LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE Koonnut: Kimmo Klemola

2 ALKUSANAT Huoliteltu kirjallinen raportointi on tärkeää niin opiskellessa kuin työelämässäkin. Yliopisto-opiskelijalta voidaan olettaa hyvää kielen käyttöä ja tiettyjen muotoseikkojen noudattamista. Opiskeluajan kirjallisen raportoinnin vaatimukset valmentavat toisaalta diplomityötä varten, jonka muotoseikat ovat varsin säännellyt, ja toisaalta työelämää varten. Akateemisessa maailmassa tieteellisillä artikkeleilla on usein hyvin tarkat muotokriteerit. Teollisuudessa, insinööritoimistoissa jne. vastavalmistunut diplomi-insinööri joutuu kirjoittamaan runsain mitoin erilaisia raportteja. Mikäli raportti on huolittelematon, se antaa huonon kuvan niin tekijästään kuin itse asiastakin. Asioiden epätäsmällinen ja huolimaton esittäminen voi insinöörityössä johtaa jopa merkittäviin virheisiin ja taloudellisiin menetyksiin. Diplomityön tietoja voidaan tarvita ja käyttää esimerkiksi suunnittelussa vielä vuosien kuluttua. Tämä diplomityöohje koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa on ohjeita liittyen työn käynnistämiseen. Siinä on myös ohjeita työn tarkastajille ja ohjaajille. Ensimmäisen osan on kirjoittanut professori Ilkka Turunen. Toisessa luvussa on lähinnä teknillisen kemian laboratorion ja erotustekniikan laboratorion kirjallisuustyöohjeista koottuja kemiantekniikan osaston erityisohjeita. Kolmanteen lukuun on kirjallisen raportoinnin teknisen toteutuksen helpottamiseksi koottu Microsoft Word -ohjeisto, joka toivoakseni antaa vastauksen suurimpaan osaan eteen tulevista tekstinkäsittelyn teknisistä ongelmista. Toivon, että tämän ohjeen avulla lukuisat opiskelijat, assistentit ja opinnäytetöitä tarkastavat professorit säästävät aikaa ja vaivaa, kun raporttien, seminaarien, työselostusten, diplomitöiden ja myöhemmässä vaiheessa lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen muotoseikkojen korjaamisen tarve vähenee. Tällöin kaikki osapuolet voivat keskittyä tärkeimpään itse asiaan. LTY:n yleinen diplomityöohje löytyy osoitteesta: tion/book/documents/dippaohje.pdf Kimmo Klemola

3 SISÄLLYS 1 Diplomityön käynnistäminen: ohjeita työn tekijöille, tarkastajille ja ohjaajille Diplomityön luonne Diplomitöiden aiheista Diplomityön aloittamisesta Työn tarkastajat ja ohjaajat Vastuukysymykset Kemiantekniikan osaston diplomityöohje Yleistä Fontti, riviväli, marginaalit, sivunumerointi ja tavutus Otsikko- ja nimiösivu Alkusanat-sivu Tiivistelmä- ja abstract-sivut Symboliluettelo Sisällysluettelo Tekstiosa Johdanto Kuvat ja taulukot Yhtälöt, suureet, symbolit ja lukuarvot Lähdeluettelo Liitteet Vinkkejä Microsoft Word Tieteellisen raportin teko suomeksi Tallenna tekstitiedosto Wordharj.txt ja kuvatiedostot kovalevyllesi Avaa MS Wordillä wordharj.txt-tiedosto ja tallenna se docmuodossa Aseta marginaalit Tee pakotettu sivunvaihto Tee sisällysluettelo Sisällysluettelon sivunumeroiden päivittäminen Tyhjien rivien välttäminen Muuta kuvatekstit rivivälille yksi Kuvatekstin tasaaminen Yhtälönumeroiden oikealle tasaaminen Reaktioyhtälöiden nuolet Sisennykset lähdeluetteloon Liitä kuvat paikoilleen Kuvan ja kuvatekstin pitäminen samalla sivulla Taulukon tekeminen Kuvan tuominen Excelistä Wordiin Kieli ja tavutus Sivunumerointi Kuvien muokkaaminen, pienentäminen, suurentaminen Sivunumerot päivitetään sisällysluetteloon Automaattisen lähdeluettelon tekeminen dokumentin loppuun Yhtälön tekeminen Nimi- ja aiheluettelo... 38

4 3.24 Symbolien kirjoittaminen, prosenttimerkki, celsiusaste; numeron ja laatuosan pitäminen samalla rivillä Tiedoston tallentaminen tulevaksi pohjaksi... 41

5 3 I 1 Diplomityön käynnistäminen: ohjeita työn tekijöille, tarkastajille ja ohjaajille

6 4 1.1 Diplomityön luonne Diplomityö on 30 opintopisteen (20 ov) laajuinen, noin 6 kuukautta kestävä tutkimus- tai suunnittelutehtävä. Luonteeltaan se on opinnäyte, joka samalla harjaannuttaa opiskelijaa laajahkon ammatillisen ongelmakokonaisuuden käsittelyyn. 1.2 Diplomitöiden aiheista Diplomitöiden aiheet ovat usein teollisuusyritysten antamia. Suhteellisen yleistä on myös, että niitä tehdään yliopistolla jonkin tutkimusprojektin osina. Useimmissa tapauksissa diplomitöiden tekijät saavat työstään korvausta palkan tai stipendin muodossa. Aiheita voi kysellä pääaineen professorilta tai suoraan teollisuusyrityksiltä. Myös jälkimmäisessä tapauksessa on syytä olla ajoissa yhteydessä professoriin, mieluiten jo ennen aiheen etsinnän aloittamista. Diplomiyön aihetta valittaessa on seuraavat seikat otettava huomioon: Aihe on sisällöltään ja vaativuustasoltaan sopiva opinnäytteeksi. Tämän arviointi on ohjaavan professorin vastuulla. Opiskelijalla on riittävät perustiedot aihepiiristä (työn aiheen on kuuluttava jonkin opiskelijan suorittaman syventävän opintojakson aihepiiriin). Arviointi on ohjaavan professorin vastuulla. Työllä on edellytykset täyttää myös rahoittajan odotukset. Arviointi on rahoittajan edustajan vastuulla. Työn rahoittajan on syytä ottaa huomioon, että diplomityö on todellakin opinnäyte, vaikka sillä on myös konkreettisia tutkimuksellisia tai teknisiä tavoitteita. Useimmiten nämä tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan jopa tukevat toisiaan. Ristiriitatilanteissa kuitenkin opetukselliset tavoitteet ovat etusijalla. 1.3 Diplomityön aloittamisesta Diplomityön aihe on syytä hyväksyttää virallisesti heti työtä aloitettaessa. Edellytyksenä hyväksymiselle on vanhan tutkintorakenteen (180 ov) mukaan opiskelevilla seuraavat opintosuoritukset: vähintään 140 opintoviikkoa tutkintoon kuuluvia opintoja kaikki perusopinnot tutkintoon vaadittava harjoittelu 6 ov vähintään arvosana 3 siitä syventävästä opintojaksosta, johon työ liittyy

7 5 Uuden tutkintorakenteen mukaista (120 op) diplomi-insinööritutkintoa suorittavilla vaadittavat opintosuoritukset ovat seuraavat: kandidaatin tutkinto on suoritettu (kun opiskelija on valittu suorittamaan sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinnot) mahdolliset täydentävät opinnot on suoritettu (kun opiskelija on valittu pelkkään diplomi-insinöörin tutkintoon) diplomi-insinöörin tutkinnon pakollinen harjoittelu (4 op) on suoritettu diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineen opinnoista on suoritettu vähintään 15 op Joskus työ aloitetaan epävirallisesti ennen kuin edellä mainitut edellytykset on täytetty. Poikkeustapauksissa näin voidaan menetellä. Suuria puutteita mainituissa edellytyksissä ei kuitenkaan tule sallia. Varoittavia esimerkkejä on riittävästi. Heti työn alussa on syytä pitää aloituskokous, johon osallistuvat työn tekijän lisäksi tarkastajat ja ohjaaja(t). Tässä kokouksessa käydään perusteellisesti läpi työn tavoitteita ja suoritusta. Erityisesti on sovittava työn ohjauksen järjestämisestä. 1.4 Työn tarkastajat ja ohjaajat Diplomityöllä on kaksi tarkastajaa. Ensimmäinen tarkastaja on työtä ohjaava professori. Toinen tarkastaja voi olla joko yliopiston tai toimeksiantajayrityksen edustaja. Häneltä edellytetään vähintään diplomi-insinöörin tutkintoa. Diplomityölle voidaan määrätä yksi tai useampi ohjaaja. Diplomityön aikana on huolehdittava siitä, että tekijä saa riittävää ohjausta. Ohjauksen toteutuksesta sovitaan alussa eri osapuolten kesken. Hyvä käytäntö on, että tekijä laatii työstään väliraportteja, joita sitten kokouksissa käsitellään. Siinäkin tapauksessa, että työ tehdään toimeksiantajan tiloissa ja toimeksiantaja on järjestänyt runsaasti ohjausta, tarvitaan vähintään 2-3 kokousta, jossa myös yliopiston edustajat ovat läsnä. Näin varmistutaan opinnäytteen asianmukaisuudesta ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamisesta. 1.5 Vastuukysymykset Työtä ohjaava professori on päävastuussa aiheen sopivuudesta, työn ohjauksesta sekä sen arvostelusta. Myös toinen tarkastaja sekä ohjaajat ovat osaltaan vastuussa näistä seikoista. Aiheen antanut yritys on vastuussa siitä, että tekijälle annetaan mahdollisuus tehdä työnsä sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa. Yrityksen ei tule teettää diplomityön tekijällä muita tehtäviä niin, että diplomityö viivästyy sen vuoksi kohtuuttomasti sovitusta aikataulusta.

8 6 Diplomityön tekijän tulee parhaansa mukaan toteuttaa työnsä sovitulla tavalla sovitun aikataulun mukaisesti. Hän on myös vastuussa tuloksista rahoittajalle. Mikäli työ päätetään julistaa salaiseksi määräajaksi, koskee salassapitovelvoite kaikkia työn osapuolia.

9 7 II 2 Kemiantekniikan osaston diplomityöohje

10 8 2.1 Yleistä Tähän lukuun on koottu kemiantekniikan osaston ohjeet diplomityön tekemiseksi. Ohjeet ovat osittain yleisiä teknilliseen raportointiin liittyviä ja osittain kemiantekniikan osaston ja kemian alan julkaisuihin liittyviä erityisohjeita. Huomiota kiinnitetään lähinnä diplomityön ulkoasuun ja rakenteeseen. Teknillisten raporttien tekstin on oltava yksikäsitteistä ja selkeää sekä sujuvaa käytettävää kieltä. Raporttia lukiessaan työn tarkastaja useimmiten tietää, mistä on kyse. Raporttien laadinnan eräänä tarkoituksena on kuitenkin opettaa kirjoittamaan raportteja lukijoille, joille tutkittavat asiat ja käytetyt menetelmät eivät mahdollisesti ole entuudestaan tuttuja tai niiden ei voida katsoa kuuluvan lukijan kemiantekniikan yleistietämykseen. Alla on lueteltu joitakin kirjallisuustyön ulkoasulle asetettavia vaatimuksia. Muista, että plagiointi on huijausta! Tuo esiin omat johtopäätöksesi. 2.2 Fontti, riviväli, marginaalit, sivunumerointi ja tavutus Fonttina käytetään Times New Romania, fonttikoko 12 pt. Myös otsikot tehdään tällä fontilla käyttäen kuitenkin lihavointia, jolloin otsikoiden erottuminen tekstin joukosta helpottuu. Otsikko numeroidaan ja otsikon numeron perään ei tule pistettä. Jos haluat painottaa jotain sanaa, sen voi kursivoida. Myös viitattaessa useamman kuin kahden henkilön tekemään tekstiin sanalla et al. kursivoidaan tämä. Symbolit kursivoidaan. Sivun ylälaitaan jätetään 30 mm marginaalit, alas 20 mm, vasempaan laitaan 50 mm ja oikeaan 20 mm. Riviväli on 1,5. Sivunumerointi tehdään sivun ylälaitaan keskelle niin, että sisällysluettelosta alkava sivu on 1, mutta sisällysluettelosivu(j)a ei numeroida. Sivunumeroinnin tekninen ohjeistus on luvussa III. Käytä tavutusta, jolloin riveille ei jää turhaa tyhjää tilaa. Kirjoitusvirheet kannattaa tarkistaa käyttämällä tekstieditorin oikolukijaa kirjoittaessa. Lue myös itse tekstisi aina ennen kuin palautat sen tarkistettavaksi. 2.3 Otsikko- ja nimiösivu Otsikko- ja nimiösivun muodosta on annettu tarkat ohjeet luvussa I. 2.4 Alkusanat-sivu Ks. luku I. Alkusanoissa voi tuoda esiin sellaiset työhön liittyvät osat, jotka joku muu on tehnyt. Esimerkiksi analyysit on saatettu tehdä jossain ulkopuolisessa laboratoriossa.

11 9 2.5 Tiivistelmä- ja abstract-sivut Diplomityöstä tehdään sekä suomenkielinen tiivistelmä että englanninkielinen abstract, jotka liitetään selostukseen mahdollisen alkusanat-sivun jälkeen ennen sisällysluetteloa, ensin suomenkielinen ja sitten englanninkielinen. Tiivistelmä ja abstract ovat käytännössä yhden sivun pituisia (noin sanaa) tiivistelmiä työn sisällöstä. Riviväli on 1 eikä se sisällä kuvia, taulukoita tai viittauksia. Tiivistelmään kuuluvat olennaisena osana nk. hakusanat (keywords). Näiden tehtävänä on kohdistaa tietohaun tulokset oikeisiin artikkeleihin. Hyvät hakusanat saat yleensä, kun poimit otsikosta keskeisimmät sanat. Vältä liian yleisiä hakusanoja, esimerkiksi chemical, phenomena yms. 2.6 Symboliluettelo Abstract-sivun perässä on symboliluettelo, josta selviävät käytetyt merkinnät ja dimensiot. Symbolien tulee olla standardin SFS 2300, ISO 1000 tai Millsin et al. [Mills I., Cvitaš T., Homann K., Kallay N., Kuchitsu K., Quantities, units and symbols in physical chemistry, Blackwell Science Ltd, 2nd ed., 1993] laatiman ohjekirjan mukaisia. Luvussa 1 LTY:n diplomityöohjeissa on varsin seikkaperäiset ohjeet symbolien käytöstä. Muotoseikat on esitetty tiivistetysti seuraavassa virkkeessä: Tekstissä, yhtälöissä, kaavioissa ja kuvissa esiintyvät muuttujat kursivoidaan, vektorit lihavoidaan ja kursivoidaan (tai kursivoidaan ja merkitään nuolella, E r ) ja ala- ja yläindeksit sekä numerot esitetään kursivoimatta elleivät indeksit viittaa johonkin muuttujaan. Laadut (kg, mol, ºC, MJ), alkuaineiden merkit ja molekyylikaavat kirjoitetaan normaalitekstillä. Numero-osa kirjoitetaan laadusta erilleen (15 kpa, 100 %, 25 ºC). Numero- ja laatuosan välissä kannattaa tavallisen välilyönnin sijasta käyttää yhteensitovaa välilyöntiä, ks. MS Wordille luku III. Ohessa on symboliluettelon esimerkki. SYMBOLILUETTELO c A0 A:n alkukonsentraatio, mol m -3 c Ae A:n tasapainokonsentraatio, mol m -3 c p ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa, J kg -1 K -1 c v ominaislämpökapasiteetti vakiotilavuudessa, J kg -1 K -1 D diffuusiokerroin, m 2 s -1 E a aktivoitumisenergia, J mol Sisällysluettelo Symboliluettelon jälkeen tulee sisällysluettelo. Sivun ylälaidassa on sana SISÄLLYS lihavoituna. Sen alla ovat kaikki työssä olevat otsikot, ilman lihavointia sekä ilmoitettuna sivut, jolta kappale alkaa. Riviväli sisällysluettelossa on 1.

12 10 Sisällysluettelo on hyvä tehdä (on tehtävä) automaattisesti esimerkiksi Microsoft Wordilla. Sisällysluettelon voi tehdä helposti Microsoft Wordin varta vasten tehtyjä ominaisuuksia hyväksi käyttäen. Yksityiskohtaiset ohjeet automaattisesta sisällysluettelon teosta löytyvät luvusta III. Alemman tason numerointi asetetaan alkamaan edellisen tason tekstin tasalta. 2.8 Tekstiosa Kappaleiden alkuja ei sisennetä. Kappaleiden väliin jätetään tyhjää tilaa (ei kuitenkaan tarvitse tehdä tyhjää riviä, ks. luku III). Molemmat reunat tasataan. On suositeltavaa käyttää alaotsikkoa vain kolmessa tasossa (ts , ei siis enää ). Yhtä lausetta varten tarvitaan harvoin oma kappale. Otsikon saa pysymään automaattisesti samalla sivulla kuin sitä seuraava teksti (luku III). On suositeltavaa, että jokaisen otsikon alla on myös tekstiä niin että alaotsikko ei olisi heti edellisen otsikon alla Johdanto Diplomityö alkaa Johdannolla. Siinä lukija tuodaan asiaan kartalle kertomalla taustaa aiheesta, mihin se liittyy, historiaa, aiemmista tutkimuksista jne. Johdannossa esitetään myös työn tavoitteet. Ks. lisää luvussa I Kuvat ja taulukot Kuvien ja taulukoiden on mahduttava tekstille varattuun tilaan. Ne eivät siis saa karata yli marginaalin. Kuvat tulee keskittää sivun keskiviivan suhteen. Kuvateksti tulee kuvan alle numeroituna arabialaisilla numeroilla ja taulukkoteksti taulukon yläpuolelle roomalaisin numeroin. Kuva- ja taulukkoteksteissä käytetään juoksevaa numerointia. Kuvateksti, kuten myös taulukkoteksti, kirjoitetaan tiheällä rivi-

13 11 välillä ja haluttaessa pienemmällä kirjasinkoolla. Kuva- ja taulukkotekstin tekstiosa sisennetään. Pyri siihen, että taulukko mahtuu yhdelle sivulle. Laita sivulle mielellään enintään kaksi kuvaa. Jätä kuvan tai taulukon ja kuva- tai taulukkotekstin väliin riittävästi tilaa. Kuvan ja kuvatekstin (tai taulukon ja taulukkotekstin) saa pakotettua pysymään yhdessä samalla sivulla (luku III). Jokaiseen kuvaan ja taulukkoon on oltava viittaus tekstissä: SMBR-reaktorin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 6 tai SMBR-reaktori koostuu useista sarjaan kytketyistä kromatografisista kiintopetireaktoreista (kuva 6). Kuva (tai taulukko) tulee sijoittaa sen tekstikohdan jälkeen, jossa siihen on ensimmäisen kerran viitattu. Kuvan ei täydy olla välttämättä viittaustekstikohdan kappaleen perässä, vaan se voi olla sijoitettuna lähimmän kahden sivun sisälle siten että kuvan sijoittelu ei jätä turhaa tyhjää tilaa sivun loppuun. Mikäli kuva on lainattu, on kuvatekstin perään laitettava viittaus kuvan alkuperäiseen lähteeseen. Viittaus laitetaan ennen pistettä kuten esimerkissä (kuva 1). Älä pienennä kuvia ja taulukoita turhan pieniksi, selvyys kärsii. Kuva 1. SMBR-reaktorin toimintaperiaate. Graafisille kuvaajille on varattava tilaa vähintään puoli sivua ja niiden on hyvä olla mustavalkoisia, jotta kuvat olisivat riittävän selkeitä ja valokopioituinakin vielä luettavissa. Kolmiulotteisia kuvaajia, pylväsdiagrammeja ja piirakoita tulee välttää. Graafisissa kuvaajissa mittaustulokset esitetään pisteinä käyttäen esimerkiksi kolmio- tai neliösymboleita ja teoreettisesti esimerkiksi malliyhtälöstä lasketut tulokset esitetään yhtenäisinä tai katkoviivakuvaajina. Kuva 3 on esimerkillinen graafinen kuvaaja. Lisää ohjeita graafisten kuvaajien tekemiseen on annettu erotustekniikan laboratorion yleisohjeessa [Kallas J., Laari A., Markkula H., Niemi H., Reunanen J., Palosaari S., Yleisohje 03a, Ohjeet kirjallisten opinnäytteiden tekemiseksi, Kemiantekniikan osasto, Erotustekniikan laboratorio, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2003].

14 12 Taulukko I Tislauspohjan toiminta-arvoja. Koe Lauhdutinteho Nestevirtaus Ideaalipohjat HETP W Kg/(m 2 s) m NCH NCH NCH NCH Kuva 3. Hiilidioksidin mitatut (pisteet) adsorptiotasapainot ja malliyhtälöstä lasketut (viivat) 5A-zeoliittissa Yhtälöt, suureet, symbolit ja lukuarvot Yhtälöt on kirjoitettava selvästi kukin omalle rivilleen siten, että ne erottuvat tekstistä - esimerkiksi sisennettynä tai keskitettynä. Yhtälöt numeroidaan arabialaisilla numeroilla joko juoksevasti tai kappaleittain. Numero pannaan kaarisulkuihin yhtälön oikealle puolelle palstan reunaan. Matemaattisessa esityksessä on käytettävä standardoituja merkkejä, sikäli kun niitä on olemassa tai niiden puuttuessa muita vakiintuneita merkkejä ja vasta viimekädessä omatekoisia merkkejä. Yhtälöt ja myös tekstissä esiintyvät symbolit kursivoidaan. Tekstissä on mainittava myös suureen symbolin nimi, esim. sähkövaraus Q, kun se esiintyy ensimmäisen kerran, ja symbolin nimi on syytä toistaa harkinnan mukaan myöhemminkin. Tekstissä, yhtälöissä, kaavioissa ja kuvissa esiintyvät muuttujat kursivoidaan, vektorit lihavoidaan ja kursivoidaan (tai kur-

15 13 sivoidaan ja merkitään nuolella, E r ) ja ala- ja yläindeksit sekä numerot esitetään kursivoimatta, elleivät indeksit viittaa johonkin muuttujaan. Matemaattiset funktiomerkinnät ja operaattorit kirjoitetaan normaalitekstillä (sin, log, lim jne.). Yksiköt kirjoitetaan normaalitekstinä. Esimerkiksi suureen massa symboli on m ja yksikkö kg. Tekstinkäsittelyohjelmien yhtälöeditoreissa edellä mainitut muotoseikat on pääsääntöisesti automatisoitu. Kunkin yhtälön alle on hyvä laittaa symbolien merkitys ja yksiköiden laadut seuraavasti: K a ( T) ( T) Gr = exp - (1) RT K a termodynaaminen tasapainovakio, - G r reaktion Gibbsin energia, J/mol T lämpötila, K R kaasuvakio, 8,314 J/(mol K) Vaikka symbolit olisi annettu kaavan yhteydessä, tulee työn alkuun tehdä myös symboliluettelo. Reaktionopeusyhtälön muodot ovat seuraavat: Irreversiibelille reaktiolle eteenpäin menevä kokonuoli CH 3 OH + NH 3 CH 3 NH 2 + H 2 O (2) Reversiibelille reaktiolle molempiin suuntiin menevät kokonuolet päällekkäin oikealle puolelle osoittava nuoli ylempänä CH 3 OH + NH 3 CH 3 NH 2 + H 2 O (3) Tasapainossa olevalle reaktiosysteemille molempiin suuntiin menevät hakanuolet (puolinuolet) päällekkäin CH 3 OH + NH 3 CH 3 NH 2 + H 2 O (4) Tyypillinen virhe on käyttää kaksisuuntaista nuolta, joka tarkoittaa resonanssirakennetta, ei kemiallista reaktiota. Luvussa III opastetaan, kuinka löytää oikeanlaiset nuolet. Lukuarvoissa suomeksi kirjoitettaessa käytetään desimaalipilkkua. Englanniksi kirjoitettaessa käytetään desimaalipistettä. Kertomerkkinä kirjoitetussa tekstissä ei saa käyttää *-merkkiä, tämä kuuluu vain tietokoneohjelmiin. Myös suureiden yksiköissä tämä on huomioitava. Mikäli kaksi perussuuretta kerrotaan keskenään, on niiden väliin jätettävä yhden merkin tyhjä tila. Esimerkiksi W/(m K) on wattia per metri Kelvin, mutta W/mK onkin wattia/millikelvin. Esitettäessä suureiden lukuarvoja kymmenen kerrannaisina, käytetään etuliitteitä, esimerkiksi mikro, kilo, giga jne. Taulukoissa käytetään kymmenen kerrannaisina kolmella jaollisia eksponentteja, esimerkiksi 10-6, 10 9 jne. Etuliite tai eksponentti valitaan siten, että

16 14 varsinaisen lukuarvon itseisarvo olisi välillä Kymmenet tuhannet ja sadat tuhannet kirjoitetaan suomeksi ja , englanniksi 10,000 ja 100,000. LTY:n diplomityöohjeissa (luku I) on yhtälöiden kirjoittamisesta lisää yleisiä ohjeita. Laadutettujen suureyhtälöiden teosta on annettu ohjeet erotustekniikan laboratorion yleisohjeessa [Kallas J., Laari A., Markkula H., Niemi H., Reunanen J., Palosaari S., Yleisohje 03a, Ohjeet kirjallisten opinnäytteiden tekemiseksi, Kemiantekniikan osasto, Erotustekniikan laboratorio, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2003]. 2.9 Lähdeluettelo Kun viitataan toisen tekstiin, kuviin tai taulukoihin, niihin täytyy olla tekstissä viittaus. Kuviin voi viittauksen tehdä kuvatekstin loppuun. Viite esitetään tekstissä esimerkiksi seuraavasti: "Mc Petersenin et al. 2 mukaan emulsion hajoamiseen vaikuttaa vain ". Jos lauseeseen tai virkkeeseen viittaava viitenumero kirjoitetaan lauseen tai virkkeen loppuun, se on ennen pistettä (Smith 20 ). Numerot viittaavat raportin lopussa olevaan lähdeluetteloon, jossa asianomainen viite esiintyy täydellisenä. Jos on tiivistetty lainattua tekstiä, viittauksen voi laittaa kappaleen loppuun, jos koko kappale on lähtöisin samasta lähdeteoksesta. Tällainen käytäntö ei kuitenkaan ole suositeltava. Pisteen ja viitteen välissä on näin meneteltäessä tyhjälyönti tämän esimerkin mukaisesti. Esimerkiksi Microsoft Wordilla on vaivatonta tehdä viittausnumerointi automaattisesti. Tällöin viitenumerot tulevat tekstiin yläindekseinä. On myös mahdollista käyttää sulkuja tai hakasulkuja. (Hammerschlag 21 ) Tekijän nimen kanssa viitenumero tulee ennen pistettä (Väisänen ja Mutikainen 22 ). Ilman tekijää viitenumero tulee pisteen tai pilkun jälkeen. 22 Mikäli viitteitä on samassa enemmän, viitataan näin (Tupula 23, Hupula 24, Lupula 25 ). Jos mukaan laitetaan sivunumerot, tehdään näin (Franklin 26, s ). Viittauksia ei tule tehdä päivänselviin asioihin: Litmasen 10 mukaan massan yksikkö on kg. Myöskään sellaiseen asiaan, jota ei ymmärrä ei tule viitata. Kriittisyys on hyvä muistaa viittauksissa. Viitattaessa tekstissä julkaisuun, menetellään seuraavasti riippuen tekijöiden määrästä: Yksi tekijä: Kaksi tekijää: Useampi tekijä: Smith 21 on tutkinut... Huom. ei etunimeä tai etukirjaimia. Smith ja Jones 21 ovat tutkineet... Smith et al. 21 ovat tutkineet... Smith et al. latinankielinen osuus on kursivoituna. Taivutus menee Smithin et al. 21 mukaan, ei siis Smith et alin 21 mukaan. Lähdeluettelossa kirjallisuusviitteet laitetaan numeroituna ilman sulkuja siihen järjestykseen, jossa ne tekstissä esiintyvät. Kukin teos mainitaan vain kerran. Jos

17 15 tehdään kaksi viittausta esimerkiksi saman kirjan eri kohtiin, tehdään viittaus seuraavassa muodossa (Einstein 3, s. 14). Tekstinkäsittelyohjelmien (esimerkiksi Microsoft Word) ominaisuudet ovat muuttaneet vakiintuneitakin viittauskäytäntöjä kansainvälisissä julkaisuissa. Esimerkiksi aiemmin oli yleisesti käytössä nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä, jossa viitteet järjestetään lähdeluetteloon aakkosjärjestykseen ensimmäisen tekijän mukaan. Siinä lähdeluetteloa ei siis numeroida. Luvussa III on esitetty automaattisen lähdeluettelon tekeminen Microsoft Wordilla. Sitä voidaan käyttää myös diplomitöissä. Tällöin viitenumerot esiintyvät tekstissä yläindekseinä. Viitenumerot ovat välimerkkien jälkeen. Ohessa esimerkki Industrial Engineering Chemistry Research lehden viittauskäytännöstä. Reactive distillation has been identified as being suitable for the methyl acetate system for different processes, namely, the synthesis of methyl acetate, 2,3 the hydrolysis of methyl acetate, 4-6 and the recovery of dilute acetic acid from wastewater. 7,8 Nimi-vuosijärjestelmää eli Harvardin järjestelmää voi halutessaan käyttää. Tekstiviitteessä on tekijän nimi tai kahden tekijän nimet tai ensimmäisen tekijän nimi ja et al. sekä julkaisuvuosi. Nimi-vuosijärjestelmä on lukijaystävällinen, koska viitteen voi usein tunnistaa ilman lähdeluettelon selaamista. Myös kirjoittajan kannalta järjestelmä on varsin käytännöllinen, koska siinä ei tarvita numeroiden ja julkaisujen välistä kirjanpitoa ja se ei ole niin virhealtis. Aina lähteellä ei kuitenkaan ole selkeää tekijää (esimerkiksi Internet-sivu, manuaali tai esite). Tällöin Nimi-vuosijärjestelmän käyttäminen saattaa olla hieman hankalaa. Lidenin ja Vamlingin (1989) mukaan kromatografisen reaktorin perusajatukset esitettiin jo yli 35 vuotta sitten. Kromatografisessa reaktorissa virtauksen suuntaa valittaessa on otettava huomioon tuotteiden ja lähtöaineiden tiheyserot ja eluoitumisnopeudet (Mazzotti et al. 1997). Smith (1999) tutki pyörivän sylinterimäisen kolonnin käyttöä metyyliformaatin happokatalysoidussa hydrolyysissä Seuraavassa on erityyppisten viittausten esimerkkejä: Lehti: Veglio, G., Beolchini, F.J., Extraction of copper. Hydrometallurgy 44(1997), 8, * Tekijät, artikkelin nimi, lehden nimi kursivoituna, volyymi lihavoituna, ilmestymisvuosi suluissa, lehden numero ja lopuksi sivu/-t, johon viittaat. Kirja: Hill, C.G., An Introduction to Chemical Engineering, Kinetics & Reactor Design, 2 nd ed., Wiley & Sons, 1977, s * Tekijä tai kokooja, kirjan nimi, painos, painopaikka ja -vuosi sekä mahdollisesti sivut, joihin viitataan, kirjan nimi kursiivilla.

18 16 Kokoelmateos: Encyclopedia of Emulsion Technology, Vol 1, Pecher P., ed., 1 st Dekker, New York, 1993, s ed., Marcel * Ensin kirjasarjan nimi ja osa, sitten editori (toimittaja), painos, painopaikka ja - vuosi sekä sivut kuten edellä. Coca, J., Adrio, G., Jeng, C-Y., Langer, S., Gas and liquid chromatographic reactors, in G. Ganetsos, P.E. Barker, ed., Preparative and Production Scale Chromatography, Marcel Dekker, New York, 1993, s * Artikkeli kokoelmateoksessa Opinnäytetyö: Chandrakanth, J.S., Effects of ozone on the colloidal stability of particles coated with natural organic matter, Ph.D. dissertation, University of Colorado, Boulder, CO, * Ei otsikon kursivointia. Internet-sivu: Dejanews Power Search, * Internet-sivuihin viittaamisessa tulee olla tarkkana. Niiden sijasta tulee viitata primäärilähteeseen: lehden artikkeli, opinnäytetyö tai mahdollinen alkuperäinen www-sivu. Internetistä löytyy oppilaitosten kirjallisuustöitä ynm. Niihin viittaamisen sijaan tulee viitata primäärilähteisiin. Pahimmillaan tämän ohjeen kirjoittaja on törmännyt viittaukseen Googlen hakusivuihin. Patentti: Smith, L.A., Catalyst system for separating isobutene from C 4 streams, U.S. Patent No , April 22, Suullinen tiedonanto: Kilpiö, Teuvo, Kemira Oyj, suullinen tiedonanto, Aikakauslehdistä käytetään CAS (Chemical Abstracts Service) Source Index Cumulative'n mukaisia lyhennyksiä. Tämä on kolmeosainen kirja ja se löytyy LTY:n pääkirjastosta. Mikäli lehti on alkanut ilmestyä vuoden 1999 jälkeen, lyhenne löytyy CAS Quarterly Index Supplementista, joka on vuosittain neljästi ilmestyvä täydennysluettelo. Seuraavassa on esitetty eräiden yleisimpien kemiantekniikan alan lehtien lyhennykset: NIMI LYHENNE ACS Symposium Series ACS Symp.Ser. AIChE Journal AIChE J. Australian Journal of Chemistry Aust. J. Chem.

19 17 Biochemistry Biochemistry Biochemical Journal Biochem. J. Canadian Journal of Chemistry Can. J. Chem. Canadian Journal of Chemical Engineering Can. J. Chem. Eng. Chemical Engineering (New York) Chem. Eng. (N.Y.) Chemical Engineering Communication Chem. Eng. Commun. Chemical Engineering Progress Chem. Eng. Prog. Chemical Engineering Science Chem. Eng. Sci. Chemie-Ingenieur-Technik Chem.-Ing.-Tech. Chemie Technik (Heidelberg) Chem. Tech. (Heidelberg) Computers and Chemical Engineering Comput. Chem. Eng. Desalination Desalination Environmental Science and Technology Environ. Sci. Technol. Environmental Technology Environ. Technol. Industrial and Engineering Chemistry, Fundamentals Ind. Eng. Chem. Fundam. Industrial and Engineering Chemistry, Process Design and Development Ind. Eng. Chem. Pros. Des. Dev. Industrial and Engineering Chemistry, Product Research and Development Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. Industrial and Engineering Chemistry Research Ind. Eng. Chem. Res. Institution of Chemical Engineers, Symposium Series Inst. Chem. Eng. Symp. Ser. International Journal of Heat and Mass Transfer Int. J. Heat Mass Transfer Journal of American Chemical Society J. Am. Chem. Soc. Journal of Biological Chemistry J. Biol. Chem. Journal of Chemical Education J. Chem. Educ. Journal of Chemical Engineering of Japan J. Chem. Eng. Jpn. Journal of Chemical Physics J. Chem. Phys. Journal of Chromatography J. Chromatogr. Journal of Crystal Growth J. Cryst. Growth Journal of Heat Transfer J. Heat Transfer Journal of Membrane Science J. Memb. Sci. Kagaku (Kyoto) Kagaku (Kyoto) Kagaku Kogaku Ronbunshu Kagaku Kogaku Ronbunshu Separation Science and Technology Sep. Sci. Technol. Water Environment Research Water Environ. Res. Water Research Water Res. Water Science and Technology Water Sci. Technol. Lähdeluettelossa viitteet luetellaan viittaustavasta riippuen joko aakkos- tai numerojärjestyksessä. Aakkosjärjestystä käytettäessä viitteet aakkostetaan tekijöiden sukunimen, yhteisönimen tai julkaisunimen mukaan. Saman tekijän teokset ovat aikajärjestyksessä. Numeroviittausjärjestelmää käytettäessä viitteet esiintyvät ja numeroidaan siinä järjestyksessä, kun ne esiintyvät tekstissä. Sivunumeroiden liittäminen mukaan on hyvä tapa. Se helpottaa myöhemmin alkuperäisen viitteen etsijän työtä. Lähdeluettelon tulee näyttää osapuilleen seuraavalta: Lähteet 1. Veglio, G., Beolchini, F.J., Extraction of copper. Hydrometallurgy 44(1997), 8, 301.

20 18 2. Hill, C.G., An Introduction to Chemical Engineering, Kinetics & Reactor Design, 2 nd ed., Wiley & Sons, 1977, s Encyclopedia of Emulsion Technology, Vol 1, Pecher P.(Ed.), 1 st ed., Marcel Dekker, New York, 1993, s Chandrakanth, J.S., Effects of ozone on the colloidal stability of particles coated with natural organic matter, Ph.D. dissertation, University of Colorado, Boulder, CO, Dejanews Power Search, viitattu Smith, L.A., Catalyst system for separating isobutene from C 4 streams, U.S. Patent No , April 22, Kilpiö Teuvo, Kemira Oyj, suullinen tiedonanto, Lähdeluettelo-otsikon eteen ei tule numeroa. Jokaisen viitteen perään tulee piste Liitteet Liitteisiin kuuluu tekstiä täydentävä aineisto, mm. kuvat, taulukot, tietokoneohjelmat ja matemaattiset johdattelut. Sivunumerointi ei jatku liitteisiin, vaan ne numeroidaan seuraavan esimerkin mukaisesti. Liite II, 3 (8) on liitteen II kolmas sivu, sivuja on yhteensä kahdeksan Liite IV, 8 (12) on liitteen IV kahdeksas sivu, sivuja on yhteensä 12 Liitesivujen numerot kirjoitetaan sivun oikeaan yläreunaan. Liitteen alkuun kirjoitetaan alleviivaten tai vahvennettuna, mitä liitteessä käsitellään, esim. virhearvio tai mallisijoitukset Vinkkejä Lue aina kirjoittamasi teksti hulella ennekuin jätät tarkistetavaksi! Ja korjaa! Tyypillisiä virheitä: 1. Yhdyssanat 2. Puuttuvat ja ylimääräiset kirjaimet ja sanat 3. Pilkutus 4. Sanajärjestys on luonnoton ja ruotsalainen. 5. Sanavälit, eli kaksi välilyöntiä (voidaan korjata: ctrl-f Find:spacespace Replace:space) 6. "Hartsit impregnoituivat nopeasti, joka oli ennustettavissa aiempien töiden perusteella." Pitäisi olla..., mikä oli ennustettavissa... "Mikä" viittaa edelliseen lauseeseen, "joka" yleensä edelliseen sanaan.

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE Koonnut: Kimmo Klemola 13.12.2006 ALKUSANAT Huoliteltu kirjallinen raportointi on tärkeää niin opiskellessa kuin työelämässäkin.

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen ITKP101-Harjoitustyö Ronja Saarinen ronjaemmiwilhelmiina@gmail.com Asiakirjamalli Asiakirjamalli (engl. Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo Sisällysluettelo 3. Tekstinkäsittely... 2 3.1 Ylimääräisten rivinvaihtojen poistaminen... 2 3.2 Pääotsikko, alaotsikko... 2 3.3 Sarkaimet... 2 3.4 Riippuva sisennys... 3 3.5 Rivitys, kappalevaihto, sivunvaihto...

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Baku Backman Word

HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Baku Backman Word HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Word 2010 aloitukseen ohjeita Yleistä Viivaimet Asetukset Oletusfontti Riviväli Marginaalit Jos sinulla on käytössäsi itse tehty pohja (Template) niin sinulla on valmiina standardin

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Työselostusohjeen käyttäjälle

Työselostusohjeen käyttäjälle CHEM-C2200 Kemiallinen termodynamiikka TYÖN NIMI Selostuksen tekijä Kaisa Kemisti, 43210A Työpari Teemu Teekkari, 121212 Assistentti Aapo Assistentti Työ suoritettu Selostus jätetty Palautettu korjattuna

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit PIKI-verkkokirjasto Kirjoittamis- ja julkaisuohje vinkkeihin LKK:n ja Nuorten Mitä lainaisin / Lasten Vinkit (johdanto ja vinkit allekkain samaan artikkeliin) PIKI-verkkokirjasto 1 Kuukauden kuusi vinkkiä

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

CHEM-AXXX Kurssin nimi TYÖN NIMI. Ryhmä X Anonyymi Oppilas, 12345G Kaisa Kemisti, 43210A Teemu Teekkari, Joku Muu,

CHEM-AXXX Kurssin nimi TYÖN NIMI. Ryhmä X Anonyymi Oppilas, 12345G Kaisa Kemisti, 43210A Teemu Teekkari, Joku Muu, CHEM-AXXX Kurssin nimi TYÖN NIMI Ryhmä X Anonyymi Oppilas, 12345G Kaisa Kemisti, 43210A Teemu Teekkari, 121212 Joku Muu, 999999 Työ suoritettu 4.2.2014 Selostus jätetty 7.2.2014 Palautettu korjattuna 4.3.2014

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto H4: Tehtävänanto Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. LibreOfficen ja sen kielipaketin asennus käsiteltiin luennolla. Tällä kerralla

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe LIITE 2 1 HARJOITUS 2 Keilarata Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. Käsiteltävät asiat MassFX Boolean Lathe 1. Tarkistetaan että mittayksiköt ovat Generics Units, valikosta Customize/Units

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Sisällysluettelo T A R R A O P A S

Sisällysluettelo T A R R A O P A S isällysluettelo 1 Tarraeditori 3 1.1 Label-ikkunan osat.3 1.2 Label ikkunan toiminnot 4 1.3 Layout-ikkunan osat...5 1.4 Layout-ikkunan toiminnot..5 2 Tarrojen tekeminen 7 3 Tulostusasetukset...8 Esimerkki

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Tyylille nimi. Ensimmäisenä tyylille annetaan nimi. Nimi kannattaa pitää yksinkertaisena

Tyylille nimi. Ensimmäisenä tyylille annetaan nimi. Nimi kannattaa pitää yksinkertaisena Aloita uusi työ ja poista Tyylitikkunasta kaikki valmiit tyylit. Vaihtoehtoisesti voit muokata olemassa olevista tyyleistä sellaisia, mitä tarvitset työssäsi, mutta yleensä on selvempää, kun muokkaa omat

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Kuopion konservatorio, Tossavainen Marjo Ohje musiikin perusteiden arvioinnin antamiseen Wilmassa Musiikin perusteiden suoritusmerkinnän

Lisätiedot

1. Mittayksikön muuttaminen. 2. Perusasiakirjan luominen. 3. Apuviivat jokaiselle sivulle (tehdään Master Page osioon) InDesign Perusteet 1

1. Mittayksikön muuttaminen. 2. Perusasiakirjan luominen. 3. Apuviivat jokaiselle sivulle (tehdään Master Page osioon) InDesign Perusteet 1 InDesign Perusteet 1 1. Mittayksikön muuttaminen 1. InDesignin mittayksiköt on muutettava tuumista millimetreihin. 2. Jos mikään asiakirja ei ole auki, muutos tehdään kaikkiin tuleviin asiakirjoihin. Jos

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot