Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS"

Transkriptio

1 LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Turku, Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELUTILANNE TUTKIMUSMENETELMÄT ELINYMPÄRISTÖT JA KASVILLISUUS LINNUSTO MUUT LAJIT JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET LISÄTIEDOT... 8 LIITTEET: Liitekartta 1: Luontoselvitys, kuviot 1-4

3 LAITILAN KAUPUNKI LUONTOSELVITYS TUUNAN ASEMAKAAVA 1. JOHDANTO Luontoselvitys on laadittu Laitilan kaupungin Tuunan asemakaava-alueelle. Kartoitettu alue on esitetty liitekartassa TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS Kartoitettava alue sijaitsee Laitilan keskustan koillispuolella Tuunan alueella Eurantien, Tuunantien ja Matovuorentien kulmassa. Kartoitusalueella on kangasmetsiä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja sekä yksittäisiä rakennuksia. Etelässä alue rajautuu pientaloihin. Laitilan alueen kasvillisuuden erityispiirteitä ovat rapakiven esiintymisen vuoksi poikkeuksellisen runsaina tavattavat pähkinäpensaslehdot. Metsälakikohteista Tuunan asemakaava-alueella tavattiin lehtolaikkuja, reheviä lehtoja, joista toisessa on myös luonnonsuojelulain kohteisiin lukeutuva pähkinäpensaslehto. Lisäksi alueella on metsälain kohde louhikko. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Laitilassa. Pohjakartta MML _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 1

4 3. MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELUTILANNE Suunnittelualueella on vahvistettu Vakka-Suomen maakuntakaava Laitilan ja sen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty Osayleiskaavassa alueella on urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta VU, lähivirkistysaluetta VL sekä erillispientalovaltaista asuntoaluetta AO. Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä (alle 2 km etäisyydellä) ei ole luonnonsuojelualueita, eikä Natura-alueita. 4. TUTKIMUSMENETELMÄT Alue kuljettiin maastossa kattavasti läpi asemakaavan vaatimalla tarkkuudella. Maastokartoitus tehtiin Kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta kartoitus oli ajankohtaan nähden sopiva. Linnustoselvitykset tulisi tehdä mennessä, joten linnuston osalta pyrittiin selvittämään ainoastaan linnustollisesti arvokkaat elinympäristöt. Samoin liito-oravien suhteen kartoitustyössä huomioitiin mahdolliset elinympäristöt, sillä luotettavat liito-oravaselvitykset tulisi tehdä maalis-toukokuussa. 5. ELINYMPÄRISTÖT JA KASVILLISUUS Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saatujen Hertta-tietojen perusteella suunnittelualueelta ei ole havaittu uhanalaislajistoa eikä luontodirektiivin lajeja. Maastotöiden perusteella tavattiin kuitenkin metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä, jotka on lueteltu alla. (Meriluoto ym. 2002) Kuviot on esitetty liitekartalla 1. Lakikohteet - huomioitava kaavoituksessa Kuviot 1-2 Metsälakikohde (rehevät lehdot) / Luonnonsuojelulakikohde (pähkinäpensaslehdot) Kuva 1. Kuviot 1-2 kuuluvat sekä luonnonsuojelulakikohteisiin pähkinäpensaslehdot että metsälakikohteisiin rehevät lehtolaikut _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 2

5 Kuva 2. Sinivuokkokasvustoja vaahteran ja raidan alla monipuolisen lehdon kenttäkerroksessa. Kuviot 1-2 sijoittuvat Eurantien varren urheilukentän itä- ja koillispuolelle. Pääosa kuviosta (2) kuuluu metsälakikohteeseen rehevät lehtolaikut. Kuvion sisällä on kuitenkin aivan kentän tuntumassa alarinteen puolella kapeampi kuvio (1), joka kuuluu luonnonsuojelulakikohteisiin pähkinäpensaslehdot. Suojeltuja luontotyyppejä ovat pähkinäpensaslehdot, joissa on vähintään kaksi metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella (Meriluoto ym. 2002). Kuviolla 1 voidaan osassa aluetta nähdä lähekkäisiä pähkinäpensasryhmiä, jolloin luonnonsuojelulakikohde täyttyy. Suurin osa kuviosta kuuluu OMaT-lehtoon (käenkaali-oravanmarjatyyppi). Kuvio vaihettuu paikoin ravinteisempaan tyyppiin HeOT-lehtoon (sinivuokko-käenkaalityyppi). Koko kuvion puusto koostuu koivusta, kuusesta, haavasta, raidasta, pihlajasta, vaahterasta ja puumaisesta tuomesta. Lehdon pensaskerrokseen pähkinäpensaiden lisäksi kuuluvat taikinamarja, terttuselja ja tuomi. Kenttäkerrokseen kuuluvat mm. käenkaali, sinivuokko, lehto-orvokki, metsäalvejuuri, nuokkuhelmikkä, kallio-imarre, kevätpiippo, vanamo, ahomansikka, keltamo, rönsyleinikki ja mustikka. Sinivuokko on paikoin melko runsas. Lehväsammalet ovat myös yleisiä _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 3

6 Kuvio 3 Metsälakikohde (louhikot) Lehdon ylärinteessä kuviolla 3 on metsälain kohteisiin (vähätuottoiset kitu- ja joutomaan elinympäristöt) kuuluva louhikko. Ympäristöstään selvästi erottuva sammalpeitteinen louhikko, jossa on rehevän kasvillisuuden piirteitä ja myös lahopuuta on metsälain suojaama arvokas elinympäristö. (Meriluoto ym. 2002). Kuviolla 3 on yksittäisiä suuria kuusia halkaisijaltaan jopa 60 cm. Lisäksi louhikon raoista kasvaa vähän pihlajaa. Myös järeää maalahopuuta on tuulen kaatoina. Pensaista lohkareiden koloissa kasvaa taikinamarjaa ja sammaleiden lomassa kasvaa mm. kallioimarretta ja metsäalvejuurta. Kuva 3. Sammalpeitteinen louhikko lehdon ylärinteessä on metsälakikohde. Kuvio 4 Metsälakikohde (rehevät lehdot) Pienialainen lehtolaikku Eurantien varrella pihapiirin luoteispuolella kuuluu myös kasvillisuuden puolesta metsälain kohteisiin rehevät lehdot. Lehto sijaitsee kasvipeitteisen nyppylän päällä, jolla ei ole avokallio paljastumia. Kasvillisuuden mukaan lehto kuuluu HeOT-tyyppiin (sinivuokko-käenkaalityyppi). Puustoon kuuluvat mm. haapa, kuusi, pihlaja ja tuomi. Lehtopensaista kasvaa lehtokuusamaa, pähkinäpensasta ja taikinamarjaa. Aluskasvillisuuteen kuuluvat mm. sinivuokko, kielo, ahomansikka ja kallioimarre _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 4

7 Kuva 4. Lehtolaikulla kuviolla 4 kasvaa luonnontilaisena mm. taikinamarjapensasta, lehtokuusamaa ja sinivuokkoa. Kuvat 5 ja 6. Laitilan Tuunan rapakivilohkareen alla kasvaa mm. huomionarvoista mäkimeiramia. Kuvion 4 eteläpuolella on suuri rapakivilohkare, jonka alla kasvaa mm. huomionarvoista mäkimeiramia (Origanum vulgare), jota kutsutaan myös villimeiramiksi. Mäkimeirami on kalkinsuosija ja kasvaa mm. lehtoniityillä, kivikkorinteillä ja vuorenaluslehdoissa (Hämet- Ahti ym. 1998) _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 5

8 Muut luontokohteet Kartoitusalueen muut metsäiset alueet kuuluvat pääosin mustikkatyypin kankaisiin MT. Alueen lakikohteessa eteläosassa kangastyyppi vaihettuu puolukkatyypin kankaaksi VT. Eurantien puolella mustikkatyyppi vaihettuu pienialaisesti lehtomaiseksi kankaaksi OMT. Vanhassa pihapiirissä kasvaa mm. vuorijalavaa, vaahteraa, pihlajaa, kuusta ja tuomea. Jalopuut ovat todennäköisesti istutettuja. Aluskasvillisuus on villiintynyt ja joukossa kasvaa mm. metsäkurjenpolvi, nurmitädyke ja ahomansikka, jotka viittaavat entiseen perinnebiotooppiin. Pujo, nokkonen ja maitohorsma ovat kuitenkin kasvattamassa pihapiiriä umpeen. Kuva 7. Alueen luoteisosassa Eurantien varrella on vanha pihapiiri, jossa kasvaa mm. jaloja lehtipuita kuten vuorijalavaa ja vaahteraa. 6. LINNUSTO Pesimälinnustoselvitykset tulisi tehdä mennessä, jolloin linnut ovat parhaiten äänessä pesimäkaudella. Pesimälinnuston osalta pyrittiin selvittämään ainoastaan linnustollisesti arvokkaat elinympäristöt. Kasvillisuuskartoitusten yhteydessä 3.9. linnut eivät olleet enää hyvin äänessä. Rehevät lehdot ovat paitsi kasvillisuuden puolesta myös linnustollisesti lajirikkaita ja arvokkaita elinympäristöjä. Suunnittelualueella tällaisia alueita ovat kuviot 1, 2 ja 4. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Hertta-tietojen mukaan selvitysalueella ei ole havaittu uhanalaisia lajeja tai lintudirektiivin I-liitteen lajeja _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 6

9 7. MUUT LAJIT Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Liito-oravien suhteen kartoitustyössä huomioitiin vain mahdolliset elinympäristöt, sillä luotettavat liito-oravaselvitykset tulisi tehdä keväällä maalis-toukokuussa. Kartoitusalueelta ei löytynyt liito-oravan jätöksiä, eikä muitakaan viitteitä lajista. Suuria mahdollisia pesäpuita ei käyty systemaattisesti läpi. Ainoastaan joitakin suurempia kuusia ja haapoja tarkastettiin. Alueilla ei ole juurikaan liito-oravalle tyypillistä järeää haapa-kuusi sekametsää, eivätkä edellä kuvatut metsät niiltä osin täytä liito-oravan elinympäristön tyypillisiä vaatimuksia. Luontodirektiivin lajeista kartoitettavalta alueelta ei ELY-keskuksen Hertta-tietojen mukaan ole löytynyt liito-oravia. Myöskään muita luontodirektiivin liitteen IV lajeja, kuten lepakoita tai viitasammakoita ei alueelta ole löytynyt (Hertta-tiedot). Viitasammakoille sopivia elinympäristöjä alueen ojista tuskin löytyy. Sen sijaan kuvion 3 louhikossa saattaisi olla lepakoille sopia elinympäristöjä. 8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelualueita, eikä Naturaalueita alle 2 km etäisyydellä alueen rajoista. Myöskään uhanalaislajistoa tai luonto- ja lintudirektiivin lajeja ei alueelta ole tavattu (Hertta-tiedot). Luontoselvityksen mukaan alueella on kuitenkin luonnonsuojelualain ja metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kuten reheviä lehtoja ja pienialainen louhikko. Nämä kohteet 1-4 on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Lisäksi kuvion 4 eteläpuolella oleva rapakivilohkare ja sen tyvellä kasvava mäkimeiramikasvusto suositellaan säilytettäväksi luonnon monimuotoisuuskohteeksi. Muuttuvan maankäytön alueilla olisi hyvä tehdä lisäselvityksiä mahdollisten liito-oravien ja lepakoiden suhteen keväällä (liito-oravat) ja kesällä-syksyllä (lepakot) _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 7

10 9. LISÄTIEDOT Luontoselvityksen laatinut konsultti: AIRIX Ympäristö Oy FM, Luontokartoittaja AMK Heini Lies-Niittymäki puhelin: osoite: Uudenmaankatu 19 A, PL 669, Turku sähköposti: Turussa AIRIX Ympäristö Oy Heini Lies-Niittymäki FM, Luontokartoittaja AMK Heikki Armio Aluejohtaja, Länsi-Suomi _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 8

11 LÄHTEET Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen T. & Uotila, P. (toim.) Retkeilykasvio 4. painos, Luonnontieteellinen keskusmuseo. Helsinki. 656 s. Meriluoto, M. & Soininen, T Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Maatalouden kehittämiskeskus Tapio. Hämeenlinna. 192 s _Laitila_Tuuna_luontoselvitys_HLIE.docx 9

12 LUONTOSELVITYS kuviot 1-4 LIITEKARTTA 1 kuvio 4 kuvio 3 kuviot 1, m Pohjakartta MML 2013 Kartoitusalueen raja

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 NUMMI-PUSULA SAUKKOLA Liite LESKELÄNTIEN YMPÄRISTÖ MÄNTSÄLÄNMETSÄ LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 Leskeläntietä selvitysalueen itäosassa. 1. JOHDANTO Alkuperäiseen

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava Ristijärvi Putkosjärven asemakaava LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2008 1 1. YLEISTÄ Selvitettävä alue ja työn kuvaus Selvitys toimii Putkosjärven asemakaavan laatimisen ja kaavan vaikutusten arvioinnin pohjaaineistona.

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting

6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting 6.11.2013 Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka Natura arvioinnin tarveharkinta FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting Isokorpi (FI0800145, SCI) Johdanto Isokorven Natura 2000

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot