Suomen Luontotieto Oy. Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen. Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Luontotieto Oy. Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen. Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja"

Transkriptio

1 Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen luotojen putkilokasvillisuusselvitykset Merikohokki on alueen saarilla yleinen Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

2 Sisältö 1. Johdanto Aineisto ja menetelmät Tutkimusalue Alueen vallitsevat luontotyypit ja... kasvillisuuden yleispiirteet Tulokset Inventoidut saaret ja luodot Uhanalaiset lajit Alueella esiintyvät uhanalaiset tai... silmälläpidettävät putkilokasvilajit... sekä lajit joiden suojelussa... Suomella on erityisvastuu Yhteenveto Arvio tuulipuistohankkeen vaikutuksista... alueen kasvillisuuteen ja vaateliaaseen... putkilokasvilajistoon Lähteet ja kirjallisuus

3 1. Johdanto Ramboll Finland Oy /Joonas Hokkanen tilasi keväällä 2009 Suomen Luontotieto Oy:ltä Hoikkahiue-Luodeletto tuulipuistohankkeeseen liittyvän kasvillisuusselvityksen. Työn tarkoituksena oli selvittää inventointialueen saarten ja luotojen putkilokasvillisuuden lajisto ja kasvillisuudeltaan arvokkaat/ merkittävät kohteet. Perämeren alueen maannousemarannikon putkilokasvilajisto on ainutlaatuista ja kasvilajistoon kuuluu runsaasti uhanalaista tai vaateliasta lajistoa, joista merkittävimmät kuuluvat ns. ruijanesikkokasvi- ryhmään. Suurin osa näistä lajeista vaatii uutta avointa kasvutilaa, jota alueella syntyy sekä maankohoamisen että voimakkaiden eroosiovoimien (tuulet ja erityisesti jään liikkuminen ja kasaantuminen). 2. Aineisto ja menetelmät Kasvillisuusselvitys toteutettiin perinteisellä kasvillisuusselvityksellä, jossa alueelta haettiin systemaattisesti kaikki putkilokasvilajit ja kuvattiin saarien ja luotojen kasvillisuustyypit. Maastokierroksia oli yhteensä kaksi ja näiden lisäksi kasvillisuutta selvitettiin toukokuussa ja kesäkuussa linnustoselvityksen yhteydessä sekä syyskuun alussa, jolloin kierrettiin uudestaan Isonkivenleton ja Kattilankallan saaret. Saarten ja luotojen pienen koon vuoksi putkilokasvilajistosta oli mahdollista tehdä mahdollisimman täydellinen selvitys. Inventointi jatkettiin kullakin kohteella niin pitkään että viimeisen uuden lajin löytymisestä oli kulunut puoli tuntia Selvitys tehtiin välisenä aikaa. Alueella tehtiin linnustoselvityksiä touko-kesäkuussa 2009, jolloin myös kasvillisuutta alustavasti selvitettiin. Linnustoselvityksen yhteydessä havaittiin mm. alueen ainoat ruijanesikot. Kasvillisuusselvitystä haittasi paikoin huomattavasti merihanhien laidunnus ja mm. Luodeleton eteläreunan niitty oli täysin puhtaaksi syöty inventointiajankohtana heinäkuun alkupuoliskolla Kasvillisuusselvityksen maastotöistä vastasivat Jyrki ja Satu Oja Suomen Luontotieto Oy:stä. Maastoinventointeihin osallistui myös Rami Lindroos ja Jari-Pekka Tuokko sekä veneenkuljettajana toiminut Heikki Olkkonen. Väliraportin kirjoittivat Jyrki ja Satu Oja. Vieraslajeihin kuuluva kurtturuusu leviää Kintasletolla 3

4 3. Tutkimusalue Kesän 2009 kasvillisuusselvityksessä inventoitu alue käsitti suunnitellun tuulipuiston läheiset pikkusaaret ja luodot. Suuria suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuvia saaria, kuten Hoikkahiuetta ei tässä selvityksessä inventoitu. Selvityksessä inventoitiin seuraavat saaret ja luodot: Länsiletto. Luodeletto, Kattilankalla, Väliletto, Isokivenletto, Kintasletto ja Hoikanriisi. Kaikkia alueen luotoja ei inventoitu ja valinta tehtiin kesäkuun alussa alueelta tehdyn linnustoselvityksen yhteydessä. Inventoimatta jätetyt kohteet arvioitiin kasvillisuudeltaan muita vähempiarvoisiksi. Selvityksen yhteydessä tarkastettiin myös useita karikoita, jotka käynnin perusteella todettiin kasvittomiksi. Alueella on myös matalia laajoja hiekka/hiesupohjia joilla kasvaa mm. ahvenvitaa ja hapsivitaa. Alueen laajuuden vuoksi näitä matalikoita ei kyetty tarkemmin inventoimaan. 4. Alueen vallitsevat luontotyypit ja kasvillisuuden yleispiirteet Mereisyyden vuoksi alueella on hyvin vähän luontotyyppejä ja esim. saarten puustoiset osat ovat kasvillisuudeltaan hyvin homogeenisiä. Lähes kaikkien hiekka/sora/moreeni luotojen luontotyyppi on luokiteltavissa joko moreeni/kivikko tai lohkareikko rannaksi tai vastaavasti sora / hiekkarannaksi. Rannan yläpuolella olevan, usein tasaisen kasaantumisalueen kasvillisuus on usein nummimaista ja harjanteiden päällä voi olla pienialaisia dyynimuodostelmia. Varsinaisia laajoja hiekkadyynejä ei alueella ole. Merenrantojen dyyni ja nummikasvillisuus on luokiteltu vaarantuneeksi luontotyypiksi (Kekäläinen ym.2008). Dyynikasvillisuutta uhkaa kuluminen, nummikasvillisuutta lisäksi myös metsittyminen perinteisen laidunkäytön loputtua. Muutamalla kohteella on pienialaisia merenrantaniittyjä, joita on syntynyt suojanpuolen poukamiin. Nämäkin kohteet ovat meriveden vaikutuspiirissä eikä makeanveden kohteita ole alueella. Alueen niittylaikut ovat joko matalakasvuisia rantaniittyjä tai saraniittyjä. Kattilankallan suuren umpeutuvan laguunin kasvillisuus on kuitenkin ruovikkoa ja suurruohoniittyä. Alueen luotojen kasvillisuudelle on tyypillistä nopeat muutokset, joihin vaikuttaa erityisesti talvinen jääeroosio. 4

5 5. Tulokset Inventoidut saaret ja luodot Länsiletto (N: E: ) Länsileton saaren eteläreunalla on rantaniitty, joka leveimmillään keskiveden aikaan on noin 20 metriä leveä. Saaren keskiosa on puustoinen. Puusto muodostuu pihlajasta, hieskoivusta, harmaalepästä sekä kiiltopajusta. Saaren somerikkoista /hiekkaista itäpäätä leimaavat laajat suola-arhokasvustot. Saaren länsipäässä kasvillisuutta rehevöittää lokkiyhdyskunta. Saaren keskiosaa lukuun ottamatta jää ja aallokko muokkaavat saaren rantoja vuosittain ja eroosiovaikutus on ranta-alueella merkittävä. Suurten myrskyjen aikana aallokko saattaa ylittää koko saaren, joka näkyy saaren keskiosan kasvittomina laikkuina. Saaren keskellä on kaksi rakennusta, linjataulu sekä vanha merenkulkuun liittyvä rakennus. Kasvillisuustyypit: matalakasvuinen merenrantaniitty, merenrantojen dyyni ja nummikasvillisuus ja kivikkoisten merenrantojen monivuotinen kasvillisuustyyppi. Putkilokasvilajilista Ahosuolaheinä (Rumex acetosella) Harmaaleppä (Alnus incana) Heinätähtimö (Stellaria graminea) Hieskoivu (Betula pubescens) Hiirenvirna (Vicia cracca) Kataja (Juniperus communis) Keltamaksaruoho (Sedum acre) Kiiltopaju (Salix phylicifolia) Kurjenjalka (Potentilla palustris) Lampaannata (Festuca ovina) Maitohorsma (Epilobium angustifolium) Merihanhikki (Potentilla anserina ssp. groenlandica) Merikohokki (Silene uniflora) Merinätkelmä (Lathyrus japonicus) Merirannikki (Glaux maritima) Merisaunio (Tripleurospermum maritimum) Merivihvilä (Juncus balticus) Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina) Mesiangervo (Filipendula ulmaria) Metsälauha (Deschampsia flexuosa) Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) Pihlaja (Sorbus aucuparia) Pikkusuolamaltsa (Atriplex ssp. praecox) Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) Poimuhierakka (Rumex crispus) Punanata (Festuca rubra) Rantakanankaali (Barbarea stricta) Rantamatara (Galium palustre) Rantavehnä (Leymus arenarius) Ruokohelpi (Phalaris arundinacea) Rönsyrölli (Agrostis stolonifera) Siankärsämö (Achillea millefolium) Suola-arho (Honckenya peploides) Tuomi (Prunus padus) Vadelma (Rubus idaeus) Variksenmarja (Emperetum nigrum) Vihnesara (Carex paleacea) Saarella ei havaittu uhanalaista putkilokasvilajistoa. Saaren vihnesarakasvustot löytyvät lokkiyhdyskunnan keskeltä. Saaren itäpään suola-arhokasvustot ovat hyvin näyttäviä. Länsiletto 5

6 Luodeletto (N: E: ) Luodeletto on pitkä ja kapea harjumainen hiekkasaari, jota eroosiovoimat muokkaavat erityisesti saaren itäpäästä. Saaren länsipää on puustoinen ja täällä on kesäasunto pihapiireineen. Hiekkaharjanne vaihettuu saaren itäpäässä vedenalaiseksi riutaksi. Saaren länsipäässä on kasvipeitteistä kivikkoa ja myös avokallioita. Saaren eteläreunalla on kosteapohjainen suolaniitty, jossa hanhet käyvät ruokailemassa. Alue oli kasvillisuusselvitystä tehtäessä täysin puhtaaksi kaluttu ja lajinmääritys oli kasvien osalta hankalaa. Niityn kasvilajisto inventoitiin kuitenkin alustavasti jo saarelle tehtyjen linnustokäyntien aikana. Kesämökin ympäristössä näkyy jonkin verran kulumisen merkkejä. Kasvillisuustyypit: matalakasvuinen merenrantaniitty, merenrantojen dyyni ja nummikasvillisuus ja kivikkoisten merenrantojen monivuotinen kasvillisuustyyppi. Putkilokasvilajilista Ahosuolaheinä (Rumex acetosella) Hanhenpaju (Salix repens) Heinätähtimö (Stellaria graminea) Hieskoivu (Betula pubescens) Hiirenvirna (Vicia cracca) Jokapaikansara (Carex nigra) Kalvasärviä (Myriophyllum sibiricum) Keltamaksaruoho (Sedum acre) Ketohanhikki (Potentilla anserina) Kiiltopaju (Salix phylicifolia) Kurjenjalka (Potentilla palustris) Lampaannata (Festuca ovina) Lillukka (Rubus saxatilis) Maitohorsma (Epilobium angustifolium) Merikohokki (Silene uniflora) Merivihvilä (Juncus balticus) Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina) Mesiangervo (Filipendula ulmaria) Metsälauha (Deschampsia flexuosa) Nyylähaarikko (Sagina nodosa) Peltopillike (Galeopsis bifida) Perämerensilmäruoho (Euphrasia bottnica) Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) Pihlaja (Sorbus aucuparia) Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) Poimuhierakka (Rumex crispus) Pullosara (Carex rostrata) Rannikkovesikuusi (Hippuris x lanceolata) Rantakanankaali (Barbarea stricta) Rantavehnä (Leymus arenarius) Rentukka (Caltha palustris) Suola-arho (Honckenya peploides) Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) Tuomi (Prunus padus) Vesisara (Carex aquatilis) Vilukko (Parnassia palustris) Saarella kasvaa harvalukuinen perämerensilmäruoho alueen eteläpään niityn reunalla. Kasvusto oli merihanhien syönnin jälkeen hyvin pieni eikä esiintymän kokoa kyetty luotettavasti arvioimaan. Rantaniitty on myös tyypillistä ruijanesikkobiotooppia, mutta lajia ei havaittu kohteella. Suola-arho on hiekkarantojen tyyppilajeja alueella 6

7 Kattilankalla (N: E: ) Kattilankalla on ihmistoiminnan voimakkaasti muokkaama saari, jonka pohjoisosassa on runsaasti rakennuksia ja rakennelmia. Saaren eteläreunalla on satama-alue aallonmurtajan suunnassa. Saaren itäreunalla on maatuva laguuni, jossa on harva järviruokokasvusto ja lahden sisäreunalla rantanätkelmän kirjomaa melko rehevää sara- ja heinäniittyä. Saaren länsireuna on somerikkoinen ja melko niukkakasvuinen. Keskiosassa ja pohjoisosan rakennusten ympärillä on pieni mäntyä ja hieskoivua kasvava metsikkö. Saaren itäpäässä on pitkä hiekkainen selänne, joka itäpäästään on eroosiovoimien muokkaama ja lähes kasviton. Saaren putkilokasviston lajimäärää kasvattaa kulttuurivaikutus. Saaren lajimäärä lienee jonkin verran suurempi kuin inventoinnissa havaittiin sillä asuttujen kesämökkien pihapiirejä ei inventoitu. Alueella on rauhoitetun ruijanesikon esiintymä ja myös rannikkovesikuusiesiintymä on mainitsemisen arvoinen. Kasvillisuustyypit: matalakasvuinen merenrantaniitty, suurruohoniitty, merenrantojen dyyni ja nummikasvillisuus ja kivikkoisten merenrantojen monivuotinen kasvillisuustyyppi. Putkilokasvilajilista Ahosuolaheinä (Rumex acetosella) Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) Hapsivita (Potamogeton pectinatus) Harmaaleppä (Alnus incana) Harmaasara (Carex canescens) Heinätähtimö (Stellaria graminea) Hieskoivu (Betula pubescens) Hiirenvirna (Vicia cracca) Isolaukku (Rhinanthus angustifolius) Jokapaikansara (Carex nigra) Kataja (Juniperus communis) Kiiltopaju (Salix phylicifolia) Kultapiisku (Solidago virgaurea) Kurjenjalka (Potentilla palustris) Kylänurmikka (Poa annua) Lillukka (Rubus saxatilis) Luhtakastikka (Calamagrostis neglecta) Luhtakuusio (Pedicularis palustris) Maitohorsma (Epilobium angustifolium) Merikohokki (Silene uniflora) Merinätkelmä (Lathyrus japonicus) Meriratamo (Plantago maritima) Merivalvatti (Sonchus arvensis var. maritimus) Merivihvilä (Juncus balticus) Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina) Mesiangervo (Filipendula ulmaria) Metsälauha (Deschampsia flexuosa) Niittynurmikka (Poa pratensis) Nurmirölli (Agrostis capillaris) Peltokorte (Equisetum arvense) Perämerensilmäruoho (Euphrasia bottnica) Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) Rantakanankaali (Barbarea stricta) Rantaluikka (Eleocharis palustris) Rantamatara (Galium palustre) Rantavehnä (Leymus arenarius) Rentukka (Caltha palustris) Ruijanesikko (Primula nutans) Rönsyrölli (Agrostis stolonifera) Sarjakeltano (Hieracium umbellatum) Sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani) Suola-arho (Honckenya peploides) Suolasara (Carex halophila) Suolavihvilä (Juncus gerardii) Syysmaitiainen (Leontodon autumnalis) Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) Variksenmarja (Emperetum nigrum) Vesisara (Carex aquatilis) Vilukko (Parnassia palustris) Saaren putkilokasvilajistoon kuuluu ruijanesikko, perämerensilmäruoho ja suolasara, mutta muita vaateliaita tai uhanalaisia lajeja ei saarella havaittu. Saaren maatuva laguuni on luontotyyppinä merkittävä ja sillä on myös huomattavaa arvoa lintupoikueiden ruokailu ja piilottelualueena. 7

8 Väliletto (N: E: ) Näyttävä suola-arho kasvusto ja rantavehnä kasvusto mukailee rantaviivaa. Hanhet käyvät ruokailemassa alueen niityllä. Kasvillisuustyypit: matalakasvuinen merenrantaniitty, merenrantojen dyyni ja nummikasvillisuus ja kivikkoisten merenrantojen monivuotinen kasvillisuustyyppi. Lajilista Ahosuolaheinä (Rumex acetosella) Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) Halava (Salix pentandra) Hapsivita (Potamogeton pectinatus) Harmaasara (Carex canescens) Heinätähtimö (Stellaria graminea) Hieskoivu (Betula pubescens) Hiirenvirna (Vicia cracca) Jokapaikansara (Carex nigra) Kataja (Juniperus communis) Keltamaksaruoho (Sedum acre) Ketohanhikki (Potentilla anserina) Kiiltopaju (Salix phylicifolia) Korpikastikka (Calamagrostis purpurea Kultapiisku (Solidago virgaurea) Kurjenjalka (Potentilla palustris) Kurtturuusu (Rosa rugosa) Lillukka (Rubus saxatilis) Luhtamatara (Galium uliginosum) Maitohorsma (Epilobium angustifolium) Merikaisla (Bolboschoenus maritimus) Merikohokki (Silene uniflora) Merinätkelmä (Lathyrus japonicus) Merirannikki (Glaux maritima) Merisara (Carex mackenziei) Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina) Mesiangervo (Filipendula ulmaria) Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) Pihlaja (Sorbus aucuparia) Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) Poimuhierakka (Rumex crispus) Punanata (Festuca rubra) Rantakanankaali (Barbarea stricta) Rantamatara (Galium palustre) Rantavehnä (Leymus arenarius) Ruokohelpi (Phalaris arundinacea) Rönsyrölli (Agrostis stolonifera) Suola-arho (Honckenya peploides) Suolasara (Carex halophila) Suolavihvilä (Juncus gerardii) Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) Vesisara (Carex aquatilis) Vihnesara (Carex paleacea) Vilukko (Parnassia palustris) Välileton koillisrantaa 8

9 Isonkivenletto (N: E: ) Isonkivenletto poikkeaa jonkin verran alueen muista luodoista sillä saari on muodostunut suurista lohkareista, joita on erityisesti saaren länsipäässä. Saaren keskiosassa on rakennus, jonka ympärillä on jonkin verran puustoa. Jääeroosio vaikuttaa keskellä selkää sijaitsevaan luotoon merkittävästi ja merkkejä jääeroosioista näkyy saaren keskiosassakin. Rannat ovat pääosin kasvittomia, mutta saaren itäpäässä on jonkin verran kivikkoisten rantojen monivuotista kasvillisuutta sekä myös kapea hiekkavalli. Kasvillisuustyypit: merenrantojen dyyni ja nummikasvillisuus ja kivikkoisten merenrantojen monivuotinen kasvillisuustyyppi. Lajilista Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) Hapsivita (Potamogeton pectinatus) Harmaaleppä (Alnus incana) Heinätähtimö (Stellaria graminea) Hieskoivu (Betula pubescens) Hiirenvirna (Vicia cracca) Jokapaikansara (Carex nigra) Keltamaksaruoho (Sedum acre) Ketohanhikki (Potentilla anserina) Kurjenjalka (Potentilla palustris) Maitohorsma (Epilobium angustifolium) Merikohokki (Silene uniflora) Meriluikka (Eleocharis uniglumis) Merirannikki (Glaux maritima) Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina) Mänty (Pinus sylvestris) Niittysuolaheinä (Rumex acetosa) Peltovalvatti (Sonchus arvensis) Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) Pihlaja (Sorbus aucuparia) Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) Poimuhierakka (Rumex crispus) Punanata (Festuca rubra) Rantakanankaali (Barbarea stricta) Rantaluikka (Eleocharis palustris) Rantamatara (Galium palustre) Rantavehnä (Leymus arenarius) Ruokohelpi (Phalaris arundinacea) Rönsyrölli (Agrostis stolonifera) Suola-arho (Honckenya peploides) Suomyrtti (Myrica gale) Tuhkapaju (Salix cinerea) Vihnesara (Carex paleacea) Isonkivenleton saarella ei havaittu uhanalaista tai vaateliasta putkilokasvilajistoa. Saaren keskellä sijaitseva rakennus lienee pääosin poissa käytöstä. 9

10 Kintasletto (N: E: ) Kintasletto on länsi-itäsuuntainen somerikko- ja hietikkosaari, jota reunustavat paikoin kasvittomat eroosiorannat. Saaren itäpää on muodostunut kasautuneesta hiekasta, jota jääeroosio muovaa lähes vuosittain. Hiekka-alueella on hyvin näyttäviä suola-arho ja rantavehnäkasvustoja. Saaren lakiosa on melko reheväkasvuista ja paikoin katajikkoista. Lakiosaa rehevöittää suuri lokkiyhdyskunta, jonka mukana saarelle on tullut myös jonkin verran kulttuurilajistoa. Kasvillisuustyypit: Merenrantojen dyyni- ja nummikasvillisuus ja kivikkoisten merenrantojen monivuotinen kasvillisuustyyppi. Putkilokasvilajilista Ahosuolaheinä (Rumex acetosella) Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) Heinätähtimö (Stellaria graminea) Hiirenvirna (Vicia cracca) Jäkki (Nardus stricta) Järviruoko (Phragmites australis) Kataja (Juniperus communis) Keltamaksaruoho (Sedum acre) Ketohanhikki (Potentilla anserina) Kiiltopaju (Salix phylicifolia) Kurtturuusu (Rosa rugosa) Kylänurmikka (Poa annua) Lampaannata (Festuca ovina) Luhtalitukka (Cardamine pratensis) Maitohorsma (Epilobium angustifolium) Merikaisla (Bolboschoenus maritimus) Merimaltsa (Atriplex littoralis) Merirannikki (Glaux maritima) Merisaunio (Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum) Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina) Mesiangervo (Filipendula ulmaria) Metsälauha (Deschampsia flexuosa) Mänty (Pinus sylvestris) Niittynurmikka (Poa pratensis) Nyylähaarikko (Sagina nodosa) Peltopillike (Galeopsis bifida) Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) Pihasaunio (Matricaria matricarioides) Pihatatar (Polygonum avivulare) Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) Poimuhierakka (Rumex crispus) Rantakanankaali (Barbarea stricta) Rantavehnä (Leymus arenarius) Suola-arho (Honckenya peploides) Suolavihvilä (Juncus gerardii) Ukontatar (Persicaria lapathifolia) Vadelma (Rubus idaea) Variksenmarja (Empetrum nigrum) Saarella ei havaittu uhanalaista putkilokasvilajistoa. Harvinaisin laji lienee Perämeren saarilla vähälukuinen merikaisla, joka kasvoi saaren pohjoisreunalla muutaman yksilön voimin, Eroosiorantaa Kintasletolla 10

11 Hoikanriisi (N: E: ) Hoikanriisi on kahdesta, hyvin matalasta somerikkoluodosta muodostunut luotokokonaisuus. Koko alue on eroosiovoimien muokkaamaa ja pensaita tai puita ei alueella ole. Osa luotojen rannoista on täysin kasvittomia, mutta lintujen pesimäkolonioiden ympärillä on paikoin hyvin reheviä laikkuja. Kasvillisuustyypit: Kivikkoisten merenrantojen monivuotinen kasvillisuustyyppi. Putkilokasvilajilista Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) Heinätähtimö (Stellaria graminea) Hieskoivu (Betula pubescens) Hiirenvirna (Vicia cracca) Jokapaikansara (Carex nigra) Järviruoko (Phragmites australis) Ketohanhikki (Potentilla anserina) Merikohokki (Silene uniflora) Merirannikki (Glaux maritima) Merisara (Carex mackenziei) Merisaunio (Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum) Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina) Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) Pohjansilmäruoho (Euphrasia frigida) Poimulehti sp. (Alchemilla vulgaris) Rantakukka (Lythrum salicaria) Rantamatara (Galium palustre) Rantavehnä (Leymus arenarius) Suola-arho (Honckenya peploides) Suolasara (Carex halophila) Vihnesara (Carex paleacea) Alueen putkilokasvilajistoon kuuluvat sekä merisara ja suolasara, mutta muita vähälukuisia tai uhanalaisia lajeja ei alueella esiinny. Yksivuotista vaateliaista lajeista alueella saattaisi esiintyä ainakin ruijanesikko ja perämerensilmäruoho, joita ei nyt kuitenkaan kohteella havaittu. Luotojen mataluudesta johtuen kasvillisuus on jatkuvasti alueella muuttuvassa tilassa. Hoikanriisi 11

12 6. Uhanalaiset lajit Uhanalaisten lajien esiintymien säilyminen on pyrittävä varmistamaan maankäytön suunnittelussa. Luonnonsuojelulain ( , 46 ) mukaan on määrätty uhanalaisiksi lajit, joiden luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksessa. Lisäksi on laadittu listaukset valtakunnallisesti silmälläpidettävistä ja alueellisesti uhanalaisista lajeista (Rassi ym. 2000). Uhanalaisten lajien kansainvälinen IUCN-luokitus (Rassi ym. 2001) on seuraava: - CR äärimmäisen uhanalainen (Critically Endangered) - EN erittäin uhanalainen (Endangered) - VU vaarantunut (Vulnerable) - NT silmälläpidettävä (Near Threatened, ei uhanalainen) - LC elinvoimainen (Least Concern) - RT alueellisesti uhanalainen (Regionally Threatened) Uhanalaisista lajeista osa on luokiteltu luonnonsuojelulain 47 :n nojalla erityisesti suojeltaviksi lajeiksi. Näiden lajien säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Hävittämis- ja heikentämiskielto astuu voimaan alueellisen ympäristökeskuksen tehtyä esiintymän rajauspäätöksen. Lajin rauhoitus (luonnonsuojelulaki 42 ) puolestaan kieltää kasvin tai sen osien poimimisen tai hävittämisen. Suomen kansainvälisiä vastuulajeja ovat lajit, joiden säilymisessä Suomella voidaan katsoa olevan merkittävä kansainvälinen vastuu. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit ovat EU:n tärkeinä pitämiä lajeja. Liitteen II lajien suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita eli Natura 2000 alueita. Liitteen IV lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Kasvilajien kohdalla suojelu tarkoittaa, että lajien esiintymäpaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Suomyrtti on maankohoamisrannikon tyyppilajeja 12

13 6.1 Alueella esiintyvät uhanalaiset tai silmälläpidettävät putkilokasvilajit sekä lajit joiden suojelussa Suomella on erityisvastuu Ruijanesikko (Primula nutans) Luontodirektiivin II laji Ruijanesikko on lyhytikäinen monivuotinen tai yksivuotinen matalakasvuisten merenrantaniittyjen laji. Lajin seuralaislajeina ovat tyypillisesti sarat, eri heinälajit sekä erityisesti suolavihvilä. Kasvupaikoille on tyypillistä maaperän jatkuva kohoaminen merestä, jolloin ruijanesikko huonona kilpailijana kykenee levittäytymään umpeutuvilta rantaniityiltä hiljan merestä paljastuneelle maalle. Ruijanesikko leviääkin sekä siementen avulla että kasvullisesti sivurönsyjä muodostamalla. Ruijanesikko on hyönteis- ja ristipölytteinen distylisten kukkien vuoksi. Pölyttäjähyönteisiä ei tunneta. Ruijanesikko on taantunut voimakkaasti rantaniittyjen ruovikoituessa laidunnuksen ja niiton päätyttyä vesistöjen samanaikaisesti rehevöityessä, sekä rantojen rakentamisen vuoksi. Laji on nykyisin valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji, ja se on rauhoitettu vuonna Taantumisen vuoksi laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2001). Se kuuluu myös EU:n direktiivilajeihin. Ruijanesikko löytyi kukkivana linnustoselvityksen yhteydessä Kattilankallan laguunin pohjukasta, jossa havaittiin yhteensä 6 kukkivaa yksilöä. Laji kukki hyvin rehevän saraniityn reunamilla seuralaislajinaan mm. rantanätkelmä ja merisara. Perämerensilmäruoho (Euphrasia bottnica) Suomen vastuulaji Usein hankalasti määritettävä Perämeren silmäruoho ei ole uhanalainen laji ja lajia esiintyy edelleen melko laajasti Perämeren alueella. Laji voi olla hyvin hankalasti erotettavista muista silmäruoholajeista. Laji hyödyntää eroosiorantoja ja sopivia kasvupaikkoja syntyy lajille jatkuvasti aalto ja jääeroosion vaikutuksesta. Lajin määrittämiseen ja etsimiseen ei tässä selvityksessä keskitytty eikä vaikeasti määritettäviä silmäruohokasvustoja systemaattisesti määritetty. Laji määritettiin Luodeletolta ja Kattilankallalta, mutta todennäköisesti laji esiintyy useammalla kohteella. Ruijanesikko 13

14 7. Yhteenveto Tutkimusalueen saaret ja luodot ovat kasvillisuudeltaan hyvin homogeenisiä ja maapohjasta, joka vaihtelee hiekasta moreenin kautta louhikkoon, johtuen vallitseva luontotyyppi on luokiteltavissa joko moreeni/kivikko tai lohkareikko rannaksi tai vastaavasti sora /hiekkarannaksi. Rannan yläpuolella olevan usein tasaisen kasaantumisalueen kasvillisuus on usein nummimaista ja harjanteiden päällä voi olla pienialaisia dyynimuodostelmia. Alueen dyynit eivät ole tyypillisiä hienosta hiekasta koostuneita vaan aaltojen ja jään kasaamia karkeamman aineksen harjanteita, joiden välissä on paikoin myös hienompaa ainesta. Kasvilajistoon kuuluu kuitenkin dyynilajistoa, joista suola-arho on näyttävin ja paikoin myös peittävin laji. Myös rantavehnä sekä pohjanlahdenlauha kuuluvat hiekkaisten alueiden valtalajistoon. Puustoiset saaret ovat melko harvapuustoisia ja valtapuuna vuorottelevat hieskoivu, pihlaja ja mänty. Pensaskerroksen lajistoon kuuluu kataja, pihlaja, tuhkapaju, tuomi ja vain yhdellä saarella esiintyvä kurtturuusu. Puustoisten kohteiden aluskasvillisuus on hyvin niukkaa ja paikoin puiden alla on laajoja kasvittomia laikkuja. Lähes kaikki tutkimusalueen saaret ovat voimakkaan aalto ja jääeroosion muokkaamia eikä paksua orgaanista kerrosta ole syntynyt kuin vain muutamiin suojaisiin lahden poukamiin. Eroosio luo jatkuvasti uusia kasvupaikkoja yksivuotiselle lajistoille ja ympäristötekijänä se on tärkein alueiden kasvillisuuteen vaikuttava tekijä. Alueella tavataan ns. ruijanesikkoryhmän kasvilajeja joista merkittävin on Kattilankallalla esiintyvä EU:n luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluva ruijanesikko. Vihnesaravaltaista niittyä Väliletolla 14

15 8. Arvio tuulipuistohankkeen vaikutuksista alueen kasvillisuuteen ja vaateliaaseen putkilokasvilajistoon Suunnitellun tuulivoimalapuiston tuulimyllyt sijoitetaan kaikki merialueelle eikä yhtään yksikköä ole suunniteltu sijoitettaviksi luodoille tai edes karikoille. Sähkönsiirtolinjat tukiasemineen sekä kaikki muut mahdolliset puistoon liittyvät huoltorakennukset sijoitetaan mereen tai keinosaarille. Alueen luodoille tai saarille ei kohdistu hankkeen johdosta minkäänlaista maankäyttöä, joten hankkeella ei ole suoria kasvillisuuteen kohdistuvia vaikutuksia. Epäsuoria vaikutuksia, jotka saattaisivat teoriassa vaikuttaa saarten kasvillisuuteen ja kasvillisuuden dynamiikkaan tai sukkesioon ei hankkeella myöskään ole. Tuulivoimayksiköt on suunniteltu sijoitettavaksi laajalle alueelle hyvin harvaan, joten myllyt eivät vaikuta merkittävästi esim. alueen luontoarvoille merkittävän jääeroosion syntyyn. Hanke ei myöskään todennäköisesti muuta millään tavoin alueen tuuli- tai virtausolosuhteita, joten veden aiheuttama rantavyöhykkeeseen ja sitä kautta kasvillisuuteen vaikuttava eroosio ei tule muuttumaan nykytilanteeseen verrattuna. Rakennusaikainen mahdollinen lyhytaikainen vedensamentuminen ei todennäköisesti vaikuta rantavyöhykkeen kasvillisuuteen millään tavoin. Tuulipuiston rakentaminen ei myöskään lisää alueen saariin tai luotoihin kohdistuvaa virkistyskäyttöpainetta. Suolasara 15

16 9. Lähteet ja kirjallisuus Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Eurola, S. 1999: Kasvipeitteemme alueellisuus. Oulanka reports 22. Oulanka biological station. University of Oulu. Eurola, S., Huttunen, A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. Oulanka reports 14. Oulanka biological station. University of Oulu. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. Kalliola, R. 1973: Suomen kasvimaantiede. WSOY. Porvoo. Kekäläinen H., Keynäs K., Koskela K., von Numers M., Rinkineva-Kantola L. ym. (2008) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (toim. Raunio A., Schulman A. & Kontula T.) Osa 2. Luontotyyppien kuvaukset. 2 Itämeri ja rannikko. 2.2 Itämeren rantaluontotyypit ss Ohenoja, E. (toim) 1995: Pohjois-Suomen uhanalaisten kasvien ja sienien luettelot. OulunYliopiston kasvimuseo. Schulman A., Alanen A., Hæggström C.-A., Huhta A.-P., Jantunen J., ym. (2008) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (toim. Raunio A., Schulman A. & Kontula T.) Osa 2. Luontotyyppien kuvaukset. 7 Perinnebiotoopit. ss Rassi ym. (2001). Suomen lajien uhanalaisuus Uhanalaisten lajien II seurantaryhmä. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (toim.): Uhanalaiset kasvimme. Suomen ympäristökeskus ja Kirjayhtymä Oy, Helsinki Schulman A., Alanen A., Hæggström C.-A., Huhta A.-P., Jantunen J., ym. (2008) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (toim. Raunio A., Schulman A. & Kontula T.) Osa 2. Luontotyyppien kuvaukset. 7 Perinnebiotoopit. ss Toivonen, H. & Leivo, A. 1997: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A. No 14. Vantaa. Valtion ympäristöhallinto 2008a: Internet-sivut osoitteessa ja Hertta-tietokanta osoitteessa: https://wwws.ymparisto.fi Valtion ympäristöhallinto 2008b: Perämeren saaret. Natura Tietolomake. Ympäristöhallinnon Herttatietokanta (5/2008 alkaen OIVA-tietokanta). Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ohenoja E (toim.)1995: Pohjois-Suomen uhanalaisten kasvien ja sienien luettelot. Oulun yliopiston kasvimuseo. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (toim.): Uhanalaiset kasvimme. Suomen ympäristökeskus ja Kirjayhtymä Oy, Helsinki. 16

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@natans.net y= 1833650-6 Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja

Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja Toppilan kasvien historia eri vuosikymmenittäin Lassi Kalleinen, Ympit ja ympäristö -It Tuomas Kauppila, Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Lisätiedot

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 2003 Jyrki Matikainen Väskin saaren luontoarvojen perusselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Aineisto ja menetelmät...3 3. Saaren yleiskuvaus...4

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin 9M609212 12.1.2010 Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Kuva 9. Selvitysalueen kaakkoisosan kohteet. Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 19 5. Kirjallisuus

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muut arvokkaat luontokohteet

Muut arvokkaat luontokohteet Muut arvokkaat luontokohteet 5.14 Lanajoen-Sarkolanjoen alue Peruskarttalehti: 2123 02. Alueen luonnehdinta Sarkolan-Myllykylän Lanajoen-Sarkolanjoen alue muodostaa arvokkaan pohjois-eteläsuuntaisen vesistöalueen.

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

VANHANKAUPUNGINLAHDEN

VANHANKAUPUNGINLAHDEN RAPORTTI 19.12.2014 VANHANKAUPUNGINLAHDEN LINTUVESI NATURA 2000 ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015-2024 Rauno Yrjölä, Paula Salomäki, Teemu Virtanen, Paula Tuurnala, Miikka Friman Ympäristötutkimus

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo Kartat Maanmittauslaitos, käyttölupa nro PPOH/009/01 Kannen kuvat: 1. Kempele. Kokkokangas.

Lisätiedot

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52)

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52) koin heinänsiementä. Ajan mittaan kaistoille leviää rantatörmiltä luonnonkasvillisuutta. Rantapuustoa harvennetaan vaihtelevasti. Koska rantaraivauksia on suunniteltu myös Siikajoen vastarannalle, avautuu

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006 URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 00 Mikkelin kaupungin julkaisuja /00 ISBN ---- ISSN -0 Tilaukset Painopaikka Valokuva Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Jääkärinkatu, 000 Mikkeli

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

Harjumetsien paahdeympäristöt nykytila ja hoito

Harjumetsien paahdeympäristöt nykytila ja hoito SUOMEN YMPÄRISTÖ 25 2009 Harjumetsien paahdeympäristöt nykytila ja hoito LUONTO Sanna Kittamaa, Terhi Ryttäri, Terhi Ajosenpää, Kaisu Aapala, Erkki Hallman, Timo Lehesvirta ja Harri Tukia (toim.) Suomen

Lisätiedot