metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011"

Transkriptio

1 Laatutyön menetelmät ete ätja vaikuttavuus uus metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011

2 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä tutkimus tkim ja kehittämisverkostoerkosto Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Metla Opiskelijat Mikkelin AMK MP -yritys(2) Savon ammattija aikuisopisto, Toivala MP -yritys(1) Verkosto MP -yritys (3) MP -yritys(4) Opiskelijat MP -yritys (6) MP -yritys (5) MP -yritys (7)

3 Laadun hallinnan ja omavalvonnan peruselementit (esim. Shewhart 1931, Juran 1951, Deming 1986, 1994, Juran & Gryna 1988, Gitlow 2001) Jatkuva kehittäminen PDCA (ks. kuva): Systeeminäkökulma Toimintojen/työlajien ketjut, eli prosessit Koko ketjun tarkastelu Tilastollisen vaihtelun hallinta Mistä syystä tulokset vaihtelevat, ja kuinka paljon? Psykologia Johdon tuki Eietsitä syyllisiä Ryhmätyö Päätösvalta ja vastuu omasta työstä. Act = Paranna Mitä on tehtävä toiminnan edelleen parantamiseksi? Check = Arvioi/Tarkista Mihin tulokseen päädyitte? (esim. omavalvontamittaukset ja inventoinnit) Plan = Suunnittele Määrittele päämääräsi: (esim. hyvä metsänuudistamistulos) sekä tavoitteesi työlajeittain. Do = Toteuta/Tee Esittele tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimi suunnitelmasi mukaan.

4 Metsänhoitopalvelut muodostuvat työvaiheiden (työlajien) ketjuista Työvaiheet rakentuvat syötetietojen ja materiaalien arvioinnista, määritellyistä toimintatavoista (toimintaohjeista), työn toteutuksesta (toiminnasta) sekä toiminnan arvioinnista: omavalvontamittaukset! Syötteen Toimintaohjeet Toiminta Arviointi Arviointi (Mitä, Miten ) (Toteutus) Syöte Esimerkkejä: Esimerkkejä: Esimerkkejä: Mittaukset: Tulos Kasvupaikka Menetelmä Muokkaus Istutuspaikat Maalaji Puulaji(t) Istutustyö Kasvatettava Tuhoriski Istutuspaikka Raivaussa- puusto Tavoitetiheys hatyö Tarkistuslistat (Esim. Kankaanhuhta ym Quality management of forest regeneration service processes. In: Forest regeneration: ecology, management and economics)

5 Metsänhoitopalvelujen laadun hallinta oikeat valinnat ja toteutuksen omavalvonta Metsänuudistamisen palveluprosessi T Työvaiheet/aliprosessit: U Markkinointi Maanmuok- Viljely- Viljelytyö y L kaus materiaali O Menetelmän Menetelmän Valinta & ajoitus Ajoitus S valinta: valinta Toimitusketju Taimi/siemenmäärä - Kasvupaikka Omavalvonta Taimihuolto Omavalvonta (toteu- - Maalaji (määrä & laatu) Tarkistuslistat tus & huolellisuus) Taimikonhoitopalvelut: Heinän- Taimikon torjunta t harvennus Tulos Bioenergian ensiharkorjuu vennuk- Varhais- sessa perkaus Nuoren metsän kunnostus

6 Metsänuudistamisen laadun hallinta (Kankaanhuhta ym Silva Fennica 43(1): 51 70)

7 Metsänuudistamisen laadun kehittämistyö metsänhoitoyhdistyksissä hdi t i ä v Palautetilaisuudet: 250 Esittelymateriaali tuloksista Tietokantaohjelma 0 tulosten analysointiin Metsäkeskuskohtaiset laatupäivät Laatujohtamisen ja laatutyön perusteet Syventävät kehittämispäivät Teemapäiviä, esim. maanmuokkaukseen liittyen. Väärä maalaji kylvölle Kivisyys Menetelmän markkinointi metsänomistajalle Pinta-ala, ha % Esimerkkiyhdistys: uudistamisketjujen osuus ja onnistuminen (yht. 617 ha) 43 % Männyn istutus Männyn kylvö Kuusen istutus Männyn luontainen uudistaminen Hyviä taimikoita Liian rehevä kasvupaikka Vähäinen siemenmäärä 60 % 45 % 100 % 53 % Sopimaton ajoitus Liian myöhään Kuiva kevät Harvoja taimikoita Ylivuotinen muokkaus Laitevika Siemenen säilytys Kylvötyö Kuusen luontainen uudistaminen Rauduskoivun istutus Männyn kylvön epäonnistuminen Act = Paranna Mitä on tehtävä toiminnan edelleen parantamiseksi? Check = Arvioi/Tarkista Mihin tulokseen päädyitte? (esim. omavalvontamittaukset ja inventoinnit) Plan = Suunnittele Määrittele päämääräsi: (esim. hyvä metsänuudistamistulos) sekä tavoitteesi työlajeittain. Do = Toteuta/Tee Esittele tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimi i suunnitelmasi i mukaan.

8 Laadun kehittämistyön ( ) vaikuttavuus postikyselyt keväällä 2006 ja syksyllä 2007 Vaikuttavuuden mittauksen viitekehyksenä khk käytettiin seitsemäntasoista viitekehystä (Kirkpatrick 1976, Bennett 1975, 1976): 1) Lopputulosten paraneminen metsässä uudistamistulokset ko. alueella (tätä ei pystytty tässä tutkimuksessa mittaamaan.) 2) Käytöksen muuttuminen uudistamistoiminnan ja resurssien muutos. 3) Tietojen, taitojen ja asenteiden muutos. 4) Osallistujien reaktiot t ja tiedon tarpeiden muutos. Lisäksi kolme alempaa tasoa mitata koulutukseen/ekstensioon käytettyjä panostuksia. (Kankaanhuhta ym Silva Fennica 44(2): )

9 Inventointien ja laatutyön perusteella havaitut syyt heikkoihin uudistamistuloksiin Laatutyöhön osallistuneet kertoivat kyselyissä, mitä johtopäätöksiä he olivat tehneet analysoidun palautteen perusteella. Yleisimmät syyt huonoihin uudistamistuloksiin olivat : väärä muokkausmenetelmä kuusen viljelyssä, männyn viljely liian reheville kasvupaikoille, liian alhaiset muokkaus ja istutustiheydet ja liian pieni taimityyppi kuusen istutuksissa.

10 Uudistamistoiminnan ja resurssien muutokset maanmuokkaus Ki Kaivurimuokkaajien i määrä ä oli lisääntynyt t laatutyöhön t osallistuneissa yhdistyksissä 16 % enemmän. Ki Kaivurimuokkaajat i jtolivat hankkineet 23 % enemmän uutta välineistöä, esim. kauhoja. Laikkumätästyksen käyttö kuusen uudistamisessa oli yleistynyt eniten. Maanmuokkaus Osuus, % 60 menetelmien osuuksien kehitys (Metinfo, Tilas topalvelu, ): Muokkausmenetelmien osuudet laadun hallinnassa mukana olleissa metsäkeskuksissa Laikutus Äestys Mätästys Vuosi

11 Uudistamistoiminnan muutokset laatutyöhön osallistuneiden keskuudessa Osallistuneet käyttivät 11 % enemmän 1,5 v. ja sitä vanhempia kuusen taimia, ja heidän alaisuudessaan toimivat istuttajat olivat osallistuneet 14 % useammin istutuskoulutukseen. Istutus ja muokkaustiheyden omavalvontaa oli otettu käyttöön 10 % enemmän. Metsänviljelymenetelmien osuudet laadunhal- Metsänviljelymenetelmien osuuksien kehitys (Metinfo, Tilastopalvelu, ): Osuus, % linnassa mukana olleissa metsäkeskuksissa Mäky Muut ky. Mäis Kuis Muut is. Vuosi

12 Kokemuksia metsänuudistamisen laadun hallinnan vaikuttavuudesta kyselytutkimusten perusteella Omavalvontamittausten t hyödyntäminen korostui etenkin niissä laatutyöhön osallistuneissa yhdistyksissä, joiden istuttajat olivat osallistuneet istutuskoulutukseen. Laatutyöhön osallistuneet toimijat olivat vertailuryhmäänsä kiinnostuneempia saamaan laadun hallinnan inventoinneista i i palautetta toimintansa kehittämiseen myös jatkossa.

13 Laatutyön vaikutus uudistamistulokseen kuusen istutus (3 v. taimikot, Pohjois Savo) Uudistamistulos (2951 ha) Uudistamistulos 2011 (332 ha) Pinta-a alaosuus, % Kasvatettavien havupuiden keskitiheys kpl/ha Keskitiheyden 1600 havupuuta /ha täyttävien taimikoiden osuus 53 %. Keskitiheyden 1600 havupuuta /ha täyttävien taimikoiden osuus 67 %.

14 Laatutyön vaikutus uudistamistulokseen männyn kylvö (4 v. taimikot, Etelä Pohjanmaa) Uudistamistulos (2511 ha) Uudistamistulos 2011 (172 ha) Keskitiheyden 3000 mäntyä /ha täyttävien taimikoiden osuus 44 %. Keskitiheyden 3000 mäntyä /ha täyttävien taimikoiden osuus 77 %.

15 Taimikonhoidon omavalvonta Mitattu palaute laatutyöhön Ennakkohinnoittelu ja ajoitus Metsäsuunnittelutietojen päivitys ICT ja lisäarvopalvelut

16 Huomioitavia seikkoja laatutyön menetelmien käyttöönotossa: ristiriitojen ennakoiminen! Työvälineet ja toimintamallit: omavalvonta Kohde: Tulos: Metsuri tai Metsänhoitopalvelut HYVÄT NUORET koneenkul- METSÄT jettaja Metsänomistaja Hyöty yhteiskunnalle Säännöt: Työnjako: Palvelusopimus Yhteisö: Palveluntarjoajan Lait ja asetukset Palveluntarjoajat, metsäyhtiöt, sisäinen MH -suositukset Metsäkeskukset, viranomaiset, Verkostokumppanien Sertifiointi Etujärjestöt, kansalaiset välinen

17 Laatutyö metsänhoitopalvelujen kehittämisessä yhteenveto Päämääränämetsänomistajanmahdollisimman metsänomistajan mahdollisimman suuri tyytyväisyys pitkällä jänteellä. ( Metsäammattilainen on tervetullut taloon toistekin ) Toimintaa kehitetään aktiivisesti ratkaisemalla merkittävimpiä pullonkauloja ja ristiriitoja yksi kerrallaan pienin askelin. Selkeä tavoitteenasettelu ja mittauksiin perustuva palaute työntekijöille on jatkuvan kehittämisen ensisijainen vaatimus. Työntekijät osallistuvat laatutyöhön ja ottavat vastuuta toiminnan kehittämisestä ( keskitytään ratkaisemaan ongelmia, ei etsimään syyllisiä ). Aktiivinen ja analyyttinen kehitystyö mahdollistaa j yy y y organisaation kilpailukyvyn säilyttämisen ja parantamisen muuttuvassa toimintaympäristössä.

18 Kiitos

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metlan työraportteja 289: 129 134 14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Timo Saksa Tiivistelmä Laajamittainen kantojennosto

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Saija Kuusela, Mirja Rantala ja Riikka Paloniemi Saija Kuusela Mirja Rantala Riikka Paloniemi METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Kuusela, S., Rantala,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys

Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys Jaana Luoranen, Metsäntutkimuslaitos Konetaimi: koneistutuksen taimituotanto- ja huoltoketju Maanmuokkaus: tavoitteet Metsänuudistamisen onnistumisen

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 29. MAALISkuuta 2012 Nro 6 www.metsalehti.fi Hakevuori odottaa Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Ajankohtaista: Jalostettu

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet

Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Raili Hokajärvi Raili Hokajärvi Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet Kuvaus yksityismetsien metsänuudistamistoiminnoista

Lisätiedot

ekologisesti SIVUT 12 15

ekologisesti SIVUT 12 15 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2014 Ponssen koneet toimivat tehokkaasti ja ekologisesti SIVUT 12 15 Alajärvellä sahataan vauhdilla 8 Puukauppaa laajalla alueella 17 Teerikannoissa myönteistä kehitystä.

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Muutoksen mekanismien käsitteellistäminen Tiina Soininen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos, Joensuun kampus

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot