Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit"

Transkriptio

1 Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista. Palautekysely toteutetaan e-lomakkeella, ja opiskelijat vastaavat kyselyyn jättäessään todistuspyyntölomakkeen. Vastausprosentti oli 60 % vuonna 2012 valmistuneiden osalta. Lähes puolet vastaajista ilmoitti työpaikkansa tai nykyisen asuinkuntansa sijaitsevan Pohjanmaalla (47 %) ja toiseksi suurin osa Etelä-Pohjanmaalla (18 %). Lisäksi työ- tai asuinpaikka oli 15 %:lla pääkaupunkiseudulla ja 15 %:lla Pirkanmaalla. Asuinpaikka ennen opintojen alkua oli 38 %:lla vastaajista Pohjanmaa. Opiskelijoita tuli yliopistoomme lisäksi Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalta sekä Pirkanmaalta. Vastaajista 77 % oli valmistumishetkellä töissä tai jo saanut työpaikan. Suurin työllistäjä oli kuntasektori. Toiseksi eniten valmistuneet olivat työllistyneet yksityiselle sektorille ja kolmeksi eniten valtionhallintoon. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä projektisuunnittelija, myyjä, diakoniajohtaja, tohtorikoulutettava, projektipäällikkö, osastonhoitaja, kotihoidon koordinaattori, henkilöstöpäällikkö, kansainvälisten hankkeiden koordinaattori, pankkitoimihenkilö, kiinteistösihteeri, viulunsoitonopettaja, sairaanhoitaja, tuntiopettaja, asiantuntija/konsultti, Junior Advisor, erikoissuunnittelija, ylitarkastaja, vanhempi rikoskonstaapeli, osastonhoitaja, palvelupäällikkö, koordinaattori, päiväkodinopettaja, osastonhoitaja, laatupäällikkö ja kouluttaja 1

2 Sukupuoli Pääaine 2

3 Valittiinko sinut Vaasan yliopistoon suorittamaan: Työpaikan sijainti (tai asuinpaikka, mikäli et ole töissä): 3

4 Asuinpaikkasi sijainti ennen opintojen alkua: Millä perusteella ensisijaisesti valitsit opiskelupaikkasi (max. 3 kohtaa)? Hyvät vaihto-opiskelumahdollisuudet Laajat opiskelumahdollisuudet / valinnanvara Halu itsenäistyä 3 Ystävien ja/tai sukulaisten vaikutus Jokin tietty yksikössä opetettava aineyhdistelmä Yliopiston sijaintipaikkakunta 5 Valintamenettely Sain siitä enemmän tietoa kuin muista yksiköistä Katsoin sinne opiskelemaan pääsemisen mahdollisuudet hyviksi Yksikön maine 4

5 Arvioi, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt seuraavia tieto- ja taitoalueita: Ammatissa toimimiselle keskeiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet Tutkimus- ja ammattietiikan taju 5

6 Selkeä kuva oman alan työmarkkinoista Luovan ajattelun taito 6

7 Valmius toimia oman alan asiantuntijana Valmius soveltaa oppimaasi käytännössä 7

8 Valmius hankkia tarvittavia lisätietoja ja taitoja Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen 8

9 Kielitaito Tietotekniset valmiudet 9

10 Oman alan tehtävien käytännön taidot Valmiuksia kansainväliseen vuorovaikutukseen 10

11 Sosiaaliset taidot, joustavuus ja sopeutumiskyky Viestintä- ja kommunikaatiotaidot 11

12 Yhteiskunnan perusteiden tuntemus Tiimityötaidot 12

13 Oppimis- ja ongelmanratkaisukyky Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 13

14 Erilaisten tutkimusmenetelmien tuntemus Oma-aloitteisuus 14

15 Mikä suorittamassasi tutkinnossa / opinnoissa oli erityisen hyvää? Entä huonoa? Hyvää: ajankohtaisen tiedon saaminen, ryhmätyöt, asiantuntijuuden jakaminen, tutkielmien hyvä ohjaus. Huonoa: vähäinen yhteiskeskustelu luennoilla. Laaja-alainen tietämys julkishallinnosta. Mahdollisuudet hakea työpaikkaa laajenivat huomattavasti. Huonoa ehkä liian suuret opiskelijaryhmäkoot? Hyvät työelämään sijoittumismahdollisuudet Eettisen ajattelun sisäistäminen oli asia, joka oikein jysähti mieleen. Huonoa ei mikään ollut, kaikki oli oikein tarpeen. Asioihin syvällinen perehtyminen ja asioiden pohdiskelu. Oman analyyttisen harkinnan kehittäminen. Paras kurssi oli julkisjohtaminen syventäen, jossa harjoiteltiin tiimityötä sekä saatiin ryhmässä harjoitella tutkimuksen tekemistä oikeasta käytännön työelämästä. Käytännön työelämän ja teorian välinen yhteistyö jäi todella vähäiseksi opintojen aikana, toisaalta julkisjohtamisen opintojen luonteen vuoksi tämä oli ymmärrettävää. Hyvää oli mahdollisuus valita kursseja helposti myös muista tiedekunnista. Erityisen hyvää oli opettajat sekä opiskelukaverit ja vuorovaikutus heidän välillään. Kokonaisuudessaan kattava tutkinto. Paljon vaihtoehtoja valita kursseja hyvin erityylisten pääaineiden väliltä, jotka kuitenkin tukevat toisiaan. Hyvää myös se, että vaatimustaso on tarpeeksi korkea. Erityisen hyvää vierailevat luennoitsijat. Huonoa osa luennoitsijoista. Heillä on valtava merkitys. Osaavat sekä innostaa, että latistaa. Huonoa myös se, että monesti kursseilla käydyt asiat jäävät etäiseksi, jos ei ole tietoa, miten ne työelämään liittyvät. Työelämä saattaa monesti pelottaa, kun ei tiedä miten asioita käytännössä hoidetaan. Jos ei ole mitään kosketuspintaa alan työelämään.. Laaja-alaisuus, monimuotoisuus Opetussuunnitelma vaihtunut useasti ja olen joutunut suorittamaan lisäkursseja ja aikaisempaa tutkintoani ei hyväksi luettu ( tänä päivänä voisin hakea suoraan maisterivaiheeseen) 15

16 Oppi oma-aloitteiseksi ja koulun joustavuus. Kursseilla ei oikeastaan lainkaan kosketuspintaa todelliseen työelämään. Opinnot voisivat olla työelämäsuuntautuneempia ja käytännönläheisempiä, ja opetustavat monipuolisempia. Selkeää kuvaa siitä, mihin lopulta sijoittuu työelämässä, ei ole ja se häiritsee välillä. Hyvää oli se, että teimme yhä lisääntyvissä määrin yhteistyötä talousoikeuden laitoksen ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen koulutuksen kanssa. Antaa laajan teoriapohjan julkisen hallinnon normistosta. Työtehtävät voivat olla niin monilla eri aloilla, joten itselläni oli vaikeuksia havainnollistaa, että mikä se tulevaisuuden työpaikka voisi olla. Opinnoissa oli hyvää joustavuus. Huonoa oli esimerkiksi pääsy kielipalveluiden järjestämälle äidinkielen kurssille (tieteellinen kirjoittaminen), joka oli pakollinen maisterivaiheessa. Kurssille pääsy oli erittäin vaikeaa ja tarkoituksena oli tehdä kurssi ennen gradua. Pääsin kurssille vasta viimeisenä keväänä, joten gradun kannalta kurssi ei ollut hyödyllinen. Muille kielipalveluiden kurssien kanssa ei ole ollut samanlaista ongelmaa. Hyvää oli se, että tietoja piti hankkia laaja-alaisesti ja vaatimustaso oli välillä korkea. Opettajat motivoi. Hyvä työllisyystilanne. Opintojen monipuolisuus oli erittäin hyvä asia. Kannustava ilmapiiri ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Monipuolinen opintokokonaisuus Hyvää monipuolisuus, tosin enemmän taloushallintoa täytyisi olla Ajanmukaisuus. Loistavat opettajat. Käytännönläheisyys. Hyvää: Itsenäiset opiskelumahdollisuudet ja se, että kursseja pystyi suorittamaan nopeampaan tahtiin. Parhaimmat kurssit olivat ne, jossa tehtiin konkreettinen arviointi hankkeesta ja projektikurssi, jossa suunniteltiin uusia juttuja terveydenhuoltoon. Huonoa: Joidenkin kurssien osalta luentoja olisi voinut olla enemmän ja tehtävät haasteellisempia. Myös vaihtelevampia opetusmenetelmiä olisi voinut olla. Huomattavasti enemmän käytännön läheistä opiskelua ja yhteyksiä/ oppimistehtäviä työelämään. 16

17 Suorititko osan tutkintoon sisältyvistä opinnoista toisessa kotimaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa? Mitkä olivat kolme viimeisintä opintosuoritustasi? Pro gradu -tutkielma, gradupaja ja aluetieteen erikoiskurssi. Kypsyysnäyte, hops, tilastotiede henkilöstöoikeus,vero-oikeus ja sopimusoikeus Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi (5) Tutkimusseminaari (hyv) Julkinen johtaminen syventäen (4) Tieto-oppi Ammattien etiikka Henkilöstöoikeus Johtamisen opinnot 25 op seminaari julkisjohtamisen syventävät Julkisoikeuden aineopintoja Vertaileva tutkimus, gradu seminaari ja nyt en muista kyllä kolmatta. Pro Gradu Julkinen johtaminen syventäen Public Ethics 17

18 pro gradu, organisaatio-oikeus, tieteellinen kirjoittaminen Kieliharjoittelu, gradu, maisterin tutkinnon kypsyysnäyte Pro gradu, tieteellinen kirjoittaminen ja seminaari Gradu, Tite ja managerial decisions. Gradu vapaavalintaiset Gradu Vaihto-opinnot ja pro gradu -tutkielma. Hallinto-oikeuden syventävät opinnot JOIK3003, Syventävä teemakurssi JOIK3011 ja tutkimusseminaari JOI3006. Pro gradu-tutkielma, Oikeusvertailu, Syventävä teemakurssi. pro gradu -seminaari, äidinkielen kurssi, syventävä kurssi Tieteellinen kirjoittaminen - Näkökulmia julkiseen valtaan ja yhteiskuntaan - Projektiinnovaatiot käytännön uudistajina Gradu, johtaminen ja hyvinvointi sekä tieteellinen kirjoittaminen. Harjoitteluraportti, Graduseminaari ja Gradu Pro gradu, harjoittelu, tieteellinen kirjoittamien suomeksi. Tutkimusseminaari SOTE3001 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi KSUO9211 Johtaminen ja työhyvinvointi SOTE3008 Harjoitteluraportti Kypsyysnäyte Pro gradu Avoimess yliopistossa kieliopintoja sekä korvattavia opintoja gradu harjoittelu tieteellinen kirjoittaminen Pro gradu Johtaminen ja työhyvinvointi Tieteellinen kirjoittaminen Laskentatoimen ja rahoituksen sivuaineopinnot avoimen iltaopintoina. 18

19 Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1=täysin eri mieltä, 4=täysin samaa mieltä) Opiskeluilmapiiri oli hyvä 2,8 2,9 3,3 3,4 Koulutuksessa huomioitiin kansainvälisyys Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämään Opinnot olivat mielenkiintoisia 3,1 Koulutus oli motivoivaa 2,9 Koulutus oli vaativaa 3,3 3,3 Koulutus oli laadukasta Koulutus vastasi niitä odotuksia, joita minulla oli aloittaessani opinnot Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1=täysin eri mieltä, 4=täysin samaa mieltä) Mielestäni yliopistoni: 2,4 2,5 3,1 tarjoaa opiskelijoille yhteistyöprojekteja esim. julkisen sektorin kanssa on kiinnostunut työelämän toiveista, jotka koskevat vastavalmistuneiden taitoja on kansainvälisesti aktiivinen 2,8 huolehtii koulutuksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla 2,3 osallistaa opiskelijat kurssien kehitystyöhön merkittävästi 3 3,1 käyttää yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita opetuksessa on kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä 19

20 Arvioi, vaikuttiko joku seuraavista syistä hidastavasti opintojesi etenemiseen? ei mikään edellisistä. En koe, että opintojeni eteneminen olisi hidastunut vaihto-opiskelu tutkintoni suorittamiselle välttämättömiä kursseja ei järjestetty riittämätön ohjaus opintojen suunnitteluun opiskelumotivaation puute opiskelijajärjestöissä tai yliopiston hallinnossa toimiminen sairaus tai vamma 4 äitiys- tai isyysloma, vanhempainvapaa 0 8 varusmies- tai siviilipalvelun suorittaminen kotityöt, lastenhoito tmv. 2 vähimmäislaajuuden ylittävät opinnot 9 18 koulutusta vastaavan tai siihen liityvän ansiotyön tekeminen koulutusta vastaamattoman ansiotyön tekeminen Arvioi saamaasi opintojen ohjausta (1=heikko, 4=hyvä) 3,5 Kansainväliset asiat 3,3 tutkielman ohjaus 3 3,2 tutor-toiminta informaatio yliopiston www-sivuilla 3,4 opinto-opas 3,4 3,4 3,9 oman laitoksen/oppiaineen/hopsvastaavan opintojen ohjaus tiedekunnan opintoneuvonta Luotsin opiskelipalveluiden antama ohjaus (esim. kanslia ja opintotuki) 20

21 Mikä saamassasi opintoneuvonnassa oli mielestäsi erityisen hyvää? Entä huonoa? Hyvää: tiedon ja neuvojen saannin nopeus, rohkaisu ja kannustus Alussa hops tekeminen todella mielekästä ja auttoi opiskelussa eteenpäin. Ehkä useampi tapaaminen ja keskustelu mahdollisuuksista ja kiinnostuksista miten ne voi saavuttaa Opintopäällikkö on oikein ihana ihminen Opintopäällikkö on itse myös aktiivinen ja auttaa opiskelijaa. Oman tiedekunnan opintopäällikkö vastasi aina nopeasti kysymyksiin. Tutkielman ohjauksen loppuvaiheessa olisin ehkä kaivannut enemmän ohjausta, mutta gradu tuli ilman enempää ohjausta kuitenkin valmiiksi. Opintoneuvonta annettiin muutaman kerran kansliasta muun suuntautumisvaihtoehdon edustajan kautta ja heillä on erilainen käytäntö. Palvelu ystävällistä muttei asia selvinnyt. Apu oli aina saatavilla, ja nopeasti. Selkeää ja johdonmukaista neuvontaa. Yksilöllisyys, ystävällisyys, ymmärrys tilanteeseeni Sai aina (vastaanottoajan ulkopuolellakin) oikean tiedon kun tarvitsi. Henkilöihin saa helposti yhteyttä ja he vastaavat nopeasti. Ystävällinen ja nopea vastaus kaikkiin kysymyksiin. Lisäksi opintopäällikkö tiedottaa asioista tehokkaasti, joten ei voi antaa kuin hyvää palautetta. Henkilökohtainen opastus opintojen suunnittelussa. Isot kiitokset! Aina pääsi vastaanotolle ja apu löytyi, oli sitten mitä tahansa asiaa, suurta tai pientä. Minut otettiin yksilönä huomioon ja aina sai apua ja tukea nopeasti. Opintopäälliköltä sai aina tarvittaessa ja todella kattavasti apua! Hyvää: selkeä kurssirakenne. Huonoa: Erilaisista sivuaineista ja niiden mahdollisuuksista suunnata osaamista johonkin erityiseen suuntaan, olisi voinut kertoa enemmän opintojen alussa. 21

22 Arvioi millaiset mahdollisuudet sinulla on ollut hankkia oman alan työkokemusta opintojesi aikana: Siirsitkö muodollista valmistumistasi, vaikka olit suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot? Kaksi vastaajaa siirsi valmistumista koulutusta vastaavan työn tekemisen vuoksi ja yksi työpaikan puuttumisen vuoksi. 22

23 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? Viisi vastaajaa aikoo suorittaa toisen maisterintutkinnon. Lisäksi viisi vastaajaa aikoo hakeutua jatko-opiskelijaksi. Nykyinen työ (vastaa vain jos olet töissä): Mihin ryhmään työnantajasi kuuluu? 23

24 Onko työsi määräaikainen, vakituinen, harjoittelupaikka/ trainee-ohjelma, oma yritys tai toiminimi/ freelancer? Onko työsi kokoaikainen vai osa-aikainen? 24

25 Kuinka hyvin työtehtävät vastaavat koulutustasi? Mikä on tehtäväalueesi? 25

26 Mikä on asemasi työpaikan organisaatiossa? Mikä tekijä mielestäsi vaikuttaa/vaikutti työpaikan saamisessa? 26

27 Mitkä ovat kuukausitulosi (brutto) nykyisessä työssäsi? 27

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 52 2008 Loogista päättelyä ja tiedon analysointia Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelleiden kertomuksia

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti 2 2010 Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot