Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö"

Transkriptio

1 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15

2 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 ( ) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia 154, vastausprosentti oli 48,6 % Aiemmin on toteutettu kuntien verkkoviestintäkysely (viimeksi 07) ja sosiaalisen median käytön kysely (11), sekä yhdistetyt kyselyt 13 ja 14.» Tuloksia verrataan aiempiin kyselyihin niissä kysymyksissä kuin se on mahdollista» * merkitsee sitä, että kysymys on (hieman) muuttunut, mutta vertailukelpoinen Kysely toteutetaan vuosittain

3 Vastanneiden kuntien kuntakoko (%, n=154, kuntia yhteensä 317) alle yli 0000 vastaajat koko maa

4 Verkkoviestintää koskevat kysymykset

5 "Millä kielillä kuntanne tarjoaa verkkosisältöjä? % (15 n=154, 14 n=170, 13 n=136, 07 n=6)

6 Onko kuntanne asuinalueilla (esim. kylillä tai kaupunginosilla) omia verkkosivustoja? % (15 n=154, 14 n=168, 13 n=136, 07 n=6) % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % Kyllä Ei Kyllä, kunnan verkkosivujen osana En osaa sanoa

7 Mille seuraaville ryhmille suunniteltuja erillissivustoja tai -palveluita kuntanne verkkopalvelussa on? % (15 n=154) Matkailijat Nuoret Yrittäjät Perheet Koululaiset ja opiskelijat Rakentajat Ikäihmiset Kuntaan muuttajat / muuttaneet Työttömät Työssäkäyvät Lapset Loma-asukkaat Maahanmuuttajat Erityisryhmät Muu, mikä? % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % kyllä ei

8 Onko kunnallanne käytössä mobiilitai tablettisovelluksia? % (15 n=152, 14 n=169, 13 n=131, 07 n=7) % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % Kyllä Ei, mutta on suunnitteilla Ei, eikä ole suunnitteilla En osaa sanoa

9 Onko responsiivisuus otettu huomioon suunnitteluvaiheessa? (%, 15 n=153, 14 n=169, 13 n=131) % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % Kyllä Ei, mutta on suunnitteilla Ei, eikä ole suunnitteilla En osaa sanoa

10 Onko teillä käynnissä tai oletteko käynnistämässä joitain seuraavista verkkopalveluprojekteista kuluvan vuoden aikana? % (esitettynä korkein n arvo, 15 n=146, 14 n=117, 13 n=115, 07 n=125) Julkinen verkkopalvelu Intranet Seudullinen verkkopalveluprojekti Ekstranet Muu

11 Oletteko hyödyntäneet oppaita tai julkisen hallinnon yhteisiä suosituksia niiden osuus jotka vastasivat kyllä % (15 n=146, 14 n=111) JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Kuntien verkkoviestinnän ohjeet (Kuntaliitto 14 15

12 Mikä taho vastaa kuntanne verkkopalvelun sisällön kokonaisuudesta? (%, 15 n=153, 14 n=170, 13 n=135, 07 n=7) Viestintä Johto Muu taho Tietotekniikka Ei ole sovittu Elinkeinotoimi

13 Onko kunnassa ollut käytössä seuraavat oikeusministeriön osallisuuspalvelut % (15 n=146) kuntalaisaloite.fi otakantaa.fi lausuntopalvelu.fi nuortenideat.fi % % 40 % 60 % 80 % 0 % kyllä ei, suunnitteilla ei ole, eikä ole suunnitteilla

14 Päätöksentekoa ja johtamista koskevat kysymykset

15 Viestittekö kunnassanne päätöksenteosta esittämällä seuraavia tietoja verkkosivuillanne? % (15 n=154) Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 0 0 Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjoja 99 1 Valtuuston ja hallituksen esityslistat ennen kokousta 95 5 Lauta- ja johtokuntien esityslistoja ennen kokousta Kokousasiakirjojen liitteitä Kaavoja valmisteluvaiheessa kommentoitavana internetissä Tärkeimmät asiat valmisteluvaiheessa kommentoitavana Päätösyhteenvedot % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %0 % kyllä ei

16 Onko kuntalaisilla mahdollisuutta seurata kunnanvaltuuston kokouksia verkon tai muun median välityksellä? (%, 15 n=153, 14 n=169) % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % Kyllä Ei, mutta on suunnitteilla Ei, eikä ole suunnitteilla On videoitu, ei videoida enää En osaa sanoa

17 Miten videointi toteutettiin? % (15 n=56, 14 n=59) Ostopalveluna alan yritykseltä Kunnan omana työnä Yhteistyössä oppilaitoksen kanssa Yhteistyössä paikallismedian kanssa Muuten 14 15

18 Twiittaatteko virkatyönä valtuuston kokouksista? % (15 n=154) Kyllä Ei En osaa sanoa 1

19 Twiittaatteko virkatyönä valtuuston kokouksista? kuntakokoluokittain tarkasteltuna % (15 n=154) kaikki kunnat > kyllä ei > % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 %

20 Onko kunnanjohtajanne työroolissaan esillä sosiaalisen median palveluissa? % (14 n=162, 13 n=131, n=1) % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % Kyllä Ei

21 Mitä seuraavista osallistumis- ja vuorovaikuttamistavoista kuntanne tarjoaa verkossa? (% 15 n= ) Mahdollisuuden jättää palautetta Mahdollisuuden jättää kuntalaisaloite Mitä seuraavista osallistumisja vuorovaikuttamistavoista Mielipidekysely (mielipide- ja muut kyselyt) kuntanne tarjoaa verkossa? Kysymys-vastaus -palvelu Keskustelupalsta % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % kyllä ei en osaa sanoa

22 Sosiaalista mediaa koskevat kysymykset

23 Mitä sosiaalisen median kanavia kuntanne virallisesti käyttää?* % (15 n=152, 14 n= 148, 13 n=5, 11 n=77) Facebook Twitter YouTube Blogit Jokin muu Instagram LinkedIn Slideshare

24 Mitä sosiaalisen median kanavia kuntanne virallisesti käyttää kuntakokoluokittainen tarkastelu % (15 n=154) Facebook Twitter Linkedin Youtube Blogit Instagram Slideshare > Yli 0000

25 Millä kielillä kuntanne toimii sosiaalisessa mediassa? % (15 n=119, 14 n=151, 13 n=114, 11 n=0) Suomi Ruotsi Englanti Ranska Saksa Venäjä Viittomakieli Selkokieli Muu

26 Millä kuntanne toimialoilla käytetään sosiaalisen median kanavia?* % (15=147, 14 n=157, 13 n=119, 11 n=6) Nuorisotoimi Kirjasto Kulttuuritoimi Koulut (peruskoulu, lukio) Keskushallinto Liikuntatoimi Matkailu Kansalais- tai työväenopisto Elinkeinotoimi Museo Sosiaali- ja terveystoimi Toisen asteen oppilaitos Muu

27 Minkälaisissa asiayhteyksissä ja kuinka usein käytätte sosiaalisen median kanavia? % (15 n= ) Rekrytoimme Kerromme valmisteilla olevista asioista Käytämme yhteydenpitokanavana valituille kohderyhmille (esim. lapsiperheet) Jaamme kunnan tiedotteet Käytämme asiakaspalvelukanavana Viestimme kriisi- ja poikkeustilanteissa Vastaanotamme palautetta ja vastaamme siihen Tarjoamme osallistumismahdollisuuksia Jaamme valokuvia ja videoita Jaamme kuntalaisille muuta tietoa Kerromme tulevista tapahtumista % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %0 % aina ei lainkaan en osaa sanoa

28 Käytättekö sosiaalisen median kanavia kuntanne markkinointiin? % (15 n= ) Kansainväliseen markkinointiin Rekrytointimarkkinointiin Asukasmarkkinointiin Matkailumarkkinointiin Tapahtumamarkkinointiin % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % aina ei lainkaan en osaa sanoa

29 Keitä tavoitellaan sosiaalisen median välineiden avulla (1/2) Neljä kohderyhmää nousi selvästi yli muiden:» Ylivoimaisesti tavallisin mainittu kohderyhmä oli kuntalaiset» Lisäksi matkailijat sekä mahdolliset paluumuuttajat ja uudet asukkaat olivat tärkeitä kohderyhmiä, joita kunnat tavoittelevat sosiaalisen median avulla» Myös nuoria tavoiteltiin muita enemmän somen avulla

30 Keitä tavoitellaan sosiaalisen median välineiden avulla (2/2) Muita mainittuja kohderyhmiä oli runsaasti, esimerkiksi:» Opiskelijat» Mökkiläiset, matkailijat» Yrittäjät» Lapsiperheet» Maahanmuuttajat» Palveluiden käyttäjät» Sidosryhmät, yhteistyökumppanit» Rekrytoitavat» Tapahtumakävijät» Toimittajat» Kaikkia kaupungin kohderyhmiä - niin olevia kuin tulevia. Postaukset ovat erisisältöisiä eri ryhmille kohdennettaessa.

31 Onko kuntanne laatinut työntekijöille kirjalliset ohjeet sosiaalisen median käytöstä ja sosiaalisessa mediassa toimimisesta? % (15 n=152, 14 n=168, 13 n=128, 11 n=1) Kyllä Ei, mutta suunnitteilla * (ei ollut vaihtoehto 11) Ei

32 Onko kuntanne järjestänyt koulutusta sosiaalisen median palvelujen käytöstä? % (15 n=154, 14 n=166, 13 n=131, 11 n=1) Ei Kyllä, luottamushenkilöille Kyllä, johdolle Kyllä, henkilöstölle

33 Onko kuntanne laatinut sosiaalisen median strategian tai toimintasuunnitelman? % (15 n=150, 14 n=163, 13 n=125, 11 n=131) Kyllä, olemme laatineet erillisen suunnitelman Kyllä, sosiaalisen median kanavat ovat sisällytetty muihin suunnitelmiin Ei, emme ole huomioineet sosiaalisen median kanavia toiminnan suunnittelussa % % 40 % 60 % 80 % 0 %

34 Kuinka tärkeäksi koette sosiaalisen median käytön? % (15 n=147) Markkinoinnissa Kunnan tiedottamisessa Yhteisöllisyyden luomisessa Asiakaspalvelussa Yhteydenpidossa sidosryhmien kanssa Palautteen hallinnassa % % % % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 0 % erittäin tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa

35 Kuinka kuntanne on mielestäsi onnistunut sosiaalisen median parissa toimiessaan? % (15 n=145, 14 n=155, 13 n=115, 11 n=113) Erinomaisesti Hyvin Keskinkertaisesti Huonosti En tiedä

36 Lisää tietoa Kunnat.netissä Lisätietoja» Tony Hagerlund, verkkoviestintäpäällikkö, Kuntaliitto» p Tietoa kuntien viestinnästä» Tilaa Kuntaliiton viestinnän ja markkinoinnin uutiskirje» Tutustu tilastovisualisointeihin»

Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011

Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011 Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011 Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011 Kyselystä Kaikille Suomen kunnille (ml. Ahvenanmaa) osoitettu kyselytutkimus Kuntien

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Kunta-alan markkinointitutkimus 2012

Kunta-alan markkinointitutkimus 2012 Kunta-alan markkinointitutkimus 2012 Yleistä tutkimuksesta Suomen Kuntaliitto toteutti kuntien ja kuntaalan markkinointitutkimuksen nyt kolmatta kertaa. Edellinen markkinointitutkimus toteutettiin vuonna

Lisätiedot

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE VIRKAMIESNÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Kuntalaisten osallistumisen

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA

PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA PIETARSAAREN SEUDUN VIESTINTÄSTRATEGIA Viestinnän ja osallistumisen kehittämisryhmä, Pietarsaaren seudun aluekeskusohjelma 2008 1. Johdanto Tehokas, suunnattu viestintä on tärkeä työväline, jotta seudun

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Tampere palvelee verkossa

Tampere palvelee verkossa Tampere palvelee verkossa Tampereen kaupungin palvelutietoprojektin loppuraportti 12.2.1999 1. Johdanto 2. Uusia näköaloja itsepalveluun 3. Ilmoitustaulu kansalaisyhteiskunnan pohjaksi 4. Kohti palvelua

Lisätiedot

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAKUNNAN VIESTINTÄ ON VUOROVAIKUTUSTA 2 2 LAKI TURVAA TIEDON SAAMISEN JA VELVOITTAA 2 TIEDOTTAMAAN 3 MAAKUNNAN VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje 3.3.2015 Sivu 1 / 5 Johtoryhmä 24.3.2015 Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median strategia Hämeenkyrön kunnan some-strategiaan kuuluu, että kunta ja kunnan henkilöstö

Lisätiedot