PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE"

Transkriptio

1 (10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

2 (10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen Pelastusyksikön johtaminen Pelastusjoukkueen johtaminen Pelastuskomppanian tai sitä suuremman pelastusmuodostelman johtaminen Pelastustoiminnan johtamisen vastuu ja seuraukset Satakunnan pelastuslaitoksen päivystysalueet ja valmius Päivystysalueet Päivystysjärjestelmä Yksikönjohtajan tehtävät Päivystävän pelastusviranomaisen (P3) tehtävät Pelastuskomppanian johtajan tehtävät Hälytys- ja viestitoiminta Ohjeen vahvistus...10

3 (10) 1 Ohje ja sen tarkoitus Tässä ohjeessa määritellään pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä Satakunnan pelastuslaitoksessa. Tämä ohje kumoaa 2005 laaditun Pelastusohjeen. Tätä ohjetta voidaan täydentää päivystysaluekohtaisilla ohjeilla. 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä Pelastustoiminnan johtamisella tarkoitetaan tässä ohjeessa pelastusyksikön tai muun pelastusmuodostelman johtamista onnettomuustilanteessa. Pelastustoiminnan johtaminen käsittää tilanteen arvioinnin, päätöksenteon, käskyt tehtävän suorittamiseksi, tiedottamisen, tilanteen seurannan ja valvonnan sekä pelastusvalmiuden palauttamisen Pelastustoiminnan johtamisen normiperusta ja pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet on annettu Pelastuslaissa (468/2003). Pelastustoiminnan johtaminen järjestetään siten, ettei valvontajänne (=johdettavien määrä) muodostu liian pitkäksi. Operatiivisessa johtamistoiminnassa suoranaisten alaisten määrä ei saisi nousta yli viiden. Mikäli valvontajänne kasvaa tätä suuremmaksi, on muodostettava uusi johtamistaso. Esimerkiksi kahden perusvahvuisen pelastusyksikön johtamista varten tulee pääsääntöisesti muodostaa ylempi johtamistaso. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmään kuuluvat seuraavat tasot: pelastusyksikön johtaminen, pelastusjoukkueen johtaminen (P3-taso) sekä pelastuskomppanian (P2-taso) ja sitä suurempien pelastusmuodostelmien (P1-taso) johtaminen

4 (10) Käskyvaltasuhteet operatiivisessa tilanteessa muodostuvat seuraavasti: Sisäasiainministeriö I Länsi-Suomen lääninhallitus I Pelastusjohtaja tai hänen varamiehensä I Toimialueen aluepalopäällikkö tai hänen varamiehensä I Päivystävä pelastusviranomainen I Pelastusyksikön johtaja SM:n JOKE LH:n JOKE Pel.alue JOKE Toimialue JOKE (toimialueen johtoelin) Käskysuhde on pysyvään tai tilapäiseen käskyvaltaan perustuva suhde. Pelastustoiminnan johtamisessa noudatetaan yllä esitettyä käskysuhdetta. Tämän mukaan esimerkiksi toimialueen aluepalopäällikkö tai muu ylempi pelastusviranomainen voi ottaa johtovastuun päivystävältä pelastusviranomaiselta, mikäli katsoo sen aiheelliseksi. Päivystävällä pelastusviranomaisella on onnettomuustilanteessa käskyvalta muuhun pelastuspäällystöön (po. ylemmät esimiehet). Päivystävä pelastusviranomainen voi esimerkiksi käskeä onnettomuuskohteessa olevan päällystöhenkilön ottamaan onnettomuustilanteen johtovastuun ja käyttämään tilapäistä käskyvaltaa yksikönjohtajiin, kunnes päivystävä pelastusviranomainen ottaa johtovastuun. 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen Johtovastuun määräytyminen perustuu yleensä onnettomuuskohteeseen hälytettyyn vasteeseen, esimerkiksi pelastusyksikköä johtaa pelastusyksikönjohtaja ja pelastusjoukkuetta johtaa päivystävä pelastusviranomainen. Poikkeaminen normaalista johtovastuun määräytymisestä perustuu edellä esitettyyn käskysuhteeseen. Johtovastuun ottaminen Pelastustoiminnan johtovastuu otetaan ilmoittamalla siitä pelastustoimintaan osallistuville pelastusyksiköille ja hätäkeskukselle. Ilmoitus pelastustoiminnassa oleville tehdään siinä puheryhmässä, jossa onnettomuuspaikalla olevat pelastusyksiköiden johtajat toimivat. Hätäkeskukselle johtovastuun ottaminen ilmoitetaan INFO-puheryhmässä.

5 (10) Mikäli onnettomuuspaikalle saapuu henkilö, jolla on käskyvalta pelastustoimintaa johtavaa henkilöön, tulee hänen ilmoittaa ottaako hän pelastustoiminnan johtovastuun vai pysyykö johtovastuu tilannetta johtaneella yksikönjohtajalla tai päivystävällä pelastusviranomaisella. Ilmoitukset voivat olla esimerkiksi seuraavan sisältöisiä: 1. Valtakadulla olevat yksiköt, Pori-P3. Otan johtovastuun. Pori-P3 2. Valtakadulla olevat yksiköt. Pori-P3. Olen kohteessa, mutta johtovastuussa on edelleen Pori-P11. Pori-P3. Johtovastuun siirtäminen Johtovastuun siirtäminen tarkoittaa sitä, että pelastustoimintaa johtava päivystävä pelastusviranomainen tai pelastusyksikön johtaja siirtää johtovastuun sopimuksella toiselle henkilölle. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun pelastuskomppanian johtaminen siirtyy päivystävältä pelastusviranomaiselta onnettomuuspaikalla olevalle muulle päällystöhenkilölle ja pelastustoimintaa johtanut päivystävä pelastusviranomainen jatkaa pelastuskaistan johtajana. Johtovastuun siirto perustuu aina sopimukseen pelastustoimintaa johtavan ja pelastustoimintaa siirron jälkeen johtamaan alkavan henkilön välillä. Johtovastuun siirrosta ilmoitetaan kuten johtovastuun ottamisesta. 2.2 Pelastusyksikön johtaminen 1. Pelastusyksikköä johtaa tehtävään koulutettu yksikönjohtaja, joka voi olla päätoiminen paloesimies tai muu operatiivisen viran haltija tai sopimuspalokunnan nimeämä yksikönjohtaja. 2. Pelastusyksikön johtaja johtaa omaa pelastusyksikköä sekä pelastusyksikölle alistettuja vahvennuksia. 3. Pelastusyksikön johtaja liikkuu pääsääntöisesti oman yksikkönsä mukana. 4. Pelastusyksikön johtajan varamiehenä toimii pelastusyksikön konemies, ellei yksikönjohtaja muuta käske. Varamiehen tulee ottaa pelastusyksikön johtaminen tilanteessa, jolloin a. yksikönjohtaja siirtyy johtamaan pelastusjoukkuetta (osa- tai tavoitevahvuinen), b. yksikönjohtaja käsketään johtamaan perustettua kaistaa tai c. yksikönjohtaja estyy hoitamasta tehtäväänsä. 5. Pelastusyksikön johtajan tunnus on pelastusyksikön tunnus, jonka numerotunnuksen edessä on P-kirjain. Puhekielessä tunnus lausutaan esimerkiksi Pori pee yksiyksi. 2.3 Pelastusjoukkueen johtaminen 1. Pelastusjoukkueen johtajana toimii päivystävä pelastusviranomainen tai hänen määräämänsä muu henkilö. Ensimmäisen onnettomuuspaikalle saapuneen pelas-

6 (10) tusyksikön johtaja toimii tarvittaessa pelastusjoukkueen (osavahvuinen, perusvahvuinen tai vahvennettu) johtajana, kunnes päivystävä pelastusviranomainen tai hänen määräämänsä henkilö ottaa tilanteen johdettavakseen. 2. Pelastusjoukkueen johtajan tunnus on P3. Tunnuksen eteen lisätään päivystysalueen kutsutunnus seuraavasti: a. PoSa Pohjois-Satakunnan päivystysalue b. Pori Karhukuntien päivystysalue c. Asa Ala-Satakunnan päivystysalue 2.4 Pelastuskomppanian tai sitä suuremman pelastusmuodostelman johtaminen 1. Pelastuskomppanian johtajana toimii päivystävä pelastusviranomainen, kunnes aluepalopäällikkö tai hänen varamiehensä ottaa tilanteen johtovastuun 2. Pelastuskomppanian johtovastuun voi ottaa myös muu pelastusviranomainen, mikäli siitä päivystävän pelastusviranomaisen kanssa sovitaan. 3. Pelastuskomppanian ja sitä suurempien pelastusmuodostelmien toiminta jaetaan pelastuskaistoihin. Pelastuskaistan johtajana toimivat pelastustoiminnan johtajan määräämät pelastusviranomaiset, pelastusyksiköiden johtajat tai muut pelastushenkilöstöön kuuluvat henkilöt. 4. Pelastuskomppanian ja sitä suurempien pelastusmuodostelmien johtamista tukemaan perustetaan esikuntamuodostelma, jonka kokoonpanon ja tehtävät päättää pelastustoiminnan johtaja. 5. Pelastuskomppanian johtajan tunnus alue P 2 ja muut, alue P20.x 6. Pelastuskaistan johtajan tunnus on kaista ja kaistan numero 2.5 Pelastustoiminnan johtamisen vastuu ja seuraukset Pelastuslain (468/2003, 44 ) mukaan pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen tai muu alueen pelastustoimen kanssa sopimuksen tehneen palokunnan henkilö. Laissa todetaan, että pelastusviranomaisten lisäksi myös muut pelastustoiminnan johtajana toimivat henkilöt ovat tehtävässään virkavastuun alaisia. Tämä tarkoittaa, että pelastustoiminnan johtaja toimii pelastuslaitoksen edustajana ja pelastuslaitoksen vastuulla. Pelastuslaitos on täten sitoutunut vastaamaan kaikkien pelastustoiminnan johtajana toimivien toiminnasta yleisen isännänvastuun periaatteiden mukaisesti. 3 Satakunnan pelastuslaitoksen päivystysalueet ja valmius 3.1 Päivystysalueet Satakunnan pelastustoimen alue on jaettu kolmeen päivystysalueeseen, jotka ovat:

7 (10) 1. Pohjois-Satakunnan, 2. Karhukuntien ja 3. Ala-Satakunnan päivystysalueet. Päivystysalueiden rajat noudattavat hätäkeskusjärjestelmään syötettyjä pelastustoimen perustoiminta-alueita. Päivystysalueet on muodostettu siten, että päivystävän pelastusviranomaisen (P3) saavutettavuus kullekin perustoiminta-alueelle olisi mahdollisimman hyvä. Oletuksena on käytetty sitä, että päivystävä pelastusviranomainen lähtee tehtävään omasta päivystyspaikastaan (Kankaanpään, Kanta-Porin tai Euran paloasemalta). Päivystysalueet on esitetty kuvassa 1. kuva 1: Satakunnan pelastuslaitoksen P3-päivystysalueet 3.2 Päivystysjärjestelmä Päivystysalueilla oleva pelastustoimen valmius määritellään pelastustoimen palvelutasopäätöksessä. Valmiudessa oleva pelastusyksikkö käsittää myös pelastusyksikön johtamistoiminnan, eli jokaisella pelastusyksiköllä tulee olla tehtävään lähtiessään yksikönjohtaja. Pelastusjoukkueen ja sitä suurempien pelastusmuodostelmien johtamistoimintaa varten päivystysalueilla ylläpidetään pelastusviranomaispäivystystä (P3-päivystys). P3-

8 (10) päivystys toteutetaan päivystysalueilla siten, että päivystävä pelastusviranomainen on välittömässä lähtövalmiudessa kaikkina vuorokauden aikoina. Päivystysalueella pelastusviranomaispäivystyksen järjestämisestä vastaa aluepalopäällikön määräämä päällystöhenkilö, jonka tehtävistä säädetään tarkemmin päivystysaluekohtaisessa ohjeessa. Pelastusviranomaistoiminnan ylläpitämistä varten päivystysalueilla on riittävä määrä pelastuspäällystöhenkilöitä, jotka osallistuvat pelastusviranomaispäivystykseen. Kelpoisuus P3- päivystykseen on niillä, joilla on pelastuspäällystövirka Satakunnan pelastuslaitoksessa ja joilla on Pelastusasetuksen 12 :n kohdan 3 mukainen kelpoisuus virkaan. Mikäli, esimerkiksi palomestarin, viransijaiseksi on nimitetty epäpätevä henkilö, ratkaisee nimityspäätöksen tekijä henkilön kelpoisuuden osallistua pelastusviranomaispäivystykseen. Pelastusviranomaispäivystykseen osallistuvat henkilöt tulee olla nimettyinä pelastusviranomaisiksi (Pelastuslaki 468/ ). 3.3 Yksikönjohtajan tehtävät Pelastusyksikön johtajan tehtäviä ovat mm. määrittää tarvittaessa hälytetyn yksikön lähtövahvuuden ja tarvittavan täydennyskaluston johtaa yksikön toimintaa ottaa tarvittaessa koko pelastustoiminnan johtovastuun kohdan 2.3 mukaisesti siirtyy käskettäessä kaistanjohtajaksi vastaa pelastusyksikön hälytysvalmiuden palauttamisesta raportoi päivystävälle pelastusviranomaiselle johtamistaan tilanteista 3.4 Päivystävän pelastusviranomaisen (P3) tehtävät Päivystävä pelastusviranomainen: Toimii pelastustoiminnan johtajana niissä onnettomuustilanteissa, joihin hänet on vasteissa liitetty (myös toisella päivystysalueella olevat onnettomuustilanteet) Toimii yksikkölähdön tilanteessa tarvittaessa pelastusyksikönjohtajan apuna. Pelastustoimintaa johtavan yksikönjohtajan pyynnöstä P3:n tulee lähteä onnettomuuspaikalle, ellei P3 ole sidottuna toisen pelastustehtävän johtamiseen. Vastaa oman päivystysalueensa pelastusvalmiuden ylläpidosta siten, kun päivystysalueen toimintaohjeessa ja palokuntasopimuksissa on esitetty. Päivystysaluekohtaisissa ohjeissa määritellään reagoitavat minimivahvuudet, kalustorikot, valmiussiirrot, valmiuden ylläpitotehtävät, kuten tiedostojen ja kohdetietojen ylläpito jne. Käskee tarvittaessa päivystysalueensa henkilöstöä tekemään ylityötä ja vapauttaa henkilöstön tehtävän suorituksen jälkeen.

9 (10) Suorittaa kiireelliset pelastusviranomaisen tehtäviin kuuluvat tarkastus- ja neuvontatehtävät. Esim. Suuret yleisötapahtumat tms. Laatii johtamistaan onnettomuustilanteista tarvittavat raportit ja tiedotteet. Mm. Pronto-selosteet, tiedotusvälineille menevät tiedotteet, muille viranomaisille suunnatut tiedotteet 3.5 Pelastuskomppanian johtajan tehtävät Pelastuskomppanian johtajan tehtävänä on onnettomuustilanteessa johtaa pelastuskomppanian toimintaa perustaa tarvittava esikuntamuodostelma tukemaan johtamistoimintaa jakaa toiminta pelastuskaistoihin ja käskeä niille johtajat toimii tilanteen yleisjohtaja, mikäli toimintaan osallistuu useita viranomaisia johtaa tiedotustoimintaa pelastustoiminnan osalta järjestää viranomaisten yhteiset tiedotustilaisuudet Komppaniatason ja sitä suurempien onnettomuustilanteiden varalle luodaan P2-tason varallaolojärjestelmä, jolla turvataan onnettomuustilanteiden johtomahdollisuudet kaikissa pelastustoimintaan liittyvissä tehtävissä mm. ydinvoimalaonnettomuuksista tulvaonnettomuuksiin. Johtamisjärjestelmä on osa pelastustoimen valmiussuunnittelua. 4 Hälytys- ja viestitoiminta Päivystävä pelastusviranomainen hälytetään kaikkiin niihin tehtäviin, joihin vasteehdotuksen mukaisesti hälytetään yhtä useampia pelastusyksiköitä. Päällekkäisten tehtävien varalta on jokaiselle perustoiminta-alueelle määritetty varsinaisen P3:n lisäksi seuraavaksi lähin P3, jolle tehtävä välitetään, mikäli perustoiminta-alueen varsinainen P3 on varattuna toisessa tehtävässä. Suurten onnettomuustilanteiden sekä päällekkäisten onnettomuustilanteiden varalta luodaan tarvittaessa päivystysaluekohtainen gsm-hälytysryhmä, jonka avulla voidaan hälyttää vapaavuorossa olevaa pelastuspäällystöä johtamistoiminnan avuksi. Päivystävä pelastusviranomainen hälytetään tehtävään virvellä ja gsm-tekstiviestillä. Hälytysjärjestelmä on kahdennettu. Viestitoimintaa koskevat ohjeet on kirjattu Satakunnan pelastuslaitoksen viestiohjeeseen. Komppaniatason lähtöön, tai jos tilanne kasvaa komppaniatasoiseksi, hälytetään P2-tason päällystöhenkilöt.

10 (10) 5 Ohjeen vahvistus Pelastusjohtaja on vahvistanut tämän ohjeen ( 104/2006). Neuvottelukunta on täydentänyt tätä ohjetta kokouksessaan 3/07 ( , 54).

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 1 (45) LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ASIAKIRJAN TARKISTAMINEN Versio

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOS 15.2.2013 JULKINEN

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOS 15.2.2013 JULKINEN JULKINEN (Vain viranomaiskäyttöön tarkoitetut tiedot poistettu) JulkL (621/1999) 24 :n 7,8 ja 31 k ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA DOKUMENTTIHISTORIA Versio

Lisätiedot

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet päivitetty 2011 1 Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen toiminnassa ovat mukana: Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 Sivu 1 Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 8 Dno Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen säästötavoitteet 2015-2017 ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ENSIVASTETEHTÄVÄ Sisältö

ENSIVASTETEHTÄVÄ Sisältö 1 (53) Sisältö Q. Ensivastetehtävä... Q-1 Q.1 Hälytysseloste... Q-2 Q.1.1 Tunnistetiedot... Q-3 Q.1.1.1 Hätäkeskus... Q-3 Q.1.1.2 Tapahtumakunta... Q-3 Q.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta...

Lisätiedot

1(39) Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oras Oy

1(39) Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oras Oy Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 1(39) ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Oras Oy SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 28.4.2013 2 1. YLEISTÄ... 4 1.1 PERUSTELUT ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN TEKEMISELLE...

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

Öljyntorjuntaorganisaation. järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto

Öljyntorjuntaorganisaation. järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto 2 Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto Kotka

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 26.4.2013 päivitys JK Sisältö

Lisätiedot

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Tämä osio koskee ensisijaisesti suuria alusöljyvahinkoja. Osiota voidaan kuitenkin käyttää soveltuvin osin hyväksi

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN

JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN 1 JULKINEN ETELÄ KARJ JALAN PELASTUSLAITOS LAPPEENRANTA ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTASUUNNITELMA 2013 2017 JULKINENN 2 ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTAOHJEEN VAHVISTUSSIVU Etelä Karjalan pelastuslautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Kuhmoisten hotellipalo 23.12.1995 4/1995

Tutkintaselostus. Kuhmoisten hotellipalo 23.12.1995 4/1995 Tutkintaselostus 4/1995 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58 Luonnos 6.6.2013 2/58 SISÄLLYSLUETTELO: OSA 1 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEITA... 4 1 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1 Pelastuslaki (379/2011)... 5 1.2 Muu lainsäädäntö... 5 1.3

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 (Virhe. TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä Leirikeskuksen pelastussuunnitelma 2006 Leirikeskuksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita leirikeskuksessa työskentelevien

Lisätiedot