LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE Koonnut: Kimmo Klemola

2 ALKUSANAT Huoliteltu kirjallinen raportointi on tärkeää niin opiskellessa kuin työelämässäkin. Yliopisto-opiskelijalta voidaan olettaa hyvää kielen käyttöä ja tiettyjen muotoseikkojen noudattamista. Opiskeluajan kirjallisen raportoinnin vaatimukset valmentavat toisaalta diplomityötä varten, jonka muotoseikat ovat varsin säännellyt, ja toisaalta työelämää varten. Akateemisessa maailmassa tieteellisillä artikkeleilla on usein hyvin tarkat muotokriteerit. Teollisuudessa, insinööritoimistoissa jne. vastavalmistunut diplomi-insinööri joutuu kirjoittamaan runsain mitoin erilaisia raportteja. Mikäli raportti on huolittelematon, se antaa huonon kuvan niin tekijästään kuin itse asiastakin. Asioiden epätäsmällinen ja huolimaton esittäminen voi insinöörityössä johtaa jopa merkittäviin virheisiin ja taloudellisiin menetyksiin. Diplomityön tietoja voidaan tarvita ja käyttää esimerkiksi suunnittelussa vielä vuosien kuluttua. Tämä diplomityöohje koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa on ohjeita liittyen työn käynnistämiseen. Siinä on myös ohjeita työn tarkastajille ja ohjaajille. Ensimmäisen osan on kirjoittanut professori Ilkka Turunen. Toisessa luvussa on lähinnä teknillisen kemian laboratorion ja erotustekniikan laboratorion kirjallisuustyöohjeista koottuja kemiantekniikan osaston erityisohjeita. Kolmanteen lukuun on kirjallisen raportoinnin teknisen toteutuksen helpottamiseksi koottu Microsoft Word -ohjeisto, joka toivoakseni antaa vastauksen suurimpaan osaan eteen tulevista tekstinkäsittelyn teknisistä ongelmista. Toivon, että tämän ohjeen avulla lukuisat opiskelijat, assistentit ja opinnäytetöitä tarkastavat professorit säästävät aikaa ja vaivaa, kun raporttien, seminaarien, työselostusten, diplomitöiden ja myöhemmässä vaiheessa lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen muotoseikkojen korjaamisen tarve vähenee. Tällöin kaikki osapuolet voivat keskittyä tärkeimpään itse asiaan. LTY:n yleinen diplomityöohje löytyy osoitteesta: tion/book/documents/dippaohje.pdf Kimmo Klemola

3 SISÄLLYS 1 Diplomityön käynnistäminen: ohjeita työn tekijöille, tarkastajille ja ohjaajille Diplomityön luonne Diplomitöiden aiheista Diplomityön aloittamisesta Työn tarkastajat ja ohjaajat Vastuukysymykset Kemiantekniikan osaston diplomityöohje Yleistä Fontti, riviväli, marginaalit, sivunumerointi ja tavutus Otsikko- ja nimiösivu Alkusanat-sivu Tiivistelmä- ja abstract-sivut Symboliluettelo Sisällysluettelo Tekstiosa Johdanto Kuvat ja taulukot Yhtälöt, suureet, symbolit ja lukuarvot Lähdeluettelo Liitteet Vinkkejä Microsoft Word Tieteellisen raportin teko suomeksi Tallenna tekstitiedosto Wordharj.txt ja kuvatiedostot kovalevyllesi Avaa MS Wordillä wordharj.txt-tiedosto ja tallenna se docmuodossa Aseta marginaalit Tee pakotettu sivunvaihto Tee sisällysluettelo Sisällysluettelon sivunumeroiden päivittäminen Tyhjien rivien välttäminen Muuta kuvatekstit rivivälille yksi Kuvatekstin tasaaminen Yhtälönumeroiden oikealle tasaaminen Reaktioyhtälöiden nuolet Sisennykset lähdeluetteloon Liitä kuvat paikoilleen Kuvan ja kuvatekstin pitäminen samalla sivulla Taulukon tekeminen Kuvan tuominen Excelistä Wordiin Kieli ja tavutus Sivunumerointi Kuvien muokkaaminen, pienentäminen, suurentaminen Sivunumerot päivitetään sisällysluetteloon Automaattisen lähdeluettelon tekeminen dokumentin loppuun Yhtälön tekeminen Nimi- ja aiheluettelo... 38

4 3.24 Symbolien kirjoittaminen, prosenttimerkki, celsiusaste; numeron ja laatuosan pitäminen samalla rivillä Tiedoston tallentaminen tulevaksi pohjaksi... 41

5 3 I 1 Diplomityön käynnistäminen: ohjeita työn tekijöille, tarkastajille ja ohjaajille

6 4 1.1 Diplomityön luonne Diplomityö on 30 opintopisteen (20 ov) laajuinen, noin 6 kuukautta kestävä tutkimus- tai suunnittelutehtävä. Luonteeltaan se on opinnäyte, joka samalla harjaannuttaa opiskelijaa laajahkon ammatillisen ongelmakokonaisuuden käsittelyyn. 1.2 Diplomitöiden aiheista Diplomitöiden aiheet ovat usein teollisuusyritysten antamia. Suhteellisen yleistä on myös, että niitä tehdään yliopistolla jonkin tutkimusprojektin osina. Useimmissa tapauksissa diplomitöiden tekijät saavat työstään korvausta palkan tai stipendin muodossa. Aiheita voi kysellä pääaineen professorilta tai suoraan teollisuusyrityksiltä. Myös jälkimmäisessä tapauksessa on syytä olla ajoissa yhteydessä professoriin, mieluiten jo ennen aiheen etsinnän aloittamista. Diplomiyön aihetta valittaessa on seuraavat seikat otettava huomioon: Aihe on sisällöltään ja vaativuustasoltaan sopiva opinnäytteeksi. Tämän arviointi on ohjaavan professorin vastuulla. Opiskelijalla on riittävät perustiedot aihepiiristä (työn aiheen on kuuluttava jonkin opiskelijan suorittaman syventävän opintojakson aihepiiriin). Arviointi on ohjaavan professorin vastuulla. Työllä on edellytykset täyttää myös rahoittajan odotukset. Arviointi on rahoittajan edustajan vastuulla. Työn rahoittajan on syytä ottaa huomioon, että diplomityö on todellakin opinnäyte, vaikka sillä on myös konkreettisia tutkimuksellisia tai teknisiä tavoitteita. Useimmiten nämä tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan jopa tukevat toisiaan. Ristiriitatilanteissa kuitenkin opetukselliset tavoitteet ovat etusijalla. 1.3 Diplomityön aloittamisesta Diplomityön aihe on syytä hyväksyttää virallisesti heti työtä aloitettaessa. Edellytyksenä hyväksymiselle on vanhan tutkintorakenteen (180 ov) mukaan opiskelevilla seuraavat opintosuoritukset: vähintään 140 opintoviikkoa tutkintoon kuuluvia opintoja kaikki perusopinnot tutkintoon vaadittava harjoittelu 6 ov vähintään arvosana 3 siitä syventävästä opintojaksosta, johon työ liittyy

7 5 Uuden tutkintorakenteen mukaista (120 op) diplomi-insinööritutkintoa suorittavilla vaadittavat opintosuoritukset ovat seuraavat: kandidaatin tutkinto on suoritettu (kun opiskelija on valittu suorittamaan sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinnot) mahdolliset täydentävät opinnot on suoritettu (kun opiskelija on valittu pelkkään diplomi-insinöörin tutkintoon) diplomi-insinöörin tutkinnon pakollinen harjoittelu (4 op) on suoritettu diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineen opinnoista on suoritettu vähintään 15 op Joskus työ aloitetaan epävirallisesti ennen kuin edellä mainitut edellytykset on täytetty. Poikkeustapauksissa näin voidaan menetellä. Suuria puutteita mainituissa edellytyksissä ei kuitenkaan tule sallia. Varoittavia esimerkkejä on riittävästi. Heti työn alussa on syytä pitää aloituskokous, johon osallistuvat työn tekijän lisäksi tarkastajat ja ohjaaja(t). Tässä kokouksessa käydään perusteellisesti läpi työn tavoitteita ja suoritusta. Erityisesti on sovittava työn ohjauksen järjestämisestä. 1.4 Työn tarkastajat ja ohjaajat Diplomityöllä on kaksi tarkastajaa. Ensimmäinen tarkastaja on työtä ohjaava professori. Toinen tarkastaja voi olla joko yliopiston tai toimeksiantajayrityksen edustaja. Häneltä edellytetään vähintään diplomi-insinöörin tutkintoa. Diplomityölle voidaan määrätä yksi tai useampi ohjaaja. Diplomityön aikana on huolehdittava siitä, että tekijä saa riittävää ohjausta. Ohjauksen toteutuksesta sovitaan alussa eri osapuolten kesken. Hyvä käytäntö on, että tekijä laatii työstään väliraportteja, joita sitten kokouksissa käsitellään. Siinäkin tapauksessa, että työ tehdään toimeksiantajan tiloissa ja toimeksiantaja on järjestänyt runsaasti ohjausta, tarvitaan vähintään 2-3 kokousta, jossa myös yliopiston edustajat ovat läsnä. Näin varmistutaan opinnäytteen asianmukaisuudesta ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamisesta. 1.5 Vastuukysymykset Työtä ohjaava professori on päävastuussa aiheen sopivuudesta, työn ohjauksesta sekä sen arvostelusta. Myös toinen tarkastaja sekä ohjaajat ovat osaltaan vastuussa näistä seikoista. Aiheen antanut yritys on vastuussa siitä, että tekijälle annetaan mahdollisuus tehdä työnsä sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa. Yrityksen ei tule teettää diplomityön tekijällä muita tehtäviä niin, että diplomityö viivästyy sen vuoksi kohtuuttomasti sovitusta aikataulusta.

8 6 Diplomityön tekijän tulee parhaansa mukaan toteuttaa työnsä sovitulla tavalla sovitun aikataulun mukaisesti. Hän on myös vastuussa tuloksista rahoittajalle. Mikäli työ päätetään julistaa salaiseksi määräajaksi, koskee salassapitovelvoite kaikkia työn osapuolia.

9 7 II 2 Kemiantekniikan osaston diplomityöohje

10 8 2.1 Yleistä Tähän lukuun on koottu kemiantekniikan osaston ohjeet diplomityön tekemiseksi. Ohjeet ovat osittain yleisiä teknilliseen raportointiin liittyviä ja osittain kemiantekniikan osaston ja kemian alan julkaisuihin liittyviä erityisohjeita. Huomiota kiinnitetään lähinnä diplomityön ulkoasuun ja rakenteeseen. Teknillisten raporttien tekstin on oltava yksikäsitteistä ja selkeää sekä sujuvaa käytettävää kieltä. Raporttia lukiessaan työn tarkastaja useimmiten tietää, mistä on kyse. Raporttien laadinnan eräänä tarkoituksena on kuitenkin opettaa kirjoittamaan raportteja lukijoille, joille tutkittavat asiat ja käytetyt menetelmät eivät mahdollisesti ole entuudestaan tuttuja tai niiden ei voida katsoa kuuluvan lukijan kemiantekniikan yleistietämykseen. Alla on lueteltu joitakin kirjallisuustyön ulkoasulle asetettavia vaatimuksia. Muista, että plagiointi on huijausta! Tuo esiin omat johtopäätöksesi. 2.2 Fontti, riviväli, marginaalit, sivunumerointi ja tavutus Fonttina käytetään Times New Romania, fonttikoko 12 pt. Myös otsikot tehdään tällä fontilla käyttäen kuitenkin lihavointia, jolloin otsikoiden erottuminen tekstin joukosta helpottuu. Otsikko numeroidaan ja otsikon numeron perään ei tule pistettä. Jos haluat painottaa jotain sanaa, sen voi kursivoida. Myös viitattaessa useamman kuin kahden henkilön tekemään tekstiin sanalla et al. kursivoidaan tämä. Symbolit kursivoidaan. Sivun ylälaitaan jätetään 30 mm marginaalit, alas 20 mm, vasempaan laitaan 50 mm ja oikeaan 20 mm. Riviväli on 1,5. Sivunumerointi tehdään sivun ylälaitaan keskelle niin, että sisällysluettelosta alkava sivu on 1, mutta sisällysluettelosivu(j)a ei numeroida. Sivunumeroinnin tekninen ohjeistus on luvussa III. Käytä tavutusta, jolloin riveille ei jää turhaa tyhjää tilaa. Kirjoitusvirheet kannattaa tarkistaa käyttämällä tekstieditorin oikolukijaa kirjoittaessa. Lue myös itse tekstisi aina ennen kuin palautat sen tarkistettavaksi. 2.3 Otsikko- ja nimiösivu Otsikko- ja nimiösivun muodosta on annettu tarkat ohjeet luvussa I. 2.4 Alkusanat-sivu Ks. luku I. Alkusanoissa voi tuoda esiin sellaiset työhön liittyvät osat, jotka joku muu on tehnyt. Esimerkiksi analyysit on saatettu tehdä jossain ulkopuolisessa laboratoriossa.

11 9 2.5 Tiivistelmä- ja abstract-sivut Diplomityöstä tehdään sekä suomenkielinen tiivistelmä että englanninkielinen abstract, jotka liitetään selostukseen mahdollisen alkusanat-sivun jälkeen ennen sisällysluetteloa, ensin suomenkielinen ja sitten englanninkielinen. Tiivistelmä ja abstract ovat käytännössä yhden sivun pituisia (noin sanaa) tiivistelmiä työn sisällöstä. Riviväli on 1 eikä se sisällä kuvia, taulukoita tai viittauksia. Tiivistelmään kuuluvat olennaisena osana nk. hakusanat (keywords). Näiden tehtävänä on kohdistaa tietohaun tulokset oikeisiin artikkeleihin. Hyvät hakusanat saat yleensä, kun poimit otsikosta keskeisimmät sanat. Vältä liian yleisiä hakusanoja, esimerkiksi chemical, phenomena yms. 2.6 Symboliluettelo Abstract-sivun perässä on symboliluettelo, josta selviävät käytetyt merkinnät ja dimensiot. Symbolien tulee olla standardin SFS 2300, ISO 1000 tai Millsin et al. [Mills I., Cvitaš T., Homann K., Kallay N., Kuchitsu K., Quantities, units and symbols in physical chemistry, Blackwell Science Ltd, 2nd ed., 1993] laatiman ohjekirjan mukaisia. Luvussa 1 LTY:n diplomityöohjeissa on varsin seikkaperäiset ohjeet symbolien käytöstä. Muotoseikat on esitetty tiivistetysti seuraavassa virkkeessä: Tekstissä, yhtälöissä, kaavioissa ja kuvissa esiintyvät muuttujat kursivoidaan, vektorit lihavoidaan ja kursivoidaan (tai kursivoidaan ja merkitään nuolella, E r ) ja ala- ja yläindeksit sekä numerot esitetään kursivoimatta elleivät indeksit viittaa johonkin muuttujaan. Laadut (kg, mol, ºC, MJ), alkuaineiden merkit ja molekyylikaavat kirjoitetaan normaalitekstillä. Numero-osa kirjoitetaan laadusta erilleen (15 kpa, 100 %, 25 ºC). Numero- ja laatuosan välissä kannattaa tavallisen välilyönnin sijasta käyttää yhteensitovaa välilyöntiä, ks. MS Wordille luku III. Ohessa on symboliluettelon esimerkki. SYMBOLILUETTELO c A0 A:n alkukonsentraatio, mol m -3 c Ae A:n tasapainokonsentraatio, mol m -3 c p ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa, J kg -1 K -1 c v ominaislämpökapasiteetti vakiotilavuudessa, J kg -1 K -1 D diffuusiokerroin, m 2 s -1 E a aktivoitumisenergia, J mol Sisällysluettelo Symboliluettelon jälkeen tulee sisällysluettelo. Sivun ylälaidassa on sana SISÄLLYS lihavoituna. Sen alla ovat kaikki työssä olevat otsikot, ilman lihavointia sekä ilmoitettuna sivut, jolta kappale alkaa. Riviväli sisällysluettelossa on 1.

12 10 Sisällysluettelo on hyvä tehdä (on tehtävä) automaattisesti esimerkiksi Microsoft Wordilla. Sisällysluettelon voi tehdä helposti Microsoft Wordin varta vasten tehtyjä ominaisuuksia hyväksi käyttäen. Yksityiskohtaiset ohjeet automaattisesta sisällysluettelon teosta löytyvät luvusta III. Alemman tason numerointi asetetaan alkamaan edellisen tason tekstin tasalta. 2.8 Tekstiosa Kappaleiden alkuja ei sisennetä. Kappaleiden väliin jätetään tyhjää tilaa (ei kuitenkaan tarvitse tehdä tyhjää riviä, ks. luku III). Molemmat reunat tasataan. On suositeltavaa käyttää alaotsikkoa vain kolmessa tasossa (ts , ei siis enää ). Yhtä lausetta varten tarvitaan harvoin oma kappale. Otsikon saa pysymään automaattisesti samalla sivulla kuin sitä seuraava teksti (luku III). On suositeltavaa, että jokaisen otsikon alla on myös tekstiä niin että alaotsikko ei olisi heti edellisen otsikon alla Johdanto Diplomityö alkaa Johdannolla. Siinä lukija tuodaan asiaan kartalle kertomalla taustaa aiheesta, mihin se liittyy, historiaa, aiemmista tutkimuksista jne. Johdannossa esitetään myös työn tavoitteet. Ks. lisää luvussa I Kuvat ja taulukot Kuvien ja taulukoiden on mahduttava tekstille varattuun tilaan. Ne eivät siis saa karata yli marginaalin. Kuvat tulee keskittää sivun keskiviivan suhteen. Kuvateksti tulee kuvan alle numeroituna arabialaisilla numeroilla ja taulukkoteksti taulukon yläpuolelle roomalaisin numeroin. Kuva- ja taulukkoteksteissä käytetään juoksevaa numerointia. Kuvateksti, kuten myös taulukkoteksti, kirjoitetaan tiheällä rivi-

13 11 välillä ja haluttaessa pienemmällä kirjasinkoolla. Kuva- ja taulukkotekstin tekstiosa sisennetään. Pyri siihen, että taulukko mahtuu yhdelle sivulle. Laita sivulle mielellään enintään kaksi kuvaa. Jätä kuvan tai taulukon ja kuva- tai taulukkotekstin väliin riittävästi tilaa. Kuvan ja kuvatekstin (tai taulukon ja taulukkotekstin) saa pakotettua pysymään yhdessä samalla sivulla (luku III). Jokaiseen kuvaan ja taulukkoon on oltava viittaus tekstissä: SMBR-reaktorin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 6 tai SMBR-reaktori koostuu useista sarjaan kytketyistä kromatografisista kiintopetireaktoreista (kuva 6). Kuva (tai taulukko) tulee sijoittaa sen tekstikohdan jälkeen, jossa siihen on ensimmäisen kerran viitattu. Kuvan ei täydy olla välttämättä viittaustekstikohdan kappaleen perässä, vaan se voi olla sijoitettuna lähimmän kahden sivun sisälle siten että kuvan sijoittelu ei jätä turhaa tyhjää tilaa sivun loppuun. Mikäli kuva on lainattu, on kuvatekstin perään laitettava viittaus kuvan alkuperäiseen lähteeseen. Viittaus laitetaan ennen pistettä kuten esimerkissä (kuva 1). Älä pienennä kuvia ja taulukoita turhan pieniksi, selvyys kärsii. Kuva 1. SMBR-reaktorin toimintaperiaate. Graafisille kuvaajille on varattava tilaa vähintään puoli sivua ja niiden on hyvä olla mustavalkoisia, jotta kuvat olisivat riittävän selkeitä ja valokopioituinakin vielä luettavissa. Kolmiulotteisia kuvaajia, pylväsdiagrammeja ja piirakoita tulee välttää. Graafisissa kuvaajissa mittaustulokset esitetään pisteinä käyttäen esimerkiksi kolmio- tai neliösymboleita ja teoreettisesti esimerkiksi malliyhtälöstä lasketut tulokset esitetään yhtenäisinä tai katkoviivakuvaajina. Kuva 3 on esimerkillinen graafinen kuvaaja. Lisää ohjeita graafisten kuvaajien tekemiseen on annettu erotustekniikan laboratorion yleisohjeessa [Kallas J., Laari A., Markkula H., Niemi H., Reunanen J., Palosaari S., Yleisohje 03a, Ohjeet kirjallisten opinnäytteiden tekemiseksi, Kemiantekniikan osasto, Erotustekniikan laboratorio, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2003].

14 12 Taulukko I Tislauspohjan toiminta-arvoja. Koe Lauhdutinteho Nestevirtaus Ideaalipohjat HETP W Kg/(m 2 s) m NCH NCH NCH NCH Kuva 3. Hiilidioksidin mitatut (pisteet) adsorptiotasapainot ja malliyhtälöstä lasketut (viivat) 5A-zeoliittissa Yhtälöt, suureet, symbolit ja lukuarvot Yhtälöt on kirjoitettava selvästi kukin omalle rivilleen siten, että ne erottuvat tekstistä - esimerkiksi sisennettynä tai keskitettynä. Yhtälöt numeroidaan arabialaisilla numeroilla joko juoksevasti tai kappaleittain. Numero pannaan kaarisulkuihin yhtälön oikealle puolelle palstan reunaan. Matemaattisessa esityksessä on käytettävä standardoituja merkkejä, sikäli kun niitä on olemassa tai niiden puuttuessa muita vakiintuneita merkkejä ja vasta viimekädessä omatekoisia merkkejä. Yhtälöt ja myös tekstissä esiintyvät symbolit kursivoidaan. Tekstissä on mainittava myös suureen symbolin nimi, esim. sähkövaraus Q, kun se esiintyy ensimmäisen kerran, ja symbolin nimi on syytä toistaa harkinnan mukaan myöhemminkin. Tekstissä, yhtälöissä, kaavioissa ja kuvissa esiintyvät muuttujat kursivoidaan, vektorit lihavoidaan ja kursivoidaan (tai kur-

15 13 sivoidaan ja merkitään nuolella, E r ) ja ala- ja yläindeksit sekä numerot esitetään kursivoimatta, elleivät indeksit viittaa johonkin muuttujaan. Matemaattiset funktiomerkinnät ja operaattorit kirjoitetaan normaalitekstillä (sin, log, lim jne.). Yksiköt kirjoitetaan normaalitekstinä. Esimerkiksi suureen massa symboli on m ja yksikkö kg. Tekstinkäsittelyohjelmien yhtälöeditoreissa edellä mainitut muotoseikat on pääsääntöisesti automatisoitu. Kunkin yhtälön alle on hyvä laittaa symbolien merkitys ja yksiköiden laadut seuraavasti: K a ( T) ( T) Gr = exp - (1) RT K a termodynaaminen tasapainovakio, - G r reaktion Gibbsin energia, J/mol T lämpötila, K R kaasuvakio, 8,314 J/(mol K) Vaikka symbolit olisi annettu kaavan yhteydessä, tulee työn alkuun tehdä myös symboliluettelo. Reaktionopeusyhtälön muodot ovat seuraavat: Irreversiibelille reaktiolle eteenpäin menevä kokonuoli CH 3 OH + NH 3 CH 3 NH 2 + H 2 O (2) Reversiibelille reaktiolle molempiin suuntiin menevät kokonuolet päällekkäin oikealle puolelle osoittava nuoli ylempänä CH 3 OH + NH 3 CH 3 NH 2 + H 2 O (3) Tasapainossa olevalle reaktiosysteemille molempiin suuntiin menevät hakanuolet (puolinuolet) päällekkäin CH 3 OH + NH 3 CH 3 NH 2 + H 2 O (4) Tyypillinen virhe on käyttää kaksisuuntaista nuolta, joka tarkoittaa resonanssirakennetta, ei kemiallista reaktiota. Luvussa III opastetaan, kuinka löytää oikeanlaiset nuolet. Lukuarvoissa suomeksi kirjoitettaessa käytetään desimaalipilkkua. Englanniksi kirjoitettaessa käytetään desimaalipistettä. Kertomerkkinä kirjoitetussa tekstissä ei saa käyttää *-merkkiä, tämä kuuluu vain tietokoneohjelmiin. Myös suureiden yksiköissä tämä on huomioitava. Mikäli kaksi perussuuretta kerrotaan keskenään, on niiden väliin jätettävä yhden merkin tyhjä tila. Esimerkiksi W/(m K) on wattia per metri Kelvin, mutta W/mK onkin wattia/millikelvin. Esitettäessä suureiden lukuarvoja kymmenen kerrannaisina, käytetään etuliitteitä, esimerkiksi mikro, kilo, giga jne. Taulukoissa käytetään kymmenen kerrannaisina kolmella jaollisia eksponentteja, esimerkiksi 10-6, 10 9 jne. Etuliite tai eksponentti valitaan siten, että

16 14 varsinaisen lukuarvon itseisarvo olisi välillä Kymmenet tuhannet ja sadat tuhannet kirjoitetaan suomeksi ja , englanniksi 10,000 ja 100,000. LTY:n diplomityöohjeissa (luku I) on yhtälöiden kirjoittamisesta lisää yleisiä ohjeita. Laadutettujen suureyhtälöiden teosta on annettu ohjeet erotustekniikan laboratorion yleisohjeessa [Kallas J., Laari A., Markkula H., Niemi H., Reunanen J., Palosaari S., Yleisohje 03a, Ohjeet kirjallisten opinnäytteiden tekemiseksi, Kemiantekniikan osasto, Erotustekniikan laboratorio, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2003]. 2.9 Lähdeluettelo Kun viitataan toisen tekstiin, kuviin tai taulukoihin, niihin täytyy olla tekstissä viittaus. Kuviin voi viittauksen tehdä kuvatekstin loppuun. Viite esitetään tekstissä esimerkiksi seuraavasti: "Mc Petersenin et al. 2 mukaan emulsion hajoamiseen vaikuttaa vain ". Jos lauseeseen tai virkkeeseen viittaava viitenumero kirjoitetaan lauseen tai virkkeen loppuun, se on ennen pistettä (Smith 20 ). Numerot viittaavat raportin lopussa olevaan lähdeluetteloon, jossa asianomainen viite esiintyy täydellisenä. Jos on tiivistetty lainattua tekstiä, viittauksen voi laittaa kappaleen loppuun, jos koko kappale on lähtöisin samasta lähdeteoksesta. Tällainen käytäntö ei kuitenkaan ole suositeltava. Pisteen ja viitteen välissä on näin meneteltäessä tyhjälyönti tämän esimerkin mukaisesti. Esimerkiksi Microsoft Wordilla on vaivatonta tehdä viittausnumerointi automaattisesti. Tällöin viitenumerot tulevat tekstiin yläindekseinä. On myös mahdollista käyttää sulkuja tai hakasulkuja. (Hammerschlag 21 ) Tekijän nimen kanssa viitenumero tulee ennen pistettä (Väisänen ja Mutikainen 22 ). Ilman tekijää viitenumero tulee pisteen tai pilkun jälkeen. 22 Mikäli viitteitä on samassa enemmän, viitataan näin (Tupula 23, Hupula 24, Lupula 25 ). Jos mukaan laitetaan sivunumerot, tehdään näin (Franklin 26, s ). Viittauksia ei tule tehdä päivänselviin asioihin: Litmasen 10 mukaan massan yksikkö on kg. Myöskään sellaiseen asiaan, jota ei ymmärrä ei tule viitata. Kriittisyys on hyvä muistaa viittauksissa. Viitattaessa tekstissä julkaisuun, menetellään seuraavasti riippuen tekijöiden määrästä: Yksi tekijä: Kaksi tekijää: Useampi tekijä: Smith 21 on tutkinut... Huom. ei etunimeä tai etukirjaimia. Smith ja Jones 21 ovat tutkineet... Smith et al. 21 ovat tutkineet... Smith et al. latinankielinen osuus on kursivoituna. Taivutus menee Smithin et al. 21 mukaan, ei siis Smith et alin 21 mukaan. Lähdeluettelossa kirjallisuusviitteet laitetaan numeroituna ilman sulkuja siihen järjestykseen, jossa ne tekstissä esiintyvät. Kukin teos mainitaan vain kerran. Jos

17 15 tehdään kaksi viittausta esimerkiksi saman kirjan eri kohtiin, tehdään viittaus seuraavassa muodossa (Einstein 3, s. 14). Tekstinkäsittelyohjelmien (esimerkiksi Microsoft Word) ominaisuudet ovat muuttaneet vakiintuneitakin viittauskäytäntöjä kansainvälisissä julkaisuissa. Esimerkiksi aiemmin oli yleisesti käytössä nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä, jossa viitteet järjestetään lähdeluetteloon aakkosjärjestykseen ensimmäisen tekijän mukaan. Siinä lähdeluetteloa ei siis numeroida. Luvussa III on esitetty automaattisen lähdeluettelon tekeminen Microsoft Wordilla. Sitä voidaan käyttää myös diplomitöissä. Tällöin viitenumerot esiintyvät tekstissä yläindekseinä. Viitenumerot ovat välimerkkien jälkeen. Ohessa esimerkki Industrial Engineering Chemistry Research lehden viittauskäytännöstä. Reactive distillation has been identified as being suitable for the methyl acetate system for different processes, namely, the synthesis of methyl acetate, 2,3 the hydrolysis of methyl acetate, 4-6 and the recovery of dilute acetic acid from wastewater. 7,8 Nimi-vuosijärjestelmää eli Harvardin järjestelmää voi halutessaan käyttää. Tekstiviitteessä on tekijän nimi tai kahden tekijän nimet tai ensimmäisen tekijän nimi ja et al. sekä julkaisuvuosi. Nimi-vuosijärjestelmä on lukijaystävällinen, koska viitteen voi usein tunnistaa ilman lähdeluettelon selaamista. Myös kirjoittajan kannalta järjestelmä on varsin käytännöllinen, koska siinä ei tarvita numeroiden ja julkaisujen välistä kirjanpitoa ja se ei ole niin virhealtis. Aina lähteellä ei kuitenkaan ole selkeää tekijää (esimerkiksi Internet-sivu, manuaali tai esite). Tällöin Nimi-vuosijärjestelmän käyttäminen saattaa olla hieman hankalaa. Lidenin ja Vamlingin (1989) mukaan kromatografisen reaktorin perusajatukset esitettiin jo yli 35 vuotta sitten. Kromatografisessa reaktorissa virtauksen suuntaa valittaessa on otettava huomioon tuotteiden ja lähtöaineiden tiheyserot ja eluoitumisnopeudet (Mazzotti et al. 1997). Smith (1999) tutki pyörivän sylinterimäisen kolonnin käyttöä metyyliformaatin happokatalysoidussa hydrolyysissä Seuraavassa on erityyppisten viittausten esimerkkejä: Lehti: Veglio, G., Beolchini, F.J., Extraction of copper. Hydrometallurgy 44(1997), 8, * Tekijät, artikkelin nimi, lehden nimi kursivoituna, volyymi lihavoituna, ilmestymisvuosi suluissa, lehden numero ja lopuksi sivu/-t, johon viittaat. Kirja: Hill, C.G., An Introduction to Chemical Engineering, Kinetics & Reactor Design, 2 nd ed., Wiley & Sons, 1977, s * Tekijä tai kokooja, kirjan nimi, painos, painopaikka ja -vuosi sekä mahdollisesti sivut, joihin viitataan, kirjan nimi kursiivilla.

18 16 Kokoelmateos: Encyclopedia of Emulsion Technology, Vol 1, Pecher P., ed., 1 st Dekker, New York, 1993, s ed., Marcel * Ensin kirjasarjan nimi ja osa, sitten editori (toimittaja), painos, painopaikka ja - vuosi sekä sivut kuten edellä. Coca, J., Adrio, G., Jeng, C-Y., Langer, S., Gas and liquid chromatographic reactors, in G. Ganetsos, P.E. Barker, ed., Preparative and Production Scale Chromatography, Marcel Dekker, New York, 1993, s * Artikkeli kokoelmateoksessa Opinnäytetyö: Chandrakanth, J.S., Effects of ozone on the colloidal stability of particles coated with natural organic matter, Ph.D. dissertation, University of Colorado, Boulder, CO, * Ei otsikon kursivointia. Internet-sivu: Dejanews Power Search, * Internet-sivuihin viittaamisessa tulee olla tarkkana. Niiden sijasta tulee viitata primäärilähteeseen: lehden artikkeli, opinnäytetyö tai mahdollinen alkuperäinen www-sivu. Internetistä löytyy oppilaitosten kirjallisuustöitä ynm. Niihin viittaamisen sijaan tulee viitata primäärilähteisiin. Pahimmillaan tämän ohjeen kirjoittaja on törmännyt viittaukseen Googlen hakusivuihin. Patentti: Smith, L.A., Catalyst system for separating isobutene from C 4 streams, U.S. Patent No , April 22, Suullinen tiedonanto: Kilpiö, Teuvo, Kemira Oyj, suullinen tiedonanto, Aikakauslehdistä käytetään CAS (Chemical Abstracts Service) Source Index Cumulative'n mukaisia lyhennyksiä. Tämä on kolmeosainen kirja ja se löytyy LTY:n pääkirjastosta. Mikäli lehti on alkanut ilmestyä vuoden 1999 jälkeen, lyhenne löytyy CAS Quarterly Index Supplementista, joka on vuosittain neljästi ilmestyvä täydennysluettelo. Seuraavassa on esitetty eräiden yleisimpien kemiantekniikan alan lehtien lyhennykset: NIMI LYHENNE ACS Symposium Series ACS Symp.Ser. AIChE Journal AIChE J. Australian Journal of Chemistry Aust. J. Chem.

19 17 Biochemistry Biochemistry Biochemical Journal Biochem. J. Canadian Journal of Chemistry Can. J. Chem. Canadian Journal of Chemical Engineering Can. J. Chem. Eng. Chemical Engineering (New York) Chem. Eng. (N.Y.) Chemical Engineering Communication Chem. Eng. Commun. Chemical Engineering Progress Chem. Eng. Prog. Chemical Engineering Science Chem. Eng. Sci. Chemie-Ingenieur-Technik Chem.-Ing.-Tech. Chemie Technik (Heidelberg) Chem. Tech. (Heidelberg) Computers and Chemical Engineering Comput. Chem. Eng. Desalination Desalination Environmental Science and Technology Environ. Sci. Technol. Environmental Technology Environ. Technol. Industrial and Engineering Chemistry, Fundamentals Ind. Eng. Chem. Fundam. Industrial and Engineering Chemistry, Process Design and Development Ind. Eng. Chem. Pros. Des. Dev. Industrial and Engineering Chemistry, Product Research and Development Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. Industrial and Engineering Chemistry Research Ind. Eng. Chem. Res. Institution of Chemical Engineers, Symposium Series Inst. Chem. Eng. Symp. Ser. International Journal of Heat and Mass Transfer Int. J. Heat Mass Transfer Journal of American Chemical Society J. Am. Chem. Soc. Journal of Biological Chemistry J. Biol. Chem. Journal of Chemical Education J. Chem. Educ. Journal of Chemical Engineering of Japan J. Chem. Eng. Jpn. Journal of Chemical Physics J. Chem. Phys. Journal of Chromatography J. Chromatogr. Journal of Crystal Growth J. Cryst. Growth Journal of Heat Transfer J. Heat Transfer Journal of Membrane Science J. Memb. Sci. Kagaku (Kyoto) Kagaku (Kyoto) Kagaku Kogaku Ronbunshu Kagaku Kogaku Ronbunshu Separation Science and Technology Sep. Sci. Technol. Water Environment Research Water Environ. Res. Water Research Water Res. Water Science and Technology Water Sci. Technol. Lähdeluettelossa viitteet luetellaan viittaustavasta riippuen joko aakkos- tai numerojärjestyksessä. Aakkosjärjestystä käytettäessä viitteet aakkostetaan tekijöiden sukunimen, yhteisönimen tai julkaisunimen mukaan. Saman tekijän teokset ovat aikajärjestyksessä. Numeroviittausjärjestelmää käytettäessä viitteet esiintyvät ja numeroidaan siinä järjestyksessä, kun ne esiintyvät tekstissä. Sivunumeroiden liittäminen mukaan on hyvä tapa. Se helpottaa myöhemmin alkuperäisen viitteen etsijän työtä. Lähdeluettelon tulee näyttää osapuilleen seuraavalta: Lähteet 1. Veglio, G., Beolchini, F.J., Extraction of copper. Hydrometallurgy 44(1997), 8, 301.

20 18 2. Hill, C.G., An Introduction to Chemical Engineering, Kinetics & Reactor Design, 2 nd ed., Wiley & Sons, 1977, s Encyclopedia of Emulsion Technology, Vol 1, Pecher P.(Ed.), 1 st ed., Marcel Dekker, New York, 1993, s Chandrakanth, J.S., Effects of ozone on the colloidal stability of particles coated with natural organic matter, Ph.D. dissertation, University of Colorado, Boulder, CO, Dejanews Power Search, viitattu Smith, L.A., Catalyst system for separating isobutene from C 4 streams, U.S. Patent No , April 22, Kilpiö Teuvo, Kemira Oyj, suullinen tiedonanto, Lähdeluettelo-otsikon eteen ei tule numeroa. Jokaisen viitteen perään tulee piste Liitteet Liitteisiin kuuluu tekstiä täydentävä aineisto, mm. kuvat, taulukot, tietokoneohjelmat ja matemaattiset johdattelut. Sivunumerointi ei jatku liitteisiin, vaan ne numeroidaan seuraavan esimerkin mukaisesti. Liite II, 3 (8) on liitteen II kolmas sivu, sivuja on yhteensä kahdeksan Liite IV, 8 (12) on liitteen IV kahdeksas sivu, sivuja on yhteensä 12 Liitesivujen numerot kirjoitetaan sivun oikeaan yläreunaan. Liitteen alkuun kirjoitetaan alleviivaten tai vahvennettuna, mitä liitteessä käsitellään, esim. virhearvio tai mallisijoitukset Vinkkejä Lue aina kirjoittamasi teksti hulella ennekuin jätät tarkistetavaksi! Ja korjaa! Tyypillisiä virheitä: 1. Yhdyssanat 2. Puuttuvat ja ylimääräiset kirjaimet ja sanat 3. Pilkutus 4. Sanajärjestys on luonnoton ja ruotsalainen. 5. Sanavälit, eli kaksi välilyöntiä (voidaan korjata: ctrl-f Find:spacespace Replace:space) 6. "Hartsit impregnoituivat nopeasti, joka oli ennustettavissa aiempien töiden perusteella." Pitäisi olla..., mikä oli ennustettavissa... "Mikä" viittaa edelliseen lauseeseen, "joka" yleensä edelliseen sanaan.

Nopea ohje, jonka avulla saat aikaan siistin diplomityön. Säästää aikaa ja vaivaa joka vaiheessa.

Nopea ohje, jonka avulla saat aikaan siistin diplomityön. Säästää aikaa ja vaivaa joka vaiheessa. Microsoft Word Tieteellisen raportin teko suomeksi Nopea ohje, jonka avulla saat aikaan siistin diplomityön. Säästää aikaa ja vaivaa joka vaiheessa. Tässä ohjeessa opitaan mm: Sisällysluettelon teko automaattisesti

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO DIPLOMITYÖOHJE Koonnut: Kimmo Klemola 13.12.2006 ALKUSANAT Huoliteltu kirjallinen raportointi on tärkeää niin opiskellessa kuin työelämässäkin.

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut Word 2013 Kappalemuotoilut KAPPALEMUOTOILUT KAPPALEMUOTOILUT... 1 Tekstin tasaaminen... 1 Sisentäminen... 1 Koko kappaleen sisentäminen... 2 Sisennyksen poistaminen... 2 Riippuva sisennys (sivuotsikko)...

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins WORD-OHJE HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITTAJILLE (päivitetty 9.12.2014) 1 Kaikki nämä asetukset on tehty hallintotieteiden Word-mallipohjaan http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/administrative_sciences/,

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen ITKP101-Harjoitustyö Ronja Saarinen ronjaemmiwilhelmiina@gmail.com Asiakirjamalli Asiakirjamalli (engl. Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

YLÄ JA ALATUNNISTE...

YLÄ JA ALATUNNISTE... Word 2013 Ylä- ja alatunniste YLÄ- JA ALATUNNISTE YLÄ JA ALATUNNISTE... 1 Ylätunnisteen tekeminen... 1 Oman ylätunnisteen tekeminen ja tallentaminen rakenneosaksi... 4 Alatunnisteen tekeminen... 4 Erilainen

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Demon tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan rakenteen luomiseen ja esittämiseen. Harjoitus on tehty

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Harjoitusten tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo Sisällysluettelo 3. Tekstinkäsittely... 2 3.1 Ylimääräisten rivinvaihtojen poistaminen... 2 3.2 Pääotsikko, alaotsikko... 2 3.3 Sarkaimet... 2 3.4 Riippuva sisennys... 3 3.5 Rivitys, kappalevaihto, sivunvaihto...

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittaminen

Oppimistehtävän kirjoittaminen Ohje Päivi Klimenko 20.5.2008 Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus, Laurean uusi brändi) Ohje Päivi Klimenko 20.5.2008 Sisällys 1 Perusasetukset... 3 2 Nimiösivu... 5 2.1 Yhden

Lisätiedot

Ohjeet Libre Officen käyttöön

Ohjeet Libre Officen käyttöön 1 Ohjeet Libre Officen käyttöön Toisinaan Libre Officen kanssa sama asia on koitettava tehdä kolme kertaa ennen kuin se onnistuu. Kannattaa ottaa rauhallisesti. 1. Pylväsdiagrammi ohje Askel 1 Klikkaa

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 Metanolisynteesin bruttoreaktio on CO 2H CH OH (3) 2 3 Laske metanolin tasapainopitoisuus mooliprosentteina 350 C:ssa ja 350 barin paineessa, kun lähtöaineena

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Baku Backman Word

HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Baku Backman Word HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Word 2010 aloitukseen ohjeita Yleistä Viivaimet Asetukset Oletusfontti Riviväli Marginaalit Jos sinulla on käytössäsi itse tehty pohja (Template) niin sinulla on valmiina standardin

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2010 Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 2 Word-ohjelman käynnistäminen Klikkaa käynnistä-kaikki ohjelmat-microsoft Office- Microsoft Office Word tai Klikkaa käynnistä

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Maarit Vesapuisto WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE Sivumäärä: 12 Vaasassa 25.08.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Kirjallisen raportin

Lisätiedot

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 2 Sisällys Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle... 3 1.2 Wordin oma ohjetoiminto...

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 4 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyharjoitus

Tekstinkäsittelyharjoitus Tekstinkäsittelyharjoitus Mikko Rahikka 42ACDC ATK1 Opettaja: Mikko Rahikka päiväys 16.7.2011 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 PERUSOHJEITA TEKSTINKÄSITTELYYN... 2 COPY- PASTE... 2 RIVI/KAPPALE... 2 TYYLISEIKKOJA...

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys Sisällys 1 Tilinpäätös... 3 2 Tasekirjan tekeminen... 3 2.1 Tasekirjamallin kopioiminen... 6 2.2 Tasekirjan rakenne... 7 2.3 Tasekirjan nimeäminen ja uusi tasekirja... 7 2.4 Tasekirjan siirtäminen tekstinkäsittelyyn...

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 1 Perustekstejä Tehtävän tarkoituksena on varmistaa tietty perusosaaminen tekstinkäsittelystä sekä lisäksi tässä tulee mukaan myös hiukkasen suomen kielen oikeinkirjoitustakin.

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi DOORS Word DOORS 29.04.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä Telelogic DOORS -ohjelmistoa, jolloin vaatimusten

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot