Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa"

Transkriptio

1 Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie HOLLOLA puh fax

2 2 I YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Tämä työselitys on tehty arkkitehdin laatiman rakennussuunnitelman mukaisesti. Tämä työselitys ja LVI-piirustukset täydentävät toisiaan. Rakennuskohde on Myrskylän virastotalo, terveydenhoito-osan saneeraus. Virastotie 5, Myrskylä Rakennuttaja Arkkitehtisuunnittelu Sähkösuunnittelu LVI-suunnittelu Myrskylän kunta Virastotie 5, Myrskylä Arkkitehtuuritoimisto Erkki Karjalainen Ky Käkeläntie 11, Orimattila Puh. (03) Insinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy Mukkulankatu 16, Lahti Puh. (03) Insinööritoimisto Hewacon-LVI Oy Televisiotie 2, Hollola Puh. (03) Lait, asetukset, määräykset ja normit Rakennus- ja asennustöissä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja hankinnassa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä ja kunnallisia määräyksiä, ohjeita ja normeja. Asennukset on suoritettava ensiluokkaisesti ja hyviksi tunnettuja työtapoja noudattaen, asennuskohde täysin käyttökuntoon asennettuna, vaikka jokin yksityiskohta ei olisikaan tässä työselityksessä tai LVI-piirustuksissa mainittu. LVI-tarvikkeina tulee käyttää tunnettuja tarvikkeita ja tuotteita. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on tällaisessa tapauksessa hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin sen esittäjälle. Urakoitsija on velvollinen oma-aloitteisesti huolehtimaan, että vaadittavat viranomaisten ym. tarkastukset suoritetaan. Niistä aiheutuvat kustannukset suorittaa LVI-urakoitsija.

3 3 Sopimus, asiakirjat ja niiden tärkeysjärjestys Työselitys ja piirustukset Työselitys ja piirustukset täydentävät toisiaan, samoin eri piirustukset täydentävät keskenään toisiaan. Vaikka jokin laite tai hankinta on esitetty ainoastaan toisessa, kuuluu se urakkaan. LVIA- urakoitsijan on työssä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja valinnassa harkittava tarkoin paras mahdollinen asennuspaikka ja -tapa, huolto-, hoito- ym. tekniset ja ulkonäölliset seikat huomioonottaen. Mikäli työselityksessä ja/tai piirustuksissa on nimetty jokin tietty valmiste, voidaan se rakennuttajan ja suunnittelijan suostumuksella korvata toisella samanarvoisella valmisteella. Esitetyt laitteet ovat esimerkkejä laitteiden koon (tehon), laadun ym. määrittelemiseksi. Em. laitteiden vaihdosta ei saa aiheutua lisäkustannuksia rakennuttajalle eikä muille urakoitsijoille, tarvittavat muutokset suunnitelmiin tekee näiltä osin urakoitsija. Urakoitsijan on asennuksissa seurattava sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija toimittaa. Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti huolehtia, että hänellä on em. piirustukset käytettävissään asennustöiden suoritusta varten, koska arkkitehdin lopulliset työpiirustukset saattavat poiketa LVI-suunnitelmien pohjana olevista vastaavista piirustuksista. Urakoitsijalle luovutetaan korvauksetta kolme sarjaa kopioita työselityksineen, sekä vastaavat kopiot mahdollisesti myöhemmin laadittavista muutos- ja täydennyspiirustuksista. LVI-piirustukset ovat kaaviollisia, joten kojeiden ja laitteiden sekä putkistojen ja kanavistojen tilantarpeet tulee urakoitsijan tarkistaa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa huomioonottaen laitteiden huolto-, hoito ym. toimenpiteet. Mikäli arkkitehdin ja rakennesuunnittelijoiden tekemät työaikaiset muutokset vaativat LVI-muutoksia, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä viipymättä rakennuttajalle ja LVIsuunnittelijalle. Urakoitsijan tulee pitää viranomaisten hyväksymät piirustukset työmaalla tarkastuksia varten. Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jokin LVI-suunnitelmissa esitetty laitevaatimus tai asennustapa sovellu hänen laitteilleen, tulee urakoitsijan esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa sekä suorittaa LVI-piirustusten korjaukset niiltä osin. Mikäli rakennus- tai sähkötyöselityksen ja tämän työselityksen välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, noudatetaan LVI-työselitystä.

4 4 Urakoitsijan tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä huolimatta siitä mitä ko. asiasta on LVI-piirustuksissa ja -työselityksessä mainittu. LVI-urakkaan sisältyy kaikkien tarvittavien asiakirjoissa esitettyjen laitteiden hankinta ja asennus, mikäli niitä ei ole nimenomaan määrätty johonkin toiseen urakkaan tai rakennuttajan hankintaan kuuluvaksi. Urakoitsijan piirustukset Kaikki urakoitsijan laatimat piirustukset on esitettävä rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyttäviksi. Urakoitsijoiden tulee laatia laitteiden kokoonpanon, asennuksen ja huoltotarpeiden selvittämiseksi ainakin seuraavat piirustukset: - suunnittelijan piirustusten täydentäminen ilmakanavien ja laitteiden osalta urakoitsijan laitemerkinnöillä ja tarvittaessa yksityiskohtaiset piirustukset - kytkentä-, asennuspiirustukset, piirikaaviot sekä muut toisten urakoitsijoiden töihin liittyvät selvitykset, asennuksissa tarvittava neuvonta sekä näiden asennusten valvonta - työmaalla tehtyjen muutosten merkintä piirustuksiin - mittapiirustukset konealustoista, kannatusrakenteista yms. Muutokset Jos rakennusteknisistä syistä tai rakennuttajan pyynnöstä rakennusaikana suoritetaan muutoksia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, on urakoitsijan muutosta esittäessään tehtävä eritelty kirjallinen tarjous, joka rakennuttajan kirjallisesti hyväksymänä on pätevä lisälaskuja esitettäessä. Ainoastaan tällä tavoin käsitellyt lisälaskut hyväksytään. Muutoksista, jotka alentavat urakkatöiden kustannuksia, on urakoitsija velvollinen suorittamaan hyvityksen. Ennen muutostyön suorittamista on urakoitsijan saatava työn suorittamiselle tilaajan kirjallinen suostumus. Muutostyötarjouksissa tulee olla maininta muutostyön vaikutuksesta ennalta sovittuun urakan valmistumisaikaan. Jos LVIA- urakoitsija on omavaltaisesti poikennut suunnitelmista tai suorittanut alaarvoista työtä, on LVIA- urakoitsijan omien asennustöiden korjaamisen lisäksi korvattava myös korjauksesta johtuvat muut työt (mahdolliset rakennus-, sähkö- ym. työt.)

5 5 Työn suoritus Ohjelmapiirustusten kaaviollisuudesta johtuen pienistä putki- ja kanavalinjojen siirtymistä yms. sekä työaikana mahdollisesti tehtävien selventävien LVI-piirustusten, arkkitehdin kalustepiirustusten yms. johdosta urakoitsija ei ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta. Mahdolliset lisä- ja hyvityslaskut tulee tehdä käyttäen yksikköhintoja. Urakoitsijan tulee nimetä työmaalle pätevä työnjohto, johon tulee kuulua ainakin yksi työnjohtaja sekä asentajakunnan etumies. Työnjohtajan tulee suorittaa päivittäinen työmaalla käynti. Tarvittaessa laaditaan tietojenvaihtoaikataulu. Urakoitsija laatii pääurakoitsijan kanssa pääurakan rakentamisjärjestykseen soveltuvan ja riittävän yksityiskohtaisen LVIA- laitteiden asentamisaikataulun. Merkitseminen ja laitemerkinnät Putkijohdot ja ilmanvaihtokanavat merkitään merkkiteipeillä ja virtausnuolilla (esim. Sejotek), joita liimataan ilmanvaihtokonehuoneissa putkiin siten, että kytkentä saadaan havainnolliseksi sekä putkilinjojen haarautumiin, venttiilien läheisyyteen jne. Urakoitsija asentaa konekilvet kaikille koneille, laitteille, venttiiliryhmille jne. Kilven tekstinä käytetään laitteen nimeä ja piirustusten mukaisia kirjain- ja numeromerkintöjä. Kilvistä tulee näkyä mitä tilaa tai tarkoitusta kone palvelee. Puhaltimien kilvistä tulee näkyä ilmamäärät sekä patterilla varustetuissa koneissa ilman lämpötilan muutos (esim C). Säätökeskukset varustetaan kilvillä, joista selviää mitä konetta ko. keskuksesta ohjataan. Kilvet toimitetaan monikerrosmuovilaattoina, joissa on kaiverrettuna valkoinen teksti mustalla pohjalla. Päänimikkeen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen vähintään 7 mm korkea. Kilpien ja virtausnuolien mallikappale, kiinnitystapa ja merkintäluettelo on esitettävä rakennuttajalle ja arkkitehdille tarkastettavaksi ennen kilpien valmistamisen aloittamista. Yleisten tilojen näkyviin jäävistä merkinnöistä tulee sopia tarkemmin arkkitehdin kanssa.

6 6 Toimintakokeet LVIA- urakoitsijan tulee ennen tarkastusta ja säätöjä suorittaa laitteidensa toimintakokeet, joissa varmistaudutaan siitä, että lopulliset sähkökytkennät on tehty, pyörimissuunnat ovat oikeat, hälytykset kytketty jne. LVIA- laitteiden säätö, mittaukset ja painekokeet Säätö- ja mittaustoimenpiteiden alkaessa tulee rakennustöiden olla valmiina loppusiivouksineen. Urakoitsija suorittaa säädön ja mittaukset yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa. Paine- ja tiiviyskokeet suoritetaan viranomaisten sekä lakien ja asetusten ohjeiden ja määräysten mukaan. Valvoja pitää kirjaa em. kokeista. Paine- ja tiiviyskokeet tulee pitää ennen putkistojen ja kanavien eristämistä ja peittämistä. Säädöistä, mittauksista ja painekokeista tulee laatia pöytäkirjat. Työn valmistuminen, vastaanotto ja tarkastukset Käyttöopastus LVIA- urakkaan sisältyvien töiden muutostöineen katsotaan olevan valmiina tarkastusta ja vastaanottoa varten silloin, kun urakkaa sivuavat muut työt (sähkötyöt tms.) ovat valmiit. Työn valmistumisesta on urakoitsijan ilmoitettava hyvissä ajoin LVI-suunnittelijalle ja rakennuttajalle. Välitarkastuksissa tarkastetaan piiloon jäävät putkistot, kanavistot ja laitteet ennen eristyksiä ym. Välitarkastuksia voidaan pitää myös aikaisemmin valmistuvista rakennusosista. Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei tarkastusta voidaan asiallisesti suorittaa tai rakennuttaja ei ota työsuoritusta vastaan, keskeytetään tarkastus ko. osiltaan tai kokonaan ja suoritetaan uusintatarkastus sovittuna ajankohtana urakoitsijan kustannuksella. LVIA- urakoitsijan tulee tarvittaessa osallistua muiden urakoitsijoiden tarkastuksiin ja kokeiluihin, jotka sivuavat LVIA- urakoitsijan hankintoja. Urakoitsijat järjestävät rakennuttajan kanssa sovittavana ajankohtana tämän osoittamalle käyttöhenkilökunnalle laitoksen käyttöä koskevan opastustilaisuuden. Urakoitsijan tulee opastustilaisuudessa varmistua käytön oikeaoppisuudesta.

7 7 Luovutuspiirustukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet Laitoksen vastaanottotarkastuksen alkaessa tulee urakoitsijan luovuttaa hankkimistaan laitteista alla mainitut tiedot kansioissa. Luovutuspiirustuksia varten tulee urakoitsijalla olla aina työmaalla sarja, johon päivitetään työaikana tehdyt muutokset. Urakoitsija hyväksyttää valvojalla punakynäversiot ennen niiden puhtaaksi piirtämistä. Puhtaaksi piirtäminen tulee tehdä samaa ohjelmaversiota ja tasomäärityksiä käyttäen kuin alkuperäiset suunnitelmatkin on tehty. Luovutuspiirustukset ja luovutusaineiston sisältävä CD-levy valmistetaan urakoitsijan kustannuksella. Kaikki hoito-, huolto- ja käyttöohjeet sekä kytkentäkaaviot suomenkielisinä. Seuraavat asiakirjat luovutetaan nitomalisäkkeillä varustettuna ja rengaskansioihin sijoitettuna: Kahtena sarjana - laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennuspiirustukset, joissa on huomioitu myös työn aikana tehdyt muutokset. - piirustukset laitteiden sisäisistä kytkennöistä ja liittymistä toisten urakoitsijoiden laitteisiin - erityistä huoltoa tarvitsevien laitteiden kokoonpanopiirustukset - huolto- ja hoito-ohjeet, huollon tarve ja suoritustapa - konekortit, joissa ilmenevät: - laitteen nimi, sijoitus ja numero - tehoarvot ja käyttöolosuhteet - rakennemateriaalit - laakerien, kiilahihnojen, suodatinpanosten ja muiden varaosien ja tarvikkeiden tilausnumerot sekä niiden myyjä Suomessa - säädön asetteluarvot - laitteiden tehokäyrät (esim. pumpuille ja puhaltimille virtauksen ja paineen funktioina) Konekortit sekä huolto- ja hoito-ohjeet laaditaan rakennuttajan ohjeiden mukaisina. Yhtenä sarjana - suunnitelma-asiakirjat CD:lle poltettuna - kytkentä- ja toimintakaavioiden taulut esitetyssä laajuudessa Kytkentä- ja toimintakaavioiden tulee olla sellaisia, että kuva ei häviä valon vaikutuksesta.

8 8 Piirustukset kiinnitetään koko pinnaltaan tukevalle alustaululle ja päällystetään koko alaltaan kiinniliimautuvalla läpinäkyvällä muovikalvolla, jolla peitetään myös taulujen reunat. Piirustustaulut ripustetaan koukkujen varaan ko. huonetilaan ja ne varustetaan ripustuskohdassa reikien metallivahvikkeilla. Laitoksen viralliset hyväksymistodistukset, kuten painekatsastustodistukset, rakennusvalvontalaitoksen hyväksymistodistukset, sekä työmaapäiväkirjan pöytäkirjaotteet, joista ilmenevät laitoksessa suoritetut paine- ym. kokeet, toimitetaan rakennuttajalle. LVIA- töistä johtuvat rakennusurakkaan kuuluvat työt -Purettavista putkistoista aiheutuneiden reikien paikkaustyöt - Rakenteiden lävistys- ja paikkaustyöt, tarvittavat viemäreiden ja vesijohtojen uraamiset sekä kuljetusaukkojen varaus suurikokoisille LVIA- laitteille. -Kattolävitysten eristysten ja vesitiiviiden pellitysten teko -Tarvittavat RST-tasojen lävistykset - Putkien ja putkieristyksien maalaus, sekä tarvittavien suojuksien ja kotelointien teko putkille ja kanaville, sekä tarkastusluukkujen pinnoitus arkkitehdin ohjeiden mukaan. - Toimitettujen säleikköjen, venttiileiden ja niihin liittyvien kehyksien kiinnittäminen muihin rakenteisiin paitsi ei peltikanaviin. - Tehdä ilmanvirtaustiet ja säleiköt ovirakenteiden yhteyteen. - Liittää lattiakaivot, korokerenkaat, putkenosat, putkihylsyt ym. vesieristyksiin ja rakenteisiin vesitiiviisti - Hoitaa työmaan vartioinnin ja järjestää vakuutukset urakkaohjelman mukaisesti. - Tasaa lattia- ja seinäalustat kiinnitettäviä kalusteita varten. - Lisätukien ja koolausten tekeminen rakenteisiin kalusteiden ja varusteiden kiinnittämistarpeen mukaan. - Mittojen antaminen asennustöitä varten. - Suorittaa rakennustekniset aputyöt ja antaa apua raskaiden (yli 70 kg) laitteiden paikoilleen siirtämisessä omakustannushintaan. - Puhdistaa laitteet rakennusjätteistä - Muut päätyöselityksessä ja LVI- piirustuksissa mainitut työt.

9 9 LVIA -laitetöistä johtuvat sähköurakkaan kuuluvat työt - Tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden alkua ao. urakoitsijalta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen ja määrän. - Osallistuu LVI-säätöön ja valvontaurakoiden tarkistuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteena ovat laitteen toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilut tai näiden urakoiden vastaanotto. - Sopii LVI-urakoitsijoiden kanssa sähköisten tuntoelimien ja keskusten paikoista sekä yhteisistä merkitsemistavoista kojeluettelon mukaisesti. - Hankkii ja asentaa kaikki automatiikka- ja hälytyslaitteiden vaatimat sähköjohdotukset ja niiden putkitukset laitekaappien riviliitimille saakka. Kaappien sisäiset johdotukset kuuluvat säätölaitetöihin. - Suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille, kuorii johtojen päät ja asentaa johdot kojeiden holkkitiivisteiden läpi. Välirasiat kytketään valmiiksi, samoin 230 V ryhmäjohdot. Sähkömoottoreiden sähköjohdot riittävän pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johtimia irrottamatta. - Merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähkötyöselityksen mukaisesti. - Hankkii riviliittimet ryhmäkeskuksiin tuleville säätölaitekaapeille ja kytkee ne. LVIA- urakoitsijalle kuuluvat velvoitteet, jotka johtuvat sähköurakasta - Asennukset tehdään 5-johdinjärjestelmänä. - Toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja - suunnittelijalle sekä rakennuttajalle. - Sopii sähköurakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa sähköjohtojen tuomisesta kojeille sellaisissa paikoissa, joissa putkitukset voivat vahingoittaa laitteisiin kuuluvia eristyksiä. - Käy sähköurakoitsijan kanssa läpi asennuspiirustukset ennen kunkin työvaiheen alkua ja sopii yksityiskohtaisesti asennusreitit, ettei ristiin menoja pääse syntymään. - Sopii sähköurakoitsijan ja rakennuttajan kanssa yhteisesti laitteiden merkitsemistavasta. LVI-urakoitsijalle kuuluvat velvoitteet, jotka johtuvat säätö- ja valvontalaitetöistä - Osallistuu toimittamiensa järjestelmien viritysarvojen määrittelyyn. -Kone- ja laitekilpien hankinnassa noudatetaan mitä alaurakoita koskevissa asiapapereissa on määrätty.

10 10 LVIA- urakoitsijalle kuuluvat työt ja hankinnat - Vanhojen tarpeettomiksi jäävien lvi- laitteiden purku, ja purkujätteiden siirto rakennusurakoitsijan osoittamaan paikkaan työmaalla. - Tarvitsemiensa asennustelineiden hankinta ja siirrot. - Asennustarvikkeiden pakkausjätteiden siirto rakennusurakoitsijan osoittamaan paikkaan työmaalla. - Suorittaa betonivalujen yhteydessä tehtävät asennus- ym. urakoitsijalle kuuluvat työt siten, ettei se häiritse muuta rakennustyötä. - Toimittaa läpimenohylsyt ja vesieristyslaipoin varustetut putket rakennusurakoitsijalle ennen valua ja antaa yksityiskohtaiset ohjeet niiden asentamisesta. - Laitteiden täysin käyttökuntoon saattaminen edellyttää, että työselityksessä ja piirustuksissa mainitsemattomat toiminnalle välttämättömät osat sisältyvät urakkaan. - Sitoutua suorittamaan LVIA- työt täydessä laajuudessaan ennalta sovitussa rakennusajassa rinnan muiden urakoitsijoiden kanssa. - Antaa rakennusurakoitsijalle riittävän ajoissa toimitusajat hankkimistaan suurikokoisista laitteista, jotka vaativat siirtoapua, kuljetusaukkoja ym. - Antaa rakennusurakoitsijalle mitta-, perustamis-, pohjustamis- sekä täyttötiedot viemäri- ym. kaivannoista, lattia- ja seinäurista jne. mikäli ne poikkeavat normaaleista työtavoista. - Asentaa ja kytkeä putkistoihin ja laitteisiin muiden urakoitsijoiden sekä rakennuttajan toimittamat laitteet tarvittavin liitäntävarustein. - Hankkia ja asentaa tarvittaessa peitelaatat lattioiden ja seinien sisästä tuleviin putkiin. - Toimittaa kaikki sähköiset kojeet täydellisinä sähkömoottorilla varustettuna. - Hankkia ja asentaa kaikki hankkimiinsa laitteisiin liittyvät säätöelimet ja hälytyspisteet. - Hankkia ja asentaa porauksineen kaikkien pattereiden, pesualtaiden, kanavien, putkistojen ym. tarvitsemat kannattimet, kannakkeet, kiinnikkeet ja tartunnat kannatusteräksineen. - Suorittaa kaikki putki- ja laiteasennukset ensisijaisesti valmistajan asennusohjeita noudattaen. - Tippavesiputket ym. liitetään lattiakaivojen korokerenkaisiin ja lattiakaivoihin juotos- ja kierreliitoksin.

11 11 - Korokerenkaiden ja lattiakaivojen saumat tiivistetään elastisella kitillä. - Suorittaa huolellisesti näkyviin jäävien putkien pinta-asennukset. - Mikäli LVIA- urakoitsija suorituttaa jonkin osan urakkasopimuksen mukaisesta työstä alaurakoitsijalla, on hänen alistettava alaurakoitsijan hyväksyminen tilaajalle ja huolehdittava, ettei em. tapauksissa vastuusuhteita sekoittavia epäselvyyksiä pääse syntymään. - LVIA- urakoitsija nimeää yhden työnjohtajistaan tätä työtä varten. - Antaa riittävän käyttöopastuksen laitoksen hoitajalle. - Tehdä tarvittavat asennus- ja sovituspiirustukset. - Tarkastaa painekokeella ilmanvaihtokanavien tiiviys rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. - Hankkia ja asentaa peltiset ilmanvaihtokanavat. - Hankkia ja asentaa ilmanvaihtokanavien äänenvaimennukset. - Hankkia ja asentaa ilmanvaihtokanavien puhdistus- ja tarkastusluukut, säätö- ja palopellit, venttiilit, sulkupellit ja säleiköt (myös kiviainekanaviin). Säleikköjen ja hajottajien väri on sovittava arkkitehdin kanssa. - Puhdistaa peltiset ilmanvaihtokanavat ennen käyttöönottoa. - Luovuttaa ennen lopputarkastusta tilaajalle luettelon, jossa on esitetty jokaisen huonetilan mittauksilla todetut tulo- ja poistoilmamäärät sekä äänitasot. - Muut erillisessä urakkarajaliitteessä määritellyt työt

12 12 Takuu Urakoitsija sitoutuu kahden (2) vuoden aikana siitä päivästä lukien, jolloin sopimuksen mukainen työ on rakennuttajan puolesta vastaanotettu, maksutta korjaamaan toimittamissaan laitteissa ja tekemässään työssä esiintyvät virheellisyydet, jotka johtuvat huonoista aineista, virheellisestä työstä tai virheellisestä rakenteesta. Takuuaikana vaihdettujen osien ja laitteiden takuu jatkuu vaihtamispäivästä eteenpäin takuuajan pituisena. Tarjous Erillinen rakennuttajan tarjouspyynnön mukaan. II LÄMPÖJOHTOLAITTEET Järjestelmä Lämpöjohdot Lämpö rakennukseen johdetaan nykyisestä kattilalaitoksesta. Patteriverkostojen laitteet on mitoitettu vedelle +80/60 ºC. Putket on ennen asennusta puhdistettava huolellisesti epäpuhtauksista, ja katkaisussa muodostunut kurouma on poistettava. Lämpöjohdot DN 10 - DN 40 läpimittaisina tehdään kierteitettävästä teräsputkesta 0400 ja yhdistetään kokoon DN 25 asti kierreliitoksin, suuremmat hitsaamalla. Venttiilit ja muut varusteet DN10-DN40 putkille toimitetaan kierteellisinä. DN50 ja suuremmat venttiilit ja varusteet liitetään laippaliitoksin. Kaikki lämpöjohdot kannatetaan huolellisesti, myös kytkentäjohdot kiinnitetään seinään. Lämpöjohdot tulee asentaa siten, ettei tarpeettomia ilmapusseja pääse syntymään. Putkiverkoston ylimpiin kohtiin asennetaan tarpeen vaatiessa ilmakellot sekä automaattiset ilmanpoistimet sulkuventtiileineen.

13 13 Lämpöpatterit Vanhat patterit jäävät pääosin ennalleen. Uudet patterit valmiiksi pintakäsiteltyjä radiaattoreita. Kaikki urakka-alueen lämpöpatterit irrotetaan seinien pintakäsittelyn ajaksi ja asennetaan uudelleen paikalleen pintojen valmistuttua. Patteriventtiilit ja ilmaruuvit Uusien ja uusittavien vanhojen pattereiden patteriventtiilit varustetaan termostaattiosalla piirustusten mukaisesti. Patteriventtiileiden ja sulkuliittimien mallit tarkistetaan asennuspaikalla. Venttiilit mallia Danfoss RA-N. Termostaattiosat mallia Danfoss 013G2977. III VESI- JA VIEMÄRIJOHTOLAITTEET Järjestelmä Viemärijohdot Saneerattavan alueen vesijohdot uusitaan suunnitelmien mukaisesti. Uudet linjat kytketään suunnitelmien mukaisesti vanhoihin verkostoihin. Saneerattavan alueen jätevesiviemäreille tehdään uusi liitos nykyiseen jäteveden tarkastuskaivoon. Vanhat käytöstä pois jäävät vesijohdot ja viemärit poistetaan ja päät tulpataan. Kaikki uudet jätevesiviemärit tehdään muoviviemäreillä. Vesijohdot Uudet käyttövesijohdot tehdään muovi-alumiini-muovi komposiittiputkesta (Uponor, KWH tai Itula) valmistajan ohjeiden mukaan. Asennettavat komposiittiputket salkotavaraa, kieppitavaran käyttö kielletty. Näkyviin jäävät pinta-asenteiset vesijohdot tehdään kromatusta kupariputkesta kromattuja liittimiä käyttäen. Johdot seinärakenteiden sisälle ja lattiaan tehdään PEX-muoviputkesta suojaputkessa. Venttiileihin liittyvien kierreosien ja hanakulmien jne. tulee olla messinkiä. Kaikki kalusteisiin liittyvät putket tehdään käyttäen kromattuja sulkuliittimiä.

14 14 Komposiittiputkien suunnanmuutokset Ø25 mm ja suuremmissa putkissa tulee tehdä valmiita tehdasvalmisteisia käyriä käyttäen. Pienemmissä koossa voidaan suunnanmuutokset tehdä taivuttamalla taivutustyökaluja käyttäen. Kaikki haaroitukset, supistukset ja laajennukset tehdään valmiita tehdasvalmisteisia osia käyttäen. Kierreliitosten tiivisteenä on käytettävä luotettavaa tiivisteainetta. Asennustöiden yhteydessä tulee välttää vesieristysten rikkoutumista. Kaikki laitteisiin liittyvät käyttövesijohdot on tehtävä puserrusliittimiä käyttäen. Pinta-asennuksissa kylmävesijohto asennetaan alimmaiseksi Vesijohtoverkoston varusteet Sulkuventtiilit ORAS- palloventtiilejä, linjasäätöventtiilit mallia ORAS Imusuojat ja yksisuuntaventtiilit mallia ORAS. Venttiileihin liittyvien kierreosien, hanakulmien jne. tulee olla sinkkikadon kestävää messinkiä. Asennettavat vesi- ja viemärijohtokalusteet ja -laitteet Urakoitsijan tulee tarkistaa tilantarpeet ennen asennustöiden alkamista. Kalusteiden mallit on esitetty piirustuksissa. Kalusteiden kiinnityksissä käytetään kromattuja ruuveja ja muttereita. Pesualtaat konsolikannakkeilla. Sekoittimet varustetaan poresuuttimin. Kaikki sekoittimet, joissa on käsisuihku, letku tai letkuliitäntämahdollisuus, varustetaan imusuojin. Kaikki pinta-asenteiset jako- ja kytkentäjohdot tehdään kromatusta Cu-putkesta kromattuja liittimiä käyttäen. Kaikki vesijohtokalusteet ja -laitteet varustetaan kalustekohtaisin kuulasulkuventtiilein. Kaikki altaat varustetaan pohjaventtiilein, tulpin ja tulppaketjuin sekä tarvittaessa pohjaventtiilisihdein.

15 15 IV PAINEKOKEET Verkostot kaikkine laitteineen koeponnistetaan 60 minuutin ajan rakennuttajan tai tämän edustajan ja viranomaisten läsnä ollessa. Painekokeet tulee suorittaa ennen eristystöitä ja putkien peittämistä. Painekokeista tulee esittää pöytäkirjat tai hyväksyttävät todistukset rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. LV-urakoitsijan tulee huomioida, että hyväksyttävästi suoritetut painekokeet eivät vapauta urakoitsijaa takuuajan vastuuvelvollisuuksista. Koepaineet - lämpöjohtoverkosto 0,4 MPa - käyttövesiverkosto 1,0 MPa V ERISTYKSET Yleistä Putkieristykset Eristyspaksuudet Kaikki turhaan lämpöä luovuttavat tai ns. hikoilulle alttiit johdot lämpöeristetään. Koteloihin ja alakattoihin jäävät johdot eristetään. Näkyviin jäävät eristykset pinnoitetaan. Kaikki johdot ja laitteet eristetään irti rakenteista. Eristysten katkeamiskohtiin asennetaan messinkiset kalvosimet. Uudet putkiasennukset eristetään mineraalivillakouruilla Paroc Hvac Section AluCoat (kylmävesi Paroc Hvac Section AluCoat T). Eristykset päällystetään esim. paloluokitellulla PVC- muovilevyllä, 0,35 mm ja PVC- teipillä esim. Isogenopak. Käyrät ja haarat ja eristysten päätekohdat päällystetään tarkoitusta varten tehdyillä valmiilla osilla. Kylmävesijohtojen päällyste tiivistetään diffuusiotiiviiksi. - lämminkäyttövesijohdot sarja 22 - lämpöjohdot 22 Näkyviin jäävät putket rakenteiden lävistyskohdissa varustetaan peitelaipoilla. Liitos- ja muutostöissä rikkoutuvat vanhat eristeet korjataan.

16 16 Eristämättä jätettävät johdot ja laitteet - pumput - painemittareiden yhdysjohdot - tyhjennys- ja ilmanpoistojohdot - näkyviin jäävät lyhyet kytkentäjohdot VI KANNAKKEET JA KIINNIKKEET, LÄVISTYKSET, PINTAKÄSITTELY JA ÄÄNENVAIMENNUS Jokainen urakoitsija suorittaa omien putkiensa, kanaviensa, arinoidensa ja laitteidensa kiinnitykset ja kannatukset valmiisiin rakenteisiin, ellei erityisesti muuta ole mainittu. Kannakkeiden tulee olla avattavia ja säädettäviä. Kannakkeet tulee asentaa siten, että jännityksiä ym. ei pääse syntymään. Kannatuksissa ja ripustuksissa käytetään yhtenäistä esim. HILTI-kiinnityssarjaa. Kattokannatukset suoritetaan käyttäen kattokiskoa ja heiluri-/putkipidintä tai kierretankoa ja putkipidintä. Seinäkannatukset ja vastaavat suoritetaan käyttäen ns. seinäkannakkeita. Eristämättömät johdot kiinnitetään seinäkannakkeilla. Reijitettyjen nauhakannakkeiden käyttö on kielletty. Putkipidikkeen ja putken väliin asennetaan kumiset äänieristysnauhat. Kiinto- ja ohjauspisterakenteet sekä laitekannakkeet tehdään muototeräksestä. Rakenteiden lävistyksissä tulee käyttää putket rakenteista eristäviä lävistyshylsyjä. Hylsyt terästä ja kuparia. Myös muoviset hylsyt hyväksytään, ei kuitenkaan paloalueiden rajoille. Kaikki lävistyshylsyt varustetaan tarvittaessa vesieristyslaipoin ja lävistyskohtien niin vaatiessa käytetään laippaputkia. Putkien ja lävistyshylsyjen väli tiivistetään elastisella kitillä (esim. silikonikitillä) ja paloalueiden rajoilla paloviranomaisten ohjeiden mukaan. Hylsyt tulee asentaa siten, että putket pääsevät vapaasti laajenemaan ja liikkumaan niiden sisällä. Lattioiden ja seinien lävistyskohdat varustetaan muovisin peitelaipoin (tarvittaessa). Kaikki muut laitteet, kannakkeet, teräksiset konealustat ym. toimitetaan kahteen kertaan ruostesuojamaalattuina tai vaihtoehtoisesti sinkittyinä. Muototeräsrakenteille suoritetaan ruosteenpoisto ennen ruostesuojamaalausta. Putkien ja laitteiden tulee olla irti kaikista rakenteista tai niiden tulee liittyä rakenteisiin ääneneristimien välityksellä.

17 17 VII ILMANVAIHTOLAITTEET Rakennuksen nykyinen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto jää käyttöön. Vanhat tarpeettomiksi jäävät kanavat ja laitteet puretaan. Kompressori- ja imulaitetilaan tulee uusi poistoilmanvaihto termostaattiohjatulla kanavapuhaltimella. Ilmanvaihtourakoitsijan on toimitettava ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta ja niiden vaatimista rakennustöistä hyvissä ajoin tarkat ja yksityiskohtaiset työpiirustukset rakennuttajalle, arkkitehdille ja allekirjoittaneelle tarkastamista ja hyväksymistä varten. Piirustukset kopioineen sisältyvät urakkaan, samoin ilmanvaihtopiirustusten toimittaminen muille urakoitsijoille. Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö Huonetiloissa oleskeluvyöhykkeellä noudatetaan Rak.MK D2 vetokäyrä 2 huonelämpötilan ollessa C. Ilmavirtojen säätötyön aloittaminen edellyttää, että pölyä aiheuttavat työt rakennuksessa on tehty ja että tilat on puhdistettu pölystä. Säätöä suoritettaessa rakennuksen ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni. Ilmankäsittelykoneiden, ulkoilmakammioiden ja kanavistojen tulee olla puhdistettu sisäpuolisesta pölystä. Tarkistusmittauksia varten tehdään kanaviin mittausreikiä ( 10 mm) sopiviin paikkoihin. Mittausreiät suljetaan muovi- tai kumitulpilla. Urakoitsijan tulee suorittaa laitoksen ilmamäärän säädöt ennen toimintasäätöjä. Mittaustulosten pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös LVI-suunnittelijalle ja rakennuttajalle. Pöytäkirjasta tulee selvitä aika, paikka, käytetty mittari ja mittaajan nimi. Mittaustulosten taulukointi suoritetaan piirustusten ja työselityksen huone- ja laitekohtaisen jaon mukaan. Urakoitsijan tulee toimittaa lopputarkastukseen samat mittarit, joilla laitos on mitattu ja säädetty. Venttiilikohtaiset ilmamäärät saavat poiketa ohjelmassa esitetyistä arvoista % ja puhaltimien kokonaisilmamäärät vastaavasti %. Ilmanvaihdon kanavat ja niiden varusteet Kanavien rakenne Kanavat ja varusteet pitää olla tyyppihyväksyttyjä.

18 18 Kanavat tehdään kuumasinkitystä teräslevystä SFS-standardien 3281 ja 3282 mukaisesti. Ennen kanavien valmistusta tarkistetaan niiden tilanvaraukset. Rakennusaikana kanavien avoimet päät suojataan muovitulpilla Kanavien eristykset Piirustuksissa käytetyt kanavien mitat ovat niiden sisämittoja. Piirustuksiin merkityissä kohdissa kanavat palo-, ääni- ja lämpö eristetään. Paloeristykset on tehtävä palomääräyksiä noudattaen. Mineraalivillalla tehty paloeristys Rak. MK E7 mukaan kuuluu ilmanvaihtourakkaan. Äänenvaimentimina käytetään tehdasvalmisteisia äänenvaimentimia, joista on käytettävissä koestetut vaimennusarvot (Lindab Oy). Osoitetuissa kohdin käytetään äänieristettyjä kanavia, jolloin rakenne on rei itetty pelti, muovikalvo, 50 mm vaimennuslevy ja päällä SFS-standardin mukainen galvanoitu pelti. Äänenvaimennusmateriaali polyesterikuitu, päästöluokka M1, Jäykistykset ja vahvistukset Kanavat on jäykistettävä ja vahvistettava siten, ettei muodonmuutoksia ja värinää esiinny. Vahvistukset eivät saa pienentää kanavan poikkipintoja eivätkä aiheuttaa häiritsevää ilmaääntä. Käyrät haarakappaleet ja kanavien liitokset Liitettäessä pyöreä kanava toisen kylkeen käytetään tehdasvalmisteista haarakappaletta. Haarakohdassa ei saa olla mitään puhdistustyötä vaikeuttavia esteitä. Pyöreiden kanavien liitossaumat tehdään kumirengastiivistein VELODUCT tai vastaavaa järjestelmää käyttäen. Kanavat ja osat kiinnitetään toisiinsa pop-niiteillä (peltiruuvien käyttö ei ole sallittua) Pyöreissä kanavissa tulee keskikaarevuussäteen olla sama kuin halkaisija. Ripustus Kanavien kannattimet ja ripustimet tarvikkeineen tehdään sinkitystä teräksestä. Kanavien kannatusväli enintään 3 m. Kanavat ripustetaan kierretangoin ja kannatussitein esim. BDSK FläktWoods Oy.

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot