Omais- ja läheishoitovapaan käytön tilanneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omais- ja läheishoitovapaan käytön tilanneselvitys"

Transkriptio

1 Omais- ja läheishoitovapaan käytön tilanneselvitys Työterveyslaitos

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 Toimeksianto 4 - Työterveyslaitoksen tehtävä 5 - Tausta 5 Vuoden 2012 Työ ja terveys-kyselyn tuloksia 7 Työ ja terveys 2012-kyselyn seurantakyselyn tuloksia 8 - Aineisto 8 - Omais- ja läheishoivan kohde ja useus 8 - Työn ja hoivavelvoitteiden yhteensovittaminen 9 - Työsopimuslain 7 a :n säännöksen tunnettavuus 10 - Hoivavapaa käytäntöjä ja vaikutuksia 10 - Hoivavapaan edelleen kehittämien rahallinen korvaus 13 - Seurantakyselyn yhteenveto 14 Hoivavapaiden työpaikkakäytäntöjä työsuojeluhenkilökysely 15 - Aineisto 15 - Taustatietoja 16 - Työsopimuslain 7 a :n säännöksen tunnettavuus 17 - Hoivavapaan järjestämisen vaikeuksia 18 - Työn ja hoivan yhteensovittamisen käytäntöjä 20 - Palkaton poissaolo 22 - Työpaikan henkilömäärä ja hoivavapaasäännös 23 - Työsuojeluhenkilöiden kommentteja kehittämisratkaisuista 25 - Työsuojeluhenkilökyselyn yhteenveto 27 Yhteenveto ja johtopäätökset 28 - Ruotsin läheishoivaraha (Närståendepenning) 30 Kirjallisuuslähteet 31 sivu 2

3 Tiivistelmä Omais- ja läheishoivavapaan käytön tilanneselvitys Tavoite Työterveyslaitos on selvittänyt Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, kuinka paljon ja missä olosuhteissa työpaikoilla on käytetty oikeutta olla pois työstä perheenjäsenen tai läheisen hoitamiseksi. Kysymys on työsopimuslain (55/2001) 4 lukuun lisätystä 7 a :stä, jonka mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä, jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten. Aineisto Selvityksessä käytettiin hyväksi Työ ja terveys 2012 Suomessa kyselyn ja sen pohjalta tehdyn seurantakyselyn tuloksia. Toisena aineistona oli Työturvallisuuskeskuksen pitämästä työsuojeluhenkilörekisteristä luotu otos, jonka tuloksia selvityksessä analysoitiin. Työsuojeluhenkilökysely toteutettiin loka-marraskuussa 2012 ja seurantatutkimus tammihelmikuussa Hoivavapaasäännös tuli voimaan , joten seuranta-aika oli noin puolitoista vuotta. Keskeiset tulokset Noin viidennes huolehtii työnsä ulkopuolella apua tarvitsevasta henkilöstä. Naisilla hoivavelvoitteita on enemmän kuin miehillä. Suurin osa huolehtii omista tai puoliso vanhemmista, muita huolehdittavia ovat: oma puoliso, oma tai puolison lapsi tai muu sukulainen tai läheinen. Hoivavapaata koskeva lainmuutos on työpaikoilla huonosti tunnettu. Tietoa on saatu julkisen keskustelun, lehdistön ja muun median kautta, harvemmin työpaikkojen omien kanavien välityksellä. Tiedotusta tulisikin lisätä ja ohjeistaa työpaikkoja hoivavapaiden käytännöistä. Hoivavapaiden järjestelyvaikeudet paikantuvat sijaisjärjestelyihin ja siihen, että työt poissaolojen aikana kasautuvat muille. Työpaikoilla on ollut ennen hoivavapaasäännöstä paljon erilaisia käytäntöjä, joiden avulla työntekijät ovat voineet sovittaa yhteen työn ja hoivavelvoitteiden tarpeita, kuten vuorotteluvapaa, työajan lyhennys, etätyö, liukuva työaika ja palkaton poissaolo. Johtopäätökset Hoivavapaasäännöksen vaikuttavuuden arvioimiseksi seuranta-aika on ollut lyhyt, jotta uudet käytännöt olisivat juurtuneet työpaikkojen arkikäytännöiksi. On ilmeistä että ne vakiintuvat vähitellen osaksi muita käytäntöjä ja selkiyttävät tilanteita erityisesti hoivavapaiden keston ja työhön paluun osalta, joista työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä. Tämä sitouttaa molempia osapuolia hoivavapaiden ehtoihin. Uusien kehitysnäkökulmien kannalta kiinnostava esimerkki on Ruotsin hoivavapaan korvausmalli (närståendepenning), jonka mukaan työntekijä voi olla työstä pois omaisen tai läheisen vakavan sairastumisen vuoksi ja saada siitä sairausvakuutuksen kautta korvausta. 3

4 Omais- ja läheishoitovapaan käytön tilanneselvitys Toimeksianto Työ- ja elinkeinoministeriö on halunnut selvittää, kuinka paljon ja missä olosuhteissa työpaikoilla on käytetty oikeutta olla pois työstä perheenjäsenen tai läheisen hoitamiseksi. Kysymys on työsopimuslain (55/2001) 4 lukuun lisätystä 7 a :stä, jonka mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä, jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä keskenään. Myös työhön paluusta kesken sovitun vapaan tulee sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaa ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluutaan. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta. Käsitellessään edellä selostettua työntekijän oikeutta olla pois työstä perheenjäsenen tai läheisen hoitamiseksi eduskunta edellytti, että hallitus seuraa, missä määrin uudet säännökset hoivavapaasta parantavat työntekijöiden ja virkamiesten mahdollisuuksia saada perheenjäsenen tai muun läheisen henkilön hoitoon tarkoitettua vapaata ja missä määrin ne turvaavat heidän mahdollisuutensa palata työhönsä hoivavapaan jälkeen. Selvityksen halutaan antaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: - kuinka paljon säännöksen mukanaan tuomaa mahdollisuutta jäädä pois työstä on käytetty? - kenen hoitamiseen vapaata on käytetty? - kuinka pitkiä poissaolojaksot ovat olleet? - kuinka vapaa on käytännössä toteutettu? - onko vapaan saamiseen ja järjestämiseen liittynyt ongelmia? - onko lainsäädännön muuttuminen parantanut mahdollisuuksia sovittaa yhteen työelämää ja hoitovastuita? Toimeksiannossa tulee myös selvittää hoivavapaan mahdollisia eriarvoistavia vaikutuksia naisten ja miesten asemaan työelämässä. Sukupuolivaikutusten selvittämistä pidettiin tärkeänä, sillä valmisteluvaiheessa muutoksen arvioitiin voivan vaikuttaa heikentävästi naisten työmarkkina-asemaan ja lisätä sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Uusien vapaamuotojen nähtiin myös olevan ristiriidassa työurien pidentämistavoitteiden kanssa. Mainittu työsopimuslain 4 luvun 7 a on tullut voimaan

5 Työterveyslaitoksen tehtävä Työterveyslaitos sai tämän toimeksiannon tehtäväkseen ja on selvittänyt edellä mainitun hoivavapaan tilannetta ja siihen liittyviä käytäntöjä ja kehitysnäkymiä hyödyntämällä käytössään olevia tilastoja ja tutkimusaineistoja. Selvityksessä on käytetty pääasiassa kahta aineistoa, joista yhtenä aineistona on ollut Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa -kysely, jonka avulla on vuodesta 2003 lähtien kysytty työssäkäyvien omais- ja läheishoivaan liittyvistä asioista osana työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja työelämän hyvinvointipolitiikkaa. Työ ja terveys - kyselyn aineistolla pyrittiin vastaamaan toimeksiannon kysymyksiin, jotka koskevat sitä, kuinka paljon työssäkäyvät hoitavat omaisiaan ja läheisiään työnsä ohella ja kehen hoivaaminen kohdistuu sekä kuinka intensiivistä ja säännöllistä hoivan tarjoaminen on. Kyselyyn pohjautuvalla seurantakyselyllä selvitettiin lisäksi hoivavapaan käytännön järjestelyjä sekä niihin mahdollisesti liittyviä eriarvoistavia tekijöitä. Toisena aineistona on ollut Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä työsuojeluhenkilörekisteri, josta poimittiin tätä selvitystä varten työsuojelupäälliköitä ja työsuojeluvaltuutettuja edustava yhteensä 7000 henkilön otos. Työsuojelupäälliköille ja valtuutetuille suunnatun kyselyn avulla tutkittiin, missä määrin työsopimuslain uudet säännökset hoivavapaasta näkyvät työpaikkatason käytännöissä ja minkälaisia vaikeuksia hoivavapaiden käytäntöihin on liittynyt ja toisaalta kuinka ne helpottavat työn ja hoivavelvoitteiden yhteensovittamista työpaikoilla. Omais- ja läheishoivan ja hoivavapaan sukupuolivaikutuksia selvitetään myös aikaisempien tutkimusten näkökulmasta. Molempien aineistojen tuloksia tarkastellaan naisten ja miesten osalta. Tausta Kansainvälisten tutkimusten mukaan omais- ja läheishoivalla tarkoitetaan epävirallista yleensä perheenpiirissä tapahtuvaa hoiva- ja huolenpitotyötä, joka kohdistuu henkilöön, joka tarvitsee toiminnallisten rajoitustensa vuoksi henkilökohtaista (fyysistä) hoivaa tai apua selviytyäkseen päivittäisistä perustoiminnoista (OECD 2011). Tämän määritelmän mukaan noin 10 prosenttia työikäisistä ovat omaisiaan ja läheisiään hoivaavia. Kun määritelmää laajennetaan niin, että hoiva kattaa myös käytännöllisen avun arjen toiminnoissa, joita ovat esimerkiksi kaupassa käynti ja muu asioiden hoitaminen, työikäisistä noin kolmannes hoivaa, auttaa ja avustaa läheisiään ja omaisiaan yleensä oman työssäkäyntinsä ohessa. Tutkimusten mukaan tämä epävirallinen omais- ja läheishoiva kohdistuu yleisimmin hoivaajan omiin tai puolison ikääntyviin vanhempiin. Hoivan kohteina voivat olla myös oma puoliso, erityishoitoa tarvitseva aikuistuva lapsi tai muu omainen tai läheinen. Nämä OECD:n määritelmät sopivat hyvin kuvaamaan myös Suomen tilannetta, jota on vuodesta 2003 lähtien kartoitettu Työterveyslaitoksen kolmen vuoden välein toistettavan Työ ja terveys Suomessa kyselyn yhteydessä. Kuten vuosina 2003 ja 2006, myös vuosien 2009 ja 2012 kyselyissä on ollut mukana kysymys, jolla tiedusteltiin, huolehtiko vastaaja työnsä ohella läheisestä henkilöstä tämän korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi. 5

6 Vuoden 2009 Työ ja terveys-kyselyssä oli lisäksi kysymys, jolla tiedusteltiin, kuka oli huolehtimisen ja huolenpidon kohde. Lisäksi selvitettiin työssä käyvien valmiutta ja halukkuutta jäädä pois töistä hoitamaan sairastunutta läheistään. Tämän kysymyksen taustalla oli kansanedustajien vuonna 2007 tekemä lakialoite (123/2997), jonka mukaan omaisistaan ja läheisistään huolehtivilla tulisi olla oikeus hoitovapaaseen samaan tapaan kuin pienten lasten vanhemmilla. Lakialoitteen allekirjoitti 123 kansanedustajaa (Kauppinen & Miettinen 2010). Tähän lakialoitteeseen pohjaa työsopimuslain 4 lukuun lisätty 7 a, jonka vaikutuksia tässä selonteossa selvitetään. Työterveyslaitoksella on seurattu tämän prosessin kehittymistä osana Suomen Akatemian WORK - tutkimusohjelmaa ( ) (www.aka.fi/workfin). Työ ja terveys-kyselyn mukaan vuonna 2009 noin viidennes työssäkäyvistä huolehti ansiotyönsä ohella läheisestä tai muusta henkilöstä. Huolenpitovastuut olivat hieman yleisempiä naisilla kuin miehillä (naiset 20, miehet 15 ). Useimmiten huolehtiminen kohdistui omiin tai puolison vanhempiin (72 ). Huolehtimisen kohteeksi mainittiin myös muu sukulainen (15 ) tai läheinen, kuten naapuri tai ystävä (7 ). Lisäksi osa huolehti sairaasta tai vammaisesta lapsesta (4 ) tai omasta puolisosta (3 ). Huolehtiminen oli monen kohdalla säännöllistä, vähintäänkin kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tapahtuvaa. Huolehtimisen muodot poikkesivat miehillä ja naisilla ja noudattivat perinteisiä sukupuolijakoja. Naiset huolehtivat enemmän omaistensa perushyvinvoinnista, miehet puolestaan käytännön avusta. Tämä sukupuolten jako on todettu muissakin tutkimuksissa (esim. Kaivolainen ym. 2011). Kysymykseen, olisiko vastaaja itse halukas tai valmis jäämään työstä pois hoitamaan sairastunutta omaistaan tai läheistään, puolet ilmoitti kannakseen kyllä (naiset 56, miehet 46 ) ja kolmasosa ehkä, tilanteesta riippuen (naiset 29, miehet 35 ). Useimmat asettivat töistä poisjäämisen ehdoksi riittävän taloudellisen korvauksen ja sen että poissaolon aikana eläke kertyisi (67 ). Viidesosa piti tärkeänä sitä, että poissaolosta ei aiheudu ongelmia työpaikalla ja että paluu aikaisempaan työhön olisi mahdollista. Hoivavelvollisuudet painottuivat 45 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempiin ikäryhmiin. Työterveyslaitos on selvittänyt osana työurien pidentämisen problematiikkaa sitä, missä määrin omais- ja läheishoivaan voi liittyä ennenaikaiselle eläkkeellesiirtymisen halukkuutta ja ajatuksia. Näitä työuravaikutuksia ennakoitiin hallituksen esityksen perusteluissa. Tutkimus osoitti, että 45 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhempiin ikäryhmiin kuuluvilla henkilöillä, joiden huolenpidon kohteina olivat omat tai puoliso vanhemmat, ilmeni enemmän ennenaikaisia eläkkeellelähdön ajatuksia kuin muita omaisiaan tai läheisiään hoivaavilla (Kauppinen & Jolanki 2012). Myös kansainvälisten tutkimusten mukaan keski-ikään ja sitä vanhempiin ikäryhmiin painottuva omais- ja läheishoiva voi ennenaikaistaa työelämästä poissiirtymistä, mikä heijastuu heikompana eläkekertymänä ja sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle jäämisenä (OECD 2011). Tutkimusten mukaan tämä koskettaa erityisesti naisia, jotka tekevät työuransa eri vaiheissa miehiä enemmän työhön liittyviä myönnytyksiä hoivavelvoitteiden takia (esim. naisten pitemmät työstä poissaolot lasten hoitamisen vuoksi). Tämä osaltaan selittää sukupuolten välisiä eroja ura- ja palkkauskehityksessä (Kauppinen & Raitanen 2012, Lilja & Saveaja 2013). 6

7 Vuoden 2012 Työ ja terveys-kyselyn tuloksia Vuoden 2012 Työ ja terveys Suomessa kyselyssä oli mukana muiden tutkimusajankohtien tavoin kysymys 'Huolehditko työsi ulkopuolella toisesta henkilöstä, joka tarvitsee apua korkean iän, vamman tai muun syyn vuoksi'. Haastattelussa myös kysyttiin hoivaamisen ja huolenpidon useutta ja säännöllisyyttä. Näin omais- ja läheishoivan trendeistä syntyy lähes kymmenen vuoden aikasarja. Työ ja terveys kysely on Työterveyslaitoksen kolmen vuoden välein tekemä tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu. Haastattelututkimuksella kerätään kattavaa seurantatietoa Suomessa työssäkäyvän väestön työstä, työoloista ja työterveydestä. Ensimmäinen haastattelututkimus tehtiin vuonna Vuonna 2012 haastateltavat poimittiin satunnaisotantana väestörekisteristä vuotiaiden suomen- ja ruotsinkielisten joukosta. Otannan tavoitteena on ollut kaikkina tutkimusajankohtina se, että aineisto (noin 3000 henkilöä) edustaisi mahdollisimman hyvin Suomen työssä käyvää väestöä ikä-, sukupuoli- ja aluejakaumaltaan (http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyo_ja_terveys_haastattelututkimus). Vuoden 2012 kyselyn mukaan 28 vastaajista sanoi huolehtivansa työnsä ulkopuolella apua tarvitsevasta henkilöstä. Verrattuna aikaisempiin ajankohtiin, huolehtiminen on jonkin verran lisääntynyt. Kuten muinakin ajankohtina, myös vuonna 2012 naisilla huolenpitovastuita oli enemmän kuin miehillä (naiset 31, miehet 22 ). Naishuolehtijat olivat noin kaksi vuotta vanhempia (ka 48 v.) kuin miehet (ka 46 v.). Tarkasteltaessa hoivavelvoitteiden useutta ne osoittautuivat säännöllisiksi ja usein toistuviksi. Naisista 60 ja miehistä 40 sanoi huolehtivansa läheisestään viikoittain tai päivittäin, ja viidennes naisista ja 30 miehistä huolehti läheisestään 2-3 kertaa kuukaudessa. Naisten miehiä intensiivisempi osallistuminen läheis- ja omaishoivaan on tullut esille muissakin tutkimuksissa, ja sen on nähty olevan yksi niistä syistä miksi naiset ovat alttiimpia työn ja omais- ja läheishoivan yhteensovittamisen aika- ja kuormitusristiriidoille kuin miehet. Kuten muissakin tutkimuksissa, huolenpitovastuut vaihtelivat elämänvaiheen mukaan painottuen keski-ikään ja sitä vanhempiin ikäryhmiin. Ammattiryhmittäin (ISCO-88) tarkasteltuna niistä naisista, jotka huolehtivat läheisestään, puolet työskenteli erilaisissa asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtävissä, joihin kuuluu mm. terveydenhuollon ja koulutuksen piirissä toimivia. Runsas kolmannes (36 ) toimi palvelu- ja myyntityöntekijöinä sekä toimisto- ja asiakaspalvelun tehtävissä. Vähemmän hoivavelvoitteita oli työntekijäammattien naisilla (12 ), joita ovat esimerkiksi korjaus- ja valmistustyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetusalan työntekijät. Mieshoivaajista runsas kolmannes oli työntekijäammateissa ja viidennes toimi palvelu- ja myyntityöntekijöinä sekä toimisto- ja asiakaspalvelun tehtävissä. Loput toimivat erilaisissa lähinnä teknisten alojen erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä. Tämä jako on tuttu ilmiö muistakin tutkimuksista, joissa on tarkasteltu omaisiaan ja läheisiään hoivaavien ammatillisia taustoja. Hoiva-alan työntekijät näyttävät valikoituvan myös yksityiselämän työnjaossa hoivarooleihin muita lähipiirin henkilöitä helpommin. 7

8 Tämä kuvastaa paitsi sukupuoliroolien jakoja myös työelämän voimakasta eriytymistä sukupuolen mukaan (Kauppinen & Jolanki 2012). Kyse voi olla myös työkulttuurien eroista. Hoivaroolien päällekkäisyyksiä on tarkasteltu ns. sandwiched elämänvaiheen kannalta, jolloin työssäkäyvillä on kahtalaisia hoivavelvollisuuksia: toisaalta omia lapsiaan ja toisaalta apua tarvitsevia ikääntyviä vanhempiaan tai muita läheisiään kohtaan. Suomeksi puhutaan kahden hoivavaiheen puristuksessa olevista. Vuoden 2012 kyselyssä kysyttiin asuuko vastaajan taloudessa eri-ikäisiä lapsia: alle kouluikäisiä, kouluikäisiä tai/ ja alle 18-vuotiaita lapsia. Runsas kolmannes molempien ryhmien vastaajista (35 ) oli taloudessa, jossa asui eri ikäryhmiin kuuluvia lapsia/lapsi. Kun kysymystä tarkasteltiin 45 vuotta ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä, ns. sandwiched vaihetta eläviä oli miehistä 26 ja naisista viidennes. Työ ja terveys 2012-kyselyn seurantakyselyn tuloksia Työ- ja elinkeinoministeriön selvitystä varten Työterveyslaitoksella tehtiin tammihelmikuussa 2013 osalle Työ ja terveys 2012-kyselyn vastaajista seurantakysely. Kyselyyn laadittiin muiden aihealueiden lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön myötävaikutuksella tarkentavia kysymyksiä, jotka liittyivät työsopimuslain 4. luvun 7 a :ää. Spesifisesti seurantakyselyssä kysyttiin: - oliko vastaaja tietoinen tästä työsopimuslain hoivavapaata koskevasta lisäyksestä - oliko siitä työpaikalla jaettu tietoa - oliko vastaaja itse käyttänyt tätä oikeutta - oliko vastaajan työ- tai lähipiirissä joku, joka oli jäänyt työstä pois ao. työsopimuslain säännöksen seurauksena hoitaakseen sairastunutta omaistaan tai läheistään - ja kenen hoitamiseen omais- ja läheishoiva kohdistuu. Seurantakyselyssä oli myös kysymyksiä omais- ja läheishoivan intensiteetistä sekä sitä missä määrin hoivavapaaseen arvioitiin liittyvän eriarvoistavia piirteitä ja kuinka hoivavapaata tulisi edelleen kehittää. Näillä kysymyksillä pyrittiin vastaamaan työ - ja elinkeinoministeriön toimeksiannon kysymyksiin. Aineisto Työ ja terveys 2012-kyselyn yhteensä 960 vastaajalle, jotka olivat antaneet yhteystietonsa ja luvan seurantakyselyn lähettämiseksi, lähetettiin nettikysely tammi-helmikuussa Kaikkiaan seurantakyselyyn saatiin kahden kyselykierroksen jälkeen vastauksia 450, eli lähes puolet (47 ) nettikyselyn vastaajista vastasi kyselyyn. Vastausprosentti on kohtalaisen hyvä, nettikyselyä ei ole aiemmin Työ ja terveys-kyselyjen yhteydessä käytetty. Omais- ja läheishoivan kohde ja useus Seurantakyselyn vastaajista viidennes (21 ) huolehti työnsä ulkopuolella toisesta henkilöstä, joka tarvitsee apua korkea iän, sairauden tai vamman vuoksi. Tämä on hieman vähemmän kuin koko kyselyssä (28 ), mikä selittyy seurantakyselyn vastaajien 8

9 nuoremmasta ikärakenteesta. Valtaosa hoivaajista oli naisia (67 ) muiden tutkimusten tapaan. Suurin osa huolehti omista tai puolison vanhemmista (60 ), muita huollettavia olivat: muu sukulainen (14 ), oma tai puolison lapsi (12 ), oma puoliso (7 ) tai muu henkilö, esim. naapuri tai ystävä (7 ). Nämäkin tulokset ovat sopusoinnussa vuoden 2009 Työ ja terveys-kyselyn tulosten kanssa. Omaisesta tai läheisestä huolehtiminen oli säännöllistä kuten aikaisempien tutkimusten vastauksissa. Valtaosa (80 ) huolehti läheisestään päivittäin tai viikoittain, 14 huolehti 2-3 kertaa kuukaudessa, muutama kerran kuukaudessa tai sitä harvemmin (6 ). Huolehdittavaan oltiin yhtä usein myös puhelinyhteydessä. Omaisen tai läheisen hoivaamiseen suurin osa (78 ) osallistui mielellään tai erittäin mielellään. Huolehtijoista 65 asui huolehdittavan kanssa saman kaupungin/kunnan tai lähikaupungin/lähikunnan alueella, osa (25 ) asui huolehdittavan kanssa samassa kotitaloudessa, ja loput (n. 10 ) kauempana. Työn ja hoivavelvoitteiden yhteensovittaminen Työn ja hoivavelvoitteiden yhteensovittaminen sujui valtaosalla hoivaajista ilman suurempia vaikeuksia. He olivat erittäin tai melko tyytyväisiä (70 ) työpaikkansa järjestelyihin koskien työn ja hoivavelvoitteiden yhteensovittamista. Puolet oli kertonut työpaikallaan olevansa omaisen tai läheisen hoivaaja. Useimmiten asiasta oli kerrottu työtoverille/työtovereille (60 ) tai esimiehelle (44 ), harvemmin työterveyshuollon (15 ) tai henkilöstöhallinnon edustajalle (5 ) tai luottamushenkilölle (5 ). Kun hoivaajilta kysyttiin, miten työpaikalla hoituvat sellaiset esimerkkitilanteet, kun työntekijän omainen tai läheinen tarvitsee työaikana apua esimerkiksi lääkärissä käyntiin tai omainen sairastuu äkillisesti, vastaukset osoittivat työpaikoilla esiintyvän paljon erilaisia käytäntöjä: esimiehen kanssa voi sopia poissaolosta ja sen korvaamisesta (45 ) liukuva työaika työhöntulo- ja lähtöajoissa (45 ) vuosilomasta voi säästää lomapäiviä, jotka voi myöhemmin käyttää omaisen hoivaamiseen ja auttamiseen (25 ) työaikapankki, johon kertyy normaalin työajan yli tehtyjä tunteja, jotka voi käyttää näihin tarkoituksiin (20 ) vuorotteluvapaa jota voi käyttää esim. omaisen tai läheisen hoivaamiseen (18 ) lomarahan voi vaihtaa vapaapäiviin (15 ) osa-aikatyön tai etätyön mahdollisuus (12 ) Nämä käytännöt soveltuvat eri tavoin erilaisiin omais- ja läheishoivan tilanteisiin. Toiset vastaavat äkillisiin tarpeisiin (esim. liukuva työaika, esimiehen kanssa poissaolosta sopiminen) ja toiset edellyttävät pitkäjänteisempää suunnittelua (esim. vuorotteluvapaa, vuosilomapäivien suunnittelu). 9

10 Ohessa on hoivaajien omia lisäyksiä työpaikkakäytäntöihin, joista ilmenee, että monissa tilanteissa työpaikoilla toimitaan tapauskohtaisesti työpaikan henkilöresurssien mukaisesti. Keikkatyöstä johtuen palkaton vapaa on yleensä ainoa mahdollinen. Tapauskohtaisesti pyritään aina järjestämään mahdollisuus palkattomaan poissaoloon. Työvuoroja voi vaihtaa työkaverien kanssa keskustelematta tästä johdon tai esimiesten kanssa, riittää että muutetut työvuorot merkitään ylös ja hommat todella hoidetaan. Vuorotyövapaat, ylityövapaat Työvuorolistaan voi itse vaikuttaa Lyhennetty työaika Työsopimuslain 4 luvun 7 a :n säännös työntekijän oikeudesta jäädä määräajaksi pois työstä säännöksen tunnettavuus Työsopimuslain lisäys, joka mahdollistaa työntekijän työstä poissaolon omaisen tai läheisen hoitamista varten, osoittautui vähän tunnetuksi sekä kaikkien vastaajien että niiden joukossa, jotka sanoivat hoivaavansa työnsä ohessa omaistaan tai läheistään. Hoivaajista hieman useampi (15 ) kuin ei-hoivaajista (10 ) sanoi olleensa tietoinen työsopimuslakiin tehdystä hoivavapaata koskevasta lisäyksestä. Neljä prosenttia hoivaajista ja kolme prosenttia ei-hoivaajista sanoi, että omalla työpaikalla oli jaettu tietoa työsopimuslain mukaisesta mahdollisuudesta pitää hoivavapaata. Hoivaajista yksi henkilö sanoi itse käyttäneensä oikeutta jäädä työstä pois hoitaakseen sairastunutta omaistaan tai läheistään. Kysyttäessä oliko joku muu vastaajan työpaikalla jäänyt työstä pois tämän työsopimuslain muutoksen seurauksena, viisi prosenttia tunnisti työpaikallaan jonkun muun henkilön, joka oli käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväksi. Viisi prosenttia hoivaajista sanoi, että omassa ystävä- tai tuttavapiirissä (työpaikan ulkopuolella) oli joku, joka oli jäänyt työstä pois tämän työsopimussäännöksen seurauksena. Hoivavapaa - käytäntöjä ja vaikutuksia Kysyttäessä, olisiko vastaajan itse helppoa tai vaikeaa ottaa esimiehen kanssa puheeksi aikomus jäädä työstä pois omaisen tai läheisen hoitamista varten, hoivaajista hieman useampi (24 ) kuin ei-hoivaajista (12 ) ennakoi tilanteen vaikeaksi (Taulukko 1). Uuden lainsäädännön mahdollistaman hoivavapaajärjestelyn arvioitiin helpottavan vähintäänkin melko paljon (45 ) työn ja hoivavelvoitteiden yhteensovittamista työelämässä. Kuitenkin en osaa sanoa -vastausten suurehko määrä etenkin ei-hoivaajien kohdalla osoittaa, että vastaajilla oli vapaajärjestelyistä vähän omakohtaista tai työ- ja ystäväpiiristä kertynyttä kokemusta (Taulukko 1). 10

11 Taulukko 1 Kysymys Hoivaajat N= 90 Olisiko sinun helppoa tai vaikeaa ottaa esimiehesi kanssa puheeksi aikomus jäädä määräajaksi pois työstä hoitaaksesi omaistasi tai läheistäsi? - erittäin helppoa helppoa ei helppoa eikä vaikeaa melko vaikeaa erittäin vaikeaa eos 8 8 Yhteensä Missä määrin työsopimuslain muutos ja sen mahdollistama vapaajärjestely helpottaa työn ja hoivan yhdistämistä työelämässä? - erittäin paljon melko paljon jonkin verran melko vähän erittäin vähän 4 1 Ei-hoivaajat N= eos Yhteensä puuttuva tieto (n) 10 Kysyttäessä olisiko vastaaja itse halukas ja valmis jäämään määräajaksi työstä pois hoitaakseen sairastunutta omaistaan tai läheistään, runsas kolmannes ilmoitti kannakseen kyllä ja puolet ehkä, tilanteesta riippuen (Taulukko 2). Tämä vastausjakautuma on hyvin samankaltainen kuin vuoden 2009 Työ ja terveys-kyselyssä, jossa kysymys oli ensi kerran mukana. Kysymys ei ollut mukana vuoden 2012 kyselyssä. Taulukko 2 Kysymys Hoivaajat N= 89 Jos omaisesi tai läheisesi tarvitsisi erityistä huolenpitoa ja hoivaa, olisitko halukas ja valmis jäämään määräajaksi työstä pois hoitaaksesi häntä? - kyllä ehkä, tilanteesta riippuen en/eos 5 6 Yhteensä Ei-hoivaajat N= 351 puuttuva tieto (n) 10 11

12 Taulukossa 3 on esitetty kahden kysymyksen vastaukset ensin koskien vastaajien arviota ensinnäkin hoivavapaan vaikutuksista naisten työmarkkina-asemaan ja sukupuolten tasaarvoon ja toiseksi siitä, missä määrin hoivavapaan arvellaan karsivan sitä hyödyntäviä käyttäjiä, koska vapaa on palkaton. Hoivaajista (62 ) hieman useampi kuin ei-hoivaajista (58 ) oli samaa mieltä väitteen kanssa, että hoivavapaa voi heikentää naisten asemaa työelämässä ja lisätä epätasa-arvoa sukupuolten välillä. Naisvastaajat olivat niin hoivaajien kuin ei-hoivaajien ryhmissä useammin tätä mieltä kuin miesvastaajat. Molemmissa ryhmissä vastaajat olivat sitä mieltä, että hoivavapaata tulisi edelleen kehittää niin, että työntekijä saisi siihen rahallisen korvauksen. Hoivaajat (78 ) korostivat tätä arviota hieman enemmän kuin ei-hoivaajat (67 ). Taulukko 3 Kysymys Hoivaajat N= 92 Naiset pitävät omaisten ja läheisten hoivaamisen hoivapaita enemmän ja pitempään kuin miehet. Tämä voi heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja lisätä sukupuolten epätasa-arvoa työelämässä. Oletko väittämän kanssa: - täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en eri/en samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä 2 6 Yhteensä Hoivavapaa on työntekijälle palkaton, mikä voi vähentää sen käyttöä. Hoivavapaata tulisi kehittää niin, että työntekijä saisi siihen rahallisen korvauksen. Oletko väittämän kanssa: - täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en eri/en samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä 5 5 Yhteensä Ei-hoivaajat N= 351 puuttuva tieto (n) 7 12

13 Hoivavapaan edelleen kehittäminen rahallinen korvaus Hoivavapaan rahallista korvausta koskevaan kysymykseen vastaajia pyydettiin kirjaamaan omia näkemyksiään siitä, miten korvauskäytäntöä tulisi edelleen kehittää. Yhteensä 72 hoivaaja esitti asiasta näkemyksiään, jotka ryhmittyivät kahdeksi ryhmäksi: niihin, joissa ehdotettiin rahallista korvausta ja niihin joissa ehdotettiin korvauksen muotoa. Korvauksen muotoa käsitteli kommenteissaan neljännes vastaajista. He ehdottivat että korvausta voisi edelleen kehittää vuorotteluvapaan, työttömyyskorvauksen, ansiosidonnaisen päivärahan tai KELA -korvauksen pohjalta niin että se olisi jossain suhteessa (esim. 50 ) hoivavapaalla olevan palkkaan. Muutama vastaaja ehdotti omaishoidontuen tyyppistä ja sen tasoista korvausta. Toisessa ryhmässä vastaukset jakautuivat niihin, jotka ehdottivat korvaukseksi noin 1000 euroa tai sitä vähemmän kuukaudessa. Näitä vastaajia oli kaikista puolet, kun taas yli 1000 euroa kuukaudessa ehdottaneita oli vastaajista neljännes. Kyselyn lopussa hoivaajat kirjoittivat omin sanoin näkemyksiään omais- ja läheishoivasta ja siitä kuinka työn ja hoivavelvoitteiden yhteensovittamista voidaan parantaa. Monissa kommenteissa käsitellään hoivavapaan rahallista kompensaatiota ja sen järjestelyitä, kuten oheisista esimerkeistä käy ilmi. Hoivaajien hoivavapaata koskevia näkemyksiä Mies, hoivaaja Olen sitä mieltä, että hoivavapaa koskee monia 60-vuotiaita, joiden vanhemmat ovat yli 80-vuotiaita. Jälkimmäisten joukossa esim. valtavasti muistisairaita, jotka tarvitsevat hoivaa. Jos on asunto ym. velkaa, ei voi jäädä hoivavapaalle koska menot saattavat jopa kasvaa sairaskulujen ja muiden menojen muodossa. Kunnallista hoitoapua ja palveluita on kehitettävä lisää. Nainen, hoivaaja Jos omaistaan hoitavan ja hoidettavan suhde on kutakuinkin kunnossa, mahdollisuus pitää huolta omaisesta/läheisestä on erittäin tärkeä ja se kuluttaa, ellei taloudellisestikin tulla asiassa vastaan, koska palkaton loma usealle keski-ikäiselle on lähes mahdotonta. Voisin jonkin aikaa tehdä palkattomana säästöjeni tuella omaishoitoa, mutta miettisin eläkekertymien vaikutusta lopulliseen eläkemäärään. Työnantajalla ei ole minkäänlaista korvausvelvoitetta, työhön paluun täytyisi kuitenkin toteutua tehtyä sopimusta ja lakia noudattaen. Omais- ja läheishoitotoiveista ei työpaikoilla uskalleta puhua. Työssä ollaan 110- prosenttisesti tai sitten ulos, mitään välimuotoa (osa-aikaista hoivatyötä) ei suvaita. Työterveyshuollon antama keskusteluapu voisi antaa tukea. 13

14 Seurantakyselyn yhteenveto Seurantakysely antoi hyvän kuvan ja vahvisti aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, kenen hoitamiseen työssäkäyvien omais- ja läheishoiva pääasiassa kohdistuu ja missä olosuhteissa hoivaa tarjotaan. - Viidennes (21 ) seurantakyselyn vastaajista huolehti työnsä ohella omaistaan tai muuta läheisestään. Osuus on hieman alhaisempi kuin koko kyselyn vastauksissa, mikä johtuu osaltaan seurantakyselyn hieman nuoremmasta ikärakenteesta. - Suurin osa huolehti omista tai puolison vanhemmista. Muita huollettavia olivat: muu sukulainen, oma tai puolison lapsi, oma puoliso tai muu läheinen tai ystävä. - Naisilla hoivavelvoitteita oli enemmän kuin miehillä. - Hoivaaminen oli monen kohdalla säännöllistä joko päivittäin tai viikoittain tapahtuvaa. - Työpaikoilla on erilaisia käytäntöjä, joiden avulla työntekijät voivat järjestellä omais- ja läheishoivan usein äkillisesti vaihtelevia tilanteita, joista toiset vaativat nopeaa reagointia (esim. lääkärissä käynti) ja toiset pitempijänteistä vapaa- ja loma-aikojen suunnittelua. - Moni olisi halukas ja valmis jäämään työstä pois hoitaakseen läheistään tai omaistaan jos tämän terveys sitä vaatisi. - Hoivavapaan edelleen kehittelyssä nähtiin tärkeäksi rahallisen kompensaation selvittäminen ja sen turvaaminen ettei hoivavapaa lisäisi sukupuolten välistä epätasa-arvoa työelämässä. - Hoivavapaata koskeva työsopimuslain 4 luvun 7 a oli heikosti tunnettu eikä sen soveltamisesta ollut paljoa kokemusta. - Huono tunnettavuus saattaa johtua siitä, että seurantakyselyn aineisto kerättiin tammi-helmikuun 2013 aikana, jolloin työsopimuslain muutos oli ollut voimassa alle 2 vuotta. On ilmeistä, että sen käytännöistä ei ole kertynyt sen enempää omakohtaista kuin vastaajien työ- ja lähipiiristä välittyvää kokemusta. 14

Omaishoitajan hoitovapaa

Omaishoitajan hoitovapaa Omaishoitajan hoitovapaa Työryhmän loppuraportti Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriölle Yli 120 kansanedustajaa on allekirjoittanut kansanedustaja Arto Satosen (kok.) lakialoitteen

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta

TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta Eira Salakka Opinnäytetyö, kevät 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Työssäkäyvien omaishoitajien ja työnantajien kokemuksia ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista tukevista keinoista Etelä-Savon alueella Mari Nykänen Opinnäytetyö, kevät 2014

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Tietoa työnantajille Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Oppaan päivitys: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry ja Pieksämäen Omaishoitajat

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

monikko monikko Perhe työssä, työ perheessä

monikko monikko Perhe työssä, työ perheessä Merja Turpeinen ja Minna Toivanen Perhe työssä, työ perheessä Työn ja perheen yhteensovittamisen rajat ja mahdollisuudet työorganisaatiotoimijoiden, perheen ja sukupuolen näkökulmasta monikko monikko MONIKKO-hanketta

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ?

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? 2/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? Tunnetko vuosilomaan liittyvät oikeutesi? OSAATKO LOMAILLA LOMALLA? www.liiketaloudenliitto.fi 2/2015 MITEN SOVITAT

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Eeva Rantanen, Kristiina Sulankivi, Liisa Jaakkonen, Eija Kupi Julkinen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka Perheystävällinen työpaikka HANKKEEN LOPPURAPORTTI 2013 Anna Kokko, Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka Hankkeen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä...3 2. Hankkeen tavoitteet...4 3. Uudet

Lisätiedot

PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012

PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012 PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012 Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos anneli.miettinen@vaestoliitto.fi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen Työpaperi 2012 (1) Aihe Tämä selvitys

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot