SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama Osaamisjohtaja Marja Anttalainen

2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 1 Opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen järjestäminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostuminen ja opintojen ajoitus... 2 Tutkinnon kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen tutkinnossa... 3 Paremman palvelun osaaja... 3 Kansainvälisyyden toteutuminen tutkinnossa... 4 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa... 4 Tutkinnon rakenne Tutkinnon osien toteutussuunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 6 Koulutusohjelmat Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma, 30 ov Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, 30 ov Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma, 30 ov Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, 30 ov Suun terveydenhoidon koulutusohjelma, 30 ov Vanhustyön koulutusohjelma, 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Muut valinnaiset tutkinnon osat Perustutkintoa laajentavat tai syventävät tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Liitteet Lähteet... 82

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) Pedagogisesta ohjelmasta, jossa määritellään Etelä-Savon ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimintaa ohjaavat strategiat. Pedagoginen ohjelma sisältää opetussuunnitelman lakisääteisen yhteisen osan. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteista, jossa on kuvattu tutkinnon tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Tutkinnon oppilaitoskohtaisesta opetussuunnitelmasta (tämä asiakirja), jossa kuvataan tutkinnon muodostuminen ja opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt sekä menetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelmat ovat tutkinnon oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman liitteinä. Etelä-Savon ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaista opetussuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteistyössä työelämän kanssa selvittämällä heidän näkemyksiään tulevaisuuden lähihoitajan työstä. Työelämän mielipiteet ovat tulleet myös ilmi läheisessä, jatkuvassa ja monipuolisessa yhdessätekemisessä opiskelija-arvioinnin, työssäoppimisen ohjaamisen ja työelämän koulutuksen parissa. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perus- tai ammattitutkinnoista, valita lukio-opintoja ja/tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelijan opintoja ohjaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kuvataan mitä opiskelija opiskelee. HOPS tehdään perustutkinnon opetussuunnitelman ja opiskelijan omien tavoitteiden ja valintojen perusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapoja ja tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisten opintojen valintoja sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ja ne järjestelyt, joita opiskelijan opintojen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko sisältää erilaisia oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä, jotka valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien

4 2 kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä ovat mm. lähi- ja etäopetus, monimuoto-opetus, verkko-opetus ja työssäoppiminen. Oppimista tapahtuu monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat kokonaisvaltaisia työpaikkojen ja oppilaitosten toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat itse toimipaikkojen ympäristöstä, oppijoista, opettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, oppimislähteistä, oppimisnäkemyksistä, erilaisista toimintamuodoista sekä välineistä ja tavoista käyttää näitä. Jokaiselle opiskelijaryhmälle nimetään ryhmänohjaaja, joka on opiskelijan lähin tukihenkilö opintojen ajan. Hän perehdyttää opiskelijan opintoihin, seuraa läsnäoloja, vastaa ryhmänsä hyvinvoinnista sekä informoi opintoihin kuuluvista arjen asioista. Etelä-Savon ammattiopisto tarjoaa myös erityisopetusta, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintonsa/opiskelunsa tavoitteet ja sijoittumaan työelämään. Erityisopetusprosessin käytännön toteutuksesta huolehtivat ensisijaisesti ryhmänohjaajat, opettajat, erityisopetusvastaavat ja ammatilliset erityisopettajat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja ohjauksesta koko opintojen ajan. Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Etelä-Savon ammattiopistossa perustutkinnot voidaan suorittaa myös työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksia vastaavina tutkinnon osina. Lähtökohtana ovat tällöin sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan mahdollisuudet työllistyä kapea-alaista osaamista vaativaan työhön että opiskelijan/tutkinnon suorittajan yksilölliset opiskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin opintojen järjestäminen on kuvattu Etelä-Savon ammattiopiston Pedagogisessa ohjelmassa. 3 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Alalla tarvitaan sekä laaja-alaista että erikoisosaamista. Asiakasryhmät ovat erilaisia myös kulttuuritaustoiltaan ja heidän kanssaan tehdään työtä monenlaisissa toimintaympäristöissä. Sosiaali- ja terveysalan työ vaatiikin työntekijältä joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä valmiutta omaksua uusia tietoja ja taitoja. Lähihoitaja tekee terveyttä edistävää, ehkäisevää ja kuntouttavaa kasvatus-, hoito- ja huolenpitotyötä. Sosiaali- ja terveysalan toiminnan tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen sekä osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen edistäminen. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan palvelujen tarvetta lisää väestön ikääntyminen, lapsiperheiden tuen tarve, sekä kansansairaudet, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmat. Lähihoitajan työ sisältää yhä enemmän varhaista puuttumista sosiaalisiin ongelmiin ja kansanterveydellisiin riskeihin. Tätä tehdään kehittämällä yhteisöllisiä toimintatapoja sekä tekemällä moniammatillista yhteistyötä. Kodeissa tapahtuva hoito, huolenpito, kuntoutus, kasvatus ja vanhemmuuden tukeminen lisääntyvät ja monipuolistuvat. Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä eri- ikäisten asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Mahdollisia työympäristöjä kasvatus- ja ohjaustyössä ovat esimerkiksi: varhaiskasvatus; päiväkodit tai perhepäivähoito perusopetuksen esiopetus ja alaluokat aamu- ja iltapäivätoiminta

5 3 lastensuojelun perhe- tai laitoshoito. Hoidossa ja huolenpidossa sekä kuntoutumisen tukemisessa työympäristöinä voivat olla esimerkiksi: kotihoito hoivayritykset vanhusten erilaiset avohuollon ja laitoshoidon yksiköt; palvelutalot, vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastot vammais-, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt; erilaiset päivätoimintakeskukset ja asumisyksiköt sekä kuntoutusosastot keskussairaaloiden vuodeosastot, poliklinikat, perioperatiiviset yksiköt, sairaankuljetus lääkäreiden vastaanotot kotisairaala Lähihoitajan laaja-alainen sosiaali- ja terveysalan osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin. Lähihoitajalla on valmiudet myös yrittäjyyteen. Työssään hän hyödyntää valitsemansa koulutusohjelman tuottamaa erikoistuneempaa osaamista. Lähihoitaja huomioi työssään ympäristö- ja kustannusvaikutukset, toimii taloudellisesti, laadukkaasti ja tuloksellisesti. Hän noudattaa ympäristöä säästäviä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Lähihoitajalla on elinikäisen oppimisen valmiudet, ja hän hakee sekä soveltaa työssään uutta tietoa ja perustelee tekemänsä ratkaisut. TUTKINNON KUVAUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija pääsääntöisesti aloittaa lähihoitajaopinnot kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osan opinnoilla, opinnot jatkuvat hoidon ja huolenpidon tutkinnon osalla ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osa suoritetaan näiden jälkeen pääsääntöisesti toisena lukuvuotena. Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen koulutusohjelmaopintojen alkamista. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Lähihoitajan tutkinnossa yrittäjyyttä on kaikissa tutkinnon osissa, yhteensä viisi opintoviikkoa. Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osassa opiskelijaa johdatellaan sisäiseen yrittäjyyteen. Hoidossa ja huolenpidossa hän hakee tietoa sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimimisen edellytyksistä. Kuntoutumisen tukemisessa opiskelija työskentelee yrittäjähenkisesti. Valitsemassaan koulutusohjelmassa hän hyödyntää tietoa yrittäjyydestä, osaamisen tuotteistamisesta ja sisäisen yrittäjyyden merkityksestä työskentelyssään. PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu on tärkeää työelämässä. Opinnot joko sisältyvät osaamiskokonaisuuksiin tai ne suoritetaan monimuotoisesti mm. Moodle-oppimisympäristössä ja työssäoppimisen yhteydessä. Opintojen sisältöinä ovat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu,

6 asiakaspalveluprosessin vaiheet, asiakkaan vastaanottaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpostikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kokonaisuuden suoritettuaan Paremman Palvelun Osaaja todistuksen ja rintamerkin. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Opiskelijamme voivat suorittaa opintoja kansainvälisissä toimintaympäristöissä, mukaan lukien työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt. Opetuksessa hyödynnetään eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden näkemyksiä, osaamista ja kohtaamisia projekteissa ja vuorovaikutustilanteissa. 4 TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua ja myöhemmin työelämässä selviytymistä. Ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille. TUTKINNON RAKENNE Taulukossa on kuvattu tutkinnon rakenne ja opintojen eteneminen lukuvuosittain. Tutkinnon rakenteen numerointi noudattaa sosiaali- ja terveysalan, lähihoitaja, tutkinnon perusteita. Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 29 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus, 15 ov Hoito ja huolenpito, 20 ov Kuntoutumisen tukeminen, 15 ov Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi seuraavista koulutusohjelmista, 30 ov 4.3 Ensihoidon koulutusohjelma Ensihoitopalvelussa toimiminen, 20 ov ja Päivystyspolikliininen hoitotyö, 10 ov 4.4 Kuntoutuksen koulutusohjelma Kuntoutus, 30 ov 4.5 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma

7 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 30 ov 4.6 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyö, 30 ov 4.7 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Sairaanhoito ja huolenpito, 30 ov 4.8 Suun terveyden hoidon koulutusohjelma Suun terveydenhoito, 30 ov 4.10 Vanhustyön koulutusohjelma Vanhustyö, 30 ov ja kaikille valinnaisista tutkinnon osista, 10 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain. Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Paikallisesti tarjottavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat, 5 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain. Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov Lukio-opinnot, 0 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Pakolliset, 16 ov: Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov

8 Taide ja kulttuuri, 1 ov 5.2. Valinnaiset, 4 ov: Tarjonta vaihtelee vuosittain Ylläolevat pakolliset, 0 4 ov Ympäristötieto, 0 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 0 4 ov Etiikka, 0 4 ov Kulttuurien tuntemus, 0 4 ov Psykologia, 0 4 ov Yritystoiminta, 0 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain. Siitä laaditaan erillinen valintaopas. Opiskelija suorittaa valinnat WILMA:n valintatarjottimelta. 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS, 15 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjata erilaisia asiakasryhmiä työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaan työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja -turvallisuusohjeiden mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

9 7 Opiskelija osoittaa kasvun tukemisen ja ohjauksen ammattitaitonsa toimimalla varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa (ensisijaisesti) ja ryhmäperhepäivähoidossa, kotipalvelussa, vanhusten päivätoiminnassa, palvelutalossa tai vanhainkodissa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen sekä kasvun tukeminen ja ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta asiakkaan kehitykseen liittyvää tiedonhallintaa, tiedonhaun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostumista, sosiaali- ja terveydenhuollon historiaa ja elintarvikehygienian vaatimuksia - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Kehittyvä lähihoitaja, 3 ov Ohjaava lähihoitaja, 6 ov Kasvun tukemisen ja ohjauksen työssätoimiminen, 6 ov Kehittyvä lähihoitaja 3 ov Opiskelija osaa ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioi ammatillista kehittymistään hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita sisältää seuraavia teemoja oma ammatillinen kehittyminen, 1 ov erilaisten asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta, 0,5 ov kehityspsykologia, 1,5 ov Opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa sekä verkko-opintoina että luokkamuotoisena opiskeluna. Oman alan kirjallisuus ja monisteet Laine, Ruishalme, Salervo, Siven & Välimäki Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. Nurmiranta, Leppämäki, Horppu Kehityspsykologiaa lapsuudesta

10 8 Erityispiirteet vanhuuteen. muistiinpanot Opiskelija tai tutkinnon suorittaja aloittaa kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osan tällä osaamiskokonaisuudella. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Muu osaamisen verkko-, pienryhmä- ja yksilötehtävien suorittaminen tentti: kehityspsykologia Ohjaava lähihoitaja 6 ov Opiskelija osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa, vahvuuksia ja tarpeita työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaan työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan Erityispiirteet sisältää seuraavia teemoja: erilaisten asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta, 2 ov luova toiminta, 2 ov perusruoka ja leivonnaiset sekä hygieniaosaaminen, 1 ov sosiaali- ja terveydenhuollon historia hyväntekeväisyydestä yrittäjyyteen, säädökset, säännökset sekä toimintaperiaatteet, 1 ov Opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa sekä mahdollisuuksien mukaan Esedun/ sosiaali- ja terveysalan omissa yrityksissä. aikana tehdään opintokäyntejä mahdollisuuksien mukaan. Kokonaisuuteen liittyy myös luovan ilmaisun projekti. Näiden lisäksi opintoihin sisältyy verkko-opintoja sekä keittiötyöskentelyä. Oman alan kirjallisuus ja monisteet Laine, Ruishalme, Salervo, Siven & Välimäki Opi ja ohjaa sosiaali-ja terveysalalla. Aho, Kaarina & Leskinen, Seija Ruoanvalmistuksen taito. Leander, Purontaus, Pöyliö, Sipilä Ruokaa & Puhtautta. Muistiinpanot Ohjaava lähihoitaja osaamiskokonaisuus seuraa kehittyvä lähihoitaja osaamiskokonaisuutta Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan työprosessien hallinta

11 9 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta asiakkaan kehitykseen liittyvää tiedon hallintaa, tiedon haun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostumista, sosiaali- ja terveydenhuollon historiaa ja elintarvikehygienian vaatimuksia elinikäisen oppimisen avaintaidot Muu osaamisen luovan ilmaisun projekti päiväkirja pienryhmätehtävät yksilölliset tehtävät Kasvun tukemisen ja ohjauksen työssätoimiminen 6 ov Opiskelija osaa toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjata erilaisia asiakasryhmiä noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja - turvallisuusohjeiden mukaan Opiskelu tapahtuu aidoissa työympäristöissä koulutuksen järjestäjän varaamissa työpaikoissa työssäoppimisena. Työssäoppimisjaksoa varten opiskelija saa työssäoppimista ohjaavan oppaan, johon on koottu osaamiskokonaisuuden tavoitteet, tehtävät sekä. Oppimista ohjataan käymällä ohjauskeskusteluja opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kesken. Oman alan kirjallisuus ja monisteet Erityispiirteet Työssäoppimisjaksolle eteneminen edellyttää teoriaopintojen hyväksyttyä suorittamista. Ryhmänohjaaja sekä tutkinnon osassa opettavat opettajat päättävät opiskelijaa kuullen voiko opiskelija edetä työssäoppimisjaksolle. Opiskelija laatii lisäksi omat henkilökohtaiset oppimistavoitteet työssäoppimisjaksolle ja arvioi oppimistaan niiden perusteella. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta asiakkaan kehitykseen liittyvää tiedon hallintaa, tiedon haun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin

12 10 välineitä sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostumista, sosiaali- ja terveydenhuollon historiaa ja elintarvikehygienian vaatimuksia työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kokonaan työssäoppimisjakson aikana työssäoppimispaikassa. Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan keskustelussa, johon osallistuvat opiskelija itsearviointeineen, työpaikkaohjaaja sekä ohjaava opettaja. Arviointiasteikko on hylätty K3. Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö suoritetaan kokonaisuudessaan työssäoppimisjakson aikana. Liite: arvioinnin kohteet ja kriteerit HOITO JA HUOLENPITO, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä. laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä. tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa. tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä. tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa. toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja -vammat) sairastavien perushoitoa ja edistää kuntoutumista. edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. kohdata asiakkaan tai potilaan ammatillisesti. hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. osaa ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia. toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan sekä työskennellä laatutyön suositusten mukaan. toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia. arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta. arvioi mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa hoidon ja huolenpidon ammattitaitonsa toimimalla vuode- ja hoivaosastolla, kotihoitoyksikössä, asumispalveluyksikössä, palvelukeskuksessa, pienryhmäkodissa tai vanhainkodissa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen ja laadukas työskentely, hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen ja lääkehoidon toteuttaminen. Lisäksi on hallittava hoitoon ja huolenpitoon liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

13 11 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessien hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta - hoito- ja huolenpitotyön käsitteitä - elimistön normaalia rakennetta ja toimintaa - kansanterveydellisiä riskejä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia - sosiaalisia ongelmia sekä kaltoinkohtelua ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa tietoperustaa - kuolevan potilaan hoitoa - sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja, palvelujen tuottajatahoja ja toimeentuloturvan etuuksia ja lainsäädäntöä - erityisruokavalioita - lääkehoitoon liittyvää työ- ja ympäristönsuojelua sekä lääkehoitoon liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ja lääkelaskentaa - aseptisen työskentelyn periaatteita ja tartuntatautien torjuntatyön säädöksiä. elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua ja haastavasti käyttäytyvän asiakkaan tai potilaan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan kohtaamista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Sosiaali- ja terveydenhuolto tänään, 7 ov Hoito- ja huolenpitotyö, 7 ov Hoidon ja huolenpidon työssätoimiminen, 6 ov Opintokokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuolto tänään 7 ov Opiskelija tietää ihmisen yksilölliset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset perustarpeet sekä elimistön normaalin rakenteen ja toiminnan. tuntee yleisimmät sosiaaliset ongelmat ja kansanterveydelliset riskitekijät. edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. tuntee hoito- ja huolenpitotyön peruskäsitteet. perehtyy hoitotyön ja sosiaalihuollon teoreettisiin perusteisiin ja toimintaperiaatteisiin, laatutyön menetelmiin ja hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteiden asettamiseen. mieltää yhteiskunnallisten tekijöiden ja elinympäristön vaikutuksen ihmisen hyvinvointiin. noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita. osaa ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia. arvioi mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä. sisältää seuraavia teemoja Hyvinvointi ja ympäristö/ihminen, 1,5 ov

14 12 Hyvinvointi ja ympäristö/voimavaralähtöisuus ja hyvinvoinnin edistäminen, 2 ov Hyvinvointi ja ympäristö/ensiapu, 0,5 ov Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, 2 0v Yrittäjyys, 1 ov Opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa. Tehdään sekä yksilö- että ryhmätehtäviä sekä verkossa että perinteisesti. Oman alan kirjallisuus ja monisteet Lammi-Taskula (toim) Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. WSOY Ihalainen, Kettunen Turvaverkko vai tramboliini, sosiaaliturvan mahdollisuudet. WSOY. Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska & Vihunen uusin painos. Hoitamalla hyvää oloa. WSOY. Karhumäki ym. uusin painos. Päästä varpaisiin, Ihmisen anatomia ja fysiologia. EDITA. lait ja säädökset muistiinpanot Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan: työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta hoito- ja huolenpitotyön käsitteitä, elimistön normaalia rakennetta ja toimintaa, kansanterveydellisiä riskejä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, palvelujen tuottajatahoja, toimeentuloturvan etuuksia ja lainsäädäntöä sekä sosiaalisia ongelmia ja kaltoinkohtelua sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa tietoperustaa, joista arvioitava tehtävä. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan aidoissa työympäristöissä työssäoppimisen aikana. Muu osaamisen osoittaminen: Erityispiirteet Tentti: Elimistön normaali rakenne ja toiminta Kirjallinen tapaustehtävä, joka rakentuu jakson kuluessa verkkoon: hoito- ja huolenpitotyön käsitteet, kansanterveydelliset riskit, sosiaaliset ongelmat ja palvelut. Opiskelija aloittaa hoidon ja huolenpidon tutkinnon osan tällä osaamiskokonaisuudella. Hoito- ja huolenpitotyö 7 ov Opiskelija osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä. laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä. tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa. tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä. tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa. toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja -

15 13 vammat) sairastavien perushoitoa ja edistää kuntoutumista. kohdata asiakkaan tai potilaan ammatillisesti. hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan sekä työskennellä laatutyön suositusten mukaan. toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia. arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta. sisältää seuraavia teemoja: Suunnitelmallinen toiminta ja kestävä kehitys, 0,5 ov Hoitotaito/auttamismenetelmät, 2 ov Hoitotaito/aseptiikka, 0,5 ov Hoitotaito/ergonomia, 0,5 ov Hoitotaito/lääkehoidon toteuttaminen), 1 ov Huolenpito/virikkeellisyys ja sosiaalinen osallistuminen, 0,5 ov Huolenpito/ympäristö ja sen esteettisyys, 1 ov Huolenpito/erityisruokavaliot, 1 ov Opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa sekä aidoissa työympäristöissä. Tehdään sekä yksilö- että ryhmätehtäviä sekä verkossa että perinteisesti. Opiskelumateriaali Erityispiirteet Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska & Vihunen uusin painos. Hoitamalla hyvää oloa. Anttila, Hirvelä, Jaatinen, Polviander, Puska uusin painos. Sairaanhoito ja huolenpito (soveltuvin osin). Kylliänen & Lintunen uusin painos. Ravitsemus ja terveys. Tamminen-Peter & Wickström uusin painos. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Sahi, Castrén, Helistö & Kämäräinen uusin painos. Ensiapuopas. SPR. Ernvall, Pulli, Salonen, Nurminen & Kaukkila uusin painos. Lääkelaskenta Airaksinen (toim.) uusin painos. Hoitona lääke. Jaatinen & Raudasoja uusin painos. Kansamme taudit. muistiinpanot Lääkehoito tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osaamiskokonaisuuden Hoito- ja huolenpito työssäoppimisen alkua. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan: työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta kuolevan potilaan hoitoa, aseptisen työskentelyn periaatteita ja tartuntatautien torjuntatyön säädöksiä sekä lääkehoitoa ja erityisruokavalioita. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan aidoissa työympäristöissä. Muu osaamisen osoittaminen Tentti /tehtävä: lääkehoito ja erityisruokavaliot Tentti: aseptisen työskentelyn periaatteet ja tartuntatautien torjuntatyön säädökset Tehtävä: Kansansairaudet

16 14 Hoidon ja huolenpidon työssätoimiminen 6 ov Opiskelija osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä. laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan /potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä. tukea asiakkaita/potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa. tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa. toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja - vammat) sairastavien perushoitoa ja edistää kuntoutumista. edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. kohdata asiakkaan/potilaan ammatillisesti. hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan sekä työskennellä laatutyön suositusten mukaan. toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia. arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä. Opiskelu tapahtuu aidoissa työympäristöissä koulutuksen järjestäjän varaamissa työpaikoissa työssäoppimisena. Työssäoppimista varten opiskelija saa työssäoppimisen oppaan. Opiskelija tekee oppimistehtäviä yksilötehtävinä sekä verkossa että perinteisesti. Oppimista ohjataan käymällä ohjauskeskusteluja opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kesken. Oman alan kirjallisuus ja monisteet Erityispiirteet Lääkelaskut tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osaamiskokonaisuuden Hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen alkua. Työssäoppimisjaksolle eteneminen edellyttää teroriaopintojen hyväksyttyä suorittamista. Rtyhmänohjaaja sekä tutkinnon osassa opettavat opettajat päättävä opiskelijaa kuullen voiko opiskelija edetä työssäoppimisjaksolle. Työssä toimimisessa korostuvat: ammatissa tarvittavan ajantasaisen tiedon käyttötaidot sekä tiedon kriittinen. kädentaidot eettisten ongelmien havaitseminen

17 15 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta kansanterveydellisiä riskejä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, palvelujen tuottajatahoja, toimeentuloturvan etuuksia ja lainsäädäntöä sekä sosiaalisia ongelmia ja kaltoinkohtelua sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa tietoperustaa, aseptisen työskentelyn periaatteita ja tartuntatautien torjuntatyön säädöksiä sekä lääkehoitoa ja erityisruokavalioita. elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua ja haastavasti käyttäytyvän asiakkaan/potilaan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan kohtaamista. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan tämän osaamiskokonaisuuden aikana ammattiosaamisen näyttösuunnitelman mukaisesti ks. liite. Ammattiosaamisen näytön arvioivat opiskelija (itse), työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja. Ammattiosaamisen näytön arvosana määräytyy työssä oppimisen ohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan toimesta. Arviointiasteikko on hylätty K3. Liite: arvioinnin kohteet ja kriteerit On suositeltavaa, että kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan opinnot ajoittuvat kasvun tukemisen ja ohjauksen sekä hoidon ja huolenpidon tutkinnon osien suorittamisen jälkeen KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN, 15 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia säännösten mukaisesti arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa noudattaa työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita Ammattitaidon osoittamistavat

18 16 Opiskelija osoittaa kuntoutumisen tukemisen ammattitaitonsa toimimalla avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksiköissä, joissa on eri-ikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä (esim. asuntola, palvelutalo, perhekoti tai työkeskus), mielenterveys- tai päihdeyksikössä (esim. kuntoutus- tai toimintakeskus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, erityispäiväkodissa tai -koulussa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, taloudellinen ja laadukas toimiminen, ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen, päivittäisten toimintojen ohjaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä apuvälineiden ja teknologian käytön ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kuntoutumisen tukemista koskeva tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta, lukuun ottamatta kuntoutusta, verkostotyötä, palvelujärjestelmää sekä eri kuntoutujaryhmiä koskevaa tiedon hallintaa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Kuntoutumisen prosessi, 5 ov Eri kuntoutujaryhmät, 4 ov Kuntoutumisen tukemisen työssätoimiminen, 6 ov Kuntoutumisen prosessi 5 ov Opiskelija osaa: laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia säännösten mukaisesti osaa käyttää toiminnallisia menetelmiä yksilön ja ryhmän ohjauksessa ottaa huomioon taiteen tai kulttuurin mahdollisuuksia kuntoutujien toimintakykyisyyden tukemisessa sisältää seuraavia teemoja: kuntoutumisen prosessi, palvelut (sisältää yrittäjyyshenkisyyden), 2 ov toimintakyvyn tukeminen: toiminnalliset menetelmät, yksilön ja ryhmän ohjaus, taide ja kulttuuri, apuvälineet, ruuanvalmistus, 3 ov

19 17 Opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa ja toiminnallisissa oppimisympäristöissä. Lähi- ja verkko-opetus kuntoutumisen prosessista ja kuntoutuspalveluista. Kuntoutumista tukeva toiminnallisen projektin toteuttaminen. Erityispiirteet Osaamiskokonaisuude n Opiskelumateriaali Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä, Ihalainen Kuntoutumisen mahdollisuudet. Suvikas, Laurell & Nordman Kuntouttava lähihoito. Kähäri-Wiik, Niemi, Rantanen Kuntoutuksella toimintakykyä muistiinpanot Opiskelija aloittaa kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan tällä osaamiskokonaisuudella. Toimintakyvyn tukeminen osaamiskokonaisuudesta suoritetaan eri kuntoutujaryhmät osaamiskokonaisuuden jälkeen. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan työprosessin hallinta: suunnitelmallinen työskentely sekä taloudellinen ja laadukas toimiminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen, päivittäisten toimintojen ohjaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, apuvälineiden ja teknologian käytössä ohjaaminen Muu osaamisen verkkotehtävä kuntoutuspalveluista ja moniammatillisesta työskentelystä Eri kuntoutujaryhmät 4 ov Opiskelija osaa: ohjata ja tukea erilaisten ja eri- ikäisten kuntoutujien kuntoutumista ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin käyttää työssään tietoa kehitys- liikunta- ja aistivammaisuudesta, kehitys- ja oppimishäiriöistä, mielenterveyden häiriöistä ja päihteiden käytön haitoista ja päihderiippuvuuksista käyttää työssään tietoa fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ikääntymisestä sekä ikääntyneiden kuntoutumisen tukemisesta sisältää seuraavia teemoja: kehitys-, liikunta- ja aistivammaisuus, kehitys- ja oppimishäiriöt, 1 ov mielenterveydenhäiriöt, 1 ov päihteiden käytön haitat ja päihderiippuvuus, 1 ov fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ikääntyminen, 1 ov Opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa, osaamiskokonaisuuden aikana tehdään opintokäyntejä sekä oppimistehtäviä eri kuntoutujaryhmistä. Opiskelumateriaali Malm, Matero, Repo & Talvela Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Eloranta& Punkanen Vireään vanhuuteen.

20 18 Erityispiirteet Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä Mielenterveys ja päihdetyö: yhteistyötä ja kumppanuutta Suvikas, Laurell & Nordman Kuntouttava lähihoito. Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta Mieli ja terveys. muistiinpanot aiheisiin liittyvät ajankohtaiset ja luotettavat verkkosivut Tämä osaamiskokonaisuus seuraa kuntoutumisen prosessia kuitenkin ennen toimintakyvyn tukemista. Eri kuntoutujaryhmät (4 ov) osaamista ei arvioida ammattiosaamisen näytössä. Muu osaamisen : arvioitavat tehtävät ja tentit eri kuntoutujaryhmistä Kuntoutumisen tukemisen työssätoimiminen 6 ov Opiskelija osaa: käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa ohjaa kuntoutujaa hankkimaan ruokatarvikkeita ja valmistamaan perusruokaa ohjaa kuntoutujaa terveellisten elintapojen omaksumiseen ohjata terveysliikuntaan ja viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä arvioida ammatillista kehittymistään, hyödyntää saamaansa palautetta toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita Opiskelu tapahtuu aidoissa työympäristöissä koulutuksen järjestäjän varaamissa työpaikoissa työssäoppimisena. Työssäoppimisjaksoa varten opiskelija saa työssäoppimista ohjaavan oppaan, johon on koottu osaamiskokonaisuuden tavoitteet, tehtävät sekä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija suunnittelee, laatii, toteuttaa ja arvioi oman kuntoutujan kuntoutumista tukevan suunnitelman. Oppimista ohjataan käymällä ohjauskeskusteluja opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kesken. Työssäoppimisen opas.

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puutarhatalouden

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Rakennusalan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot