Suomen Luontotieto Oy. Nousiaisten keskustan ja. perusselvitys Suomen Luontotieto Oy 4/2014 Jyrki Matikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Luontotieto Oy. Nousiaisten keskustan ja. perusselvitys 2013. Suomen Luontotieto Oy 4/2014 Jyrki Matikainen"

Transkriptio

1 Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2013 Peurankello kuuluu alueen kulttuurilajistoon Suomen Luontotieto Oy 4/2014 Jyrki Matikainen

2 Sisältö 1. Johdanto Aineisto ja menetelmät Tulokset Alueen luontotyypit Alueen yleiskuvaus Liito-oravaselvitys Johdanto Käytetty menetelmä Tulokset Pesimälinnustoselvitys Alueella pesivät /havaitut... Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) liitteen I pesimälajit Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa.. uhanalaisluokituksessa... (Rassi ym. 2010) mainitut lintulajit Viitasammakkoselvitys ja lajin ekologian... yleispiirteet Tulokset Yhteenveto Lähteet ja kirjallisuus Karttaliite

3 1. Johdanto Nousiaisten kunta tilasi keväällä 2013 Suomen Luontotieto Oy:ltä Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun alueen osayleiskaavan luontoarvojen perusselvityksen. Osayleiskaava-alue sijaitsee Nousiaisten kunnan Nummen ja Koljolan taajamien alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään alueen maankäytön suunnittelun taustaaineistona. Tehtävän yhteyshenkilönä on kaavaa laativassa Airix Ympäristö Oy:ssä toiminut Jukka Liikari ja Sanukka Lehtiö sekä Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen (ent.oja). 2. Aineisto ja menetelmät Osayleiskaava-alueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29 ), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10 ) ja Vesilain suojelemat pienvesikohteet (Vesilaki 1961/264, 15a ja 17a ). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Luontotyyppejä haettiin koko osayleiskaava-alueelta systemaattisesti. Myös jo suojellut alueet inventoitiin. Talojen pihapiirit jätettiin luontoselvityksen ulkopuolelle. Santamalan alueen asemakaava-alueet jätettiin selvityksen ulkopuolelle, koska näiltä alueilta on olemassa asemakaavoitusta varten tehdyt uudet luontoselvitykset ja alue on myös tiheään rakennettu. Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin välisenä aikana. Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen uhanalaisen tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi. Selvityksessä alueelta etsittiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää käyttäen kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) mainittuja lintulajeja sekä EU:n Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja. Linnustoselvitys aloitettiin ja sitä jatkettiin kesäkuun loppuun asti. Alueen laajuuden vuoksi linnustoselvitys keskitettiin kohteille, jossa vanhan tiedon tai maastokartta-aineiston perusteella olisi saattanut olla uhanalaista tai vaateliasta lintulajistoa. Alueen perinnebiotooppeja hoidetaan mm. laiduntamalla. Kuva Pyykosken niityltä 3

4 Alueelle tehtiin myös jätöshavaintoihin perustuva liito-oravaselvitys, joka samoin kuin pesimälinnustoselvitys, kohdistettiin niille kohteille, josta on aiemmin tehty liito-oravahavaintoja sekä maastokäynneillä ympäristönsä perusteella potentiaalisille kohteille. Alueen viitasammakot selvitettiin kutuaikaisella ääntelyhavainnoinnilla, joka kohdistui kaikkiin alueen vesikohteisiin, metsäojia lukuun ottamatta (kts. viitasammakko-osio). Maastotöistä vastasivat FM, biologi Jyrki Matikainen ja Satu Oja Suomen Luontotieto Oy:stä. Raportin taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa. Suunnittelualueelta on tehty aiemmin yksittäisiä asemakaavatason selvityksiä ja aluetta on inventoitu laajempien selvitysten yhteydessä (mm. kallioalueselvitys sekä perinnemaisemaselvitys). 3. Tulokset 3.1 Alueen luontotyypit Osayleiskaava-alue sijaitsee kasvimaantieteellisesti hemiboreaalisen vyöhykkeen reunamilla. Tälle vyöhykkeelle ovat tyypillisiä jalopuu ja pähkinälehdot. Sekä tammea (Quercus robur) että pähkinää (Corylus avellana) kasvaa osayleiskaava-alueella. Alueella on yksi Luonnonsuojelulailla rauhoitettu kohde, jossa on kasvaa pähkinää eli Linnamäen luonnonsuojelualue. Toinen pähkinäesiintymä on Alakylän Rauvolan alueella, mutta täällä pähkinäpensaita kasvaa talojen pihapiireissä. Tammea ja metsälehmusta (Tilia cordata) kasvaa osayleiskaava-alueella yksittäispuina. Vaahtera (Acer platanoides) on alueella todennäköisesti kokonaan kulttuurikarkulainen. Alueella on kaksi perinteiseen maankäyttöön liittyvää katajaketokohdetta, jotka täyttävät luontotyyppi kriteerit katajaketo-luontotyypin osalta. Näistä Luhdanojan haka on tyypillinen laidunnuksen seurauksena syntynyt katajaketo ja Kalmomäki vanhaan asutukseen liittyvä perinnebiotooppi. Muita Luonnonsuojelulain luontotyyppejä ei osayleiskaava-alueella esiinny. Mäkitervakkoa kasvaa mm. Kalmomäessä 4

5 Alueen Metsälain 10 mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt ovat avokallioalueita ja jyrkänteitä. Puuttomia pikkusoita ei alueella ole ja lehtokohteet rajoittuvat Hirvijokivarren jokiahteisiin. Pienialaisia lehdoiksi luokiteltavia kohteita on lähinnä Pyykosken alueella. Edustava Haverin lehtoalue jää osayleiskaava-alueen ulkopuolelle. 3.2 Alueen yleiskuvaus Koska osayleiskaava-alue on hyvin laaja, se jaettiin viiteen eri osaan kuvauksen helpottamiseksi. Osa-alueiden kuvauksessa selvitetään alueiden merkittävimmät luontoarvot ja mahdolliset luonnontilaiset kohteet. Osa selvityksessä mainituista arvokkaista luontokohteista on kuvattu tarkemmin Nousiaisten arvokkaat luontokohteet raportissa (Suomen Luontotieto Oy 2003). Osa-alue 1 Valtatie 8 Osa-alue käsittää valtatie 8 varren Kaitaraisten risteyksestä Mynämäen rajalla. Osa-alueen metsäkuviot ovat pääosin mäntyvaltaisia kankaita, jotka suurimmaksi osaksi ovat avohakkuualuetta tai nuorta taimikkoa. Varttuneita metsäkuvioita on alueella niukasti. Kaava-alueen raja sivuaa Kurjenmäen vanhaa liito-oravan elinpiiriä, joka on kuitenkin ollut asumattomana jo useita vuosia. Osa aiemmasta elinpiiristä on nykyisin avohakkuualuetta. Kokonaisuutena osa-alueen luontoarvot ovat vähäiset. Osa-alueen luontoarvot on tutkittu valtatie 8:n perusparannus hankkeeseen liittyvän luontoselvityksen yhteydessä vuonna 2004 (Jaakko Pöyry Infra 2004) Osa-alue 2 Valtatien länsipuoli Kaitaraisten eteläpuolelta Osa-alue on suurimmaksi osaksi peltoa. Ainoastaan valtatien varressa on hieman suurempi mäntyvaltainen metsäkuvio. Hannankallion alue on kallioista ja melko harvapuustoista mäntykangasta. Osa-alue käsittää myös pienen kaistaleen Laihoisten metsäalueesta, joka kui- Fatioja on maisemallisesti merkittävä kohde 5

6 tenkin on suurimmaksi osaksi rakennettua talojen pihapiiriä. Osa-alueen läpi kulkee maisemallisesti merkittävä Fatijoki, jolla on myös linnustoon liittyviä arvoja. Erityisesti tien numero 1912 pohjoispuolella Jokivarressa on tuomista (Prunus padus) ja pajuista (Salix sp) koostuva tiheä pensaikkoreunus, jonka pesimälinnustoon kuuluu mmm. satakieli ja muita yölaulajia. Pensaikkoalueella on joinain vuosina pesinyt myös sarvipöllö. Fatiojan erikoisuus on lähde, joka sijaitsee ojan pohjalla. Savipeitteen alla on hiekkainen harju, josta purkautuu pohjavettä suoraan jokiveteen. Lähteen sijainti on helppo todeta vähävetisenä kautena, jolloin kirkas pohjavesi ei sekoitu pintaveteen. Nousiaisten aseman ympäristössä on metsäsaarekkeella liito-oravan elinpiiri, joka on ollut jo pitkään tunnettu. Aseman ympäristössä junaradan varren kulttuurikasvilajistoon kuuluu mm. peurankello (Campanula glomerata) ja ketomaruna (Artemisia campestris). Osa-alue 3 Nummen taajama-santamala Nummen taajama-alue, samoin kuin läheiset Rästäsmäen ja Santamalan alueet, ovat tiiviisti rakennettuja ja alueen luontoarvot ovat vähäiset Rästäsmäen asuinalueen ja Santamalan alueen jää kuusivaltainen metsäalue, joka pohjoisosiltaan on avohakkuualuetta. Myös Karhunperkon alueella on tehty laajoja hakkuita. Alueella on useita kalliomuodostelmia, joista näyttävin on Miekkavuori. Miekkavuoren alueella oli aiemmin liito-oravan elinpiiri ulkoilureitin varrella. Elinpiirillä on tehty harvennushakkuita eikä lajia ole havaittu alueella ainakaan viiteen vuoteen. Valtaosa osa-alueesta on tutkittu eri asemakaava selvitysten yhteydessä (lähdeluettelo). Alueen pohjoisosassa on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Linnamäen luonnonsuojelualue. Melko jyrkkärinteistä mäkialuetta kiertää sekametsäreunus, jossa puusto on osin vanhaa. Alueen lounaisreunalla on pähkinäesiintymä, jota on raivattu viime vuosina esiin puuston seasta. Mäkialueella on liito-oravan elinpiiri. Lajin pesäkolo sijaitsee haavassa mäen pohjoisreunalla. Osa-alueella on luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu suuri siirtolohkare, jota kutsutaan Santamalan Emovahaksi. Kiven ympärysmitta on 53 m ja sen korkeus on 13 metriä. Kivi sijaitsee Vahtoon johtavan paikallistien varrella Linnamäellä on liito-oravan elinpiiri 6

7 Osa-alue 4 Vuorenpää Vuorenpään ja Alakylän välinen alue on melko yhtenäistä metsäaluetta. Erityisesti alueen itäosassa on useita laajoja varttuneen metsän kuvioita mm. Tevavuoren alueella. Alueen länsiosassa on tehty laajoja hakkuita ja alueen metsäkuviot ovat nuoria. Osa-alue on osayleiskaava-alueen rauhallisinta aluetta ja alueella liikkuu säännöllisesti esim. ilveksiä ja hirviä. Osaalueella on useita paikallisesti merkittäviä luontokohteita. Uunisvuoren alueella on asuttu liito-oravan elinpiiri (kts liito-oravaosio) Maskun kunnan kanssa yhteinen Kiuksvuori on kallioalueselvityksessä arvioitu arvoluokkaan 5 kuuluvaksi (Heikkinen ym. 1995). Luontoarvoiltaan Kiuksvuori on melko tavanomainen lounaissuomalainen kallioalue. Mäen lakialueella on muutamia kallioketoja, joiden lajistoon kuuluu mm. kalliokohokki (Silene rupestris) ja kalliohatikka (Spergula morisonii). Alueella on muutamia jyrkänteitä ja mäen lakialue, jotka ovat Metsälain 10 määrittelemiä erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Nämä kohteet tulee jättää metsänkäsittelytoimenpiteiden ulkopuolelle. Maskun puolella Kiuksvuoren alueella on kaksi asuttua lito-oravan elinpiiriä. Toinen elinpiiri sijoittuu mäen etelärinteelle. Osa-alueella on myös geologisesti merkittävä Uunisvuoren luola. Luola sijaitsee Uunisvuoren itäreunalla. Luolaa on tutkittu viime vuosina mm. arkeologien toimesta. Luolan luontoarvoihin kuuluu siellä kasvava harvinainen aarnisammal (Schistostega pennata). Osa-alue 5 Koljola-Alakylä Koljolan kylän alueen peltojen rajaamat kumpareet ovat tiheään rakennettuja. Alueen poikki virtaava Hirvijoki, sekä Nousiaisten kirkon ympäristö ovat kulttuuriympäristöä, jolla on myös huomattavia luonto-arvoja. Alueen kasvilajistoon kuluu lukuisia vanhaan asutukseen liittyviä putkilokasvilajeja, kuten ahdekaura (Avenula pratensis) ja sikoangervo (Filipendula vulgaris) sekä ajoittain hautausmaan ympäristössä esiintyvä hullukaali (Hyoscyamus niger). Pyykosken eli Kirkonkosken jokivarsiniityt ovat reheviä niittyjä ja niitä hoidetaan laiduntamalla. Jokivarressa on myös linnustollisesti arvokkaita tuomi-harmaaleppäkasvustoja ja alueella pesii säännöllisesti mm. satakieli ja punavarpunen. Kesällä 2013 alueella oli viitasirk- Kirkon eli Pyykosken niitty 7

8 kalintureviiri. Myös ruisrääkkä kuuluu niityn pesimälinnustoon. Kirkonkosken koskialueella tavataan nahkiaisen toukkia eli likomatoja ja myös meritaimen nousee koskeen. Alueen lepakkolajistoon kuuluu vesisiippa pohjanlepakko, isoviiksi/viiksisiippa sekä korvayökkö. Luhdanojan haka Luonnonsuojelulain 29 mukainen suojeltava luontotyyppi (katajaketo) Hirvijoen kaakkoispuolella Alakylässä sijaitseva Luhdanojan haka täyttänee Luonnonsuojelulain määritelmän suojeltavasta katajaketo luontotyypistä. Alue rajautuu itäosiltaan peltoon ja muilta osiltaan metsään. Aluetta on raivattu vuoden 2003 tehdyn selvityksen (Nousiaisten arvokkaat luontokohteet) jälkeen ja alueen kedot ovat avautuneet. Alueella on runsaasti näyttäviä katajia (Juniperus communis) ja ketolajisto on monilajinen. Ketolajistoon kuuluu mm. sikoangervo, mäkitervakko (Lychnis viscaria), ketoneilikka (Dianthus deltoides), ahdekaunokki (Centaurea jacea) sekä mäkikaura (Avenula pubescens). Koko selvityksen ainoa pikkulepinkäinen havaittiin alueella. Pinta-alaltaan kohde on noin 1.8 ha ja se on yksityisomistuksessa. Kalmomäki (Alakylän katajaketo) Luonnonsuojelulain 29 mukainen suojeltava luontotyyppi (katajaketo) Kalmomäeksi kutsuttu alue on pieni peltosaareke, jonka eteläreunalla on louhikkoinen niittyja ketoalue. Rinteen yläosa on puustoinen ja siellä kasvaa mäntyä ja rauduskoivua. Rinteen keskiosassa on tiheää tuomi-kataja pensaikkoa. Alueen pensaskerroksen lajistoon kuluu myös niukkana kasvava pähkinäpensas (Corylus avellana), lehtokuusama (Lonicera xylosteum) sekä kapealehtipaju (Salix rosmarinifolia). Eteläosan paahderinteen kasvillisuus on sikoangervon ja mäkitervakon dominoimaa kuivaa pienruohoniittyä. Alueella kasvaa useita arkeofyyttejä eli muinaistulokkaita. Näistä mainittakoon heinäratamo (Plantago lanceolata), nuokkukohokki (Silene nutans), hakarasara (Carex spicata), mäkikaura ja ahdekaura. Muista lajeista alueella esiintyy mm. ketoneilikka, ketopiippo (Luzula campestris), mäkivirvilä (Vicia tetrasperma) sekä Nousiaisissa harvinainen ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia). 3.3 Liito-oravaselvitys Johdanto Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana Käytetty menetelmä Osayleiskaava-alueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujäl- 8

9 kiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. Jätöshavaintoselvitys tehtiin välisenä aikana Tulokset Alueelta löytyi kolme asuttua liito-oravan elinpiiriä. Tämän lisäksi Santamalan pohjoispuolelta löytyi hakkuuaukean reunamilta säästöpuuksi jätetyn raidan juurelta muutamia jätöksiä, jotka kuitenkin tulkittiin läpikulkeneen yksilön jättämiksi. Havaintopaikan lähistöllä ei ole lajille sopivaa elinympäristöä. Elinpiirien sijainti on esitetty osa-alue karttojen yhteydessä. Osayleiskaava-alueella on viimeisen kymmenen vuoden aikana hakattu runsaasti varttuneita kuusimetsiä, joiden seassa on usein kasvanut haapaa. Liito-oravalle elinympäristöksi sopivien metsäkuvioiden määrä alueella on siten merkittävästi vähentynyt. Valtatie 8 perusparannustöiden suunnittelun yhteydessä löytynyt Kurjenmäen elinpiiri on ollut tyhjä jo vuosikausia ja tälläkin kohteella on tehty hakkuita. Rästäsmäen pohjoispuolella sijainnut Miekkavuoren elinpiiri on myös autioitunut, vaikka täällä elinpiiri on säilynyt koskemattomana. Saman metsäalueen muissa osissa on kuitenkin tehty laajoja hakkuita ja alueen itäpäässä on tiheästi rakennettu Santamalan asuinalue. Hirvijokivarressa sijainnut elinpiiri Koljolan kylän itäpuolella on hävinnyt rakentamisen vuoksi. Asutuksi todetut liito-oravan elinpiirit 1.Linnamäen luonnonsuojelualueen elinpiiri Linnamäen luonnonsuojelulailla suojellun mäen alueella on liito-oravan elinpiiri, joka ulottuu myös suojellun alueen ulkopuolelle. Mäen pohjoisella rinnealueella on kolopuuhaapa, jossa laji on pesinyt useana vuonna aina 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Laji pesi kohteella myös kesällä Elinpiiriltä on metsäinen yhteys etelänsuuntaan ja myös lännen suuntaan. Lännen suuntaan liikuttaessa on liito-oravien ylitettävä valtatie 8. Ylityspaikka on nykyään ainoa metsäinen yhteys valtatien yli Nousiaisten kohdalla Liito-orava 9

10 2. Uunisvuoren pohjoispuoleinen elinpiiri Uunisvuoren koillispuolella on laaja ja epäselvärajainen pellon ja metsäautotien varteen sijoittuva liito-oravan elinpiiri. Elinpiiri ei ole aiemmin tunnettu. Lajin jätöksiä löytyi laajalta alueelta, mutta pesäkoloa ei kyetty paikallistamaan. Alueella on useita erillisiä haapakasvustoja sekä myös kolopuita. Jätösten runsaan määrän perusteella liito-oravat) on liikkunut alueella pitkään. Pesäpaikan sijaintia ei ollut jätöshavaintojen perusteella mahdollista selvittää varmasti. Alueen eteläpuolella, Maskun kunnan alueella on kaksi asuttua liito-oravan elinpiiriä ja nyt havaittu elinpiiri sijaitsee lähellä näitä. 3. Nousiaisten aseman elinpiiri Nousiaisten vanhan aseman pihalla ja viereisellä mäkialueella on useana vuonna ollut liitooravan elinpiiri. Laji on pesinyt aiemmin mm. lähitalojen linnunpöntöissä. Keväällä 2013 lajin jätöksiä löytyi aseman viereisten suurten koivujen alta sekä mäkialueen pohjoisreunasta. Elinpiiriä on heikentänyt alueen länsipuolella tehdyt hakkuut. Elinpiiri havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 (Nousiaisten arvokkaat luontokohteet). Liito-oravan elinpiiriä Nousiaisten asemalla 10

11 3.4 Pesimälinnustoselvitys Alueen pesimälinnustosta selvitettiin Lintudirektiiviin liitteen I pesimälajit sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainitut lintulajit. Pesimälinnustoselvityksen tuloksiin otettiin mukaan muiden selvitysten yhteydessä tehdyt havainnot, mikäli havainto viittasi paikalla pesineeseen lintuun. Direktiivilajit sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainitut pesimälaji havainnot on esitetty karttaliitteissä. Alueen laajuuden vuoksi pesimälinnustoselvitys keskitettiin jo tunnettuihin kohteisiin tai alueisiin, jotka maastokartan perusteella saattaisivat olla uhanalaisen tai vaateliaan lajiston pesimäympäristöjä Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) liitteen I pesimälajit Ruisrääkkä (Crex crex) 2 koirasta Kirkonkosken niityllä havaittiin inventoinnissa samanaikaisesti 2 ääntelevää ruisrääkkää. Laidunalueella sijainneet reviirit ovat olleet useana vuonna asuttuja. Ruisrääkkä viihtyy mieluiten ojittamattomilla nurmea kasvavilla pelloilla tai reheväkasvuisilla laidunalueilla. Samanaikaisesti ruisrääkkien kanssa alueella oli äänessä vähälukuinen viitasirkkalintu. Teeri (Tetrao tetrix) 1 pari Selvityksen ainoa teerihavainto tehtiin Uunisvuoren lähellä, jossa nähtiin liito-oravaselvityksen yhteydessä naaraslintu. Laji on nykyisin hyvin vähälukuinen Nousiaisten taajamien läheisyydessä. Vuorenpään-Alakylän välisellä metsäalueella teeriä todennäköisesti on kuitenkin havaittua enemmän. Pyy (Bonasa bonasa) n. n.5 paria Pyitä havaittiin erityisesti Tevavuoren Uunisvuoren ympäristössä, missä pareja havaittiin kolme. Lähellä Vuorenpään asuinaluetta havaittiin lisäksi yksi aikuinen lintu samoin kuin alueen pohjoisosassa Kurjenmäen alueella. Laji suosii kosteapohjaisia kuusikoita, joissa aluspuustoon kuuluu lehtipuita ja erityisesti harmaaleppää. Osayleiskaava-alueella tämän tyyppistä ympäristöä on niukasti. Harmaapäätikka havaittiin Vuorenpään itäpuolella 11

12 Harmaapäätikka (Picus canus) 2 paria Selvityksessä havaittiin ääntelevä harmaapäätikka Santamalan alueella jo maaliskuussa. Laji saattoi olla vielä talvialueella, mutta se tulkittiin kuitenkin alueella pesiväksi. Varma pesimähavainto lajista tehtiin Kiuksvuoren alueella lähellä Maskun rajaa, jossa kesäkuussa havaittiin maastopoikue. Laji on vähälukuinen, mutta säännöllinen pesimälintu osayleiskaava-alueella. Laji on aiemmin pesinyt mm. Linnamäen luonnonsuojelualueella. Palokärki (Dryocopus martius) n. 4 paria Aikuisia palokärkiä havaittiin useaan otteeseen eri puolilla tutkimusaluetta, mutta pesä- tai poikuehavaintoja ei lajista tehty. Palokärjen reviiri on usean neliökilometrin laajuinen ja lajin ruokailulennot voivat ulottua kilometrienkin päähän pesältä. Lajin ruokailujälkiä näkyi alueen lahopuissa runsaasti ja myös lajin vanhoja pesäkoloja löytyi alueelta. Laji on säännöllinen pesimälintu osayleiskaava-alueella. Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 1 pari Osayleiskaavan ainoa pikkulepinkäishavainto koski kesäkuun alussa havaittua koiraslintua Luhdanojan haka-alueella. Alueella käytiin heinäkuun alussa, mutta mitään merkkejä lajin pesinnästä ei todettu. Laji on nykyään hyvin vähälukuinen Nousiaisten alueella. Peltosirkku (Emberiza hortulana) 1 pari Selvityksen ainoa peltosirkkuhavainto tehtiin Fatiojan varrella lähellä Nousiaisten asemaa. Alueella havaittiin laulava koiras Muita havaintoja ei lajista tehty. Laji on hävinnyt mm. Koljolan peltoaukeilta kokonaan. Nuori pikkulepinkäinen 12

13 3.4.2 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) mainitut lintulajit Teeri (Tetrao tetrix) 3-4 paria. kts (NT= silmälläpidettävä) Rantasipi (Actitis hypoleucos) 1 pari (NT= silmälläpidettävä) Varoitteleva rantasipi havaittiin Pyykosken rantakivikossa ja jokivarressa oli rantasipipoikue. Laji pesii säännöllisesti Hirvijokivarressa, mutta Pyykosken alueella vain satunnaisesti. Lajin pesimäpaikka voi sijaita kaukanakin vesistöstä, mutta poikaset tuodaan heti kuoriutumisen jälkeen vesiympäristöön. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) 1 pari (NT= silmälläpidettävä) Sirittäjiä ei etsitty alueelta systemaattisesti ja ainoa lajista tehty havainto tehtiin laulavasta koiraslinnusta Tevavuoren lähistöllä. Alueella on niukasti lajin suosimaa elinympäristöä. Kivitasku (Oenanthe oenanthe) 2 paria (NT= silmälläpidettävä) Alueella havaittiin kaksi pesivää kivitaskua, joista toinen pesi lähellä Nousiaisten asemaa sijaitsevan viljavaraston rakenteissa ja toinen Nousiaisten pappilan pihapiirissä vinttisillan kiviperustuksen rakosessa. Laji on nykyisin hyvin vähälukuinen pesimälintu alueella. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 4 paria (NT= silmälläpidettävä) Punavarpusia havaittiin alueella vain Pyykosken alapuolisella jokialueella. Jokivarren pensaikkoalueella kuultiin yhteensä 4 koiraan laulua. Lajille soveliasta pesimäympäristöä on niukasti muualla osayleiskaava-alueella. Peltosirkku (Emberiza hortulana) 1 pari (EN= erittäin uhanalainen) kts Viitasammakkoselvitys ja lajin ekologian yleispiirteet Tuntomerkit Viitasammakko (Rana arvalis) on pienikokoinen, suurimmillaankin vain noin 5 cm mittainen teräväkuonoinen sammakko. Täysikasvuinen viitasammakko on tavallisesti noin 2 cm tavallista sammakkoa (Rana temporaria) lyhyempi. Lajin varmimmat tunnusmerkit ovat kuitenkin takajalassa. Viitasammakon räpylän ulkopuolelle jää 2,5-3 varvasluuta, kun sammakolla enintään 2. Jalkapohjan sisäsyrjän metatarsaalikyhmy on kova ja kookas, vähintään puolet sisimmän varpaan pituudesta; sammakolla tämä kyhmy on pehmeä ja pyöreä ja alle kolmannes varpaan pituudesta. Selkäpuoli on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan tummien laikkujen kirjailema; vatsapuoli on lähes yksivärisen valkea. Selän sivuilla kulkevat ihopoimut ovat vaaleat. Keskiselässä saattaa olla vaalea pitkittäisjuova. Parhaimpiin lajituntomerkkeihin kuuluu kutuaikana koiraiden ääntely, joka muistuttaa uppoavan pullon pulputusta ja on verraten hidas voup, voup, voup... Kuoron ääni muistuttaa kaukaa erehdyttävästi teeren soidinääntä. Levinneisyys Viitasammakko on Itämerenalueen ja Venäjän pohjoisempien osien laji. Euroopassa eteläisimmät esiintymisalueet ovat Ranskan luoteisosissa ja Alppien pohjoispuolella. Idässä levinneisyys jatkuu aina Siperiaan saakka. Suomessa pohjoisimmat havainnot ovat Napapiirin pohjoispuolelta. Pohjoisessa viitasammakko on kuitenkin eteläosia harvalukuisempi, kun taas Keski-Suomessa se on paikoin jopa sammakkoa runsaslukuisempi. Erityisen runsas se on Pohjanlahden maannousemarannikon merenlahdilla. 13

14 Elintavat Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen, hitaasti liikkuva saalistaja, mutta voi kostealla säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan päiväaktiivisia. Viitasammakot ovat tavallisesti hidasliikkeisiä ja liikkuvat varsin pienellä alueella. Keväällä ne viihtyvät kutuvesissään, ja kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä ainoastaan muutaman metrin säteellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa sammakko palata samalle paikalle seuraavinakin vuosina. Talvehtiminen Etelä-Suomessa viitasammakko hakeutuu horrokseen syys-lokakuussa ja herää huhtikuun tienoilla. Pohjoisempana horrosaika on pidempi. Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa, että murtovedessä. Viitasammakko suosii talvehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä, mutta voi talvehtia myös lähteissä ja pienissä lampareissa. Lajin uhanalaisuus Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. (Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä). Laji ei Suomessa kuitenkaan ole uhanalainen, vaikkakin erityisesti monet pienten kosteikoiden esiintymät ovat hävinneet mm. rakentamisen ja metsäojitusten vuoksi. Paikoin myös turvetuotanto on hävittänyt suuria viitasammakkopopulaatioita. Suoesiintymien nykytilasta on niukasti tietoa, sillä lajin levinneisyyttä ei Suomessa ole kunnolla systemaattisesti selvitetty Tulokset Alueelta tarkastettiin viitasammakon kutuaikana yhteensä kuusi lamparetta sekä Hirvijoen Pyykosken suvantoalue, jossa kaksi joesta erottunutta pientä lamparetta. Vaikka osa lammikoista oli ympäristönsä puolesta lajille sopivaa kutualuetta, ei viitasammakoita osayleiskaavaalueella havaittu. Laji on havaittu Pyykosken alueella 2000-luvun alkupuolella (Nousiaisten arvokkaat luontokohteet). Nousiaisten kunnan alueella laji esiintyy mm. Ojankulman alueella sekä Paistanojan tulvajärvellä. 14

15 4. Yhteenveto Nyt inventoidulla osayleiskaava-alueella on kaksi katajaketo-luontotyypin määritelmän täyttävää Luonnonsuojelulain 29 mukaista luontotyyppiä. Näistä Luhdanojan hakaa on hoidettu raivaamalla ja Kalmomäen alue on luontaisesti hyvin karua paahderinnettä. Alueella on myös pähkinälehto-luontotyyppi, mutta se sijaitsee jo Luonnonsuojelulailla rauhoitetulla Linnamäen alueella. Jalopuulehto luontotyyppi määritelmän mukaisia kohteita ei alueella ole, mutta yksittäisiä tammia ja metsälehmuksia alueella kasvaa. Metsälain 10 mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä on alueen mäkialueilla, joissa on avokallioita sekä jyrkänteitä. Lehtokohteita alueella esiintyy vain Hirvijokivarressa. Vanhojen metsien kuvioita ei alueella ole, mutta varttuneita metsäkuvioita on alueella Kiuksvuoren ja Tevavuoren ympäristössä. Vesilain (Vesilaki 1961/264, 15a ja 17a ) suojelemia kohteita kuten luonnontilaisia puroja ei alueella ole ja luonnontilaiset lähteet puuttuvat alueelta kokonaan. Kaikki tarkistetut lähdekohteet on muokattu ja osa maastokarttaan merkityistä kohteista on nykyisin kaivoina tai hävinnyt kokonaan. Alueella on kohtalainen liito-oravakanta, joka kuitenkin on kärsinyt hakkuista ja osa aiemmin tunnetuista elinpiireistä on hävinnyt. Alueella ei havaittu viitasammakoita ja lajille sopivia kutulammikoita on alueella niukasti. Alueella havaittiin pesimäaikaan 7 Lintudirektiivin liitteen I lintulajia (ruisrääkkä, teeri, pyy, palokärki, harmaapäätikka, pikkulepinkäinen ja peltosirkku) ja näiden lisäksi kolme kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2010) mainittua lajia (rantasipi, sirittäjä ja kivitasku). Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella pesinee lisäksi melko säännöllisesti varpuspöllö ja runsaina myyrävuosina mahdollisesti myös helmipöllö. Rantasipi havaittiin Pyykoskella 15

16 5. Lähteet ja kirjallisuus Finnlund, M; Havaintoja liito-oravan kiimaleikeistä. Siipipeili 6 (1): Hanski Ilpo K,1998: Home ranges and habitat use in the declining flying squirrel, Pteromys volans, in managed forests. Wildlife biology 4: Hanski Ilpo K, 2001: Liito-oravan biologia ja suojelu Suomessa s 13. Suomen ympäristö 459. Heikkinen, R., Husa, J Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä. Vesi - ja ympäristöhallituksen julkaisuja. Sarja A s. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P. 1998: Retkeilykasvio- Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. Koskimies, P. & Väisänen, R.A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet (2. painos). Helsingin yliopiston eläinmuseo, Helsinki. Lappalainen, M. 2002: Lepakot. Salaperäiset nahkasiivet. Tammi Lehtomaa, Leena 2000:Varsinais-Suomen perinnemaisemat. Lounais-Suomen ympäristökeskus. 429 Meriluoto, M. & Soininen, T. (1998). Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti Kustannus & Tapio. 192 s. Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005:Suuri Pohjolan kasvio Matikainen Jyrki 2003: Nousiaisten arvokkaat luontokohteet. Suomen Luontotieto Oy. 84 s + karttaliitteet. Matikainen Jyrki 2004 : Santamalan asemakaava-alueen luontoselvitys. Suomen Luontotieto Oy 2004 Oja Jyrki &, Oja Satu 2006: Santamalan kaava-alueen laajennusosan luontoselvitys. Suomen Luontotieto Oy Oja Jyrki & Oja Satu 2011: Nousiaisten Karhunperkon kaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy raportti 2/2011. Pääkkönen, P. & Alanen, A. 2000: Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohje: Suomen ympäristökeskus, Helsinki 128 s. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus Ryttäri, T. & Kettunen, T. 1997: Uhanalaiset kasvimme. Suomen Ympäristökeskus. Kirjayhtymä Oy. Helsinki. Ryttäri,T, Kalliovirta. M, & Lampinen.R (toim). Suomen uhanalaiset kasvit. Tammi, Helsinki Silkkilä, O. & Koskinen, A Lounais-Suomen kulttuurikasvistoa. Serioffset VT8 YVA / Luontoselvitys. Jaakko Pöyry Infra s. Ympäristöministeriö 2007a: Suomessa tavattavat lintudirektiivin I liitteen lajit. Ympäristöministeriö 2007b: Suomen kansainväliset vastuulajit. Ympäristöministeriö 2007c: Suomen kansainväliset vastuulajit, linnut. 16

17 6. Karttaliite 17

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys 2011 Alueella on yksi asuttu liito-oravan elinpiiri Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010 Tuoksusimaketta kasvaa alueen kallioilla Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013

Suomen Luontotieto Oy. Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013 Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013 Pohjantikka kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 26/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys Liito-orava maassa Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelustatus...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Satakieli kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 13/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Viitasammakkoa ei alueella havaittu. Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Viitasammakkoa ei alueella havaittu. Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Eurajoen Lapijoen päiväkodin alueen asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Viitasammakkoa ei alueella havaittu Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011 Jättipalsami on levinnyt Karjaluotoonkin Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...3 2. Aineisto

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET

NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Suomen Luontotieto Oy 26/2004 Jyrki Matikainen Naantalin Vengan ja Luonnonmaan Matalalahden golfkenttäalueiden liito-oravaselvitykset

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 16T-2.1

Suomen Luontotieto Oy VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 16T-2.1 16T-2.1 VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 Liito-orava Suomen Luontotieto Oy 1/2012 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 SUOMEN HYÖTYTUULI OY, SABA TUULI OY AB PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS SABA TUULI OY

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Raportti BJ Nurmijärven kunta

Raportti BJ Nurmijärven kunta Raportti 67070228.BJ 25.10.2007 Nurmijärven kunta Lepsämän liito-oravakohteiden tarkistukset 2007 1 Yhteenveto Tämä liito-oravakohteiden tarkistus on tehty Nurmijärven kuntaan Lepsämän alueelle. Lepsämän

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Jyväskylän koilliskehätien luontoarvojen perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 35/2011 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Jyväskylän koilliskehätien luontoarvojen perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 35/2011 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen Jyväskylän koilliskehätien luontoarvojen perusselvitys 2011 Karhujokea suunnitellun ylityspaikan kohdalla Suomen Luontotieto Oy 35/2011 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS 29.4 2012 Eräitä tarkistuksia Maastotarkistukset Syksyllä 2011 (19.9) ja keväällä 2012 suoritettiin

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Liito-oravaselvitys. Tiehallinto

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Liito-oravaselvitys. Tiehallinto Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie Liito-oravaselvitys Tiehallinto 2009 1 Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo; liito-oravaselvitys 1. Yleistä Liito-oravaa (Pteromys volans) koskevat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 Leppälintu pesii alueen männiköissä Suomen Luontotieto Oy 20/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Pekka Routasuo, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 5.6.2015 1 JOHDANTO Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt Klaukkalan ohikulkutietä koskevan maantielain mukaisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä 27.10.2015 ABO WIND OY HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä 27.10.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Johanna

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Forssan Ojalanmäen osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys ja luontoarvojen perusselvitys

Suomen Luontotieto Oy. Forssan Ojalanmäen osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys ja luontoarvojen perusselvitys Forssan Ojalanmäen osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys ja luontoarvojen perusselvitys Pensastasku pesii Ojalanmäen alueella 2 parin voimin Suomen Luontotieto Oy 31/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

PUUMALA HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari PUUMALA HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 ALUEET... 4 1. Kuivasaari. 4 2. Hämeensaari. 5 3. Likoranta... 6 4. Pitkäpohja.

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke

Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke Äänekosken liito-oravaselvitys Mattias Kanckos Toukokuu 2010 1 Johdanto Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Metsäliitto ja Vapo

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004

NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 Ari Karhilahti 2004 0 NAANTALIN KAUPUNGIN SELVITYS ALUEEN LIITO-ORAVAREVIIREISTÄ KEVÄÄLLÄ 2004 1. JOHDANTO...0 2. MENETELMÄT JA

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Isokyrön Orismala-Valtaalan osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys sekä lepakkoselvitys 2009-2011.

Suomen Luontotieto Oy. Isokyrön Orismala-Valtaalan osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys sekä lepakkoselvitys 2009-2011. Isokyrön Orismala-Valtaalan osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys sekä lepakkoselvitys 2009-2011. Annalanmäen Metsälakijyrkänne 9/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

HUMPPILAN KAIDANSUON OLETETUN KALASÄÄKSENPESÄN MAASTOTARKISTUS 2013. Suomen Luontotieto Oy. Kalasääksi. Suomen Luontotieto Oy 1/2014 Jyrki Matikainen

HUMPPILAN KAIDANSUON OLETETUN KALASÄÄKSENPESÄN MAASTOTARKISTUS 2013. Suomen Luontotieto Oy. Kalasääksi. Suomen Luontotieto Oy 1/2014 Jyrki Matikainen HUMPPILAN KAIDANSUON OLETETUN KALASÄÄKSENPESÄN MAASTOTARKISTUS 2013 Kalasääksi Suomen Luontotieto Oy 1/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmä... 3 3. Tulokset... 4 4. Lähteet...

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 9.6.2016 ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 9.6.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kaisa

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot