Uudistamistuloksen vaihtelun vaikutus uudistamisen kustannustehokkuuteen metsänviljelyssä. Esitelmän sisältö. Taustaa. Tutkimuksen päätavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistamistuloksen vaihtelun vaikutus uudistamisen kustannustehokkuuteen metsänviljelyssä. Esitelmän sisältö. Taustaa. Tutkimuksen päätavoitteet"

Transkriptio

1 Uudistamistuloksen vaihtelun vaikutus uudistamisen kustannustehokkuuteen metsänviljelyssä Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissatutkimushankkeen loppuseminaari Rovaniemi Esitelmän sisältö Taustaa Tutkimuksen päätavoitteet Aineisto (sekä biologinen että talous) Menetelmät ja tulokset Johtopäätökset Dosentti Anssi Ahtikoski, Metsäntutkimuslaitos, METLA

2 Taustaa Epäsuotuisat maaperän ominaisuudet Rankat ilmasto olosuhteet Paljon taimikuolemia männyllä niin Suomessa kuin Ruotsissakin huomattavaa vaihtelua uudistamisen onnistumisessa kalenterivuosien välillä Mitä voimme tehdä? Maanmuokkauksen on todettu aiemmissa tutkimuksissa merkittävästi vaikuttavan taimien kasvuun ja eloonjäämiseen, MUTTA samanaikaisesti myös metsänuudistamisen kustannukset vaihtelevat eri uudistamisketjujen (maanmuokkaus + viljely) välillä Voimmeko yhdistää metsänuudistamiseen liittyvän epävarmuuden ja uudistamisketjujen kustannukset?... Kyllä voimme! Voimme esimerkiksi sovittaa todennäköisyysfunktioita uudistamisen aineistoihin

3 1500 Taustaa: mistä oikeasti on kyse? ESIMERKKI 2: taimien noin 40 % eloonjäänti saavutetaan joko 600 eurolla tai 1400 eurolla.. ESIMERKKI 1: metsänomistajalla on n 600 euroa metsänuudistamiseen rahaa Mitä tällä rahalla saa? /ha eloonjääminen, % (elossaolevien taimien lukumäärä, kun viljeltyjen taimien lukumäärä 100%)

4 Tutkimuksen päätavoitteet Muuttuuko uudistamisketjujen paremmuusjärjestys a), jos otamme huomioon uudistamisen onnistumisen todennäköisyyden? Onko kasvupaikkatyypillä vaikutusta tuloksiin? a) Uudistamisketjun kustannustehokkuudella mitattuna

5 Aineisto Kahdeksan koetta (kukin 4.8 ha): neljä aiemmin kuusivaltaista ja neljä aiemmin mäntyvaltaista kasvupaikkaa Satunnaistettu koejärjestely (osaruutukoe, split-plot design) Maanmuokkausmenetelminä: laikutus, auraus, kulotus ja lautasauraus Laik Laut Aur Kul paljas kylvö paakku paakku Viljelytapoina: (suunnattu)kylvö, istutus 2-vuotiailla (koulituilla) paljasjuurisilla taimilla ja istutus paakkutaimilla paakku kylvö paakku paljas kylvö paljas Alkuperäinen viljelytiheys 2500 tainta/ha paljas kylvö

6 Aineisto ja aineiston erityispiirteet Uudistamisketjun (maanmuokkaus +viljely) onnistuminen määritettiin siten, että kolmen perättäisen viljelyvuoden (1975,1976 ja 1977) tulokset yhdistettiin näin saatiin enemmän havaintoja todennäköisyysfunktioiden sovittamiseen, eli enemmän tehoa (Huom. kaikille uudistamisketjuille sääolosuhteet viljelyvuosina olivat identtiset) Elävien taimien määrä, pituus ja viim. vuosikasvun pituus mitattiin inventoinnissa, tulosten edustaessa 22, 23 ja 24 vuotiaita taimikoita Ainoastaan viljellyt taimet mitattiin

7 Uudistamisketjut KETJU 1: Laikutus & kylvö a) KETJU 2: Laikutus & istutus 2 vuotiailla paljasjuurisilla taimilla b) KETJU 3: Laikutus & istutus paakkutaimilla c) KETJU 4: Auraus & kylvö KETJU 5: Auraus istutus 2 vuotiailla paljasjuurisilla taimilla KETJU 6: Auraus & istutus paakkutaimilla KETJU 7: Kulotus ja laikutus & kylvö KETJU 8: Kulotus ja laikutus & istutus 2 vuotiailla paljasjuurisilla taimilla KETJU 9: Kulotus ja laikutus & istutus paakkutaimilla KETJU 10: Lautasauraus & kylvö KETJU 11: Lautasauraus & istutus 2 vuotiailla paljasjuurisilla taimilla KETJU 12: Lautasauraus & istutus paakkutaimilla a) suunnattu kylvö, b) koulitut taimet c) paperikenno, FH408

8 Aineisto viimeisen inventoinnin (v1999) aikaan Uudistamisketju KETJU 1 KETJU 2 KETJU 3 KETJU 4 KETJU 5 KETJU 6 KETJU 7 KETJU 8 KETJU 9 KETJU 10 KETJU 11 KETJU 12 Keskipituus (S.D.) Keskiläpimitta (S.D.) Kuusiv. Mäntyv. Kuusiv. Mäntyv. Elävien taimien lkm Kuusiv. Mäntyv. Viimeisessä inventoinnissa kukin uudistamisketju keskimäärin täytti taimikoille asetetut vähimmäisvaatimukset niin pituuden kuin läpimitankin suhteen KETJU 6: Auraus & istutus paakkutaimilla KETJU 1: Laikutus & kylvö

9 Välittömät kustannukset Uudistamisketjut Maanmuokkaus Viljely Yhteensä Sijoitus KETJU 1: Laikutus & kylvö /ha /ha /ha III KETJU 2: Laikutus & istutus 2 vuotiailla paljasjuurisilla taimilla KETJU 3: Laikutus & istutus paakkutaimilla KETJU 4: Auraus & kylvö /ha /ha /ha II KETJU 5: Auraus istutus 2 vuotiailla paljasjuurisilla taimilla KETJU 6: Auraus & istutus paakkutaimilla KETJU 7: Kulotus ja laikutus & kylvö KETJU 8: Kulotus ja laikutus & istutus 2 vuotiailla palj.taimilla /ha /ha /ha Kallein ketju KETJU 9: Kulotus ja laikutus & istutus paakkutaimilla KETJU 10: Lautasauraus & kylvö /ha /ha /ha I KETJU 11: Lautasauraus & istutus 2 vuotiailla palj.taimilla KETJU 12: Lautasauraus & istutus paakkutaimilla

10 Todennäköisyyden määrittäminen jatkuvamuotoisena epäjatkuvana Koska aineistossa oli kaikkiaan ainoastaan 12 koealaa kullekin uudistamisketjulle (kolme toistoa (viljelyvuodet ) * neljä koetta (per kasvupaikka) jouduttiin soveltamaan kumulat. todennäköisyysjakaumia epäjatkuvassa muodossa Muuttuja X: uudistamisen onnistuminen (elävien taimien lukumäärä) Pr(X<x)= 1- F(x), missä X kuvaa uudistamisen onnistumista, ja x on tietyn uudistamisketjun mukainen elävien taimien määrä kullakin koealalla F(x) on kumulatiivinen todennäköisyysjakauma Todennäköisyydet määritettiin kullekin uudistamisketjulle sovittamalla erimuotoisia jakaumia, ja edelleen valitsemalla näistä jakaumista parhaiten soveltuva (tilastoll. testaus)

11 Kustannustehokkuusindeksin määrittäminen Sen jälkeen kun uudistamisen onnistuminen oli mallinnettu todennäköisyydeksi (parhaiten soveltuvalla jakaumafunktiolla), muodostettiin kullekin uudistamisketjulle erityinen kustannustehokkuusindeksi Kustannustehokkuusindeksi määritettiin erikseen kahdelle kynnysarvolle: 500 ja 1100 elävää tainta Näistä 500 elävää tainta kuvaa uudelleenviljelyn rajaa, ja 1100 tainta täydennysviljelyn rajaa Kustannustehokkuusindeksin laskennassa välittömät uudistamisketjun kustannukset painotettiin todennäköisyyden käänteisluvulla:, missä I j = indeksilukuarvo uudistamisketjulle j D j = uudistamisketjun j välittömät kustannukset Lyhyesti, mitä pienempi kustannustehokkuusindeksin lukuarvo, sen kustannustehokkaampi uudistamisketju PROB s j = elävien taimien todennäköisyys kynnysarvolla s uudistamisketjussa j

12 Yksikkökustannusten laskenta Vaihtoehtoinen tapa määrittää uudistamisketjujen kustannustehokkuuksia oli muodostaa elävien taimien yksikkökustannukset kullekin uudistamisketjulle Toisin kuin kustannustehokkuusindeksin laskennassa, yksikkökustannusten määrittäminen ei pohjautunut todennäköisyyksiin, vaan laskenta toteutettiin pelkästään laskennallisena (deterministinen) toimenpiteenä Kunkin uudistamisketjun onnistuminen määritettiin yksinkertaisesti siten, että välittömät kustannukset jaettiin koealoittaisten elävien taimien lukumäärällä, ja saatu osamäärä suhteutettiin koko aineistolle aritmeettisena keskiarvona

13 Todennäköisyys, että inventointihetkellä 500 tai elävää tainta Ketju KETJU 1: Laikutus & kylvö KETJU 2: Laikutus & istutus 2 vuotiailla paljasjuurisilla taimilla KETJU 3: Laikutus & istutus paakkutaimilla Kuusivaltaiset 500 / Mäntyvaltaiset 500 / % / 15% (huonoin) KETJU 4: Auraus & kylvö KETJU 5: Auraus istutus 2 vuotiailla paljasjuurisilla taimilla KETJU 6: Auraus & istutus paakkutaimilla 91% / 57% (paras) 93 % / 73 % (paras) KETJU 7: Kulotus ja laikutus & kylvö KETJU 8: Kulotus ja laikutus & istutus 2 vuotiailla palj.taimilla KETJU 9: Kulotus ja laikutus & istutus paakkutaimilla KETJU 10: Lautasauraus & kylvö 29 % / 14% (huonoin) KETJU 11: Lautasauraus & istutus 2 vuotiailla palj.taimilla KETJU 12: Lautasuaraus & istutus paakkutaimilla

14 Tulokset - kustannustehokkuusindeksit 3000 Kustannustehokkuusindeksit, kun kynnysarvona 500 elävää tainta *aiemmin kuusivaltaiset kasvupaikat indeksiarvo CHAIN 1.1 CHAIN 1.3 CHAIN 1.4 (III) CHAIN 2.1 (I) CHAIN 2.3 CHAIN 2.4 (II) CHAIN 3.1 CHAIN 3.3 CHAIN 3.4 CHAIN 4.1 CHAIN 4.3 CHAIN 4.4 KETJU KETJU 3: Laikutus & istutus paakkutaimilla KETJU 4: Auraus & kylvö KETJU 6: Auraus & istutus paakkutaimilla

15 Tulokset - kustannustehokkuusindeksit 3500 Kustannustehokkuusindeksit, kun kynnysarvona 1100 elävää tainta * aiemmin mäntyvaltaiset kasvupaikat indeksiarvot CHAIN 1.1 CHAIN 1.3 CHAIN CHAIN CHAIN CHAIN CHAIN CHAIN CHAIN CHAIN CHAIN (I) (III) 4.3 KETJU 6: Auraus & istutus paakkutaimilla KETJU 10: Lautasauraus & kylvö CHAIN 4.4 (II) KETJU KETJU 12: Lautasauraus & istutus paakkutaimilla

16 Tulokset yksikkökustannukset Yksikkökustannuksista johdetut kokonaiskustannukset ( /ha) * aiemmin mäntyvaltaiset kasvupaikat Elävää tainta 500 living saplings 1100 living saplings KETJU CHAIN 1 CHAIN 2 CHAIN 3 CHAIN 4 CHAIN 5 CHAIN 6 CHAIN 7 CHAIN 8 CHAIN 9 CHAIN 10 CHAIN 11 CHAIN (*) (II) 2.3 (*) 2.4 (III) (*) (I) KETJU 4: Auraus & kylvö KETJU 12: Lautasauraus & KETJU 6: Auraus & istutus paakkutaimilla istutus paakkutaimilla

17 Tulokset paremmuusjärjestys, aiemmin kuusivaltaiset kasvupaikat Kynnysarvo: elävää tainta hehtaarilla Arviointimenetelmä Paras (kustannustehokkain) Toiseksi paras Välittömät kustannukset (A) Kustannustehokkuusindeksi (B) (todennäköisyys!) Yksikkökustannukset (C) Lautasauraus ja istutus paakkutaimilla (KETJU 12) Auraus ja istutus paakkutaimilla (KETJU 6) Auraus ja istutus paakkutaimilla (KETJU 6) Auraus ja kylvö (KETJU 4 ) Auraus ja kylvö (KETJU 4 ) Auraus ja kylvö (KETJU 4 )

18 Tulokset paremmuusjärjestys, aiemmin mäntyvaltaiset kasvupaikat Kynnysarvo: elävää tainta hehtaarilla Arviointimenetelmä Paras Toiseksi paras Välittömät kustannukset (A) Lautasauraus ja istutus paakkutaimilla (KETJU 12) Auraus ja kylvö (KETJU 4) Kustannustehokkuusindeksi (B) Auraus ja istutus paakkutaimilla (KETJU 6) Lautasauraus ja istutus paakkutaimilla (KETJU 12) Yksikkökustannukset (C) Lautasauraus ja istutus paakkutaimilla (KETJU 12) Auraus ja kylvö (KETJU 4)

19 Johtopäätökset Tämä tapaustutkimus osoittaa, että epävarmuudella on väliä epävarmuuden huomioon ottaminen taloudellisissa laskelmissa vaikuttaa uudistamisketjujen paremmuusjärjestykseen (vrt. tilanteeseen, jossa uudistamisen epävarmuutta ei ole otettu lainkaan huomioon) Epävarmuuden huomioon ottaminen vaikutti merkittävästi enemmän aiemmin mäntyvaltaisten kasvupaikkojen uudistamisketjujen paremmuusjärjestykseen kuin aiemmin kuusivaltaisten kasvupaikkojen vastavaan Tämä tapaustutkimus antaa pohjan tarkastella seuraavaksi, miten tässä esitetyt uudistamisketjut vaikuttavat puuston myöhempään kehitykseen (koko kiertoaika) tätä voidaan tarkastella simuloitujen kasvuennusteiden avulla (esim. Motti metsikkösimulaattori)

20 Reference: Ahtikoski, A., Alenius, V. & Mäkitalo, K Scots pine stand establishment with special emphasis on uncertainty and cost effectiveness, the case of northern Finland. New Forests 40(1): 69 84

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen ja Marja-Leena Päätalo Jouni Siipilehto Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Lisätiedot

16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista 10-vuotiaissa kuusen taimikoissa

16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista 10-vuotiaissa kuusen taimikoissa Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/14/mwp289.htm Metlan työraportteja 289: 142 146 16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metlan työraportteja 289: 129 134 14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Timo Saksa Tiivistelmä Laajamittainen kantojennosto

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011

metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011 Laatutyön menetelmät ete ätja vaikuttavuus uus metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011 Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä tutkimus tkim ja kehittämisverkostoerkosto

Lisätiedot

Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys

Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys Jaana Luoranen, Metsäntutkimuslaitos Konetaimi: koneistutuksen taimituotanto- ja huoltoketju Maanmuokkaus: tavoitteet Metsänuudistamisen onnistumisen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Samuli Salminen Haluan kiittää tämän tutkimuksen tekijänä erityisesti Reijo Tossavaista ja Simo Grönroosia Suomen

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA?

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? VATT-TUTKIMUKSIA 119 VATT RESEARCH REPORTS Aki Kangasharju Juho Aaltonen KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 29. MAALISkuuta 2012 Nro 6 www.metsalehti.fi Hakevuori odottaa Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Ajankohtaista: Jalostettu

Lisätiedot

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sanna Kittamaa ja Markku Saarinen Luonnonhoitohankeraportti 2015 {

Lisätiedot

2/2008. Taimi uutiset. Metsäntutkimuslaitos

2/2008. Taimi uutiset. Metsäntutkimuslaitos 2/2008 Taimi uutiset Metsäntutkimuslaitos Yhteistyössä mukana Fin Forelia Oy Hermannin aukio 3E PL 1058 70100 Kuopio Ab Mellanå Plant Oy Mellanåvägen 33 64320 DAGSMARK Pohjan Taimi Oy Kaarreniementie 16

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii.

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Kysymys. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Ydinasiat: Pisteitys Saalistuksella tarkoitetaan toisen lajin käyttämistä

Lisätiedot

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 05/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 029

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde

Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 10/2011 Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 10/2011

Lisätiedot

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain Metsätieteen aikakauskirja / Timo Penttilä, Hannu Hökkä ja Raija Laiho Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä e e m t a Tausta Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Lisätiedot