Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto"

Transkriptio

1 Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Opintoasiat/Susan Blomberg ja Sunna Vainiomaa Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla , ja siihen vastasi 47 filosofian maisteriksi valmistuvaa. Vuonna 2009 valmistui 89 filosofian maisteria, joten vastausprosentti oli 53 %. Sukupuoli Pääaine/ koulutusohjelma

2 Valittiinko sinut Vaasan yliopistoon suorittamaan: Työpaikan sijainti (ellet ole töissä, valitse tämänhetkinen asuinpaikka)

3 Asuinpaikkasi sijainti ennen yliopisto-opintojen aloittamista Millä perusteella ensisijaisesti valitsit opiskelupaikkasi? (valitse max. 3 kohtaa)

4 Arvioi, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt seuraavia tieto- ja taitoalueitasi: 1. Ammatissa toimimiselle keskeiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet 2. Tutkimus- ja ammattietiikan taju

5 3. Luovan ajattelun taito 4. Valmius toimia oman alan asiantuntijana

6 5. Valmius soveltaa oppimaasi käytännössä 6. Valmius hankkia tarvittavia lisätietoja ja -taitoja

7 7. Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen 8. Kielitaito

8 9. Tietotekniikan käyttötaito 10. Oman alan tehtävien käytännön taidot

9 11. Valmiuksia kansainväliseen vuorovaikutukseen 12. Sosiaaliset taidot, joustavuus ja sopeutumiskyky

10 13. Viestintä- ja kommunikaatiotaidot 14. Tiimityötaidot

11 15. Oppimis- ja ongelmanratkaisukyky 16. Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot

12 17. Erilaisten tutkimusmenetelmien tuntemus 18. Oma-aloitteisuus

13 Mikä suorittamassasi tutkinnossa / opinnoissa oli erityisen hyvää? Entä huonoa? Hyvää: Monipuolinen näkemys viestinnän kentästä. Huonoa: Viestinnän opintoja voisi täydentää harjoitustoimituksella, se opettaisi käytännön taitoja. Liian vähän tietotekniikkaa. Monipuolisuus, sivuaineita pystyi valitsemaan oman mielenkiinnon mukaan. Enemmän tietoa mitä eri vaihtoehtoja työmarkkinoilla valmistumisen jälkeen. Valinnanvapaus - sai itse pitkälti räätälöidä opintonsa. Erityisen hyvänä koin opettajan pedagogiset opinnot. Hyvää oli, että kieltä joutui käyttämään joka päivä kaikissa tilanteissa. Huonoa oli, että kurssit olivat liian teoreettisia, enkä saanut niistä niin paljon hyötyä työelämää varten, kuin olisin tarvinnut. Valinnanvaraa on aika vähän. Pieni yliopisto mahdollisti monta hyvää asiaa Tasokkaat luennoijat Erityisen hyvää oli laaja-alaisuus (soveltava kielitiede, multimediaviestintä, mediatutkimus)ja mahdollisuus opiskella joustavasti ja itsenäisesti, koska asuin toisella paikkakunnalla. Koen, ettei opiskelu kuitenkaan antanut minulle riittävän hyviä käytännön taitoja viestintäalalla työskentelyyn. Erityisen hyvää oli opintojen monipuolisuus ja hyvät sivuainemahdollisuudet sekä mahdollisuus vaihto-opiskeluun. Hyvää oli myös se, että omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen kehittyi opintojen myötä paljon; huonoa oli puolestaan se, että käytännön taitojen oppiminen jäi vähäisemmäksi. Hyvää: Mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun. Huonoa: Tenttien päällekkäisyys. Hyvää oli suorittaa melko paljon itsenäisesti kursseja siten, että sopii opettajan kanssa henkilökohtaisesti esim. korvaavista opinnoista. Huonoa oli se, että esim. yrittäjyyttä ei juurikaan käsitelty. Lisäksi hämärän peittoon jäi se, että mihin minä nyt loppuviimeksi olen pätevä valmistuttuani. Pitäisi tuoda enemmän konkreettisia esimerkkejä tilanteisiin, joissa opittavaa voidaan hyödyntää. Pedagogisten opintojen liittäminen tutkintoon oli erittäin positiivista ja hyödyllistä. Suorittamaani tutkintoon kuuluvat opinnot olivat suureksi osaksi melko teoreettisia, joten en tiedä kuinka paljon ne sinänsä luovat pohjaa konkreettisen työtehtävän hoitamiselle. Toisaalta pidin opinnoissani juuri teoreettisuudesta sekä yleissivistävyydestä. Ymmärtääkseni yliopistoopintojen tehtävä on olla nimenomaan yleissivistäviä. Se, etten humanistina valmistu mihinkään tarkasti rajattuun ammattiin, luo sekä mahdollisuuksia että rajoitteita. se, että sain rakentaa tutkinnostani juuri sellaisen kuin halusin ja valita sivuaineita vapaasti eri tiedekunnista. pääaineeni oli viestintätieteet ja sivuaineina ranska, markkinointi ja johtaminen.

14 kauppatieteet oli mielestäni erityinen lisä opintoihini, sillä haluan suuntautua yritysmaailman viestintään. huonoa on liika teoreettisuuden painottaminen opetuksessa. vasta töissä oppii sellaisia käytännön taitoja, joita siellä tarvitsee. enemmän integrointia työelämään myös humanistisella puolella, viestinnässä. sivuaineet täydentävät kokonaisuutta haluamallani tavalla. Joitakin kursseja esim. tvkääntäminen ei järjestetty koskaan 7v aikana, tai järjestettiin todella harvoin. Opiskelijana voi itse vaikuttaa niin moneen asiaan ja toimia oman aikataulunsa mukaan. Alussa koin yliopistossa opiskelemisen vaikeaksi ja sekavaksi, mutta kun pääsee kärryille, niin siitä suorastaan nauttii. monipuolisuus Opettajan työhön tarvittavat syventävät alan tiedot hyvää sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot. Erityisen hyvänä pidin sitä, että oma-aloitteisuutta ja luovuutta arvostettiin ja että näihin ominaisuuksiin myös kannustettiin. Huonona puolena olen nähnyt sen, että kommunikaatiokykyjä harjoiteltiin opiskeluaikana mielestäni liian vähän. Olisin kaivannut kielen opiskeluun lisää keskustelu- ja puhumisharjoituksia kirjoitustöiden lisäksi. Tutkinnon monipuolisuus ja joustavuus oli erityisen hyvää. Humanistien tarpeiden parempi huomioon ottaminen suunniteltaessa tietotekniikan opintoja gigalaisille olisi voinut olla parempaa Suullisen kielitaidon harjoittamisen vähäisyys. Liikaa kirjallista tuottamista. Se kyllä kehittyi mutta puhuttu ei. Hyvää: ruotsin kielen käyttäminen ja uuden oppiminen pohjoismaisista kielistä Hyvää: Opinnot joustivat elämäntilanteiden mukaan. Kirjallisuuden opinnot olivat mielenkiintoisia, hyvä että niitäkin oli mahdollisuus suorittaa Vaasassa. Huonoa: Tutkintoni alalta on vaikea työllistyä ilman lisäopintoja. Suorittamassani tutkinnossa hyvää oli sen monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Tutkinnon sai suorittaa omassa tahdissa, mikä oli hyvä asia. Pro gradu -tutkielman teossa olisin kaivannut enemmän ohjausta. Hyvää oli pieni laitos, jonka takia tutustui kaikkiin opettajiin ja opettajia oli helppo lähestyä. Joitain yksittäisiä hyviä kursseja, joilla oppi paljon ja sai uutta tietoa. Osa opettajista oli joustavia ja tukevia. Huonoja puolia oli valitettavasti enemmän. Työelämä ei ollut mitenkään kytköksissä opintoihin, vaan opinnot käytiin hyvin teoreettisella tasolla. Opetusmenetelmät olivat aika yksipuolisia ja välillä oli liikaa joustamattomuutta. Opetusta ei ollut suhteutettu opiskelijoiden taitotasoon. Suoraa palautetta (mitä voisi konkreettisesta tehdä paremmin) sai hyvin vähän ja siitä syystä oli vaikea parantaa omia suorituksiaan. Opiskelukielen opetusta oli liian vähän ja kielioppitunnit olivat liian vaikeita.

15 Huonoa kielioppikurssien ja käännöskurssien vähyys, hyvää sivuaineiden valintamahdollisuus Erityisen hyvää oli monipuoliset kurssit ja mielenkiintoiset luennot. Myös mahdollisuus vaihtoopiskeluun oli hyvä. Parannettavaa olisi ollut opinto-ohjauksessa erityisesti opintojen alkuvaiheessa kurssivalintojen suhteen. Valinnan vapaus rakentaa tutkinto monipuoliseksi ja oman näköiseksi. Positiivista on myös joustavuus (esim. pääaineen vaihto). Huonoa on se, etteivät opinnot vastaa suoraan työelämän tarpeisiin. Toivoisin Englannin kielen tutkintoon enemmän kääntämisen opintoja. Viestintätieteiden teoria vahvasti edustettuna. Käytännön viestintätyö ja uusien mediamuotojen käyttöä ja sovellutusta työelämään ei ole koskaan liikaa. Asiantuntevat opettajat, pienehkö yliopisto Huonoa käytännönharjoittelun vähyys ja pedagogiset opinnot suoritettava muualla pieni ja tiivis laitos --> vuorovaikutus opettajien kanssa hyvää Suorititko osan tutkintoon sisältyvistä opinnoista toisessa kotimaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa?

16 Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1= täysin eri mieltä, 4= täysin samaa mieltä, 0=en osaa sanoa): Arvioi seuraavia väittämiä yliopistosi kannalta asteikolla 1-4 (1=täysin eri mieltä, 4=täysin samaa mieltä, 0=en osaa sanoa). Mielestäni yliopistoni:

17 Arvioi, vaikuttiko joku seuraavista syistä hidastavasti opinnoissasi etenemiseen? Arvioi saamaasi opintojen ohjausta (1=heikko, 4=hyvä, eos=ei osaa sanoa):

18 Mikä saamassasi opintoneuvonnassa oli mielestäsi erityisen hyvää? Entä huonoa? Opiskelijan huomioiminen yksilönä ja syvällinen perehtyminen hänen opintojen suunnitteluun. Helppo etsiä tietoa. Hieman päänvaivaa tuotti alussa ammattikorkeakoulun opintojen hyväksilukemisprosessi. Kun en saanut siitä selkoa niin tuli käytyä 'turhaan' tietyillä peruskursseilla. Erityisen hyvää humanistisen tiedekunnan [opintoneuvonnan] ohjeet. Erityisen huonoa oli tuutorini toiminta, hän vain juopotteli eikä ollut kiinnostunut meistä. Minulla meni pari vuotta, ennen kuin ymmärsin opiskelujen rakenteen jne. Mielestäni tuutorit pitäisi valita sen mukaan, kuinka omistautuneita he ovat auttamaan fukseja, eikä sen perusteella kuinka paljon he haluavat juhlia. Nopeat vastaukset ja ratkaisut mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Huonoja kokemuksia opintoneuvonnasta ei minulla ole. Olisi ehkä hyvä, että opintoneuvojalla olisi pakko käydä ainakin kerran parissa vuodessa, jotta omat opiskelusuunnitelman olisivat aina ajan tasalla ja motivaatio pysyisi yllä. Mielestäni opintoneuvonnassa huomioidaan opiskelijat hyvin, opiskelijaa kuunnellaan ja vastataan kysymyksiin. Omien opintojen tilanne käytiin opintoneuvonnassa tarvittaessa kattavasti läpi, ja opintoneuvonnan ansiosta tiesin itse aina selkeästi, missä olin menossa ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Hyvää oli erityisesti opintojen viimeisenä vuotena se, että kysyttyihin kysymyksiin tuli nopeasti vastauksia ja opintoneuvonta myös tuntui opiskelijan opintoihin paneutuvan tarkistamalla esim. vielä puuttuvia kursseja. Huonoa oli se, että opintoneuvontaa ei opintojen alkupuolella ollut selkeästi tarjolla. Tiedän kyllä, että sitä halutessaan sai, mutta siihen ei 'ohjattu'. Mielestäni olisi hyvä jos opiskelijoita kehotettaisiin jo alusta lähtien ottamaan rohkeasti yhteyttä opintoneuvontaan mitä tyhmimmiltäkin tuntuvissa asioissa. HOPSin tekemiseen painostaminen ei kuitenkaan mielestäni ole kovinkaan mielekästä. Ei kukaan pysty tarkasti vuosi kerrallaan sanomaan koska mitäkin suorittaa kun ei kaikkia kursseja edes järjestetä joka vuosi. Palvelu aina ystävällistä ja kohteliasta, useimmiten myös nopeaa. Opiskelijan kysymyksiin pyrittiin löytämään ratkaisu, ongelmien kanssa ei jäänyt yksin. Joihinkin asioihin joutui palaamaan useamman kerran, jotta ne selvisivät. Törmäsin myös omalla kohdallani joihinkin epäselvyyksiin. aina sain apua jos oli ongelmia. pitää olla oma-aloitteinen, itsenäinen ja aktiivinen, silloin voi toinenkin osapuoli auttaa parhaiten. olin aktiivinen selvittämään, mitä opinnoissani tarvitsee olla yms. ja sain aina siihen neuvoja. Apua sai aina kun pyysi ja melko nopeasti. Opinto-ohjaajat olivat tehokkaita ja hoitivat pyydetyt asiat nopeasti ja hyvin. Hyvää oli se, että sai suorat ohjeet siihen, miten tulisi tehdä, että valmistuisi mahdollisimman nopeasti. Huonoa taas se, että alussa en tiennyt keneltä kysyä jos oli jotain epäselvää. Oman laitoksen antama opintojen ohjaus on ollut ensiluokkaista kokonaisuudessaan ja palvelu erittäin ystävällistä! Maisteri tutkielman ohjaus on ollut myös erinomaista! Henkilökohtainen neuvonta ja asiantunteva henkilökunta. Hyvää oli opintoneuvojien vankka tietotausta. Oli helpottavaa tietää, että he osasivat vastata kysymyksiini! Negatiivista oli se, että tulevan työelämän mahdollisuuksiin ei juurikaan valmistettu. Olisin kaivannut lisää tietoa siitä, mitä kannattaa opiskella, että saavutan

19 kelpoisuuden tiettyihin työtehtäviin. Nyt on tuntunut vähän siltä, että valmistun maisteriksi, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa käytännössä töiden suhteen. Viestintätieteen laitoksella henkilökunnalla tuntuu olevan aina aikaa, vaikka resursseja ei olisikaan. Vakituinen opintoneuvoja jokaisessa pääaineessa olisi hyvä asia, joten sen puute on huonointa. Harkitessani mahdollisia sivuaineita olisin kaivannut 'vanhemman ja viisamman' neuvoja siinä, millaisista sivuainekokonaisuuksista olisi käytännön hyötyä työmarkkinoilla. Nyt tutkinnossani on pelkkiä kieliä (enkä siis aio suuntautua opettajaksi, kääntäjäksi tai tulkiksi, vaikka aluksi open uraa suunnittelinkin). Kielitaitoani tukemaan olisi ollut järkevää lukea esim. markkinointia tai hallintotieteitä. Ainoa erikoisosaamiseni on nyt kielet, mikä ei kyllä vakuuta esim. kaupanalan työtehtäviin hakiessani. Sain kysymyksiini selkeät vastaukset ja apua opintoasioissa oli aina saatavilla. En keksi mitään huonoa. Henkilökohtainen palvelu ja helppo saatavuus. Askarruttaviin asioihin sai aina melko nopeasti vastauksen. Hyvää oli se, että yleensä apua sai kun sitä tarvitsi. Opinto-opas on selkeä. Huonoa oli se, että esimerkiksi tutkinnon alussa ei ohjeistettu mitenkään valitsemaan järkeviä sivuaineita eikä ohjeistettu ajattelemaan uravalintoja sivuainevalinnoissa. HOPS oli vain paperi, joka piti täyttää, eikä sitä käsitelty mitenkään. Tutkielman ohjaus oli hyvää, koska sitä oli riittävästi. Kurssien valintojen suhteen olisin toivonut enemmän ohjausta, joka olisi auttanut valitsemaan tulevan työelämän kannalta sopivia kursseja. En ole käynyt usein opintoneuvonnassa, mutta silloin kun olen, se on antanut vastaukset kysymyksiini. Olen ollut tyytyväinen. Opintopalveluiden tavoitettavuus sekä heidän paneutuminen opiskelijan asiaan. Osasivat myös kertoa vaihtoehtoja miten opinnoissa voi edetä. Hyvää lempeä kannustus ja rohkaisu tiedekunnan opintoneuvonnasta. Huonoa niukat vastaanottoajat; pitäisi olla aina joku, jonka puoleen voi kääntyä. Hyvä asenne, palvelualttius, joustavuus ja ystävällisyys. Arvioi millaiset mahdollisuudet sinulla on ollut hankkia oman alan työkokemusta opintojesi aikana?

20 Siirsitkö muodollista valmistumistasi, vaikka olit suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot? Mikäli siirsit valmistumistasi, arvioi, mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttivat siihen.

21 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? Kuusi vastaajaa aikoo hakeutua jatko-opiskelijaksi ja kuusi aikoo jatkaa opiskelua ja suorittaa toisen maisterin tutkinnon. Nykyinen työ (vastaa vain, jos olet töissä) Mihin ryhmään työnantajasi kuuluu?

22 Onko työsi Onko työsi

23 Kuinka hyvin työtehtävät vastaavat koulutustasi? Mikä on asemasi työpaikan organisaatiossa?

24 Mikä on tehtäväalueesi? Mikä on tehtävänimikkeesi? koulunkäyntiavustaja, toimittaja, chief intranet coordinator, tuntiopettaja, tiedottaja, radiojuontaja, department assistant, tutkimushaastattelija, myyjä, vastaanottovirkailija, ravintolatyöntekijä, kääntäjä, päätoimittaja/tietokannan päivittäjä, assistentti, tiedotussihteeri, opettajan sijainen, toimistosihteeri, viestintäassistentti, team assistant, opintosihteeri, digiassistentti, rekrytointikonsultti Mikä tekijä mielestäsi vaikutti/vaikuttaa eniten työpaikan saamisessa?

25 Mitä ovat kuukausitulosi (brutto) nykyisessä työpaikassa?

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2010 ja siihen vastasi 18 hallintotieteiden maisteriksi valmistuvaa.

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 52 2008 Loogista päättelyä ja tiedon analysointia Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelleiden kertomuksia

Lisätiedot

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen

Sisällys. Opintotoimisto Iina Vilpponen UUSIEN OPISKELIJOIDEN KYSELY RAPORTTI 2014 Sisällys Uusien opiskelijoiden kysely... 1 1 Aineiston perustiedot... 3 1.1 Vastaajien lukumäärä pääaineittain... 3 1.2. Vastaajien syntymävuosi pääaineittain...

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA Raportti kyselytutkimuksen 2011 tuloksista Laatijat: Jonna Järveläinen Anni Paalumäki 25.10.2011 2 SISÄLLYS: 1. ALKUSANAT... 3 2. TUTKIMUSASETELMA

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA

LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA Koonnut: Oskari Korhonen oskariko@student.uef.fi 19.1.2014 2 OPINTOKYSELY Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteitä opiskelevien

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti 2 2010 Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen kysely Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille

Koulutuspoliittinen kysely Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma H-A0610A Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tuija Sievola Marjut Teiskonlahti Mikko Särkiniemi Tutkimusraportti Koulutuspoliittinen kysely Tampereen

Lisätiedot