SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu arviointi Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Jakson nimi ja laajuus Toteutustapa Ajoitus Arviointikriteerit KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 15 Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen sekä kasvun tukeminen ja ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kasvun tukemiseen ja ohjaamiseen liittyvä tieto ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Ammattitaitaatimukset ja arviointikriteerit on kuvattu oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitelmassa Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: 1. työprosessien hallinta kokonaan 2. työmenetelmien-, välineiden ja materiaalinhallinta kokonaan 3. työn perustana oleva tiedonhallinta lukuun ottamatta asiakkaan kehitykseen liittyvää tiedonhallintaa, tiedonhaun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä sekä sos.- ja terv.alan perustutkinnon muodostumista, sote alan historiaa ja elintarvikehygienian vaatimuksia 4. elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Näyttö toteutetaan työpaikalla: päiväkodissa, ryhmiksessä, kotipalvelussa, päivätoiminnassa, palvelutalossa, v-kodissa. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija, työpaikkaohjaaja, Oppimisen arviointia tapahtuu koko opiskelun ajan. Jos tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintokokonaisuuden arviointi tehdään tiimiarviointina (=t yhdessä) Asiakkaan kasvun ja kehityksen tukeminen 3 Terveys ja hyvinvointi 2 Sos.- ja terv.alan historia ja toimintajärjestelmä 1 Alan säädökset ja toimintaperiaatteet 1 Oppimaan oppiminen ja tutorointi 2 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 6 Tiedon hallinnan opiskelu tapahtuu pääasiassa oppilaitoksessa. Opiskeluun sisältyy käytännön taitojen harjoittelua, kuten keittiöharjoittelua. Siihen sisältyy myös yhteistyötä työelämän ja/tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, jolloin opiskelu tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella. Oppilaitoksessa tapahtuvassa opetuksessa käytetään opetusmenetelmiä (oppimistehtävät, esitykset, harjoitukset, portfolio,posterit jne,), joilla pyritään kehittämään ja tukemaan opiskelijan itsetuntoa ja opiskelutaitoja. Tutkinnon osan opiskelu sijoittuu 1. lukuvuodelle. Tiedon hallinnan opiskelu pääasiassa 1. lukukaudelle. Näin opiskelijalle jää aikaa oppimiseen ennen ammattiosaamisen näyttöä. Työssäoppiminen ajoittuu 2. lukukauden alkuun. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 3. jakson loppuun ja 4. jakson alkuun. 1

2 ja. Näyttö ajoittuu työssäoppimisen loppupuolelle. Arvioinnissa tulee käyttää arviointimenetelmiä. 2

3 HOITO JA HUOLENPITO 20 Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen ja laadukas työskentely, hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen ja lääkehoidon toteuttaminen. Lisäksi on hallittava hoitoon ja huolenpitoon liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitaatimuksia. Ammattitaitaatimukset ja arviointikriteerit oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitemassa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: 1. työprosessien hallinta kokonaan 2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan 3. työn perustana oleva tiedonhallinta lukuun ottamatta hoito- ja huolenpitotyön käsitteitä, elimistön normaalia rakennetta ja toimintaa, kansanterveydellisiä riskejä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia, sosiaalisia ongelmia, kaltoinkohtelua ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa tietoa, kuolevan potilaan hoitoa, sos.- ja terv.alan peruspalveluja, palvelujen tuottajatahoja, etuuksia ja lainsäädäntöä, erityisruokavalioita, lääkehoitoon liittyvää työ- ja ymp.suojelua sekä lääkehoitoon liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ja lääkelaskentaa, aseptisen työskentelyn periaatteita ja Oppimisen arviointia tapahtuu koko opiskelun ajan. Jos tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintokokonaisuuden arviointi tehdään tiimiarviointina (=t yhdessä) Perushoito ja huolenpitotyö 8,5 Lääkehoito 2 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 2,5 Yrittäjyys 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 6 Tiedon hallinnan opiskelu tapahtuu pääasiassa oppilaitoksessa. Opiskeluun sisältyy käytännön taitojen harjoittelua, kuten hoitotaitojen harjoittelua. Siihen sisältyy myös yhteistyötä työelämän ja/tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, jolloin opiskelu tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella. Oppilaitoksessa tapahtuvassa opetuksessa käytetään opetusmenetelmiä (oppimistehtävät, esitykset, harjoitukset, laboraatiot, portfolio,posterit jne,), joilla pyritään Tiedon hallinnan opiskelu alkaa 3. jaksolla 1. lukuvuotena. Pääasiassa se on 5. jaksolla sekä 2. lukuvuotena 2. jaksolla. Työssäoppiminen alkaa 2. lukuvuoden 2. jakson loppupuolella ja ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 3. jakson alkupuolelle. 3

4 tartuntatautien torjuntatyön säädöksiä 3. elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua, haastavasti käyttäytyvän asiakkaan tai uhan kohtaamista. kehittämään ja tukemaan opiskelijan itsetuntoa ja opiskelutaitoja. Näyttö toteutetaan työpaikalla: vuode- ja hoivaosastolla kotihoitoyksikössä, asumispalveluyksikössä, palvelukeskuksessa, pienryhmäkodissa tai vanhainkodissa. Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat: opiskelija, työpaikkaohjaaja ja. Näyttö ajoittuu työssäoppimisen loppupuolelle. Arvioinnissa tulee käyttää arviointimenetelmiä. 4

5 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN 15 Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, taloudellinen ja laadukas toimiminen, ammatillinen vuoraikutus ja viestintä, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen, päivittäisten toimintojen ohjaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä apuvälineiden ja teknologian käytön ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kuntoutumisen tukemista koskeva tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Ammattitaitaatimukset ja arviointikriteerit oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitemassa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: 1. työprosessin hallinta kokonaan 2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalinhallinta kokonaan 3. työn perustana oleva tiedonhallinta lukuun ottamatta kuntoutusta, verkostotyötä, palvelujärjestelmää sekä eri kuntoutujaryhmiä koskevaa tiedonhallintaa 4. elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttö toteutetaan työpaikalla: kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä, mielenterveys- tai päihdeyksikössä, kuntoutuskodissa, kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, erityispäiväkodissa tai -koulussa Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat: opiskelija, työpaikkaohjaaja ja. Oppimisen arviointia tapahtuu koko opiskelun ajan. Jos tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintokokonaisuuden arviointi tehdään tiimiarviointina (=t yhdessä) Kuntoutus 1 on Verkostoituminen 1 Palvelujärjestelmä ja tutorointi 2 Eri kuntoutujaryhmät 3 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 1 Oppimisprosessi 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 6 Tiedon hallinnan opiskelu tapahtuu pääasiassa oppilaitoksessa. Opiskeluun sisältyy käytännön taitojen harjoittelua, kuten erilaisten kuntoutusmenetelmien harjoittelua. Siihen sisältyy myös yhteistyötä työelämän ja/tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, jolloin opiskelu tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella. Oppilaitoksessa tapahtuvassa opetuksessa käytetään opetusmenetelmiä (oppimistehtävät, esitykset, harjoitukset, portfolio,posterit jne,), joilla pyritään kehittämään ja tukemaan opiskelijan itsetuntoa ja opiskelutaitoja. Tiedonhallinnan opiskelu ajoittuu 2. lukuvuoden 3. jaksolle. Työssäoppiminen on 4. lukukautena 4. jaksolla. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 4. jakson loppuun. 5

6 Näyttö ajoittuu työssäoppimisen loppupuolelle. Arvioinnissa tulee käyttää arviointimenetelmiä 6

7 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA 30 Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, alle kouluikäisen lapsen, koulu- ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä sairaan tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito ja kasvatus. Lisäksi on hallittava lapsen ja nuorten hoitoja kasvatustyöhön liittyvä tieto ja kielitaito asiakaspalvelutilanteessa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Ammattitaitaatimukset ja arviointikriteerit oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitemassa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään 1. työprosessin hallinta kokonaan 2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta lukuun ottamatta vastasyntyneen hoitoa 3. työn perustana oleva tiedon hallinta lukuun ottamatta hoito- ja kasvatustyön historiaa, varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen perusteita, vaihtoehtopedagogiikkoja, lääke- sekä kuolevan hoitoa sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkaa 4. elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan työpaikalla: varhaiskasvatusympäristössä, koulussa, lastensuojelun yksikössä, sairaalassa tai perhetyössä Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat: opiskelija Oppimisen arviointia tapahtuu koko opiskelun ajan. Jos tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Opintokokonaisuuden arviointi tehdään tiimiarviointina (=t yhdessä) Lapsen ja nuoren hoito ja kasvatus 6 Lapsen ja nuoren terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 6.5 Työehtosopimus, työnhakuasiakirjat ja tutorointi 1,5 Yrittäjyys 2 Kielitaito asiakastyössä 1 Opinnäyte 2 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 11 Tiedon hallinnan opiskelu tapahtuu pääasiassa oppilaitoksessa. Opiskeluun sisältyy käytännön taitojen harjoittelua, kuten erilaisten kasvatusmenetelmien harjoittelua sekä lapsen hoitoon liittyviä taitoja. Siihen sisältyy myös yhteistyötä työelämän ja/tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, jolloin opiskelu tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella. Oppilaitoksessa tapahtuvassa opetuksessa käytetään opetusmenetelmiä (oppimistehtävät, esitykset, harjoitukset, portfolio,posterit jne,), joilla pyritään kehittämään ja tukemaan opiskelijan itsetuntoa ja opiskelutaitoja. Tiedonhallinnan opiskelu ajoittuu 5. ja 6. lukukaudelle.. Työssäoppiminen on sekä 5. että 6. lukukaudella. 1. jaksolle, 3. jaksolle ja 4. jaksolle Ammattiosaamisen osanäytöt ajoittuvat 3. jakson ja 5. jakson loppuun. 7

8 (itsearviointi), työpaikkaohjaaja ja. Näyttö ajoittuu työssäoppimisen loppupuolelle. 8

9 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA 30 Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, terveyden, toimintakyvyn huomioon ottaminen, taloudellinen ja laadukas toiminta, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu sekä sairaanhoito ja huolenpito erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi on hallittava sairaanhoitoa ja huolenpitoa koskeva tieto ja kielitaito asiakaspalvelutilanteessa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitaatimukset ja arviointikriteerit oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitemassa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään 1. työprosessin hallinta kokonaan 2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta lukuun ottamatta saattohoitoa 3. työn perustana oleva tiedonhallinta kokonaan 4. elinkäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua, peruselvytystä ja varhaista defibrillointia. Näyttö toteutetaan työpaikalla: terveyskeskuksessa, sairaalassa, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa tai asiakkaan kotona Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat: opiskelija, työpaikkaohjaaja ja. Näyttö ajoittuu työssäoppimisen loppupuolelle. Arvioinnissa käytetään arviointimenetelmiä. Oppimisen arviointia tapahtuu koko opiskelun ajan. Jos tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Opintokokonaisuuden arviointi tehdään tiimiarviointina (=t yhdessä) Sairaanhoito ja huolenpitotyö 9,5 Lääkehoito 1,5 Monikulttuurinen hoitotyö 0,5 Saattohoito 1 Työehtosopimus, työnhakuasiakirjat ja tutorointi 1,5 Yrittäjyys 2 Kielitaito asiakaspalvelussa 1 Opinnäyte 2 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 11 Tiedon hallinnan opiskelu tapahtuu pääasiassa oppilaitoksessa. Opiskeluun sisältyy käytännön taitojen harjoittelua, kuten erilaisten sairaanhoitoon liittyvien menetelmien laboraatioita sekä ensiapuun ja elvyttämiseen liittyviä harjoituksia. Siihen sisältyy myös yhteistyötä työelämän ja/tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, jolloin opiskelu tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella. Oppilaitoksessa tapahtuvassa opetuksessa käytetään opetusmenetelmiä (oppimistehtävät, esitykset, harjoitukset, portfolio,posterit jne,), joilla pyritään kehittämään ja tukemaan opiskelijan itsetuntoa ja opiskelutaitoja. Tiedonhallinnan opiskelu ajoittuu 5. ja 6. lukukaudelle.. Työssäoppiminen on sekä 5. että 6. lukukaudella. 1. jaksolle, 3. jaksolle ja 4. jaksolle Ammattiosaamisen osanäytöt ajoittuvat 3. jakson ja 5. jakson loppuun. 9

10 VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA 30 Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, ammatillinen vuoraikutus, vanhuksen ja muistisairaan ihmisen toimintakyvyn, terveyden ja arjen mielekkyyden edistäminen, lääkehoidon toteuttaminen, sosiaalisissa ongelmissa tukeminen sekä kuoleman kohtaaminen. Lisäksi on hallittava lääkehoito vanhustyötä koskeva tietoperusta ja kielitaito asiakaspalvelutilanteessa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Ammattitaitaatimukset ja arviointikriteerit oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitemassa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: 1. työprosessin hallinta kokonaan 2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan 3. työn perustana oleva tiedon hallinta kokonaan 4. elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan työpaikalla: kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutalossa tai keskuksessa, dementiayksikössä, vanhainkodissa tai sairaalassa. Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat: opiskelija, työpaikkaohjaaja ja. Näyttö ajoittuu työssäoppimisen loppupuolelle. Arvioinnissa käytetään arviointimenetelmiä. Oppimisen arviointia tapahtuu koko opiskelun ajan. Jos tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintokokonaisuuden arviointi tehdään tiimiarviointina (=t yhdessä) Vanhuskäsitys ja elämähistoria 2,5 Fyysiset ja psykososiaaliset vanhenemismuutokset 1 Vanhusten arjen mielekkyys 1 Vanhusten terveyden edistäminen 6,5 Vanhusten asemaa ja oikeuksia koskeva yhteiskunnallinen tieto 1,5 Työehtosopimus, työnhakuasiakirjat ja tutorointi 1,5 Yrittäjyys 2 Kielitaito asiakaspalvelussa 1 Opinnäyte 2 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 11 Tiedon hallinnan opiskelu tapahtuu pääasiassa oppilaitoksessa. Opiskeluun sisältyy käytännön taitojen harjoittelua, kuten erilaisten sairaanhoitoon liittyvien menetelmien laboraatioita sekä ensiapuun ja elvyttämiseen liittyviä harjoituksia. Siihen sisältyy myös yhteistyötä työelämän ja/tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, jolloin opiskelu tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella. Oppilaitoksessa tapahtuvassa opetuksessa käytetään opetusmenetelmiä (oppimistehtävät, esitykset, harjoitukset, portfolio,posterit jne,), joilla pyritään kehittämään ja tukemaan opiskelijan itsetuntoa ja opiskelutaitoja. Tiedonhallinnan opiskelu ajoittuu 5. ja 6. lukukaudelle.. Työssäoppiminen on sekä 5. että 6. lukukaudella. 1. jaksolle, 3. jaksolle ja 4. jaksolle Ammattiosaamisen osanäytöt ajoittuvat 3. jakson ja 5. jakson loppuun. 10

11 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 10 Vanhustyö 10 Vapaasti valittavat 10 - Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, - välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. hallinta kokonaan. - Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan sellaisella sos.- ja terv.alan työpaikalla, jossa on siihen tarvittava välineistö tai oppilaitoksessa Oppimisen arviointia tapahtuu koko opiskelun ajan. Jos tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintokokonaisuuden arviointi tehdään tiimiarviointina (=t yhdessä) Vanhusten kotihoito ja huolenpito 10 Kohti ergonomiakorttia 2 Muistihäiriöisen asiakkaan kohtaaminen 2 Perhetyö 4 Vammaisten hoitotyö 2 Muuttuva yhteiskunta nuoren ja lapsiperheen 2 Lapsen ja nuoren hoitotyön erityiskysymyksiä 2 Tiedon hallinnan opiskelu tapahtuu pääasiassa oppilaitoksessa. Opiskeluun sisältyy käytännön taitojen harjoittelua, kuten erilaisten sairaanhoitoon liittyvien menetelmien laboraatioita Oppilaitoksessa tapahtuvassa opetuksessa käytetään opetusmenetelmiä (oppimistehtävät, esitykset, harjoitukset, portfolio,posterit jne,), joilla pyritään kehittämään ja tukemaan opiskelijan itsetuntoa ja opiskelutaitoja. Tiedonhallinnan opiskelu ajoittuu 5. ja 6. lukukaudelle.. Työssäoppiminen on sekä 5. että 6. lukukaudella. 1. jaksolle, 3. jaksolle ja 4. jaksolle Ammattiosaamisen osanäytöt ajoittuvat 3. jakson ja 5. jakson loppuun. Kouluikäisen ja nuoren psyykkinen oireilu ja sopeutuminen sekä vuoraikutuksen ongelmat 2 11

12 Taulukko 2 Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma TUTKINTO Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osan nimi Ammattiosaamisen näytöt mitä osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä missä ammattiosaamisen näytöt toteutetaan miten ammattiosaamisen näytöt toteutetaan (tutkinnon osat yhdessä, erikseen, osina) ARVIOIJAT Näytöt oppilaitoksessa Kuka / ketkä arvioivat ammattiosaamisen näytöt Näytöt työpaikalla Kuka / ketkä arvioivat ammattiosaamisen näytöt Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 -Työprosessien hallinta kokonaan -Työmenetelmien-, välineiden ja materiaalinhallinta kokonaan -Työn perustana oleva tiedonhallinta lukuun ottamatta asiakkaan kehitykseen liittyvää tiedonhallintaa, tiedonhaun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä sekä sos.- ja terv.alan perustutkinnon muodostumista, sote alan historiaa ja elintarvikehygienian vaatimuksia 12

13 -Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Näyttö toteutetaan työpaikalla: päiväkodissa, ryhmiksessä, kotipalvelussa, päivätoiminnassa, palvelutalossa, v-kodissa. Hoito ja huolenpito 20 - Työprosessien hallinta kokonaan - Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan hallinta lukuun ottamatta hoito- ja huolenpitotyön käsitteitä, elimistön normaalia rakennetta ja toimintaa, kansanterveydellisiä riskejä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia, sosiaalisia ongelmia, kaltoinkohtelua ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa tietoa, kuolevan potilaan hoitoa, sos.- ja terv.alan peruspalveluja, palvelujen tuottajatahoja, etuuksia ja lainsäädäntöä, erityisruokavalioita, lääkehoitoon liittyvää työ- ja ymp.suojelua sekä lääkehoitoon liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ja lääkelaskentaa, aseptisen työskentelyn periaatteita ja tartuntatautien torjuntatyön säädöksiä lukuun ottamatta ensiapua, haastavasti käyttäytyvän asiakkaan tai uhan kohtaamista. Näyttö toteutetaan työpaikalla: vuode- ja hoivaosastolla kotihoitoyksikössä, asumispalveluyksikössä, palvelukeskuksessa, pienryhmäkodissa tai 13

14 Kuntoutumisen tukeminen 15 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma 30 vanhainkodissa. -Työprosessin hallinta kokonaan -Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalinhallinta kokonaan -Työn perustana oleva tiedonhallinta lukuun ottamatta kuntoutusta, verkostotyötä, palvelujärjestelmää sekä eri kuntoutujaryhmiä koskevaa tiedonhallintaa kokonaan. Näyttö toteutetaan työpaikalla: kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä, mielenterveys- tai päihdeyksikössä, kuntoutuskodissa, kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, erityispäiväkodissa tai -koulussa -Työprosessin hallinta kokonaan -Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta lukuun ottamatta vastasyntyneen hoitoa hallinta lukuun ottamatta hoito- ja kasvatustyön historiaa, varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen perusteita, vaihtoehtopedagogiikkoja, lääkesekä kuolevan hoitoa sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkaa kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan työpaikalla: varhaiskasvatusympäristössä, koulussa, lastensuojelun yksikössä, sairaalassa tai perhetyössä 14

15 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma 30 - Työprosessin hallinta kokonaan - Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta lukuun ottamatta saattohoitoa hallinta kokonaan - Elinkäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua, peruselvytystä ja varhaista defibrillointia. Näyttö toteutetaan työpaikalla: terveyskeskuksessa, sairaalassa, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa tai asiakkaan kotona Vanhustyön koulutusohjelma 30 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 10 Vanhusten kotihoito ja huolenpito 10 - Työprosessin hallinta kokonaan - Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan hallinta kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan työpaikalla: kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutalossa tai keskuksessa, dementiayksikössä, vanhainkodissa tai sairaalassa - Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, -välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. hallinta kokonaan. kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. 15

16 Näyttö toteutetaan työpaikalla (kotihoidossa tai palvelutalossa). Kohti ergonomiakorttia 2 - Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, -välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. hallinta kokonaan. kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Ergonomiakorttikouluttaja, opiskelija ja Näyttö toteutetaan sellaisella sos.- ja terv.alan työpaikalla, jossa on siihen tarvittava välineistö tai oppilaitoksessa Muistihäiriöisen asiakkaan kohtaaminen 2 - Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, -välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. hallinta kokonaan. kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan työpaikalla, jossa on muistihäiriöisiä asiakkaita Perhetyö 4 Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, -välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. 16

17 hallinta kokonaan. kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan Perhetyötä tekevässä sos.- ja tervalan työpaikassa Vammaisten hoitotyö 2 Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, -välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. hallinta kokonaan. kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan vammaisten hoitoyksikössä tai asuntolassa Muuttuva yhteiskunta nuoren ja lapsiperheen 2 Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, -välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. hallinta kokonaan. kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näytöt toteutetaan lasten tai nuorten hoidon tai kasvatuksen työpaikoilla Lapsen ja nuoren hoitotyön erityiskysymyksiä 2 Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, -välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. Opiskelija ja 17

18 hallinta kokonaan. kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan sairaan lapsen hoitoyksikössä tai oppilaitosnäyttönä Kouluikäisen ja nuoren psyykkinen oireilu ja sopeutuminen sekä vuoraikutuksen ongelmat 2 Työprosessin hallinta kokonaan. - Työmenetelmien, -välineiden ja - materiaalin hallinta kokonaan. hallinta kokonaan. kokonaan lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä. Näyttö toteutetaan peruskoulussa, lastenkodissa tai muussa nuorten hoitoyksikässä. 18

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Liite Näyttötoimikunta

Liite Näyttötoimikunta Liite Näyttötoimikunta 6.4.2017 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

LIITE NAYTTO

LIITE NAYTTO LIITE NAYTTO 24.11.2016 Ammatillinen perustutkinto Osaamisala Tutkintonimike Tutkinnon nimi Pintakäsittelyalan perustutkinto Osaamisalan nimi M etallituotemaalaus Tutkintonimikkeen nimi pintakäsittelijä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 20.2.2012 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys LUVUT 1-4.1 LÖYTYVÄT SOSIAALI-

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 8 2. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 18.5.2017 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake 1 1. lukuvuoden 4.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp työprosessin hallinta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilun tilannekatsaus Savon ammatti- ja aikuisopisto

Perustason ensihoidon koulutuskokeilun tilannekatsaus Savon ammatti- ja aikuisopisto Perustason ensihoidon koulutuskokeilun tilannekatsaus Savon ammatti- ja aikuisopisto 25.3.2015 Oulu Sinikka Kamula Eeva Haavisto Tutkinnon rakenne ammatillisessa peruskoulutuksessa Syksy 2014 Kevät 2015

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ 2 1. NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä lähihoitajalle

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot