LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi"

Transkriptio

1 LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi Kouvolan seudulla toteutettiin kesän ja alkusyksyn 2009 aikana luovien alojen yrityskysely, jonka tavoitteena oli saada ajan tasaista tietoa luovien alojen yrityksistä. Kouvolan kaupunki haluaa kartoittaa luovien alojen yritystoimintaa seudulla ja nostaa alan erityispiirteitä ja tarpeita kehittäjien tietoon. Kyselyllä kartoitettiin yritysten henkilöstömäärää, liikevaihtoa, kasvuhalua, kasvukykyä, yritystoiminnan kehittämisen ja kasvun esteitä sekä kansainvälistymissuunnitelmia. Lisäksi kysyttiin yrittäjien mielipidettä siitä, millaisia kehittämistoimia he toivovat Kouvolan kaupungin elinkeinotoimelta, millaisia yhteyksiä yrityksillä on Kouvolan seudun elinkeinostrategian painopistealueisiin sekä sitä, olisiko Kouvolaan tarpeellista perustaa luovien alojen yrityskeskittymä, paikallinen kaapelitehdas. Osa kysymyksistä liittyi Helsingin yliopiston erillislaitoksen Ruralia -instituutin Innoventurer - koulutusohjelmassa tehtävään lopputyöhön, jonka tavoitteena on herättää päättäjiä huomaamaan alan suuri merkitys seudun vetovoimatekijänä. Kysely lähetettiin pienille alle 10 hengen yrityksille, joiden toimialana ovat: arkkitehtipalvelut, elokuva-, tv- ja animaatiotuotanto, esittävät taiteet, kuvataide, muotoilupalvelut ja käsityö, mainonta- ja markkinointiviestintä, digitaalinen media, musiikki- ja ohjelmapalvelut, peliala tai radio- ja äänituotanto. Kyselyyn valikoituneet yritykset poimittiin alueen yritysrekisteristä toimialaluokituksien mukaisesti. Yhteystiedot kerättiin toimialan ja koon mukaan yritysrekisteristä, johon ne oli päivitetty vuoden 2008 lopussa. Vastauksia tullaan käyttämään Kouvolan seudun luovia aloja koskevien hankkeiden valmisteluun. Hankevalmistelu on osa rakennemuutospakettia, jonka toimenpiteiden tavoitteena on luoda seudulle korvaavia työpaikkoja Kouvola Faksi

2 Taustatietoja Kysely lähetettiin yhteensä 433 yritykselle. Enemmistön sähköpostiosoite oli tiedossa ja heille lähetettiin sähköisesti linkki Webropol-ohjelmalla tehtyyn kyselyn verkkoversioon. Vastauksia saatiin 65 jolloin vastausprosentiksi tuli n. 15 %. Eniten vastauksia saatiin mainonta- ja markkinointiviestinnän, muotoilupalveluiden ja käsityöalojen edustajilta sekä kuvataiteilijoilta. Useampi vastausvaihtoehto oli vastaajalle mahdollinen, joten kuvassa esitetään vastausten osuus koko määrästä. Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta on yksityisyrittäjiä tai yrittäjäpariskuntia. Yli viiden hengen yrityksistä ei tullut vastauksia lainkaan. Luovien alojen yritysten liikevaihto on vastausten perusteella melko pientä. Enemmistö vastaajista ilmoitti liikevaihdokseen alle vuodessa, pääpainon ollessa luokituksen alkupäässä - kolmanneksella yrityksistä liikevaihto oli alle Tämä viittaa siihen, että monen yritystoiminta on lähinnä sivutoimista ja omaa harrastusta tukevaa. Alhainen liikevaihto voi myös kuvastaa alan ongelmallista tilannetta luovuudeen ja tuottavuuden tasapainottelussa, ideoiden tuotteistamisessa sekä palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa.

3 Yritysten kasvuhalu ja -kyky Pääosin vastaajat halusivat kasvattaa ja kehittää yritystoimintaansa. Puolet yrittäjistä harkitsi toimenpiteitä tai oli jo lähdössä toteuttamaan niitä. Neljännes potentiaalisista kasvuhaluisista koki kasvun esteeksi tarvittavien resurssien puutteen ja lähes yhtä moni vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole kiinnostusta kasvattaa yrityksen toimintaa nykyisestä.

4 Yritystoiminnan kehittämistoiveet painottuvat ensisijaisesti markkinaosuuksien kasvattamiseen nykyisillä tuotteilla. Selvästi vähemmän painoarvoa vastaajat antoivat tuotevalikoiman laajentamiselle nykyisestä sekä volyymin tai markkinaosuuksien kasvattamiselle uusilla tuotteilla. Muina kasvattamismahdollisuuksina mainittiin erikoistuminen, tuotteiden jalostaminen, tai painopistealueen selkeyttäminen, franchising, liikekumppanuus muun itsenäisen suunnitteluyrittäjän kanssa, nettimarkkinointi, apurahan hakeminen, oman osaamisen tunnetuksi tekeminen tiedottamista lisäämällä. Yritystoiminnan haasteet Kysyttäessä avoimella kysymyksellä luovien alojen erityispiirteitä, haasteita tai ongelmia tuli esiin laaja kirjo tekijöitä, joista monet lienevät yleisiä muidenkin alojen yrittäjille. Mainintoja saivat mm.: työntekijöiden kustannukset osaavan henkilökunnan saaminen, koulutus ei vastaa tarvetta (kisällejä ei kouluteta) ammattimaiset ostajat mainonnan kalleus verotus (ALV 22%) hintakilpailu, hintojen polkeminen. Luottamus pieniin palveluntuottajiin heikko, suuret puristavat epäreilulla kilpailulla uusien tuotteiden lanseeraus ajan resursointi yhteistyöhaluttomuus eri toimijoiden kesken ympärivuotisen tapahtumaverkoston luomiseen (kateus) töiden kausiluonteisuus, tilauskannan vaihtelevuus kova kilpailu

5 tunnettavuuden ja sitä kautta asiakasmäärien lisääminen sijaisen saamisen vaikeus (äitiys- ja sairaslomat) palkan saaminen kun projekti on pitkä laskutus vasta kun projekti valmis (esim. vuoden päästä) Yhteistyöverkostojen rakentaminen seudulla ja seudulta ulospäin jatkuva investointitarve (tekniikka, ohjelmisto) melko villi ala, ei ammattiliittoa (koskee ainakin musiikki- ja ohjelmistoalaa) Vastauksissa ilmeni myös tekijöitä, joita voidaan pitää erityisinä haasteina tai ongelmakohtina luovuuteen ja inspiraatioon pohjautuvassa yritystoiminnassa. Luovien alojen yrityksessä ydin on yrittäjän henkisen pääoman muotoutumisessa myytäviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tämän luovuuden ylläpito sekä jatkuva uuden ideointi koettiin ajoittain raskaaksi. Keskittymiskyvyn ja luomisrauhan saavuttaminen on joskus vaikeaa. Ideoinnille on myös vaikea määritellä aikaa ja hintaa, mikä vaikeuttaa tuotteiden ja palveluiden realistista hinnoittelua. Pään sisällä tapahtuvaa suunnittelua eli idean luomista jne. asiakkaan on vaikea mieltää maksullisena toimintana. Uuden keksiminen on idearikkaalle sinänsä helppoa, mutta ei tavallaan helposti hallittavissa joten ideointia ei voi sitoa pelkkään työaikaan ja työpaikkaan. (tuotemuotoilija) Juuri niitä luovia hetkiä tuntuu olevan mahdoton laittaa laskuun. Laskutan vain ns. tehdyistä työtunneista kun toteutan/teen puhtaaksi suunnitelmaa. (graafisen alan suunnittelija) Monen vastaajan mielestä kotimainen käsityö sekä erityisosaaminen kärsivät arvostuksen puutteesta, eivätkä kotimaiset asiakkaat ole valmiita maksamaan siitä. Arvostuksen puute näkyi myös vastauksissa, joissa toivottiin kaupunkiorganisaatioiden näkevän luovan alan yrittäjyyden nykyistä merkittävimpänä liiketoimintana, alueen talouden voimavarana ja mahdollisuutena imagon luomisessa. Uskottavuuden myötä myös rahoituksen ja sponsoroinnin saaminen olisi yrittäjille helpompaa. Haasteelliseksi koettiin myös se, että varsinaisen ammattiosaamisen lisäksi pienyrittäjän pitäisi osata ja ehtiä hoitaa kaikki muu yrittämiseen liittyvä: rahoitus, sopimusasiat ja laskutus, mainonta ja markkinointi sekä asiakkaiden hankkiminen jne. Moni haluaisi asettaa pääpainon varsinaiseen luovaan työhön - ideointiin ja tuotteiden tai palveluiden valmistukseen, johon osaamista ja kiinnostusta on. Tärkeysjärjestykseen laitettuna merkittävimmät haasteet liittyvät yhteistyökumppaneiden ja sopivien markkinointi- ja myyntikanavien sekä yhteistyöverkostojen ja kumppanien löytämiseen. Erittäin merkittävänä haasteena pidettiin lisäksi osaavan henkilökunnan saamista. Koska pääosa vastaajista edustaa yhden tai kahden hengen pienyrityksiä, voi vastauksen tulkita myös oman osaamisen ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittämisen toiveeksi. Yrittäjyyteen liittyvää juridiikkaa ja verotuksen osaamista ei mainittu avoimen kysymyksen vastauksissa, eikä näitä asioita pidetty pisteytyskysymyksessäkään erityisen merkittävinä. Hieman yllättäen myös kansainvälistyminen koettiin pääsääntöisesti muita tekijöitä vähemmän merkittäväksi haasteeksi.

6

7 Tukea yrittäjille Merkittävimmiksi haasteiksi koettuihin tekijöihin: markkinointi ja myynti, verkostoituminen (esimerkiksi yhteismarkkinoinnin avulla) sekä yhteistyökumppaneiden löytäminen, yrittäjät myös kaipasivat eniten tukea. Tarvittaisiin kaupungin tukea. Kannattaisi luoda laadukkaita tuotteita valmistaville yrityksille yhteisiä tunnuksia, laatumerkkejä, joita voi markkinoida sekä lähellä että kaukana. Kaupunki voisi tarjota koulutusta mukaan valituille ja tukea markkinoinnissa. (kustantaja). Koulutus- ja konsultointitarvetta ilmeni suhteellisen vähän. Esitetyt tarpeet koskivat yrittäjyyttä yleisesti ja franchisingia erityisesti, yritystoimintaan liittyvää oikeusoppia (lait, asetukset, direktiivit) sekä ohjelmistokoulutusta (photoshop, 3D). Lisäksi esitettiin koulutustarvetta vastaajien omaan toimialaan liittyen. Kansainvälistyminen Kouvolan seudulla luovien alojen kyselyyn vastanneista yrityksistä kolmanneksella on kansainvälistä liiketoimintaa tai yhteistyötä. Eniten kytköksiä on myynnin eli ulkomaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kautta. Muutamalla erikoisalalla myös materiaali ostetaan pääosin ulkomailta. Lisäksi tärkeitä kansainvälisen yhteistyön muotoja ovat kansainvälinen näyttelytoiminta, festivaalit sekä ulkomailla tarjottavat kurssit. Pienyritysten verkostoitumisen ja markkinoinnin sekä myyntityön haasteista kertoo se, ettei selvällä enemmistöllä vastaajista ole kansainvälistä liiketoimintaa ollenkaan eikä myöskään juuri lainkaan kiinnostusta asiaan.

8 Kehittämistarpeet Vastanneilla yrittäjillä on monenlaisia kehittämistoiveita Kouvolan kaupungin elinkeinotoimen suuntaan. Luovien alojen yrittäjillä on kiinnostusta yhteistyöhön muiden saman alan yrittäjien kanssa, joten verkostoitumista toisten yrittäjien kanssa sekä yritysyhteistyötä kuten yhteismarkkinointia, yhteisiä myyntitiloja ja tapahtumia tarvittaisiin. Kaupungin elinkeinotoimelta toivotaan myös laajempaa ymmärrystä luovien alojen kehittämistarpeisiin ja erityispiirteisiin sekä luovien alojen esiin nostoa laajemminkin. Elinkeinoviranomaisten tarjoamat rahoitus- ja muut tukipalvelut eivät tämänhetkisiltä muodoiltaan kohtaa [luovien alojen yrittäjyyden] ydintä riittävästi, tukea ja rahoitusta on tarjolla, jos se suunnataan johonkin ulkopuolisten palvelujen tai laitteiden hankintaan, mutta luovan yrityksen tuotekehitykseen, eli luovan yrittäjän työskentelyyn suunnattuja instrumentteja on niukasti. (elokuva- ja tv-tuotannon yrittäjä) Luovien alojen toimijat toivovat esimerkiksi internet-tietopankkia alan toimijoista ja tuotteista. Hyvä tiedonkulku lisää luottamusta toimijoiden välillä. Yrittäjät toivovat kaupungin elinkeinotoimeen luovien alojen toiminnan koordinointia ja järjestettäväksi yhteisiä keskustelutilaisuuksia, markkinointi- ja myyntitapahtumia kuten messuosallistumisia. Yhteiset produktiot, matkailupaketit ja tapahtumat toimisivat yrittäjien mielestä parhaiten yhteistyön kehittämisessä. Tarpeen olisi myös yrityskeskittymä tai yrityshautomo erityisesti luovien alojen toimijoille. Osaamista löytyy alueen sisältä yhtä paljon kuin ulkopuoleltakin. On järkevämpää ostaa julkisilla rahoilla alueen sisältä ja saada muut alueet ostamaan Kouvolan osaajien palveluita, jolloin saadaan rahaa myös alueen sisäpuolelle. Kouvolan kaupunki voi luoda mahdollisuuksia ja puitteita luovalle liiketoiminnalle. Kaupunki saa tästä vastineena verotuloja ja erikoisosaamista paikkakunnalle, mikä puolestaan lisää alueen vetovoimaa. Kaupunki voisi antaa kehittyville pienille yrityksille edullisesti, tai jopa ilmaiseksi, määräaikaisesti toimitiloja, jotta yritykset pääsisivät kehittymään. kasvamaan ja tuottamaan tulevaisuudessa verotuloja ja työpaikkoja. Yritysten yhteydet Kouvolan elinkeinostrategian painopistealoihin Kouvolan elinkeinostrategian painopistealueet ovat rautatielogistiikka, metsä-energiaympäristö, digitaaliset sisällöt sekä matkailu ja vapaa-aika. Neljä viidestä yrityksestä näki omalla luovan alan yritystoiminnallaan olevan yhteyksiä näihin toimialakokonaisuuksiin. Vahvimmat kytkökset nähtiin olevan digitaalisten sisältöjen sekä matkailun ja vapaa-ajan kokonaisuuksiin (15 mainintaa kumpaankin). Luovien alojen yrityskeskittymä Kyselyyn vastanneista yrityksistä 85 % näkee tarpeelliseksi luoda Kouvolan seudulle tai Kymenlaaksoon luovien alojen yrityskeskus (mm. yhteisiä työpaja-, myymälä- ja näyttelyti-

9 loja) eli paikallinen Kaapelitehdas tai Kymenranta. Eniten kannatusta yrityskeskittymän sijoituspaikaksi sai Kasarminmäki (12 mainintaa), jokin tyhjäksi jäänyt tai jäävä tehdasrakennus Kuusankoskella tai Voikkaalla (5 mainintaa) tai Karjaportin alue (4 mainintaa). Lisäksi ehdotettiin vanhoja kunnantaloja, Kuusankosken entistä pappilaa, Anjalan entistä Säästöpankkia ja Korian Pioneeripuistoa. Toisaalta ehdotettiin myös sijainniltaan keskeisempiä Cumuluksen taloa, matkailukeskusta, veturitalleja tai sitä rumaa virastotaloa, jossa veroviranomaiset pitävät majaa. Yrityskeskittymän tulisi sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella ja sen tulisi sisältää näyttely-, myynti-, työpaja- ja kurssitoimintaa, vuokrattavia tiloja erilaisille tapahtumille sekä mm. auditorion ja ravintolatiloja. Vastauksissa toivottiin kaupungilta tukea paikan markkinointiin ja vuokraan sekä yleisesti toimenpiteitä, joilla luodaan mahdollisuuksia ja puitteita luovalle liiketoiminnalle. Luovat alat lisäävät alueen vetovoimaa ja tuovat vastineeksi verotuloja ja erikoisosaamista alueelle. Kymenlaakso todella tarvitsee käsityöläis- ja taidekeskuksen, jossa tehtaan varjossa kasvaneet pääsevät kehittämään omaa luovaa ajattelua ja toteuttamaan suunnitelmiaan. Synergiaa tarvitaan! Yhteenveto Luovien alojen yritystoiminnan merkitys on kasvanut viime vuosina myös Suomessa. Luovien alojen yritystoiminta käsittää noin 5-9 % eri maiden bruttokansantuotteesta. Suomessa ala kasvaa voimakkaammin kuin esimerkiksi perinteiset teollisuuden alat vuotuisten kasvuennusteiden ollessa 5-10 %. Alan yritystoiminnan kehittämiseksi on Suomessa käynnistetty useita valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita. Hankkeet ovat koskeneet mm. tuotekehitystä, liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä. Kouvolan seudun luovien alojen yrityksille tehty kysely on osa laajempaa luovien alojen yritystoiminnan kehittämistyötä, jonka tarkoituksena on nostaa luovat alat muiden alojen yritystoiminnan rinnalle sekä tunnistaa luovien alojen erityispiirteet ja kehittämistoiveet. Kyselyn vastauksia analysoitaessa ja niistä johtopäätöksiä tehtäessä on huomioitava, että nyt saadut tulokset ovat suuntaa antavia vastausprosentin ollessa vain noin 15%. Kyselyssä saatuja tuloksia on käytetty ja tullaan käyttämään kehittämistoimenpiteiden ja suunnittelun pohjana. Eniten vastauksia kyselyyn saatiin kuvataiteen, muotoilu- ja käsityöalojen sekä mainonnan edustajilta. Luovien alojen yritykset ovat suurimmalta osaltaan pieniä mikroyrityksiä, joissa on yksi tai kaksi työntekijää. Yrityksillä on kasvuhalua, mutta ei välttämättä mahdollisuuksia laajentaa toimintaa nykyisestään. Suurimmalta osaltaan yritysten kehittämistoiveet liittyivät verkostoitumiseen, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen sekä osaavan henkilökunnan löytämiseen. Haasteena kasvulle on yritysten pienuus; yrittäjän on tehtävä kaikki itse, on suunniteltava tuote, hankittava asiakkaat, huolehdittava sopimusasioista ja laskutuksesta sekä mainonnasta. Ongelmia tuottaa myös hinnoittelu: luovuutta on vaikea laskuttaa, uusien tuotteiden luomiselle ja siihen käytettävälle ajalle on vaikea määritellä hintaa. Moni yrittäjä toimii

10 myös sivutoimisena luovien alojen yrittäjänä muun palkkatyön, esimerkiksi opetustoimen ohessa. Myös luovan työn tuotteistaminen koetaan usein haasteelliseksi: yrityksen tuote voi syntyä luovan idean pohjalta ilman asiakastarvetta, tuotteet voivat olla myös niin uudenlaisia, etteivät asiakkaat osaa niitä edes kaivata. Luovien alojen yritysten kasvumahdollisuudet parantuisivat huomattavasti verkostoitumalla, ja tämän ovat myös alueen yrittäjät todenneet. Verkostoitumiseen tarvitaan kuitenkin ulkopuolista apua, esimerkiksi kaupungin elinkeinotoimelta. Kyselyn yhtenä merkittävämpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että sen avulla saatiin esille yritystoimintansa ja koko alan kehittämisestä kiinnostuneet yritykset ja yrittäjät. Kyselyyn vastanneet yrittäjät toivoivat Kouvolan kaupungin elinkeinotoimelta laajempaa ymmärrystä luovien alojen yritysten erityistarpeista, alan huomaamista alueen keskeisenä vetovoimatekijänä ja mahdollisuutena, verkostoitumisen, yhteismarkkinoinnin ja yhteisten tilojen mahdollistajana sekä tiedonkulun parantajana alan sisällä. Lisäksi toivottiin kaupungilta keskustelufoorumeita, joissa luovien alojen yrittäjät kohtaisivat elinkeinotoimen edustajia sekä kunnan päättäjiä. Kouvolan kaupungin elinkeinotoimi kutsuikin muutaman kehittämistoimista kiinnostuneen yrittäjän ja luovien alojen toimijan keskustelutilaisuuteen yhdessä kaupungin elinkeinotoimen ja kulttuuritoimen edustajien kanssa. Keskustelutilaisuudessa pohdittiin luovien alojen tärkeimpiä kehittämistoimia, luovien alojen erityisiä vahvuuksia tai mahdollisia painotuksia Kouvolan seudulla sekä sitä miten varmistetaan edellytykset onnistuneelle kehittämiselle. Seuraava keskustelutilaisuus pidetään lokakuun lopulla, jonka jälkeen järjestetään laajempi luovien alojen kehittämisfoorumi kulttuuritoimijoiden, alan yrittäjien, elinkeinotoimen edustajien ja kaupungin päättäjien kesken. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Harri Kivelä puh Hankesuunnittelija Sanna Laukkanen puh Projektiasiantuntija Marjo Luomi puh

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Näkymiä Kolin huipulla 1.9.2010 Luovien toimialojen määrittelyä... Tuotteiden ja palveluiden tuotannossa keskeistä: luovuus ja henkilökohtainen lahjakkuus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA TAUSTAA 20 hengen delegaatio vieraili Skotlannin Edinburghissa ja Glasgow ssa maaliskuussa 2013. Matkan tavoitteena oli tutustua hallintojärjestelmään,

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Innovaatiosetelin kiinnostavuus ja hyödynnettävyys pk-yrityksissä. EK:n Yrittäjäpaneelin tuloksia 10/2016

Innovaatiosetelin kiinnostavuus ja hyödynnettävyys pk-yrityksissä. EK:n Yrittäjäpaneelin tuloksia 10/2016 Innovaatiosetelin kiinnostavuus ja hyödynnettävyys pk-yrityksissä EK:n Yrittäjäpaneelin tuloksia 10/2016 EK:n Yrittäjäpaneeli: keino välittää pk-yrittäjien näkemyksiä päättäjien tietoon Yrittäjäpaneeli

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä.

Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä. Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä. Selkokielellä paradigma tarkoittaa oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneeli. Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi

EK:n Yrittäjäpaneeli. Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi EK:n Yrittäjäpaneeli Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi EK:n Yrittäjäpaneeli: keino välittää pk-yrittäjien näkemyksiä päättäjien tietoon Yrittäjäpaneeli on vaikutusarvioinnin työkalu -

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Millaista uutta liiketoimintaa kestävät ruokapalvelut mahdollistavat? Minna Mikkola Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Millaista uutta liiketoimintaa kestävät ruokapalvelut mahdollistavat? Minna Mikkola Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Ateria 2013 Millaista uutta liiketoimintaa kestävät ruokapalvelut mahdollistavat? Minna Mikkola Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Julkisen ruokapalvelukonseptin historiaa Lähtökohtana taustalla aiempi

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Suomalaisen Työn Liitto teetti keväällä 2016 kunnanvaltuutettujen, kuntien hankinnoista

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot