SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014"

Transkriptio

1 VUOSIYHTEENVETO SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan Kirkkolahteen. Majutvettä on hapetettu Mixox-750 laitteella vuodesta 1987 lähtien. Hapetin on sijoitettu Tuulisaaren syvänteeseen, jonne asti puhdistamolta johdetut jätevedet valuvat pohjanmyötäisesti. Kesästä 2001 lähtien on lisäksi Talasnimen syvänteessä ollut Mixox-500 hapetuslaite. Tarkkailu perustuu Ramboll Finland Oy:n päivitettyyn tarkkailuohjelmaan. Näytteitä otettiin neljältä havaintopaikalta (kartta liitteenä 1): Kirkkolahti Majutvesi Majutvesi Majutvesi Kirkkolahdella näytteet otettiin yhdestä metristä, 009:llä lisäksi 2-3 m:stä, 010:lla ja 044 lisäksi 5-6 m:stä ja 10 m:stä. Näytteistä määritettiin happipitoisuus, hapen kyllästysprosentti, sähkönjohtavuus, ph, väri, COD Mn, kokonaistyppi, nitraattityppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, rauta sekä 1 metristä kolimuotoiset bakteerit, kesällä lisäksi klorofylli a 0-2 m näytteestä. Vesinäytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Tarkkailun toteuttaminen siirtyi vuoden 2010 alussa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:lle. Vuonna 2014 näytteet haettiin 18.3., 24.6., 7.8. ja samanaikaisesti jätevedenpuhdistamon näytteiden kanssa. Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun lisäksi Kirkkolahdella tehtävän ruoppauksen työnaikaisia vaikutuksia tarkkailtiin näytepisteellä 046. Jätevedenpuhdistamon kosteikon ruoppauksen vaikutusta tarkkailtiin purku-uoman ylittävältä kevyen liikenteen sillalta otetuilla vesinäytteillä (Kuva 1). Näytteet otettiin ennen toimenpiteiden aloittamista, toimenpiteen aikana ja toimenpiteen jälkeen. Ruoppausten aikaisesta tarkkailusta on julkaistu erillinen raportti (Mänttäri 2014). Tapiontie 2 C Kouvola Puh. (05) Fax. (05) y-tunnus

2 Ruoppaukset toteutettiin syksyllä 2014 viikkojen välisellä ajalla. Ruoppaustöitä tehtiin kahdella eri paikalla (Kuva 1). Ruoppaukset aloitettiin Kirkkolahdella viikolla 40 imuruoppauksella ja jatkettiin viikolla 42. Ruoppausta jatkettiin kauharuoppauksella viikoilla 45-47, työt valmistuivat Jätevedenpuhdistamon alapuolinen kosteikko kauharuopattiin Kuva 1. Sysmän Kirkkolahden sijainti, tarkkailun näytepisteet sekä ruoppausalueet (Kirkkolahdella sekä jätevedenpuhdistamon alapuolella). Kirkkolahden ruoppauksen vaikutuksia seurattiin hakemalla vesinäytteitä kahdelta pisteeltä (Kuva 1) ennen ruoppaustoimien aloittamista, työn aikana sekä töiden jälkeen (Taulukko 1). Töiden jälkeistä näytettä pisteeltä 046 ei joulukuun alussa saatu otettua. Näyte otettiin kun jääpeite oli kantava. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2

3 Taulukko 1. Kirkkolahden ruoppaukseen liittyvien näytteiden ajankohdat Pvm Näyte Näytepaikka ennakkonäyte L1, työn aikainen työn aikainen * työn aikainen työn aikainen L työn jälkeinen L työn jälkeinen L1, 46 * Majutveden normaaliin tarkkailuun liittyvä näyte 2 SÄÄ Helmikuu oli erittäin lauha (kuva 2). Myös maalis-huhtikuussa oli keskimääräistä lämpimämpää. Lunta oli poikkeuksellisen vähän. Jäät lähtivät maan eteläosan järvistä huhtikuun alkupuolella eli selvästi keskimääräistä aikaisemmin (Suomen ympäristökeskus 2014). Toukokuussa satoi erittäin runsaasti, lähes kaksinkertaisesti keskimääräiseen verrattuna. Myös kesäkuussa satoi runsaasti. Heinäkuu oli lämmin ja erittäin vähäsateinen. Elokuussa saatiin voimakkaita sateita. Syys-, loka- ja marraskuussa satoi vähän, vain kolmasosa-puolet keskimääräisestä. Marras-joulukuussa oli keskimääräistä lämpimämpää. Pääosa Etelä-Suomen järvistä sai jääpeitteen jouluviikolla. Kuva 2. Kuukauden keskilämpötila (ºC) ja kuukauden sadesumma (mm) Lahdessa vuonna 2014 ja ajanjaksolla (Ilmatieteen laitos). Helmi-maaliskuussa oli lauhaa. Touko-kesäkuussa satoi runsaasti. Heinä- ja syys-marraskuussa satoi vähän. Marras-joulukuussa oli keskimääräistä lämpimämpää. 3 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINTA Vuosien aikana puhdistamolla käsitelty keskimääräinen vesimäärä on ollut 727 m 3 /vrk (Åkerberg 2015). Vuorokausivirtaama oli vuonna 2014 keskimääräistä tasoa, 704 m 3 /vrk. Puhdistamolla ei ollut ohituksia vuonna Kymijoen vesi ja ympäristö ry 3

4 Hämeen ympäristökeskuksen antaman päätöksen nro YSO/173/2008 mukaan saa vesistöön johdetun jäteveden BOD 7ATU -arvo olla enintään 15 mg/l ja fosforipitoisuus enintään 0,8 mg/l. Vastaavien puhdistustehojen tulee olla vähintään 90 %. Tavoitteena tulee olla, että vesistöön johdettavan jäteveden fosforipitoisuus on alle 0,6 mg/l. Kaikki edellä mainitut lasketaan puolivuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien. Lisäksi jäteveden on täytettävä asetuksen 888/2006 vaatimukset: COD Cr -arvo saa olla korkeintaan 125 mg/l tai poistotehon tulee olla vähintään 75 %. Kiintoainepitoisuus saa olla enintään 35 mg/l tai poistotehon tulee olla vähintään 90 %. Arvot lasketaan näytekohtaisina. Vuoden aikana saa olla yksi näyte, joka ei täytä raja-arvoja. Lupaehdot täyttyivät molemmilla jaksoilla. Kiintoaine- ja COD-tulokset täyttivät yksittäisille näytteille asetetut rajat. Puhdistetun jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus oli vuonna 2014 fosforin osalta tarkastelujakson pienintä. Myös kiintoainekuormitus oli keskimääräistä pienempää (taulukko 2, kuva 3). Taulukko 2. Puhdistetun jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus (kg/vrk) ka BOD 7ATU 5,1 4,5 5,2 4,5 4,1 4,0 5,4 8,5 6,9 4,6 5,3 COD Cr fosfori 0,23 0,32 0,27 0,38 0,34 0,34 0,34 0,33 0,36 0,21 0,31 typpi kiintoaine 5,3 7,9 8,8 7,3 7,4 5,3 4,3 8,4 7,9 4,4 6,7 Kuva 3. Vesistökuormitus (kg/vrk) Fosforikuormitus 2-akselilla. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 4

5 4 TULOKSET 4.1 FYSIKAALIS-KEMIALLINEN VEDENLAATU Kirkkolahden (046) vedenlaatu oli huonompaa kuin muilla näytepisteillä. Kirkkolahden happikyllästys vaihteli eri näytteenottokerroilla yhden metrin syvyydessä välillä %. Kolimuotoisia bakteereja oli eniten elokuussa, ja niitä oli enemmän kuin muilla näytepisteillä. Tuolloin Kirkkolahden vesi oli poikkeuksellisen lämmintä, yli +24 ºC. E. coleja oli eniten lokakuussa, 64 pmy /100 ml. Fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien mukaan vesi oli erittäin rehevää. Jätevesien vaikutus on havaittavissa. Kirkkolahdella oli ruoppauksen aikana havaittavissa selkeästi fosfori- ja typpipitoisuuden kasvua (kuva 4) sekä näkösyvyyden vähenemistä. Näkösyvyys oli ruoppauksen aikaan 0,1-0,3 m, kun se yleensä on noin metrin. Myös sameus ja kiintoainepitoisuus olivat marraskuussa selvästi koholla. Lokakuussa sähköjohtavuus ja rautapitoisuudet olivat lievästi koholla. Jätevedenpuhdistamon alapuolisen kosteikon kävelysillan kohdalla olleen näytepisteen L1 vedenlaadussa ei näkynyt ruoppauksesta johtuvia merkittäviä muutoksia. Näytepisteen vedessä oli kaikilla näytteenottokerroilla erittäin runsaasti typpeä. Myös fosforia oli runsaasti, ylirehevien vesien tasoa. Tammikuun 2015 näytteenottokerralla vedessä oli edelliskertoja vähemmän kiintoainetta, mutta kemiallinen hapenkulutus oli aiempaa korkeampaa. Majutveden Talasniemen syvänteen (044) happitilanne oli vuoden näytteenottokerroista huonoimmillaan elokuussa, jolloin alusveden happikyllästys oli vain 27 %. Maaliskuussa pintavedessä oli keskimääräistä enemmän typpeä. Kolimuotoisia bakteereja oli eniten elokuussa, jolloin vesi oli poikkeuksellisen lämmintä, lähes +26 ºC. Maaliskuussa väli- ja alusvedessä näkyi jätevesivaikutusta: väriarvo, rauta-, kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipitoisuus, kemiallinen hapenkulutus sekä sähkönjohtavuus olivat koholla. Väli- ja alusveden kokonaistyppipitoisuus oli korkeampi kuin Kirkkolahdella. Kesän fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien mukaan vesi oli rehevää. Näkösyvyys oli pienin loppukesästä, 1,3 m, suurin lokakuussa, 2,3 m. Maaliskuun näytteenottokertaa lukuun ottamatta vedenlaatu ei juuri poikennut kahden muun Majutveden näytepisteen vedenlaadusta, eikä jätevesivaikutusta ollut havaittavissa. Majutveden Ohrasaaren kaakkoiskulman näytepisteellä (009) on matalaa, joten alusveden happitilanne pysyy yleensä hyvänä, vuoden 2014 näytteenottokerroilla happikyllästys oli %. Elokuussa koko vesipatsaan lämpötila oli +25 C. Kesän fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien mukaan vesi oli lievästi rehevää - rehevää. Näkösyvyys oli pienin loppukesällä, 1,4 m. Jätevesivaikutusta ei tällä näytepisteellä ollut havaittavissa. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 5

6 Majutveden Tuulensaaren syvänteen näytepisteen (010) alusveden happi oli elokuussa loppunut, välivedessäkin happikyllästys oli vain 13 %. Alusveden ravinnepitoisuudet eivät olleet tuolloinkaan koholla. Muulloin happitilanne oli hyvä. Kesän fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella vesi oli rehevää. Näkösyvyys oli elokuussa pienimmillään, 1,3 m. Jätevesivaikutusta ei tällä näytepisteellä ollut havaittavissa. Kuva 4. Kirkkolahden näytepisteen 046 typpi- ja fosforipitoisuuden (µg/l) vaihtelu vuodesta 2011 lähtien. Huom. fosfori 2-akselilla. Kirkkolahtea ruopattiin loka-marraskuussa TULOKSET Kirkkolahden tulokset erottuvat selvästi muista Majutveden tuloksista (kuvaajat liite 3). Ajoittain Kirkkolahden ravinnepitoisuudet ovat olleet talvella erittäin korkeita, esimerkiksi ammoniumtyppipitoisuus oli maaliskuussa µg/l. Vuosina pitoisuus oli korkea lokakuussa. Muun Majutveden ammoniumtyppipitoisuudet ovat olleet vuodesta 2009 alkaen aiempaa alhaisempia. Kirkkolahtea lukuun ottamatta Majutveden vedenlaatu on ollut hyvin samankaltaista eri ajankohtina ja eri näytepisteillä. Kymmenen viime vuoden aikana tuloksissa ei näy mitään selvää kehityssuuntaa. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 6

7 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Anne Åkerberg Tutkija, FM LIITTEET 1 Näytepaikkakartta 2 Tulokset Tuloksia kuvaajina vuosilta TIEDOKSI Sysmän kunta, tekninen palvelukeskus, Hämeen ELY-keskus, Sysmän kunta, ympäristötoimi, Sysmän kunta, VIITTEET Mänttäri, V Sysmän Kirkkolahden kunnostushanke: Ruoppausten aikainen tarkkailu syksyllä Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Suomen ympäristökeskus Vesitilannekatsaukset. Ympäristöhallinnon www-sivut, > Ympäristön tila > Pintavedet > Ajankohtainen vesi- ja lumitilanne > Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset Åkerberg, A Sysmän jätevedenpuhdistamon puolivuosiyhteenveto heinä-joulukuu ja vuosiyhteenveto Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 7

8

9 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Sysmän jvp:n purkuvesistö, Majutvesi (MAJUTV) Pvm. Hav.paikka Väri sentr lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n NO3-N N(NH4) Kok.P PO4-P Fe spek E.coli koli36 Klorof. Näytepaikka mg Pt/l oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100ml pmy/100ml µg/l MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Kok.syv. 1,8 m; Näk.syv. >1,8 m; Lumi 3 cm; Jää 19 cm; Klo 13:30; Näytt.ottaja AL, JMä; levä 0 /3; Ilm.lt. -2 C-ast; haju L; 1 3,1 11,9 88 7,4 6,6 50 9, < MAJUTV / 044 Majutvesi 044 Kok.syv. 12,2 m; Näk.syv. 2,2 m; Lumi 3 cm; Jää 19 cm; Klo 12:15; Näytt.ottaja AL, JMä; levä 0 /3; Ilm.lt. -2 C-ast; haju H; 1 1,0 12,7 89 5,9 6,7 40 8, <5 21 < ,6 10,2 75 8,2 6, ,6 8,9 65 9,2 6, MAJUTV / 009 Majutvesi 009 Kok.syv. 3,6 m; Näk.syv. 2,8 m; Lumi 3 cm; Jää 19 cm; Klo 12:30; Näytt.ottaja AL, JMä; levä 0 /3; Ilm.lt. -2 C-ast; haju H; 1 1,1 11,1 78 6,1 6,8 40 8, <5 15 < ,5 2,0 12,1 87 6,2 6,7 40 8, MAJUTV / 010 Majutvesi 010 Kok.syv. 13 m; Näk.syv. 2,0 m; Lumi 5 cm; Jää 19 cm; Klo 13:00; Näytt.ottaja AL, JMä; levä 0 /3; Ilm.lt. -2 C-ast; haju H; 1 1,0 12,9 91 5,9 6,8 35 8, <5 24 < ,4 11,8 86 6,8 6,6 50 9, ,8 11,4 84 7,0 6,6 45 9, MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Kok.syv. 1,9 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 11:45; Näytt.ottaja jk al; levä 1 /3; Ilm.lt. 15 C-ast; haju L; 1 15,0 7,9 78 8,4 6, < MAJUTV / 044 Majutvesi 044 Kok.syv. 12,0 m; Näk.syv. 1,6 m; Klo 13:00; Näytt.ottaja jk al; levä 1 /3; Ilm.lt. 15 C-ast; haju H; 1 15,6 8,7 87 6,3 6,8 40 8,3 490 <5 < ,2 9,0 89 6,5 6,8 40 8,3 430 <5 < ,1 8,4 83 6,6 6,8 40 8, MAJUTV / 009 Majutvesi 009 Kok.syv. 3,3 m; Näk.syv. 1,6 m; Klo 12:35; Näytt.ottaja jk al; levä 1 /3; Ilm.lt. 15 C-ast; haju H; 1 15,5 8,5 85 6,3 6,9 35 8,4 460 <5 <5 18 < ,5 15,4 8,2 82 6,2 6,9 35 8, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) LIITE 2

10 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Sysmän jvp:n purkuvesistö, Majutvesi (MAJUTV) Pvm. Hav.paikka Väri sentr lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n NO3-N N(NH4) Kok.P PO4-P Fe spek E.coli koli36 Klorof. Näytepaikka mg Pt/l oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100ml pmy/100ml µg/l MAJUTV / 010 Majutvesi 010 Kok.syv. 12,0 m; Näk.syv. 1,6 m; Klo 12:15; Näytt.ottaja jk al; levä 1 /3; Ilm.lt. 15 C-ast; haju H; 1 15,5 8,6 86 6,2 6,9 35 8,2 470 <5 <5 22 < ,2 8,6 85 6,2 6,7 35 7,9 440 <5 <5 18 < ,2 8,6 85 6,2 6,8 35 8, MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Kok.syv. 1,7 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 11:45; Näytt.ottaja ls al; levä 1 /3; Ilm.lt. 26 C-ast; haju H; 1 24,3 5,1 61 8,3 6, > MAJUTV / 044 Majutvesi 044 Kok.syv. 11,9 m; Näk.syv. 1,3 m; Klo 12:50; Näytt.ottaja ls al; levä 1 /3; Ilm.lt. 26 C-ast; haju H; 1 25,6 7,9 96 6,4 7,2 35 8, < ,3 2,5 29 6,8 6,6 45 7, < ,2 2,3 27 7,1 6,6 40 8, MAJUTV / 009 Majutvesi 009 Kok.syv. 3,5 m; Näk.syv. 1,4 m; Klo 12:35; Näytt.ottaja ls al; levä 1 /3; Ilm.lt. 26 C-ast; haju H; 1 25,6 8, ,2 7,6 35 7, < ,0 6,8 82 6,4 7,1 40 8, MAJUTV / 010 Majutvesi 010 Kok.syv. 12,8 m; Näk.syv. 1,3 m; Klo 12:10; Näytt.ottaja ls al; levä 1 /3; Ilm.lt. 26 C-ast; haju H; 1 25,5 8,0 98 7,4 7,6 35 8, < ,9 1,2 13 7,1 6,6 40 8, < ,9 <0,5 5 8,0 6,7 45 8, MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Kok.syv. 1,4 m; Näk.syv. 0,7 m; Klo 13:15; Näytt.ottaja MK,TP,TM; levä 0 /3; Ilm.lt. 17 C-ast; 1 14,3 7,2 70 7,0 2,9 9,5 6, MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Kok.syv. 1,6 m; Näk.syv. 0,3 m; Klo 12:50; Näytt.ottaja al; levä 0 /3; Ilm.lt. 8 C-ast; ,4 7, ,3 6,9 9, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05)

11 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Sysmän jvp:n purkuvesistö, Majutvesi (MAJUTV) Pvm. Hav.paikka Väri sentr lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n NO3-N N(NH4) Kok.P PO4-P Fe spek E.coli koli36 Klorof. Näytepaikka mg Pt/l oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100ml pmy/100ml µg/l MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Kok.syv. 1,3 m; Näk.syv. 0,2 m; Klo 12:00; Näytt.ottaja jk al; levä 0 /3; Ilm.lt. -1 C-ast; haju H; ,7 9, ,6 6,9 8, MAJUTV / 044 Majutvesi 044 Kok.syv. 11,5 m; Näk.syv. 2,3 m; Klo 13:20; Näytt.ottaja jk al; levä 0 /3; Ilm.lt. 0 C-ast; haju H; 1 5,7 10,2 81 6,3 7,0 30 6, ,7 10,5 84 6,2 7,0 30 6, < ,7 10,6 84 6,2 7,0 30 6, MAJUTV / 009 Majutvesi 009 Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 2,1 m; Klo 12:50; Näytt.ottaja jk al; levä 0 /3; Ilm.lt. 0 C-ast; haju H; 1 5,4 10,1 80 6,3 7,1 30 6, ,5 5,4 10,2 81 6,3 7,0 30 6, MAJUTV / 010 Majutvesi 010 Kok.syv. 13,3 m; Näk.syv. 2,2 m; Klo 12:25; Näytt.ottaja jk al; levä 0 /3; Ilm.lt. 0 C-ast; haju H; 1 5,8 10,2 81 6,2 7,0 30 6, ,8 10,4 83 6,2 7,0 30 6, ,8 10,2 81 6,2 7,0 30 6, MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Kok.syv. 1,3 m; Näk.syv. 0,1 m; Klo 12:00; Näytt.ottaja al; levä 0 /3; Ilm.lt. 6 C-ast; 1 4,0 10, ,3 7, , MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Ei näytteitä! MAJUTV / 046 Majutvesi Kirkkolahti 046 Kok.syv. 1,6 m; Näk.syv. 1,5 m; Klo 11:30; Näytt.ottaja jmä al; levä 0 /3; Ilm.lt. -18 C-ast; 1 0,4 13,4 92 1,4 1,0 7,9 6, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05)

12 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Kertaluonteiset vesistötutkimukset (KERVES) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n Kok.P Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l KERVES / L1 Sysmän Kirkkolahti kävelysilta Kok.syv. 0,4 m; Klo 13:00; Näytt.ottaja MK,TP,TM; Ilm.lt. 17 C-ast; 1 13,0 2,2 21 5, ,5 7, KERVES / L1 Sysmän Kirkkolahti kävelysilta Klo 10; Näytt.ottaja Mika Oraluoma; Ilm.lt. -3 C-ast; 1 2 3,6 26 9, ,2 7,1 50 8, KERVES / L1 Sysmän Kirkkolahti kävelysilta Klo 12:00; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. -3 C-ast; 1 1,7 6, ,2 7,2 60 9, KERVES / L1 Sysmän Kirkkolahti kävelysilta Klo 10:50; Näytt.ottaja jmä al; 1 1,4 3,6 26 6,4 6,0 52,1 6, Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05)

13 Majutveden pintavesituloksia vuosilta LIITE 3 NH4-N µg/l m 04 t 04 e 04 l 04 e 05 l 05 m 06 t 06 e 06 l 06 m 07 k 07 e 07 l 07 m 08 t 08 e 08 l 08 m 09 s 09 l 09 m 10 k 10 e 10 l 10 m 11 k 11 e 11 l 11 m 12 k 12 e 12 l 12 m 13 k 13 e 13 l 13 m 14 k 14 e 14 l 14 N µg/l m 04 t 04 e 04 l 04 e 05 l 05 m 06 t 06 e 06 l 06 m 07 k 07 e 07 l 07 m 08 t 08 e 08 l 08 m 09 s 09 l 09 m 10 k 10 e 10 l 10 m 11 k 11 e 11 l 11 m 12 k 12 e 12 l 12 m 13 k 13 e 13 l 13 m 14 k 14 e 14 l P µg/l m 04 t 04 e 04 l 04 e 05 l 05 m 06 t 06 e 06 l 06 m 07 k 07 e 07 l 07 m 08 t 08 e 08 l 08 m 09 s 09 l 09 m 10 k 10 e 10 l 10 m 11 k 11 e 11 l 11 m 12 k 12 e 12 l 12 m 13 k 13 e 13 l 13 m 14 k 14 e 14 l 14 Sähkönjohtavuus ms/m m 04 t 04 e 04 l 04 e 05 l 05 m 06 t 06 e 06 l 06 m 07 k 07 e 07 l 07 m 08 t 08 e 08 l 08 m 09 s 09 l 09 m 10 k 10 e 10 l 10 m 11 k 11 e 11 l 11 m 12 k 12 e 12 l 12 m 13 k 13 e 13 l 13 m 14 k 14 e 14 l 14 Väri mgpt/l m 04 t 04 e 04 l 04 e 05 l 05 m 06 t 06 e 06 l 06 m 07 k 07 e 07 l 07 m 08 t 08 e 08 l 08 m 09 s 09 l 09 m 10 k 10 e 10 l 10 m 11 k 11 e 11 l 11 m 12 k 12 e 12 l 12 m 13 k 13 e 13 l 13 m 14 k 14 e 14 l 14

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 93/2007 Johanna Ritari & Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu Sisällys 1 Johdanto 1 2 Sääolosuhteet

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 2006

HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 2006 HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 26 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 87/27 Marja Anttila-Huhtinen SISÄLLYS sivu Sisällys 1

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 117-16-5754 Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013

VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013 VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 231/2014 Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 SÄÄOLOT 1 3 KALANKASVATUSLAITOSTEN LISÄKASVU JA

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimitusjohtaja ja limnologi Pena Saukkonen Ympäristön,

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 LUVY/142 10.9.2013 Minna Sulander Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 Työ liittyy Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta tehtävään

Lisätiedot

DRAGMOSSENIN (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012

DRAGMOSSENIN (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 DRAGMOSSENIN (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat joen vedenlaatua

Lisätiedot

HARTOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2006

HARTOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2006 HARTOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 26 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 81/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila ja happi 2

Lisätiedot

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset LUVY/002 18.3.2014 HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset Hiidenveden yhteistarkkailu perustuu seuraaviin lupapäätöksiin: Pistekuormittaja Oikeuden tai vesiviranomaisen lupapäätös

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-5277 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 8. 9.6.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Sari Koivunen 18.11.214 Nro 15-14-7614 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinkää HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja Heidi Rantala Syyskuu 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SÄHKÖNJOHTOKYKY... 3 3 VEDEN HAPPAMUUS... 4 4 VÄRILUKU...

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-585 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 2. 21.7.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012

RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 3 4 TUTKIMUSAINEISTO

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 28.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Komista otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki LÄHETE A 4 Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 29.3.23 2 VARKAUS Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden

Lisätiedot

KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014

KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 248/2015 Anne Åkerberg ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa on käsitelty Kymijoen alaosan kuormittajien

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Chhl ~ESIENSUO~IELUYHDISTYS ry ihhr Harri Perälä 05.10.2005 Kirje nro 643 KAUNIAISTEN KALASTUSKUNTA Seppo Heinonen Valimaenkatu 13 B 25 37 100 NOKIA PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Piikkilanjärvi

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014 7..1 Lohilammen kyläyhdistys Tiina Raukko Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 1 Lohilammen näytteet otettiin 7..1 kyläyhdistyksen ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteet

Lisätiedot

DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014

DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014 DRAGMOSSENIN TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS-, VESISTÖ- JA POHJAVESITARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 2 4 AINEISTO

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

RUSKEASUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013

RUSKEASUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013 RUSKEASUON TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 3 4 AINEISTO JA METELMÄT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

VILAJOEN JA PUKALUSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU VUODELTA 2015 SEKÄ YH- TEENVETO VUOSILTA

VILAJOEN JA PUKALUSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU VUODELTA 2015 SEKÄ YH- TEENVETO VUOSILTA SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 621/16 VILAJOEN JA PUKALUSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILU VUODELTA 2015 SEKÄ YH- TEENVETO VUOSILTA 1985-2015

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 29.11.216 Nro 32-16-7774 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012 LUVY/108 22.3.2012 Erkki Selin Kirkkonummi/ympäristönsuojelu KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012 Kirkkonummen järvitutkimus perustuu kunnan ympäristönsuojeluyksikön toimeksiannosta tehtävään, joka

Lisätiedot

IMATRAN IMMALANJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2014 SEKÄ PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA

IMATRAN IMMALANJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2014 SEKÄ PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1(7) IMATRAN IMMALANJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2014 SEKÄ PITKÄAIKAISTARKASTELU VUOSILTA 1986-2014 1 Yleistä Imatran Immalanjärvi on Vuoksen kautta Laatokkaan laskevan Unterniskan vesistön

Lisätiedot

RUOTSALAINEN-KONNIVESI -VESIALUEEN TILA VUONNA 2009

RUOTSALAINEN-KONNIVESI -VESIALUEEN TILA VUONNA 2009 RUOTSALAINEN-KONNIVESI -VESIALUEEN TILA VUONNA 29 fysikaalis-kemiallinen vedenlaatu perifyton ja rantavyöhykkeen pohjaeläimet Anne Åkerberg JanneRaunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 195/21

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA Näytteenotto ja näytteiden analysointi Vesinäytteet on otettu lopputalvella 2006 ja 2007 sekä loppukesällä 2006, 2007 ja 2010

Lisätiedot

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat Kankaanpää 22.11.211 Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tila -yksikkö, Vesien seuranta -ryhmä, Heli Perttula 22.11.211

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2013

KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2013 KYMIJOEN ALAOSAN VEDENLAADUN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 240/2014 Anne Åkerberg ja Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä kaksiosaisessa julkaisussa on

Lisätiedot

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 27.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Huhmarissa sijaitsevasta Haukilammesta otettiin 20.7. ja 10.10.2016

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-13-5680 Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot

Pien-Saimaan poikkeuksellinen sinilevien massaesiintymä

Pien-Saimaan poikkeuksellinen sinilevien massaesiintymä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy Pien-Saimaan poikkeuksellinen sinilevien massaesiintymä Suurjärviseminaari Lahti, 8.-10.3.2010 Limnologi Marja Kauppi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Limnologi Pena Saukkonen

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto 1 / 1 LÄHETE 3.3.2016 Varkauden kaupunki Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 78210 VARKAUS Tiedoksi: A1407 Pohjois-Savon ELY-keskus Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terv. ltk ympäristönsuojelu Kan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 1(3) Endomines Oy 14.12.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot