Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM"

Transkriptio

1 Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla ja siihen vastasi 18 hallintotieteiden maisteriksi valmistuvaa. Vuonna 2010 valmistui 34 hallintotieteiden maisteria. Vastausprosentti oli 53 %. Sukupuoli Pääaine/ pääaineohjelma 1

2 Valittiinko sinut Vaasan yliopistoon suorittamaan Työpaikan sijainti (ellet ole töissä, valitse tämänhetkinen asuinpaikka) 2

3 Asuinpaikkasi sijainti ennen yliopisto-opintojen aloittamista Millä perusteella ensisijaisesti valitsit opiskelupaikkasi (valitse max. 3 kohtaa). 3

4 Arvioi, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt seuraavia tieto- ja taitoalueitasi 1. Ammatissa toimimiselle keskeiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet 2. Tutkimus- ja ammattietiikan taju 4

5 3. Selkeä kuva oman alan työmarkkinoista 4. Luovan ajattelun taito 5

6 5. Valmius toimia oman alan asiantuntijana 6. Valmius soveltaa oppimaasi käytännössä 6

7 7. Valmius hankkia tarvittavia lisätietoja ja -taitoja 8. Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen 7

8 9. Kielitaito 10. Tietotekniset valmiudet 8

9 11. Oman alan tehtävien käytännön taidot 12. Valmiuksia kansainväliseen vuorovaikutukseen 9

10 13. Sosiaaliset taidot, joustavuus ja sopeutumiskyky 14. Viestintä- ja kommunikaatiotaidot 10

11 15. Yhteiskunnan perusteiden tuntemus 16. Tiimityötaidot 11

12 17. Oppimis- ja ongelmanratkaisukyky 18. Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 12

13 19. Erilaisten tutkimusmenetelmien tuntemus 20. Oma-aloitteisuus 13

14 Mikä suorittamassasi tutkinnossa/ opinnoissa oli erityisen hyvää? Entä huonoa? - Hyvää oli pääaineen monipuolisuus ja mahdollisuus vaihto-opintoihin. Opinnoissa olisi saanut olla enemmänkin käytäntöä, kuten yleistä metodologiaa ja eri järjestelmien (SPSS jne.) käyttöä. Myös jonkinlainen työelämään valmistava vapaaehtoinen kurssi voisi olla hyvä (esim. tietoa mihin vastavalmistuneen kannattaa hakea, CV:n teko muutenkin kuin suomen kielen kurssilla) - Monipuolinen ja melko laaja poikkileikkaus yhteiskunnastamme sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Opiskelijan omasta aktiivisuudesta riippuu miten syvällisesti hän paneutuu opiskeluunsa. Opinnoista voisi saada hyvin pintapuolisen "raapaisun" - Olin ja olen työelämässä kokopäiväisesti ja tulin avoimen väylän kautta enkä aluksi välttämättä tähdännyt tutkintoon. Aluetieteen kiinnostus kasvoi kuitenkin opintojaksojen karttumisen myötä. Erityisen hyvää oli, että opintoja pystyi suorittamaan avoimessa yliopistossa myös virka-ajan ulkopuolella. Myös yliopiston kirjoilla ollessani opintojaksojen sovittaminen aikatauluohjattuun työelämään onnistui hyvin, koska opintojaksojen luentoajankohdat olivat hyvin suunniteltuja ja ne sai hyvissä ajoin tietoon. Myös verkko-opiskelumahdollisuus oli positiivinen kokemus sekä se, että opiskelija pääsee Moodle-ympäristöön myös yliopiston ulkopuolelta. Myös Tritonian verkkoympäristö toimii monipuolisesti yliopiston ulkopuolelta, mikä on työelämässä olevalle opiskelijalle etu. Yliopiston henkilökunta edesauttoi opintojen etenemistä sekä hallinnollisesti että opetuksellisesti todella joustavasti ja ammattitaidolla. Jotkin aluetieteen työmenetelmät tuntuivat hieman vanhahtavilta, mutta toisaalta niissäkin on tapahtunut 5 vuoden aikana kehitystä ja uudistumista, joten varsinaisesti tyytymätön en ole mihinkään. - Pääaine on monipuolinen ja sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset. - Suurin pettymykseni oli ECS-ohjelma, jonka puitteissa opiskeluni aloitin vuonna Olihan se uusi ohjelma, mutta lupaukset kansainvälisestä "EU-ohjelmasta" olivat täysin perusteettomia vuonna ; toivottavasti tilanne on nykyään toinen. Omassa tutkinnossani hyvää on sen joustavuus (lue: soveltuu usealle alalle työelämässä). - Tutkimuksen teon oppiminen. Huonoa oli ehkä korkea abstraktiotaso, mutta sehän on toisaalta yliopistotason opinnoissa luonnollista. - Ryhmätyöt ja teorian soveltaminen käytännössä (syventävät opinnot) - Mahdollisuudet suorittaa kieliopintoja olivat hyvät. Tutkinto antaa valmiudet monenlaisiin työtehtäviin. - Tasokasta opetusta, kannustava yhteisö, ajankohtaisuus opinnoissa, uusia tuulia aina mukana. Ei mitään huonoa, ajoittain haasteellista sovittaa yhteen työ ja opiskelu. - Tutkinto on aika kaukana käytännön töistä, haluaisin enemmän yhteistyötä työelämän ja opiskelun välille. - Opintojen laaja-alaisuus voidaan nähdä sekä heikkoutena että vahvuutena. - Erityisesti Vaasan yliopiston opiskelijapalvelut ja opintopäällikön tuki ja ohjaus 14

15 Suorititko osan tutkintoon sisältyvistä opinnoista toisessa kotimaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa? Mitkä olivat kolme viimeisintä opintosuoritustasi? - Pro Gradu, harjoittelu ja saksan kielen kurssi. - harjoittelu, tieteellinen kirjoittaminen II, gradu - pro gradu, aluetieteen gradupajat ja aluetieteen erikoiskurssi - Tieteellinen kirjoittaminen, Pro gradu seminaari 10 op Tutkimustyön tekeminen 40 op - Pro Gradu, Gradupajat sekä tieteellisen kirjoittamisen kurssi. - Henkilöstöoikeuden tentti, pro gradu ja Aluetieteen metodologian tentti - kypsyysnäyte, maisterin tutkinto pro gradu tutkielma tutkimusseminaari - pro gradu -tutkielma, vaihto-opiskelusta saadut opinnot... - Pro gradu sekä kaksi oman oppiaineen syventävää kurssia. - Pro gradu tutkielma, oikeustapausanalyysi, Tutkimusseminaari - Pro gradu-tutkielma, espanjan peruskurssi, harjoittelu - Gradu, Gradupajat ja talousmatematiikan perusteet (kuuluu toiseen tutkintoon) - Pro gradu -tutkielma Tutkimusseminaari Filosofian kurssi - Pro gradu (ja tutkimusseminaari), Kompleksisuusajattelu sosiaali- ja terveyshallintotieteessä, Evaluointi - Pro Gradu ja 2 aluetieteen syventävää kurssia. - Aluetalouden tutkimuksen teoriaperintö ja nykysuuntauksia, gradu, harjoittelu - Kansanterveystieteen kursseja ja tieteellinen kirjoittaminen 15

16 Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1 4 (1= täysin eri mieltä, 4= täysin samaa mieltä,0= en osaa sanoa) Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1 4 (1= täysin eri mieltä, 4= täysin samaa mieltä,0= en osaa sanoa) Mielestäni yliopistoni: 16

17 Arvioi vaikuttiko joku seuraavista syistä hidastavasti opinnoissasi etenemiseen? Arvioi saamaasi opintojen ohjausta (1=heikko, 4=hyvä, 0= en osaa sanoa) 17

18 Mikä saamassasi opintoneuvonnassa oli erityisen hyvää? Entä huonoa? - opintopäällikkö neuvoi aina ja oli nopeasti saatavilla sähköpostitse - Yleinen opintoneuvonta (kurssit, valmistuminen) ja kansainvälisten asioiden toiminta oli hyvää, apua sai tarvittaessa riittävän nopeasti. Kaikista huonointa oli tutkintorakenteen muutoksista tiedottaminen (tiedotettiin kyllä, mutta ei esim. sitä että kandin tutkinnon pystyi vielä suorittamaan vanhan rakenteen mukaan) ja oman pääaineen syventävien kurssien kurssimuutoksista tiedottaminen. - Apua on aina saanut, kun sitä on pyytänyt. - Erityisen hyvää oli se, että selkeästi esitettyyn kysymykseen sai selkeän ja nopean vastauksen. Asioin pääasiallisesti sähköpostilla ja menettely toimi kuin sveitsiläinen laatukello. Jossakin määrin yliopiston nettisivuilla oleva tieto on "syvällä" ja sen löytyminen haastavaa. Tähän on vaikuttanut varmasti yliopistorakenteen muutokset, nettisivujen uudistuminen yms. Nettisivujen hakupalvelua kannattaa kehittää, jos rakennetta ei pysty / ehdi kehittämään. - Olin ensimmäisiä HOPS-ohjattavia, joten rutiini ja osaaminen eivät ehkä olleet kehittyneet vielä järkeviksi. En kokenut sitä millään tavalla hyödylliseksi omalta kannaltani; se vaikutti lähinnä molemminpuoliselta ajanhukalta. - Erityisen hyvää oli neuvonnan nopea saatavuus. - Erittäin ammattitaitoinen ja motivoitunut opintopäällikkö oli hyvää ja huonoa oli HOPS-pelleily, josta ei tunnu olevan mitään käytännön hyötyä...se tuntuu olevan vain pakollinen paha henkilökunnalle. - Olin erityisen iloinen, että tiedekunnan opintoneuvonta "huolehti" opiskelijoista oikein hyvin ja itseltä ei kulunut liikoja opintoihin, kursseihin ym. liittyvien asioiden miettimiseen ja epävarmuuteen. - Erityisesti kiitos opintopäällikölle: hän auttoi aina ja vastasi kysymyksiin. Hänen puoleensa oli helppo kääntyä opintoihin liittyvissä asioissa. Opintoja koskevan palautteen antamiseen liittyviä kanavia esim. kursseihin liittyen olisi hyvä kehittää, jotta opiskelijat voisivat antaa palautetta. - Oman tiedekunnan opintoneuvonta +++. Kiitos opintopäällikölle! - Opintopäällikkö on erittäin auttavainen. - Ohjaajilta ja opintopäälliköltä saamani tuki 18

19 Arvioi, millaiset mahdollisuudet sinulla on ollut hankkia oman alan työkokemusta opintojesi aikana? Siirsitkö muodollista valmistumistasi, vaikka olit suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot? Yksi vastaaja siirsi valmistumista työpaikan puuttumisen vuoksi. 19

20 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? Kaksi vastaajaa aikoo hakeutua jatko-opiskelijaksi, ja viisi aikoo jatkaa opiskelua ja suorittaa toisen maisterin tutkinnon. Nykyinen työ (vastaa vain, jos olet töissä) Mihin ryhmään työnantajasi kuuluu? 20

21 Onko työsi: Onko työsi: 21

22 Kuinka hyvin työtehtävät vastaavat koulutustasi? Mikä on asemasi työpaikan organisaatiossa? 22

23 Mikä on tehtäväalueesi? Tehtävänimikkeitä korvauskäsittelijä, osastonhoitaja, liikennejärjestelmäpäällikkö, varatoimitusjohtaja, johdon assistentti, tutkimusavustaja (myöh. tutkija), koulutussuunnittelija Mikä tekijä mielestäsi vaikuttaa/ vaikutti työpaikan saamisessa? 23

24 Mitkä ovat kuukausitulosi (brutto) nykyisessä työssäsi? 24

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia? Lisätietoja germaanisen filologian opiskelusta: Lehtori Satu Selkälä puh. (08) 553 3430 satu.selkala(at)oulu.fi Lisätietoja opiskelijavalinnasta: Humanistisen tiedekunnan kanslia Puh. (08) 553 1011 (vaihde)

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti 2 2010 Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot