RAPORTTI 16X KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys"

Transkriptio

1 RAPORTTI 16X KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

2 Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS Maastotyön tulokset 2 4 LUONTOTYYPIT Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit Vesilain mukaiset luontotyypit Metsälain mukaiset luontotyypit 5 5 LAJIT Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativat lajit Erityisesti suojeltavat lajit Rauhoitetut lajit Uhanalaiset lajit Suomen vastuulajit Silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit 6 6 YHTEENVETO 6 7 KIRJALLISUUS 6 Liite 1 Liite 2 Kaava-alueen sijainti Selvityskohteiden (A-C) sijainti ja valokuvien ottosijainnit Pöyry Finland Oy Mika Welling, FM maastotyöt, raportointi Yhteystiedot: Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu KUOPIO

3 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT Kaava-alueelle tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotyö Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen tarkoituksena oli löytää kaava-alueella sijaitsevat metsälain (10 ), luonnonsuojelulain (29 ) ja vesilain (2:11 ) mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit sekä havainnoida kohteiden kasvillisuutta. Maastotöiden yhteydessä tehtiin samalla havaintoja liito-oravan potentiaalisista elinympäristöistä. Luontoselvityksen kasvillisuus- ja luontotyyppiosuudesta vastasi FM Mika Welling. Maastotöiden lisäksi selvityksessä käytettiin hyväksi kirjallisuusluettelossa mainittujen lähteiden lisäksi seuraavia aineistoja ja lähteitä: Ympäristöhallinnon OIVA-tietojärjestelmä 2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen uhanalaistiedot Maanmittauslaitos, kartta- ja ortokuva-aineisto ALUEEN YLEISKUVAUS Kaava-alue sijaitsee Kontiolahdella noin 15 km Joensuusta pohjoiseen (liite 1). Selvityskohteena oli noin 73 hehtaarin suuruinen alue Pohjois-Karjalan Prikaatin vieressä Höytiäisen kaakkoisrannalla (liite 2). Kaava-alue on pääosin kivennäismaata. Kaava-alueen länsiosa on omakotitalo-, rivitaloja kerrostaloasutusta sekä tiealueita. Höytiäisen ranta-alue on pääosin rakentamatonta noin 100 metrin leveydeltä. Rantaan sijoittuu kuitenkin kaksi veneenlaskupaikkaa ja venelaituria sekä näihin liittyviä varastorakennuksia. Kaava-alueen itäosa on muuta ympäristöä korkeampaa harjualuetta, jossa kulkee valaistu ulkoilureitti. Valtaosa kaavaalueesta on kasvupaikkatyypiltään kuivahkoa kangasta. Harjualue on valtaosaltaan tuoreen ja lehtomaisen kankaan mosaiikkia (Paikkatietoikkuna, MVMI-aineisto 2011). 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit Kaava-alueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita. Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisten kasvi- tai eläinlajien esiintymiä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus ). Kaava-alueelle sijoittuu Kontionniemen pohjavedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ( ). Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 kaava-alueelle sijoittuu geomorfologisesti arvokas harjualue (kuva 1). Alueelle ei sijoitu POSKI-luokiteltuja geologisia muodostumia (Antikainen ym. 2002).

4 2 Kuva 1. Kaava-alueelle sijoittuvat merkinnät Joensuun seudun yleiskaavassa P= palvelujen ja hallinnon alue tai kohde, V=virkistysalue, geo/har-3 = geomorfologisesti arvokas harjualue, me=melualue, pv2 = muu tärkeä pohjavesialue. 3 LUONTOSELVITYS 3.1 Maastotyön tulokset Kohdealue A Kaava-alueen rantavyöhyke on eteläosastaan heinävaltaista mäntykangasta, jossa puustona on harvakseltaan järeitä rantamäntyjä (kuva 2). Rannan lajistoa ovat metsälauha, puolukka, maitohorsma, kultapiisku ja mansikka. Rannan suunnassa kulkee ajoura veneenlaskupaikoille ja venelaitureille, joita kaavaalueella on kaksi. Näihin liittyy myös varastorakennukset. Rantapuusto on yleisesti järeää mäntyä ja koivua, jotka tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää maisemapuina (kuva 3). Rakennusten välinen rinne on kuivaa jäkäläpeitteistä kangasta, jonka puusto on pääaisassa nuorta lehtipuustoa (kuva 4). AO-merkinnällä osoitettu alue on samanlaista niukkalajistoista kuivahkoa rantaa (kuva 5). Rantavyöhykkeen pohjoisosassa on pumppuamon tontti, jonka eteläreuna on pusikkoista koivikkoa ja lepikkoa. Itse tontti on rakennettua aluetta (kuva 6). Alueelta A ei löydetty luontokohteita.

5 3 Kuva 2 ja 3. Vasemmalla rantavyöhykkeen eteläosaa, oikealla venelaiturin alueen järeää rantapuustoa. Kuva 4 ja 5. Vasemmalla rakennusten välistä kuivaa kangasta, oikealla rantavyöhykkeen pohjoisosaa kaavan AO-merkinnän alueelta. Kuva 6. Vasemmalla pumppuamon tontti. Kohdealue B Kaava-alueen keskiosa muodostuu rakennetusta ympäristöstä tieverkostoineen. Alueella on vanhoja kerros-, rivitalo- ja omakotitaloja, jotka muodostavat omia keskinäisiä kokonaisuuksiaan. Näiden väliset metsäalueet ovat käsiteltyjä varttuneita mäntykoivusekametsiä. Alueelta B ei löydetty luontokohteita.

6 4 Kuva 7 ja 8. Alueen B rakennettua ympäristöä. Kohdealue C Kohdealue C on merkitty kaavaluonnokseen virkistysalueena (VL). Alue on polveilevaa harjukangasta, jonka pohjoispäässä on vanha maa-ainesten ottoalue (kuva 9). Harjun metsätyyppi vaihtelee tuoreen ja lehtomaisen kankaan välillä. Alueen länsipäässä yleisimpänä lajistona ovat mm. mustikka, metsäkastikka, kurjenpolvi, metsätähti, lillukka, mansikka, oravanmarja ja kultapiisku. Pensaskerroksessa on yleisenä pihlajaa ja katajaa. Harjun puusto on kauttaaltaan uudistuskypsää mäntyä, aliskasvoksena on yleisesti harmaaleppää ja haapaa (kuva 10). Harjun keskivaiheilla metsät ovat varttuneita tuoreita kankaita. Lahopuustoa harjun metsissä on määrällisesti ja laadullisesti niukasti. Metsien rakenne on melko monotoninen ylispuumäntyineen ja lehtipuualiskasvuineen (kuva 11). Harjun itäosassa metsät vaihtelevat nuoresta uudistuskypsään männikköön, pääosa metsästä on varttunutta. Paikoin tuoreen kankaan seassa on myös kuivahkoa kangasta (kuva 12). Alueelta C ei löydetty luontokohteita. Kuva 9 ja 10. Vasemmalla harjun länsipään vanhaa maa-ainesten ottokuoppa, oikealla harjun päällysosan heinäistä mäntymetsää.

7 5 Kuva 11 ja 12. Vasemmalla kuntopolkua harjun keskiosissa, oikealla harjun itäpään metsää. 4 LUONTOTYYPIT 4.1 Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain (LSL 29 ) nojalla suojeltuja luontotyyppejä. 4.2 Vesilain mukaiset luontotyypit Selvitysalueella ei ole vesilain (2:11 ) mukaisiin vesiluonnon suojelutyyppeihin kuuluvia kohteita. 4.3 Metsälain mukaiset luontotyypit Selvitysalueella ei ole metsälain (10 ) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 5 LAJIT 5.1 Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativat lajit Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu luontodirektiivin liitteen IV(b) mukaisia lajeja. 5.2 Erityisesti suojeltavat lajit Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu erityisesti suojeltavia lajeja. 5.3 Rauhoitetut lajit Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu rauhoitettuja lajeja. 5.4 Uhanalaiset lajit Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu uhanalaisia lajeja.

8 5.5 Suomen vastuulajit Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu Suomen kansainvälisiä vastuulajeja Silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia lajeja. 6 YHTEENVETO Asemakaava-alue on laajalti jo aikaisemmin rakennettua ympäristöä. Alueen luonnontilaisinta osaa on harjualueella sijaitseva iso metsäalue, jossa kulkee valaistu kuntolatu. Metsäalue on tyypiltään uudistuskypsää mäntymetsää, jossa lahopuuston määrä ja laatu on niukkaa. Kaava-alueelta ei löydetty metsälain-, luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia luontokohteita. Alueella ei olemassa olevan tiedon mukaan ole uhanalaisia lajeja eikä niitä havaittu myöskään maastotyön yhteydessä. Osa kaava-alueesta sijoittuu maakuntakaavassa geomorfologisesti arvokkaaksi arvioidulle harjualueelle ja kaava-alue sijoittuu myös vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. 7 KIRJALLISUUS Antikainen Merja, Ari Lyytikäinen ja Jouni Pihlaja (2002). Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen, loppuraportti Joensuun seudulta. Alueelliset ympäristöjulkaisut, nro 259. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Eurola, S. 1999: Kasvipeitteemme alueellisuus. Oulanka reports 22. Oulanka biological station. University of Oulu. Eurola, S., Bendiksen, K. ja Rönkä, A. 1992: Suokasviopas. Oulanka reports 11. Oulanka biological station. University of Oulu. Eurola, S., Huttunen, A. ja Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. Oulanka reports 14. Oulanka biological station. University of Oulu. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. ja Uotila, P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. Laine, J. ja Vasander, H. 2005: Suotyypit ja niiden tunnistaminen. Metsäkustannus Oy. Hämeenlinna. Meriluoto, M. ja Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Tapio. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. Raunio, A., Schulman, A. ja Kontula, T. (toim.). 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. Osat 1 ja s.

9

10

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa

Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa PONSIVUOREN LUONTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa Sisällys Tekijät. 3 Johdanto. 4 Menetelmät 5 Liito-orava

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 11.05.2015 Kaavan nimi Oinila, Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006 URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 00 Mikkelin kaupungin julkaisuja /00 ISBN ---- ISSN -0 Tilaukset Painopaikka Valokuva Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Jääkärinkatu, 000 Mikkeli

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin 9M609212 12.1.2010 Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

Lisätiedot

SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos

SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos Korttelit 31-34 SEITAP OY 2012-2013 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 NUMMI-PUSULA SAUKKOLA Liite LESKELÄNTIEN YMPÄRISTÖ MÄNTSÄLÄNMETSÄ LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 Leskeläntietä selvitysalueen itäosassa. 1. JOHDANTO Alkuperäiseen

Lisätiedot