Sairaalaturvallisuuden neuvottelupäivät Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Valmiussuunnittelija Pasi Markkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalaturvallisuuden neuvottelupäivät 27.9.2012. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Valmiussuunnittelija Pasi Markkanen"

Transkriptio

1 Sairaalaturvallisuuden neuvottelupäivät Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Valmiussuunnittelija Pasi Markkanen

2 Operatiivinen yhteistoimintasuunnitelma laajojen myrskytuhojen varalle

3 Suunnitelman tausta Pohjois-Karjalassa on viime vuosina esiintynyt erilaisia tuhoja aiheuttavia myrskyjä, jotka ovat työllistäneet runsaasti eri toimijoita. Kesällä 2010 Pohjois-Karjalaakin osin koskettaneet Asta- ja Veera-myrskyt osoittivat, että eri toimijoilla on hyvät valmiudet myrskytilanteiden varalle mutta yhteistoiminnan näkökulmasta toiminta vaatii edelleen tehostamista. P-K:n valmiusryhmä päätti Asta- ja Veera-myrskyjen kokemuksiin perustuen kokouksessaan perustaa myrskytuhotyöryhmän.

4 Työryhmän jäsenet Markus Viitaniemi (puheenjohtaja), P-K pelastuslaitos Pasi Markkanen ja Jukka Taskinen (sihteerit), P-K pelastuslaitos Kullervo Lehikoinen, ISAVI pelastustoimen ja varautumisen vastuualue Matti Koponen, ELY-keskus Pauliina Sorsa, ELY-keskus - elinkeinot-vastuualue Martti Hämäläinen, Pohjois-Savon ELY-keskus - liikenne-vastuualue Mikko Leinonen, PKS-Sähkönsiirto Oy Ari Hämäläinen, Liikennevirasto Eero Leppänen, Elisa Oyj, I-S TIVA-toimikunnan puheenjohtaja Timo Härkönen, Pohjois-Karjalan metsäkeskus Esa Kinnunen, Pohjois-Karjalan metsäkeskus (varalla Mikko Korhonen) Pertti Virolainen, Joensuun kaupunki Ville Moilanen, Joensuun kaupunki

5 Työryhmän tehtävä / tavoitteet Kehittää yhteistoimintaa ja toimintavalmiutta myrskytuhotilanteissa huomioiden seuraavat asiat: riskien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen, viranomaisten ja eri toimijoiden tarpeiden huomioiminen yhteistoiminnassa, toimenpiteet yhteistoiminnan kehittämiseksi ja valmiuden parantamiseksi, operatiivisen yhteistoimintasuunnitelman laatiminen.

6 Suunnitelman tarkoitus Operatiivisen yhteistoimintasuunnitelman tarkoituksena on parantaa valmiutta erityisesti laajojen myrskytuhotilanteiden varalle. Suunnitelma selventää eri viranomaisten ja muiden organisaatioiden toimintaa ja vastuita sekä antaa perusteet operatiiviseen toimintaan myrskytuho- tai sen uhkatilanteissa. Suunnitelma täydentää Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen laatimaa maakunnallista myrskytuhojen valmiussuunnitelmaa.

7 Suunnitelman sisältö 1 JOHDANTO 2 LYHENTEET JA KÄSITTEET 3 MYRSKYTUHORISKIT JA VAIKUTUKSET 4 MYRSKYTUHOVAARA JA VAARATASOT 5 HÄLYTYS- JA TOIMINTAKAAVIO MYRSKYTUHOISSA JA NIIDEN VAARATILANTEISSA 6 VAHINKOJEN LAAJUUDEN KARTOITTAMINEN JA TILANNEKUVAN MUODOSTAMINEN 7 OPERATIIVINEN TOIMINTA, VASTUUT JA YHTEISTYÖ 8 TIEDOTTAMINEN 9 RAIVAUSKALUSTO 10 SUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄT ASIAKIRJAT 11 VALMIUDEN YLLÄPITO 12 SUUNNITELMAN JULKISUUS 13 YHTEYSTIEDOT

8 MYRSKYTUHOVAARA JA VAARATASON MÄÄRITTELY Ilmatieteenlaitos varoittaa viranomaisia ja muita toimijoita vaarallisista sääilmiöistä mm. VAARA-tiedotteilla. Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö määrittelee VAARAtiedotteisiin perustuen ennustetulle säälle vaaratason, jonka perusteella suoritetaan tarvittaessa paikalliset ennakkotiedottamis- ja hälyttämistoimenpiteet. VAARA-tason määrittelyssä käytetään apuna ilmatieteenlaitoksen vaara-tasoja (http://ilmatieteenlaitos.fi/meteoalarm), joille on suunniteltu erikseen paikalliset toimenpiteet.

9 TOIMENPITEET ERI VAARATASOILLA Myrskytuhovaaralla tarkoitetaan Pohjois-Karjalassa vaaratilannetta, jossa vaaratiedotteen perusteella sää on; vaarallinen (oranssi vaarataso) tai hyvin vaarallinen (punainen vaarataso). Myrskyvaaratilanteissa eri tahojen ennakkovarautuminen ja varhainen tilannetietoisuus on tärkeää, jolloin saadaan valmistautumisaikaa mahdollista laajaa myrskytuhotilannetta varten.

10 TUULEN VAIKUTUS

11

12 Tilannekuvan muodostaminen Tilannekuvan muodostaminen yhtenäinen käsitys vallitsevasta tilanteesta, tehtävistä toimenpiteistä ja käytettävissä olevista resursseista; henkilö- ja omaisuusvahingot (pelastuslaitos), metsävahingot (metsäkeskus), laajat sähkönjakeluhäiriöt/alueet/kiinteistöt (PKS ja alueen muut sähköyhtiöt), laajat puhelin- ja tietoliikenteen häiriöt/alueet (teleoperaattorit), tieliikenteen häiriöt (tieliikennekeskus / ELY-L), rataliikenteen häiriöt (liikennevirasto), maatalouden ongelmat (ELY ETOK), kuntien infrastruktuurin häiriöt (kunnat).

13 Operatiivisen toiminnan vastuut ja yhteistoiminta Myrskytilanteessa kukin viranomainen ja toimija vastaa lähtökohtaisesti omista lakisääteistä tai muutoin vastuulleen kuuluvista tehtävistään. Pelastustoiminnasta vastaa ja sitä johtaa alueen pelastusviranomainen. Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Operatiivinen yhteistoiminta myrskytilanteissa on suunniteltu pelastuslaitoksen ja kaikkien suunnitelman laadintaan osallistuneiden tahojen kesken.

14 Tiedottaminen Tiedottamisen tavoitteena on varmistaa kansalaisten tiedonsaanti ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Yllättävä tilanne aiheuttaa kansalaisissa suurta huolta, lisääntynyttä tiedontarvetta sekä odotuksia viranomaisten ja muiden toimijoiden suuntaan. Tiedotetaan avoimesti, nopeasti ja luotettavasti useita eri menetelmiä käyttäen; onnettomuustiedottaminen, viranomaistiedottaminen, häiriötiedottaminen, media, internet, neuvontapuhelimet, pelastustoimen johtokeskus koordinoi.

15 Suunnitelma ja sen pohjalta luodut toimintamallit vs. tutkittu tieto Onnettomuustutkintakeskus julkaisi hiljattain tutkintaselosteen Heinä-elokuun rajuilmat 2010 Muutamia omia huomioita tutkintaselosteesta: isoissa häiriötilanteissa eri toimijat ovat hyvin riippuvaisia toistensa tilannetiedoista johtamistoiminta (ja yhteistoiminta) puutteellista laajoissa tilanteissa pelastustoimen yms. toimijoiden toimintavastuut epäselvät mm. sähkö- ja viestintäverkkojen sekä liikenteenväylien raivaus VAARA-tiedotteiden sisällössä ja jakelussa kehitettävää kuntien avainhenkilöiden hälyttämismenettely suunniteltava P-K:n suunnitelmassa on otettu huomioon em. suositukset.

16 Yhteenveto Suunnitteluprosessin tuloksena on eri toimijoiden kesken saavutettu; 1. Tiiviimpi yhteistyö niin varautumisessa kuin operatiivisessa toiminnassakin (myrskytuhoryhmä). 2. Madaltunut varautumis-/yhteydenottokynnys vaaratilanteissa ennakkotiedotteet/hälyttäminen. 3. Selkeämmät vastuut ja toisen toiminnan tuntemus. 4. Kokonaistilannekuvan kokoaminen ja yhteistoiminnan koordinointi suunniteltu resurssien käyttö tehostuu. Pohjois-Karjalassa on entistä paremmat valmiudet toimia mahdollisessa laajassa myrskytuhotilanteessa!

17 Hannu-myrsky Kuva: Karjalainen

18 Ilmatieteenlaitoksen vaaratiedote aamupäivällä alkaen klo Vaara-alue: Maan eteläosa, Maan keskiosa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosa ja Kainuu Tiedotteen syy: Voimakkaat myrskypuuskat Ilmiön vaarallisuus: Säätilanne aiheuttaa vaaran säälle alttiissa toiminnassa Muutokset edelliseen tiedotteeseen verrattuna: Toiminnan käynnistäminen vaaratason mukaisesti. Vaara-aluetta on laajennettu. Lisäksi läntisen Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueella tuulivaroitusta on nostettu astetta korkeampaan varoitusluokkaan (25 m/s). Lähde: "Operatiivinen yhteistoimintasuunnitelma laajojen myrskytuhotilanteiden varalle

19 Päivystävän päällikön toimenpiteet ennen myrskyn saapumista VAARA-tiedotteen / myrskytuhosuunnitelman perusteella: 1. Pelastustoimen johtokeskuksen perustaminen. 2. Ennakkoilmoitus myrskytuhotyöryhmän jäsenorganisaatioille sekä kuntien valmiusjohtoryhmille. 3. Paloasemien päivystysvalmiuden tehostaminen. Pelastustoimen alue jaettiin 5 pelastusjoukkueen vastuualueeseen. 4. Varoitus / toimintaohjeet medialle ja nettisivuille 5. Hälytykset ohjattiin hätäkeskuksesta johtokeskukseen, joka jakoi tehtävät edelleen pelastusjoukkueille. 6. Kun ensimmäiset puut kaatuivat, oltiin heti valmiina toimimaan.

20 Pelastuslaitoksen toiminta myrskyn aikana Pelastuslaitoksella oli noin 140 myrskyyn liittyvää tehtävää; Kaatuneiden puiden raivaaminen teiltä ja rakennusten päältä, kattopeltien irtoamisia, kaatuneisiin puihin autoilla törmäämisiä, tolppamuuntajan paloja jne. Lisäksi muutama muu tehtävä. Pelastustoimintaan osallistui yhteensä 85 henkilöä. Kasvaneesta tehtävämäärästä selvittiin hyvin. Osittain kiireettömiä puun raivaustehtäviä jouduttiin jonottamaan, mutta kaikki kiireelliset tehtävät pystyttiin hoitamaan normaalisti. Pelastuslaitos antoi tilanteen aikana 4 mediatiedotetta, päivitti nettisivuja sekä tiedotti kuntia ja yt-kumppaneita

21 Yhteistoiminta Yhteistyö eri toimijoiden kuten sähkölaitoksen ja kuntien kanssa oli sujuvaa. Pohjois-Karjalassa on otettu oppia aiemmista myrskyistä. Esimerkiksi valmiuden tehostaminen ja ennakkoilmoitukset edesauttoivat yhteistyön ja pelastustoiminnan onnistumisessa. Yhteistoiminta käynnistyi ja sitä toteutettiin myös tilanteen aikana myrskytuhosuunnitelman toimintamallin mukaisesti. Tärkein anti ei ollut itse suunnitelma, vaan sen suunnitteluprosessi ja tämän tuotoksena syntyneet toimintamallit ja yhteystyösuhteet.

22 Kehitettävää Pohjois- Karjalassa Varautumisyhteistyötä eri toimijoiden kanssa tulee edelleen kehittää mm; valmius- ja myrskytuhotyöryhmät, suunnitelman päivitys, mukaan otettavien toimijoiden edelleen laajentaminen johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen: kiinteämpi yhteistoiminta ja sitä kautta muiden toimijoiden tukeminen kuntien tukeminen tiedottamisen ja tuen kohdistaminen kokonaistilanteen ja seurausvaikutuksien hahmottaminen sähköttömien alueiden parempi tiedottaminen; sähkölaitosten ja kuntien tukeminen viranomaistiedottaminen kriisisivusto

23 Kehitettävää valtakunnallisesti 1. Myrskytilanteiden hoitamiseen olisi tarpeen saada valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli mm. pelastustoiminnan ja yhteistoiminnan osalta. 2. Pelastusviranomaisen (PEL JOKEn) rooli yleisjohdon ja tilannekuvan tuottamisen näkökulmasta myrskytilanteissa olisi selkeytettävä ja yhdenmukaistettava. 3. JOTKEn kehittäminen palvelemaan paremmin pelastuslaitoksia. 4. Viestiyhteyksien (VIRVE ja GSM) varmistaminen (varavoima). 5. Sähkö- ja puhelinoperaattorit pitäisi velvoittaa toimittamaan tilannekuva häiriötilanteesta pelastustoimen johtokeskuksen (PEL JOKE) käyttöön.

24 Kiitos mielenkiinnosta!

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Kylien omatoiminen varautuminen - Pilotti Markus Viitaniemi valmiuspäällikkö Kylien omatoiminen varautuminen pilotti; miksi? Viime vuosien häiriötilanteet kuten laajat myrskytuhot

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa 1 Sisällys 1 Tarkoitus... 3 2 Yhteydenpito... 3 3 Toimintaan osallistuvien tahojen

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN PELASTUSOPISTO Tutkimus- ja kehittämisyksikkö PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN Julkaisu 26.5.2005 LUKIJALLE Pelastustoimi muodostuu tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja

Lisätiedot

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 1 (45) LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ASIAKIRJAN TARKISTAMINEN Versio

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOS 15.2.2013 JULKINEN

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOS 15.2.2013 JULKINEN JULKINEN (Vain viranomaiskäyttöön tarkoitetut tiedot poistettu) JulkL (621/1999) 24 :n 7,8 ja 31 k ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LOVIISAN VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA DOKUMENTTIHISTORIA Versio

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

HANNA AALTO SÄHKÖHUOLLON SUURHÄIRIÖIDEN TILANNETIETOISUUDEN KEHITTÄMINEN KÄYTETTÄVYYDEN MENETELMIÄ HYÖDYNTÄEN. Diplomityö

HANNA AALTO SÄHKÖHUOLLON SUURHÄIRIÖIDEN TILANNETIETOISUUDEN KEHITTÄMINEN KÄYTETTÄVYYDEN MENETELMIÄ HYÖDYNTÄEN. Diplomityö HANNA AALTO SÄHKÖHUOLLON SUURHÄIRIÖIDEN TILANNETIETOISUUDEN KEHITTÄMINEN KÄYTETTÄVYYDEN MENETELMIÄ HYÖDYNTÄEN Diplomityö Tarkastajat: professori Pekka Verho ja professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011

Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011 Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011 Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet 1 Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet I KAUPUNGIN VIESTINTÄ KRIISITILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA... 3 1. Johdantoa,

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä 2012 Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Jukka Perttala ja Ville Heinonen Helsinki 2012 Konsulttitoimisto Reneco Oy www.reneco.fi 2 (160) Kannen kuva: Elenia Verkko

Lisätiedot

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN MEN PALVELUTASO 2014-2017 PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014-2017 Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 1 PIRKANMAAN PELASTUSTOI Pirkanmaa pelastustoimen

Lisätiedot

Heinä-elokuun 2010 rajuilmat tutkintaselostuksen liitteet 2 18

Heinä-elokuun 2010 rajuilmat tutkintaselostuksen liitteet 2 18 Tutkintaselostuksen liitteet S2/2010Y Heinä-elokuun 2010 rajuilmat tutkintaselostuksen liitteet 2 18 LIITTEET Liite 2. Hätäkeskusten toiminta Liite 3. Pelastuslaitosten toiminta Liite 4. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelma Nettiversio Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.11.2011 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan MOTTO: Toimivaa suunnitelmaa on helppo muuttaa www.nurmijarvi.fi 2 Johdanto Tämä on sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen

Vesihuoltopooli. Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen Vesihuoltopooli Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen VESIHUOLLONHÄIRIÖTILANNEJAVALMIUSHARJOITUSTENJÄRJESTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 HARJOITUSTOIMINTA...2 2.1 Harjoitustapojajatyyppejä...2

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO

Lisätiedot

VIRANOMAISET JA ELINKEINOELÄMÄ SAMASSA VENEESSÄ. Miten parannamme tiedonkulkua suuronnettomuustilanteissa ja niihin varautumisessa?

VIRANOMAISET JA ELINKEINOELÄMÄ SAMASSA VENEESSÄ. Miten parannamme tiedonkulkua suuronnettomuustilanteissa ja niihin varautumisessa? Kimmo Laakso ja Ira Ahokas VIRANOMAISET JA ELINKEINOELÄMÄ SAMASSA VENEESSÄ Miten parannamme tiedonkulkua suuronnettomuustilanteissa ja niihin varautumisessa? TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA

Lisätiedot

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet päivitetty 2011 1 Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen toiminnassa ovat mukana: Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Sähköriippuvuus. modernissa yhteiskunnassa

Sähköriippuvuus. modernissa yhteiskunnassa Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa Turvallisuuskomitea 2015 Turvallisuuskomitea Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI tk@turvallisuuskomitea.fi

Lisätiedot

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla VASARA-hankkeen loppuraportti HVK Julkaisuja 5 2009 VASARA VArsinais-Suomen Alueellisen Riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamalla

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot