Tuotekehitys ja ideointimenetelmät PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehitys ja ideointimenetelmät PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot Tiivistelmä"

Transkriptio

1 Tuotekehitys ja ideointimenetelmät PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot Tiivistelmä Jari Jussila & Heli Aramo-Immonen

2 Tiedonluomisen prosessi Tiedon lähteet virallinen ja epävirallinen verkottuminen sisäiset ja ulkoiset tietolähteet Tiedon käyttö ongelman ratkaisun laatu päätöksenteko Tulokset innovaatiot taloudellinen suorituskyky Ref. Soo et al

3 Menetelmien valinta Tietojohtamisen menetelmät pitää valita sen mukaan mitä tietoa ollaan johtamassa (Hoegl & Shulze, 2005) Esimerkiksi Tiedon sovelluskohde: innovaatiot Tiedon tyyppi: uusi tietämys

4 Kuinka voidaan tukea uuden tiedon luomista tuotekehityksessä? Epämuodolliset tapahtumat Työpajat Raportit Tietokannat Projektin tiedotustilaisuudet Käytäntöyhteisöt Asiantuntijahaastattelut Tutkimuspalvelut Best practice -caset Tiedon välittäjät Tarinankerronta Sähköiset keskustelufoorumit Tietokartat Tunnetut ja hyödynnetyt menetelmät 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ref. Hoegl

5 Luovan ongelmanratkaisun ja ideointimenetelmien käyttöalueita yrityksissä Markkinointi, tuotekehitys, laatutoiminta, asiakaspalvelu Uudet liiketoimintakonseptit Uudet tuoteominaisuudet tai tekniset ratkaisut Tuotteiden ongelmalähteet tai viat Asiakkaiden ja sidosryhmien kartoittaminen Piilevät ja tulevat asiakastarpeet

6 Millaista uutta tietoa ja tietämystä luovien menetelmien avulla voidaan saavuttaa? Irtautuminen kuvitelluista rajoituksista Uudet assosiaatiot uudenlaiset näkökulmat käsiteltäviin ongelmiin, mm. Uusi ymmärrys ongelmasta ja sen osatekijöistä uusi tapa hahmottaa ongelma ja sen keskeiset syyt Uudet tavat yhdistää asiakastarpeet ja tekniset ratkaisut Uudet kombinaatiot olemassa olevista ratkaisuista, uusi ymmärrys ratkaisuista Uudet syy-seuraussuhteet Ref. Kärkkäinen

7 Erilaisia luovan ongelmanratkaisun menetelmiä (Konvergentti ajattelu) (Divergentti ajattelu) Paradigman säilyttävät Paradigmaa venyttävät Paradigman rikkovat Ei pakotettua mielikuvituksen käyttöä, vapaa assosiointi Ei uusia assosiaatioita menetelmistä Mielikuvitus ja ongelmaan liittymättömät stimulantit Turvallisia Sekä kokemattomat että kokeneet ryhmät. Esim. Aivoriihi Esim. Metaforat Ei-turvallisia Lähinnä kokeneet vetäjät ja ryhmät Esim. Kaukaiset ajatusmallit Ref. McFadzean

8 Paradigman säilyttävät tekniikat Ongelmaan ei tuoda uusia elementtejä eikä relaatioita ei rohkaista osallistujia astumaan ulos nykyisistä ajattelutavoistaan /- malleistaan apuna lähinnä vapaa assosiointi, muiden ideoiden hyväksikäyttö, mutta ei pakoteta mm. yhdistelemään uusiksi ideoiksi ja käyttämään mielikuvitusta ideoiden edelleen kehittämiseksi Turvallisia toisaalta epätodennäköistä vaikkakin mahdollista että kovin uusia ideoita syntyy Ref. Kärkkäinen

9 Paradigmaa venyttävät ja paradigman rikkovat tekniikat Hankalampia ja paljon kokemusta vaativia (sekä vetäjä että osallistujat) Mielikuvituksen ja fantasian hyväksikäyttö rikkovissa enemmän, venyttävissä jonkin verran (venyttäviä mm. metaforat ja Object Stimulation lista ongelmaan liittyvistä asioista ja niiden assosiointi ongelmaan, rikkovia mm. Osbornin lista, Sana-assosiaatiot, Guided Fantasy, kaukaiset ajatusmallit Uutuuden trade-offina lopputuloksen soveltuvuuden ja käytettävyyden lisääntynyt epävarmuus Ref. Kärkkäinen

10 Innovaatiotoiminnan tavoite vs. menetelmä Fantasiatekniikoista ja monimutkaisista tekniikoista mahdollisesti apua innovoinnissa erityisesti jos hyvin uudentyyppiset innovaatiot tavoitteena. Myös tavanomaisesta brainstormista voi olla apua, tosin sillä ei todennäköisesti saada kovin uusia ja luovia ratkaisuja, mutta se ei ole aina tarpeenkaan Tarpeen määrittää käyttötarkoitus ja haluttu lopputulos Sopivat menetelmät Sopivuus organisaation käyttöön Ref. Kärkkäinen

11 Aivoriihi (brainstorming) Tunnetuin ideointimenetelmä Kehittänyt Alex F. Osborn 50-luvulla Osanottajamäärä noin 5-10, session aika noin 1-2 tuntia Periaatteet Arvostelu kiellettyä (myös negatiiviset eleet ja ilmeet) Lennokkaita, hulluja ideoita kannustetaan Halutaan paljon ideoita Kaikki ideat kirjataan heti paperille, se sanoo joka ehtii Muunnellaan ja yhdistellään muiden ideoita Ref. Kärkkäinen

12 Syy- ja seurauskaavio (yksi seitsemästä laatutyökalusta) Kun keskeinen ongelma tai kehitystarve on selvillä Syy-seuraussuhteet, tärkeimpien ongelmien löytäminen Ref. Kärkkäinen

13 KJ-menetelmä monimutkaisten ongelmien hahmottamiseksi 1. Ongelmaa koskevat havainnot muistilapulle kirjoittaminen 2. Lappujen ryhmittely 3. Kartan laatiminen syy-seuraussuhteet ja muut riippuvuudet 4. Kartan tulkinta ja sanallinen selitys ongelmasta Ref. Kärkkäinen

14 KJ-esimerkki Ref. Kärkkäinen

15 QFD / laatutalo QFD soveltuu uusien tuoteominaisuuksien ja tuotteiden kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen QFD:n keskeinen tarkoitus on muuttaa asiakastarpeet mitattaviksi tuoteominaisuuksiksi ja priorisoida ne tärkeysjärjestykseen Ei ensisijaisesti matemaattinen väline, vaan lähinnä keskustelun ja päätöksenteon apuväline Ref. Kärkkäinen

16 Tärkeys melutaso kallistusvara pudotuskorkeus painamisvaste ranteen kulma toimintojen määrä/näppäin Myyntiargumentti Prioriteetti QFD-esimerkki nopeus löydettävyys 4 Valitukset Kilpailijaanalyysi tuntuma 3 3 1,2 II kirjoitusasento 5 O O 1 1,5 I mukavuus äänettömyys 3 O III huolettomuus kestävyys 2 O Tekninen vaikeus (1-5) Kehittämiskustannus (1-5) Prioriteetti III I II Ref. Kärkkäinen

17 KETJU-menetelmä Monimutkaisten relaatioiden / transaktioiden selkeä esittäminen diagonaalimatriisin avulla Vyöryttäminen (esim. kauemmista sidosryhmistä tai sidosryhmiin kohdistuvista trendeistä johtuvien vaikutusten analysointi) Prosessia voi käyttää periaatteessa minkä tahansa liiketoimintaketjun tai verkoston (kokonais- / systeemitason) analysointiin Käytetty hyvin laajasti eri yrityksissä ja eri näkökulmista, toimivuus todettu laajalti Ref. Kärkkäinen

18 Esimerkki KETJU-menetelmästä Vaatimukset omalle toiminnalle Trendit Vaatimukset Loppukäyttäjä Ongelmat Tarpeet Asiakas Jälleenmyyjä Yritys Ominaisuudet Kilpailija Toimittajat

19 Muuntelumenetelmä Soveltuu erityisesti olemassa olevan tuotteen tai alustavan idean parantamisen Yksin tai ryhmässä Esimerkki (ei yhtä oikeaa tapaa esittää kysymystä): Suurentaa? Pienentää? Jakaa osiin? Yhdistää? Korvata jollakin muulla? Lisätä uutta hohtoa? Kääntää päälaelleen?

20 20 PIENENTÄÄ? SUURENTAA? YHDISTÄÄ? JAKAA OSIIN? KORVATA JOLLAIN MUULLA? KÄÄNTÄÄ PÄÄLAELLEEN? LISÄTÄ UUTTAA HOHTOA?

21 Kaukaiset ajatusmallit Vaikeat ongelmat / todella uudet ratkaisut Suuret keksinnöt usein peräisin kaukaisista ajatusmalleista ja analogioista Mallit, joilla ei ole välttämättä mitään tekemistä ongelman kanssa KAUKAINEN AJATUSMALLI Jonkin mallista valitun asian sovitus ongelmaan hullun mielekkäällä tavalla Edellisestä muunnettu, käytännössä ehkä mahdollinen sovitus ongelmaan

22 Kaukaiset ajatusmallit esimerkki Ref. Lavonen et al

23 Kaukaiset ajatusmalli esimerkki prosessin kulusta Kaukainen ajatusmalli Mielleyhtymä Hullun mielekäs sovellus Mahdollinen ratkaisu

24

25 Synektiikka Hyvin luovat, aikaisemmasta poikkeavat ideat Synektiikka (kreik.) = erilaisten, näennäisesti toisiinsa kuulumattomien asioiden yhdisteleminen Ryhmäkoko 5-8 Tarkoin kuvattu kokouksen rakenne Osallistujien tehtävänjako kokouksissa Kaukaisten analogioiden systemaattinen hyväksikäyttö Ref. Kärkkäinen

26 Tuplatiimi Useita sovelluskohteita Erikoispiirteenä yksilö-, pari- ja ryhmätyön vuorottelu Aluksi yleensä ongelman / kehitystavoitteen määritys yksilö / pari => seinätaulu + perustelu, plussaus, ryhmittely Ratkaisujen ideointi samaan tyyliin Ref. Kärkkäinen

27 Tuplatiimi/OPERA OMIEN IDEOIDEN TUOTTAMINEN PARIN EHDOTUSTEN TUOTTAMINEN EHDOTUSTEN ESITTELY RIISTIINARVIOIMINEN AIHEIDEN RYHMITTELY OWN SUGGESTIONS PAIR SUGGESTIONS EXPLANATIONS RANKING ARRANGING Ref. Slåen & Mantere

28 Esimerkki OPERA-menetelmän tuloksista

29 Virtuaali ooppera

30 Yhteenvetoa ideointimenetelmistä

31 Tutkimus erilaisten menetelmien hyödyntämisestä (Kärkkäinen et al. 2001) MENETELMÄ Vastaajien määrä jotka ovat hyödyntäneet menetelmää Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Tyytymätön Vastaajat jotka ovat hyödyntäneet ja ilmaisseet tyytyväisyytensä Fokusryhmä % 44 % 11 % 9 Tuplatiimi / Opera % 67 % 0 % 12 Skenaariomenetelmät % 43 % 29 % 7 Tilastollinen markkinointitutkimus % 58 % 16 % 19 Aivoriihi % 71 % 4 % 24 QFD / laatutalo % 50 % 25 % 8 Kaukaiset analogiat % 50 % 25 % 4 KJ-menetelmä 1 0 % 0 % 0 % 0 Synektiikka 3 0 % 0 % 100 % 1 Delphi-menetelmä 1 0 % 0 % 0 %

32 Jos halutaan TODELLA uudentyyppisiä tuotteita ja ratkaisuja (1 / 2) Perinteinen aivoriihi ei yksinään riitä! Aivoriihi ei varsinaisesti luo uutta ei auta irtautumaan perinteisestä ajattelusta ja nykytuotemyopiasta Mahdollisesti useat työkalut tarpeen Erilaiset näkökulmat ja näkökulmien vaihto Mietittävä miten tehokkaasti irtautua nykyisestä ajattelusta ja nykyisten tuotteiden kahleista Kun saadaan lennokkaita ideoita, ei rankata niitä heti pois vaikka ei suoraan käyttökelpoisia. Toisinpäin: mitkä ovat ideoiden hyvät puolet, ja positiivisesti ajatellen miten ideoiden rajoituksia voitaisiin välttää tai eliminoida ne Ref. Kärkkäinen

33 Jos halutaan TODELLA uudentyyppisiä tuotteita ja ratkaisuja (2 / 2) Työkaluiksi perinteisen aivoriihen sijasta tai ohella mm. Tuplatiimi Ongelmanjäsentämisen työkalut Syy-seuraussuhdekaavio KJ-menetelmä KETJU Kaukaiset ajatusmallit Ei pelkästään työkalut, vaan myös KENEN KANSSA ja miten niitä käytetään! Eri tyyppisiä ihmisiä mukaan, koko yrityksen eri liiketoimintayksiköistä ja osastoista (esim. markkinointi, talous, IT), sekä kokeneita että vähemmän kokeneita henkilöitä eri asiantuntijuuden tasoilta (ks. Myös Osterwalder & Pigneur 2010) Asiakas mukaan (esim. vaativat ja edistyneet asiakkaat), näistä hyviä kokemuksia mm. Tuplatiimi ja Business Model Canvas Ref. Kärkkäinen

34 Yrityksissä tulisi panostaa lisää luovien menetelmien käyttöön Teknisten ratkaisujen ideointiin kyllä käytetään erilaisia luovia menetelmiä Käyttö on kuitenkin melko vähäistä: asiakastarpeiden ja ratkaisujen selvittäminen luovilla menetelmillä, irrottautuminen nykyisistä tuotteista tarpeiden ja ratkaisuiden ideointi asiakkaan kanssa sisäisesti kyllä kartoitetaan (ainakin perinteisillä aivoriihillä) Kun halutaan kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita, useiden erilaisten intuitiivisten ja paradigmaa rikkovien / paradigmaa venyttävien tekniikoiden kartoittaminen, kunnollinen opettelu ja hyödyntäminen Ref. Kärkkäinen

35 Lähteitä tuotekehitykseen ja ideointimenetelmiin Hoegl, M., Schulze, A How to Support Knowledge Creation in New Product Development: An Investigation of Knowledge Management Methods. European Management Journal, Vol. 23, No. 3, pp Kärkkäinen, H Uuden tiedon luominen ja sen työkalut. Luentomateriaali. Kärkkäinen, H., Piippo, P., Salli, M., Tuominen, M., Heinonen, J Asiakastarpeista tuotteiksi ja palveluiksi. 2. uudistettu painos. (toim.) Lyytikäinen, J. Helsinki, Metalliteollisuuden kustannus. Lavonen, Meisalo & al. Luovan ongelmanratkaisun työtavat. McFadzean, E The Creativity Continuum: Towards a Classification of Creative Problem Solving Techniques. Creativity and Innovation Management, Vol. 7, No. 3. Powers-Erkkilä, T., Klempova, D OPERA Method. Montonen, M., Powers-Erkkilä, T. (eds.). A Trainer s Tool Kit. A-Clinic Foundation Report Series No. 45. Saatavissa: Slåen, T., Mantere, V OPERA: A Guide for More Efficient Meetings. Vantaa, Innotiimi Soo, C.W., Midgley, D.F., Devinney, T.M The process of knowledge creation in organizations. Virkkala, V. Luova ongelmanratkaisu: tiedon hankinta ja yhdistely toimiviksi kokonaisuuksiksi. Helsinki

36 Liikkeenjohdon näkökulma tuotekehitykseen

37 Tekninen tuotekehitys ennen ja nyt Ref. Wikipedia 2012; Early Office Museum Ref. Talouselämä 39/2012; Kuvat Antti Mannermaa

38 Esimerkki innovaation kehittymisestä menestyväksi liiketoiminnaksi (Osterwalder & Pigneur 2010) itunes Music Storen alustan yhdistäminen ipod-tuote kauppaan Alustan laajentaminen matkapuhelimiin ipod ipod & itunes iphone & App Store Applen ipod-tuote, johon käyttäjät pystyivät kopioimaan musiikkia CD-levyiltä ja lataamaan musiikkia netistä Muokattu lähteestä Ostewalder & Pigneur 2010 itunes Music Storen teki käyttäjille helpoksi musiikin ostamisen ja lataamisen laitteeseen. itunes yhdisti musiikin omistajat suoraan ostajiin. App Store mahdollisti helppokäyttöisen sovelluksien etsimisen, ostamisen ja lataamisen suoraan matkapuhelimeen asennettavaksi. Sovelluskehittäjien täytyy jakaa kaikki sovellukset App Storen kautta, josta Apple saa 30 % rojaltin jokaista myytyä sovellusta kohden

39 Pohdinta Mikä on Applen innovaatio? Mikä Applen innovaatiossa tuottaa eniten arvoa asiakkaalle? Entä Applelle?

40 Liikkeenjohdon ajankäyttö tuotekehityksessä Luova ja muotoileva -ote Määrittelevä ja toteuttava -ote P P Liiketoimintaidea Tuotekonsepti Tuoteominaisuudet P P Testaus P Tekn. tuotekehitys Tuotejulkistus P mahdollisuudet vaikuttaa tulokseen johdon ajankäyttö käytännössä Ref. Wheelwright & Clark 1992

41 Usein päätöksenteon edellytykset puuttuvat Ei tunneta kilpailua ( Meillä ei ole kilpailua ) Ei tunneta asiakasta / käyttäjää ei tiedetä mitä asiakas haluaa ei tiedetä mistä asiakas olisi valmis maksamaan ei tiedetä miten tuote jaellaan asiakkaalle Ref. Etsi

42 Liiketoimintamalli työkaluna liiketoimintakonseptien innovoinnissa

43 Businessihmisten ei pitäisi pelkästään ymmärtää paremmin designereita; vaan heistä pitäisi tulla designereita Roger Martin, Dean, Rotman School of Management Ref. Ostewalder & Pigneur

44 Business Model Canvas

45 Liiketoimintamallin yhdeksän rakennuspalikkaa 1. Asiakassegmentit 2. Arvolupaus 3. Kanavat 4. Asiakassuhteet 5. Kassavirta 6. Kriittiset resurssit 7. Kriittiset tehtävät 8. Avain kumppanit 9. Kustannusrakenne Ref. Ostewalder & Pigneur 2010 ks. myös

46 Molempien aivopuoliskojen hyödyntäminen Vasen aivopuolisko Oikea aivopuolisko Looginen / rationaalinen ajattelu Tunteet Ref. Ostewalder & Pigneur

47 Business Model Canvas liiketoimintamallin kuvaamistyökalu Avain kumppanit Kriittiset resurssit Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit Tehokkuus Kriittiset tehtävät Kanavat Arvo Kustannusrakenne Kassavirta Ref. Ostewalder & Pigneur

48 Erottautuminen ja kilpaileminen liiketoimintamallin avulla Playstation/Xbox Wii Avain kumppanit Kriittiset resurssit Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit Avain kumppanit Kriittiset resurssit Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit Kriittiset tehtävät Korkea suorituskyky Konsolin käyttäjät Kanavat Hardcore pelaajat Pelin kehittäjät Kriittiset tehtävät Perhe konsoli Pääsy konsolin käyttäjiin & halvat kehittämiskustannukset Kanavat Tavalliset pelaajat Pelin kehittäjät Kustannusrakenne Kassavirta Raudan myyminen tappiolla Kustannusrakenne Kassavirta Kannattavaa raudan myymistä Rojaltit Rojaltit Ref. Ostewalder & Pigneur

49 Wii ja sinisen meren strategia Avain kumppanit Kriittiset resurssit Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit Pelin kehittäjät State of the art sirujen kehitys Huippu suorituskyky ja grafiikka Kapeat hardcore pelaajien markkinat Eliminoi Vähennä Luo Ei muutosta Suoraan kaupan hyllyltä komponenttitoimittajat Kriittiset tehtävät Uudet yksinoikeus teknologiat Liikkeenohjausteknologia Liikeohjatut pelit Hauskuus ja ryhmä- (/perhe-) kokemus Kanavat Vähittäismyyjät Laajat tavallisten pelaajien ja perheiden markkinat Pelin kehittäjät Kustannusrakenne Konsolin tuotantokustannus Teknologian kehittämiskustannus Konsoleiden subventointi Kassavirta Voittoa konsolimyynnillä Konsoleiden subventointi Rojalteja pelin kehittäjiltä Ref. Ostewalder & Pigneur

50 Liiketoimintamallin suunnitteluprosessin 5 vaihetta 1. Mobilisoi 2. Ymmärrä 3. Suunnittele 4. Implementoi 5. Johda Ref. Ostewalder & Pigneur

51 Liiketoimintamallin suunnitteluprosessin vaiheiden yksityiskohtaisempi kuvaus MOBILISOI YMMÄRRÄ SUUNNITTELE IMPLEMENTOI JOHDA TAVOITE Valmistaudu onnistuneeseen liiketoimintamallin suunnitteluprojektiin Tutkia ja analysoi elementtejä joita tarvitaan liiketoimintamallin suunnitteluun Luo ja testaa elinkelpoisia liiketoimintamallivaihtoehtoja ja valitse paras Implementoi paras liiketoimintamallin prototyyppi Mukauta ja muokkaa liiketoimintamallia perustuen markkinoiden reaktioon FOKUS Perustan luominen Syventyminen tietoon Intensiivinen tarkastelu Toimeenpano Kehitys KUVAUS Luo tietoisuutta tarpeesta uudelle liiketoimintamallille, kuvaa projektin taustalla olevat motivaatiot, ja luo yhteinen kieli liiketoimintamallien kuvaamiseen, suunnitteluun, analysointiin ja keskustelemiseen Syvenny olennaiseen tietoon, asiakkaisiin, teknologioihin ja ympäristöön. Kerää tietoa, haastattele asiantuntijoita, tutki mahdollisia asiakkaita, ja tunnista tarpeita ja ongelmia Muunna tieto ja ideat aikaisemmista vaiheista liiketoimintamallin prototyypeiksi joita on mahdollista tutkia ja testata. Intensiivisen tarkastelun jälkeen valitse paras prototyyppi Implementoi valittu liiketoimintamallin prototyyppi Luo johtamisen rakenteet liiketoimintamallin jatkuvaan monitorointiin, arviointiin, mukauttamisen tai muuntamiseen MENETELMÄT -Business Model Canvas -Tarinankerronta -Business Model Canvas -BM kaavat -Asiakasymmärrys -Visuaalinen ajattelu -Skenaariot -BM ympäristö -BM arviointi (SWOT) -Business Model Canvas -BM kaavat -Ideointi -Visuaalinen ajattelu -Prototypointi -Skenaariot -BM arviointi (SWOT) -Sinisen meren strategia -Useiden BM hallinta -Business Model Canvas -Visuaalinen ajattelu -Tarinankerronta -Useiden BM hallinta -Business Model Canvas -Visuaalinen ajattelu -Skenaariot -BM ympäristö -BM arviointi (SWOT) Muokattu lähteestä Ostewalder & Pigneur

52 Ymmärrä suunnittelun kannalta olennaisten asioiden ymmärtäminen Toiminnot Kriittiset menestystekijät Keskeiset uhat -Skannaa ympäristöä -Tutki potentiaalisia asiakkaita -Haastattele asiantuntijoita -Tutki mitä on jo kokeiltu (esim. esimerkkejä epäonnistumisesta ja niiden syistä) -Kerää ideoita ja mielipiteitä -Syvä ymmärrys potentiaalisista kohdemarkkinoista -Perinteisten rajojen ulkopuolelle katsomista kohdemarkkinoiden määrittämisessä -Ylitutkiminen: yhteys katoaa tutkimuksen ja tavoitteiden väliltä -Tutkimus vinoutuu sen perusteella että on jo alustavasti sitoutunut tiettyyn liiketoimintakonseptiin Muokattu lähteestä Ostewalder & Pigneur

53 Organisaatiokeskeinen ja asiakaskeskeinen liiketoimintamallin suunnittelu Organisaatiokeskeinen liiketoimintamallin suunnittelu Mitä me voimme myydä asiakkaillemme? Kuinka me voimme tehokkaimmin tavoittaa asiakkaamme? Minkälaisia asiakassuhteita meidän täytyy rakentaa? Asiakaskeskeinen liiketoimintamallin suunnittelu Mitä työtä asiakkaamme täytyy tehdä ja kuinka me voimme siinä auttaa? Mitä ovat asiakkaamme pyrkimykset ja kuinka me voimme niitä edistää? Kuinka asiakkaat haluavat että heitä käsitellään? Kuinka me yrityksenä parhaiten sovimme asiakkaidemme rutiineihin? Minkälaisia suhteita asiakkaat odottavat meiltä? Kuinka me voimme tehdä rahaa asiakkaistamme? Mistä arvosta asiakkaat ovat valmiita maksamaan? Ref. Ostewalder & Pigneur

54 Suunnittele luo ja testaa elinkelpoisia liiketoimintamallivaihtoehtoja Toiminnot Kriittiset menestystekijät Keskeiset uhat -Brainstormaus -Prototypointi -Testaus -Valinta -Luo liiketoimintamalli yhdessä organisaation eri ihmisten kanssa -Kyvykkyys nähdä nykytilanteen yli -Ajankäyttö useiden erilaisten ideoiden tutkimiseen -Rohkeiden ideoiden vesittäminen tai nujertaminen -Rakastuminen ideoihin liian nopeasti

55 Visuaalinen ajattelu Visuaalinen ajattelu (kuvat, sketsit, kaaviot, Post-it ) on keskeinen menetelmä / työkalu liiketoimintamallien suunnittelussa Koska liiketoimintamallit ovat monimutkaisia konsepteja, jotka koostuvat useista rakennuspalikoista ja niiden välisistä suhteista, niitä on vaikea ymmärtää ilman luonnostelua ja hahmottamista visuaalisen ajattelun avulla Koska liiketoimintamalli on aina systeemi, jossa jokainen elementti vaikuttaa toiseen elementtiin; se on ymmärrettävissä vain kokonaisuutena. Kokonaisuuden hahmottaminen ilman visualisointi on hankalaa. Itse asiassa liiketoimintamallin esittäminen visuaalisesti muuttaa hiljaiset olettamukset eksplisiittiseksi tiedoksi. Tämä tekee mallista konkreettisen ja mahdollistaa selkeämmän keskustelun ja muutokset. Visuaaliset tekniikat antavat elämän liiketoimintamallille ja fasilitoivat yhdessä luomista. Ref. Ostewalder & Pigneur

56 Visuaalinen tarinankerronta Liiketoimintamallin kartoittaminen Piirrä jokainen liiketoimintamallin elementti Määritä tarinan kulku Kerro tarina -Aloita kartoittamalla yksinkertainen, tekstipohjainen versio liiketoimintamallista -Kirjoita jokainen liiketoimintamallin elementti yksittäiselle Post-it lapulle -Kartoittaminen voidaan tehdä yksittäin tai ryhmässä -Yksi kerrallaan, ota Postit lappu ja korvaa se piirroksella joka kuvaa sisältöä -Pidä piirrokset yksinkertaisina (jätä pois yksityiskohtia) -Piiroksen laatu ei ole tärkeää kunhan se välittää sanoman -Päätä mitä Post-it lappuja käytät ensin kun kerrot tarinan -Kokeile erilaisia polkuja. Voit esimerkiksi aloittaa asiakassegmentistä tai arvolupauksesta -Periaatteessa mikä tahansa aloituspiste on mahdollinen kunhan se tukee sinun tarinaasi -Kerro liiketoimintamalli yksi piirretty Post-it lappu kerrallaan -Huom. riippuen kontekstista ja henkilökohtaisista preferensseistä saatat haluta käyttää PowerPointtia tai Keynotea. On kuitenkin epätodennäköistä että Slideware tuottaa samanlaisen positiivisen yllätysefektin kuin Post-it lähestymistapa Ref. Ostewalder & Pigneur

57 Lähteitä tuotekehitykseen ja liiketoimintakonseptien innovointiin Kim, W.C., Mauborgne, R Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business School Press, Boston Kutinlahti, L Verkkokurssi liiketoimintamallin innovoinnista. Saatavissa: Ostewalder, A The Business Model Ontology A Proposition in a Design Science Approach. Dissertation. University of Lausanne. Osterwalder, A., Pigneur, Y Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley, New Jersey. Osterwalder, A Business Model Canvas. Saatavissa: Osterwalder, A Tools for Business Model Generation. Saatavissa: Wheelwright, S. C. & Clark, K. B Revolutionizing product development : quantum leaps in speed, efficiency, and quality.. The Free Press, New York

58 Työkaluja liiketoimintamallin luomiseen (Osterwalder 2012; 53 min)

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan. Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007

Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan. Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Mitä luovuus on? (1) Luova yksilö ja luova yritys Luovuus tarkoittaa ihmisen kykyä tuottaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. Pään sisällä tehtävän työn osuus

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Ketteryyttä asiakaskeskeisen liiketoimintamallin

Ketteryyttä asiakaskeskeisen liiketoimintamallin 14 ARVONLUONNIN MUUTOKSEN AAKKOSET MENETELMIÄ HUOMISEN ARVONLUONTIIN Ketteryyttä asiakaskeskeisen liiketoimintamallin jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen Asiakaskeskeisyys korostuu lähes jokaisen

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela PIKATESTI: OLETKO KOKEILEVA KEHITTÄJÄ? - Hyllyn rakentaminen - Kokeilija: Katsotko ensin, mitä materiaaleja ja

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILU. Eeva Kangas 16.2.2016

PALVELUMUOTOILU. Eeva Kangas 16.2.2016 PALVELUMUOTOILU Eeva Kangas 16.2.2016 @FixUi Oy 2013 2016 ESITYKSEN RAKENNE Klo 12 Aloitus Mitä palvelumuotoilu on? Keskeiset käsitteet ja menetelmät Käyttäjälähtöinen suunnittelu Palvelusafari Käyttäjäpersoona

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Markus Westerlund, Rdigo Oy Hallituksen puheenjohtaja, partneri markus.westerlund@rdigo.com www.rdigo.com/fi +358 50 67030 1 2 Strategy Execution Simplified

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Torstai2 Ratkaisujen konseptointi. Jamk Innovointipäivät

Torstai2 Ratkaisujen konseptointi. Jamk Innovointipäivät Torstai2 Ratkaisujen konseptointi Jamk Innovointipäivät Yksittäisistä ideoista konsepteiksi Tähän mennessä on ideoinnilla rakennettu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia suunnitteluongelman osaratkaisuiksi.

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA?

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? Mediataivas FreshUp seminaari Digitaalinen asiakaskokemus 26.5.2016 by Heikki Karjaluoto CE is the sum-totality of how customers engage with your company and

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990)

Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990) Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990) Hyvät kirjoittajat eivät näytä tekstiään muille ennen kuin se on lopullinen ja täydellinen. Hyvät kirjoittajat eivät aloita kirjoittamista ennen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Steve Jobs omin sanoin. Toimittanut George Beahm

Steve Jobs omin sanoin. Toimittanut George Beahm Steve Jobs omin sanoin Toimittanut George Beahm Talentum Helsinki 2011 Englanninkielinen alkuteos: I, Steve. Steve Jobs In His Own Words Copyright 2011 by George Beahm Through arrangement with the Mendel

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Toimittaja Sovellusarkkitehtuuritason pilkkominen. Kalle Launiala, ProtonIT Oy

Toimittaja Sovellusarkkitehtuuritason pilkkominen. Kalle Launiala, ProtonIT Oy Toimittaja Sovellusarkkitehtuuritason pilkkominen Kalle Launiala, ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358445575665 Sisällön rakenne Tekninen ratkaisu vs. Looginen ratkaisu Looginen ratkaisu ja sen

Lisätiedot

Taustaselvitysten suunnittelussa voidaan käyttää apuna työpohjaa 1.

Taustaselvitysten suunnittelussa voidaan käyttää apuna työpohjaa 1. 1 Liite A PROJEKTISUUNNITELMAN TYÖSTÄMISOHJEITA JA IDEOINNIN TYÖKALUJA 1. SUUNNITTELUN KULKU Tärkeimmät sidosryhmät kannattaa vetää mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon projektin alusta lähtien. Yhteissuunnittelulla

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Minustako palveluinnovaattori?

Minustako palveluinnovaattori? Minustako palveluinnovaattori? 20.01.2010 Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Innovaatiot ovat käyttöön otettuja uudisteita joissa yhdistellään

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Feedbackly Live case

Feedbackly Live case Feedbackly Live case Oppimistavoitteet 1. Opiskelija osaa analysoida yrityksen liiketoimintaympäristöä sekä hyödyntää asiakasymmärrystä liiketoiminnan kehittämisessä 2. Opiskelija hallitsee segmentoinnin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Vertaistalous hurmaa kuluttajia

Vertaistalous hurmaa kuluttajia Vertaistalous hurmaa kuluttajia #vertaistalous This is the first new economic system to enter onto the world stage since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century, making it a remarkable

Lisätiedot

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Suomalaisten kuntien II työpaja 4.5.2010, Tampere Kirsi-Marja Lonkila Itämeren kaupunkien liitto Sidosryhmäanalyysista Auttaa keräämään ja analysoimaan tietoa siitä, kenen

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja

Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja Tietoa päätöksentekoon -seminaari 2.4.2014 Tieteiden talo Valiokuntaneuvos Juha Martelius It ain t what you know that gets

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it!

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it! WORKATHLON Rovaniemi 29.-30.9.2016 Tulokset Let s Did it! Työelämäasiantuntijoina Nuppu Rouhiainen Tekes Niilo Hakonen, Kuntatyönantajat Risto Mäkikyrö, ELY Heino Vasara, ELY Ville Saarikoski, TTK Ulla

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Maatalouden vesitalouden hallinta menetelmät käyttöön paikallisella yhteistyöllä

Maatalouden vesitalouden hallinta menetelmät käyttöön paikallisella yhteistyöllä Maatalouden vesitalouden hallinta menetelmät käyttöön paikallisella yhteistyöllä Työpaja 13.6.2014 Kati Berninger Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ohjelma 9.00-9.30 Aamukahvi 9.30-9.45 Johdanto Osanottajien

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

ASIAKASVIESTIN HAPPOTESTI

ASIAKASVIESTIN HAPPOTESTI ASIAKASVIESTIN HAPPOTESTI Arvolupaus - asiakasviesti - on myynti- ja markkinointiviestien yhdistelmä, joka kiteyttää brändistä saatavan hyödyn ja vastaa kohderyhmän tarpeeseen. Arvolupaus siis pukee asiakasymmärryksen

Lisätiedot