Tuloksia metsikön kasvatusvaihtoehtojen vertailulaskelmista. Jari Hynynen & Motti-ryhmä/Metla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloksia metsikön kasvatusvaihtoehtojen vertailulaskelmista. Jari Hynynen & Motti-ryhmä/Metla"

Transkriptio

1 Tuloksia metsikön kasvatusvaihtoehtojen vertailulaskelmista Jari Hynynen & Motti-ryhmä/Metla

2 TutkijaMOTTI - metsikkötason analyysityökalu Käyttäjän antamat tiedot Puusto- ja kasvupaikkatieto Metsänkäsittelyn määrittelyt Metsikön kehityksen simulointi Metsikködynamiikan ennustaminen erilaisissa kasvuolosuhteissa - kasvuympäristön ja sen muutosten vaikutukset - metsikön käsittelyvaikutukset Syntyminen - Kasvu - Kuoleminen Puu- ja puutavaralajit Korjuun toteutustapa Talouslaskennan parametrit Raporttien määrittely Tuotos Analyysi Puun laatu Kannattavuus - metsikön käsittelyn optimointi Tulosraportit Hiili - hiilensidonta - hiilijalanjälki Biodiversiteetti - pl-suhteet, lahopuu

3 Energiapuun talteenoton tuotos- ja tuottovaikutuksia Jari Hynynen, Timo Saksa, Soili Kojola & Saija Huuskonen

4 ESIMERKKILASKELMA 1. ENERGIAPUUN TALTEEN OTTO PÄÄTEHAKKUUN YHTEYDESSÄ

5 Latvusmassan korjuun ja kantojen noston plussat ja miinukset metsänuudistamisen kannalta + parantaa maanmuokkaustyön ja istutustyön tuottavuutta + antaa mahdollisuuksia muokkausmenetelmien kehittämiselle + nopeuttaa istutuskoneiden yleistymistä ja kehittämistä + parantaa hieman uudistamistulosta - hidastaa keskimääräistä metsänuudistamisketjun toteutusta - lehtipuun määrä uudistusaloilla lisääntyy etenkin kannonnoston seurauksena; taimikonhoitokustannukset nousevat

6 Esimerkkilaskelma Hakkuutähteen ja kannonnoston vaikutukset istutuskuusikon tuotokseen ja tuottoon lehtomainen kangas, Väli-Suomi Vertailtavat kasvatusohjelmat Uudistushakkuun yhteydessä hakkuutähteiden ja kantojen korjuu Ei energiapuun korjuuta uudistushakkuussa Taimikonhoito, harvennukset ja päätehakkuu mh-suositusten mukaisesti Oletukset energiapuun korjuun vaikutuksista Metsänhoito ja korjuutoimet Istutustyö nopeutuu 10 % Maanmuokkaus nopeutuu 15 % Taimikonperkaus kallistuu 50 % Hakkuutähteiden ja kantojen talteenotto aiheuttaa kahden vuoden viiveen puuston kasvussa kiertoajan aikana Herkkyystarkastelu: uudistaminen viivästyy yhdellä/kahdella/neljällä vuodella Laskelma tehty Metlan Motti-ohjelmistolla (TutkijaMotti, Hynynen, J. 2012) Käytetty keskimääräisiä kantohintoja ja ajanmenekkiin perustuvia mh-töiden kustannuksia

7 Kiertoajan keskituotos m 3 vuosi energiapuu kuitu tukki 2 0 Ei energiapuun korjuuta Energiapuun korjuu, viive 1v. Energiapuun korjuu, viive 2 v. Energiapuun korjuu, viive 4v. Uudistaminen viivästyy energiapuun talteenoton vuoksi + kasvun hidastuminen

8 Kiertoajan nettotulojen nykyarvo korkokanta 3 % ha Energiapuusta saadut tulot päätehakkuussa Ainespuu Ei energiapuun korjuuta Energiapuun korjuu, viive 1v. Energiapuun korjuu, viive 2 v. Energiapuun korjuu, viive 4v. Uudistamisen viivästyminen energiapuun talteenoton vuoksi + kasvun hidastuminen

9 ESIMERKKILASKELMA 2. ENERGIAPUUN TALTEEN OTTO ENSIHARVENNUKSISSA

10 Energiapuuharvennukset hoitamattomissa taimikoissa Hoitamattomien taimikoiden ja nuorten metsien osuus on kasvussa VMI10: taimikonhoidon toteutuma suhteessa arvioituun tarpeeseen keskimäärin 54 % vuonna 2010 valtion tukea myönnetty ha:n energiapuun korjuupinta-alalle, jolta korjattu yli kaksi miljoonaa kuutiometriä energiapuuta

11 Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus Ainespuun kasvatusketju: Taimikonharvennuksessa jätetään männiköissä 2000, kuusikoissa 1800 kpl/ha Ensiharvennus männiköissä tiheyteen n. 1000, kuusikoissa n. 900 runkoa/ha Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatusketju: Taimikonhoito tehdään männiköissä noin 5 m pituudessa ja kuusikoissa 3-5 metrin pituusvaiheessa Kasvamaan jätetään puuta/ha mahdollisimman paljon havupuita (erityisesti kuivahko kangas) täydennykseksi siemensyntyisiä lehtipuita havupuun taimille 1-1,5 metrin etumatka Ensiharvennus metrin valtapituudessa jätetään puuta/ha poistetaan valtaosa lehtipuista

12 Esimerkkilaskelma Energiapuuharvennukset kylvömännikössä kuivahko kangas, Etelä-Suomi Vertailtavat kasvatusohjelmat A : ensiharvennuksessa vain ainespuuta: Taimikonharvennus tiheyteen 2000 kpl/ha A&E: ensiharvennuksessa ainespuuta ja energiapuuta (karsittu ranka) Taimikonharvennus tiheyteen 3000 kpl/ha E: ensiharvennuksessa vain energiapuuta (karsittu ranka) Taimikonharvennus tiheyteen 4000 kpl/ha Ei taimikonhoitoa: ensiharvennuksessa ainespuuta ja energiapuuta (karsittu ranka) Hoitamaton: ei taimikonhoitoa eikä harvennuksia väliharvennukset suositusten mukaan, päätehakkuu kun keskiläpimitta 29 cm Oletukset: Energiapuun harvennus ei aiheuta kasvutappioita korjataan karsittuna rankana, latvukset jäävät metsään Laskennassa sovellettu ajanmenekkiin perustuvia korjuukustannusmalleja ja tienvarsihintoja Laskelmat Metlan Motti-ohjelmistolla (TutkijaMotti, Kojola S.& Hynynen J., 2012)

13 Kiertoajan keskituotos m 3 vuosi energiaranka kuitu tukki 1 0 A A&E E Ei taimikonhoitoa Hoitamaton

14 Kiertoajan nettotulojen nykyarvo korkokanta 3 % ha A A&E E Ei taimikonhoitoa Hoitamaton

15 Männyn jalostushyödyn ennustaminen Risto Ojansuu, Anssi Ahtikoski, Matti Haapanen, Jari Hynynen, Mika Lehtonen & Saija Huuskonen EffFibre

16 Tuotoskokeet l. jalosteiden vertailukokeet sv-siemenerien ja metsikköerien vertailu isoilla koealoilla luotettavin arvio sv-siemenen jalostushyödystä > 25 vertailukoetta Etelä-Suomessa sisältäen 1. sukupolven siemenviljelyssiemenellä uudistetut koealat Paikallista alkuperää olevalla metsikkösiemenellä uudistetut koealat Toistuvat mittaukset (16 30 vuotta) Puiden läpimitat (d13) ja pituudet Oksan paksuudet, oksakulmat Oksikkuuden ja rungon laadun silmävarainen arviointi ja luokitus Rungon vikaisuuksien kirjaaminen

17 Tuloksia männyn jalostuskokeilta Etelä-Suomessa Siemenviljelyssiemenellä vs metsikkösiemenillä perustetut metsikkökoealat 19 vuoden iässä Jalostushyöty, % Metsikkösiemenkoealojen keskiarvo = 0 Pituus läpimitta puun tilavuus tilavuus/ha elävyys oksakulma oksan lpm Tunnus oksa-lpm/d13 Lähde: Matti Haapanen/Metla

18 Jalostushyöty: Nopeampi kasvu Männyn alustavat tulokset: pituuskasvu: % tilavuuskasvu: % Lähde: Matti Haapanen/Metla

19 TutkijaMOTTI- metsikkötason analyysityökalu Käyttäjän antamat tiedot Puusto- ja kasvupaikkatieto Metsänkäsittelyn määrittelyt Metsikön kehityksen simulointi Metsikködynamiikan ennustaminen erilaisissa kasvuolosuhteissa - kasvuympäristön ja sen muutosten vaikutukset - metsikön käsittelyvaikutukset - jalostushyödyn vaikutus Syntyminen - Kasvu - Kuoleminen Puu- ja puutavaralajit Korjuun toteutustapa Tuotos Analyysi Puun laatu Hiili - hiilensidonta - hiilijalanjälki Talouslaskennan parametrit Raporttien määrittely Kannattavuus Tulosraportit Biodiversiteetti

20 Jalostushyödyn ennustaminen Mottiohjelmiston kasvumalleilla Jalostuksen oletetaan lisäävän sekä puun läpimitan että pituuden kasvua kestokokeilta mitatun suhteellisen lisäyksen verran Kasvunlisäys on mallinnettu kasvumalleissa kasvupaikan tuotoskykyä kuvaavaan osaan Menetelmä kuvattu julkaisussa: Ahtikoski, A., Ojansuu, R., Haapanen, M., Hynynen, J. & Kärkkäinen. K Financial performance of using genetically improved regeneration material of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Finland. New Forests 43(3):

21 Metsänjalostuksen vaikutus männikön kasvuun ja puuntuotokseen Esimerkkilaskelma Esimerkkimetsikkö: kuivahkolle kankaalle (VT) kylvetty männikkö Etelä-Suomessa metsikköä kasvatetaan Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti: uudistaminen (äestys & kylvö) ajoissa tehdyt taimikonhoitotyöt harvennusmallien mukaiset harvennukset päätehakkuu metsikön saavutettua suositellun keskijäreyden NOVELTREE 2nd Annual Meeting

22 Metsänjalostuksen vaikutus männikön kasvuun ja puuntuotokseen Esimerkkilaskelma Jalostushyödyn vaikutus ennustettu MOTTIohjemiston avulla Kolme vaihtoehtoista skenaariota jalostushyödystä Paikallisen jalostamattoman siemenalkuperän käyttö (ei jalostushyötyä) 1. sukupolven siemenviljelyssiemenen käyttö=> jalostushyöty 7% (läpimitan ja pituuden kasvulle) edustaa 1. sukupolven siemenviljelyksiltä kerätyn siemenen jalostushyötyä tilanteessa, jossa ympäröivistä metsistä tulevan vapaan pölytyksen osuus on 50% 1,5 polven siemeneviljelyssiemenen käyttö => jalostushyöty 12% (läpimitan ja pituuden kasvulle) edustaa 1,5-sukupolven (parhaiden plus-puiden vartteet) siemenviljelyksiltä kerätyn eliittisiemenen oletettua jalostushyötyä NOVELTREE 2nd Annual Meeting

23 Puuston runkotilavuuden kehitys kaikissa skenaarioissa sama kiertoaika 77 v. Puuston tilavuus, m 3 ha 1 Harvennukset Päätehakkuu Jalostamaton Hyöty 7% Hyöty 12% metsikön ikä, v.

24 Ainespuun vuotuinen tuotos kaikissa skenaarioissa sama kiertoaika 77 v. keskikasvu, m 3 ha 1 vuosi % + 27% 5 4 kuitu tukki Jalostamaton Hyöty 7% Hyöty 12%

25 Puuston tilavuus, m 3 ha Puuston runkotilavuuden kehitys Kaikissa skenaarioissa kasvatus suositusten mukaan ja päätehakkuukriteerinä järeys (28 cm) vuotta - 14 vuotta Jalostamaton Hyöty 7% Hyöty 12% Puuston ikä,v.

26 Ainespuun vuotuinen tuotos Päätehakkuukriteeri: Dg= 28 cm keskikasvu, m 3 ha 1 vuosi % % kuitu tukki Jalostamaton Hyöty 7% Hyöty 12%

27 Kiitos EffFibre

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/1/mwp143.htm ISBN 978-951-4-2216-6 (PDF) ISSN 1795-15X Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle Kari Hyytiäinen, Olli

Lisätiedot

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Timo Pukkala Timo Pukkala Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Pukkala, T. 2005. Metsikön

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti

Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti 1 Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti MMM:n projekti n:o 310340, 2005-2007 (Metla & Tapio) Hannu Hökkä, Metla, Rovaniemen

Lisätiedot

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen Leimikonsuunnittelu-opas Eero Liinakoski ja Kati Kontinen LEIMIKONSUUNNITTELU-OPAS Eero Liinakoski ja Kati Kontinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 14 1 Tekijä(t)

Lisätiedot

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen ja Marja-Leena Päätalo Jouni Siipilehto Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Lisätiedot

Paljonko metsäsijoitus tuottaa?

Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Metsä on yksi mahdollinen sijoituskohde. Metsäsijoituksen tuotto riippuu mm. siitä, kuinka halvalla tai kalliilla metsän ostaa, ja siitä, kuinka metsää käsittelee. Kuvan

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

Konkari jo 31-vuotiaana. Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5

Konkari jo 31-vuotiaana. Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 10. TOUKOkuuta 2012 Nro 9 www.metsalehti.fi Konkari jo 31-vuotiaana Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5 Ajankohtaista: Energiapuulle hintatilastot

Lisätiedot

Omavalvonta. Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa. Luonnonvarakeskus. Suonenjoki. Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskus

Omavalvonta. Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa. Luonnonvarakeskus. Suonenjoki. Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskus Omavalvonta Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa Luonnonvarakeskus Suonenjoki Omavalvonta Tarkoittaa metsurin, koneenkuljettajan tai omatoimisen metsänomistajan tekemää laadunseurantaa työn aikana

Lisätiedot

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi?

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Matti Kärkkäinen professori ja puuntuottaja Elinvoimaa metsistä (EME) -hanke Talousmetsien mahdollisuudet käyttöön Padasjoki, valtuustosali 19.3.2013

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Energiapuun korjuun taloudellisuus nuorissa kasvatusmetsissä

Energiapuun korjuun taloudellisuus nuorissa kasvatusmetsissä Energiapuun korjuun taloudellisuus nuorissa kasvatusmetsissä Kehittyvä metsäenergiaseminaari Anssi Ahtikoski, Metsäntutkimuslaitos Seinäjoki 18.11.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 11.12.2013. Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä

Lisätiedot

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala METSÄN JATKUVA KASVATUS Timo Pukkala Sisältö Määritelmiä Metsien dynamiikka luonnonmukainen metsänhoito Ala- vai yläharvennus Jatkuva vai jaksollinen kasvatus Poikkeavat tutkimukset Puun korjuu Muita näkökohtia

Lisätiedot

Biologista vesakontorjuntaa purppuranahakalla. Taimien lannoitus arginiinitypellä. Bracke ja Ecoplanter istutuskoneet vertailussa.

Biologista vesakontorjuntaa purppuranahakalla. Taimien lannoitus arginiinitypellä. Bracke ja Ecoplanter istutuskoneet vertailussa. Taimien lannoitus arginiinitypellä numero 4/2011 Bracke ja Ecoplanter istutuskoneet vertailussa Biologista vesakontorjuntaa purppuranahakalla TAIMIUUTISET TAIMIUUTISET 4 2011 Yhteistyössä mukana: Fin Forelia

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot

Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot Metsätieteen aikakauskirja m e t s ä v a r a t Antti Ihalainen ja Arto Ahola Antti Ihalainen Arto Ahola Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot Ihalainen, A. & Ahola, A. 2003. Pyry- ja Janika-myrskyjen

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Metsäntutkimus Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Hiilen nielut Puun käytön monet mahdollisuudet Vihreä kemia Uutisia Metsämaiden happamoitumisesta vain heikkoja merkkejä Kangasmetsien

Lisätiedot

1. JOHDANTO. 1.1 Opinnäytetyön taustaa

1. JOHDANTO. 1.1 Opinnäytetyön taustaa 1. JOHDANTO 1.1 Opinnäytetyön taustaa Ajatus bioenergian korjuun kannattavuustutkimuksesta maisemanhoitokohteilla sai alkunsa vuonna 2006 kun Sopimuksellinen ympäristönhoito ja bioenergiahanke käynnistyi.

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Kannattavan metsätalouden edellytykset

Kannattavan metsätalouden edellytykset Kannattavan metsätalouden edellytykset Matti Kärkkäinen emeritusprofessori ja puuntuottaja Stora Enson metsänomistajailta Tampereella Tampereen ammattikorkeakoulu tiistaina 15.4.2014 klo 18 21 osoitteessa

Lisätiedot

Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan

Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan 28 Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 2.3.2007 ja tarkistettuna 18.6.2007 Hyväksytty 21.9.2007 Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien

Lisätiedot

t a i m i uutiset 3/ 2003 TÄSSÄ S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A NUMEROSSA MM: METLA SEMINAARI KOKOSI HAAPA- MAANMUOKKAUS JA KUUSEN

t a i m i uutiset 3/ 2003 TÄSSÄ S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A NUMEROSSA MM: METLA SEMINAARI KOKOSI HAAPA- MAANMUOKKAUS JA KUUSEN t a i m i uutiset 3/ 2003 S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A METLA TÄSSÄ NUMEROSSA MM: SEMINAARI KOKOSI HAAPA- ASIANTUNTIJAT MAANMUOKKAUS JA KUUSEN TAIMIEN KASVATUS JUURIKÄÄVÄN LAHOTTAMAN KUUSIKON

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU)

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) ISBN 978-951-40-2461-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2467-2 (paperback) ISSN 1795-150X Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Henrik Heräjärvi,

Lisätiedot

16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista 10-vuotiaissa kuusen taimikoissa

16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista 10-vuotiaissa kuusen taimikoissa Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/14/mwp289.htm Metlan työraportteja 289: 142 146 16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista

Lisätiedot

Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä. Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta

Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä. Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta 4.11.2010 1 Metsänomistaja ja liiketaloudellinen kannattavuus Metsänomistajan välineet

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot