkin korkeaa sietokykyä markkinatilanteen muuttuessa heikommaksi. Perustan yritykseni Ylivieskaan, joka on tällä hetkellä nopeassa kasvussa. Uusia ja isompia liikkeitä syntyy jatkuvasti. Nämä liikkeet ovat keskittyneet Savarin alueelle, jossa on useita autojen vähittäiskauppaa harjoittavia yrityksiä, pari isompaa ruokakauppaa (S-market, Citymarket) sekä tietenkin Iso-Kärkkäisen tavaratalo, joissa käy päivittäin useita asiakkaita. Näen tämän erittäin positiivisena asiana, koska näiden liikkeiden läheisyys voi tuoda myös meille asiakkaita laajemmaltakin alueelta.

22 17 Mielestäni tärkein asia, joka vaikuttaa menestymiseen alalla on tuotevalikoimaan koko ja etenkin sen monipuolisuus. Liiketoiminnan jo alettua tarkoituksenani on saada valikoima sellaiseksi kuin asiakkaat toivovat. Tämä toteutetaan liikkeessä tehtävien asiakaskyselyiden avulla tai asiakaspalautteen pohjalta oppimalla. Tärkeää on myös seurata liiketoimintaympäristöä siellä tapahtuvista muutoksista, esimerkiksi onko uusia kilpailijoita tulossa alalle ja mitä kilpailijat tekevät. Kilpailijoissa pitää erityisesti seurata muutoksia heidän tuotteissaan, palveluissaan ja hinnoissaan. Mahdollisiin muutoksiin pitää osata reagoida ajoissa. Toimitilat hankitaan ainakin alkuun vuokraamalla sopivat tilat kiinteistövälityksen kautta. Tarkoituksenani on löytää sopiva kiinteistö Savarin alueelta tai autoliikkeiden läheltä. Tilojen pitää olla sellaiset, että liikkeen sisälle mahtuu noin 20 skootteria, varaosat sekä oheistuotteet kuitenkin niin, että jokainen tuote on näkyvästi esillä. Pihalla tulisi olla sen verran tilaa, että sinne mahtuu mahdollisesti käytetyt autot tai muut lisätuloa tuovat ajoneuvot. Liikkeessä tulen tarvitsemaan seuraavia koneita ja laitteita: tietokone, tulostin, faksi, matkapuhelin, kassakone ja maksukortinlukija. Lähes kaikki koneet ostetaan, mutta kassakone ja kortinlukija vuokrataan. Kaikki muut välttämättömät toimistotarvikkeet, kuten pöydät ja tuolit yms. hankitaan ostamalla suoraan jostain toimistokalusteita myyvästä yrityksestä. TAULUKKO 1. Käyttöomaisuusinvestoinnit tietokone 800,00 faksi/tulostin 400,00 matkapuhelin 730,00 kassakone 300,00 maksukortinlukija 420,00 toimistotarvikkeet 1 500,00 liiketilan vuokra 1300 alkuvarasto YHTEENSÄ 37950

23 18 Yritystoiminnan alun rahoittamiseksi aion hakea Nordea pankilta sekä mahdollisesti myös Finnveralta saatavaa investointeihin tarkoitettua lainaa. Tarkempi lainamäärä selviää talous- ja rahoitussuunnitelma-osiossa sivulla Markkinat Aloitusvaiheessa ja jatkossakin yrityksen päätuotteena ovat skootterit. Oheistuotteisiin kuuluvat varaosat ja tarvikkeet sekä ajovarusteet. Lisämyynnin saamiseksi tarkoituksena on ottaa valikoimaan myös käytettyjä autoja sekä moottoripyöriä pienissä määrissä. Tarkoituksena on pitää valikoima tulevaisuudessakin tällaisena, tosin valikoimaa pyritään laajentamaan päätuotteen osalta. Valikoimaan kuuluu vain tunnettuja merkkejä, jotka ovat yleisessä käytössä koko Suomen alueella. Tästä on asiakkaalle se hyöty, että tuotteen laatuun voidaan hyvillä mielin luottaa, kun tuote on tunnettu ja kestää käytössä kauan. Viime vuosina skootterien myynti ja ilmestyminen katukuvaan on kasvanut räjähdysmäisesti etenkin vuotiaiden nuorten keskuudessa. Ennen vuosituhannen vaihtumista nuoret ajoivat mopoilla, mutta skootterit ovat syrjäyttäneet ne suosiossa. Yllättävää on myös se, että myös kasvavassa määrin tytötkin ovat aloittaneet ajamaan skoottereilla. Kysyntä on käsitykseni mukaan edelleen suurta sekä yhä kasvussa koko Suomen alueella ja yrityksen liiketoiminta-alueella. Yrityksen tavoitteena on päästä johtavaan markkina-asemaan skootterien myynnissä toiminta-alueellaan. Uskon, että tähän päästään helposti jo ensimmäisen toimintavuoden aikana, koska kilpailua ei juuri ole. Mutta siitä kuitenkin lähdetään, että toiminta saadaan ensin kannattavaksi ja sitten vasta tavoitellaan markkinajohtajuutta.

24 Kilpailu Liiketoiminta-alueella kilpailu on yllättävän vähäistä. Voisi sanoa, että se on lähes olematonta koska tämän alueen kilpailijat ovat keskittyneet liiketoiminnassaan lähinnä autojen, moottoripyörien tai joidenkin muiden tuotteiden myyntiin. Yrityksemme suurimmaksi vahvuudeksi koen keskittymisen pelkästään skootterien myyntiin, jolloin valikoimammekin on suurempi kuin muiden. Näin meillä on suurempi tietämys eri merkeistä ja malleista. Tämä taas heijastuu asiakaspalveluun, joten voimme palvella heitä paremmin ja asiantuntevammin kuin kilpailijat. Vahvuudeksi voidaan lukea myös alhaisemmat hinnat kuin muilla. Suurimmaksi heikkoudeksi näen huoltotoiminnan puuttumisen yrityksen alkuvaiheessa. Monella kilpailijalla on joko oma huoltotoiminta tai sitten se on järjestetty alihankintana. Markkinoille pääsyssä on tärkeää valita mitä kilpailukeinoja käyttää. Niistä neljä tärkeintä ovat tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Tuotevalikoimaan valitsen vain tunnettuja merkkejä, joiden tarkoituksena on luoda sellainen imago että yritys myy vain laatutavaraa. Hinnoittelussa pyrin löytämään sellaisen tason, että toiminta on kannattavaa ja asiakkaille jäisi positiivinen mielikuva yrityksestä. Tuotteiden saatavuuden pyrin tekemään asiakkaille mahdollisimman yksinkertaiseksi ja vaivattomaksi. Tuotteista löytyy tarkat saatavuustiedot esimerkiksi yrityksen internet-sivuilta. Tärkeimmäksi kilpailukeinoksi näen markkinointiviestinnän suunnittelun. Alkuun olisi erittäin tärkeää käyttää mahdollisimman monia kanavia mainonnan toteuttamiseen, jotta yritys tulisi tunnetuksi laajalta alueelta.

25 20 14 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 14.1 Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan TAULUKKO 2. Ympäristötekijät Ympäristötekijä Todennäköinen vaikutus Taloudelliset tekijät - Ostovoiman Rahoitusmarkkinoiden heikentyminen ongelmat - Kysyntä laskee Poliittiset tekijät - Yrityksen Valtioneuvoston imago kuluttajapoliittinen markkinoilla ohjelma vuosille Tekninen/Ekologinen - kaupan kehitys peruuntuminen Kuluttajien tarve saada tai myynnin ympäristöystävällisiä onnistuminen tuotteita Mitä toimenpiteitä edellyttää - Säästäminen kaikessa toiminnassa - Ei suuria investointeja - Kuluttajien tekeminen tietoiseksi heidän oikeuksistaan ja asemastaan - myyntiin otetaan mahdollisimman vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä tuotteita 14.2 Toimialan kehitys Tuotteiden myyntiarvio vuositasolla Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2007 mopojen ja skoottereiden ensirekisteröintejä 2763 kappaletta (Ajoneuvohallintokeskus 2008.). Kun liiketoiminta-alueen asukasluku asukasta suhteutetaan maakunnan

26 21 asukaslukuun asukasta (kuntien kotisivut 2008: Wikipedia 2008.), niin saadaan teoreettinen myyntimäärä omalle liiketoiminta-alueelle eli n.420 kpl. Oma markkinaosuustavoite tästä on noin 16 %, mikä tekee n. 70 kpl vuodessa. Käytettyjen myyntitavoite vuodessa on vähintään 50 kpl. Keskihinta uusilla mopoilla on oman arvion mukaan n.1500 ja skoottereilla Vuositasolla myynti olisi siten Käytettyjen myyntitavoite on vuositasolla luokkaa keskihinnan ollessa 700. Käytettyjen autojen tavoitemyynti on n ja vastaavasti käytettyjen moottoripyörien Oheistuotteiden ja varaosien myyntiarvio vuodessa on n Näin tavoitelluksi kokonaismyynniksi saadaan vuodessa Markkinatilanteen kehittyminen viime vuosina Koko maassa ensirekisteröinnit kasvoivat rajusti vielä muutamia vuosia sitten. Esimerkiksi vuonna 2005 kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 17 % ja 2006 se oli 23 %:n luokkaa (Ajoneuvohallintokeskus 2008). Vuonna 2007 kasvu kuitenkin hiipui ja oli enää 7 %. Tähän on selityksenä se, että ensirekisteröinnit kasvoivat niin rajusti vuosien 2004 ja 2006 aikana. Eli ts. markkinoilla on nyt saatavilla entistä enemmän käytettyjä mopoja ja skoottereita, joita kuluttajat mieluummin ostavat koska ne eivät ole hirveän vanhoja ja hintakin on halvempi uusiin verrattuna Markkinatilanteen kehittyminen tulevaisuudessa Maailmalla tällä hetkellä vallitseva talouden epävarmuus on saanut myös kuluttajat jaloilleen ja miettimään tarkemmin hankintojaan tulevaisuudessa. Uusien mopojen ja skoottereiden myynnin kasvu myös pysähtyy ja jopa laskee niin kuin tämän vuoden ensirekisteröintitilastot osoittavat. Oman arvion mukaan myynti

27 22 lähtee taas nousuun muutamassa vuodessa koko Suomessa ja myös maailmalla, mutta se tietenkin edellyttää rahoitusmarkkinoiden pikaista rauhoittumista Nykyinen toiminta Toiminta-ajatus Perustan yritykseni siksi, että toiminta-alueellamme olisi yritys, joka tarjoaa mahdollisimman monipuolista palvelua ja laajan tuotevalikoiman. Tarve tällaiselle yritykselle on suuri, koska lähialueella ei juuri ole vastaavanlaisia yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan sellaisia palveluja kuin meidän yrityksemme Liikeidea Skootteritalo Tmi:n tavoitteena on tarjota tuotteensa ja palvelunsa mahdollisimman monipuolisesti ja kilpailukykyiseen hintaan kaikenikäisille asiakkailleen, joita kiehtovat skootterit sekä niiden maailma. Pyrimme luomaan asiakkaillemme positiivisen mielikuvan yrityksestämme ottamalla heidän tarpeensa huomioon jo myyntitilanteessa, jolloin voimme kertoa heille sopivista tuotteista. Alhaisella hintapolitiikalla, aktiivisella mainonnalla sekä tuotevalikoiman monipuolisuudella aiomme saavuttaa vankan jalansijan menestyvänä yrityksenä liiketoimintaalueellamme Tuotteet Yrityksen päätuotteita ovat uudet mopot ja skootterit. Sivutuotteisiin kuuluvat varaosat ja tarvikkeet, ajovarusteet ja käytetyt ajoneuvot (mopot, skootterit, autot,

28 moottoripyörät). Skoottereiden ja mopojen osalta yritys toimii seuraavien merkkien jälleenmyyjänä: 23 Aprilia Kymco Derbi Piaggio Peugeot Suzuki Vespa Näistä valmistajista myyn vain Derbin ja Yamahan valmistamia mopoja (maahantuojien kotisivut 2008.). Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että mopot ovat pikkuhiljaa poistumassa katukuvasta skootterien vallattua alaa. Tämä ei tule koskemaan käytettyjen kauppa. Valikoimaan on tarkoitus ottaa lähinnä sellaisia skoottereita, joita voi ajaa mopokortilla. Isomman kokoluokan skoottereita tullaan ottamaan valikoimaan kysynnän perusteella. Varaosa ja tarvikevalikoima koostuvat yleisimmin kuluvista osista, kuten renkaista ja moottoriöljyistä. Oheistuotteiden eli ajovarusteiden osalta valikoimaan kuuluu vain hyväksi ja turvallisiksi todettuja merkkejä. Tässä en merkkien paljouden takia ala niitä luettelemaan, vaan luotan maahantuojien Duel Bike-Centerin jaallright Oy:n arvostelukykyyn Markkinat Liiketoiminta-alueella asuu useita potentiaalisia asiakkaita. Esimerkiksi Ylivieskassa on asukasta, Alavieskassa 2759 asukasta, Oulaisissa 8030 asukasta, Nivalassa asukasta, Sievissä 5305 asukasta, Kalajoella 9440 asukasta ja Haapavedellä 7526 asukasta eli yhteensä asukasta (kuntien

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY. Petri Kostama. Pk-yrityksen haasteita ja ratkaisuja

MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY. Petri Kostama. Pk-yrityksen haasteita ja ratkaisuja MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY Petri Kostama Pk-yrityksen haasteita ja ratkaisuja Suomen Erikoisvaruste Oy perustettu keväällä 2006 firma syntyi harrastuksien kautta tuotteet tuttuja nettikaupat, kivijalkamyymälä

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea OTA YHTEYTTÄ YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Myynnissä Kauppakodassa Myyntikohde: Liiketoiminta + 3 tasokasta liikehuoneistoa Kuvaus:

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017 Yrittäjyys Yrityssalo Oy 2017 Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yli 93% yrityksistä on mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää)

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot