Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa"

Transkriptio

1 Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie HOLLOLA puh fax

2 2 I YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Tämä työselitys on tehty arkkitehdin laatiman rakennussuunnitelman mukaisesti. Tämä työselitys ja LVI-piirustukset täydentävät toisiaan. Rakennuskohde on Myrskylän virastotalo, terveydenhoito-osan saneeraus. Virastotie 5, Myrskylä Rakennuttaja Arkkitehtisuunnittelu Sähkösuunnittelu LVI-suunnittelu Myrskylän kunta Virastotie 5, Myrskylä Arkkitehtuuritoimisto Erkki Karjalainen Ky Käkeläntie 11, Orimattila Puh. (03) Insinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy Mukkulankatu 16, Lahti Puh. (03) Insinööritoimisto Hewacon-LVI Oy Televisiotie 2, Hollola Puh. (03) Lait, asetukset, määräykset ja normit Rakennus- ja asennustöissä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja hankinnassa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä ja kunnallisia määräyksiä, ohjeita ja normeja. Asennukset on suoritettava ensiluokkaisesti ja hyviksi tunnettuja työtapoja noudattaen, asennuskohde täysin käyttökuntoon asennettuna, vaikka jokin yksityiskohta ei olisikaan tässä työselityksessä tai LVI-piirustuksissa mainittu. LVI-tarvikkeina tulee käyttää tunnettuja tarvikkeita ja tuotteita. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on tällaisessa tapauksessa hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin sen esittäjälle. Urakoitsija on velvollinen oma-aloitteisesti huolehtimaan, että vaadittavat viranomaisten ym. tarkastukset suoritetaan. Niistä aiheutuvat kustannukset suorittaa LVI-urakoitsija.

3 3 Sopimus, asiakirjat ja niiden tärkeysjärjestys Työselitys ja piirustukset Työselitys ja piirustukset täydentävät toisiaan, samoin eri piirustukset täydentävät keskenään toisiaan. Vaikka jokin laite tai hankinta on esitetty ainoastaan toisessa, kuuluu se urakkaan. LVIA- urakoitsijan on työssä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja valinnassa harkittava tarkoin paras mahdollinen asennuspaikka ja -tapa, huolto-, hoito- ym. tekniset ja ulkonäölliset seikat huomioonottaen. Mikäli työselityksessä ja/tai piirustuksissa on nimetty jokin tietty valmiste, voidaan se rakennuttajan ja suunnittelijan suostumuksella korvata toisella samanarvoisella valmisteella. Esitetyt laitteet ovat esimerkkejä laitteiden koon (tehon), laadun ym. määrittelemiseksi. Em. laitteiden vaihdosta ei saa aiheutua lisäkustannuksia rakennuttajalle eikä muille urakoitsijoille, tarvittavat muutokset suunnitelmiin tekee näiltä osin urakoitsija. Urakoitsijan on asennuksissa seurattava sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija toimittaa. Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti huolehtia, että hänellä on em. piirustukset käytettävissään asennustöiden suoritusta varten, koska arkkitehdin lopulliset työpiirustukset saattavat poiketa LVI-suunnitelmien pohjana olevista vastaavista piirustuksista. Urakoitsijalle luovutetaan korvauksetta kolme sarjaa kopioita työselityksineen, sekä vastaavat kopiot mahdollisesti myöhemmin laadittavista muutos- ja täydennyspiirustuksista. LVI-piirustukset ovat kaaviollisia, joten kojeiden ja laitteiden sekä putkistojen ja kanavistojen tilantarpeet tulee urakoitsijan tarkistaa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa huomioonottaen laitteiden huolto-, hoito ym. toimenpiteet. Mikäli arkkitehdin ja rakennesuunnittelijoiden tekemät työaikaiset muutokset vaativat LVI-muutoksia, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä viipymättä rakennuttajalle ja LVIsuunnittelijalle. Urakoitsijan tulee pitää viranomaisten hyväksymät piirustukset työmaalla tarkastuksia varten. Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jokin LVI-suunnitelmissa esitetty laitevaatimus tai asennustapa sovellu hänen laitteilleen, tulee urakoitsijan esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa sekä suorittaa LVI-piirustusten korjaukset niiltä osin. Mikäli rakennus- tai sähkötyöselityksen ja tämän työselityksen välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, noudatetaan LVI-työselitystä.

4 4 Urakoitsijan tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä huolimatta siitä mitä ko. asiasta on LVI-piirustuksissa ja -työselityksessä mainittu. LVI-urakkaan sisältyy kaikkien tarvittavien asiakirjoissa esitettyjen laitteiden hankinta ja asennus, mikäli niitä ei ole nimenomaan määrätty johonkin toiseen urakkaan tai rakennuttajan hankintaan kuuluvaksi. Urakoitsijan piirustukset Kaikki urakoitsijan laatimat piirustukset on esitettävä rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyttäviksi. Urakoitsijoiden tulee laatia laitteiden kokoonpanon, asennuksen ja huoltotarpeiden selvittämiseksi ainakin seuraavat piirustukset: - suunnittelijan piirustusten täydentäminen ilmakanavien ja laitteiden osalta urakoitsijan laitemerkinnöillä ja tarvittaessa yksityiskohtaiset piirustukset - kytkentä-, asennuspiirustukset, piirikaaviot sekä muut toisten urakoitsijoiden töihin liittyvät selvitykset, asennuksissa tarvittava neuvonta sekä näiden asennusten valvonta - työmaalla tehtyjen muutosten merkintä piirustuksiin - mittapiirustukset konealustoista, kannatusrakenteista yms. Muutokset Jos rakennusteknisistä syistä tai rakennuttajan pyynnöstä rakennusaikana suoritetaan muutoksia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, on urakoitsijan muutosta esittäessään tehtävä eritelty kirjallinen tarjous, joka rakennuttajan kirjallisesti hyväksymänä on pätevä lisälaskuja esitettäessä. Ainoastaan tällä tavoin käsitellyt lisälaskut hyväksytään. Muutoksista, jotka alentavat urakkatöiden kustannuksia, on urakoitsija velvollinen suorittamaan hyvityksen. Ennen muutostyön suorittamista on urakoitsijan saatava työn suorittamiselle tilaajan kirjallinen suostumus. Muutostyötarjouksissa tulee olla maininta muutostyön vaikutuksesta ennalta sovittuun urakan valmistumisaikaan. Jos LVIA- urakoitsija on omavaltaisesti poikennut suunnitelmista tai suorittanut alaarvoista työtä, on LVIA- urakoitsijan omien asennustöiden korjaamisen lisäksi korvattava myös korjauksesta johtuvat muut työt (mahdolliset rakennus-, sähkö- ym. työt.)

5 5 Työn suoritus Ohjelmapiirustusten kaaviollisuudesta johtuen pienistä putki- ja kanavalinjojen siirtymistä yms. sekä työaikana mahdollisesti tehtävien selventävien LVI-piirustusten, arkkitehdin kalustepiirustusten yms. johdosta urakoitsija ei ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta. Mahdolliset lisä- ja hyvityslaskut tulee tehdä käyttäen yksikköhintoja. Urakoitsijan tulee nimetä työmaalle pätevä työnjohto, johon tulee kuulua ainakin yksi työnjohtaja sekä asentajakunnan etumies. Työnjohtajan tulee suorittaa päivittäinen työmaalla käynti. Tarvittaessa laaditaan tietojenvaihtoaikataulu. Urakoitsija laatii pääurakoitsijan kanssa pääurakan rakentamisjärjestykseen soveltuvan ja riittävän yksityiskohtaisen LVIA- laitteiden asentamisaikataulun. Merkitseminen ja laitemerkinnät Putkijohdot ja ilmanvaihtokanavat merkitään merkkiteipeillä ja virtausnuolilla (esim. Sejotek), joita liimataan ilmanvaihtokonehuoneissa putkiin siten, että kytkentä saadaan havainnolliseksi sekä putkilinjojen haarautumiin, venttiilien läheisyyteen jne. Urakoitsija asentaa konekilvet kaikille koneille, laitteille, venttiiliryhmille jne. Kilven tekstinä käytetään laitteen nimeä ja piirustusten mukaisia kirjain- ja numeromerkintöjä. Kilvistä tulee näkyä mitä tilaa tai tarkoitusta kone palvelee. Puhaltimien kilvistä tulee näkyä ilmamäärät sekä patterilla varustetuissa koneissa ilman lämpötilan muutos (esim C). Säätökeskukset varustetaan kilvillä, joista selviää mitä konetta ko. keskuksesta ohjataan. Kilvet toimitetaan monikerrosmuovilaattoina, joissa on kaiverrettuna valkoinen teksti mustalla pohjalla. Päänimikkeen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen vähintään 7 mm korkea. Kilpien ja virtausnuolien mallikappale, kiinnitystapa ja merkintäluettelo on esitettävä rakennuttajalle ja arkkitehdille tarkastettavaksi ennen kilpien valmistamisen aloittamista. Yleisten tilojen näkyviin jäävistä merkinnöistä tulee sopia tarkemmin arkkitehdin kanssa.

6 6 Toimintakokeet LVIA- urakoitsijan tulee ennen tarkastusta ja säätöjä suorittaa laitteidensa toimintakokeet, joissa varmistaudutaan siitä, että lopulliset sähkökytkennät on tehty, pyörimissuunnat ovat oikeat, hälytykset kytketty jne. LVIA- laitteiden säätö, mittaukset ja painekokeet Säätö- ja mittaustoimenpiteiden alkaessa tulee rakennustöiden olla valmiina loppusiivouksineen. Urakoitsija suorittaa säädön ja mittaukset yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa. Paine- ja tiiviyskokeet suoritetaan viranomaisten sekä lakien ja asetusten ohjeiden ja määräysten mukaan. Valvoja pitää kirjaa em. kokeista. Paine- ja tiiviyskokeet tulee pitää ennen putkistojen ja kanavien eristämistä ja peittämistä. Säädöistä, mittauksista ja painekokeista tulee laatia pöytäkirjat. Työn valmistuminen, vastaanotto ja tarkastukset Käyttöopastus LVIA- urakkaan sisältyvien töiden muutostöineen katsotaan olevan valmiina tarkastusta ja vastaanottoa varten silloin, kun urakkaa sivuavat muut työt (sähkötyöt tms.) ovat valmiit. Työn valmistumisesta on urakoitsijan ilmoitettava hyvissä ajoin LVI-suunnittelijalle ja rakennuttajalle. Välitarkastuksissa tarkastetaan piiloon jäävät putkistot, kanavistot ja laitteet ennen eristyksiä ym. Välitarkastuksia voidaan pitää myös aikaisemmin valmistuvista rakennusosista. Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei tarkastusta voidaan asiallisesti suorittaa tai rakennuttaja ei ota työsuoritusta vastaan, keskeytetään tarkastus ko. osiltaan tai kokonaan ja suoritetaan uusintatarkastus sovittuna ajankohtana urakoitsijan kustannuksella. LVIA- urakoitsijan tulee tarvittaessa osallistua muiden urakoitsijoiden tarkastuksiin ja kokeiluihin, jotka sivuavat LVIA- urakoitsijan hankintoja. Urakoitsijat järjestävät rakennuttajan kanssa sovittavana ajankohtana tämän osoittamalle käyttöhenkilökunnalle laitoksen käyttöä koskevan opastustilaisuuden. Urakoitsijan tulee opastustilaisuudessa varmistua käytön oikeaoppisuudesta.

7 7 Luovutuspiirustukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet Laitoksen vastaanottotarkastuksen alkaessa tulee urakoitsijan luovuttaa hankkimistaan laitteista alla mainitut tiedot kansioissa. Luovutuspiirustuksia varten tulee urakoitsijalla olla aina työmaalla sarja, johon päivitetään työaikana tehdyt muutokset. Urakoitsija hyväksyttää valvojalla punakynäversiot ennen niiden puhtaaksi piirtämistä. Puhtaaksi piirtäminen tulee tehdä samaa ohjelmaversiota ja tasomäärityksiä käyttäen kuin alkuperäiset suunnitelmatkin on tehty. Luovutuspiirustukset ja luovutusaineiston sisältävä CD-levy valmistetaan urakoitsijan kustannuksella. Kaikki hoito-, huolto- ja käyttöohjeet sekä kytkentäkaaviot suomenkielisinä. Seuraavat asiakirjat luovutetaan nitomalisäkkeillä varustettuna ja rengaskansioihin sijoitettuna: Kahtena sarjana - laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennuspiirustukset, joissa on huomioitu myös työn aikana tehdyt muutokset. - piirustukset laitteiden sisäisistä kytkennöistä ja liittymistä toisten urakoitsijoiden laitteisiin - erityistä huoltoa tarvitsevien laitteiden kokoonpanopiirustukset - huolto- ja hoito-ohjeet, huollon tarve ja suoritustapa - konekortit, joissa ilmenevät: - laitteen nimi, sijoitus ja numero - tehoarvot ja käyttöolosuhteet - rakennemateriaalit - laakerien, kiilahihnojen, suodatinpanosten ja muiden varaosien ja tarvikkeiden tilausnumerot sekä niiden myyjä Suomessa - säädön asetteluarvot - laitteiden tehokäyrät (esim. pumpuille ja puhaltimille virtauksen ja paineen funktioina) Konekortit sekä huolto- ja hoito-ohjeet laaditaan rakennuttajan ohjeiden mukaisina. Yhtenä sarjana - suunnitelma-asiakirjat CD:lle poltettuna - kytkentä- ja toimintakaavioiden taulut esitetyssä laajuudessa Kytkentä- ja toimintakaavioiden tulee olla sellaisia, että kuva ei häviä valon vaikutuksesta.

8 8 Piirustukset kiinnitetään koko pinnaltaan tukevalle alustaululle ja päällystetään koko alaltaan kiinniliimautuvalla läpinäkyvällä muovikalvolla, jolla peitetään myös taulujen reunat. Piirustustaulut ripustetaan koukkujen varaan ko. huonetilaan ja ne varustetaan ripustuskohdassa reikien metallivahvikkeilla. Laitoksen viralliset hyväksymistodistukset, kuten painekatsastustodistukset, rakennusvalvontalaitoksen hyväksymistodistukset, sekä työmaapäiväkirjan pöytäkirjaotteet, joista ilmenevät laitoksessa suoritetut paine- ym. kokeet, toimitetaan rakennuttajalle. LVIA- töistä johtuvat rakennusurakkaan kuuluvat työt -Purettavista putkistoista aiheutuneiden reikien paikkaustyöt - Rakenteiden lävistys- ja paikkaustyöt, tarvittavat viemäreiden ja vesijohtojen uraamiset sekä kuljetusaukkojen varaus suurikokoisille LVIA- laitteille. -Kattolävitysten eristysten ja vesitiiviiden pellitysten teko -Tarvittavat RST-tasojen lävistykset - Putkien ja putkieristyksien maalaus, sekä tarvittavien suojuksien ja kotelointien teko putkille ja kanaville, sekä tarkastusluukkujen pinnoitus arkkitehdin ohjeiden mukaan. - Toimitettujen säleikköjen, venttiileiden ja niihin liittyvien kehyksien kiinnittäminen muihin rakenteisiin paitsi ei peltikanaviin. - Tehdä ilmanvirtaustiet ja säleiköt ovirakenteiden yhteyteen. - Liittää lattiakaivot, korokerenkaat, putkenosat, putkihylsyt ym. vesieristyksiin ja rakenteisiin vesitiiviisti - Hoitaa työmaan vartioinnin ja järjestää vakuutukset urakkaohjelman mukaisesti. - Tasaa lattia- ja seinäalustat kiinnitettäviä kalusteita varten. - Lisätukien ja koolausten tekeminen rakenteisiin kalusteiden ja varusteiden kiinnittämistarpeen mukaan. - Mittojen antaminen asennustöitä varten. - Suorittaa rakennustekniset aputyöt ja antaa apua raskaiden (yli 70 kg) laitteiden paikoilleen siirtämisessä omakustannushintaan. - Puhdistaa laitteet rakennusjätteistä - Muut päätyöselityksessä ja LVI- piirustuksissa mainitut työt.

9 9 LVIA -laitetöistä johtuvat sähköurakkaan kuuluvat työt - Tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden alkua ao. urakoitsijalta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen ja määrän. - Osallistuu LVI-säätöön ja valvontaurakoiden tarkistuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteena ovat laitteen toimintakokeet, kauko-ohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilut tai näiden urakoiden vastaanotto. - Sopii LVI-urakoitsijoiden kanssa sähköisten tuntoelimien ja keskusten paikoista sekä yhteisistä merkitsemistavoista kojeluettelon mukaisesti. - Hankkii ja asentaa kaikki automatiikka- ja hälytyslaitteiden vaatimat sähköjohdotukset ja niiden putkitukset laitekaappien riviliitimille saakka. Kaappien sisäiset johdotukset kuuluvat säätölaitetöihin. - Suorittaa ryhmä- ja ohjausjohtojen asennuksen kojeille ja kojeiden välille, kuorii johtojen päät ja asentaa johdot kojeiden holkkitiivisteiden läpi. Välirasiat kytketään valmiiksi, samoin 230 V ryhmäjohdot. Sähkömoottoreiden sähköjohdot riittävän pitkinä siten, että moottoria voidaan kääntää johtimia irrottamatta. - Merkitsee asentamansa kaapelit ja johtimet sähkötyöselityksen mukaisesti. - Hankkii riviliittimet ryhmäkeskuksiin tuleville säätölaitekaapeille ja kytkee ne. LVIA- urakoitsijalle kuuluvat velvoitteet, jotka johtuvat sähköurakasta - Asennukset tehdään 5-johdinjärjestelmänä. - Toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja - suunnittelijalle sekä rakennuttajalle. - Sopii sähköurakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa sähköjohtojen tuomisesta kojeille sellaisissa paikoissa, joissa putkitukset voivat vahingoittaa laitteisiin kuuluvia eristyksiä. - Käy sähköurakoitsijan kanssa läpi asennuspiirustukset ennen kunkin työvaiheen alkua ja sopii yksityiskohtaisesti asennusreitit, ettei ristiin menoja pääse syntymään. - Sopii sähköurakoitsijan ja rakennuttajan kanssa yhteisesti laitteiden merkitsemistavasta. LVI-urakoitsijalle kuuluvat velvoitteet, jotka johtuvat säätö- ja valvontalaitetöistä - Osallistuu toimittamiensa järjestelmien viritysarvojen määrittelyyn. -Kone- ja laitekilpien hankinnassa noudatetaan mitä alaurakoita koskevissa asiapapereissa on määrätty.

10 10 LVIA- urakoitsijalle kuuluvat työt ja hankinnat - Vanhojen tarpeettomiksi jäävien lvi- laitteiden purku, ja purkujätteiden siirto rakennusurakoitsijan osoittamaan paikkaan työmaalla. - Tarvitsemiensa asennustelineiden hankinta ja siirrot. - Asennustarvikkeiden pakkausjätteiden siirto rakennusurakoitsijan osoittamaan paikkaan työmaalla. - Suorittaa betonivalujen yhteydessä tehtävät asennus- ym. urakoitsijalle kuuluvat työt siten, ettei se häiritse muuta rakennustyötä. - Toimittaa läpimenohylsyt ja vesieristyslaipoin varustetut putket rakennusurakoitsijalle ennen valua ja antaa yksityiskohtaiset ohjeet niiden asentamisesta. - Laitteiden täysin käyttökuntoon saattaminen edellyttää, että työselityksessä ja piirustuksissa mainitsemattomat toiminnalle välttämättömät osat sisältyvät urakkaan. - Sitoutua suorittamaan LVIA- työt täydessä laajuudessaan ennalta sovitussa rakennusajassa rinnan muiden urakoitsijoiden kanssa. - Antaa rakennusurakoitsijalle riittävän ajoissa toimitusajat hankkimistaan suurikokoisista laitteista, jotka vaativat siirtoapua, kuljetusaukkoja ym. - Antaa rakennusurakoitsijalle mitta-, perustamis-, pohjustamis- sekä täyttötiedot viemäri- ym. kaivannoista, lattia- ja seinäurista jne. mikäli ne poikkeavat normaaleista työtavoista. - Asentaa ja kytkeä putkistoihin ja laitteisiin muiden urakoitsijoiden sekä rakennuttajan toimittamat laitteet tarvittavin liitäntävarustein. - Hankkia ja asentaa tarvittaessa peitelaatat lattioiden ja seinien sisästä tuleviin putkiin. - Toimittaa kaikki sähköiset kojeet täydellisinä sähkömoottorilla varustettuna. - Hankkia ja asentaa kaikki hankkimiinsa laitteisiin liittyvät säätöelimet ja hälytyspisteet. - Hankkia ja asentaa porauksineen kaikkien pattereiden, pesualtaiden, kanavien, putkistojen ym. tarvitsemat kannattimet, kannakkeet, kiinnikkeet ja tartunnat kannatusteräksineen. - Suorittaa kaikki putki- ja laiteasennukset ensisijaisesti valmistajan asennusohjeita noudattaen. - Tippavesiputket ym. liitetään lattiakaivojen korokerenkaisiin ja lattiakaivoihin juotos- ja kierreliitoksin.

11 11 - Korokerenkaiden ja lattiakaivojen saumat tiivistetään elastisella kitillä. - Suorittaa huolellisesti näkyviin jäävien putkien pinta-asennukset. - Mikäli LVIA- urakoitsija suorituttaa jonkin osan urakkasopimuksen mukaisesta työstä alaurakoitsijalla, on hänen alistettava alaurakoitsijan hyväksyminen tilaajalle ja huolehdittava, ettei em. tapauksissa vastuusuhteita sekoittavia epäselvyyksiä pääse syntymään. - LVIA- urakoitsija nimeää yhden työnjohtajistaan tätä työtä varten. - Antaa riittävän käyttöopastuksen laitoksen hoitajalle. - Tehdä tarvittavat asennus- ja sovituspiirustukset. - Tarkastaa painekokeella ilmanvaihtokanavien tiiviys rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. - Hankkia ja asentaa peltiset ilmanvaihtokanavat. - Hankkia ja asentaa ilmanvaihtokanavien äänenvaimennukset. - Hankkia ja asentaa ilmanvaihtokanavien puhdistus- ja tarkastusluukut, säätö- ja palopellit, venttiilit, sulkupellit ja säleiköt (myös kiviainekanaviin). Säleikköjen ja hajottajien väri on sovittava arkkitehdin kanssa. - Puhdistaa peltiset ilmanvaihtokanavat ennen käyttöönottoa. - Luovuttaa ennen lopputarkastusta tilaajalle luettelon, jossa on esitetty jokaisen huonetilan mittauksilla todetut tulo- ja poistoilmamäärät sekä äänitasot. - Muut erillisessä urakkarajaliitteessä määritellyt työt

12 12 Takuu Urakoitsija sitoutuu kahden (2) vuoden aikana siitä päivästä lukien, jolloin sopimuksen mukainen työ on rakennuttajan puolesta vastaanotettu, maksutta korjaamaan toimittamissaan laitteissa ja tekemässään työssä esiintyvät virheellisyydet, jotka johtuvat huonoista aineista, virheellisestä työstä tai virheellisestä rakenteesta. Takuuaikana vaihdettujen osien ja laitteiden takuu jatkuu vaihtamispäivästä eteenpäin takuuajan pituisena. Tarjous Erillinen rakennuttajan tarjouspyynnön mukaan. II LÄMPÖJOHTOLAITTEET Järjestelmä Lämpöjohdot Lämpö rakennukseen johdetaan nykyisestä kattilalaitoksesta. Patteriverkostojen laitteet on mitoitettu vedelle +80/60 ºC. Putket on ennen asennusta puhdistettava huolellisesti epäpuhtauksista, ja katkaisussa muodostunut kurouma on poistettava. Lämpöjohdot DN 10 - DN 40 läpimittaisina tehdään kierteitettävästä teräsputkesta 0400 ja yhdistetään kokoon DN 25 asti kierreliitoksin, suuremmat hitsaamalla. Venttiilit ja muut varusteet DN10-DN40 putkille toimitetaan kierteellisinä. DN50 ja suuremmat venttiilit ja varusteet liitetään laippaliitoksin. Kaikki lämpöjohdot kannatetaan huolellisesti, myös kytkentäjohdot kiinnitetään seinään. Lämpöjohdot tulee asentaa siten, ettei tarpeettomia ilmapusseja pääse syntymään. Putkiverkoston ylimpiin kohtiin asennetaan tarpeen vaatiessa ilmakellot sekä automaattiset ilmanpoistimet sulkuventtiileineen.

13 13 Lämpöpatterit Vanhat patterit jäävät pääosin ennalleen. Uudet patterit valmiiksi pintakäsiteltyjä radiaattoreita. Kaikki urakka-alueen lämpöpatterit irrotetaan seinien pintakäsittelyn ajaksi ja asennetaan uudelleen paikalleen pintojen valmistuttua. Patteriventtiilit ja ilmaruuvit Uusien ja uusittavien vanhojen pattereiden patteriventtiilit varustetaan termostaattiosalla piirustusten mukaisesti. Patteriventtiileiden ja sulkuliittimien mallit tarkistetaan asennuspaikalla. Venttiilit mallia Danfoss RA-N. Termostaattiosat mallia Danfoss 013G2977. III VESI- JA VIEMÄRIJOHTOLAITTEET Järjestelmä Viemärijohdot Saneerattavan alueen vesijohdot uusitaan suunnitelmien mukaisesti. Uudet linjat kytketään suunnitelmien mukaisesti vanhoihin verkostoihin. Saneerattavan alueen jätevesiviemäreille tehdään uusi liitos nykyiseen jäteveden tarkastuskaivoon. Vanhat käytöstä pois jäävät vesijohdot ja viemärit poistetaan ja päät tulpataan. Kaikki uudet jätevesiviemärit tehdään muoviviemäreillä. Vesijohdot Uudet käyttövesijohdot tehdään muovi-alumiini-muovi komposiittiputkesta (Uponor, KWH tai Itula) valmistajan ohjeiden mukaan. Asennettavat komposiittiputket salkotavaraa, kieppitavaran käyttö kielletty. Näkyviin jäävät pinta-asenteiset vesijohdot tehdään kromatusta kupariputkesta kromattuja liittimiä käyttäen. Johdot seinärakenteiden sisälle ja lattiaan tehdään PEX-muoviputkesta suojaputkessa. Venttiileihin liittyvien kierreosien ja hanakulmien jne. tulee olla messinkiä. Kaikki kalusteisiin liittyvät putket tehdään käyttäen kromattuja sulkuliittimiä.

14 14 Komposiittiputkien suunnanmuutokset Ø25 mm ja suuremmissa putkissa tulee tehdä valmiita tehdasvalmisteisia käyriä käyttäen. Pienemmissä koossa voidaan suunnanmuutokset tehdä taivuttamalla taivutustyökaluja käyttäen. Kaikki haaroitukset, supistukset ja laajennukset tehdään valmiita tehdasvalmisteisia osia käyttäen. Kierreliitosten tiivisteenä on käytettävä luotettavaa tiivisteainetta. Asennustöiden yhteydessä tulee välttää vesieristysten rikkoutumista. Kaikki laitteisiin liittyvät käyttövesijohdot on tehtävä puserrusliittimiä käyttäen. Pinta-asennuksissa kylmävesijohto asennetaan alimmaiseksi Vesijohtoverkoston varusteet Sulkuventtiilit ORAS- palloventtiilejä, linjasäätöventtiilit mallia ORAS Imusuojat ja yksisuuntaventtiilit mallia ORAS. Venttiileihin liittyvien kierreosien, hanakulmien jne. tulee olla sinkkikadon kestävää messinkiä. Asennettavat vesi- ja viemärijohtokalusteet ja -laitteet Urakoitsijan tulee tarkistaa tilantarpeet ennen asennustöiden alkamista. Kalusteiden mallit on esitetty piirustuksissa. Kalusteiden kiinnityksissä käytetään kromattuja ruuveja ja muttereita. Pesualtaat konsolikannakkeilla. Sekoittimet varustetaan poresuuttimin. Kaikki sekoittimet, joissa on käsisuihku, letku tai letkuliitäntämahdollisuus, varustetaan imusuojin. Kaikki pinta-asenteiset jako- ja kytkentäjohdot tehdään kromatusta Cu-putkesta kromattuja liittimiä käyttäen. Kaikki vesijohtokalusteet ja -laitteet varustetaan kalustekohtaisin kuulasulkuventtiilein. Kaikki altaat varustetaan pohjaventtiilein, tulpin ja tulppaketjuin sekä tarvittaessa pohjaventtiilisihdein.

15 15 IV PAINEKOKEET Verkostot kaikkine laitteineen koeponnistetaan 60 minuutin ajan rakennuttajan tai tämän edustajan ja viranomaisten läsnä ollessa. Painekokeet tulee suorittaa ennen eristystöitä ja putkien peittämistä. Painekokeista tulee esittää pöytäkirjat tai hyväksyttävät todistukset rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. LV-urakoitsijan tulee huomioida, että hyväksyttävästi suoritetut painekokeet eivät vapauta urakoitsijaa takuuajan vastuuvelvollisuuksista. Koepaineet - lämpöjohtoverkosto 0,4 MPa - käyttövesiverkosto 1,0 MPa V ERISTYKSET Yleistä Putkieristykset Eristyspaksuudet Kaikki turhaan lämpöä luovuttavat tai ns. hikoilulle alttiit johdot lämpöeristetään. Koteloihin ja alakattoihin jäävät johdot eristetään. Näkyviin jäävät eristykset pinnoitetaan. Kaikki johdot ja laitteet eristetään irti rakenteista. Eristysten katkeamiskohtiin asennetaan messinkiset kalvosimet. Uudet putkiasennukset eristetään mineraalivillakouruilla Paroc Hvac Section AluCoat (kylmävesi Paroc Hvac Section AluCoat T). Eristykset päällystetään esim. paloluokitellulla PVC- muovilevyllä, 0,35 mm ja PVC- teipillä esim. Isogenopak. Käyrät ja haarat ja eristysten päätekohdat päällystetään tarkoitusta varten tehdyillä valmiilla osilla. Kylmävesijohtojen päällyste tiivistetään diffuusiotiiviiksi. - lämminkäyttövesijohdot sarja 22 - lämpöjohdot 22 Näkyviin jäävät putket rakenteiden lävistyskohdissa varustetaan peitelaipoilla. Liitos- ja muutostöissä rikkoutuvat vanhat eristeet korjataan.

16 16 Eristämättä jätettävät johdot ja laitteet - pumput - painemittareiden yhdysjohdot - tyhjennys- ja ilmanpoistojohdot - näkyviin jäävät lyhyet kytkentäjohdot VI KANNAKKEET JA KIINNIKKEET, LÄVISTYKSET, PINTAKÄSITTELY JA ÄÄNENVAIMENNUS Jokainen urakoitsija suorittaa omien putkiensa, kanaviensa, arinoidensa ja laitteidensa kiinnitykset ja kannatukset valmiisiin rakenteisiin, ellei erityisesti muuta ole mainittu. Kannakkeiden tulee olla avattavia ja säädettäviä. Kannakkeet tulee asentaa siten, että jännityksiä ym. ei pääse syntymään. Kannatuksissa ja ripustuksissa käytetään yhtenäistä esim. HILTI-kiinnityssarjaa. Kattokannatukset suoritetaan käyttäen kattokiskoa ja heiluri-/putkipidintä tai kierretankoa ja putkipidintä. Seinäkannatukset ja vastaavat suoritetaan käyttäen ns. seinäkannakkeita. Eristämättömät johdot kiinnitetään seinäkannakkeilla. Reijitettyjen nauhakannakkeiden käyttö on kielletty. Putkipidikkeen ja putken väliin asennetaan kumiset äänieristysnauhat. Kiinto- ja ohjauspisterakenteet sekä laitekannakkeet tehdään muototeräksestä. Rakenteiden lävistyksissä tulee käyttää putket rakenteista eristäviä lävistyshylsyjä. Hylsyt terästä ja kuparia. Myös muoviset hylsyt hyväksytään, ei kuitenkaan paloalueiden rajoille. Kaikki lävistyshylsyt varustetaan tarvittaessa vesieristyslaipoin ja lävistyskohtien niin vaatiessa käytetään laippaputkia. Putkien ja lävistyshylsyjen väli tiivistetään elastisella kitillä (esim. silikonikitillä) ja paloalueiden rajoilla paloviranomaisten ohjeiden mukaan. Hylsyt tulee asentaa siten, että putket pääsevät vapaasti laajenemaan ja liikkumaan niiden sisällä. Lattioiden ja seinien lävistyskohdat varustetaan muovisin peitelaipoin (tarvittaessa). Kaikki muut laitteet, kannakkeet, teräksiset konealustat ym. toimitetaan kahteen kertaan ruostesuojamaalattuina tai vaihtoehtoisesti sinkittyinä. Muototeräsrakenteille suoritetaan ruosteenpoisto ennen ruostesuojamaalausta. Putkien ja laitteiden tulee olla irti kaikista rakenteista tai niiden tulee liittyä rakenteisiin ääneneristimien välityksellä.

17 17 VII ILMANVAIHTOLAITTEET Rakennuksen nykyinen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto jää käyttöön. Vanhat tarpeettomiksi jäävät kanavat ja laitteet puretaan. Kompressori- ja imulaitetilaan tulee uusi poistoilmanvaihto termostaattiohjatulla kanavapuhaltimella. Ilmanvaihtourakoitsijan on toimitettava ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta ja niiden vaatimista rakennustöistä hyvissä ajoin tarkat ja yksityiskohtaiset työpiirustukset rakennuttajalle, arkkitehdille ja allekirjoittaneelle tarkastamista ja hyväksymistä varten. Piirustukset kopioineen sisältyvät urakkaan, samoin ilmanvaihtopiirustusten toimittaminen muille urakoitsijoille. Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö Huonetiloissa oleskeluvyöhykkeellä noudatetaan Rak.MK D2 vetokäyrä 2 huonelämpötilan ollessa C. Ilmavirtojen säätötyön aloittaminen edellyttää, että pölyä aiheuttavat työt rakennuksessa on tehty ja että tilat on puhdistettu pölystä. Säätöä suoritettaessa rakennuksen ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni. Ilmankäsittelykoneiden, ulkoilmakammioiden ja kanavistojen tulee olla puhdistettu sisäpuolisesta pölystä. Tarkistusmittauksia varten tehdään kanaviin mittausreikiä ( 10 mm) sopiviin paikkoihin. Mittausreiät suljetaan muovi- tai kumitulpilla. Urakoitsijan tulee suorittaa laitoksen ilmamäärän säädöt ennen toimintasäätöjä. Mittaustulosten pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös LVI-suunnittelijalle ja rakennuttajalle. Pöytäkirjasta tulee selvitä aika, paikka, käytetty mittari ja mittaajan nimi. Mittaustulosten taulukointi suoritetaan piirustusten ja työselityksen huone- ja laitekohtaisen jaon mukaan. Urakoitsijan tulee toimittaa lopputarkastukseen samat mittarit, joilla laitos on mitattu ja säädetty. Venttiilikohtaiset ilmamäärät saavat poiketa ohjelmassa esitetyistä arvoista % ja puhaltimien kokonaisilmamäärät vastaavasti %. Ilmanvaihdon kanavat ja niiden varusteet Kanavien rakenne Kanavat ja varusteet pitää olla tyyppihyväksyttyjä.

18 18 Kanavat tehdään kuumasinkitystä teräslevystä SFS-standardien 3281 ja 3282 mukaisesti. Ennen kanavien valmistusta tarkistetaan niiden tilanvaraukset. Rakennusaikana kanavien avoimet päät suojataan muovitulpilla Kanavien eristykset Piirustuksissa käytetyt kanavien mitat ovat niiden sisämittoja. Piirustuksiin merkityissä kohdissa kanavat palo-, ääni- ja lämpö eristetään. Paloeristykset on tehtävä palomääräyksiä noudattaen. Mineraalivillalla tehty paloeristys Rak. MK E7 mukaan kuuluu ilmanvaihtourakkaan. Äänenvaimentimina käytetään tehdasvalmisteisia äänenvaimentimia, joista on käytettävissä koestetut vaimennusarvot (Lindab Oy). Osoitetuissa kohdin käytetään äänieristettyjä kanavia, jolloin rakenne on rei itetty pelti, muovikalvo, 50 mm vaimennuslevy ja päällä SFS-standardin mukainen galvanoitu pelti. Äänenvaimennusmateriaali polyesterikuitu, päästöluokka M1, Jäykistykset ja vahvistukset Kanavat on jäykistettävä ja vahvistettava siten, ettei muodonmuutoksia ja värinää esiinny. Vahvistukset eivät saa pienentää kanavan poikkipintoja eivätkä aiheuttaa häiritsevää ilmaääntä. Käyrät haarakappaleet ja kanavien liitokset Liitettäessä pyöreä kanava toisen kylkeen käytetään tehdasvalmisteista haarakappaletta. Haarakohdassa ei saa olla mitään puhdistustyötä vaikeuttavia esteitä. Pyöreiden kanavien liitossaumat tehdään kumirengastiivistein VELODUCT tai vastaavaa järjestelmää käyttäen. Kanavat ja osat kiinnitetään toisiinsa pop-niiteillä (peltiruuvien käyttö ei ole sallittua) Pyöreissä kanavissa tulee keskikaarevuussäteen olla sama kuin halkaisija. Ripustus Kanavien kannattimet ja ripustimet tarvikkeineen tehdään sinkitystä teräksestä. Kanavien kannatusväli enintään 3 m. Kanavat ripustetaan kierretangoin ja kannatussitein esim. BDSK FläktWoods Oy.

19 19 Tarvikkeet ja laitteet Reikänauhan on käyttö kielletty. Kanavat kiinnitetään tukevasti erilaisiin rakenteisiin. Kanavien kannakkeiden on oltava vähintään samaa paloteknistä luokkaa kuin kanavat. Puhdistus- ja tarkastusluukut Ilmanvaihtokanavien puhdistamista varten asennetaan puhdistusluukut mutkiin, haarakohtiin, nousuhormien ylä- ja alaosiin sekä noin 8 m:n välimatkoin noudattaen Rak.MK D2 ja E7 määräyksiä. Luukkuja on esitetty ohjeellisesti piirustuksissa. Ilmanvaihtourakoitsijan on sovittava ennen asennusta luukkujen sijainnista rakennuttajan kanssa. Luukut on asennettava niin, että niihin päästään esteettömästi käsiksi. Puhaltimet Käytettävät puhallintyypit on ilmoitettu koneluettelossa. Imu- ja puhallusaukkoihin asennetaan tarvittaessa suojaverkot. Liitettäessä kanavia puhaltimiin ja ilmastointikoneiden puhallinosiin käytetään joustavia kangas- tai vastaavia liittimiä, joiden pituus saa olla n. 150 mm. Puhaltimet on valittava edullista toimintapistettä silmällä pitäen. Sähkömoottorit ovat koteloituja oikosulkumoottoreita, ellei toisin ole mainittu. Tulo- ja poistoilmaventtiilit sekä säleiköt Yleistä Laitteiden muodon, suuruuden ja teknisten ominaisuuksien selvittämiseksi käytetään suunnitelmissa valmistajan käyttämiä kauppanimikkeitä. Venttiilit ja tuloilmahajottajat toimitetaan valkoisiksi polttomaalattuina.

20 20 Luonnollinen ilmanvaihto Piirustusmerkinnät Luonnollisen tuuletuksen kohteet on esitetty ilmanvaihtopiirustuksissa. Venttiilit, ulkosäleiköt ja sadekatokset kuuluvat ilmanvaihtourakkaan. EI30P ja EI60P L80P ÄV PL US OR TK PK = paloeristys ja sen paloluokka + pelti = ulkopuolinen lämpöeristys + pelti = äänenvaimennin = puhdistusluukku = ulkosäleikkö = ovirako = tuloilmakone = poistoilmakone Tulo- ja poistoilmaventtiilien merkinnät on esitetty piirustuksissa. Hollola Hewacon-LVI Oy

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440 1 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 1.2 Tilaaja Ranuan kunta As. Oy Timontie Timontie 4 97700 RANUA Tilaaja: Ranuan kunta / tekn. osasto Aapiskuja 6B 97700 RANUA Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla Lyhyesti Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin, joissa vaaditaan suuria ilmavirtoja Yksinkertainen asennus Helposti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

CBE. Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI

CBE. Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI 1-suuntainen hajotuskuvio Lyhyet heittopituudet Helppo asentaa Käytetään liitäntälaatikon ALS kanssa Helposti puhdistettava Sopii ontelolaattaan Eri

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267

Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267 Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Työ nro LVI 2267 15.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1(5) 1. YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 1 11.

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Poistunut tuotannosta

Poistunut tuotannosta Ilox-ilmanvaihtokoneet Ilox Mosaik asennusohje ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu B 000 TURKU Puh 0 90 Fax. 0 90 Asennuspaikka: Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS

LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS Rakenne Vuotosuojattu jakotukkikaappi asennetaan upotettuna seinään tai kattoon tai pinta-asennuksena seinään. Seinän rakennesyvyyden pitää

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEET 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET. Tässä ohjeessa esitetään siltojen vesitiiviit liikuntasaumalaitteet,

SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEET 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET. Tässä ohjeessa esitetään siltojen vesitiiviit liikuntasaumalaitteet, SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 6/02) 3.711 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Tässä ohjeessa esitetään siltojen vesitiiviit liikuntasaumalaitteet,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN 1 JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 17.6.2013 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO lähtien

PALVELUHINNASTO lähtien PALVELUHINNASTO 1.7.2010 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Piennopeuslaite PNAA, PNAB

Piennopeuslaite PNAA, PNAB Piennopeuslaite, PNAB /PNAB on lattialle asennettava piennopeuslaite. Ne soveltuvat tiloihin, joissa syntyy runsaasti epäpuhtauksia ja lämpöä. Laitteessa on pyöreä (Ø160-400) tai suorakaiteen muotoinen

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot