Poliittiseen päätöksentekoon osallistuminen internetin välityksellä nousi yhteiskunnallisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliittiseen päätöksentekoon osallistuminen internetin välityksellä nousi yhteiskunnallisen"

Transkriptio

1 YTL, tutkija Jari Peltola Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Valtio-opin yksikkö Internet ja verkkovalta Poliittiseen päätöksentekoon osallistuminen internetin välityksellä nousi yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi www-muotoisen internetin yleistyttyä 1990-luvun puolivälin jälkeen. Tarkastelen artikkelissani tätä teemaa suomalaisen kuntapäätöksenteon perspektiivistä. Lähtökohtanani on verkkovallan käsite, jota analysoin kansalaisosallistumisen näkökulmasta. Verkolla tarkoitetaan tässä artikkelissa tietokonevälitteisiä verkostoja, joiden tehtävä on kanavoida informaatiota eri toimijoiden välillä. Itse käytän analyysissani case-esimerkkinä Jyväskylän kaupungin internet-sivustoa, joka on voittanut kuntien vertailevan käyttäjätutkimuksen vuosina Toimintatila vai toiminnan välittäjä? 1

2 Verkkovallasta puhuttaessa internetillä voi olla kaksi erilaista roolia: internet voi olla joko toiminnan välittäjä tai itsenäinen toimintatila. Tässä artikkelissa kutsun näitä kahta hahmottamistapaa sähköiseksi asioinniksi ja sähköiseksi hallinnoksi. Jos internet on sähköisen asioinnin välittäjä, kansalaisen pääasiallinen rooli on käyttää valtaapitävien tahojen internetiin tuottamia verkkopalveluja (kalastusluvan hankkiminen internetissä ym.). Mikäli internetin roolia laajennetaan pelkästä asioinnista sähköisen hallinnon toimintatilaksi, kansalaisille avautuu ainakin teoriassa mahdollisuus osallistua verkon välityksellä päätöksentekoprosessiin jo sen kestäessä (aloitteiden tekeminen internetissä, päättäjien ja kansalaisten yhteiset verkkokeskusteluryhmät, internet-äänestykset ym.). Kuten Frank Webster (2002, ) on todennut, pääsy (access) verkkoon on ennakkoehto osallistumiselle verkostoyhteiskunnassa. Verkkotoimija joutuu siis tekemään paitsi oman internetoperaattorinsa niin myös internetin suhteen käyttäjäsopimuksen, jonka allekirjoittamisen hinta on se, että samalla toimija joutuu omaksumaan internetin sisäisen toimintalogiikan, kielenkäytön ja toimintatyylin eli netiketin. Tästä näkökulmasta internet on epädemokraattinen toimintatila, jossa toimijoilla on lähtökohtaisesti eritasoiset toimintaresurssit. Internetin toimijoiden keskinäiset erot tulevat siis esiin siinä, kuinka hyvin he kykenevät omaksumaan internetin toimintaympäristönä. Informaatioteknologian ja poliittisen päätöksentekoprosessin yhdistävissä analyyseissa tähän keskusteluun viitataan usein digitaalisen kahtiajaon (digital divide) käsitteellä (Baker ym. 2004; Castells 2001; Norris 2001, 2004; Servon ym. 2004; Warschauer 2003). Internetin käyttäjien ja sen ulkopuolelle jäävien näkökulmasta digitaalinen kahtiajako jakaa toimijat jyrkästi kahteen ryhmään, mutta verkon sisäinen toimijoiden ryhmittely voidaan hahmottaa monesta eri näkökulmasta (materiaaliset resurssit, osaamisresurssit, verkkokontaktien määrä ym.), ja tämä näkökulma on aina määrittelijästään riippuvainen (Jääskeläinen ym. 2003; Peltola 2003a). 2

3 Kuka käyttää verkkovaltaa? Verkkovallasta puhuttaessa on olennaista se, kuinka valta määritellään. Manuel Castells (2004b, 31) määrittelee vallan klassisesti kykynä suostutella muut omaan tahtoonsa. Internetin kontekstissa tämä tarkoittaa käytännössä internetin soveltamista omien tarkoitusperien eteenpäin viemiseen (päättäjien kansalaisille suunnattu internet-tiedotus, kansalaisten päättäjille keräämä epävirallinen internet-adressi ym.). Mikäli valta määritellään esimerkiksi Michel Foucaultin tapaan hallinnon sijaan enemmänkin hallintana tai hallinnollisuutena (governmentality), internet on väline kansalaisten itsehallintaan : erilaisten verkkovälitteisten palvelujen vapaaehtoiseen ja omatoimiseen käyttämiseen esimerkiksi internetin välityksellä. Yksi kysymys, jonka verkkovallasta puhuminen herättää, on keskustelu ns. verkkokansalaisuudesta tai verkkolaisuudesta (netizen). Kuten Pertti Lappalainen toteaa, internet antaa mahdollisuuden marginaaliin jääneille kansalaisille saada äänensä kuuluviin (Lappalainen 2005, 53). Toisaalta internetin käytön hyvin hallitsevat käyttäjät ovat internetin kontekstissa automaattisesti verkkoeliittiä, eivät. tietoverkkojen käytöstä syrjäytyneitä ihmisiä. Ajatus internetin omaaloitteisesta ja vapaaehtoisesta hyödyntämisestä pitää sisällään myös sen mahdollisuuden, ettei internetiä ole niin halutessaan välttämätöntä käyttää. Mikäli osaa julkisiksi katsotuista palveluista voi käyttää ainoastaan internetin välityksellä, tämä on päättäjiltä jo itsessään merkittävä rajaus, joka sulkee osan kansalaisista automaattisesti näiden palvelujen ulkopuolelle. Samalla kansalaisia kannustetaan epäsuorasti luopumaan muista palveluiden käyttämismuodoista ja siirtymään kustannustehokkaiden, pitkälti itsepalveluun perustuvien verkkopalvelujen asiakkaiksi. 3

4 Verkkovalta kuntatasolla: case Jyväskylä Jyväskylän kaupungin internet-sivut ovat voittaneet kuntien vertailevan käyttäjätutkimuksen vuosina Sivuston alla on yhteensä noin internet-sivua. Vuonna 2005 sivuston pääsivulla kirjattiin kuukausittain käyntikertaa, joista seitsemän prosenttia oli tehty kaupungin omilta koneilta (Jyväskylän kaupunki 2006). Kaupungin verkkosivujen mukaan sähköinen asiointi tarkoittaa internetin ja/tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa asiointia, ja kaupungin sähköisen asioinnin strategian mukaan tällä tavoitellaan kaupungin palvelujen parantamista, kustannustehokkuuden lisäämistä sekä kaupungin imagon kohottamista modernina IT-kaupunkina (Jyväskylän kaupunki 2002). Sähköisen asioinnin näkökulmasta Jyväskylän kaupungin verkkosivut ovatkin kattavat. Sivustolta löytyy linkkejä kaikkiin keskeisiin kaupungin toimialoihin, ja erilaista informaatiota, lomakkeita ym. löytyy sivustolta runsaasti sekä kokonaan sähköisessä että tulostettavassa muodossa. Sivustolla on myös kaikille avoin keskustelupalsta JyväskyläTori, erityisesti nuorten asioihin keskittynyt Jyväskylän Nuorten Ääni-osio sekä pääasiassa käytännön liikenne- ym. kysymyksiin keskittynyt kysymys- ja vastauspalsta. Muita sähköiseen hallintoon liittyviä palveluja sivustolla ovat mm. mahdollisuus kuntalaisaloitteen tekemiseen internetissä. Myös Jyväskylän kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat kolmelta edelliseltä vuodelta ovat luettavissa sivustolta. 4

5 Sähköisen asioinnin näkökulmasta Jyväskylän kaupungin verkkosivut antavatkin kaupunkilaisille kattavat mahdollisuudet itsensä valtaistamiseen. Sähköisen hallinnoinnin näkökulmasta sivustolla on joitakin kunnalliseen päätöksentekoon liittyviä palveluita (esim. sähköinen kuntalaisaloite), mutta varsinainen kunnallinen päätöksenteko tapahtuu kuitenkin kuntalain edellyttämällä tavalla edelleenkin kaupunginvaltuustossa. Kuten Jyväskylän kaupungin viestintästrategiassa todetaan, internetin keskustelu- ja palautekanavat ovat olennainen osa kaupungin viestintästrategian kehittämistä (Jyväskylän kaupunki 1999). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaupungin internet-sivustolla käydyillä verkkokeskusteluilla olisi automaattisesti vaikutusta kaupunginvaltuuston päätöksentekoprosesseihin tai sen tekemien päätösten sisältöön, joten verkkokeskustelijoilla ei voi sanoa tässä mielessä olevan varsinaista verkkovaltaa Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksenteossa. Lopuksi Internet antaa kansalaiselle mahdollisuuden hankkia informaatiota, kommunikoida viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa, harrastaa omaehtoista internet-julkaisutoimintaa sekä verkostoitua muiden internetin käyttäjien kanssa. Tässä mielessä kansalainen voi oma-aloitteisesti hankkia itselleen verkkovaltaa, mikäli verkkovalta käsitetään kykynä käyttää internetiä omiin tarkoituksiinsa. Toisaalta kuten Jyväskylän kaupungin esimerkki osoittaa kunnat voivat hyödyntää internetiä esimerkiksi kunnallista päätöksentekoa koskevan informaation välittämiseen. 5

6 Tällöin ei kuitenkaan luoda mitään uutta päätöksenteko- tai valtatilaa, vaan korvataan esimerkiksi jokin yksittäinen byrokratian haara kansalaisen omatoimisella verkkoasioinnilla. Internet voi myös toimia kommunikaatiovälineenä kuntapäättäjien ja kuntalaisten välillä, mutta tässäkään tapauksessa internet itsessään ei ole se tila, missä kunnallisia päätöksiä tehdään. Analogian tasolla internet on kunnallisen päätöksenteon näkökulmasta enemmänkin epäviralliseen keskusteluun tarkoitettu virtuaalinen kahvilapöytä kuin varsinainen valtuustosali luvun alun visiot teledemokratiasta ja elektronisesta demokratiasta korostivat informaatioteknologian hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa automaattisesti demokratiaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäävänä asiana (Peltola 2003b, 36 37). Informaatioteknologia voidaan kuitenkin nähdä myös tekijänä, joka sulkee tietokonevälitteisen informaatiovirran ulkopuolelle ne tahot, joilla ei ole tarpeellisia toimintaresursseja (taloudelliset resurssit, tietotaito ym.) verkkoympäristössä toimimiseen. Verkkovalta keskittyy tuolloin niille toimijoille, joilla on pääsy verkkoon, ja jotka kykenevät hyödyntämään verkon tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaimmin. Lähteet Baker, Wayne E. & Coleman, Kenneth M. (2004): Racial Segregation and the Digital Divide in the Detroit Metropolitan Region. Teoksessa Manuel Castells (toim.), The Network Society. A Cross Cultural Perspective. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing,

7 Castells, Manuel (2001): The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford University Press. Castells, Manuel & Ince, Martin (2004): Conversations with Manuel Castells. Cambridge: Polity Press. Jyväskylän kaupunki (1999): Viestintästrategia. Tarkistettu Jyväskylän kaupunki (2002): Sähköinen asiointi ja tiedonsiirto. Tarkistettu Jyväskylän kaupunki (2006): Internet kaupungin viestinnässä. Tarkistettu Jääskeläinen, Pirkko & Savolainen, Reijo (2003): Competency in network use as a resource for citizenship: implications for the digital divide. Information Research (8): 3. Lappalainen, Pertti (2005): Verkolla valtaa. Internet ja poliittisen kansalaistoiminnan näkymät. Jyväskylä: SoPhi. Norris, Pippa (2001): Digital Divide. Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge University Press. 7

8 Norris, Pippa (2004): The Digital Divide. Teoksessa Frank Webster ym. (toim.), The Information Society Reader. London &New York: Routledge, Peltola, Jari (2003a): Aktiivisen verkkokansalaisen retorisesta tuottamisesta. Tiedotustutkimus (26) 3, Peltola, Jari (2003b): Kaksi näkökulmaa 2000-luvun teledemokratiaan. Kulttuurintutkimus (20) 4, Servon, Lisa & Pinkett, Randal D. (2004): Narrowing the Digital Divide: The Potential and Limits of the US Community Technology Movement. Teoksessa Manuel Castells (toim.), The Network Society. A Cross Cultural Perspective. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing, Warschauer, Mark (2003): Technology and Social Inclusion. Rethinking the Global Divide. Cambridge & London: The MIT Press. Webster, Frank (2002): Theories of the Information Society. Second Edition. London & New York: Routledge. 8

Verkkodemokratia Suomen kunnissa

Verkkodemokratia Suomen kunnissa Turun kaupunki Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö TUTKIMUSKATSAUKSIA 4a/2012 Verkkodemokratia Suomen kunnissa Henrik Serup Christensen Tästä on kyse Internet tarjoaa uusia mahdollisuuksia osallistaa kansalaisia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

DIGITAALINEN VOIMISTUMINEN JA KANSALAISTEN OSALLISUUS TIETOYHTEISKUNNASSA Esimerkkejä verkossa julkaisevista paikallisyhteisöistä

DIGITAALINEN VOIMISTUMINEN JA KANSALAISTEN OSALLISUUS TIETOYHTEISKUNNASSA Esimerkkejä verkossa julkaisevista paikallisyhteisöistä TAMPEREEN YLIOPISTO Maarit Mäkinen DIGITAALINEN VOIMISTUMINEN JA KANSALAISTEN OSALLISUUS TIETOYHTEISKUNNASSA Esimerkkejä verkossa julkaisevista paikallisyhteisöistä Tiedotusopin lisensiaatintutkielma Helmikuu

Lisätiedot

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Politiikan ja talouden tutkimuksen

Lisätiedot

Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta

Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Oili Salminen Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta Tiedotusopin lisensiaatintutkimus Joulukuu 2006 ii iii

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä 50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä ANTTI PELKONEN ABSTRACT The Political Objectives of Information

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

1. Johdanto aiheeseen verkkopalvelut ja niiden arvioiminen

1. Johdanto aiheeseen verkkopalvelut ja niiden arvioiminen 1. Johdanto aiheeseen verkkopalvelut ja niiden arvioiminen Palvelu ja verkkopalvelu Perinteinen palvelun määritelmä Palvelu on monimutkainen ja moniulotteinen ilmiö, jonka määritteleminen on vähintäänkin

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

Keskustan rajattu merkitys

Keskustan rajattu merkitys Keskustan rajattu merkitys tapaus Tampereen keskustan liikenneosayleiskaava Markus Laine Helena Leino Minna Santaoja Tampereen keskustaan laadittiin vuosina 2002 2006 uusi liikenneosayleiskaava. Analysoimme

Lisätiedot

Päivähoidon nettisivut ikkuna suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Diskurssianalyyttinen tutkimus varhaiskasvatuspuheesta kuntien verkkosivuilla

Päivähoidon nettisivut ikkuna suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Diskurssianalyyttinen tutkimus varhaiskasvatuspuheesta kuntien verkkosivuilla Päivähoidon nettisivut ikkuna suomalaiseen varhaiskasvatukseen Diskurssianalyyttinen tutkimus varhaiskasvatuspuheesta kuntien verkkosivuilla Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN Tiina Piirtola Opinnäytetyö Helmikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kristiina Horneman 21.5.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Taloudellisin ja järkevin ratkaisu

Taloudellisin ja järkevin ratkaisu Kilburn, H. Whitt (2004). Explaining U.S. Urban Regimes: A Qualitative Comparative Analysis. Urban Affairs Review 39(5), 633 651. Laine, Markus & Peltonen, Lasse (2000). Sodasta politiikkaan paikallisen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma

Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma Vepa Loppuraportti 27.9.1999 Merja Taipaleenmäki Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma - Vepa Loppuraportti 27.9.1999 Merja Taipaleenmäki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 4-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN RAJAT JA MAHDOLLISUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA

ASIAKKUUDEN RAJAT JA MAHDOLLISUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 57 NÄKEMYKSIÄ ASIAKKUUDEN RAJAT JA MAHDOLLISUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Pekka Kettunen & Sakari Möttönen * Johdanto Nykyisin puhutaan paljon asiakaskeskeisyydestä, asiakaslähtöisyydestä ja asiakastyytyväisyydestä.

Lisätiedot

Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat

Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Maija

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA

Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Sirviö, Eveliina

Lisätiedot

Yritysblogi organisaation ulkoisessa viestinnässä

Yritysblogi organisaation ulkoisessa viestinnässä Yritysblogi organisaation ulkoisessa viestinnässä Jenni Lintula Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta HUMANISTINEN Tekijä

Lisätiedot

Internet ja kansalaistoiminta

Internet ja kansalaistoiminta Why is it that everytime I think I know the answers, someone goes and changes the questions?" - Fox Mulder, The X-Files Internet ja kansalaistoiminta Internetin hyödyntäminen nuoriso- ja ammattiyhdistystoiminnassa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Tarja Tiainen (toim.) En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Kenttäpäiväkirja tietotekniikasta Etelä-Pohjanmaan kylissä TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO B-2004-10 TAMPERE 2004

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot