VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA"

Transkriptio

1 VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA Asumisen palvelut, mistä uudet innovaatiot? Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala

2 KOHTI VISIOTA! Lahti on houkutteleva elinvoimainen ympäristökaupunki, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat hyvin. Heillä on mahdollisuus toimia, vaikuttaa ja tehdä valintoja

3 PALVELUA TARVITSEVIEN MÄÄRÄ KASVAA SUURIN HAASTE Vanhusväestön määrä kasvaa Lahdessa : vuosittain noin 3,5 %. Sen jälkeen vuosittainen kasvu on noin 5 %. Palvelujärjestelmän ylläpitäminen ja hoitoketjun sujuvuuden varmistaminen on erittäin haasteellista ja edellyttää uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja. Vanhuspalvelulaki on parantanut ohjausta, mutta tuonut uusia velvoitteita. Merkittävin niistä on palvelujen saatavuuden määräaika (3kk), mikä korostuu erityisesti asumispalvelujen järjestämisessä Merkittävimmät asiat ovat, miten ikäihmiset voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja miten kyettäisiin tekemään nykyistä asiakaslähtöisempiä palveluratkaisuja

4 HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Lahtelaisten koettu terveys ei poikkea maan keskitasosta Lahdessa ikävakioitu sairastavuusindeksi on maan keskitasoa korkeampi Aivoverisuonisairaudet ja mielenterveyden ongelmat Dementiaindeksi matala diagnostiikka? PYLL tulokset: alkoholiperäiset sairaudet, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Muistisairaudet Vuonna 2015 lahtelaisia muistisairaita on noin 3100 ja määrä kasvaa yli 100 henkilöllä vuosittain Yksinäisyys Sosioekonomiset ongelmat

5 LAHDEN IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN KEIHÄÄNKÄRKITAVOITTEET

6 PALVELURAKENTEEN TAVOITTEET JA MUUTOS Akuuttisairaanhoitoa ss nykyisen noin 200 sijasta, hoitojaksojen lyhentyminen ja erityisesti jatkohoidon jonotuksen minimoiminen Kotiin vietäviä palveluja: tehostettu kuntoutus ja lääkäripalvelut Mobiilitoimintaa palveluasumisen ja kotihoidon tueksi Seudulliset selvitykset ja Sote-uudistus edellyttää jatkuvaa tilannearviota ja ketteryyttä suunnitelmien päivittämiseen Palvelun kattavuus 75 vuotta täyttäneessä väestössä* * Valtakunnallinen tavoite 2017 Kotona asuvat 91 %* 91,5 % 92 % % Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 9,9 % yli 10 % yli 11 % % Omaishoidontuen asiakkaat 4,3 % yli 4 % 4 6 % 6 7 % Tehostetussa palveluasumisessa asuvat 4,3 %* 6 % yli 7 % 6 7 % Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 4,7 %* 2,5 % alle 1 % 2 3 %

7 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET Tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja jatketaan palvelurakenteen kehittämistä Korvataan raskasta laitoshoitoa kodinomaisilla palveluasumisen ratkaisuilla Kehitetään tehokkaampi akuutti- ja kuntoutussairaala toimintamalli sekä parannetaan hoitoketjujen saumattomuutta Kehitetään asiakasohjausta, kotiin vietäviä kuntoutuspalveluja sekä kotona asumista tukevia teknologiaratkaisuja Kehitetään ikäihmisten valinnanvapautta tukevia palvelujen järjestämistapoja Kehitetään palvelujen tuotteistamista ja tiedolla johtamista

8 PALVELUT JÄRJESTETÄÄN MONITUOTTAJAMALLILLA Palvelutarpeen ennennäkemätön kasvu kaupunki ei selviä yksin Pula tekijöistä työelämä muuttuu Valinnan vapaus Monipuolinen palvelutarjotin uudet palvelut Markkinoita tulee kehittää: Yhdessä kehittäminen - monipuolisuus Hankintaosaaminen, sopimusohjaus ja valvonta Asiakkaalle palvelut yhden luukun periaatteella Vahva palvelujen koordianaatio

9 ASIAKASOHJAUSELLA ASIAKKAAN NÄKÖISET PALVELUT Lähtökohtana asiakas, joka päättää itse omista palveluista Ikääntyneet voivat asua kotona mahdollisimman pitkään Painopisteen siirto raskaista palveluista kevyempiin palveluihin Kuntoutuksen ennakointi, akuuttihoidon minimointi ja sujuvuus Osallistumisen, omavastuun ja itsehoidon tukeminen kutsumme palveluneuvontaan! Asiakkaan valinnan vapauden mahdollistaminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Vahva integraatio kaikkiin palveluihin palvelukokonaisuuden hallinta Laaja integroitu palveluohjaus Asiakaspohjainen budjetointi palveluohjauksen tueksi ja raskaan palvelun riskien tunnistaminen

10 ASIAKSOHJAUSTA, SÄHKÖISIÄ PALVELUJA JA YHTEISTYÖTÄ KOTONA ASUMISTA TUKEVIA PALVELUJA JA TEKNOLOGIAA Miten arkesi sujuu?-ikäihmisen NEUVOVA KYSELY Voit miettiä oman arkesi sujumista neuvovan kyselyn avulla. Kyselyä voi käyttää myös yhdessä läheisen kanssa. Kyselyn neuvova teksti on tehty lahtelaisen ikäihmisen näkökulmasta ja se kertoo lahtelaisista palveluvaihtoehdoista.

11 LÄHTÖTILANTEEN ONGELMANA OLI HAJAUTETTU PALVELUTARPEIDEN TUNNISTUS JA PALVELUKOORDINAATIO

12 KESKITETTY ASIAKASOHJAUSYKSIKKÖ SIIRI Sähköinen asiointi Ei-akuutti tiedonhaku Lähiklinikat /vo Terveyskioskit /- klinikka Lähineuvo Asiakasohjausyksikkö SIIRI 1. kontakti: PalveluSantra 2. kontakti (tarvittaessa): Asiakasohjaus Neuvontapalvelut (elämänhallinta ja ja hyvinvoinnin edistäminen) Yleinen hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvonta, ohjaus yksityisten palveluiden osalta, asiakkaan ohjaus tarvittaessa asiakasohjaukseen. Ei kirjauksia tietojärjestelmiin, ellei asiakasta ohjata asiakasohjaukseen. Kotona asuva iäkäs henkilö Neuvonnan ja ohjauksen tarve Yhteydenottaja voi olla myös asiakkaan omainen Voinnin äkillinen heikkeneminen LKS PHSOTEY Asiakasohjausyksikkö mukana kotiutuksissa Ikäihmisten asiakasohjaus Asiakasohjaus, palvelutarpeen selvittäminen kotikäynnillä, palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen, palveluiden järjestäminen sekä palvelukokonaisuuksien ja kotiutusprosessien koordinointi. Moniammatilliset konsultaatiot. Vastuutyöntekijän nimeäminen tarvittaessa. Tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään. Tavoitteena viiveetön palvelujen aloitus Arviointi- /kuntoutus -jakso (2-4 vko) Palvelutarpeen alustava selvittäminen Palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen ja palvelujen koordinointi Yksityisen ja 3. sektorin tuottamat kotona selviytymistä tukevat ja hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvinvointia ja terveyttä edistävät kaupungin hyvinvointipalvelut (ml. liikunta- ja kulttuuri) Kunnan sote-palvelut (päätösvalta) Kotihoito Päivätoiminta Kotihoidon tukipalvelut (turva-, ateria-, ja kauppapalvelu) Sotainvalidien palvelut Omaishoiton tuki Asumispalvelut Veteraanien palvelut Kunnan sote-palvelut (vireillepano) Sosiaalityö Kuljetuspalvelut Asunnonmuutostyöt Apuvälinepalvelut Kuntoutus (kunnallinen fysioterapia) ISMO RAUTIAINEN

13 KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT AVAINASEMASSA Edistetään ikääntyneiden kotona asumisen mahdollisuuksia ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja teknologiaratkaisuja Kehitetään kotihoidon henkilöstöresurssien käyttöä hyödyntämällä toiminnanohjausta ja resurssisuunnittelua Kehitetään henkilöstön osaamista Kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vapaaehtoistoimintaa, jolla voidaan vastata asiakkaiden sellaisiin tarpeisiin, joita ei ole mahdollista toteuttaa kotihoidon turvin, esim. saatot lääkäriin ja harrastuksiin, ulkoilussa avustaminen sekä yksinäisyyden vähentäminen Kehitetään yhteistyössä sairaalapalvelujen kanssa kotona asumista tukevia toimintoja, kuten kotikuntoutusta ja mobiilitoimintaa

14 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO KORVATAAN ASUMISPALVELURATKAISUILLA Lahdessa korvattiin vuonna 2014 yhteensä noin 270 sairaansijaa tehostetun palveluasumisen ratkaisuilla. 75 vuotta täyttäneiden pitkäaikaisen laitoshoidon kattavuus laski 5 %sta 2 %:iin. Harjukadun ja Tapanilan osastoryhmien pitkäaikaisosastot lopetettiin Käynnistettiin Lehtiojan ja Onnelanpolun palvelukeskukset Tavoitteena monipuoliset vanhustenkeskus toimintamallin mukainen toiminta Vuosina Jalkarannan sairaalan pitkäaikaissairaanhoito (170ss) korvataan palveluasumisen ratkaisuilla.

15 PALVELUASUMISEN PALVELULUPAUKSET OMA TUPA, OMA LUPA Yhdessä toimien 1. Etsimme unelmia joka päivä voin toteuttaa asukkaan yhden unelman 2. Tarjoamme vaihtoehtoja asukas valitsee 3. Asukas osallistuu kodin ja yhteisön arjen askareisiin hänellä on tekemistä 4. Liikunta ja ulkoilu ovat osa aktiivista elämää päivittäin 5. Asukkaan elämänkaari ja elämäntavoitteet valmistellaan yhdessä asukkaan ja läheisten kanssa näkyviksi, niin että kaikki voivat niihin sitoutua 6. Asuinyhteisö rakentaa aktiivisesti verkostoa jonka avulla rikastutetaan sosiaalista elämää

16 ASUMISPALVELUISSA OLISI ETSITTÄVÄ EDELLEEN UUSIA INNOVAATIOITA PALVELUJEN TULISI JOUSTAA ASIAKKAIDEN TARPEIDEN MUKAAN Kehitetään palveluasumisen sisältöä ja henkilöstön osaamista siten, että se vastaa yksiportaisen palvelujärjestelmän mukaisiin vaatimuksiin Vanhusten palvelukeskusten tulisi tarjota monen tasoista asumista. Vanhusten palvelukeskus toimii yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn ylläpitämisen areenana myös alueen kotona asuville ikäihmisille. Ikäihmisten asumispalvelujen kehittämisessä on tarkoituksenmukaista etsiä yhdessä eri toimijoiden kanssa sellaisia toimivia asumisen ratkaisuja, jossa ikääntyneillä on mahdollisuus asumisen pysyvyyteen. Palvelujen tulisi joustaa ja mahdollistaa ikääntyneiden asuminen omassa kodissa lähtökohtaisesti elämän loppuun saakka. Ikäihmisillä tulisi olla oikeus asua tutussa asuinympäristössä silloinkin, kun hän tarvitsee kaupungin järjestämiä asumispalveluja.

17 JALKRANNAN SAIRAALAN MUUTTAMINEN AKUUTTI- JA KUNTOUTUSSAIRAALAKSI, I Osana LKS-perusparannus ja uudisrakennushanketta on selvitetty, ettei Harjukadun akuuttiosastoja voida peruskorjata nykyaikaisiksi sairaalaosastoiksi Jalkarannan sairaala on nykyaikainen sairaala, joka soveltuu pienin muutoksin akuutti- ja kuntoutussairaalaksi. Ei ole tarkoituksenmukaista investoida uuteen sairaalaan Jalkarannan sairaalan uusi osa muutetaan akuutti- ja kuntoutussairaalaksi vuoden 2016 puoleen väliin mennessä Harjukadun osastojen tilalle rakennetaan pääterveysaseman vastaanottotiloja ja näin vältytään suunnitellun uudisosan rakentamiselta, merkittävä säästö investoinneissa Muutos liittyy myös seudulliseen sairaalatoiminnan selvitykseen ja akuuttigeriatrian kehittämiseen

18 JALKRANNAN SAIRAALAN MUUTTAMINEN AKUUTTI- JA KUNTOUTUSSAIRAALAKSI, II Jalkarannan sairaalan palvelut sairaalan uuden osan osalta korvataan tehostetulla palveluasumisella Investointien suuruuden vuoksi ja kaupungin talouden tasapainottamisohjelman tavoitteisiin perustuen korvaavat palvelut järjestetään ostopalveluina Muutos koskee Jalkarannan sairaalan osalta vuonna 2015 noin 18 henkilötyövuotta ja vuonna 2016 noin 100 henkilötyövuotta Muutoksella on merkittävä tuottavuusvaikutus: muutoksen jälkeen vanhuspalvelujen vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat noin 11% (5,2milj. ) pienemmät vuonna 2018 verrattuna vuoden 2013 vuosikustannuksiin. Samaan aikaan palveluntuotanto kasvaa noin 14%.

19 AKUUTTISAIRAANHOITO JA KUNTOUTUS Akuuttisairaansijojen määrällinen tarkastelu Tavoite 160 ss, nyt noin 200 Hoitojaksojen lyhentyminen Seudullisesti tuotettavat palvelut keskitetään? Kaikki vuodeosastohoito on luonteeltaan kuntouttavaa Sairaalapalveluprosessia uudistetaan Lean ajattelu Vahvistetaan geriatrista osaamista geriatrinen osaamiskeskus Akuuttigeriatrian ja geriatrisen päivystyksen kehittäminen Integrointi Akuutti 24 palveluihin ja seudullinen näkökulma Kotisairaala- ja mobiilitoiminnan kehittäminen Kotiin vietävät kuntoutuspalvelut Kotihoidon lääkäritoiminnan kehittäminen

20 KIITOS!

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli Maija Tytärniemi Suuhygienisti 4.1.-30.9.2010 (1. osa) ja 15.8.-30.9.2011

Lisätiedot

Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,

Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen, IKÄIHMISTEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT PALVELU- OHJAUS JA NEUVONTA Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot