Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus"

Transkriptio

1 1 Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus Väliraportti Pirjo-Liisa Kotiranta (toim.) Hyväksytty Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimuksen ohjausryhmässä

2 2 Sisältö Johdanto... 3 Tutkimuskokonaisuus... 4 Tutkimuskokonaisuuden tavoitteet... 5 I osaraportti ja tutkimusseminaari... 5 Osatutkimuskatsaus... 6 Osatutkimus A: Terveys- ja hyvinvointivaikutukset... 6 Osatutkimus B: Paltamon työllistämismallin kuntoutusvaikutusten arviointi... 7 Osatutkimus C: Yli 50-vuotiaiden työllistyminen... 8 Osatutkimus D: Kokemuksellinen hyvinvointi... 8 Osatutkimus E: Nuorten työllistyminen ja työllisyyspolut... 9 Osatutkimus F: Mallinprosessiarviointi... 9 Osatutkimus F: Paltamon työnhakuklubit Osatutkimus G: Työvoimatalon itsearviointi Osatutkimus H: Tulonsiirrot ja kannustavuus Osatutkimus I: Kuntatalous ja taloudellinen vaikuttavuus tutkimuksen tila marraskuussa Talouskatsaus Osatutkimusten yhteystiedot... 18

3 3 Johdanto Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus arvioi Paltamon täystyöllistämismallin vaikutuksia kainuulaisen Paltamon kunnan työikäisen väestön terveyteen ja hyvinvointiin, kuntatalouteen sekä Kelan ja muiden keskeisten toimijoiden vastuulla oleviin sosiaaliturvajärjestelmiin. Vuosina toteutettavaan tutkimuskokonaisuuteen osallistuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Lapin yliopisto sekä sosiaalipolitiikan dosentti Jouko Kajanoja tutkimusryhmineen. Tutkimus on väestötasoinen seurantatutkimus, jossa käytetään useita tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja sekä yhdistetään tietorekisterejä. Yhteistoiminnallisessa tutkimuksessa monitieteinen yhteistyö korostuu erityisesti tutkimuksen suunnittelussa, tiedonkeruun valmistelussa ja raportoinnissa. Tutkimuskokonaisuuden rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaeläkelaitos ja tutkimustahot. Kainuulainen Paltamon kunta on päättänyt poistaa työttömyyden kokeilemalla vuosina uudenlaista toimintatapaa työttömyyden hoitamisessa, täystyöllisyysmallia, jolla on merkittävät työllisyys-, sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet. Malli merkitsee työttömien työnhakijoiden siirtymää passiivisen tuen piiristä työllistymiseen ja aktiivitoimiin sekä työttömien sosiaaliturvaan uutta rakenteellista ratkaisua. Työttömistä tulee työllisiä, he siirtyvät palkkatyöhön välityömarkkinoille, josta heidän odotetaan siirtyvän vähitellen avoimille työmarkkinoille. Sosiaalietuudet muutetaan palkaksi, työsuhteen perusteella kertyy eläkettä ja tulonsiirrot työmarkkinatuki, asumistuki ja toimentulotuki tulevat tarpeettomiksi. Välityö- tai siirtymätyömarkkinoina toimivien Paltamon työnhakuklubin ja työvoimatalon avulla pyritään työllistämään kaikki kunnassa asuvat työttömät työnhakijat. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Terveysongelmista, työttömyydestä ja syrjäytymisestä koituu kustannuksia palvelujen ja etuuksien muodossa. Työttömyyttä vähentävillä ratkaisuilla odotetaan olevan vaikutuksia yksilöihin, palveluihin ja julkistalouteen. Paltamon työllistämismallin tavoitteena on auttaa Paltamon työvoimatalon työntekijöitä parantamaan elämänlaatuaan ja työkykyään, kehittämään työvalmiuksiaan ja hakeutumaan avoimille työmarkkinoille. Mallin odotetaan tuottavan huomattavia kustannussäästöjä ja pienentävän Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysmenoja. Arviointitutkimuskokonaisuus koostuu terveys- ja hyvinvointivaikutusten, kuntoutusvaikutusten, nuorten työllistymisen, yli 50-vuotiaiden työllistymisen ja vuotiaiden työllistymisen kokemuksellisen hyvinvoinnin arvioinnista, työllistämismallin toteutusprosessin arvioinnista ja itsearvioinnista sekä toimeentulo-, kannustavuus- ja taloudellisten vaikutusten arvioinnista. Lisäksi kehitetään tutkimukseen osallistuvien tahojen yhteistyönä työllistämishankkeiden vaikutusten arvioinnin perusmalli. Tässä väliraportissa kerrotaan lyhyesti osatutkimusten tilanne marraskuussa Vuosi 2010 on tutkimushankkeen toinen toimintavuosi. Kaikki osatutkimukset ovat käynnistyneet ja tutkimusaineiston keruu toteutuu suunnitelmien mukaan. Seuraava väliraportti valmistuu kesäkuussa 2011.

4 4 Tutkimuskokonaisuus

5 5 Tutkimuskokonaisuuden tavoitteet Tutkimuskokonaisuudella on kaksi kärkitavoitetta: 1) arvioida työllistämismallin toimivuutta ja vaikutuksia 2) kehittää työllistämishankkeiden vaikutusten arvioinnin perusmalli. Arviointihankkeessa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: 1. Millaisia terveyteen, hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviä eroja työnhakijoiden ja työssäkäyvien välillä on lähtötilanteessa eli ennen työllistämismallin piiriin tuloa? 2. Miten henkilön työllistyminen vaikuttaa hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa? 3. Millä tavoin työvoimatoimisto, Työnhakuklubi, Työvoimatalo ja avoimet työmarkkinat toimivat? 4. Mitä vaikutuksia mallilla on Paltamon työllisyyteen? 5. Miten työllistyminen vaikuttaa Kelan ja muiden sosiaaliturvaetuuksien tarpeeseen? 6. Miten Paltamon työllistämismalli vaikuttaa ja millä tavoin malli ja työllistymisprosessi ovat yleistettävissä ja sovellettavissa muissa toimintaympäristöissä? 7. Mitä annettavaa mallilla on työllisyyspolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan yleisemmin? 8. Mitkä ovat kehittämishankkeen arvioinnin kriteerit yleisemmin ja kuinka toteuttaa pätevä arviointitutkimus? I osaraportti ja tutkimusseminaari Tutkimushankkeen I osaraportti julkaistiin Helsingissä pidetyssä kutsuseminaarissa Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Seminaarissa luotiin katsaus välityömarkkinoihin Suomessa, kuultiin kokemuksia työpankkikokeilusta, selvitettiin Paltamon täystyöllisyyskokeilua kunnan näkökulmasta sekä tarkasteltiin talouden muutoksen haasteita työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Seminaariaineisto löytyy arviointitutkimuksen verkkosivuilta Kolmiosaisessa osaraportissa tarkastellaan työllisyyttä, työvoimapolitiikkaa ja välityömarkkinoita, työllisyyden vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin, kerrotaan Paltamon täystyöllistämismallin synty, tavoitteet ja toimintatavat sekä kuvataan arviointitutkimuksen kokonaistavoitteet, tutkimuskysymykset ja osatutkimusten lähtökohdat ja tavoitteet. Raportti julkaistiin THL:n Avauksia-sarjassa. Siitä otettiin 1000 kappaleen painos, joka jaettiin laajasti eri tahoille. Raportti on saatavana myös verkkojulkaisuna. Julkaisu: Riitta-Liisa Kokko, Pirjo-Liisa Kotiranta (toim.). Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus I osaraportti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Avauksia 17/2010. Helsinki

6 6 Osatutkimuskatsaus Osatutkimus A: Terveys- ja hyvinvointivaikutukset Tellervo Nenonen, Lars Leemann THL, Väestön terveys, toimintakyky ja hyvinvointi -osasto, Hyvinvointi ja terveyserot -yksikkö Tutkimuksen raportoinnin tämänhetkinen vaihe Paltamo-tutkimuskokonaisuuden osahankkeessa A, Terveys- ja hyvinvointivaikutukset, tehtiin ensimmäinen tiedonkeruu syksyllä 2009 keväällä Tutkimusaineistosta valmistellaan tällä hetkellä osahankkeen perusraporttia, jossa kuvataan tutkimusryhmän (Paltamon työttömät työnhakijat) ja kahden vertailuryhmän (Sonkajärven työttömät työnhakijat ja Paltamon työlliset henkilöt) hyvinvointia ja terveyttä sekä niissä olevia eroja täystyöllistämishankkeen lähtötasolla. Lähtötason tulokset ovat perustana tuleville vertailuille siihen, kuinka Paltamon työttömien ryhmän hyvinvointi ja terveys suhteessa kahteen muuhun ryhmään on kehittynyt, kun työllistämismalli on ollut käynnissä vuoden ajan ja työttömien ryhmä on ollut mukana mallissa. Perusraportin tuloksia taustoitetaan aiemmalla, sekä suomalaisella että kansainvälisellä, tutkimustiedolla. Osahankkeen tässä vaiheessa on analysoitu ja raportoitu olennaisimpia terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueita ja perusraportti suunnitellaan julkaistavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Avauksia-sarjassa alkukeväästä Tutkimuksen tähänastisia tuloksia Tulokset noudattelevat aiempaa tutkimustietoa eli työttömien ja työllisten välillä on havaittavissa terveys- ja hyvinvointieroja usealla eri indikaattorilla mitattuna. Paltamon työttömien terveys ja hyvinvointi on heikompi kuin Paltamon työllisillä, mutta useassa mittarissa on nähtävissä myös Sonkajärven työttömien sijoittuminen näiden kahden ryhmän väliin. Paltamon työlliset kokivat terveytensä paremmiksi kuin Paltamon työttömät. He kokivat myös vähemmän haittaa pitkäaikaisista sairauksistaan tai vammoistaan. Paltamon työttömillä esiintyi enemmän lihavuutta ja suurta vyötärön ympärysmittaa kuin Paltamon työllisillä. Myös selkä- ja ylävatsasairauksia, masennusta sekä univaikeuksia oli todettu Paltamon työttömillä useammin kuin Paltamon työllisillä. Itseraportoiduista oireista Paltamon työttömät kokivat työllisiä enemmän polvi-, lonkka- ja nivelvaivoja. Selkävaivoja, unettomuutta ja masentuneisuutta Paltamon työttömät kokivat enemmän sekä verrattuna Paltamon työllisiin että Sonkajärven työttömiin. Paltamon työttömien joukossa oli myös enemmän henkilöitä, joilla oli vaikeuksia liikkumiskyvyssä kuin Paltamon työllisten joukossa. Psyykkisessä terveydessä ja hyvinvoinnissa näkyi myös erilaisilla mittareilla tarkasteltuna selvästi eroja Paltamon työttömien ja työllisten välillä. Paltamon työttömät kokivat työllisiä enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta (MHI-5 -mittari). Samoin GHQ-12-mittarin mukaan heidän psyykkinen hyvinvointinsa oli heikompi kuin työllisillä. Lisäksi Paltamon työttömät saavat ADHD:ta kartoittavassa seulassa (ASRS) useammin ADHD:hen viittaavan pistemäärän kuin Paltamon työlliset. Muista tutkimustuloksista poiketen kyseisen pistemäärän ylittävien, tällä mittarilla mitattujen, Sonkajärven työttömien henkilöiden osuus on yhtä suuri kuin vastaava Paltamon työttömien henkilöiden osuus. Paltamon työttömät kokivat itsensä useammin yksinäisiksi kuin Paltamon työlliset. He myös osallistuivat vähemmän aktiivisesti harrastusryhmän tai yhteisön toimintaan. Elintapojen osalta Paltamon työttömät joivat useammin vähintään kuusi alkoholiannosta kuin työlliset, mutta muilla mittareilla tarkasteltuna ei näiden ryhmien välillä ollut eroa alkoholinkäytössä. Päivittäin tupakoivia oli Paltamon työttömien keskuudessa suurempi osa kuin työllisten joukossa. Ruokavaliossa ei juurikaan ollut eroja tarkasteltujen ryhmien välillä, eikä myöskään unirytmissä tai liikunnan harrastamisessa.

7 7 Paltamon työttömät erottuivat Paltamon työllisistä myös siten, että he tunsivat enemmän niin kutsuttua kyynistä epäluottamusta eli arvioivat toiset ihmiset esimerkiksi vähemmän luotettaviksi, reiluiksi ja rehellisiksi kuin työllisten ryhmä. Alustavien WHO:n elämänlaatumittarin analyysien perusteella Paltamon työttömät myös kokevat elämänlaatunsa heikommaksi kuin työlliset. Tutkimuksen toinen kenttäkierros ja aineiston tuleva tarkastelu Osahankkeen toinen tiedonkeruu on käynnistynyt lokakuussa 2010 ja jatkuu alkuvuoteen Tiedonkeruussa tutkitaan edelliseen tiedonkeruuseen osallistuneet henkilöt sekä työllistämismalliin tulleet uudet henkilöt. Erityinen huomio kohdistetaan myös ensimmäisessä tiedonkeruussa tavoittamatta jääneisiin henkilöihin, joiden osallistumisprosenttia pyritään nostamaan merkittäväksi. Toisen tiedonkeruun aineisto valmistuu arviolta maaliskuussa 2011, jolloin aloitetaan kahden mittauspisteen vertailutiedon analysointi ja raportointi. Analyyseissä ja raportoinnissa keskitytään jatkossa tarkastelemaan myös sitä, kuinka henkilön terveyteen, taustaan tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät vaikuttavat hänen työllistymiseensä sekä kuinka työllistymisen terveys- ja hyvinvointivaikutukset riippuvat henkilön työllistymispolusta. Tutkimustuloksia raportoidaan mahdollisesti myös aihepiireittäin kansainvälisissä julkaisuissa, ja koko hankkeen päättyessä hankkeen kulku sekä tutkimustulokset raportoidaan loppuraportissa. Osatutkimus B: Paltamon työllistämismallin kuntoutusvaikutusten arviointi Peppi Saikku THL, Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -talouden osasto, Vähimmäisturvayksikkö Kuntoutusvaikutusten arviointi osatutkimus B etenee tutkimussuunnitelman mukaisesti. A-osatutkimuksen Terveys- ja hyvinvointivaikutukset toisessa kenttävaiheessa syksyllä 2010 haastattelulomakkeeseen lisättiin kuntoutusta koskevia kysymyksiä (osio CE). Tutkittavilta kysytään heidän osallistumisestaan kuntoutukseen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, heidän kokemastaan tarpeesta työ- ja toimintakykyä parantavaan kuntoutukseen ja mikäli heillä on tällaista tarvetta, heitä pyydetään kuvaamaan tarkemmin, millaiseen kuntoutukseen he mielestään tarvitsevat. Kuntoutusta koskevat kysymykset esitetään toistamiseen A-osion kolmannella haastattelukierroksella syksyllä Näin saadaan tietoa mahdollisista eroista eri vastaajaryhmien (malliin työllistyneet, Paltamon kunnan työlliset ja Sonkajärven työttömät työnhakijat) kuntoutustarpeiden, kuntoutukseen osallistumisen ja yksilöiden kokemien kuntoutusvaikutusten välillä. Paltamon työvoimatalossa työskentelevät terveydenhoitaja, koulutus- ja kuntoutusvastaava sekä työterveyslääkärit aloittivat asiakkaiden kuntoutusseurannan Seuranta jatkuu vuoteen Seurannan aikana kyseiset työntekijät täyttävät Digium-lomakkeen kaikista niistä asiakaskäynneistä, jotka koskevat kuntoutusta, toimintakyvyn/työkyvyn kartoitusta tai arviointia, eläkeselvittelyä tai erilaisia kuntouttavia toimenpiteitä. Lomakkeessa pyydetään kertomaan asiakkaan mahdollisista työ- tai toimintakyvyn rajoitteista, niihin liittyvistä toimenpiteistä ja ohjauksista Työvoimatalon sisällä sekä ohjauksista muihin toimenpiteisiin tai kuntoutukseen. Asiakkailta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta sekä seurantatietojen yhdistämisestä terveys ja hyvinvointi -haastattelujen ja terveystarkastusten tietoihin ja rekisteritietoihin. Kuntoutusseurannan tavoitteena on tuottaa tietoa Paltamon työllistämismallin piiriin kuuluvien henkilöiden työkyvystä, kuntoutustarpeista, eläkeselvittelyn tarpeesta sekä toiminnassa toteutettavista kuntouttavista toimenpiteistä. Samalla saadaan tietoa työllistämismallin toimintakäytännöistä, kuten työterveyshuollon toiminnasta, työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista sekä kuntoutukseen ohjauksesta. Tutkimus tukee myös Työvoimatalon kuntoutuskäytäntöjen luomista ja kehittämistä. Asiakasvolyymeista riippuen kuntoutusseurannan ensimmäisiä tuloksia voidaan tarkastella seurantaan osallistuneiden työntekijöiden kanssa keväällä 2011.

8 8 Osatutkimus C: Yli 50-vuotiaiden työllistyminen Riitta-Liisa Kokko, Pirjo-Liisa Kotiranta THL, Väestön terveys, toimintakyky ja hyvinvointi osasto, Hyvinvointi ja terveyserot yksikkö Laadullisessa osatutkimuksessa C arvioidaan työttömyyden ja uudelleen työllistymisen vaikutuksia yli 50- vuotiaiden henkilöiden elämäntilanteeseen, heidän kokemaansa hyvinvointiin sekä asemaansa työmarkkinoilla. Tutkimuskysymyksiä ovat Millä tavoin usein jo pitkän työuran tehneet ovat kokeneet aikaisemman työelämän, työttömyyden ja uudelleen työllistymisen? Millaisia työelämän siirtymiä ja elämänmuutoksiin liittyviä kokemuksia on ikääntyneillä työntekijöillä? Millaiset yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät edistävät tai estävät ikääntyvien työllistymistä? Tutkimuksessa haastatellaan strukturoidun teemahaastattelun avulla yhteensä noin 15 Paltamon malliin työllistynyttä yli 50-vuotiasta henkilöä, ensimmäisen kerran vuonna ja toisen kerran vuonna Haastattelut toteutetaan yhdeksän pääteeman ja niihin liittyvien alateemojen pohjalta. Pääteemat käsittelevät 1) omaa taustaa, työhistoriaa ja työelämäkokemuksia, 2) kokemuksia työttömyydestä, 3) kokemuksia työnhausta ja työllistymisestä, 4) koettua työ- ja toimintakykyä, 5) sijoittumista avoimille työmarkkinoille, 6) elämänmuutoksia ja tulevaisuuden tavoitteita (työ/kuntoutus/eläke), 7) työelämää koskevia näkemyksiä, 8) työssä koettua hyvinvointia ja 9) kokemuksia Paltamo-mallista. Arviointikokonaisuudessa työllistymiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan kolmessa eri ikäryhmää koskevassa osatutkimuksessa: nuorten (E), parhaassa työiässä olevien (D) ja ikääntyvien kannalta (C). Jokaisella ikäryhmällä on niin työllistymiseen kuin työelämässä toimimiseenkin liittyviä sekä yhteisiä että erityisiä kysymyksiä. Ensimmäisen haastattelukierroksen ensimmäiset haastattelut on tehty ja niitä jatketaan talvella Toinen haastattelukierros toteutetaan vuonna Osatutkimus D: Kokemuksellinen hyvinvointi Marika Kunnari, Asko Suikkanen Lapin yliopisto/lappea-instituutti Tutkimuksemme taustatyönä olemme tähän mennessä perehtyneet syvällisesti kokemuksellisen hyvinvoinnin teoreettisiin ja tutkimuksellisiin lähtökohtiin monipuolisen tieteellisen keskustelun lähtökohdista. Tähän taustatyöhön perustuen olemme tarkentaneet tarkastelemamme hyvinvoinnin käsitteellistä sisältöä. Aiemman suunnitelmamme mukaisesti tarkastelemme hyvinvointia edelleen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvien hyvinvoinnin sisältöjen lähtökohdista. Näiden rinnalle olemme omina hyvinvoinnin osa-alueinaan ottaneet tarkastelumme kohteeksi lisäksi työhön ja toimeentuloon sekä asuin- ja elinympäristöön liittyvän hyvinvoinnin. Kaikessa tässä tarkastelussa on kysymys ihmisten eri hyvinvoinnin osaalueisiin kohdistamien ideaalisisältöjen ja toteutuneen todellisuuden suhteen kokemisesta. Koemme tällä kokonaisuudella tavoittavamme mahdollisimman laajalti ihmisten kokemuksellisen hyvinvoinnin eri ulottuvuudet. Ensimmäisen aineistonkeruumme suoritamme lähiviikkojen aikana (toinen aineisto kerätään siis tutkimussuunnitelmamme mukaisesti vuonna 2012). Koska taloudelliset resurssimme jäivät suunniteltua huomattavasti pienemmiksi, olemme joutuneet miettimään uusiksi esimerkiksi aineistonkeruumenetelmämme. Lähipäivien aikana ratkaisemme siten sen, josko keräämme haastattelujen sijaan aineistomme esimerkiksi

9 9 sähköisesti. Kyselylomakkeen olemme jo tuottaneet valmiiksi. Jos päädymme tähän uuteen suunnitelmaan aineistonkeruun osalta, mahdollistaa se aiempaan suunnitelmaamme nähden suuremman ihmisjoukon kuulemisen ja sen myötä heidän kokemuksellisen hyvinvointinsa lähemmän tarkastelun. Aineistonkeruumme jälkeen keskitymme jatkossa (vuonna 2011) tuottamaan ensimmäisen aineistomme analyysin. Syvennämme lisäksi edelleen tutkimuksemme teoreettista viitekehystä sekä pohjustamme toisen vaiheen aineistonkeruuta. Osatutkimus E: Nuorten työllistyminen ja työllisyyspolut Minna Ylikännö Kansaneläkelaitos Tässä osatutkimuksessa tavoitteena on laadullisin menetelmin arvioida Paltamon työllistämismallin merkitystä nuorten, alle 25-vuotiaiden, näkökulmasta. Paltamon työllistämismalli on ainutlaatuinen kokeilu Kainuussa, joka on tunnetusti vaikeaa työllistymisen aluetta. Nuorten kohdalla nähdään erityisen tärkeänä, että työttömyys jäisi lyhyeksi, väliaikaiseksi elämänvaiheeksi. Pitkittyessään työttömyys lisää riskiä syrjäytyä, mikä nuorten kohdalla merkitsee pahimmillaan koko elämän pituista riippuvuutta sosiaalituista. Työllistämismallilla pyritään muun muassa tukemaan nuoria joko opintoihin tai työelämään. Tutkimuksessa haastatellaan nuoria, jotka ovat joko työnhakuklubissa eli mallin ensimmäisessä vaiheessa, tai jo työllistettyinä Työvoimatalossa. Lisäksi näitä nuoria seurataan eli haastattelu toistetaan vuoden ja mahdollisesti vielä kahdenkin vuoden päästä riippuen nuoren tilanteesta. Ensimmäiset haastattelut tehtiin marraskuussa 2009 ja toiset marraskuussa Yhteensä haastatteluja on tehty nyt, kun toinen haastattelukierros on kesken, 13. Ensimmäisen haastattelukierroksen tulokset osoittivat, että työllistämismallia pidetään nuorten keskuudessa selvästi parempana vaihtoehtona passiiviselle työttömyydelle. Nuorten mielestä on myös tärkeää, että he saavat tukea tilanteessa, jossa tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole täysin selkeät. Alustavat tulokset toiselta haastattelukierrokselta tukevat aiemmin saatuja tuloksia. Työllistyminen työvoimataloon koetaan pääosin hyvänä asiana, joskin työllistämismallissa nähdään myös ongelmia. Suurimpana ongelmana pidetään sitä, että kaikille ei riitä työvoimatalossa mielekästä tekemistä. Nuoret kokevat kuitenkin saavansa riittävästi tukea talon henkilökunnalta esimerkiksi työn etsinnässä. Tutkimuksessa tullaan tekemään seuraava haastattelukierros loppuvuodesta Tällöinkin on tarkoitus haastatella sekä jo aiemmin tutkimuksessa mukana olleita nuoria että ottaa tutkimukseen mukaan uusia työvoimataloon työllistettyjä nuoria. Osatutkimus F: Mallinprosessiarviointi Jouko Kajanoja Prosessiarvioinnin vastuututkija Jotta Paltamon työllistämishankkeesta opitaan mahdollisimman paljon, on tärkeää arvioida paitsi sen vaikutuksia myös itse hanketta ja sen toimeenpanoa. Mitä ongelmia on ollut? Mikä on vastannut odotuksia ja onnistunut? Prosessiarvioinnin ensimmäinen kyselykierros palautekeskusteluineen tehtiin vuodenvaihteessa Sen tuloksia raportoitiin ensimmäisessä osaraportissa. Seuraava kysely palautekeskusteluineen ja haastatteluineen on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2011 alkupuolella ja kolmas kokeilun päättyessä vuoden 2012 lopussa.

10 10 Seuraavilla kierroksilla on tarkoitus keskittyä ensimmäistä kierrosta enemmän työllistetyiltä kerättäviin käsityksiin. Tällä välin on pidetty yhteyttä muihin työllistämiskokeiluihin, muun muassa SATA-komitean yhteydessä käynnistettyihin aikapankkeihin. Yhteydenpitoa on tarkoitus jatkaa vertailevan aineiston saamiseksi. Myös kainuulaisiin sidosryhmiin on pidetty yhteyttä. Yhteydenpito on tuonut lisävalaistusta kokeilun toimeenpanosta. Näin saatua tietoa käytetään hyväksi seuraavan kyselykierroksen valmistelussa. Seuraavalla kyselykierroksella toistetaan tarpeen mukaan edellisen kyselykierroksen tuloksia. Näin saadaan varmempaa tietoa ja myös kehityskuvaa toiminnasta, onnistumisista ja ongelmista. Kierroksella on erityisesti tarkoitus paneutua seuraaviin kysymyksiin: työllistettyjen käsityksiä työn riittävyydestä ja sen soveltuvuudesta työllistettyjen osaamiseen ja intresseihin työllistettyjen käsityksiä työhön valmennuksen toimivuudesta klubin ja työvoimatalon keskinäiset suhteet työvoimatalon yhteistyö Kainuun työllistämishankkeiden kanssa mikä on Paltamon työllistämismallin mallin suhde pysyviin välityömarkkinoihin missä määrin talon ulkopuolelle työllistetyt ovat korvanneet vakinaisia työsuhteita mikä on Paltamon mallin suhde muihin aktiivisen työllisyyspolitiikan keinoihin: miten Paltamon malli eroaa niistä ja missä määrin ne ja Paltamon malli voivat täydentää toisiaan (palkkatuki, aikapankit, työpajat, kuntouttava työtoiminta, koulutuksessa, harjoittelussa ja valmennuksessa käytettävät toimenpiteet ja muut vastaavat aktiivisen työllisyyspolitiikan keinot) onko Paltamon malli kallis suhteessa sen aiheuttamiin säästöihin muussa sosiaaliturvassa ja sen tuottamiin verotuloihin, onko malli kallis suhteessa sen tuottamaan työpanokseen ja onko malli kallis suhteessa sen tuottamiin hyvinvointivaikutuksiin. Erityisesti viimeinen kysymys kuuluu suurelta osin tutkimuksen muiden osahankkeiden tutkimuskohteisiin ja erityisesti taloudellista vaikuttavuutta ja kuntataloutta koskevaan osatutkimukseen. Prosessiarvioinnissa asiaa voidaan lähestyä selvittämällä sidosryhmien, henkilökunnan ja myös työllistettyjen käsityksiä ja näkökulmia asiaan. Osatutkimus F: Paltamon työnhakuklubit 2010 Riitta Romppainen vastaava kouluttaja, työhön valmentaja Yleistä Verrattuna vuoden 2009 työnhakuklubeihin tämän vuoden osallistujien asenne klubin aloituspäivinä on ollut selvästi kriittisempi Työvoimatalon toimintaa ja Paltamon täystyöllistämismallia kohtaan. Reilu 50 prosenttia jokaisen työnhakuklubin osallistujista vastusti klubin alussa työllistymistään Työvoimataloon. Toiminta Työnhakuklubissa on muun muassa tästä syystä painottunut tukemaan osallistujan osallisuutta ja omatoimisuutta työnhaussa, toimenkuvan suunnittelemista Työvoimatalossa ja lähitavoitteen määrittelemistä. Klubitoiminnan aikana kritiikki Paltamon mallia kohtaan pääsääntöisesti vähenee ja sen tarjoamat mahdollisuudet osataan soveltaa sekä hyödyntää omaan tilanteeseen ja tavoitteeseen. Työnhakuklubin päättyessä jokaisella osallistujalla on ollut jatkopolkusuunnitelma laadittuna ja tavoite lähitulevaisuuteen määriteltynä. Tästä suunnitelmasta keskustellaan klubin kolmannella viikolla Työvoimatalon edustajien kanssa pidettävässä siirtymäkeskustelussa.

11 11 Klubitoiminnan tavoite ja tarkoitus Työnhakuklubilla on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on selkiyttää osallistujien suunnitelmia niin, että klubikoulutuksen ryhmä- ja yksilöosioiden jälkeen osallistuja voidaan ohjata hänen tavoitteensa huomioiden hänelle soveltuviin työtehtäviin Paltamon Työvoimataloon (Paltamon täystyöllisyys hankekokeilu), mikäli hänelle ei muuta suunnitelmaa lähitulevaisuuteen ole. Toisena tavoitteena on vahvistaa osallistujien yleisiä työnhakutaitoja, työntekijätaitoja sekä päivittää heidän työnhaun asiakirjansa. Toiminta ja menetelmät Toimintamenetelminä ovat alustukset, yhteiset pohdinnat, ryhmätyöt, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, itsearvioinnit ja yksilötehtävät sekä demonstraatiot. Ammatinvalinta- ja muut testit ja kartoitukset toteutetaan itsearviointiin tai ammatinvalintaa ja urasuunnittelua ohjaaviin ja selkeyttäviin yksilötehtäviin perustuen. Tarpeen mukaisesti käytetään myös standardoituja testejä. Menetelmien valinta tapahtuu aina ryhmän sekä yksilön valmiudet, osaaminen ja motivaation taso huomioiden. Palaute ja muu arviointi Jokaisen klubin päätöspäivänä käydään osallistujien kanssa palautekeskustelu, jossa pohditaan muun muassa klubikoulutuksesta saatua hyötyä, sen antamaa lisäarvoa sekä esiin tulleita kehittämisen kohteita. Tästä suullisesta palautteesta on yhteenveto loppuraportissa, jonka kouluttaja laatii jokaisen klubikoulutuksen päätyttyä alueen työja elinkeinokeskukselle ja Paltamon työ- ja elinkeinotoimistolle. Raportti sisältää yleiskuvauksen Työnhakuklubin toiminnasta ja lyhyen kuvauksen jokaisesta osallistujasta ja hänen jatkopolustaan. Jokainen osallistuja antaa klubikoulutuksen päättyessä myös kirjallisen palautteen, jossa hän arvioi klubikoulutuksen sisältöä, käytettyjä menetelmiä, kouluttajien asiantuntijuutta, ryhmän ilmapiiriä ja omaa aktiivisuutta asteikolla 1 5. Kirjallinen arvio sisältää myös arviointia klubikoulutuksen pituudesta ja sen sopivuudesta. Muita palautelomakkeen kysymyksiä ovat muun muassa, mikä koulutuksessa toimi tai mitä olisi kehitettävää. Kirjallinen palaute on pääsääntöisesti ollut hyvää tai kiitettävää (= keskiarvo kussakin osiossa 4 5). Klubin pituuden, 20 päivää, kokee noin 25 prosenttia osallistujista liian pitkäksi ja 25 prosenttia liian lyhyeksi, muut sopivan mittaiseksi. Palautteen avulla pyritään klubikoulutuksen sisältö muotoilemaan mahdollisimman osallistujalähtöiseksi ja häntä konkreettisesti hyödyttäväksi. Sisältöä on mahdollista muokata aina kulloisenkin ryhmän tarpeiden mukaan. Arviointia ja ryhmän kuulostelua tapahtuu koko klubikoulutuksen ajan. Aiheeseen liittyviä keskusteluja käydään sekä ryhmä- että yksilötasolla. Osatutkimus G: Työvoimatalon itsearviointi Leila Pölkky-Pieskä Paltamon työvoimayhdistys ry. Tekstissä olevat näkemykset ovat Paltamon työvoimayhdistys ry:n hallituksen ja toimihenkilöiden näkemyksiä. Tilastot ja luvut toiminnoista ovat toiminnan alusta, tammikuusta 2009 vuoden 2010 marraskuun loppuun mennessä toteutuneita, jos tekstissä ei muuta mainita. Aluksi Paltamon työvoimayhdistys ry toteuttaa Paltamossa Työtä kaikille -hanketta vuosina Työvoimayhdistyksen päätoimipaikka on Työvoimatalo. Hankkeen tavoitteena on työllistää kaikki Länsi-Kainuun

12 12 TE -toimiston Paltamon toimipisteessä työttöminä työnhakijoina olevat henkilöt. Työvoimatalossa käytetään päivittäin monenlaisia menetelmiä ja tehdään erilaisia toimenpiteitä, joilla edesautetaan työntekijöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja edistetään ammatilliseen koulutukseen hakeutumista. Tavoitteena on työntekijöiden sosiaalisten taitojen lisääminen, työhyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen ja tukeminen, itsetunnon vahvistaminen, aktivointi, motivointi sekä oma-aloitteisuuden ja omatoimisuuden vahvistaminen yksilö- ja ryhmäkeskustelujen, neuvonnan, ohjauksen ja valmennuksen avulla. Työvoimatalossa järjestetään lyhytkoulutusta ja työntekijöitä ohjataan koulutukseen muualle heidän osaamisensa lisäämiseksi, ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Tarjolla on lisäksi monenlaisia mahdollisuuksia eri työtehtävien toteuttamiseen ja työelämään tutustumiseen sekä opintokäynteihin. Tarvittaessa työntekijöiden kanssa selvitetään kuntoutukseen tai eläkkeelle pääsemismahdollisuuksia. Yhteistyötä tehdään monien tahojen kanssa yksilöllisten polkujen löytämiseksi. Työt ja niiden mielekkyys ja riittävyys Työvoimatalossa on yksitoista työpajaa tai osastoa (tekstiilipaja, askartelupaja, puutyöpaja, keittiö, pyöräpaja, alihankinta, kierrätys, entisöinti, myymälä, siivouspalvelu, toimistopalvelu), joissa työntekijät voivat työskennellä ja heillä on myös mahdollista osallistua ulos myytävän työn toteuttamiseen tilausten puitteissa. Lisäksi työntekijöitä voidaan jatkosijoittaa Paltamon kuntaan, Kainuun maakunta -kuntayhtymään ja järjestöihin. Työvoimatalossa toimitaan koko ajan uusien alihankintatöiden sekä avoimilla työmarkkinoilla olevien työpaikkojen ja harjoittelupaikkojen löytymiseksi. Yhdelle yritykselle alihankintatöitä on tehty lähes toiminnan alusta asti ja satunnaisia kokoomatöitä silloin tällöin. Työnetsijä on aktiivisesti yhteydessä työssäkäyntialueen yrityksiin, jotta saadaan tietoa sekä työnantajien työntekijöiden osaamiseen ja koulutukseen kohdistuvista toiveista että vapaista työpaikoista. Työhönvalmentaja pyrkii muiden toimihenkilöiden avustamana löytämään sopivat henkilöt kuhunkin työ- ja harjoittelupaikkaan. Työvoimatalo on välityömarkkinavaihe, ja tavoitteena on mahdollisimman monen sinne työllistetyn henkilön työllistyminen edelleen avoimille työmarkkinoille. Sen vuoksi käytössä on työnantajapaketti, jonka ansiosta yrittäjä voi kuluitta kokeilla kuukauden ajan työntekijän sopivuutta tiettyyn tehtävään. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus käyttää hyväkseen kolme työnantajapakettia eri alan yrityksissä, jossa kussakin voi olla kuukauden kerrallaan Työvoimayhdistyksen palkalla. Kuukauden jälkeen työntekijä voi työllistyä kyseiseen yritykseen tai löytää alan, jolle hän haluaa kouluttautua. Toisaalta työntekijä voi myös sulkea jonkin ammattialan pois itselleen sopimattomana. Tähän mennessä 67 työntekijää on käyttänyt yhteensä 96 työnantajapakettia. Kahdessa tapauksessa työnantajapakettia on seurannut oppisopimus. Kolmetoista henkilöä on työllistynyt lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi. Perehdytys Työnhakuklubilta Työvoimataloon tulevien työntekijöiden perehdytys aloitetaan jo klubin kestäessä. Koko ryhmälle kerrotaan Työvoimatalon toiminnasta, heidät kierrätetään Työvoimatalon eri osastoilla ja lisäksi Työvoimatalon toimihenkilöt kertovat heille omasta työnkuvastaan ja oman osastonsa tehtävistä. Tähän käytetään yksi klubipäivä. Työvoimayhdistyksen työntekijäksi siirryttäessä työntekijän ensimmäisen työpäivän aamuna on koko ryhmälle yhteinen lyhyt perehdytys ja sen jälkeen kunkin työpajan tai toimipisteen vastaava ohjaaja perehdyttää omalle osastolleen tulevat työntekijät työhön. Suoraan työ- ja elinkeinotoimistosta Työvoimatalon työntekijäksi tuleva henkilö perehdytetään sekä talon toimintaan että tuleviin tehtäviin sillä osastolla, johon hän tulee työhön. Työssä ohjaaminen Kunkin osaston vastaava ohjaaja ja ohjaavantyön lisän saavat henkilöt opastavat työntekijöitä työvälineiden ja työmenetelmien käytössä sekä ohjaavat tuotteiden valmistuksessa, tuotesuunnittelussa, tehtävien toteuttamisessa ja palvelujen toteuttamisessa sekä työturvallisuusasioissa. Ohjaus on yksilöllisten tarpeiden mukaista ja päivittäistä.

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2009. Leila Pölkky-Pieskä

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2009. Leila Pölkky-Pieskä PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2009 Leila Pölkky-Pieskä Elämä ei ole ne päivät, jotka ovat menneet, vaan päivät, jotka jäävät muistiin. (Pjotr Pavlenko) LPP 3/2010 2 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Paltamon Työvoimayhdistyksen ja Paltamon Yrittäjät ry:n yrittäjien yhteistyö voimavarana nuorten työllistymisessä Miina Väisänen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN. Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille

PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN. Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille Opinnäytetyö Niskanen Taina Seppänen Seija Sosiaali-, liikunta- ja terveysala Palveluohjaus Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN YHTEISPALVELU 25+ ARVIOINTI VÄLIRAPORTTI MAIJA HÄMÄLÄINEN-ABDESSAMAD 2005

TYÖLLISYYDEN YHTEISPALVELU 25+ ARVIOINTI VÄLIRAPORTTI MAIJA HÄMÄLÄINEN-ABDESSAMAD 2005 TYÖLLISYYDEN YHTEISPALVELU 25+ ARVIOINTI VÄLIRAPORTTI MAIJA HÄMÄLÄINEN-ABDESSAMAD 25 TIIVISTELMÄ Tässä väliraportissa arvioidaan Lappeenrannan kaupungin sosiaalitoimen, Lappeenrannan työvoimatoimiston

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2012

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2012 3 PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2012 4 Sisältö 1. JOHDANTO... 5 2. TILAT JA PAJAT... 6 2.1. TILAT... 6 2.2. PAJAT JA TOIMINNOT... 6 3.TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA ARVOT... 7 4. HALLITUS... 7

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Taas työmatkalla Työvoimakoulutukselle hyvä arvosana opiskelijoilta, s. 12

Taas työmatkalla Työvoimakoulutukselle hyvä arvosana opiskelijoilta, s. 12 Taas työmatkalla Työvoimakoulutukselle hyvä arvosana opiskelijoilta, s. 12 I II pääkirjoitus 14.9.2009 Alkoholi vie eläkkeelle ja tappaa turhaan n Alkoholin liikakäyttö ajaa monet työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot