Hyväksytty xx.x Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta"

Transkriptio

1 Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta

2 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden tehtävät ja vastuuhenkilöt. 2. Pelastuslaitoksen tehtävät Kuntalain ( /365) 10 a luvun mukaisena Joensuun kaupungin kunnallisena liikelaitoksena toimiva Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos vastaa Pohjois-Karjalan pelastustoimesta kuntien välisen pelastustoimen yhteistyösopimuksen ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla olevan ensihoitopalveluiden tuottamisesta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen tehtävänä on vastata pelastuslain /379 mukaisesta pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä. Pelastuslaitos huolehtii alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen sekä muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan. 2) asianmukaisesta toiminnasta onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa; 3) pelastustoimen valvontatehtävistä; 4) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä; 5) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä; 6) ensihoitopalveluun kuuluvista tehtävistä yhteistoiminnassa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa terveydenhuoltolain 1326/ perusteella laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti; 7) pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta, niin kuin siitä on kunnan kanssa sovittu; 8) maa- ja alusöljyvahinkojentorjunnasta sekä muistakin muussa laissa pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä; 9) asiantuntijatehtävistä maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa, 10) suuronnettomuus- ja valmiusharjoitusten järjestämisestä. Lisäksi pelastuslaitos osallistuu suomen ja venäjän viranomaisten kanssa tehtävään lähialue- ja kuusikantayhteistyöhön. Pelastuslaitos voi huolehtia myös muista toimialalle soveltuvista tehtävistä, jos niistä ei ole ilmeistä haittaa pelastuslaissa säädettyjen tehtävien hoitamiselle.

3 3. Pelastuslaitoksen organisaatio 3.1 Luottamushenkilöorganisaatio Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta. Johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään Joensuun kaupungin hallintosäännössä. Johtokunta vastaa ja huolehtii pelastuslain ( /379) mukaisista alueen monijäsenisen pelastusviranomaisen tehtävistä. Johtokunnan alaisuudessa toimivat pelastustoimen alueen kuntien yhteiselimenä pelastustoimen neuvottelukunta ja ensihoitopalveluiden asiantuntijaelimenä ensihoidon neuvottelukunta. Neuvottelukuntien kokoonpanoista säädetään Joensuun kaupungin hallintosäännössä 3.2 Viranhaltijaorganisaatio Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja, joka on samalla alueen ylin pelastustoimen viranhaltija. Liikelaitoksen johtajan/pelastusjohtajan tehtävistä säädetään Joensuun kaupungin hallintosäännössä. Pelastusjohtajan johtajan tehtävänä on: 1) johtaa ja kehittää toimintaa tilaajan ja oman toimielimen asettamien tavoitteiden mukaisesti, 2) vastata toiminnan ja talouden suunnittelusta, yhteensovittamisesta ja raportoinnista, 3) johtaa tuotannon kehittämistä ja työprosessien tehostamista, 4) vastata asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 5) huolehtia osaltaan henkilöstön kehittämisestä ja tehtävien määrittelystä, 6) vastata viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä ja yhteistoiminnasta yhteistyötahojen kanssa ja 7) suorittaa muut toimielimen määräämät toimialaansa kuuluvat tehtävät. Pelastusjohtaja ratkaisee toimialallaan asiat jotka koskevat: 1) palvelutoiminnan järjestämistä ja organisointia tilaajan ja oman toimielimen linjausten mukaisesti, 2) tavaroiden ja palvelujen hankintaa sekä myyntiä talousarvion 3) henkilöstöasioita hallintosäännön X luvun mukaisesti, 4) kaupungin edustamista omalla toimialallaan kaupunginvaltuuston määrittämissä rajoissa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, 5) merkittäviä tutkimus- ja tuotannon kehittämishankkeita, 6) urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun liikelaitosta koskevan sopimuksen tekemistä 7) kaupungin talousarvion määräämissä rajoissa, 8) yksiköiden tehtäviä.

4 9) määrää pelastusviranomaisena toimivat viranhaltijat ja 10) päättää pelastustoiminnassa turmeltuneen omaisuuden korvaamisesta Pelastuslaitoksen palveluiden tuottamisesta vastaavat seuraavat viisi vastuualuetta: 1) pelastustoiminta 2) turvallisuuspalvelut 3) varautuminen 4) ensihoitopalvelut ja 5) tukipalvelut Tehtävien hoitamista varten pelastuslaitos on organisoitu viiteen palvelualueeseen: Joensuu, Vaara-Karjala, Okupoli, Pielisen-Karjala ja Keski-Karjala. Pelastusjohtajan apuna toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat pelastusjohtajan lisäksi vastuualueiden päälliköt, henkilöstöasioista vastaava palopäällikkö ja henkilöstön valitsemat edustajat (vakinainen ja sopimushenkilöstö) sekä muut pelastusjohtajan kutsumat henkilöt. 4. Pelastustoimen neuvottelukunta Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimialueen kuntien yhteiselimenä toimivaan pelastustoimen neuvottelukuntaan kuuluu Joensuun kaupungista kaksi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä muista alueen kunnista jokaisesta yksi jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta nimittää toimikaudekseen neuvottelukunnan tehtäväänsä. Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) antaa lausunto johtokunnalle pelastustoimen tulosalueen talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta, 2) tehdä esitys alueen pelastustoimen palvelutasoksi ja seurata palvelutason toteutumista ja 3) tehdä esityksiä pelastustoimen kehittämistä koskevissa asioissa. Pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan puheenjohtajalla. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja.

5 5. Ensihoidon neuvottelukunta Ensihoitopalveluiden asiantuntijaelimenä toimii Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoidon neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu yksi jäsen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä ja henkilökohtainen varajäsen, yksi jäsen Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta ja yksi henkilökohtainen varajäsen, yksi jäsen pelastuslaitokselta ja yksi henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) antaa lausunto ensihoidon tulosalueen talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta, 2) seurata alueen ensihoidon palvelutason toteutumista, 3) antaa lausunto ensihoitopäällikön sekä ensihoidon kenttäjohtajan viran hakijoista ja 4) tehdä esityksiä ensihoidon kehittämistä koskevissa asioissa. Ensihoidon neuvottelukunnan kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus pelastusjohtajalla. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii ensihoitopäällikkö. 6. Pelastustoiminnan vastuualue Pelastustoiminnan vastuualue huolehtii pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä sekä maa- ja alusöljyvahinkojentorjunnasta. Pelastustoiminnan vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat: 1) pelastustoiminnan valmiuden ylläpitäminen, 2) operatiivisen johtamisjärjestelmän ylläpitäminen, 3) öljyvahinkojen torjunnasta huolehtiminen, 4) sammutusveden hankinnasta huolehtiminen, 5) pelastustoimen sisäisestä koulutuksesta huolehtiminen, 6) pelastustoimen kalustohankinnoista huolehtiminen, 7) pelastustoimen operatiivinen suunnittelu ja 8) pelastustoimen harjoitusten järjestäminen Vastuualuetta johtaa tehtävään määrätty palopäällikkö. Pelastustoiminasta vastaavan palopäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta: Pelastustoiminnasta vastaava palopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat 1) pelastustoimen laitteiden sijoittamista rakennukseen,

6 2) sammutusveden hankitaan koskevia erityisvaatimuksia, 3) pelastustoimen onnettomuustietokantaan tallennetuista salassa pidettävien tietojen luovuttamista, 4) tavaroiden ja palveluiden hankintaa ja myyntiä talousarvion 5) vastuualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä talousarvion määräämissä rajoissa ja 6) vastuualuetta koskevien ohjeiden ja suunnitelmien hyväksymistä. Päivystävän päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö toimii vuoronsa aikana pelastuslaitoksen ylimpänä operatiivisen toiminnan johtajana. Päivystävä päällikkö päättää ja vastaa pelastuslaitoksen päivittäisen toiminnan operatiivisesta valmiudesta sekä onnettomuus- ja vaaratiedottamisen toimivuudesta. Päivystävä päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) pelastuslaitoksen operatiivisen valmiuden kohottamista, 2) avotulen teon kieltämistä, 3) pelastuslaitoksen yksiköiden tai henkilökunnan lähettämisestä kansainvälisiin pelastustehtäviin, 4) yksityisen omaisuuden määräysperusteista käyttöönottamista pelastustoimin-taan ja ryhtymisestä muihin pelastustoiminnassa tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista aiheutuu merkittävää vahinkoa toisen osapuolen omaisuudelle tai merkittäviä kustannuksia pelastuslaitokselle, 5) pelastustoiminnassa tarvittavaa virka-apua ja virka-avun myöntämisestä muille viranomaisille, 6) onnettomuuden syyn tutkinnan aloittamista ja 2 tai 3 tason palontutkinnan käynnistämistä, 7) toiminnan keskeyttämistä, josta aiheutuu välitöntä varaa ihmiselle tai omaisuudelle ja 8) päättää pelastustoiminnan aloittamis- ja lopettamisajankohdasta tilanteissa jotka eivät selkeästi kuulu pelastustoiminnan piiriin. Päivystävän palomestarin tehtävät ja ratkaisuvalta: Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari toimii työvuoronsa aikana kenttätoiminnan johtajana ja pelastuslain mukaisena pelastustoiminnan johtamisesta vastaavana pelastusviranomaisena. Päivystävä palomestari huolehtii paloasemien työvuorojen hälytysvalmiudesta ja pelastusyksiköiden toimintavalmiudesta. Päivystävä palomestari ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) henkilöstön ylitöihin kutsumisesta annettujen ohjeiden mukaisesti, 2) virka-ajan ulkopuolella määräaikaisen operatiivisen henkilöstön palkkaamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti,

7 3) päättää pelastustoiminnan aloittamis- ja lopettamisajankohdasta mikäli onnettomuuspaikalla ei ole johtovastuussa pelastusviranomaista ja 4) onnettomuus- ja vaaratiedotteiden laatiminen. Palvelualueen päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta: Palvelualueen päällikkö vastaa alueensa palvelutasopäätöksen mukaisen pelastusja ensihoitojärjestelmän toimivuudesta, toiminnallisten tavoitteiden toetutumisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja talousarvioon varattujen määrärahojen riittävyydestä. Palvelualueen päällikkö on velvollinen raportoimaan vastuualueen päällikölle alueensa tavoitteiden saavuttamisesta kuukausittain. Palvelualueen päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) palvelualueella henkilöstön sijoituspaikkaa ja työnohjausta koskevat asiat ja 2) paloasemien talousarvion mukaisten määrärahojen käyttösuunnitelmasta. 7. Turvallisuuspalveluiden vastuualue Turvallisuuspalveluiden vastuualue vastaa pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta sekä pelastustoimen valvontatehtävistä, asiantuntijatehtävistä maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa. Lisäksi turvallisuuspalveluiden vastuualue huolehtii nuohouksen järjestämisestä ja valvonnasta sekä kemikaalilainsäädännössä pelastustoimelle määrätyistä kemikaaliviranomaisten tehtävistä. Turvallisuuspalveluiden vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat: 1) valvontatoiminta, 2) pelastustoimelle kuuluva ohjaus, valistus ja neuvonta, 3) palontutkinta, 4) nuohouspalveluiden valvonta, 5) kemikaalivalvonta, 6) asiantuntijatehtävät maakäytön ja rakennusvalvonnan ohjauksessa ja 7) paloasemakiinteistöjen peruskorjauksien ja uudishankkeiden koordinointi. Turvallisuuspalveluiden vastuualuetta johtaa riskienhallintapäällikkö. Riskienhallintapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat 1) valvontatehtävän yhteydessä tapahtuvaa toiminnan keskeyttämisestä, 2) pelastuslain nojalla annettavan uhkasakon ja teettämisuhkan asettamisesta, 3) kohteen vaatimia erityisiä turvallisuusvaatimuksia automaattisen sammutuslaitteiston osalta, 4) tavaroiden ja palveluiden hankintaa ja myyntiä talousarvion 5) käyttötalousarvion puitteissa tapahtuva paloasemakiinteistöjen korjaamisesta, 6) alueen jakamisesta nuohouspiireihin,

8 7) piirinuohoojan valinta, 8) vastuualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä talousarvion määräämissä rajoissa ja 9) vastuualuetta koskevien ohjeiden ja suunnitelmien hyväksymistä. 8. Varautumisen vastuualue Varautumisen vastuualue huolehtii pelastuslaitoksen varautumis- ja väestönsuojelutoiminnasta sekä siihen liittyvästä viranomaisyhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Lisäksi varautumisen vastuualue huolehtii viesti, tieto- ja hälytysjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Varautumisen vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat: 1) pelastustoimen riskin arviointi ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisten normaaliolojen häiriö- ja erityistilanteiden sekä poikkeusolojen uhkien arviointi ja niihin varautuminen, 2) pelastuslaitoksen valmius- ja evakuointisuunnittelu, 3) kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, 4) johtamis- ja tilannekuvajärjestelmien ylläpitäminen, 5) viranomaisradioverkon ja väestönhälytysjärjestelmän ylläpitäminen, 6) vastesuunnittelu ja hätäkeskusyhteistyö, 7) viranomaisyhteistyöstä huolehtiminen, 8) pelastuslaitoksen henkilö, ajoneuvo ja tilavarauksista huolehtiminen ja 9) valmiusharjoitusten järjestäminen ja 10) huolehtia pelastuslaitoksen normaali- ja poikkeusolojen tiedotusjärjestelmästä. Varautumisen vastuualuetta johtaa valmiuspäällikkö. Valmiuspäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat 1) varautumista koskevia henkilö-, kalusto- ja kiinteistövarauksia, 2) varautumista koskevien turvaluokiteltujen tietojen luovuttamista, 3) hälytys viranomaisverkon käytettävyyttä koskevia erityisvaatimuksia, 4) tavaroiden ja palveluiden hankintaa ja myyntiä talousarvion 5) vastuualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä talousarvion määräämissä rajoissa ja 6) vastuualuetta koskevien ohjeiden ja suunnitelmien hyväksymistä.

9 9. Ensihoidon vastuualue Ensihoidon vastuualue huolehtii Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalveluiden tuottamisesta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoitopalveluiden vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat: 1) ensihoidon toteuttaminen hoito- ja perustasolla, 2) ensihoitotoiminnan kenttäjohtaminen, 3) ensivastetoiminta, 4) ensihoitopalveluiden sisäisen koulutuksen ja harjoitusten järjestäminen ja 5) ensihoitopalveluiden kalustohankinnoista huolehtiminen. Ensihoidon vastuualuetta johtaa ensihoitopäällikkö. Ensihoitopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat 1) ensihoidon kenttäjohtajien valintaa, 2) tavaroiden ja palveluiden hankintaa ja myyntiä talousarvion 3) vastuualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä talousarvion määräämissä rajoissa, 4) ensihoitohenkilöstön hoitokelpoisuuksiin liittyvät asiat ja 5) vastuualuetta koskevien ohjeiden ja suunnitelmien hyväksymistä. 10. Tukipalveluiden vastuualue Tukipalveluiden vastuualue huolehtii keskitetyistä hallinto-, talous- ja henkilöstöasioista sekä toimistopalveluista. Vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat: 1) johtokunnan ja neuvottelukuntien kokousasioiden valmistelu sekä päätösten tiedoksi antaminen sekä arkistointi, 2) asiakirjahallinnasta huolehtiminen, 3) laskutuspalveluista huolehtiminen, 4) talousarvion ja tilinpäätösten laadinta, 5) talouden ja toiminnan raportointi, 6) pelastuslaitoksen sisäisestä riskienhallinnasta ja valvonnasta huolehtiminen, 7) henkilöstön rekrytoinnista huolehtiminen, 8) henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi asioista huolehtiminen., 9) työsuojelun järjestäminen ja henkilöstön yhteistoiminta henkilöstöyksikön ohjeistuksen mukaisesti ja 10) virka- ja työehtosopimusten tulkinta ja täytäntöönpano henkilöstöyksikön ohjeistuksen mukaisesti.

10 Tukipalveluiden vastuualuetta johtaa pelastuspäällikkö. Pelastuspäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat 1) talousarvion käyttösuunnitelmaan tehtäviä muutoksia, 2) paloasemakiinteistöjen vuokrasopimusten laadintaa ja muutoksia, 3) tavaroiden ja palveluiden hankintaa ja myyntiä talousarvion 4) ostopalvelusopimuksen tekemisestä talousarvion määräämissä rajoissa, 5) pelastuslaitoksen omaisuuden vakuuttamista ja riskienhallintaa kaupunginhallituksen ja johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti sekä 6) vastuualuetta koskevien ohjeiden ja suunnitelmien hyväksymistä. Henkilöstöasioista vastaava palopäällikkö ratkaisee asiat jotka koskevat 1) virkojen ja toimien täyttämistä toimintasäännön 11. luvun mukaisesti, 2) sopimushenkilöstön tehtävien täyttämistä 3) määräaikaisen henkilöstön palkkaamista ja 4) varhaisen puuttumisen ohjelman toteuttamista. 11. Henkilöstöasiat Henkilöstöasioiden soveltamisesta määrätään Joensuun kaupungin hallintosäännössä 10. luvussa. Toimintasäännössä tarkennetaan pelastuslaitoksen henkilöstöasioiden hoitamista. Henkilöstövalinnoista päättäminen: Kaupunginhallitus valitsee pelastusjohtajan. Johtokunta valitsee pelastuspäällikön, palopäälliköt, riskienhallintapäällikön, valmiuspäällikön ja ensihoitopäällikön. Pelastusjohtaja valitsee muut päällystöviranhaltijat ja palvelualueiden päälliköt. Ensihoitopäällikkö valitsee kenttäjohtajat. Henkilöstöasioista vastaava palopäällikkö valitsee muun henkilökunnan vastuutai palvelualueen päällikköä kuultuaan. Määräaikaisen henkilökunnan ottamisesta päättää henkilöstöasioista vastaava palopäällikkö ja kiireellisissä tapauksissa päivystävä palomestari. Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo tai palvelusuhteen purkaa sekä eron myöntää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Varoituksen antamisesta päättää se joka valitsee viranhaltijan ja ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen tai esimies työnantajan edustajana.

11 Sijaisuuksista päättäminen: Pelastusjohtajan sijaiset määrää johtokunta. Vastuu- ja palvelualueiden päälliköiden sijaiset määrää pelastusjohtaja. Muulle henkilökunnalle sijaisen määrää vastuualueen päällikkö. Henkilöstön yleiset toimenkuvat valmistelee henkilöstöasioista vastaava palopäällikkö yhteistyössä vastuualueen päällikön kanssa. Yksittäisen henkilön osalta tarkennukset tehtäviin ja toimenkuviin hyväksyy vastuualueen päällikkö. Henkilöstön virkamatkamääräykset antaa kunkin vastuualueen päällikkö. Johtavien viranhaltijoiden virkamatkamääräykset antaa pelastusjohtaja. Henkilöstön koulutuspäätökset ja matkat hyväksyy henkilöstöasioista vastaava palopäällikkö. Johtavien viranhaltijoiden koulutuspäätökset ja matkat hyväksyy pelastusjohtaja. Henkilöstön vuosilomat ja poissaolopäätökset hyväksyy henkilöstöasioista vastaava palopäällikkö vastuu- tai palvelualueen päällikköä kuultuaan. Johtavien viranhaltijoiden vuosilomat ja poissaolopäätökset hyväksyy pelastusjohtaja. Mikäli viranhaltijaorganisaation tehtävissä syntyy epäselvyyttä siitä, kuka asian ratkaisee, pelastusjohtaja määrää ratkaisijan tai ottaa asian itse ratkaistavakseen.

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot