NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA"

Transkriptio

1 NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa. 2 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTI Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Jäljempänä tähän suunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskustelufoorumilla. n itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005).

2 Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskustelussa. 3. NÄYTÖN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA, LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 30 ov opintokokonaisuus: Matkailupalvelut, Koulutusohjelman pakolliset opinnot 30 ov opintokokonaisuus: Luontomatkailun ohjelmapalvelut, koulutusohjelman valinnaiset opinnot 20 ov opintokokonaisuus: Luontoja kulttuuriopastus ja muut vapaasti valittavat opinnot 10 ov näyttö: toteutetaan opintokokonaisuuksien yhteisnäyttönä kolmantena lukuvuonna mahdollisuuksien mukaan oppilaitosnäyttönä, työssäoppimispaikalla yrityksessä tai organisaatiossa, jonka liikeideaan kuuluu ohjelmapalvelujen tuottaminen elämyksellisessä ympäristössä Arviointi: oppilaitoskohtaisen näyttösuunnitelman. Näytön vaikutus ko. opintokokonaisuuksien arvosanoihin on merkittävä. Näyttöaineisto ja arviointikriteeristöt liitteenä Näytön käytännön toteutuksesta vastaa / vastaavat opettaja / opettajat. Matkailupalvelujen, luontomatkailun ohjelmapalvelujen, luonto ja kulttuuriopastuksen sekä ammatillisten muiden valittavien opintokokonaisuuksien näytön kuvaus: Järjestää luontomatkailun ohjelmapalvelu asiakasryhmälle Matkailupalvelut opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on Matkailualan asiakaspalvelu ohjelmapalvelujen (matkailuelämysten) tuottaminen, esittely ja hinnoittelu kartoittaa henkilöstö, materiaali ja taloudelliset resurssit verkostoja hyödyntämällä valitsee ja tekee asiakasturvalliset valintapäätökset ohjelmapalvelutuotteesta testaa tuotteen (viimeistely) tarkistaa hinnoittelun laatii turvallisuussuunnitelman varmistaa palautekeruun Luontomatkailun ohjelmapalvelut opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on kartoittaa ohjelmapalvelut asiakaslähtöisen ohjelmapalvelukokonaisuuden suunnittelu, toteuttaminen ja ympäristövastuullinen toiminta Luonto ja kulttuuriopastus opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on asiakkaiden ohjaaminen ja opastaminen, opastaminen myös laitteiden, koneiden, välineiden ja/tai varusteiden turvallisessa käytössä

3 Muut valinnaiset opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on kotimaisten ja ulkomaalaisten asiakkaiden palvelu kotimaisella ja (yhdellä vieraalla kielellä) luonto, liikunta tai kulttuurimatkailun ohjelmapalveluihin erikoistunut osaaminen Esivalmistelut ennen asiakkaan tai asiakasryhmän saapumista tai asiakastilaisuutta tehtävät työt tutustuu asiakkaasta tai asiakasryhmästä saatavilla oleviin ennakkotietoihin tilauksen perusteella suunnittelee ohjelmakokonaisuuden asiakkaalle tai asiakasryhmälle sopivaksi valmistelee toimintaympäristön kerää välineet ja/tai varusteet ja tekee mahdolliset huoltotoimenpiteet kartoittaa senhetkiset ja oletettavissa olevat ympäristömuuttujat tekee varusteiden täydennys ja muutostoimenpiteet. Asiakaspalvelutoiminta asiakaspalvelu ja asiakastilanteessa toimiminen vastaanottaa ja motivoi asiakkaan tai asiakasryhmän jakaa varusteet ja välineet opastaa varusteiden ja/tai välineiden käytössä toimii ja opastaa aktiivisesti kerää asiakkaalta tai asiakasryhmältä suulliset tai kirjalliset palautteet hoitaa maksuliikenteen tilanteen mukaan hyvästelee asiakkaan tai asiakasryhmän. Jälkitoimet huoltotoimenpiteet ja asiakkaan jälkihoito kerää, huoltaa ja varastoi varusteet ja/tai välineet käsittelee asiakaspalautteet ja tekee kehittämisehdotukset varmistaa asiakassuhteen jatkuvuuden. Näyttöympäristö NÄYTTÖPAIKKA TYÖVÄLINEET Näyttöpaikkana voi olla oppilaitos, yritys tai organisaatio, jonka liikeideaan kuuluu ohjelmapalvelujen tuottaminen elämyksellisessä ympäristössä Asiakaspalvelu tapahtuu äidinkielellä ja (yhdellä ). Näyttöpaikassa tulee olla kuhunkin ohjelmapalveluun liittyvät koneet, laitteet sekä välineet ja/tai varusteet työskentely tai verkostoyrityksessä

4 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Suunnittelu Tyydyttävä T1 suunnittelee oman toimintansa tapahtuman järjestämisessä tiimin jäsenenä Arviointikriteerit Hyvä H3 suunnittelee oman toimintansa osana tapahtumakokonaisuu tta Kiitettävä K5 suunnittelee oman toimintansa osana tapahtumakokonaisuu tta ja ideoi tapahtumaa itsenäisesti Esivalmistelut käy tutustumassa tapahtumapaikkaan ja ottaa huomioon toiminnan vaikutuksen ympäristöön käy tutustumassa tapahtumapaikkaan ja perehtyy olosuhteisiin ja tapahtuman ympäristövaikutuksiin tarkemmin käy tutustumassa tapahtumapaikkaan ja perehtyy olosuhteisiin ja tapahtuman ympäristövaikutuksiin perusteellisesti Asiakaspalvelutoimint a: Asiakkaiden ohjaaminen ohjaa tilanteen mukaiseen toimintaan ja siinä tarvittavien koneiden, laitteiden, välineiden tai varusteiden käyttöön ohjattuna ohjaa tilanteen mukaiseen toimintaan ja siinä tarvittavien koneiden, laitteiden, välineiden tai varusteiden käyttöön ohjaa tilanteen mukaiseen toimintaan ja siinä tarvittavien koneiden, laitteiden, välineiden tai varusteiden käyttöön asiantuntevasti ohjaa tarvittaessa ravitsemis tai majoituspalveluihin ohjaa tarvittaessa ystävällisesti ravitsemis tai majoituspalveluihin ohjaa tarvittaessa ystävällisesti ja reippaasti ravitsemistai majoituspalveluihin Valitun ohjelmapalvelutapahtu man toteuttaminen toteuttaa valitun ohjelmapalvelutapahtu man ohjattuna ja toisen apuna toteuttaa itsenäisesti valitun ohjelmapalvelutapahtu man kuuntelee asiakaskokemuksia. toteuttaa itsenäisesti valitun ohjelmapalvelutapahtu man huomioiden asiakkaiden tarpeet ja odotukset tiedustelee kiinnostuneena

5 asiakaskokemuksia. Jälkityöt arvioi omaa arvioi omaa arvioi perustellen omaa Arviointi ja kehittäminen Työtehtävän hallinta Työ menetelmien ja materiaalin hallinta kerää välineet tai varusteet ohjattuna kerää ja huoltaa välineet tai varusteet itsenäisesti kehittää palvelua palautteen perusteella kerää ja huoltaa välineet tai varusteet itsenäisesti varastoi välineet tai varusteet ohjattuna varastoi välineet tai varusteet pääosin oma aloitteisesti varastoi välineet tai varusteet omaaloitteisesti Työn perustana oleva tiedon hallinta Asiakaspalvelu selviytyy toisen apuna valitun tavanomaisten menetelmien tai materiaalien käytöstä vastaanottaa ja hyvästelee asiakkaan tai asiakasryhmän yrityksen toimintaohjeen hallitsee valitun tavanomaisten menetelmien ja materiaalien käytön vastaanottaa ja hyvästelee asiakkaan tai asiakasryhmän ystävällisesti yrityksen toimintaohjeen hallitsee itsenäisesti valitun menetelmien ja materiaalien käytön vastaanottaa ja hyvästelee asiakkaan tai asiakasryhmän ystävällisesti ja reippaasti yrityksen toimintaohjeen Matkailun osa alueen hallinta vastaa matkailijoiden kysymyksiin vastaa matkailijoiden kysymyksiin ja kertoo oma aloitteisesti keskeisistä asioista vastaa matkailijoiden kysymyksiin ja kertoo laajasti tilanteeseen liittyvistä asioista Matkailijoiden odotusten ja tarpeiden tunteminen. palvelee matkailijoita heidän odotustensa ja tarpeidensa ja ottaa huomioon asiakkaiden valmiudet osallistua ohjelmapalvelutuottee seen

6 Ohjelmapalvelun vieraskielisen erikoissanaston tuntemus hallitsee erikoissanastoa niin, että selviytyy asiakkaan ohjaamisesta ja opastamisesta molemmilla kotimaisilla ja yhdellä hallitsee erikoissanastoa niin, että pystyy ohjaamaan ja opastamaan asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja yhdellä hallitsee erikoissanastoa niin, että pystyy ohjaamaan ja opastamaan asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja yhdellä Turvallisuusvaatimust en varmistaminen Työturvallisuuden hallinta Työympäristön siisteys ja järjestys huolehtii työympäristön järjestyksestä pyydettäessä varmistaa, että ohjelmapalveluaktivite etissa käytettävät välineet ja varusteet täyttävät turvallisuusvaatimuks et huolehtii työympäristön järjestyksestä omaaloitteisesti varmistaa, että ohjelmapalveluaktivite etissa käytettävät välineet ja varusteet täyttävät turvallisuusvaatimuks et huolehtii työympäristön järjestyksestä omaaloitteisesti ja aktiivisesti Asiakasturvallisuus tarvitsee tukea asiakasturvallisuuden varmistamisessa hallitsee erilaiset asiakasturvallisuustila nteet ja osaa pyytää apua tarvittaessa hallitsee ja ennakoi erilaiset asiakasturvallisuustila nteet ja pyytää apua tarvittaessa Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot: Oman osaamisen arviointi arvioi henkilökohtaista arvioi henkilökohtaista asiakaspalautteen perusteella ja tekee kehittämisehdotuksia arvioi henkilökohtaista asiakaspalautteen perusteella ja tekee kehittämisehdotuksia Vuorovaikutus ja viestintätaidot: Viestintä molemmilla kotimaisilla kielillä selviytyy ammatillisen osa alueensa ohjelmapalvelutilantei ssa käyttäen tavanomaisimpia erikoistermejä viestii ammatillisen osa alueensa ohjelmapalvelutilantei ssa käyttäen erikoissanastoa viestii ammatillisen osa alueensa ohjelmapalvelutilantei ssa käyttäen erikoissanastoa

7 Eettiset ja esteettiset taidot: Ympäristön siisteydestä huolehtiminen Yhteiset painotukset Kansainvälisyys: Asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä huolehtii ympäristön järjestyksestä pyydettäessä selviytyy asiakkaan ohjaamisesta ja opastamisesta kotimaisella ja vähintään yhdellä huolehtii ympäristön järjestyksestä omaaloitteisesti selviytyy asiakkaan ohjaamisesta ja opastamisesta kotimaisella ja vähintään yhdellä huolehtii ympäristön järjestyksestä omaaloitteisesti ja aktiivisesti selviytyy asiakkaan ohjaamisesta ja opastamisesta sujuvasti kotimaisella ja vähintään yhdellä. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta: Asiakasturvallisuudest a huolehtiminen ennakoi turvallisuuden varusteiden ja toimintaympäristön valinnassa sekä ohjaa perustelematta ratkaisuja ennakoi turvallisuuden varusteiden ja toimintaympäristön valinnassa sekä ohjaa ja perustelee ratkaisut ennakoi turvallisuuden varusteiden ja toimintaympäristön valinnassa sekä ohjaa ja perustelee ratkaisut Matkailijoiden odotusten ja tarpeiden mukainen palvelu palvelee matkailijoita heidän odotustensa ja tarpeidensa palvelee matkailijoita heidän odotustensa ja tarpeidensa Kestävä kehitys: Asiakasryhmän ohjaaminen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ohjaa kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. ohjaa kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan valitsee materiaalit säästeliäästi ja toimii ympäristösuunnitelma n ympäristöä säästävästi ohjaa kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan valitsee materiaalit säästeliäästi ja toimii ympäristösuunnitelma n ympäristöä säästävästi

8 Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen: Työsuojelumääräyste n ja ohjeiden noudattaminen noudattaa työsuojelumääräyksiä ja ohjeita. noudattaa työsuojelumääräyksiä ja ohjeita noudattaa työsuojelumääräyksiä ja ohjeita Työ ja toimintakyvyn ylläpitäminen ylläpitää ja edistää omaa työ ja toimintakykyään ylläpitää ja edistää omaa työ ja toimintakykyään

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008. niin, että tutkintojenn yhteisen osan. telyn sekä K. näyttöaineis- LIITE

PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008. niin, että tutkintojenn yhteisen osan. telyn sekä K. näyttöaineis- LIITE PÄÄTÖS 11.6.2006 6/420/2008 SIRKUSALAN PERUSTUTKINNON KANSALLISENN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON HYVÄKSYMINENN Tämä kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on tarkistettu niin, että se on 14.3.2005

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA SUURTALOUSKOKKI (MUKAUTETUT TAVOITTEET) CATERING -ALAN PERUSTUTKINTO SUURTALOUSKOKKI

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien sähköalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot