Tuotekehitys ja ideointimenetelmät PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehitys ja ideointimenetelmät PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot Tiivistelmä"

Transkriptio

1 Tuotekehitys ja ideointimenetelmät PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot Tiivistelmä Jari Jussila & Heli Aramo-Immonen

2 Tiedonluomisen prosessi Tiedon lähteet virallinen ja epävirallinen verkottuminen sisäiset ja ulkoiset tietolähteet Tiedon käyttö ongelman ratkaisun laatu päätöksenteko Tulokset innovaatiot taloudellinen suorituskyky Ref. Soo et al

3 Menetelmien valinta Tietojohtamisen menetelmät pitää valita sen mukaan mitä tietoa ollaan johtamassa (Hoegl & Shulze, 2005) Esimerkiksi Tiedon sovelluskohde: innovaatiot Tiedon tyyppi: uusi tietämys

4 Kuinka voidaan tukea uuden tiedon luomista tuotekehityksessä? Epämuodolliset tapahtumat Työpajat Raportit Tietokannat Projektin tiedotustilaisuudet Käytäntöyhteisöt Asiantuntijahaastattelut Tutkimuspalvelut Best practice -caset Tiedon välittäjät Tarinankerronta Sähköiset keskustelufoorumit Tietokartat Tunnetut ja hyödynnetyt menetelmät 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ref. Hoegl

5 Luovan ongelmanratkaisun ja ideointimenetelmien käyttöalueita yrityksissä Markkinointi, tuotekehitys, laatutoiminta, asiakaspalvelu Uudet liiketoimintakonseptit Uudet tuoteominaisuudet tai tekniset ratkaisut Tuotteiden ongelmalähteet tai viat Asiakkaiden ja sidosryhmien kartoittaminen Piilevät ja tulevat asiakastarpeet

6 Millaista uutta tietoa ja tietämystä luovien menetelmien avulla voidaan saavuttaa? Irtautuminen kuvitelluista rajoituksista Uudet assosiaatiot uudenlaiset näkökulmat käsiteltäviin ongelmiin, mm. Uusi ymmärrys ongelmasta ja sen osatekijöistä uusi tapa hahmottaa ongelma ja sen keskeiset syyt Uudet tavat yhdistää asiakastarpeet ja tekniset ratkaisut Uudet kombinaatiot olemassa olevista ratkaisuista, uusi ymmärrys ratkaisuista Uudet syy-seuraussuhteet Ref. Kärkkäinen

7 Erilaisia luovan ongelmanratkaisun menetelmiä (Konvergentti ajattelu) (Divergentti ajattelu) Paradigman säilyttävät Paradigmaa venyttävät Paradigman rikkovat Ei pakotettua mielikuvituksen käyttöä, vapaa assosiointi Ei uusia assosiaatioita menetelmistä Mielikuvitus ja ongelmaan liittymättömät stimulantit Turvallisia Sekä kokemattomat että kokeneet ryhmät. Esim. Aivoriihi Esim. Metaforat Ei-turvallisia Lähinnä kokeneet vetäjät ja ryhmät Esim. Kaukaiset ajatusmallit Ref. McFadzean

8 Paradigman säilyttävät tekniikat Ongelmaan ei tuoda uusia elementtejä eikä relaatioita ei rohkaista osallistujia astumaan ulos nykyisistä ajattelutavoistaan /- malleistaan apuna lähinnä vapaa assosiointi, muiden ideoiden hyväksikäyttö, mutta ei pakoteta mm. yhdistelemään uusiksi ideoiksi ja käyttämään mielikuvitusta ideoiden edelleen kehittämiseksi Turvallisia toisaalta epätodennäköistä vaikkakin mahdollista että kovin uusia ideoita syntyy Ref. Kärkkäinen

9 Paradigmaa venyttävät ja paradigman rikkovat tekniikat Hankalampia ja paljon kokemusta vaativia (sekä vetäjä että osallistujat) Mielikuvituksen ja fantasian hyväksikäyttö rikkovissa enemmän, venyttävissä jonkin verran (venyttäviä mm. metaforat ja Object Stimulation lista ongelmaan liittyvistä asioista ja niiden assosiointi ongelmaan, rikkovia mm. Osbornin lista, Sana-assosiaatiot, Guided Fantasy, kaukaiset ajatusmallit Uutuuden trade-offina lopputuloksen soveltuvuuden ja käytettävyyden lisääntynyt epävarmuus Ref. Kärkkäinen

10 Innovaatiotoiminnan tavoite vs. menetelmä Fantasiatekniikoista ja monimutkaisista tekniikoista mahdollisesti apua innovoinnissa erityisesti jos hyvin uudentyyppiset innovaatiot tavoitteena. Myös tavanomaisesta brainstormista voi olla apua, tosin sillä ei todennäköisesti saada kovin uusia ja luovia ratkaisuja, mutta se ei ole aina tarpeenkaan Tarpeen määrittää käyttötarkoitus ja haluttu lopputulos Sopivat menetelmät Sopivuus organisaation käyttöön Ref. Kärkkäinen

11 Aivoriihi (brainstorming) Tunnetuin ideointimenetelmä Kehittänyt Alex F. Osborn 50-luvulla Osanottajamäärä noin 5-10, session aika noin 1-2 tuntia Periaatteet Arvostelu kiellettyä (myös negatiiviset eleet ja ilmeet) Lennokkaita, hulluja ideoita kannustetaan Halutaan paljon ideoita Kaikki ideat kirjataan heti paperille, se sanoo joka ehtii Muunnellaan ja yhdistellään muiden ideoita Ref. Kärkkäinen

12 Syy- ja seurauskaavio (yksi seitsemästä laatutyökalusta) Kun keskeinen ongelma tai kehitystarve on selvillä Syy-seuraussuhteet, tärkeimpien ongelmien löytäminen Ref. Kärkkäinen

13 KJ-menetelmä monimutkaisten ongelmien hahmottamiseksi 1. Ongelmaa koskevat havainnot muistilapulle kirjoittaminen 2. Lappujen ryhmittely 3. Kartan laatiminen syy-seuraussuhteet ja muut riippuvuudet 4. Kartan tulkinta ja sanallinen selitys ongelmasta Ref. Kärkkäinen

14 KJ-esimerkki Ref. Kärkkäinen

15 QFD / laatutalo QFD soveltuu uusien tuoteominaisuuksien ja tuotteiden kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen QFD:n keskeinen tarkoitus on muuttaa asiakastarpeet mitattaviksi tuoteominaisuuksiksi ja priorisoida ne tärkeysjärjestykseen Ei ensisijaisesti matemaattinen väline, vaan lähinnä keskustelun ja päätöksenteon apuväline Ref. Kärkkäinen

16 Tärkeys melutaso kallistusvara pudotuskorkeus painamisvaste ranteen kulma toimintojen määrä/näppäin Myyntiargumentti Prioriteetti QFD-esimerkki nopeus löydettävyys 4 Valitukset Kilpailijaanalyysi tuntuma 3 3 1,2 II kirjoitusasento 5 O O 1 1,5 I mukavuus äänettömyys 3 O III huolettomuus kestävyys 2 O Tekninen vaikeus (1-5) Kehittämiskustannus (1-5) Prioriteetti III I II Ref. Kärkkäinen

17 KETJU-menetelmä Monimutkaisten relaatioiden / transaktioiden selkeä esittäminen diagonaalimatriisin avulla Vyöryttäminen (esim. kauemmista sidosryhmistä tai sidosryhmiin kohdistuvista trendeistä johtuvien vaikutusten analysointi) Prosessia voi käyttää periaatteessa minkä tahansa liiketoimintaketjun tai verkoston (kokonais- / systeemitason) analysointiin Käytetty hyvin laajasti eri yrityksissä ja eri näkökulmista, toimivuus todettu laajalti Ref. Kärkkäinen

18 Esimerkki KETJU-menetelmästä Vaatimukset omalle toiminnalle Trendit Vaatimukset Loppukäyttäjä Ongelmat Tarpeet Asiakas Jälleenmyyjä Yritys Ominaisuudet Kilpailija Toimittajat

19 Muuntelumenetelmä Soveltuu erityisesti olemassa olevan tuotteen tai alustavan idean parantamisen Yksin tai ryhmässä Esimerkki (ei yhtä oikeaa tapaa esittää kysymystä): Suurentaa? Pienentää? Jakaa osiin? Yhdistää? Korvata jollakin muulla? Lisätä uutta hohtoa? Kääntää päälaelleen?

20 20 PIENENTÄÄ? SUURENTAA? YHDISTÄÄ? JAKAA OSIIN? KORVATA JOLLAIN MUULLA? KÄÄNTÄÄ PÄÄLAELLEEN? LISÄTÄ UUTTAA HOHTOA?

21 Kaukaiset ajatusmallit Vaikeat ongelmat / todella uudet ratkaisut Suuret keksinnöt usein peräisin kaukaisista ajatusmalleista ja analogioista Mallit, joilla ei ole välttämättä mitään tekemistä ongelman kanssa KAUKAINEN AJATUSMALLI Jonkin mallista valitun asian sovitus ongelmaan hullun mielekkäällä tavalla Edellisestä muunnettu, käytännössä ehkä mahdollinen sovitus ongelmaan

22 Kaukaiset ajatusmallit esimerkki Ref. Lavonen et al

23 Kaukaiset ajatusmalli esimerkki prosessin kulusta Kaukainen ajatusmalli Mielleyhtymä Hullun mielekäs sovellus Mahdollinen ratkaisu

24

25 Synektiikka Hyvin luovat, aikaisemmasta poikkeavat ideat Synektiikka (kreik.) = erilaisten, näennäisesti toisiinsa kuulumattomien asioiden yhdisteleminen Ryhmäkoko 5-8 Tarkoin kuvattu kokouksen rakenne Osallistujien tehtävänjako kokouksissa Kaukaisten analogioiden systemaattinen hyväksikäyttö Ref. Kärkkäinen

26 Tuplatiimi Useita sovelluskohteita Erikoispiirteenä yksilö-, pari- ja ryhmätyön vuorottelu Aluksi yleensä ongelman / kehitystavoitteen määritys yksilö / pari => seinätaulu + perustelu, plussaus, ryhmittely Ratkaisujen ideointi samaan tyyliin Ref. Kärkkäinen

27 Tuplatiimi/OPERA OMIEN IDEOIDEN TUOTTAMINEN PARIN EHDOTUSTEN TUOTTAMINEN EHDOTUSTEN ESITTELY RIISTIINARVIOIMINEN AIHEIDEN RYHMITTELY OWN SUGGESTIONS PAIR SUGGESTIONS EXPLANATIONS RANKING ARRANGING Ref. Slåen & Mantere

28 Esimerkki OPERA-menetelmän tuloksista

29 Virtuaali ooppera

30 Yhteenvetoa ideointimenetelmistä

31 Tutkimus erilaisten menetelmien hyödyntämisestä (Kärkkäinen et al. 2001) MENETELMÄ Vastaajien määrä jotka ovat hyödyntäneet menetelmää Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Tyytymätön Vastaajat jotka ovat hyödyntäneet ja ilmaisseet tyytyväisyytensä Fokusryhmä % 44 % 11 % 9 Tuplatiimi / Opera % 67 % 0 % 12 Skenaariomenetelmät % 43 % 29 % 7 Tilastollinen markkinointitutkimus % 58 % 16 % 19 Aivoriihi % 71 % 4 % 24 QFD / laatutalo % 50 % 25 % 8 Kaukaiset analogiat % 50 % 25 % 4 KJ-menetelmä 1 0 % 0 % 0 % 0 Synektiikka 3 0 % 0 % 100 % 1 Delphi-menetelmä 1 0 % 0 % 0 %

32 Jos halutaan TODELLA uudentyyppisiä tuotteita ja ratkaisuja (1 / 2) Perinteinen aivoriihi ei yksinään riitä! Aivoriihi ei varsinaisesti luo uutta ei auta irtautumaan perinteisestä ajattelusta ja nykytuotemyopiasta Mahdollisesti useat työkalut tarpeen Erilaiset näkökulmat ja näkökulmien vaihto Mietittävä miten tehokkaasti irtautua nykyisestä ajattelusta ja nykyisten tuotteiden kahleista Kun saadaan lennokkaita ideoita, ei rankata niitä heti pois vaikka ei suoraan käyttökelpoisia. Toisinpäin: mitkä ovat ideoiden hyvät puolet, ja positiivisesti ajatellen miten ideoiden rajoituksia voitaisiin välttää tai eliminoida ne Ref. Kärkkäinen

33 Jos halutaan TODELLA uudentyyppisiä tuotteita ja ratkaisuja (2 / 2) Työkaluiksi perinteisen aivoriihen sijasta tai ohella mm. Tuplatiimi Ongelmanjäsentämisen työkalut Syy-seuraussuhdekaavio KJ-menetelmä KETJU Kaukaiset ajatusmallit Ei pelkästään työkalut, vaan myös KENEN KANSSA ja miten niitä käytetään! Eri tyyppisiä ihmisiä mukaan, koko yrityksen eri liiketoimintayksiköistä ja osastoista (esim. markkinointi, talous, IT), sekä kokeneita että vähemmän kokeneita henkilöitä eri asiantuntijuuden tasoilta (ks. Myös Osterwalder & Pigneur 2010) Asiakas mukaan (esim. vaativat ja edistyneet asiakkaat), näistä hyviä kokemuksia mm. Tuplatiimi ja Business Model Canvas Ref. Kärkkäinen

34 Yrityksissä tulisi panostaa lisää luovien menetelmien käyttöön Teknisten ratkaisujen ideointiin kyllä käytetään erilaisia luovia menetelmiä Käyttö on kuitenkin melko vähäistä: asiakastarpeiden ja ratkaisujen selvittäminen luovilla menetelmillä, irrottautuminen nykyisistä tuotteista tarpeiden ja ratkaisuiden ideointi asiakkaan kanssa sisäisesti kyllä kartoitetaan (ainakin perinteisillä aivoriihillä) Kun halutaan kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita, useiden erilaisten intuitiivisten ja paradigmaa rikkovien / paradigmaa venyttävien tekniikoiden kartoittaminen, kunnollinen opettelu ja hyödyntäminen Ref. Kärkkäinen

35 Lähteitä tuotekehitykseen ja ideointimenetelmiin Hoegl, M., Schulze, A How to Support Knowledge Creation in New Product Development: An Investigation of Knowledge Management Methods. European Management Journal, Vol. 23, No. 3, pp Kärkkäinen, H Uuden tiedon luominen ja sen työkalut. Luentomateriaali. Kärkkäinen, H., Piippo, P., Salli, M., Tuominen, M., Heinonen, J Asiakastarpeista tuotteiksi ja palveluiksi. 2. uudistettu painos. (toim.) Lyytikäinen, J. Helsinki, Metalliteollisuuden kustannus. Lavonen, Meisalo & al. Luovan ongelmanratkaisun työtavat. McFadzean, E The Creativity Continuum: Towards a Classification of Creative Problem Solving Techniques. Creativity and Innovation Management, Vol. 7, No. 3. Powers-Erkkilä, T., Klempova, D OPERA Method. Montonen, M., Powers-Erkkilä, T. (eds.). A Trainer s Tool Kit. A-Clinic Foundation Report Series No. 45. Saatavissa: Slåen, T., Mantere, V OPERA: A Guide for More Efficient Meetings. Vantaa, Innotiimi Soo, C.W., Midgley, D.F., Devinney, T.M The process of knowledge creation in organizations. Virkkala, V. Luova ongelmanratkaisu: tiedon hankinta ja yhdistely toimiviksi kokonaisuuksiksi. Helsinki

36 Liikkeenjohdon näkökulma tuotekehitykseen

37 Tekninen tuotekehitys ennen ja nyt Ref. Wikipedia 2012; Early Office Museum Ref. Talouselämä 39/2012; Kuvat Antti Mannermaa

38 Esimerkki innovaation kehittymisestä menestyväksi liiketoiminnaksi (Osterwalder & Pigneur 2010) itunes Music Storen alustan yhdistäminen ipod-tuote kauppaan Alustan laajentaminen matkapuhelimiin ipod ipod & itunes iphone & App Store Applen ipod-tuote, johon käyttäjät pystyivät kopioimaan musiikkia CD-levyiltä ja lataamaan musiikkia netistä Muokattu lähteestä Ostewalder & Pigneur 2010 itunes Music Storen teki käyttäjille helpoksi musiikin ostamisen ja lataamisen laitteeseen. itunes yhdisti musiikin omistajat suoraan ostajiin. App Store mahdollisti helppokäyttöisen sovelluksien etsimisen, ostamisen ja lataamisen suoraan matkapuhelimeen asennettavaksi. Sovelluskehittäjien täytyy jakaa kaikki sovellukset App Storen kautta, josta Apple saa 30 % rojaltin jokaista myytyä sovellusta kohden

39 Pohdinta Mikä on Applen innovaatio? Mikä Applen innovaatiossa tuottaa eniten arvoa asiakkaalle? Entä Applelle?

40 Liikkeenjohdon ajankäyttö tuotekehityksessä Luova ja muotoileva -ote Määrittelevä ja toteuttava -ote P P Liiketoimintaidea Tuotekonsepti Tuoteominaisuudet P P Testaus P Tekn. tuotekehitys Tuotejulkistus P mahdollisuudet vaikuttaa tulokseen johdon ajankäyttö käytännössä Ref. Wheelwright & Clark 1992

41 Usein päätöksenteon edellytykset puuttuvat Ei tunneta kilpailua ( Meillä ei ole kilpailua ) Ei tunneta asiakasta / käyttäjää ei tiedetä mitä asiakas haluaa ei tiedetä mistä asiakas olisi valmis maksamaan ei tiedetä miten tuote jaellaan asiakkaalle Ref. Etsi

42 Liiketoimintamalli työkaluna liiketoimintakonseptien innovoinnissa

43 Businessihmisten ei pitäisi pelkästään ymmärtää paremmin designereita; vaan heistä pitäisi tulla designereita Roger Martin, Dean, Rotman School of Management Ref. Ostewalder & Pigneur

44 Business Model Canvas

45 Liiketoimintamallin yhdeksän rakennuspalikkaa 1. Asiakassegmentit 2. Arvolupaus 3. Kanavat 4. Asiakassuhteet 5. Kassavirta 6. Kriittiset resurssit 7. Kriittiset tehtävät 8. Avain kumppanit 9. Kustannusrakenne Ref. Ostewalder & Pigneur 2010 ks. myös

46 Molempien aivopuoliskojen hyödyntäminen Vasen aivopuolisko Oikea aivopuolisko Looginen / rationaalinen ajattelu Tunteet Ref. Ostewalder & Pigneur

47 Business Model Canvas liiketoimintamallin kuvaamistyökalu Avain kumppanit Kriittiset resurssit Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit Tehokkuus Kriittiset tehtävät Kanavat Arvo Kustannusrakenne Kassavirta Ref. Ostewalder & Pigneur

48 Erottautuminen ja kilpaileminen liiketoimintamallin avulla Playstation/Xbox Wii Avain kumppanit Kriittiset resurssit Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit Avain kumppanit Kriittiset resurssit Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit Kriittiset tehtävät Korkea suorituskyky Konsolin käyttäjät Kanavat Hardcore pelaajat Pelin kehittäjät Kriittiset tehtävät Perhe konsoli Pääsy konsolin käyttäjiin & halvat kehittämiskustannukset Kanavat Tavalliset pelaajat Pelin kehittäjät Kustannusrakenne Kassavirta Raudan myyminen tappiolla Kustannusrakenne Kassavirta Kannattavaa raudan myymistä Rojaltit Rojaltit Ref. Ostewalder & Pigneur

49 Wii ja sinisen meren strategia Avain kumppanit Kriittiset resurssit Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit Pelin kehittäjät State of the art sirujen kehitys Huippu suorituskyky ja grafiikka Kapeat hardcore pelaajien markkinat Eliminoi Vähennä Luo Ei muutosta Suoraan kaupan hyllyltä komponenttitoimittajat Kriittiset tehtävät Uudet yksinoikeus teknologiat Liikkeenohjausteknologia Liikeohjatut pelit Hauskuus ja ryhmä- (/perhe-) kokemus Kanavat Vähittäismyyjät Laajat tavallisten pelaajien ja perheiden markkinat Pelin kehittäjät Kustannusrakenne Konsolin tuotantokustannus Teknologian kehittämiskustannus Konsoleiden subventointi Kassavirta Voittoa konsolimyynnillä Konsoleiden subventointi Rojalteja pelin kehittäjiltä Ref. Ostewalder & Pigneur

50 Liiketoimintamallin suunnitteluprosessin 5 vaihetta 1. Mobilisoi 2. Ymmärrä 3. Suunnittele 4. Implementoi 5. Johda Ref. Ostewalder & Pigneur

51 Liiketoimintamallin suunnitteluprosessin vaiheiden yksityiskohtaisempi kuvaus MOBILISOI YMMÄRRÄ SUUNNITTELE IMPLEMENTOI JOHDA TAVOITE Valmistaudu onnistuneeseen liiketoimintamallin suunnitteluprojektiin Tutkia ja analysoi elementtejä joita tarvitaan liiketoimintamallin suunnitteluun Luo ja testaa elinkelpoisia liiketoimintamallivaihtoehtoja ja valitse paras Implementoi paras liiketoimintamallin prototyyppi Mukauta ja muokkaa liiketoimintamallia perustuen markkinoiden reaktioon FOKUS Perustan luominen Syventyminen tietoon Intensiivinen tarkastelu Toimeenpano Kehitys KUVAUS Luo tietoisuutta tarpeesta uudelle liiketoimintamallille, kuvaa projektin taustalla olevat motivaatiot, ja luo yhteinen kieli liiketoimintamallien kuvaamiseen, suunnitteluun, analysointiin ja keskustelemiseen Syvenny olennaiseen tietoon, asiakkaisiin, teknologioihin ja ympäristöön. Kerää tietoa, haastattele asiantuntijoita, tutki mahdollisia asiakkaita, ja tunnista tarpeita ja ongelmia Muunna tieto ja ideat aikaisemmista vaiheista liiketoimintamallin prototyypeiksi joita on mahdollista tutkia ja testata. Intensiivisen tarkastelun jälkeen valitse paras prototyyppi Implementoi valittu liiketoimintamallin prototyyppi Luo johtamisen rakenteet liiketoimintamallin jatkuvaan monitorointiin, arviointiin, mukauttamisen tai muuntamiseen MENETELMÄT -Business Model Canvas -Tarinankerronta -Business Model Canvas -BM kaavat -Asiakasymmärrys -Visuaalinen ajattelu -Skenaariot -BM ympäristö -BM arviointi (SWOT) -Business Model Canvas -BM kaavat -Ideointi -Visuaalinen ajattelu -Prototypointi -Skenaariot -BM arviointi (SWOT) -Sinisen meren strategia -Useiden BM hallinta -Business Model Canvas -Visuaalinen ajattelu -Tarinankerronta -Useiden BM hallinta -Business Model Canvas -Visuaalinen ajattelu -Skenaariot -BM ympäristö -BM arviointi (SWOT) Muokattu lähteestä Ostewalder & Pigneur

52 Ymmärrä suunnittelun kannalta olennaisten asioiden ymmärtäminen Toiminnot Kriittiset menestystekijät Keskeiset uhat -Skannaa ympäristöä -Tutki potentiaalisia asiakkaita -Haastattele asiantuntijoita -Tutki mitä on jo kokeiltu (esim. esimerkkejä epäonnistumisesta ja niiden syistä) -Kerää ideoita ja mielipiteitä -Syvä ymmärrys potentiaalisista kohdemarkkinoista -Perinteisten rajojen ulkopuolelle katsomista kohdemarkkinoiden määrittämisessä -Ylitutkiminen: yhteys katoaa tutkimuksen ja tavoitteiden väliltä -Tutkimus vinoutuu sen perusteella että on jo alustavasti sitoutunut tiettyyn liiketoimintakonseptiin Muokattu lähteestä Ostewalder & Pigneur

53 Organisaatiokeskeinen ja asiakaskeskeinen liiketoimintamallin suunnittelu Organisaatiokeskeinen liiketoimintamallin suunnittelu Mitä me voimme myydä asiakkaillemme? Kuinka me voimme tehokkaimmin tavoittaa asiakkaamme? Minkälaisia asiakassuhteita meidän täytyy rakentaa? Asiakaskeskeinen liiketoimintamallin suunnittelu Mitä työtä asiakkaamme täytyy tehdä ja kuinka me voimme siinä auttaa? Mitä ovat asiakkaamme pyrkimykset ja kuinka me voimme niitä edistää? Kuinka asiakkaat haluavat että heitä käsitellään? Kuinka me yrityksenä parhaiten sovimme asiakkaidemme rutiineihin? Minkälaisia suhteita asiakkaat odottavat meiltä? Kuinka me voimme tehdä rahaa asiakkaistamme? Mistä arvosta asiakkaat ovat valmiita maksamaan? Ref. Ostewalder & Pigneur

54 Suunnittele luo ja testaa elinkelpoisia liiketoimintamallivaihtoehtoja Toiminnot Kriittiset menestystekijät Keskeiset uhat -Brainstormaus -Prototypointi -Testaus -Valinta -Luo liiketoimintamalli yhdessä organisaation eri ihmisten kanssa -Kyvykkyys nähdä nykytilanteen yli -Ajankäyttö useiden erilaisten ideoiden tutkimiseen -Rohkeiden ideoiden vesittäminen tai nujertaminen -Rakastuminen ideoihin liian nopeasti

55 Visuaalinen ajattelu Visuaalinen ajattelu (kuvat, sketsit, kaaviot, Post-it ) on keskeinen menetelmä / työkalu liiketoimintamallien suunnittelussa Koska liiketoimintamallit ovat monimutkaisia konsepteja, jotka koostuvat useista rakennuspalikoista ja niiden välisistä suhteista, niitä on vaikea ymmärtää ilman luonnostelua ja hahmottamista visuaalisen ajattelun avulla Koska liiketoimintamalli on aina systeemi, jossa jokainen elementti vaikuttaa toiseen elementtiin; se on ymmärrettävissä vain kokonaisuutena. Kokonaisuuden hahmottaminen ilman visualisointi on hankalaa. Itse asiassa liiketoimintamallin esittäminen visuaalisesti muuttaa hiljaiset olettamukset eksplisiittiseksi tiedoksi. Tämä tekee mallista konkreettisen ja mahdollistaa selkeämmän keskustelun ja muutokset. Visuaaliset tekniikat antavat elämän liiketoimintamallille ja fasilitoivat yhdessä luomista. Ref. Ostewalder & Pigneur

56 Visuaalinen tarinankerronta Liiketoimintamallin kartoittaminen Piirrä jokainen liiketoimintamallin elementti Määritä tarinan kulku Kerro tarina -Aloita kartoittamalla yksinkertainen, tekstipohjainen versio liiketoimintamallista -Kirjoita jokainen liiketoimintamallin elementti yksittäiselle Post-it lapulle -Kartoittaminen voidaan tehdä yksittäin tai ryhmässä -Yksi kerrallaan, ota Postit lappu ja korvaa se piirroksella joka kuvaa sisältöä -Pidä piirrokset yksinkertaisina (jätä pois yksityiskohtia) -Piiroksen laatu ei ole tärkeää kunhan se välittää sanoman -Päätä mitä Post-it lappuja käytät ensin kun kerrot tarinan -Kokeile erilaisia polkuja. Voit esimerkiksi aloittaa asiakassegmentistä tai arvolupauksesta -Periaatteessa mikä tahansa aloituspiste on mahdollinen kunhan se tukee sinun tarinaasi -Kerro liiketoimintamalli yksi piirretty Post-it lappu kerrallaan -Huom. riippuen kontekstista ja henkilökohtaisista preferensseistä saatat haluta käyttää PowerPointtia tai Keynotea. On kuitenkin epätodennäköistä että Slideware tuottaa samanlaisen positiivisen yllätysefektin kuin Post-it lähestymistapa Ref. Ostewalder & Pigneur

57 Lähteitä tuotekehitykseen ja liiketoimintakonseptien innovointiin Kim, W.C., Mauborgne, R Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business School Press, Boston Kutinlahti, L Verkkokurssi liiketoimintamallin innovoinnista. Saatavissa: Ostewalder, A The Business Model Ontology A Proposition in a Design Science Approach. Dissertation. University of Lausanne. Osterwalder, A., Pigneur, Y Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley, New Jersey. Osterwalder, A Business Model Canvas. Saatavissa: Osterwalder, A Tools for Business Model Generation. Saatavissa: Wheelwright, S. C. & Clark, K. B Revolutionizing product development : quantum leaps in speed, efficiency, and quality.. The Free Press, New York

58 Työkaluja liiketoimintamallin luomiseen (Osterwalder 2012; 53 min)

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

LUOVA SUUNNITTELU JA MUOTOILU

LUOVA SUUNNITTELU JA MUOTOILU LUOVA SUUNNITTELU JA MUOTOILU LUOVALLE TUOTTEELLE ASETETTUJA VAATIMUKSIA UUTUUDEN VAATIMUS Uutuuden arvioinnissa voidaan käyttää lähtökohtana yksilö- tai yhteisökohtaista kriteeriä. Luovantapahtuman henkilökohtaisuuden

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille!

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Onko kansainvälistyminen yrityksesi seuraava kasvuhaaste? Onko sinulla tarve ymmärtää miten palvelusi skaalautuu eri markkinoille? Tule mukaan ja toteuta tavoi7eesi!

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Teollinen muotoilu on teollisuusjärjestelmien tai tuotejärjestelmien

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

AVAIN. Arvokkaimmat Vaatimukset Asiakkaan Itsensä Nimeämänä

AVAIN. Arvokkaimmat Vaatimukset Asiakkaan Itsensä Nimeämänä AVAIN Arvokkaimmat Vaatimukset Asiakkaan Itsensä Nimeämänä AVAIN menetelmä AVAIN on asiakastarvekartoitukseen soveltuva työkalu, jolla: 1. muodostetaan kuva asiakkaan kehitystavoitteista 2. ideoidaan näiden

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan. Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007

Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan. Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Mitä luovuus on? (1) Luova yksilö ja luova yritys Luovuus tarkoittaa ihmisen kykyä tuottaa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 Ilona IT lyhyesti Vahva asema IT-ratkaisujen toimittajana (B2B, EDU) Painopiste mobiili

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi Käyttäjä mielessä Sisältötuotantoa käyttäjälle luento 13.10.04 / TTY sohvi.sirkesalo@tamk.fi teemat sisällöntuotanto - määrittelyä ideointi, ongelma, tuotekehitys vastaanottajasta käyttäjä tarveskenaario,

Lisätiedot

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Iskun sisältö Mitä Tekes tarjoaa Tekesin ohjelmat työkaluna Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto

Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto Yhteisen keskustelun rakenne Alkuajatukset Open Innovation? Crowdsourcing?

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Inno-barometrin esittely 15.2.2012 Vapriikki, Tampere Gearshift Group Page 1 Mystiikasta mitattavaksi Inno-barometri on standardoitu menetelmä organisaation

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

TERVETULOA SYVENTÄMÄÄN LUOVAN ONGELMANRATKAISUN FASILITOINTITAITOJASI 28.- 29.5.2012

TERVETULOA SYVENTÄMÄÄN LUOVAN ONGELMANRATKAISUN FASILITOINTITAITOJASI 28.- 29.5.2012 Kaikille avoin valmennus CPS 2: TERVETULOA SYVENTÄMÄÄN LUOVAN ONGELMANRATKAISUN FASILITOINTITAITOJASI 28.- 29.5.2012 Tervetuloa intensiiviselle ja käytännönläheiselle fasilitoinnin tiiviskurssille! Opit

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi ENNAKOINTI MAHDOLLISUUKSIEN IDE NT IF IOINT I IDE A IDE AN ARVIOINTI JALOSTAMINEN LT KONSEPTIN S UUNNITTEL U TUOTEKEHITYS TUOTANTO LANSEERAUS L IIKETOIMINNAN UUDIS TAMINEN G1 G2 G3 G4 IDE OINT IPR OS E

Lisätiedot

Ketteryyttä asiakaskeskeisen liiketoimintamallin

Ketteryyttä asiakaskeskeisen liiketoimintamallin 14 ARVONLUONNIN MUUTOKSEN AAKKOSET MENETELMIÄ HUOMISEN ARVONLUONTIIN Ketteryyttä asiakaskeskeisen liiketoimintamallin jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen Asiakaskeskeisyys korostuu lähes jokaisen

Lisätiedot

Kokemuksia alueellisen muotoilupalvelun kehittämisestä

Kokemuksia alueellisen muotoilupalvelun kehittämisestä Kokemuksia alueellisen muotoilupalvelun kehittämisestä Juho Salminen, Satu Rinkinen, Rakhshanda Khan 11.11.2014 Lahden tiedepäivä REDI - When Regions Support Entrepreneurs and Designers to Innovate To

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä

Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä Understanding Ymmärrä Thinking Pohdi Generating Kehitä Filtering Seulo Explaining Selitä Realising Toteuta Ymmärrä Tässä vaiheessa kerätään tietoa suunnittelukohteesta

Lisätiedot

PENTAGON DESIGN INNOVATION LABS. TILA - seminaari 28.11.2012

PENTAGON DESIGN INNOVATION LABS. TILA - seminaari 28.11.2012 PENTAGON DESIGN INNOVATION LABS TILA - seminaari 28.11.2012 PENTAGON DESIGN haluaa olla mukana synnyttämässä asiakasyrityksilleen uusia arvomahdollisuuksia LOPPUTULOKSENA kehityshankkeesta on ainutlaatuinen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Palvelumuotoilu(service design)

Palvelumuotoilu(service design) Palvelumuotoilu(service design) Välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiskehittelyyn Satu Miettinen Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kaupallista kehittämistä muotoilun

Lisätiedot

Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä

Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä Janne M. Korhonen / janne.m.korhonen@aalto.fi / jmkorhonen.net 38. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta, 20.8.2013 Ympäristönsuojelusta

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Designerin rooli tuotteistamisessa. Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO

Designerin rooli tuotteistamisessa. Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO Designerin rooli tuotteistamisessa Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO Muotoilutyön taustaa Muotoilun laatu on kilpailukyvyn avain Se joka osaa parhaiten muotoilun, hallitsee koko tuotantoketjua. Siksi

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Kokemuksellisuus - mitä asiakaslähtöinen liiketoiminta tarkoittaa käytännössä. Fortune seminaari 21.8.2013 Marja Toivonen ja Anna Viljakainen, VTT

Kokemuksellisuus - mitä asiakaslähtöinen liiketoiminta tarkoittaa käytännössä. Fortune seminaari 21.8.2013 Marja Toivonen ja Anna Viljakainen, VTT Kokemuksellisuus - mitä asiakaslähtöinen liiketoiminta tarkoittaa käytännössä Fortune seminaari 21.8.2013 Marja Toivonen ja Anna Viljakainen, VTT 2 Kokemuksellisuus liittyy arvonluontiin Olipa kysymys

Lisätiedot

OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN

OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN MIKKO SYRJÄNEN FORS-ILTAPÄIVÄ 2012 1 / 1 Wärtsilä 3 July 2009 Alku operaatiotutkijana Systeemianalyysin laboratorio, DI 1999 Johdatus

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Ideointi. Luovien ideoiden luontiprosessi

Ideointi. Luovien ideoiden luontiprosessi 1/7 Ideointi Luovien ideoiden luontiprosessi "The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the

Lisätiedot

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. Pään sisällä tehtävän työn osuus

Lisätiedot

Palvelulogiikka liiketoimintamalliinnovaatioiden. Henri Hietala The Institute of Healthcare Engineering and Management (HEMA) 20.11.

Palvelulogiikka liiketoimintamalliinnovaatioiden. Henri Hietala The Institute of Healthcare Engineering and Management (HEMA) 20.11. Palvelulogiikka liiketoimintamalliinnovaatioiden ajurina Henri Hietala The Institute of Healthcare Engineering and Management (HEMA) 20.11.2013 1 Liiketoimintamallit arvon luomisen pohjapiirustuksina 2

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013

Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013 Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013 Pekka Sinervo Adeptus Partners Oy Myynnin tunneälyn valmennustalo YKSILÖN TEHOKKUUS Myynnin rakenne 0% 100% Tiedot & Taidot Asenne Miten myynnissä

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013

Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013 Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013 Talent Vectia 1 Myynti on jäänyt jälkeen muista toiminnoista?? vs. Liidejä ei osata tuottaa systemaattisesti Myyjät eivät ymmärrä asiakastaan Myynnin johtaminen

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILU. Eeva Kangas 16.2.2016

PALVELUMUOTOILU. Eeva Kangas 16.2.2016 PALVELUMUOTOILU Eeva Kangas 16.2.2016 @FixUi Oy 2013 2016 ESITYKSEN RAKENNE Klo 12 Aloitus Mitä palvelumuotoilu on? Keskeiset käsitteet ja menetelmät Käyttäjälähtöinen suunnittelu Palvelusafari Käyttäjäpersoona

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi.

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. Olit sitten kuka tahansa, sinulla on aina uniikki ja arvokas

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Seuraavaksi: Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, VM: Valtion uusi työnteon malli

Seuraavaksi: Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, VM: Valtion uusi työnteon malli Seuraavaksi: Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, VM: Valtion uusi työnteon malli Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 TYÖ 2.0 Kohti valtion uutta työnteon mallia Valtorin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA. KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori

ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA. KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori Arvot vs. Arvo Arvot Pirkko-pissis Arvo Rampe-Raudottaja Nykyinen logiikka Vaihdannan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Palvelujen konseptointi

Palvelujen konseptointi Palvelujen konseptointi TWG Mikko Koivisto 22.4.2013 1 PaMu Ideointi PaMu Ideointi Vaihtoehtoisten palveluratkaisujen ideointi kertyneeseen ymmärrykseen (mm. käyttäjätarpeet ja palveluntarjoajan tavoitteet),

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot