Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa"

Transkriptio

1 Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie HOLLOLA puh fax

2 2 I YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Tämä työselitys on tehty arkkitehdin laatiman rakennussuunnitelman mukaisesti. Tämä työselitys ja LVI-piirustukset täydentävät toisiaan. Rakennuskohde on Myrskylän virastotalo, terveydenhoito-osan saneeraus. Virastotie 5, Myrskylä Rakennuttaja Arkkitehtisuunnittelu Sähkösuunnittelu LVI-suunnittelu Myrskylän kunta Virastotie 5, Myrskylä Arkkitehtuuritoimisto Erkki Karjalainen Ky Käkeläntie 11, Orimattila Puh. (03) Insinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy Mukkulankatu 16, Lahti Puh. (03) Insinööritoimisto Hewacon-LVI Oy Televisiotie 2, Hollola Puh. (03) Lait, asetukset, määräykset ja normit Rakennus- ja asennustöissä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja hankinnassa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä ja kunnallisia määräyksiä, ohjeita ja normeja. Asennukset on suoritettava ensiluokkaisesti ja hyviksi tunnettuja työtapoja noudattaen, asennuskohde täysin käyttökuntoon asennettuna, vaikka jokin yksityiskohta ei olisikaan tässä työselityksessä tai LVI-piirustuksissa mainittu. LVI-tarvikkeina tulee käyttää tunnettuja tarvikkeita ja tuotteita. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on tällaisessa tapauksessa hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin sen esittäjälle. Urakoitsija on velvollinen oma-aloitteisesti huolehtimaan, että vaadittavat viranomaisten ym. tarkastukset suoritetaan. Niistä aiheutuvat kustannukset suorittaa LVI-urakoitsija.

3 3 Sopimus, asiakirjat ja niiden tärkeysjärjestys Työselitys ja piirustukset Työselitys ja piirustukset täydentävät toisiaan, samoin eri piirustukset täydentävät keskenään toisiaan. Vaikka jokin laite tai hankinta on esitetty ainoastaan toisessa, kuuluu se urakkaan. LVIA- urakoitsijan on työssä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja valinnassa harkittava tarkoin paras mahdollinen asennuspaikka ja -tapa, huolto-, hoito- ym. tekniset ja ulkonäölliset seikat huomioonottaen. Mikäli työselityksessä ja/tai piirustuksissa on nimetty jokin tietty valmiste, voidaan se rakennuttajan ja suunnittelijan suostumuksella korvata toisella samanarvoisella valmisteella. Esitetyt laitteet ovat esimerkkejä laitteiden koon (tehon), laadun ym. määrittelemiseksi. Em. laitteiden vaihdosta ei saa aiheutua lisäkustannuksia rakennuttajalle eikä muille urakoitsijoille, tarvittavat muutokset suunnitelmiin tekee näiltä osin urakoitsija. Urakoitsijan on asennuksissa seurattava sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija toimittaa. Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti huolehtia, että hänellä on em. piirustukset käytettävissään asennustöiden suoritusta varten, koska arkkitehdin lopulliset työpiirustukset saattavat poiketa LVI-suunnitelmien pohjana olevista vastaavista piirustuksista. Urakoitsijalle luovutetaan korvauksetta kolme sarjaa kopioita työselityksineen, sekä vastaavat kopiot mahdollisesti myöhemmin laadittavista muutos- ja täydennyspiirustuksista. LVI-piirustukset ovat kaaviollisia, joten kojeiden ja laitteiden sekä putkistojen ja kanavistojen tilantarpeet tulee urakoitsijan tarkistaa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa huomioonottaen laitteiden huolto-, hoito ym. toimenpiteet. Mikäli arkkitehdin ja rakennesuunnittelijoiden tekemät työaikaiset muutokset vaativat LVI-muutoksia, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä viipymättä rakennuttajalle ja LVIsuunnittelijalle. Urakoitsijan tulee pitää viranomaisten hyväksymät piirustukset työmaalla tarkastuksia varten. Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jokin LVI-suunnitelmissa esitetty laitevaatimus tai asennustapa sovellu hänen laitteilleen, tulee urakoitsijan esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa sekä suorittaa LVI-piirustusten korjaukset niiltä osin. Mikäli rakennus- tai sähkötyöselityksen ja tämän työselityksen välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, noudatetaan LVI-työselitystä.

4 4 Urakoitsijan tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä huolimatta siitä mitä ko. asiasta on LVI-piirustuksissa ja -työselityksessä mainittu. LVI-urakkaan sisältyy kaikkien tarvittavien asiakirjoissa esitettyjen laitteiden hankinta ja asennus, mikäli niitä ei ole nimenomaan määrätty johonkin toiseen urakkaan tai rakennuttajan hankintaan kuuluvaksi. Urakoitsijan piirustukset Kaikki urakoitsijan laatimat piirustukset on esitettävä rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyttäviksi. Urakoitsijoiden tulee laatia laitteiden kokoonpanon, asennuksen ja huoltotarpeiden selvittämiseksi ainakin seuraavat piirustukset: - suunnittelijan piirustusten täydentäminen ilmakanavien ja laitteiden osalta urakoitsijan laitemerkinnöillä ja tarvittaessa yksityiskohtaiset piirustukset - kytkentä-, asennuspiirustukset, piirikaaviot sekä muut toisten urakoitsijoiden töihin liittyvät selvitykset, asennuksissa tarvittava neuvonta sekä näiden asennusten valvonta - työmaalla tehtyjen muutosten merkintä piirustuksiin - mittapiirustukset konealustoista, kannatusrakenteista yms. Muutokset Jos rakennusteknisistä syistä tai rakennuttajan pyynnöstä rakennusaikana suoritetaan muutoksia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, on urakoitsijan muutosta esittäessään tehtävä eritelty kirjallinen tarjous, joka rakennuttajan kirjallisesti hyväksymänä on pätevä lisälaskuja esitettäessä. Ainoastaan tällä tavoin käsitellyt lisälaskut hyväksytään. Muutoksista, jotka alentavat urakkatöiden kustannuksia, on urakoitsija velvollinen suorittamaan hyvityksen. Ennen muutostyön suorittamista on urakoitsijan saatava työn suorittamiselle tilaajan kirjallinen suostumus. Muutostyötarjouksissa tulee olla maininta muutostyön vaikutuksesta ennalta sovittuun urakan valmistumisaikaan. Jos LVIA- urakoitsija on omavaltaisesti poikennut suunnitelmista tai suorittanut alaarvoista työtä, on LVIA- urakoitsijan omien asennustöiden korjaamisen lisäksi korvattava myös korjauksesta johtuvat muut työt (mahdolliset rakennus-, sähkö- ym. työt.)

5 5 Työn suoritus Ohjelmapiirustusten kaaviollisuudesta johtuen pienistä putki- ja kanavalinjojen siirtymistä yms. sekä työaikana mahdollisesti tehtävien selventävien LVI-piirustusten, arkkitehdin kalustepiirustusten yms. johdosta urakoitsija ei ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta. Mahdolliset lisä- ja hyvityslaskut tulee tehdä käyttäen yksikköhintoja. Urakoitsijan tulee nimetä työmaalle pätevä työnjohto, johon tulee kuulua ainakin yksi työnjohtaja sekä asentajakunnan etumies. Työnjohtajan tulee suorittaa päivittäinen työmaalla käynti. Tarvittaessa laaditaan tietojenvaihtoaikataulu. Urakoitsija laatii pääurakoitsijan kanssa pääurakan rakentamisjärjestykseen soveltuvan ja riittävän yksityiskohtaisen LVIA- laitteiden asentamisaikataulun. Merkitseminen ja laitemerkinnät Putkijohdot ja ilmanvaihtokanavat merkitään merkkiteipeillä ja virtausnuolilla (esim. Sejotek), joita liimataan ilmanvaihtokonehuoneissa putkiin siten, että kytkentä saadaan havainnolliseksi sekä putkilinjojen haarautumiin, venttiilien läheisyyteen jne. Urakoitsija asentaa konekilvet kaikille koneille, laitteille, venttiiliryhmille jne. Kilven tekstinä käytetään laitteen nimeä ja piirustusten mukaisia kirjain- ja numeromerkintöjä. Kilvistä tulee näkyä mitä tilaa tai tarkoitusta kone palvelee. Puhaltimien kilvistä tulee näkyä ilmamäärät sekä patterilla varustetuissa koneissa ilman lämpötilan muutos (esim C). Säätökeskukset varustetaan kilvillä, joista selviää mitä konetta ko. keskuksesta ohjataan. Kilvet toimitetaan monikerrosmuovilaattoina, joissa on kaiverrettuna valkoinen teksti mustalla pohjalla. Päänimikkeen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen vähintään 7 mm korkea. Kilpien ja virtausnuolien mallikappale, kiinnitystapa ja merkintäluettelo on esitettävä rakennuttajalle ja arkkitehdille tarkastettavaksi ennen kilpien valmistamisen aloittamista. Yleisten tilojen näkyviin jäävistä merkinnöistä tulee sopia tarkemmin arkkitehdin kanssa.

6 6 Toimintakokeet LVIA- urakoitsijan tulee ennen tarkastusta ja säätöjä suorittaa laitteidensa toimintakokeet, joissa varmistaudutaan siitä, että lopulliset sähkökytkennät on tehty, pyörimissuunnat ovat oikeat, hälytykset kytketty jne. LVIA- laitteiden säätö, mittaukset ja painekokeet Säätö- ja mittaustoimenpiteiden alkaessa tulee rakennustöiden olla valmiina loppusiivouksineen. Urakoitsija suorittaa säädön ja mittaukset yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa. Paine- ja tiiviyskokeet suoritetaan viranomaisten sekä lakien ja asetusten ohjeiden ja määräysten mukaan. Valvoja pitää kirjaa em. kokeista. Paine- ja tiiviyskokeet tulee pitää ennen putkistojen ja kanavien eristämistä ja peittämistä. Säädöistä, mittauksista ja painekokeista tulee laatia pöytäkirjat. Työn valmistuminen, vastaanotto ja tarkastukset Käyttöopastus LVIA- urakkaan sisältyvien töiden muutostöineen katsotaan olevan valmiina tarkastusta ja vastaanottoa varten silloin, kun urakkaa sivuavat muut työt (sähkötyöt tms.) ovat valmiit. Työn valmistumisesta on urakoitsijan ilmoitettava hyvissä ajoin LVI-suunnittelijalle ja rakennuttajalle. Välitarkastuksissa tarkastetaan piiloon jäävät putkistot, kanavistot ja laitteet ennen eristyksiä ym. Välitarkastuksia voidaan pitää myös aikaisemmin valmistuvista rakennusosista. Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei tarkastusta voidaan asiallisesti suorittaa tai rakennuttaja ei ota työsuoritusta vastaan, keskeytetään tarkastus ko. osiltaan tai kokonaan ja suoritetaan uusintatarkastus sovittuna ajankohtana urakoitsijan kustannuksella. LVIA- urakoitsijan tulee tarvittaessa osallistua muiden urakoitsijoiden tarkastuksiin ja kokeiluihin, jotka sivuavat LVIA- urakoitsijan hankintoja. Urakoitsijat järjestävät rakennuttajan kanssa sovittavana ajankohtana tämän osoittamalle käyttöhenkilökunnalle laitoksen käyttöä koskevan opastustilaisuuden. Urakoitsijan tulee opastustilaisuudessa varmistua käytön oikeaoppisuudesta.

7 7 Luovutuspiirustukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet Laitoksen vastaanottotarkastuksen alkaessa tulee urakoitsijan luovuttaa hankkimistaan laitteista alla mainitut tiedot kansioissa. Luovutuspiirustuksia varten tulee urakoitsijalla olla aina työmaalla sarja, johon päivitetään työaikana tehdyt muutokset. Urakoitsija hyväksyttää valvojalla punakynäversiot ennen niiden puhtaaksi piirtämistä. Puhtaaksi piirtäminen tulee tehdä samaa ohjelmaversiota ja tasomäärityksiä käyttäen kuin alkuperäiset suunnitelmatkin on tehty. Luovutuspiirustukset ja luovutusaineiston sisältävä CD-levy valmistetaan urakoitsijan kustannuksella. Kaikki hoito-, huolto- ja käyttöohjeet sekä kytkentäkaaviot suomenkielisinä. Seuraavat asiakirjat luovutetaan nitomalisäkkeillä varustettuna ja rengaskansioihin sijoitettuna: Kahtena sarjana - laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennuspiirustukset, joissa on huomioitu myös työn aikana tehdyt muutokset. - piirustukset laitteiden sisäisistä kytkennöistä ja liittymistä toisten urakoitsijoiden laitteisiin - erityistä huoltoa tarvitsevien laitteiden kokoonpanopiirustukset - huolto- ja hoito-ohjeet, huollon tarve ja suoritustapa - konekortit, joissa ilmenevät: - laitteen nimi, sijoitus ja numero - tehoarvot ja käyttöolosuhteet - rakennemateriaalit - laakerien, kiilahihnojen, suodatinpanosten ja muiden varaosien ja tarvikkeiden tilausnumerot sekä niiden myyjä Suomessa - säädön asetteluarvot - laitteiden tehokäyrät (esim. pumpuille ja puhaltimille virtauksen ja paineen funktioina) Konekortit sekä huolto- ja hoito-ohjeet laaditaan rakennuttajan ohjeiden mukaisina. Yhtenä sarjana - suunnitelma-asiakirjat CD:lle poltettuna - kytkentä- ja toimintakaavioiden taulut esitetyssä laajuudessa Kytkentä- ja toimintakaavioiden tulee olla sellaisia, että kuva ei häviä valon vaikutuksesta.

8 8 Piirustukset kiinnitetään koko pinnaltaan tukevalle alustaululle ja päällystetään koko alaltaan kiinniliimautuvalla läpinäkyvällä muovikalvolla, jolla peitetään myös taulujen reunat. Piirustustaulut ripustetaan koukkujen varaan ko. huonetilaan ja ne varustetaan ripustuskohdassa reikien metallivahvikkeilla. Laitoksen viralliset hyväksymistodistukset, kuten painekatsastustodistukset, rakennusvalvontalaitoksen hyväksymistodistukset, sekä työmaapäiväkirjan pöytäkirjaotteet, joista ilmenevät laitoksessa suoritetut paine- ym. kokeet, toimitetaan rakennuttajalle. LVIA- töistä johtuvat rakennusurakkaan kuuluvat työt -Purettavista putkistoista aiheutuneiden reikien paikkaustyöt - Rakenteiden lävistys- ja paikkaustyöt, tarvittavat viemäreiden ja vesijohtojen uraamiset sekä kuljetusaukkojen varaus suurikokoisille LVIA- laitteille. -Kattolävitysten eristysten ja vesitiiviiden pellitysten teko -Tarvittavat RST-tasojen lävistykset - Putkien ja putkieristyksien maalaus, sekä tarvittavien suojuksien ja kotelointien teko putkille ja kanaville, sekä tarkastusluukkujen pinnoitus arkkitehdin ohjeiden mukaan. - Toimitettujen säleikköjen, venttiileiden ja niihin liittyvien kehyksien kiinnittäminen muihin rakenteisiin paitsi ei peltikanaviin. - Tehdä ilmanvirtaustiet ja säleiköt ovirakenteiden yhteyteen. - Liittää lattiakaivot, korokerenkaat, putkenosat, putkihylsyt ym. vesieristyksiin ja rakenteisiin vesitiiviisti - Hoitaa työmaan vartioinnin ja järjestää vakuutukset urakkaohjelman mukaisesti. - Tasaa lattia- ja seinäalustat kiinnitettäviä kalusteita varten. - Lisätukien ja koolausten tekeminen rakenteisiin kalusteiden ja varusteiden kiinnittämistarpeen mukaan. - Mittojen antaminen asennustöitä varten. - Suorittaa rakennustekniset aputyöt ja antaa apua raskaiden (yli 70 kg) laitteiden paikoilleen siirtämisessä omakustannushintaan. - Puhdistaa laitteet rakennusjätteistä - Muut päätyöselityksessä ja LVI- piirustuksissa mainitut työt.

9 9 LVIA -laitetöistä johtuvat sähköurakkaan kuuluvat työt - Tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden alkua ao. urakoitsijalta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen ja määrän. - Osallistuu LVI-säätöön ja valvontaurakoiden tarkistuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteena ovat laitteen toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilut tai näiden urakoiden vastaanotto. - Sopii LVI-urakoitsijoiden kanssa sähköisten tuntoelimien ja keskusten paikoista sekä yhteisistä merkitsemistavoista kojeluettelon mukaisesti. - Hankkii ja asentaa kaikki automatiikka- ja hälytyslaitteiden vaatimat sähköjohdotukset ja niiden putkitukset laitekaappien riviliitimille saakka. Kaappien sisäiset johdotukset kuuluvat säätölaitetöihin. - Suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille, kuorii johtojen päät ja asentaa johdot kojeiden holkkitiivisteiden läpi. Välirasiat kytketään valmiiksi, samoin 230 V ryhmäjohdot. Sähkömoottoreiden sähköjohdot riittävän pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johtimia irrottamatta. - Merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähkötyöselityksen mukaisesti. - Hankkii riviliittimet ryhmäkeskuksiin tuleville säätölaitekaapeille ja kytkee ne. LVIA- urakoitsijalle kuuluvat velvoitteet, jotka johtuvat sähköurakasta - Asennukset tehdään 5-johdinjärjestelmänä. - Toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja - suunnittelijalle sekä rakennuttajalle. - Sopii sähköurakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa sähköjohtojen tuomisesta kojeille sellaisissa paikoissa, joissa putkitukset voivat vahingoittaa laitteisiin kuuluvia eristyksiä. - Käy sähköurakoitsijan kanssa läpi asennuspiirustukset ennen kunkin työvaiheen alkua ja sopii yksityiskohtaisesti asennusreitit, ettei ristiin menoja pääse syntymään. - Sopii sähköurakoitsijan ja rakennuttajan kanssa yhteisesti laitteiden merkitsemistavasta. LVI-urakoitsijalle kuuluvat velvoitteet, jotka johtuvat säätö- ja valvontalaitetöistä - Osallistuu toimittamiensa järjestelmien viritysarvojen määrittelyyn. -Kone- ja laitekilpien hankinnassa noudatetaan mitä alaurakoita koskevissa asiapapereissa on määrätty.

10 10 LVIA- urakoitsijalle kuuluvat työt ja hankinnat - Vanhojen tarpeettomiksi jäävien lvi- laitteiden purku, ja purkujätteiden siirto rakennusurakoitsijan osoittamaan paikkaan työmaalla. - Tarvitsemiensa asennustelineiden hankinta ja siirrot. - Asennustarvikkeiden pakkausjätteiden siirto rakennusurakoitsijan osoittamaan paikkaan työmaalla. - Suorittaa betonivalujen yhteydessä tehtävät asennus- ym. urakoitsijalle kuuluvat työt siten, ettei se häiritse muuta rakennustyötä. - Toimittaa läpimenohylsyt ja vesieristyslaipoin varustetut putket rakennusurakoitsijalle ennen valua ja antaa yksityiskohtaiset ohjeet niiden asentamisesta. - Laitteiden täysin käyttökuntoon saattaminen edellyttää, että työselityksessä ja piirustuksissa mainitsemattomat toiminnalle välttämättömät osat sisältyvät urakkaan. - Sitoutua suorittamaan LVIA- työt täydessä laajuudessaan ennalta sovitussa rakennusajassa rinnan muiden urakoitsijoiden kanssa. - Antaa rakennusurakoitsijalle riittävän ajoissa toimitusajat hankkimistaan suurikokoisista laitteista, jotka vaativat siirtoapua, kuljetusaukkoja ym. - Antaa rakennusurakoitsijalle mitta-, perustamis-, pohjustamis- sekä täyttötiedot viemäri- ym. kaivannoista, lattia- ja seinäurista jne. mikäli ne poikkeavat normaaleista työtavoista. - Asentaa ja kytkeä putkistoihin ja laitteisiin muiden urakoitsijoiden sekä rakennuttajan toimittamat laitteet tarvittavin liitäntävarustein. - Hankkia ja asentaa tarvittaessa peitelaatat lattioiden ja seinien sisästä tuleviin putkiin. - Toimittaa kaikki sähköiset kojeet täydellisinä sähkömoottorilla varustettuna. - Hankkia ja asentaa kaikki hankkimiinsa laitteisiin liittyvät säätöelimet ja hälytyspisteet. - Hankkia ja asentaa porauksineen kaikkien pattereiden, pesualtaiden, kanavien, putkistojen ym. tarvitsemat kannattimet, kannakkeet, kiinnikkeet ja tartunnat kannatusteräksineen. - Suorittaa kaikki putki- ja laiteasennukset ensisijaisesti valmistajan asennusohjeita noudattaen. - Tippavesiputket ym. liitetään lattiakaivojen korokerenkaisiin ja lattiakaivoihin juotos- ja kierreliitoksin.

11 11 - Korokerenkaiden ja lattiakaivojen saumat tiivistetään elastisella kitillä. - Suorittaa huolellisesti näkyviin jäävien putkien pinta-asennukset. - Mikäli LVIA- urakoitsija suorituttaa jonkin osan urakkasopimuksen mukaisesta työstä alaurakoitsijalla, on hänen alistettava alaurakoitsijan hyväksyminen tilaajalle ja huolehdittava, ettei em. tapauksissa vastuusuhteita sekoittavia epäselvyyksiä pääse syntymään. - LVIA- urakoitsija nimeää yhden työnjohtajistaan tätä työtä varten. - Antaa riittävän käyttöopastuksen laitoksen hoitajalle. - Tehdä tarvittavat asennus- ja sovituspiirustukset. - Tarkastaa painekokeella ilmanvaihtokanavien tiiviys rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. - Hankkia ja asentaa peltiset ilmanvaihtokanavat. - Hankkia ja asentaa ilmanvaihtokanavien äänenvaimennukset. - Hankkia ja asentaa ilmanvaihtokanavien puhdistus- ja tarkastusluukut, säätö- ja palopellit, venttiilit, sulkupellit ja säleiköt (myös kiviainekanaviin). Säleikköjen ja hajottajien väri on sovittava arkkitehdin kanssa. - Puhdistaa peltiset ilmanvaihtokanavat ennen käyttöönottoa. - Luovuttaa ennen lopputarkastusta tilaajalle luettelon, jossa on esitetty jokaisen huonetilan mittauksilla todetut tulo- ja poistoilmamäärät sekä äänitasot. - Muut erillisessä urakkarajaliitteessä määritellyt työt

12 12 Takuu Urakoitsija sitoutuu kahden (2) vuoden aikana siitä päivästä lukien, jolloin sopimuksen mukainen työ on rakennuttajan puolesta vastaanotettu, maksutta korjaamaan toimittamissaan laitteissa ja tekemässään työssä esiintyvät virheellisyydet, jotka johtuvat huonoista aineista, virheellisestä työstä tai virheellisestä rakenteesta. Takuuaikana vaihdettujen osien ja laitteiden takuu jatkuu vaihtamispäivästä eteenpäin takuuajan pituisena. Tarjous Erillinen rakennuttajan tarjouspyynnön mukaan. II LÄMPÖJOHTOLAITTEET Järjestelmä Lämpöjohdot Lämpö rakennukseen johdetaan nykyisestä kattilalaitoksesta. Patteriverkostojen laitteet on mitoitettu vedelle +80/60 ºC. Putket on ennen asennusta puhdistettava huolellisesti epäpuhtauksista, ja katkaisussa muodostunut kurouma on poistettava. Lämpöjohdot DN 10 - DN 40 läpimittaisina tehdään kierteitettävästä teräsputkesta 0400 ja yhdistetään kokoon DN 25 asti kierreliitoksin, suuremmat hitsaamalla. Venttiilit ja muut varusteet DN10-DN40 putkille toimitetaan kierteellisinä. DN50 ja suuremmat venttiilit ja varusteet liitetään laippaliitoksin. Kaikki lämpöjohdot kannatetaan huolellisesti, myös kytkentäjohdot kiinnitetään seinään. Lämpöjohdot tulee asentaa siten, ettei tarpeettomia ilmapusseja pääse syntymään. Putkiverkoston ylimpiin kohtiin asennetaan tarpeen vaatiessa ilmakellot sekä automaattiset ilmanpoistimet sulkuventtiileineen.

13 13 Lämpöpatterit Vanhat patterit jäävät pääosin ennalleen. Uudet patterit valmiiksi pintakäsiteltyjä radiaattoreita. Kaikki urakka-alueen lämpöpatterit irrotetaan seinien pintakäsittelyn ajaksi ja asennetaan uudelleen paikalleen pintojen valmistuttua. Patteriventtiilit ja ilmaruuvit Uusien ja uusittavien vanhojen pattereiden patteriventtiilit varustetaan termostaattiosalla piirustusten mukaisesti. Patteriventtiileiden ja sulkuliittimien mallit tarkistetaan asennuspaikalla. Venttiilit mallia Danfoss RA-N. Termostaattiosat mallia Danfoss 013G2977. III VESI- JA VIEMÄRIJOHTOLAITTEET Järjestelmä Viemärijohdot Saneerattavan alueen vesijohdot uusitaan suunnitelmien mukaisesti. Uudet linjat kytketään suunnitelmien mukaisesti vanhoihin verkostoihin. Saneerattavan alueen jätevesiviemäreille tehdään uusi liitos nykyiseen jäteveden tarkastuskaivoon. Vanhat käytöstä pois jäävät vesijohdot ja viemärit poistetaan ja päät tulpataan. Kaikki uudet jätevesiviemärit tehdään muoviviemäreillä. Vesijohdot Uudet käyttövesijohdot tehdään muovi-alumiini-muovi komposiittiputkesta (Uponor, KWH tai Itula) valmistajan ohjeiden mukaan. Asennettavat komposiittiputket salkotavaraa, kieppitavaran käyttö kielletty. Näkyviin jäävät pinta-asenteiset vesijohdot tehdään kromatusta kupariputkesta kromattuja liittimiä käyttäen. Johdot seinärakenteiden sisälle ja lattiaan tehdään PEX-muoviputkesta suojaputkessa. Venttiileihin liittyvien kierreosien ja hanakulmien jne. tulee olla messinkiä. Kaikki kalusteisiin liittyvät putket tehdään käyttäen kromattuja sulkuliittimiä.

14 14 Komposiittiputkien suunnanmuutokset Ø25 mm ja suuremmissa putkissa tulee tehdä valmiita tehdasvalmisteisia käyriä käyttäen. Pienemmissä koossa voidaan suunnanmuutokset tehdä taivuttamalla taivutustyökaluja käyttäen. Kaikki haaroitukset, supistukset ja laajennukset tehdään valmiita tehdasvalmisteisia osia käyttäen. Kierreliitosten tiivisteenä on käytettävä luotettavaa tiivisteainetta. Asennustöiden yhteydessä tulee välttää vesieristysten rikkoutumista. Kaikki laitteisiin liittyvät käyttövesijohdot on tehtävä puserrusliittimiä käyttäen. Pinta-asennuksissa kylmävesijohto asennetaan alimmaiseksi Vesijohtoverkoston varusteet Sulkuventtiilit ORAS- palloventtiilejä, linjasäätöventtiilit mallia ORAS Imusuojat ja yksisuuntaventtiilit mallia ORAS. Venttiileihin liittyvien kierreosien, hanakulmien jne. tulee olla sinkkikadon kestävää messinkiä. Asennettavat vesi- ja viemärijohtokalusteet ja -laitteet Urakoitsijan tulee tarkistaa tilantarpeet ennen asennustöiden alkamista. Kalusteiden mallit on esitetty piirustuksissa. Kalusteiden kiinnityksissä käytetään kromattuja ruuveja ja muttereita. Pesualtaat konsolikannakkeilla. Sekoittimet varustetaan poresuuttimin. Kaikki sekoittimet, joissa on käsisuihku, letku tai letkuliitäntämahdollisuus, varustetaan imusuojin. Kaikki pinta-asenteiset jako- ja kytkentäjohdot tehdään kromatusta Cu-putkesta kromattuja liittimiä käyttäen. Kaikki vesijohtokalusteet ja -laitteet varustetaan kalustekohtaisin kuulasulkuventtiilein. Kaikki altaat varustetaan pohjaventtiilein, tulpin ja tulppaketjuin sekä tarvittaessa pohjaventtiilisihdein.

15 15 IV PAINEKOKEET Verkostot kaikkine laitteineen koeponnistetaan 60 minuutin ajan rakennuttajan tai tämän edustajan ja viranomaisten läsnä ollessa. Painekokeet tulee suorittaa ennen eristystöitä ja putkien peittämistä. Painekokeista tulee esittää pöytäkirjat tai hyväksyttävät todistukset rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. LV-urakoitsijan tulee huomioida, että hyväksyttävästi suoritetut painekokeet eivät vapauta urakoitsijaa takuuajan vastuuvelvollisuuksista. Koepaineet - lämpöjohtoverkosto 0,4 MPa - käyttövesiverkosto 1,0 MPa V ERISTYKSET Yleistä Putkieristykset Eristyspaksuudet Kaikki turhaan lämpöä luovuttavat tai ns. hikoilulle alttiit johdot lämpöeristetään. Koteloihin ja alakattoihin jäävät johdot eristetään. Näkyviin jäävät eristykset pinnoitetaan. Kaikki johdot ja laitteet eristetään irti rakenteista. Eristysten katkeamiskohtiin asennetaan messinkiset kalvosimet. Uudet putkiasennukset eristetään mineraalivillakouruilla Paroc Hvac Section AluCoat (kylmävesi Paroc Hvac Section AluCoat T). Eristykset päällystetään esim. paloluokitellulla PVC- muovilevyllä, 0,35 mm ja PVC- teipillä esim. Isogenopak. Käyrät ja haarat ja eristysten päätekohdat päällystetään tarkoitusta varten tehdyillä valmiilla osilla. Kylmävesijohtojen päällyste tiivistetään diffuusiotiiviiksi. - lämminkäyttövesijohdot sarja 22 - lämpöjohdot 22 Näkyviin jäävät putket rakenteiden lävistyskohdissa varustetaan peitelaipoilla. Liitos- ja muutostöissä rikkoutuvat vanhat eristeet korjataan.

16 16 Eristämättä jätettävät johdot ja laitteet - pumput - painemittareiden yhdysjohdot - tyhjennys- ja ilmanpoistojohdot - näkyviin jäävät lyhyet kytkentäjohdot VI KANNAKKEET JA KIINNIKKEET, LÄVISTYKSET, PINTAKÄSITTELY JA ÄÄNENVAIMENNUS Jokainen urakoitsija suorittaa omien putkiensa, kanaviensa, arinoidensa ja laitteidensa kiinnitykset ja kannatukset valmiisiin rakenteisiin, ellei erityisesti muuta ole mainittu. Kannakkeiden tulee olla avattavia ja säädettäviä. Kannakkeet tulee asentaa siten, että jännityksiä ym. ei pääse syntymään. Kannatuksissa ja ripustuksissa käytetään yhtenäistä esim. HILTI-kiinnityssarjaa. Kattokannatukset suoritetaan käyttäen kattokiskoa ja heiluri-/putkipidintä tai kierretankoa ja putkipidintä. Seinäkannatukset ja vastaavat suoritetaan käyttäen ns. seinäkannakkeita. Eristämättömät johdot kiinnitetään seinäkannakkeilla. Reijitettyjen nauhakannakkeiden käyttö on kielletty. Putkipidikkeen ja putken väliin asennetaan kumiset äänieristysnauhat. Kiinto- ja ohjauspisterakenteet sekä laitekannakkeet tehdään muototeräksestä. Rakenteiden lävistyksissä tulee käyttää putket rakenteista eristäviä lävistyshylsyjä. Hylsyt terästä ja kuparia. Myös muoviset hylsyt hyväksytään, ei kuitenkaan paloalueiden rajoille. Kaikki lävistyshylsyt varustetaan tarvittaessa vesieristyslaipoin ja lävistyskohtien niin vaatiessa käytetään laippaputkia. Putkien ja lävistyshylsyjen väli tiivistetään elastisella kitillä (esim. silikonikitillä) ja paloalueiden rajoilla paloviranomaisten ohjeiden mukaan. Hylsyt tulee asentaa siten, että putket pääsevät vapaasti laajenemaan ja liikkumaan niiden sisällä. Lattioiden ja seinien lävistyskohdat varustetaan muovisin peitelaipoin (tarvittaessa). Kaikki muut laitteet, kannakkeet, teräksiset konealustat ym. toimitetaan kahteen kertaan ruostesuojamaalattuina tai vaihtoehtoisesti sinkittyinä. Muototeräsrakenteille suoritetaan ruosteenpoisto ennen ruostesuojamaalausta. Putkien ja laitteiden tulee olla irti kaikista rakenteista tai niiden tulee liittyä rakenteisiin ääneneristimien välityksellä.

17 17 VII ILMANVAIHTOLAITTEET Rakennuksen nykyinen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto jää käyttöön. Vanhat tarpeettomiksi jäävät kanavat ja laitteet puretaan. Kompressori- ja imulaitetilaan tulee uusi poistoilmanvaihto termostaattiohjatulla kanavapuhaltimella. Ilmanvaihtourakoitsijan on toimitettava ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta ja niiden vaatimista rakennustöistä hyvissä ajoin tarkat ja yksityiskohtaiset työpiirustukset rakennuttajalle, arkkitehdille ja allekirjoittaneelle tarkastamista ja hyväksymistä varten. Piirustukset kopioineen sisältyvät urakkaan, samoin ilmanvaihtopiirustusten toimittaminen muille urakoitsijoille. Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö Huonetiloissa oleskeluvyöhykkeellä noudatetaan Rak.MK D2 vetokäyrä 2 huonelämpötilan ollessa C. Ilmavirtojen säätötyön aloittaminen edellyttää, että pölyä aiheuttavat työt rakennuksessa on tehty ja että tilat on puhdistettu pölystä. Säätöä suoritettaessa rakennuksen ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni. Ilmankäsittelykoneiden, ulkoilmakammioiden ja kanavistojen tulee olla puhdistettu sisäpuolisesta pölystä. Tarkistusmittauksia varten tehdään kanaviin mittausreikiä ( 10 mm) sopiviin paikkoihin. Mittausreiät suljetaan muovi- tai kumitulpilla. Urakoitsijan tulee suorittaa laitoksen ilmamäärän säädöt ennen toimintasäätöjä. Mittaustulosten pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös LVI-suunnittelijalle ja rakennuttajalle. Pöytäkirjasta tulee selvitä aika, paikka, käytetty mittari ja mittaajan nimi. Mittaustulosten taulukointi suoritetaan piirustusten ja työselityksen huone- ja laitekohtaisen jaon mukaan. Urakoitsijan tulee toimittaa lopputarkastukseen samat mittarit, joilla laitos on mitattu ja säädetty. Venttiilikohtaiset ilmamäärät saavat poiketa ohjelmassa esitetyistä arvoista % ja puhaltimien kokonaisilmamäärät vastaavasti %. Ilmanvaihdon kanavat ja niiden varusteet Kanavien rakenne Kanavat ja varusteet pitää olla tyyppihyväksyttyjä.

18 18 Kanavat tehdään kuumasinkitystä teräslevystä SFS-standardien 3281 ja 3282 mukaisesti. Ennen kanavien valmistusta tarkistetaan niiden tilanvaraukset. Rakennusaikana kanavien avoimet päät suojataan muovitulpilla Kanavien eristykset Piirustuksissa käytetyt kanavien mitat ovat niiden sisämittoja. Piirustuksiin merkityissä kohdissa kanavat palo-, ääni- ja lämpö eristetään. Paloeristykset on tehtävä palomääräyksiä noudattaen. Mineraalivillalla tehty paloeristys Rak. MK E7 mukaan kuuluu ilmanvaihtourakkaan. Äänenvaimentimina käytetään tehdasvalmisteisia äänenvaimentimia, joista on käytettävissä koestetut vaimennusarvot (Lindab Oy). Osoitetuissa kohdin käytetään äänieristettyjä kanavia, jolloin rakenne on rei itetty pelti, muovikalvo, 50 mm vaimennuslevy ja päällä SFS-standardin mukainen galvanoitu pelti. Äänenvaimennusmateriaali polyesterikuitu, päästöluokka M1, Jäykistykset ja vahvistukset Kanavat on jäykistettävä ja vahvistettava siten, ettei muodonmuutoksia ja värinää esiinny. Vahvistukset eivät saa pienentää kanavan poikkipintoja eivätkä aiheuttaa häiritsevää ilmaääntä. Käyrät haarakappaleet ja kanavien liitokset Liitettäessä pyöreä kanava toisen kylkeen käytetään tehdasvalmisteista haarakappaletta. Haarakohdassa ei saa olla mitään puhdistustyötä vaikeuttavia esteitä. Pyöreiden kanavien liitossaumat tehdään kumirengastiivistein VELODUCT tai vastaavaa järjestelmää käyttäen. Kanavat ja osat kiinnitetään toisiinsa pop-niiteillä (peltiruuvien käyttö ei ole sallittua) Pyöreissä kanavissa tulee keskikaarevuussäteen olla sama kuin halkaisija. Ripustus Kanavien kannattimet ja ripustimet tarvikkeineen tehdään sinkitystä teräksestä. Kanavien kannatusväli enintään 3 m. Kanavat ripustetaan kierretangoin ja kannatussitein esim. BDSK FläktWoods Oy.

19 19 Tarvikkeet ja laitteet Reikänauhan on käyttö kielletty. Kanavat kiinnitetään tukevasti erilaisiin rakenteisiin. Kanavien kannakkeiden on oltava vähintään samaa paloteknistä luokkaa kuin kanavat. Puhdistus- ja tarkastusluukut Ilmanvaihtokanavien puhdistamista varten asennetaan puhdistusluukut mutkiin, haarakohtiin, nousuhormien ylä- ja alaosiin sekä noin 8 m:n välimatkoin noudattaen Rak.MK D2 ja E7 määräyksiä. Luukkuja on esitetty ohjeellisesti piirustuksissa. Ilmanvaihtourakoitsijan on sovittava ennen asennusta luukkujen sijainnista rakennuttajan kanssa. Luukut on asennettava niin, että niihin päästään esteettömästi käsiksi. Puhaltimet Käytettävät puhallintyypit on ilmoitettu koneluettelossa. Imu- ja puhallusaukkoihin asennetaan tarvittaessa suojaverkot. Liitettäessä kanavia puhaltimiin ja ilmastointikoneiden puhallinosiin käytetään joustavia kangas- tai vastaavia liittimiä, joiden pituus saa olla n. 150 mm. Puhaltimet on valittava edullista toimintapistettä silmällä pitäen. Sähkömoottorit ovat koteloituja oikosulkumoottoreita, ellei toisin ole mainittu. Tulo- ja poistoilmaventtiilit sekä säleiköt Yleistä Laitteiden muodon, suuruuden ja teknisten ominaisuuksien selvittämiseksi käytetään suunnitelmissa valmistajan käyttämiä kauppanimikkeitä. Venttiilit ja tuloilmahajottajat toimitetaan valkoisiksi polttomaalattuina.

20 20 Luonnollinen ilmanvaihto Piirustusmerkinnät Luonnollisen tuuletuksen kohteet on esitetty ilmanvaihtopiirustuksissa. Venttiilit, ulkosäleiköt ja sadekatokset kuuluvat ilmanvaihtourakkaan. EI30P ja EI60P L80P ÄV PL US OR TK PK = paloeristys ja sen paloluokka + pelti = ulkopuolinen lämpöeristys + pelti = äänenvaimennin = puhdistusluukku = ulkosäleikkö = ovirako = tuloilmakone = poistoilmakone Tulo- ja poistoilmaventtiilien merkinnät on esitetty piirustuksissa. Hollola Hewacon-LVI Oy

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko.

Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko. Ilmastointiasennus 2008 finaalitehtävä Tehtävä 1. ILMASTOINTIASENNUSTYÖ 1. Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko. Kanavien katkaisu tapahtuu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45 Sisällys Alkusanat 5 1 Ilmastoinnin perustiedot 13 1.1 Johdanto 13 1.2 Viihtyvyystekijät 13 1.2.1 Perinteiset viihtyvyystekijät 14 1.2.2 Ulkoilman määrä sisätiloissa 14 1.2.3 Ilman epäpuhtaudet 15 1.2.4

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

Mikkelin Vihannes Oy, Logistiikkakeskus

Mikkelin Vihannes Oy, Logistiikkakeskus INSINÖÖRITOIMISTO VAHVACON OY Multamäentie 281, 45370 Valkeala Puh. 0400-870365 S-posti: aulis.parkkinen@pp.inet.fi S-posti: etunimi.sukunimi@vahvacon.fi Työnumero 11008 21.4.2011 A.Parkkinen Mikkelin

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO E.

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440 1 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 1.2 Tilaaja Ranuan kunta As. Oy Timontie Timontie 4 97700 RANUA Tilaaja: Ranuan kunta / tekn. osasto Aapiskuja 6B 97700 RANUA Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA Insinööritoimisto SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TYÖ NRO 2037 03.09.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1(1) 1. HANKKEEN KUVAUS... 1 1.1 Kohdetiedot... 1 1.2 Takuu ja vakuudet...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Ilmastoinnin muovikanavisto 15.7.2013 Muovikanavan käytön rajoitukset: Muovikanaviston käyttö rajataan P3-luokan rakennuksiin ja yhteen asuntoon. Luokkavaatimus

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

LVIAJ- rakennustapaselostus. Päivämäärä (8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos. Vihti.

LVIAJ- rakennustapaselostus. Päivämäärä (8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos. Vihti. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 8 G0 0003 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 2(8)

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

31. LVI-TARVIKKEET. - Asiantuntevaa palvelua -

31. LVI-TARVIKKEET. - Asiantuntevaa palvelua - 31. LVI-TARVIKKEET Epäkeskoliitin...9 Hanajatkot...2 Hanarasia...4 Hanat...7 Hatut...3 Ilmaventtiilit...14 Jakotukit...4 Jatkoliittimet...5 Kaksoisnipat...2 Kiristysrengas...5 Kulmaliittimet... 2,5,10

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille

DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille Piennopeuslaite pienille ilmavirroille Kuvassa erikoismalli, vakiomalli mustaksi maalattu Lyhyesti Lattianrajaan asennettava tuloilmalaite esim. teattereihin Kiinteä hajotuskuvio Yksinkertainen asennus

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

EIV. Pyöreä, seinään asennettava säleikköhajotin LYHYESTI

EIV. Pyöreä, seinään asennettava säleikköhajotin LYHYESTI Pyöreä, seinään asennettava säleikköhajotin LYHYESTI Käytetään liitäntälaatikon ALS kanssa Säädettävät ilmanohjaimet Yksinkertainen asennus Helposti puhdistettava Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A

Lisätiedot

Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267

Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267 Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Työ nro LVI 2267 15.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1(5) 1. YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 1 11.

Lisätiedot

DBC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI

DBC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin Mittausyhde Helposti puhdistettava Peitetyt ruuviliitännät Eri värivaihtoehtoja

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista.

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. 402 Ilmastointiasennus -lajin KILPAILUTEHTÄVÄT Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. Kanava-asennus: Tuoteen nimi ja koko Määrä Kanava Ø125 12 m Kanava Ø160 60 m Kanava Ø250

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot