LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi"

Transkriptio

1 LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi Kouvolan seudulla toteutettiin kesän ja alkusyksyn 2009 aikana luovien alojen yrityskysely, jonka tavoitteena oli saada ajan tasaista tietoa luovien alojen yrityksistä. Kouvolan kaupunki haluaa kartoittaa luovien alojen yritystoimintaa seudulla ja nostaa alan erityispiirteitä ja tarpeita kehittäjien tietoon. Kyselyllä kartoitettiin yritysten henkilöstömäärää, liikevaihtoa, kasvuhalua, kasvukykyä, yritystoiminnan kehittämisen ja kasvun esteitä sekä kansainvälistymissuunnitelmia. Lisäksi kysyttiin yrittäjien mielipidettä siitä, millaisia kehittämistoimia he toivovat Kouvolan kaupungin elinkeinotoimelta, millaisia yhteyksiä yrityksillä on Kouvolan seudun elinkeinostrategian painopistealueisiin sekä sitä, olisiko Kouvolaan tarpeellista perustaa luovien alojen yrityskeskittymä, paikallinen kaapelitehdas. Osa kysymyksistä liittyi Helsingin yliopiston erillislaitoksen Ruralia -instituutin Innoventurer - koulutusohjelmassa tehtävään lopputyöhön, jonka tavoitteena on herättää päättäjiä huomaamaan alan suuri merkitys seudun vetovoimatekijänä. Kysely lähetettiin pienille alle 10 hengen yrityksille, joiden toimialana ovat: arkkitehtipalvelut, elokuva-, tv- ja animaatiotuotanto, esittävät taiteet, kuvataide, muotoilupalvelut ja käsityö, mainonta- ja markkinointiviestintä, digitaalinen media, musiikki- ja ohjelmapalvelut, peliala tai radio- ja äänituotanto. Kyselyyn valikoituneet yritykset poimittiin alueen yritysrekisteristä toimialaluokituksien mukaisesti. Yhteystiedot kerättiin toimialan ja koon mukaan yritysrekisteristä, johon ne oli päivitetty vuoden 2008 lopussa. Vastauksia tullaan käyttämään Kouvolan seudun luovia aloja koskevien hankkeiden valmisteluun. Hankevalmistelu on osa rakennemuutospakettia, jonka toimenpiteiden tavoitteena on luoda seudulle korvaavia työpaikkoja Kouvola Faksi

2 Taustatietoja Kysely lähetettiin yhteensä 433 yritykselle. Enemmistön sähköpostiosoite oli tiedossa ja heille lähetettiin sähköisesti linkki Webropol-ohjelmalla tehtyyn kyselyn verkkoversioon. Vastauksia saatiin 65 jolloin vastausprosentiksi tuli n. 15 %. Eniten vastauksia saatiin mainonta- ja markkinointiviestinnän, muotoilupalveluiden ja käsityöalojen edustajilta sekä kuvataiteilijoilta. Useampi vastausvaihtoehto oli vastaajalle mahdollinen, joten kuvassa esitetään vastausten osuus koko määrästä. Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta on yksityisyrittäjiä tai yrittäjäpariskuntia. Yli viiden hengen yrityksistä ei tullut vastauksia lainkaan. Luovien alojen yritysten liikevaihto on vastausten perusteella melko pientä. Enemmistö vastaajista ilmoitti liikevaihdokseen alle vuodessa, pääpainon ollessa luokituksen alkupäässä - kolmanneksella yrityksistä liikevaihto oli alle Tämä viittaa siihen, että monen yritystoiminta on lähinnä sivutoimista ja omaa harrastusta tukevaa. Alhainen liikevaihto voi myös kuvastaa alan ongelmallista tilannetta luovuudeen ja tuottavuuden tasapainottelussa, ideoiden tuotteistamisessa sekä palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa.

3 Yritysten kasvuhalu ja -kyky Pääosin vastaajat halusivat kasvattaa ja kehittää yritystoimintaansa. Puolet yrittäjistä harkitsi toimenpiteitä tai oli jo lähdössä toteuttamaan niitä. Neljännes potentiaalisista kasvuhaluisista koki kasvun esteeksi tarvittavien resurssien puutteen ja lähes yhtä moni vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole kiinnostusta kasvattaa yrityksen toimintaa nykyisestä.

4 Yritystoiminnan kehittämistoiveet painottuvat ensisijaisesti markkinaosuuksien kasvattamiseen nykyisillä tuotteilla. Selvästi vähemmän painoarvoa vastaajat antoivat tuotevalikoiman laajentamiselle nykyisestä sekä volyymin tai markkinaosuuksien kasvattamiselle uusilla tuotteilla. Muina kasvattamismahdollisuuksina mainittiin erikoistuminen, tuotteiden jalostaminen, tai painopistealueen selkeyttäminen, franchising, liikekumppanuus muun itsenäisen suunnitteluyrittäjän kanssa, nettimarkkinointi, apurahan hakeminen, oman osaamisen tunnetuksi tekeminen tiedottamista lisäämällä. Yritystoiminnan haasteet Kysyttäessä avoimella kysymyksellä luovien alojen erityispiirteitä, haasteita tai ongelmia tuli esiin laaja kirjo tekijöitä, joista monet lienevät yleisiä muidenkin alojen yrittäjille. Mainintoja saivat mm.: työntekijöiden kustannukset osaavan henkilökunnan saaminen, koulutus ei vastaa tarvetta (kisällejä ei kouluteta) ammattimaiset ostajat mainonnan kalleus verotus (ALV 22%) hintakilpailu, hintojen polkeminen. Luottamus pieniin palveluntuottajiin heikko, suuret puristavat epäreilulla kilpailulla uusien tuotteiden lanseeraus ajan resursointi yhteistyöhaluttomuus eri toimijoiden kesken ympärivuotisen tapahtumaverkoston luomiseen (kateus) töiden kausiluonteisuus, tilauskannan vaihtelevuus kova kilpailu

5 tunnettavuuden ja sitä kautta asiakasmäärien lisääminen sijaisen saamisen vaikeus (äitiys- ja sairaslomat) palkan saaminen kun projekti on pitkä laskutus vasta kun projekti valmis (esim. vuoden päästä) Yhteistyöverkostojen rakentaminen seudulla ja seudulta ulospäin jatkuva investointitarve (tekniikka, ohjelmisto) melko villi ala, ei ammattiliittoa (koskee ainakin musiikki- ja ohjelmistoalaa) Vastauksissa ilmeni myös tekijöitä, joita voidaan pitää erityisinä haasteina tai ongelmakohtina luovuuteen ja inspiraatioon pohjautuvassa yritystoiminnassa. Luovien alojen yrityksessä ydin on yrittäjän henkisen pääoman muotoutumisessa myytäviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tämän luovuuden ylläpito sekä jatkuva uuden ideointi koettiin ajoittain raskaaksi. Keskittymiskyvyn ja luomisrauhan saavuttaminen on joskus vaikeaa. Ideoinnille on myös vaikea määritellä aikaa ja hintaa, mikä vaikeuttaa tuotteiden ja palveluiden realistista hinnoittelua. Pään sisällä tapahtuvaa suunnittelua eli idean luomista jne. asiakkaan on vaikea mieltää maksullisena toimintana. Uuden keksiminen on idearikkaalle sinänsä helppoa, mutta ei tavallaan helposti hallittavissa joten ideointia ei voi sitoa pelkkään työaikaan ja työpaikkaan. (tuotemuotoilija) Juuri niitä luovia hetkiä tuntuu olevan mahdoton laittaa laskuun. Laskutan vain ns. tehdyistä työtunneista kun toteutan/teen puhtaaksi suunnitelmaa. (graafisen alan suunnittelija) Monen vastaajan mielestä kotimainen käsityö sekä erityisosaaminen kärsivät arvostuksen puutteesta, eivätkä kotimaiset asiakkaat ole valmiita maksamaan siitä. Arvostuksen puute näkyi myös vastauksissa, joissa toivottiin kaupunkiorganisaatioiden näkevän luovan alan yrittäjyyden nykyistä merkittävimpänä liiketoimintana, alueen talouden voimavarana ja mahdollisuutena imagon luomisessa. Uskottavuuden myötä myös rahoituksen ja sponsoroinnin saaminen olisi yrittäjille helpompaa. Haasteelliseksi koettiin myös se, että varsinaisen ammattiosaamisen lisäksi pienyrittäjän pitäisi osata ja ehtiä hoitaa kaikki muu yrittämiseen liittyvä: rahoitus, sopimusasiat ja laskutus, mainonta ja markkinointi sekä asiakkaiden hankkiminen jne. Moni haluaisi asettaa pääpainon varsinaiseen luovaan työhön - ideointiin ja tuotteiden tai palveluiden valmistukseen, johon osaamista ja kiinnostusta on. Tärkeysjärjestykseen laitettuna merkittävimmät haasteet liittyvät yhteistyökumppaneiden ja sopivien markkinointi- ja myyntikanavien sekä yhteistyöverkostojen ja kumppanien löytämiseen. Erittäin merkittävänä haasteena pidettiin lisäksi osaavan henkilökunnan saamista. Koska pääosa vastaajista edustaa yhden tai kahden hengen pienyrityksiä, voi vastauksen tulkita myös oman osaamisen ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittämisen toiveeksi. Yrittäjyyteen liittyvää juridiikkaa ja verotuksen osaamista ei mainittu avoimen kysymyksen vastauksissa, eikä näitä asioita pidetty pisteytyskysymyksessäkään erityisen merkittävinä. Hieman yllättäen myös kansainvälistyminen koettiin pääsääntöisesti muita tekijöitä vähemmän merkittäväksi haasteeksi.

6

7 Tukea yrittäjille Merkittävimmiksi haasteiksi koettuihin tekijöihin: markkinointi ja myynti, verkostoituminen (esimerkiksi yhteismarkkinoinnin avulla) sekä yhteistyökumppaneiden löytäminen, yrittäjät myös kaipasivat eniten tukea. Tarvittaisiin kaupungin tukea. Kannattaisi luoda laadukkaita tuotteita valmistaville yrityksille yhteisiä tunnuksia, laatumerkkejä, joita voi markkinoida sekä lähellä että kaukana. Kaupunki voisi tarjota koulutusta mukaan valituille ja tukea markkinoinnissa. (kustantaja). Koulutus- ja konsultointitarvetta ilmeni suhteellisen vähän. Esitetyt tarpeet koskivat yrittäjyyttä yleisesti ja franchisingia erityisesti, yritystoimintaan liittyvää oikeusoppia (lait, asetukset, direktiivit) sekä ohjelmistokoulutusta (photoshop, 3D). Lisäksi esitettiin koulutustarvetta vastaajien omaan toimialaan liittyen. Kansainvälistyminen Kouvolan seudulla luovien alojen kyselyyn vastanneista yrityksistä kolmanneksella on kansainvälistä liiketoimintaa tai yhteistyötä. Eniten kytköksiä on myynnin eli ulkomaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kautta. Muutamalla erikoisalalla myös materiaali ostetaan pääosin ulkomailta. Lisäksi tärkeitä kansainvälisen yhteistyön muotoja ovat kansainvälinen näyttelytoiminta, festivaalit sekä ulkomailla tarjottavat kurssit. Pienyritysten verkostoitumisen ja markkinoinnin sekä myyntityön haasteista kertoo se, ettei selvällä enemmistöllä vastaajista ole kansainvälistä liiketoimintaa ollenkaan eikä myöskään juuri lainkaan kiinnostusta asiaan.

8 Kehittämistarpeet Vastanneilla yrittäjillä on monenlaisia kehittämistoiveita Kouvolan kaupungin elinkeinotoimen suuntaan. Luovien alojen yrittäjillä on kiinnostusta yhteistyöhön muiden saman alan yrittäjien kanssa, joten verkostoitumista toisten yrittäjien kanssa sekä yritysyhteistyötä kuten yhteismarkkinointia, yhteisiä myyntitiloja ja tapahtumia tarvittaisiin. Kaupungin elinkeinotoimelta toivotaan myös laajempaa ymmärrystä luovien alojen kehittämistarpeisiin ja erityispiirteisiin sekä luovien alojen esiin nostoa laajemminkin. Elinkeinoviranomaisten tarjoamat rahoitus- ja muut tukipalvelut eivät tämänhetkisiltä muodoiltaan kohtaa [luovien alojen yrittäjyyden] ydintä riittävästi, tukea ja rahoitusta on tarjolla, jos se suunnataan johonkin ulkopuolisten palvelujen tai laitteiden hankintaan, mutta luovan yrityksen tuotekehitykseen, eli luovan yrittäjän työskentelyyn suunnattuja instrumentteja on niukasti. (elokuva- ja tv-tuotannon yrittäjä) Luovien alojen toimijat toivovat esimerkiksi internet-tietopankkia alan toimijoista ja tuotteista. Hyvä tiedonkulku lisää luottamusta toimijoiden välillä. Yrittäjät toivovat kaupungin elinkeinotoimeen luovien alojen toiminnan koordinointia ja järjestettäväksi yhteisiä keskustelutilaisuuksia, markkinointi- ja myyntitapahtumia kuten messuosallistumisia. Yhteiset produktiot, matkailupaketit ja tapahtumat toimisivat yrittäjien mielestä parhaiten yhteistyön kehittämisessä. Tarpeen olisi myös yrityskeskittymä tai yrityshautomo erityisesti luovien alojen toimijoille. Osaamista löytyy alueen sisältä yhtä paljon kuin ulkopuoleltakin. On järkevämpää ostaa julkisilla rahoilla alueen sisältä ja saada muut alueet ostamaan Kouvolan osaajien palveluita, jolloin saadaan rahaa myös alueen sisäpuolelle. Kouvolan kaupunki voi luoda mahdollisuuksia ja puitteita luovalle liiketoiminnalle. Kaupunki saa tästä vastineena verotuloja ja erikoisosaamista paikkakunnalle, mikä puolestaan lisää alueen vetovoimaa. Kaupunki voisi antaa kehittyville pienille yrityksille edullisesti, tai jopa ilmaiseksi, määräaikaisesti toimitiloja, jotta yritykset pääsisivät kehittymään. kasvamaan ja tuottamaan tulevaisuudessa verotuloja ja työpaikkoja. Yritysten yhteydet Kouvolan elinkeinostrategian painopistealoihin Kouvolan elinkeinostrategian painopistealueet ovat rautatielogistiikka, metsä-energiaympäristö, digitaaliset sisällöt sekä matkailu ja vapaa-aika. Neljä viidestä yrityksestä näki omalla luovan alan yritystoiminnallaan olevan yhteyksiä näihin toimialakokonaisuuksiin. Vahvimmat kytkökset nähtiin olevan digitaalisten sisältöjen sekä matkailun ja vapaa-ajan kokonaisuuksiin (15 mainintaa kumpaankin). Luovien alojen yrityskeskittymä Kyselyyn vastanneista yrityksistä 85 % näkee tarpeelliseksi luoda Kouvolan seudulle tai Kymenlaaksoon luovien alojen yrityskeskus (mm. yhteisiä työpaja-, myymälä- ja näyttelyti-

9 loja) eli paikallinen Kaapelitehdas tai Kymenranta. Eniten kannatusta yrityskeskittymän sijoituspaikaksi sai Kasarminmäki (12 mainintaa), jokin tyhjäksi jäänyt tai jäävä tehdasrakennus Kuusankoskella tai Voikkaalla (5 mainintaa) tai Karjaportin alue (4 mainintaa). Lisäksi ehdotettiin vanhoja kunnantaloja, Kuusankosken entistä pappilaa, Anjalan entistä Säästöpankkia ja Korian Pioneeripuistoa. Toisaalta ehdotettiin myös sijainniltaan keskeisempiä Cumuluksen taloa, matkailukeskusta, veturitalleja tai sitä rumaa virastotaloa, jossa veroviranomaiset pitävät majaa. Yrityskeskittymän tulisi sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella ja sen tulisi sisältää näyttely-, myynti-, työpaja- ja kurssitoimintaa, vuokrattavia tiloja erilaisille tapahtumille sekä mm. auditorion ja ravintolatiloja. Vastauksissa toivottiin kaupungilta tukea paikan markkinointiin ja vuokraan sekä yleisesti toimenpiteitä, joilla luodaan mahdollisuuksia ja puitteita luovalle liiketoiminnalle. Luovat alat lisäävät alueen vetovoimaa ja tuovat vastineeksi verotuloja ja erikoisosaamista alueelle. Kymenlaakso todella tarvitsee käsityöläis- ja taidekeskuksen, jossa tehtaan varjossa kasvaneet pääsevät kehittämään omaa luovaa ajattelua ja toteuttamaan suunnitelmiaan. Synergiaa tarvitaan! Yhteenveto Luovien alojen yritystoiminnan merkitys on kasvanut viime vuosina myös Suomessa. Luovien alojen yritystoiminta käsittää noin 5-9 % eri maiden bruttokansantuotteesta. Suomessa ala kasvaa voimakkaammin kuin esimerkiksi perinteiset teollisuuden alat vuotuisten kasvuennusteiden ollessa 5-10 %. Alan yritystoiminnan kehittämiseksi on Suomessa käynnistetty useita valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita. Hankkeet ovat koskeneet mm. tuotekehitystä, liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä. Kouvolan seudun luovien alojen yrityksille tehty kysely on osa laajempaa luovien alojen yritystoiminnan kehittämistyötä, jonka tarkoituksena on nostaa luovat alat muiden alojen yritystoiminnan rinnalle sekä tunnistaa luovien alojen erityispiirteet ja kehittämistoiveet. Kyselyn vastauksia analysoitaessa ja niistä johtopäätöksiä tehtäessä on huomioitava, että nyt saadut tulokset ovat suuntaa antavia vastausprosentin ollessa vain noin 15%. Kyselyssä saatuja tuloksia on käytetty ja tullaan käyttämään kehittämistoimenpiteiden ja suunnittelun pohjana. Eniten vastauksia kyselyyn saatiin kuvataiteen, muotoilu- ja käsityöalojen sekä mainonnan edustajilta. Luovien alojen yritykset ovat suurimmalta osaltaan pieniä mikroyrityksiä, joissa on yksi tai kaksi työntekijää. Yrityksillä on kasvuhalua, mutta ei välttämättä mahdollisuuksia laajentaa toimintaa nykyisestään. Suurimmalta osaltaan yritysten kehittämistoiveet liittyivät verkostoitumiseen, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen sekä osaavan henkilökunnan löytämiseen. Haasteena kasvulle on yritysten pienuus; yrittäjän on tehtävä kaikki itse, on suunniteltava tuote, hankittava asiakkaat, huolehdittava sopimusasioista ja laskutuksesta sekä mainonnasta. Ongelmia tuottaa myös hinnoittelu: luovuutta on vaikea laskuttaa, uusien tuotteiden luomiselle ja siihen käytettävälle ajalle on vaikea määritellä hintaa. Moni yrittäjä toimii

10 myös sivutoimisena luovien alojen yrittäjänä muun palkkatyön, esimerkiksi opetustoimen ohessa. Myös luovan työn tuotteistaminen koetaan usein haasteelliseksi: yrityksen tuote voi syntyä luovan idean pohjalta ilman asiakastarvetta, tuotteet voivat olla myös niin uudenlaisia, etteivät asiakkaat osaa niitä edes kaivata. Luovien alojen yritysten kasvumahdollisuudet parantuisivat huomattavasti verkostoitumalla, ja tämän ovat myös alueen yrittäjät todenneet. Verkostoitumiseen tarvitaan kuitenkin ulkopuolista apua, esimerkiksi kaupungin elinkeinotoimelta. Kyselyn yhtenä merkittävämpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että sen avulla saatiin esille yritystoimintansa ja koko alan kehittämisestä kiinnostuneet yritykset ja yrittäjät. Kyselyyn vastanneet yrittäjät toivoivat Kouvolan kaupungin elinkeinotoimelta laajempaa ymmärrystä luovien alojen yritysten erityistarpeista, alan huomaamista alueen keskeisenä vetovoimatekijänä ja mahdollisuutena, verkostoitumisen, yhteismarkkinoinnin ja yhteisten tilojen mahdollistajana sekä tiedonkulun parantajana alan sisällä. Lisäksi toivottiin kaupungilta keskustelufoorumeita, joissa luovien alojen yrittäjät kohtaisivat elinkeinotoimen edustajia sekä kunnan päättäjiä. Kouvolan kaupungin elinkeinotoimi kutsuikin muutaman kehittämistoimista kiinnostuneen yrittäjän ja luovien alojen toimijan keskustelutilaisuuteen yhdessä kaupungin elinkeinotoimen ja kulttuuritoimen edustajien kanssa. Keskustelutilaisuudessa pohdittiin luovien alojen tärkeimpiä kehittämistoimia, luovien alojen erityisiä vahvuuksia tai mahdollisia painotuksia Kouvolan seudulla sekä sitä miten varmistetaan edellytykset onnistuneelle kehittämiselle. Seuraava keskustelutilaisuus pidetään lokakuun lopulla, jonka jälkeen järjestetään laajempi luovien alojen kehittämisfoorumi kulttuuritoimijoiden, alan yrittäjien, elinkeinotoimen edustajien ja kaupungin päättäjien kesken. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Harri Kivelä puh Hankesuunnittelija Sanna Laukkanen puh Projektiasiantuntija Marjo Luomi puh

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Luovasti erottautuen maailmalle

Luovasti erottautuen maailmalle Luovasti erottautuen maailmalle Luovat alat nousuun Pohjois-Savossa Työpaja 1.6.2017 Sawosta maailmalle Taina Laitinen Tuottaja-läänintaiteilija Aikataulu - Klo 14.20 14.40 Lyhyt alustus ja esittäytyminen

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Luova talous kasvava talouden sektori Kulutustutkimusten mukaan kulttuurin talous ollut 1980-luvulta lähtien Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa

Lisätiedot

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Näkymiä Kolin huipulla 1.9.2010 Luovien toimialojen määrittelyä... Tuotteiden ja palveluiden tuotannossa keskeistä: luovuus ja henkilökohtainen lahjakkuus

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Lahti Science Day 11.11.2014 Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori 1 Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014 1 kartoittaa työsuhteen ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistämiseen liittyviä ongelmakohtia akateemisen sivutoimiyrittäjän näkökulmasta, kartoittaa akateemisten sivutoimiyrittäjien palvelu- ja edunvalvontatarpeita

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Luovuutta ja liike-elämän palveluita

Luovuutta ja liike-elämän palveluita Luovuutta ja liike-elämän palveluita CIBS -klusteri Carita Harju MYR 26.6.07 Päätoimijat: Keski-Suomen TE-keskus Jyväskylän yliopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattiopisto Keski-Suomen

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA TAUSTAA 20 hengen delegaatio vieraili Skotlannin Edinburghissa ja Glasgow ssa maaliskuussa 2013. Matkan tavoitteena oli tutustua hallintojärjestelmään,

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Kymenlaakso 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Kymenlaakso, n=166 36 Kotka-Haminan seutu, n=91 33 Kouvolan seutu,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea OTA YHTEYTTÄ YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Myynnissä Kauppakodassa Myyntikohde: Liiketoiminta + 3 tasokasta liikehuoneistoa Kuvaus:

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä VoimaNainen 2020-hankkeen naisyrittäjien työhyvinvointi ja liiketoimintakäytännöt - Tulosyhteenveto hankkeen 1. kyselystä Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Naisyrittäjien työhyvinvointi?

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot