TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov

2 KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen pöytäkirjaan tai muistioon. Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: Paikka: Neuvottelukunnan risteily Helsinki-Tukholma-Helsinki Läsnä: Ilkka Heinonen (neuvottelukunnan puheenjohta) Yrjö Komula Hannu Harain Veijo Vironen Muilta neuvottelukunnan jäseniltä on saatu kommentit postitse. HYVÄKSYTTY TOIMIELIMESSÄ: Päivämäärä

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. LOGISTINEN TURVALLISUUS Yleistavoitteet ja kuvaus Opintojaksot Kytkennät muihin opintoihin Arvioinnin toteutus Arviointikeskustelun toteuttaminen Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden näyttöympäristö Opintokokonaisuuden näyttöön varattava aika Arvosanan määräytyminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit ammattiosaamisen näytössä OPINTOJAKSO Logistiikan perusteet 6 ov Tavoitteet Keskeinen sisältö Toteutustapa Arviointiasteikko Arvioinnin kohteet ja kriteerit Arvioinnin toteutus Keskeinen sisältö Toteutustapa Arviointiasteikko Arvioinnin kohteet ja kriteerit Arvioinnin toteutus...10

4 1. LOGISTINEN TURVALLISUUS 1.1 Yleistavoitteet ja kuvaus Opintokokonaisuuden yleistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää logistiset perusteet, sekä ABC-analyysin ja hävikin vaikutukset logistisessa järjestelmässä. Hallitsee varastolaitteiden turvallisen käytön sekä kuorman varmistamisen. Tunnistaa vaarallisten aineiden yleisimmät merkinnät ja osaa soveltaa teoriassa ADRkuljetuksen turvallisuusvaatimuksia. Tietää liikenteen ohjauksen- ja erikoiskuljetusten perusteet. 1.2 Opintojaksot Logistiikan perusteet 6 ov Logistiikan turvallisuus 4 ov Opintokokonaisuuteen sisältyy työssäoppimista 4 ov. 1.3 Kytkennät muihin opintoihin Opintokokonaisuuden suorittamiseen liittyy: Turvallisuusalan perustaidot opintokokonaisuuden Yritysturvallisuuden perustaidot -opintojakso riskien kartoittamisen, ennalta ehkäisevien suunnitelmaluonnosten ja yritysturvallisuuden ongelmatilanteiden osalta 1.4 Arvioinnin toteutus Arvioinnissa mitataan opintojaksojen keskeinen osaaminen eri menetelmillä, kuten kokeilla, harjoitustöillä jne.. Arviointi perustuu opintojaksoissa esitettyihin arviointeihin sekä ammattiosaamisen näyttöön. 1.5 Arviointikeskustelun toteuttaminen Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan ammatillista osaamista muun arvioinnin ohella arvioidaan mahdollisuuksien mukaan työssäoppimispaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa työtilanteissa tai tehtävissä antaman ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Opiskelijan arvioinnin on perustuttava opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskuste- 2

5 luun. Ammattiosaamisen näyttöjen tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa opettaja ei välttämättä osallistu varsinaisen suorituksen seuraamiseen, mutta hän vastaa arviointikeskustelun järjestämisestä, jossa päätetään opiskelijan arviointi. Arviointikeskustelu toteutetaan mahdollisimman nopeasti arvioitavan suorituksen jälkeen ja siihen osallistuvat opettajan lisäksi opiskelija ja työpaikoilla opiskelijan arviointiin nimetty työpaikan edustaja. Arviointikeskustelun aikana opiskelijan osaamista verrataan opetussuunnitelmassa esitettyihin arviointikriteereihin ja arvioinnin kohteisiin. Keskustelun aikana päätetään yhdessä arviointi. Ammattiosaamisen näytöissä arviointi perustuu myös opiskelijan tekemään itsearviointiin. Opiskelijan itsearviointi huomioidaan arviointikeskustelun aikana arviointipäätöstä tehtäessä. Opiskelija tekee itsearvioinnin saman aineiston pohjalta kuin muutkin arvioijat. Hänet perehdytetään ennen arvioinnin aloittamista asioihin, joihin kyseinen arviointi kohdennetaan sekä arvioinnissa käytettäviin arviointikriteereihin. Hän vertaa omaa suoritustaan niihin ja tekee toiminnastaan arviointiehdotuksen opettajalle ja mahdollisesti työelämää edustavalle arvioijalle. Arviointikeskustelun toteuttamisesta vastaava opettaja laatii keskustelusta sellaisen arvioinnin, josta selvästi käy ilmi arvosanaan vaikuttavat tekijät. Tämä sen takia, jos tulee oikaisuvaatimus kyseistä asiasta. Arviointi tulee säilyttää, kuten asetuksen 603/ a momentissa on määritelty. Opintokokonaisuuden näyttöarvosana dokumentoidaan Vantaan kaupungin lomakesuunnittelun laatiman lomakkeen avulla. Näyttöarvosanan dokumentointilomake on saatavissa opintosihteereiltä. Lomake voidaan täyttää sähköisesti ja se tulee toimittaa opintosihteerille sen opintojakson päätyttyä, johon opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö on sijoitettu. Lomakkeen täyttämisestä ja opintosihteerille toimittamisesta vastaa näytön arvioinnista vastannut opettaja. 1.6 Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Tämän opintokokonaisuuden näyttö painottuu arkipäivän logistiikan turvallisuuteen yrityksissä. Näyttö voidaan antaa luontevasti työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitoksessa. Esimerkkejä näytöistä Näyttö annetaan esimerkiksi varastossa, jossa opiskelija ottaa vastaan tai lähettää tuotteita/lähetyksiä ohjeiden mukaisesti. Tehtävä sisältää täten lähetyksen siirron tavaran varastosäilytyksestä kuljetukseen tai päinvastoin kuljetuksesta varastoon. Opiskelija voi keskustella näytön vastaanottajien kanssa työhön liittyvistä asioista. 3

6 1.7 Opintokokonaisuuden näyttöympäristö Tehtävään soveltuva yritys on opiskelijan työssäoppimispaikan yritys, muu PK - kokoinen yritys tai oppilaitoksen jokin toimintayksikkö. Näyttöön parhaiten soveltuva ympäristö on logistiseen ketjuun kuuluva toimintaympäristö, joka on tuttu opiskelijalle, esim. varastoympäristö. Varastossa opiskelija hoitaa myös vaarallisten aineiden varastointiin ja kuljetuksen valmisteluun liittyviä tehtäviä. Opiskelijalla on käytössään materiaalin käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja laitteet, esimerkiksi trukki. Laitteet täyttävät työturvallisuusmääräykset. Kuljetustapahtuman yhteydessä opiskelijalla on käytössään viranomaismääräysten edellyttämät ohjeet ja välineet. Näytön voi suorittaa työssäoppimisen yhteydessä. Näyttö annetaan yksilösuorituksena. Näyttö voidaan antaa myös simuloiduissa olosuhteissa oppilaitoksen tiloissa. 1.8 Opintokokonaisuuden näyttöön varattava aika Ammattiosaamisen näyttöön varattavaa aikaa ei voida etukäteen määritellä, vaan se määräytyy suoritettavan tehtävän mukaan. Ammattiosaamisennäyttö voidaan keskeyttää jos on vaara henkilöiden tai omaisuuden vahingoittumiseen. 1.9 Arvosanan määräytyminen Opintokokonaisuuden arvovana muodostuu ammattiosaamisen näytöstä ja hyväksytysti suoritetuista opintojaksoista. 4

7 1.10 Arvioinnin kohteet ja kriteerit ammattiosaamisen näytössä Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Työprosessin hallinta Työtehtävän hallinta TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija suorittaa saamansa tehtävän ja kertoo suorituksestaan työn jälkeen. toimii materiaalin rikkoutumisen estämiseksi ja hävikin vähentämiseksi. suunnittelee saamaansa tehtävää ja arvioi suoritustaan työn jälkeen. toimii aktiivisesti ja ennalta ehkäisevästi materiaalin rikkoutumisen ja hävikin estämiseksi. ymmärtää kotimaisten logistiikkapalveluiden, kuljetusteknologian ja kuljetusmuotojen perusasiat ja ominaispiirteet sekä laadun ja laatujärjestelmien merkityksen logistisen ketjun kaikissa vaiheissa ja noudattaa yrityksen toimintatapoja työssään. ymmärtää varastoinnin ja kuljetusten merkityksen tilaus-toimitusketjussa sekä niihin kohdistuvat yleiset taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimukset (ABCanalyysit). sijoittaa kuorman ja varmistaa sen tieliikennelain edellyttämään varmuuteen ennen kuljetusta. suorittaa käytössään olevalle ajoneuvolle kuuluvan ajoonlähtötarkastuksen. ymmärtää siisteyden ja järjestyksen ylläpidon merkityksen hävikin ehkäisyssä, toimii tältä osin tavaran vastaanoton, luovutustarkastusten ja varastokirjanpidon tehtävissä sekä soveltaa varastointiohjeita omassa työpaikassaan. toimii liikenteenohjaajana annettujen säädösten ja määräysten mukaisesti. asentaa ajoneuvoon kuljetuksen vaatimat varusteet. 5

8 Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta tuntee vaarallisten aineiden varastointia koskevat perusohjeet tunnistaen yleisimpien vaarallisten aineiden merkinnät ja tuntee työturvallisuusmääräykset sekä henkilönostoihin liittyvät säädökset. tietää hävikin syntymisen syyt ja osaa keskeisimmät vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevat määräykset. toimii vaarallisten aineiden varastointia koskevien perusohjeiden mukaisesti. käyttää ja etsii edellä mainittuja, työssä tarvittavia tietoja hyvän työtuloksen (turvallisuus) saavuttamiseksi. tuntee ADR-kuljetusten (VAK = vaarallisten aineiden kuljetus) vaatimat ajoneuvon turvavarusteet ja tietää, milloin kuljetus vaatii ajoneuvolta ADR hyväksynnän, sekä tietää ADR-kuljetusten vaatimat asiakirjat ja turvallisuusohjeet sekä ajoneuvon kuormauksen ja purkamisen aikana voimassa olevat turvallisuusvaatimukset ja noudattaa niitä. hyödyntää ABC-analyysiä työvälineenä erilaisten turvallisuusriskien kartoittamisessa logistisen ketjun eri vaiheissa. tietää, milloin kuljetus vaatii erikoiskuljetusluvan. tuntee työturvallisuusmääräykset. noudattaa annettuja työturvallisuusmääräyksiä. toimii maltillisesti ja turvamääräyksiä noudattaen varastossa tavaran siirtoon käytettävien laitteiden kanssa. 6

9 2. OPINTOJAKSO Logistiikan perusteet 6 ov 2.1 Tavoitteet Opiskelijan on osattava kotimaisten logistiikkapalveluiden, kuljetusteknologian ja kuljetusmuotojen perusasiat ja ominaispiirteet. Hänen on ymmärrettävä laadun ja laatujärjestelmien merkitys logistisen ketjun kaikissa vaiheissa sekä noudatettava annettuja toimintatapoja työssään. Opiskelijan on ymmärrettävä varastoinnin ja kuljetusten merkitys tilaus-toimitusketjussa sekä niihin kohdistuvat yleiset taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimukset. Opiskelijan on osattava toimia maltillisesti ja turvamääräyksiä noudattaen varastossa tavaran siirtoon käytettävien laitteiden kanssa. Opiskelijan on osattava sijoittaa kuorma ja varmistaa se tieliikennelain edellyttämään varmuuteen ennen kuljetusta. Opiskelijan on ymmärrettävä siisteyden ja järjestyksen ylläpidon merkitys hävikin ehkäisyssä. Hänen on osattava tältä osin tavaran vastaanotto, luovutustarkastukset ja varastokirjanpito. Opiskelijan on hallittava ABC-analyysi, jotta hän osaa hyödyntää ABC-analyysiä työvälineenä erilaisten turvallisuusriskien kartoittamissa logistisen ketjun eri vaiheissa 2.2 Keskeinen sisältö 2.3 Toteutustapa logistiset perustaidot varastolaitteiden ajotaito kuorman varmistaminen ABC-analyysi ja hävikin ehkäisy Tietopuolinen opetus käydään luokkaopetuksena. Tämän lisäksi tehdään itsenäisesti suoritettavat harjoitustyöt. Lisäksi työssäoppiminen 2.4 Arviointiasteikko Tietopuolisen opetuksen arviointiasteikko on 1 5. Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty / hylätty. 7

10 2.5 Arvioinnin kohteet ja kriteerit Arviointi, tyydyttävä taso T1 noudattaa työaikoja noudattaa työturvallisuutta ymmärtää laadun ja laatujärjestelmien merkityksen logistisessa ketjussa tuntee työturvallisuusmääräykset sekä henkilönostoihin liittyvät säädökset osattava suorittaa käytössään olevalle ajoneuvolle ajoon lähtötarkastus Arviointi, tyydyttävä taso T2 Täyttää tason T1 mutta ei tasoa H3. Arviointi, hyvä taso H3 tuntee perusasiat kotimaisista logistiikkapalveluista, kuljetusteknologiasta ja kuljetusmuodoista osaa sijoittaa kuorman ja varmistaa se tieliikennelain edellyttämällä tavalla osaa toimia maltillisesti ja turvamääräyksiä noudattaen varastossa tavaran siirtoon käytettävien laitteiden kanssa Arviointi, tyydyttävä taso H4 Täyttää tason H3 mutta ei tasoa K5. Arviointi, kiitettävä taso K5 osaa ABC-analyysin ja osaa hyödyntää sitä työssään tietää hävikin syntymisen syyt ja osaa toimia rikkoutumisen estämiseksi ja vähentämiseksi 2.6 Arvioinnin toteutus Arvioinnissa mitataan opintojakson keskeinen osaaminen eri menetelmillä, kuten kokeilla, harjoitustöillä jne. 8

11 3 OPINTOJAKSO Logistiikan turvallisuus 4 ov 3.1 Tavoitteet Opintojakson tavoitteena on se, että opiskelija osaa toimia maltillisesti ja turvamääräyksiä noudattaen varastossa tavaran siirtoon käytettävien laitteiden kanssa. Opiskelija osaa sijoittaa kuorman ja varmistaa se tieliikennelain edellyttämään varmuuteen ennen kuljetusta. Opiskelijan on ymmärrettävä siisteyden ja järjestyksen ylläpidon merkitys hävikin ehkäisyssä. Hänen on ymmärrettävä tältä osin tavaran vastaanotto, luovutustarkastukset ja varastokirjanpito. Opiskelijan on tiedettävä ADR-kuljetusten (VAK) vaatimat ajoneuvon turvavarusteet sekä tiedettävä, milloin kuljetus vaatii ajoneuvolta ADR-hyväksynnän. Hänen on tiedettävä ADR-kuljetusten vaatimat asiakirjat ja turvallisuusohjeet sekä ajoneuvon kuormauksen ja purkamisen aikana voimassa olevat turvallisuusvaatimukset ja osattava noudattaa niitä. Opiskelijan on osattava toimia liikenteenohjaajana annettujen säädösten ja määräysten mukaisesti. Hänen on tiedettävä milloin kuljetus vaatii erikoiskuljetusluvan ja osattava asentaa ajoneuvoon kuljetuksen vaatimat varusteet. 3.2 Keskeinen sisältö ADR-kuljetukset vaarallisten aineiden varastointi liikenteen ohjaus 3.3 Toteutustapa Tietopuolinen opetus käydään luokkaopetuksena. Tämän lisäksi tehdään itsenäisesti suoritettavat harjoitustyöt. Lisäksi työssäoppiminen 3.4 Arviointiasteikko. Tietopuolisen opetuksen arviointiasteikko on 1 5. Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty / hylätty. 9

12 3.5 Arvioinnin kohteet ja kriteerit Arviointi, tyydyttävä taso T1 noudattaa työaikoja noudattaa työturvallisuutta osaa keskeisimmät vaarallistenaineiden maatiekuljetuksia koskevat määräykset osaa toimia vaarallisten aineiden varastointia koskevien perusohjeiden mukaisesti Arviointi, tyydyttävä taso T2 Täyttää tason T1 mutta ei tasoa H3. Arviointi, hyvä taso H3 tuntee ADR-kuljetusten vaatimat ajoneuvon turvavarusteet ja tietää, milloin kuljetus vaatii ajoneuvolta ADR-hyväksynnän osaa ADR-kuljetusten vaatimat asiakirjat ja turvallisuusohjeet tietää ajoneuvon kuormauksen ja purkamisen aikana voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä tietää, milloin kuljetus vaatii erikoiskuljetusluvan tuntee vaarallisten aineiden varastointia koskevat perusohjeet tuntee yleisimpien vaarallisten aineiden merkinnät Arviointi, tyydyttävä taso H4 Täyttää tason H3 mutta ei tasoa K5. Arviointi, kiitettävä taso K5 osaa soveltaa varastointiohjeita työpaikassaan osaa tunnistaa henkilöiden, tavaroiden ja tiedon kuljettamiseen liittyviä riskejä ja toimia ennaltaehkäisevästi osaa toimia liikenteenohjaajana annettujen säädösten ja määräysten mukaisesti 3.6 Arvioinnin toteutus Arvioinnissa mitataan opintojakson keskeinen osaaminen eri menetelmillä, kuten kokeilla, harjoitustöillä jne. 10

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Näyttelyala Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Kulttuurialan neuvottelukunta Aika: 6.2.2009 Paikka: Haikon kartano, Porvoo

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammatillisen koulutuksen jaosto 26.5.2009 29 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Valinnainen tutkinnon osa Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, 20 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Kaikille valinnainen tutkinnon osa Ulkoverhous- ja kattotyöt, 10 ov varia Vantaan ammattiopisto Ulkoverhous- ja kattotyöt KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot