TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

2 Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen Viatek Oy, Tampereen Viatek Oy (Yhteyshenkilö/LM Seppo Öörni) KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tutkimusraportti Toimeksiantaja Liikenneministeriö, Tampereen kaupunki, Tielaitos, VR, Linja-autoliitto, Länsi-Suomen lääninhallitus, Pirkanmaan liitto Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Tampereen seudun liikenteen telematiikan toimintamalli Tiivistelmä Liikenteen telematiikkaa on pitkälti toteutettu yhdessä liikenteen hallinnan kanssa eri liikennemuotojen ja eri toimijoiden omissa sovelluksissa. Näillä on palveltu yleisesti vain oman organisaation ja omien asiakkaiden tarpeita. Nyt painopiste on siirtymässä yksittäisistä, yhden liikennemuodon palveluista usean eri liikennemuodon yhteisiin palveluihin. Toimijaosapuolten yhteistoiminnalla odotetaan saavutettavan merkittäviä säästöjä. Yhteistoiminta mahdollistaa paremman laadun palveluiden tuottamisessa ja sen odotetaan puolestaan lisäävän julkisen liikenteen houkuttelevuutta ja vähentävän osaltaan mm. liikenteen ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Liikennesektorin eri toimijoilla on tarpeita yhteistyön tiivistämiseksi niin taloudellisesti kuin myös toiminnallisestikin. Liikenneministeriö on linjauksissaan todennut: Liikennejärjestelmää kehitetään kaikki liikennemuodot kattavana kokonaisuutena, jossa eri liikennemuodot tukevat toisiaan. Tavoitteena tulee olla se, että eri liikennemuotojen yhteistyön tuloksena syntyy toimivia matka- ja kuljetusketjuja. Telematiikka on tärkeä keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenteen hallinnalla on merkittävä rooli tulevaisuuden liikennejärjestelmässä. Liikenteen hallinta on yhä enemmän riippuvainen tietoyhteiskunnan kehityksestä ja siten telematiikan luomista mahdollisuuksista liikenteen hallinnan sektorilla. Liikenteen hallinta ja sen merkitys korostuu kasvukeskuksissa kasvavien liikennemäärien ja tiivistyvän yhdyskuntarakenteen takia. Tampereen seudulla on käytössä telematiikkaa mm. Tielaitoksen tieliikenteen hallintajärjestelmissä, joukkoliikenteen maksujärjestelmissä sekä liikennevalo-ohjauksessa, jossa on lisäksi otettu käyttöön uusia älykkäitä tekniikoita. Tampereen seudulla on käynnissä tai käynnistymässä useita telematiikkaa hyödyntäviä hankkeita. Liikenteen palvelut on nykyään toteutettu Tampereen seudulla hajautetusti. Työssä esitetty toteutusmalli perustuu kehityspolkuun, jossa infrastruktuurin toimijoiden (Tielaitos ja Tampereen kaupunki) sekä joukkoliikenteen operaattorien (Matkahuolto, VR ja kaupungin liikennelaitos) yhteisten palveluiden/toiminnan laatua ja määrää kehitetään liittoutumalla (osittain telematiikan avulla) vaiheittain. Tavoitteena on toisessa vaiheessa yhdistää joukkoliikenneoperaattoreiden ja infrastruktuurin toimijoiden toimintoja pääasiassa telematiikan avulla. Näin edetään hajautetusta järjestelmästä yhteistyötä ja yhteistoimintaa syventävään vaiheeseen. Ensiaskeliksi yhteistyön syventämiseksi on laadittu alustavat liikenteen telematiikkaan perustuvat kehityshankkeet, jotka luovat pohjan kaupunkiseudun kokonaisvaltaisen liikenteen hallintajärjestelmän kehittämiselle. Hankkeet käsittelevät joukkoliikenteen hallintajärjestelmää, pysäköinnin reaaliaikaista ohjausta, toiminnallista yhteistyötä osapuolten kesken, seurantajärjestelmien kehittämistä, liikenteen graafisen käyttöliittymän toteuttamista sekä uusien tekniikoiden hyväksikäyttöä tiedon jakelussa ja käsittelyssä. Vuoteen 2005 mennessä kaupunkiseudun telematiikan kehittämiseen on arvioitu tarvittavan noin 34 Mmk eli noin 6 Mmk vuosittain. Avainsanat (asiasanat) Liikenne, telematiikka, liikennemuotojen yhteistyö, toimintamalli Sarjan nimi ja numero Liikenneministeriön julkaisuja 3/2000 Kokonaissivumäärä 55 Jakaja Oy Edita Ab Kieli suomi ISSN Hinta 70 mk Kustantaja Liikenneministeriö ISBN Luottamuksellisuus julkinen

3

4 ESIPUHE Liikenteen eri osapuolet ovat perinteisesti toimineet Suomessa oman toimintansa ja sitä koskevan informaation tuottajina, jalostajina ja jakelijoina. Tulevaisuudessa järjestelmät ovat kehittymässä kaikkien liikennemuotojen yhdistettyjen palveluiden suuntaan; Euroopassa on jo useita toimivia esimerkkejä liikennemuotojen tehokkaasta ja toimivasta yhteistyöstä multimodaalisten palveluiden tuottamiseksi. Tampereen seudun liikenteen telematiikan toimintamalli -työssä on pääpaino ollut Tampereen kaupungin, seudulla toimivien joukkoliikenneoperaattoreiden sekä Tielaitoksen palveluiden synergiahyötyjen tuottamisessa. Tavoitteena on ollut palveluiden laadun parantaminen, toimintojen tehostaminen sekä kustannusten alentaminen liikennesektorin organisaatioiden yhteistyötä tiivistämällä. Konsulttina työssä on toiminut Tampereen Viatek Oy, jossa työstä ovat vastanneet DI Markku Toiviaisen johdolla suunnittelija Kimmo Ylisiurunen sekä projektipäälliköt Rauno Laitinen ja Juhani Vehviläinen (Viatek Oy). Työn ovat rahoittaneet liikenneministeriö, Tielaitoksen keskushallinto ja Hämeen tiepiiri, Tampereen kaupunki, VR Oy sekä Pirkanmaan liitto. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T -tukea (Trans-European Networks -Transport). Työtä on ohjannut hankeryhmä, joka on koostunut seuraavista henkilöistä: Risto Laaksonen, Tampereen kaupunki (pj.), Seppo Öörni, Liikenneministeriö, Reijo Väliharju, Tampereen kaupunki, Heikki Ikonen, Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Mirja Noukka, Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Marketta Udelius, Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Seija Siitonen, Länsi-Suomen lääninhallitus, Ari Heinilä, Linjaautoliitto, Tuomo Kojo, Linja-autoliitto, Jouko Aaltonen, Pirkanmaan liitto, Timo Välke, Ratahallintokeskus, Jari Paavilainen, VR Oy, Matti Rainio, Tampereen kaupungin liikennelaitos. Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000 Seppo Öörni yli-insinööri

5 9 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 9 MÄÄRITELMIÄ JOHDANTO Selvityksen esittely Liikenteen telematiikan toimintamalli nyt ja tulevaisuudessa LIIKENTEEN MUUTTUVA TOIMINTAKENTTÄ EU:n liikennepoliittiset linjaukset Kansalliset liikennepoliittiset linjaukset Kansallinen liikennejärjestelmä, tietoyhteiskunta sekä liikenteen telematiikka ja hallinta Liikennejärjestelmä Tietoyhteiskunta Liikenteen telematiikka Liikenteen hallinta Toimintakentän asettamat raamit Tampereen seudun telematiikan kehittämiselle TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN NYKYINEN TOIMINTAMALLI Nykyinen toiminta Liikenteen palveluiden taustaa Henkilöautoliikenne Linja-autoliikenne Tavaraliikenne (kaupunkiseudun liikenteen kannalta) Raideliikenne (kaupunkiseudun liikenteen kannalta) Lentoliikenne (kaupunkiseudun liikenteen kannalta) Muut osapuolet Toimintamalli ja sen ominaispiirteitä Tampereen seudulla... 26

6 10 4 TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN PALVELUT JA TOIMINTAMALLIVAIHTOEHDOT Käyttäjien tarpeet liikenteen palveluilta Liikennesektorin eri toimijoiden tarpeet Tampereen seudun liikenteen telematiikan palvelut Palveluiden toteuttamisvaihtoehdot TAMPEREEN SEUDUN TOIMINTAMALLI JA SEN TOTEUTUS Toimintamallin tavoitteet vuoteen Organisointi Palveluiden integrointi Toteutus vaiheittain Toiminnan kehittäminen Vastuut Kustannukset ja rahoitus Toiminnan kehittämisen vaikutuksia Päätöksenteko ja yhteistyön tavoitteet JATKOTOIMENPITEET LÄHDELUETTELO LIITTEET: 1. Esimerkkejä ulkomaisten liikennekeskusten tehtävistä ja organisoinnista

7 11 MÄÄRITELMIÄ Liikenteen hallinta Liikenteen telematiikka Liikenteen palvelut Liikennekeskus Liikennekeskusverkko Matkakeskus Matkakeskusverkko Liikenteen hallinta on liikennevirtojen (ihmis-, ajoneuvo- ja tavaravirtojen) hallintaa kysynnän hallinnan toimenpiteillä, liikennetiedolla, liikenteenohjauksella ja muilla keinoilla liikennejärjestelmän pitämiseksi käytettävissä, ruuhkautumattomana ja turvallisena, tavoitteena saastumisen minimointi sekä liikenteen sujuvuuden ja matkustajien mukavuuden parantaminen. Liikenteen telematiikka on liikenteen hallinnan osana käytettävä tietojenkäsittely ja tietoliikennetekniikka. Liikenteen telematiikka mahdollistaa liikenteen hallinnan reaaliaikaiset toiminnot. Liikenteen palvelut on palvelukokonaisuus, jolla pyritään vastaamaan liikkujan tarpeisiin matkan eri vaiheissa. Tässä teoksessa liikenteen palveluita on käsitelty telematiikan hyödyntämisen näkökulmasta. Liikennekeskus on fyysinen tieliikenteen hallinnasta vastaava operatiivinen keskus, joka tiedottaa, seuraa ja ohjaa tieliikennettä ja tieliikennejärjestelmiä. Fyysinen keskusverkko, joka yhteistoiminnalla vastaa valtakunnallisesta tieliikenteen tiedotus, seuranta ja ohjaustoiminnasta. Matkakeskus on henkilöliikenteen matkaketjujen solmupiste, jossa eri liikennemuodot kohtaavat ja siirtyminen niiden välillä helpottuu. Perusajatuksena on lisäksi yhdistää eri liikennemuotojen päällekkäiset palvelut ja muut matkustamiseen liittyvät palvelut. Matkakeskusverkko on erillisistä matkakeskuksista muodostuva valtakunnallinen moniliikennemuotoverkko, jossa liikkujalle tarjotaan eri liikennemuotojen käyttömahdollisuudet matkojen toteuttamiseksi.

8 12 1. JOHDANTO 1.1 Selvityksen esittely Tielaitoksen liikennekeskuksen kehittämisen ja Tampereen kaupungin liikenteen hallintaan liittyvien muutosten vaikutuksesta käynnistettiin selvitys, jonka tavoitteena on selvittää miten eri liikennemuotojen yhteistyötä kehittämällä tuotetaan liikenteen käyttäjille parempia palveluita. Tavoitteena on lisäksi palveluiden laadun parantaminen sekä kustannusten säästäminen tehokkaalla yhteistyöllä ja yhdessä toimimisella. Selvitys on rajattu käsittelemään kaupunkiseudun liikenteen telematiikkaa sovelluksineen pääosin henkilöliikenteen näkökulmasta. Työssä on kuitenkin otettu huomioon tavaraliikenteen ja logistiikan tarpeita eri liikennemuotojen informaatiolle ja palveluille. Selvityksessä on lähdetty osapuolten yhteisestä olettamuksesta, että Tampereen seudulle muodostuvat liikennettä palvelevat toiminnot vaativat päivystystä ympäri vuorokauden. yhteistyötä on syytä kehittää Tampereen seudulla liikennesektorin liittoutumisen kautta. Selvityksessä ovat olleet mukana Liikenneministeriö Tielaitoksen keskushallinto Tielaitoksen Hämeen tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Tampereen kaupunki VR Oy Ratahallintokeskus Linja-autoliitto Pirkanmaan liitto Sidosryhminä selvityksessä ovat lisäksi olleet useat muut liikennesektorin yhteistyötahot kuten poliisi, aluehälytyskeskukset ja Autoliitto. Selvitys liittyy Liikenneministeriön koordinoimaan TETRA - Liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelmaan , jossa selvitys on tehty osana TETRA 6 Liikenteen hallintajärjestelmien kehittäminen ydinhanketta. Seuraavassa kuvassa 1.1 on esitetty selvityksen rakenne.

9 13 Liikenteen muuttuva toimintakenttä - Liikennejärjestelmä - Tietoyhteiskunta - Liikenteen hallinta - Liikenteen telematiikka Liikenteen hallinta ja telematiikka Suomessa - linjaukset - hankkeet ja ohjelmat Tampereen seudun nykyinen toimintamalli - seudun telematiikka - toiminnan nykytila - liikennekeskuksen palvelut Ulkomaiset kohteet - Nykytila - Kehityssuunnat TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN PALVELUKONSEPTI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI - vaihtoehtoiset toimintamallit - vaihtoehtojen edut, haitat, toteutusmahdollisuudet (sis. kustannukset) Kuva 1.1 Selvityksen rakenne. JATKOTOIMENPITEET Selvityksessä tehtiin katsaus liikenteen muuttuvaan toimintakenttään (kappale 2), missä tarkasteltiin liikenneympäristöä liikennejärjestelmän, liikenteen hallinnan, liikenteen telematiikan sekä tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Toimintakenttää heijastettiin liikenteen hallinnan ja telematiikan nykytilaan Suomessa, minkä lisäksi selvitettiin ulkomaisten esimerkkikohteiden nykytilaa ja kehityssuuntaa kyselyn ja kirjallisuusinventoinnin avulla (yhteenveto liitteessä 1). Näiden kahden kokonaisuuden tuloksena saatiin muodostettua Tampereen seudun liikenteen telematiikan kehittämisen suuntaviivat. Seuraavaksi muodostettiin kuva Tampereen seudun nykyisistä liikennettä palvelevista telematiikka- ja palvelusovelluksista. Tässä määriteltiin mm. nykyisen liikennekeskuksen palvelut ja muiden liikenteen toimijoiden palvelut Tampereen seudulla. Nykyisen toiminnan kuvauksen (3) jälkeen vertailtiin Tampereen seudulle vaihtoehtoisia hallinnollisia perustoimintamalleja telematiikan hyödyntämiseksi (4). Vaihtoehtojen tarkastelun pohjalta luotiin esitys toimintamallin kehityspo-

10 14 lusta liikennemuotojen välisen yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi telematiikkaa hyödyntäen (5). 1.2 Liikenteen telematiikan toimintamalli nyt ja tulevaisuudessa Liikenteen telematiikkaa on pitkälti toteutettu yhdessä liikenteen hallinnan kanssa eri liikennemuotojen ja eri toimijoiden omissa sovelluksissa. Näillä on palveltu yleisesti vain oman organisaation ja omien asiakkaiden tarpeita. Nyt painopiste on siirtymässä yksittäisistä, yhden liikennemuodon palveluista usean eri liikennemuodon yhteisiin palveluihin. Kuljetus- ja matkaketjujen suunnittelussa tarvittavien tietojen merkitys kasvaa. Operaattoreiden ja tienpitäjien tarpeet liikenneverkon ja eri liikennemuotojen tilanteista ovat kasvaneet. Näin on syntynyt tarve yhdistellä eri lähteistä saatuja tietoja, mikä on synnyttänyt tarpeen tiivistää toimijoiden yhteistyötä. Yksityisten palveluiden tuottajien rooli tulee kasvamaan ja tarjottavan tiedon sekä sitä tuottavien toimintojen laatuun tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Jatkuvasti kehittyvä teknologia ja tiivis yhteistyö mahdollistavat palveluiden korkeamman laadun. Yhteistoiminnalla odotetaan saavutettavan merkittäviä säästöjä verrattuna siihen, että eri osapuolet jakaisivat eri liikennemuotojen käyttäjille informaatiota ja toimisivat kukin erikseen. Tämä mahdollistaa paremman laadun palveluiden tuottamisessa ja sen odotetaan puolestaan lisäävän julkisen liikenteen houkuttelevuutta ja vähentävän osaltaan liikenteen ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Liikenteen eri toimijoiden yhteistyötä ja tietojen yhteiskäyttöä lisättäessä nousevat esille myös tiedonvaihdon ongelmat. Käytetyt laitteet ja niiden käyttämät tiedonsiirtomuodot ovat usein vaikeasti käytettävissä tietoja yhdistettäessä. Järjestelmiltä vaaditaankin nykyään yhä enemmän avoimuutta ja standardin omaisten tietomuotojen käyttöä. Mm. Euroopan tasolla panostetaan avoimuuteen, standardisointiin ja rajapintojen määrittelyyn. Tällä hetkellä standardisoinnin on vaikea pysyä teknologian kehityksen vauhdissa mukana. Telematiikan käyttö kasvaa voimakkaasti. Liikenteen telematiikan tarve tulee yhä kasvamaan mm. liikennemuotojen yhteistyön, uusien järjestelmien, toimintatapojen ja niiden tarvitseman reaaliaikaisen tiedonvälityksen myötä. Esimerkiksi Internetin käyttö- ja käyttäjämäärät lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla. Tulevaisuudessa myös autoilija voi saada ajoneuvonsa päätteeltä Internetin kautta, esim. GSM-verkon välityksellä, haluamaansa tietoa mm. hotelleista, matkailunähtävyyksistä, (liityntä)pysäköinnistä, joukkoliikenteen aikatauluista, paikantaa itsensä/ajoneuvonsa satelliittipaikannuksella, jne. Digitaaliset tiedonsiirtoverkot tuovat myös uusia mahdollisuuksia tiedonvälitykseen. Paikkatiedon ja digitaalisten karttojen käyttö kasvaa tietoyhteiskunnassa. Liikennetelematiikan palveluita tulee kehittää osana kehittyvää tietoyhteiskuntaa. Myös ajoneuvoteollisuuden uusien sovellusten, kuten älykkäiden ajoneuvojen, tulo markkinoille nostaa telematiikkavarusteiden merkitystä liikenteessä.

11 15 2. LIIKENTEEN MUUTTUVA TOIMINTAKENTTÄ 2.1 EU:n liikennepoliittiset linjaukset EU:n Komission yleisen eurooppalaisen liikennepolitiikan (Common Transport Policy) keinoin pyritään kansallisista eriytyneistä liikenneverkoista ja ratkaisuista integroituihin liikenneverkkoihin, joita ilman Euroopan yhtenäismarkkinat eivät voi toteutua suunnitellusti täydessä laajuudessaan (Tielaitos 1998c). Eurooppalaisen liikennepolitiikan päälinjauksia ja tavoitteita ovat mm. : (CTP 1996) kestävän kehityksen mukainen liikkuvuus olemassa olevan infrastruktuurin tehokas käyttö liikenteen ja kuljetusten siirtyminen maantieliikenteeltä muille kulkumuodoille liikenteen turvallisuuden parantaminen ympäristöhaittojen vähentäminen sekä haittakustannusten kohdistaminen aiheuttajalle aiheuttamisperiaatteella Eurooppaa yhdistävien verkkojen (TEN; Trans-European Networks) kehittäminen julkisen liikenteen osuuden/käytön lisääminen tavarakuljetusten tehostaminen ja tehokkaat yhdistetyt kuljetukset liikkumistarpeiden vähentäminen mm. etätyön ja palveluiden avulla yksityisen pääoman saaminen mukaan liikennejärjestelmien kehittämiseen (Public-Private Partnerships) Eurooppalaisen liikennepolitiikan välineitä ovat mm. lainsäädäntö, kehityksen suuntaviivat, tutkimus ja teknologian kehittäminen sekä rahoitus. EU:n Komissio on laatinut liikennepoliittisen toimintaohjelman vuosille Toimintaohjelman nimestä ( Common Transport Policy Action Programme and beyond ) huolimatta se ei kuitenkaan rajoitu vain vuoteen (CTP 1996). Merkittävimpiä toimenpiteitä tässä toimintaohjelmassa ovat: tutkimuksen ja kehityksen V Puiteohjelman valmistelu ja soveltaminen TEN-verkoston kehittäminen (uudet ohjeet, rahoitussäännöt, telematiikan toimintasuunnitelman käyttöönotto, verkoston eri osien yhtyeentoimivuus) liikennejärjestelmien integrointi (Kansalaisten verkon ohjeiden toteuttaminen, joukkoliikenteen integrointi) liikenteen hinnoittelun paremman tasapainon luominen liikennejärjestelmien toiminnallisuuden arviointi 2.2 Kansalliset liikennepoliittiset linjaukset Liikenteen hallinnan ja telematiikkastrategian viitekehyksen mukaan liikennepolitiikka Suomessa noudattaa yleisen eurooppalaisen liikennepolitiikan suuntaviivoja. EU:n Komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kansallisten

12 16 liikennepolitiikkojen yhdentämiseen, liikennepalveluiden tarjoajien välisen kilpailun lisäämiseen, infrastruktuurin kehitystä koskevaan koordinoituun lähestymistapaan sekä kansallisten valtionapujen merkittävään rajoittamiseen. (Tielaitos 1998c) Suomella on kuitenkin vaativiin maantieteellisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin liittyviä erityispiirteitä, jotka huomioidaan kansallisessa liikennepolitiikassa. (Liikenneministeriö 1997b) Liikenneministeriö on julkaisussa Liikenteen toimintalinjat vuoteen 2020 määritellyt liikennepolitiikan painotuksiksi seuraavat (Liikenneministeriö 1997b): liikennejärjestelmää kehitetään osana EU-yhteistyötä liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena aluerakenteen muutoksiin varaudutaan yhdyskuntarakenteen hajoamista ehkäistään henkilöautoliikenteen kasvu on saatava hallintaan joukkoliikennettä kehitetään kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan tavaraliikenteen palvelutasoa parannetaan ja logistisia kustannuksia alennetaan liikenneverkkojen ylläpito ja kehittäminen on välttämätöntä liikenneturvallisuutta parannetaan edelleen liikenteen hinnoittelua kehitetään liikennepolitiikan välineenä liikenteen ympäristöhaittoja vähennetään telematiikkaa ja sen hyödyntämistä kehitetään tutkimukseen ja kehittämiseen panostetaan Suomessa pyritään yhä kiinteämpään yhteyteen liikennepolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan välillä. Toimiva yhteiskunta tarvitsee tehokasta liikennejärjestelmää ja sitä tukevaa liikennepolitiikkaa. Tässä selvityksessä on pyritty liikenneministeriön KALKATI (Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä) työn suuntaviivojen mukaiseen kehitykseen liikenteen palveluiden ja tiedonvälityksen kehittämiseksi. Selvitys tukee tavoitteiltaan edellä mainittuja kansainvälisiä ja kansallisia linjauksia. 2.3 Kansallinen liikennejärjestelmä, tietoyhteiskunta sekä liikenteen telematiikka ja hallinta Liikennejärjestelmä Liikennejärjestelmää kehitetään kaikki liikennemuodot kattavana kokonaisuutena, jossa eri liikennemuodot tukevat toisiaan. Tavoitteena tulee olla se, että eri liikennemuotojen yhteistyön tuloksena syntyy toimivia matka- ja kuljetusketjuja. Telematiikka on tärkeä keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Var-

13 17 sinaisen liikenteen (liikenteen hoidon) voidaan katsoa koostuvan seuraavista osatekijöistä (Liikenneministeriö 1998b): Liikenteen hoitaminen Yksityinen liikenne Henkilöliikenne Julkinen liikenne Tavaraliikenne Kevyt liikenne Henkilöautoliikenne Joukkoliikenne Tilausliikenne Kuva 2.1 Liikenteen hoidon osatekijät. (Liikenneministeriö 1998b) Liikennejärjestelmäsuunnittelu voidaan määritellä seuraavalla tavalla (Tielaitos 1999): Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jossa tarkastellaan liikennettä ja liikkumista koskevan järjestelmän kehittämistä ja jossa jokainen liikennekentän organisaatio mieltää oman roolinsa. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla haetaan kokonaisuuden kannalta tehokkaita, taloudellisia ja liikenneturvallisia sekä ympäristön kannalta edullisia, sosiaalisia ja palvelukykyisiä ratkaisuja. Alla olevan kuvan mukaisesti optimaalisiin liikenneratkaisuihin liittyvä kehitys- ja yhteistyö tapahtuu julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välisenä yhteistyönä, jossa eri tahot toisaalta tekevät horisontaalista yhteistyötä keskenään yli hallinnollisten ja organisaatioiden rajojen ja toisaalta kehittävät ratkaisujaan itsenäisesti (vertikaalisesti) tahoillaan, kuitenkin mahdollisimman hyvin hyödyntäen horisontaalisen yhteistyön antamia suuntaviivoja ja päätöksiä. (Tielaitos 1999)

14 18 HORISONTAALINEN JA VERTIKAALINEN YHTEISTYÖPROSESSI JULKISEN SEKTORIN EDUSTAJAT YKSITYISEN YKSITYINEN SEKTORIN EDUSTAJAT SEKTORI Tietoyhteiskunta Tietoyhteiskunta on määritelty seuraavasti (Tilastokeskus 1997) Tietoyhteiskunta tarkoittaa yhteiskuntaa, joka käyttää tehokkaasti tietoverkkoja ja tietoteknologiaa, tuottaa laajoja määriä tieto- ja viestintätuotteita sekä palveluita ja jolla on monipuolista sisältöteollisuutta. Tieto- ja viestintätuotteet sisältävät tietojen hallintaan ja välittämiseen liittyvät ratkaisut ja palvelut. Sisältöteollisuus on osa tietoteollisuutta, joka käsittää sähköisessä muodossa olevan tiedon ja tietoteknisten laitteiden, ohjelmien ja muiden tuotteiden valmistuksen, myynnin ja välitykseen sekä niihin liittyvät palvelut. Sisältöteollisuudella tarkoitetaan tietoverkoissa tai sähköisissä viestimissä tarjottavien tietojen, teosten, video-ohjelmien tai muiden esitysten tuottamista ja kokoamista. Se luo siis tietojen hallinnan ja välittämisen ratkaisuja hyödyntävää käyttökelpoista tietosisältöä ja siihen liittyviä palveluja käyttäjille (Tilastokeskus 1997). Tietoyhteiskunnan kehitysvauhti on valtaisa. Teknologian kehitys mahdollistaa uusien palveluiden syntymisen. Tietoyhteiskunnan merkitys näkyy jo selvästi myös liikenteessä ja liikenteen palveluissa. Kehitys tulee jatkumaan kiivaana ja se vaikuttaa etenkin uusien järjestelmien kustannuksiin. Uudet teknologiat ja niiden uudistaminen vaikeuttavat alan standardoimistyötä Liikenteen telematiikka Telematiikka voidaan määritellä seuraavalla tavalla liikenteen hallinnan kannalta (Noukka 1995): Telematiikka on se osa tietotekniikkaa, joka sisältää sekä tietoliikennetekniikkaa että tietojenkäsittelytekniikkaa. Liikenteen telematiikka on joukko tekniikoita, joilla kerätään ja käsitellään tietoa väyläoloista, liikenteestä ja liikkumisesta ja hyödynnetään sitä lii-

15 Liikenteen hallinta kenteen ohjauksessa, tiedottamisessa tai kaluston ja yksittäisen ajoneuvon hallinnassa. Liikenteen telematiikka on liikenteen hallinnan apuväline, jolla pyritään vaikuttamaan liikenteen kysyntään, kulkumuotojakautumaan, reitin ja matkan ajankohdan valintaan sekä liikkujien käyttäytymiseen tavalla, joka parantaa liikenteen tehokkuutta, turvallisuutta, taloudellisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja matkustusmukavuutta. Liikennetelematiikka on nousemassa merkittäväksi työkaluksi ratkottaessa liikenteen kapasiteetti-, turvallisuus- ja ympäristöongelmia. Telematiikan hyödyntäminen korostuu monimutkaisimmilla ja vaativimmilla liikenneverkon osilla kuten kaupunkiseuduilla. Telematiikka luo paremmat mahdollisuudet myös liikenteen eri toimijoiden yhteistyön kehittämiselle. Tietoyhteiskunta ja liikennepolitiikka vaikuttavat molemmat liikenteen telematiikan kehitykseen. Liikennetelematiikan sovelluksina mm. digitaalisten tiedonsiirtoverkkojen ja karttojen käyttö yleistyy liikenteen hallinnan välineenä. Telematiikkaa tullaan samoin hyödyntämään yhä enemmän liikennejärjestelmän ohjauksessa ja tiedottamisessa. Liikenteen hallinta voidaan määritellä seuraavasti (Tielaitos 1998b): Liikenteen hallinta on vaikuttamista liikenteen käyttäytymiseen tiedottamisen, ohjauksen ja kysynnän hallinnan avulla. Liikenteen hallinnalla pyritään parantamaan liikenteen tehokkuutta, turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä vaikuttamalla liikenteen kysyntään, kulkumuotojakaumaan, reitin ja ajankohdan valintaan sekä liikkujien käyttäytymiseen. Liikenteen hallinnalla on merkittävä rooli tulevaisuuden liikennejärjestelmässä. Liikenteen hallinta on yhä enemmän riippuvainen tietoyhteiskunnan kehityksestä ja siten telematiikan luomista mahdollisuuksista liikenteen hallinnan sektorilla. Liikenteen hallinta ja sen merkitys korostuu kasvukeskuksissa kasvavien liikennemäärien ja tiivistyvän yhdyskuntarakenteen takia. 2.4 Toimintakentän asettamat raamit Tampereen seudun telematiikan kehittämiselle Liikenteen hallinnan ja telematiikan kannalta keskeinen asiakirja on Tielaitoksen liikenteen hallinnan strategia vuodelta Liikenneministeriön johdolla on käynnissä useita ohjelmia telematiikan kehittämiseksi. Liikenneministeriö on asettanut liikenteen telematiikan kehittämisen keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Laaditussa liikenteen toimintalinjassa todetaan, että Suomella on hyvät valmiudet uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseen, ohjelmis-

16 20 tojen ja laitteiden tuottamiseen sekä telematiikan laajaan soveltamiseen. (Liikenneministeriö 1997b) Edelleen liikenneministeriön julkaisussa Suomen liikennejärjestelmä 2020 todetaan, että telematiikkaa hyödynnetään lähivuosina olennaisena osana kansalaisten liikennepalveluja, liikennejärjestelmän hallintaa ja operointia sekä loogisia prosesseja. Saatava hyöty kohdistuu sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen. Telemaattisten sovellutusten kehittyminen seuraa läheisesti yleisen tieto- ja tietoliikennetekniikan kehitystä. Kysynnän hallinta, ohjaus ja tiedotus tulevat liikennejärjestelmän toiminnan turvaajiksi. (Liikenneministeriö 1998b) Tielaitos on linjannut omia tavoitteitaan yleisessä liikenteen hallinnan visiossa, jonka mukaan Tielaitos vastaa siitä, että liikenne tieliikennejärjestelmässä on kaikissa tie-, sää- ja kelioloissa mahdollisimman turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällistä. Yksi Tielaitoksen keinoista on liikenteen hallinta. Tielaitoksen liikenteen hallinnan järjestelmät liittyvät vaivattomasti muiden liikennemuotojen telemaattisiin järjestelmiin edistäen eri liikennemuotojen yhteistoimintaa koko liikennejärjestelmässä. (Tielaitos 1998b) Liikenteen hallinnan ja telematiikan muodostamaa ympäristöä ja sen suhdetta liikennejärjestelmäajatteluun sekä tietoyhteiskuntaan on tarkasteltu kattavasti Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategian Osaraportti I:ssä Liikenteen hallinnan ja telematiikkastrategian viitekehys, Tielaitoksen selvityksiä 48/1998. Liikenteen hallinnan ja telematiikkastrategian viitekehyksessä todetaan liikennepoliittisten linjanvetojen ja päätöksien heijastuvan niin kansainvälisiin kuin kansallisiinkin kehitys- ja tutkimusohjelmiin sekä suoraan tienkäyttäjiin. Edellä kuvatun toimintakentän ominaisuuksiin kuuluvat oleellisesti kehityksen sidokset tietoliikenneteknologian kehittymiseen. Eri osapuolet ovat todenneet telematiikan olevan tulevaisuudessa yhä voimakkaammin liikenteen hallinnan väline. Tampereen seutu on niin valtakunnallisen kuin alueellisen liikenteen kannalta merkittävässä roolissa ja siten telematiikan kehittäminen on molempien näkökulmien kannalta tärkeää. Liikenteen telemaattiset järjestelmät tulee koostua kahdesta osasta; valtakunnallisesta ja alueellisesta. Valtakunnallinen osa luo verkon alueellisten järjestelmien välille. Tästä näkökulmasta katsottuna Tampereen seudulla on oma roolinsa molemmissa osissa ja näiden välillä.

17 21 3 TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN NYKYINEN TOIMINTAMALLI 3.1 Nykyinen toiminta Liikenteen palveluiden taustaa Tampereen seudulla on käytössä telematiikkaa mm. Tielaitoksen tieliikenteen hallintajärjestelmissä, joukkoliikenteen maksujärjestelmissä sekä liikennevaloohjauksessa, jossa on lisäksi otettu käyttöön uusia älykkäitä tekniikoita. Tampereen seutua koskien Tampere ja ympäröivät kunnat ja kaupungit ovat laatineet Tampereen seudun liikennejärjestelmää koskevan kehityssuunnitelmansa (TASE 2010). Tampereen seudun liikenne (TASE) 2010 projektissa määriteltiin seudulle keihäänkärkihankkeet, joiden avulla seudun liikennettä tulisi kehittää. Keihäänkärkihankkeiden joukossa oli myös seudullisen liikenteen hallintajärjestelmän kehittäminen. TASE 2010 raportoinnissa todetaan Tampereen seudun liikenteen hallinnan kehittämiseen liittyen seuraavaa (TASE 2010): Liikennejärjestelmän kehittämiseen sisältyy liikenteenhallintakeskuksen toiminnan ja liikenteen seurantajärjestelmän laajentaminen, reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän käyttöönotto, pysäköinnin ohjausjärjestelmän toteuttaminen, liikennevalojen liikenneohjauksen laajentaminen ja sähköisten viestimien kautta tapahtuvan liikennetiedotuksen laajentaminen. Nykyisten toimintojen pohjalta laajennetaan seudullinen liikenteenhallintakeskus, joka voidaan kehittää Tielaitoksen liikennekeskuksen yhteyteen. Liikenteenhallinta-keskuksen tehtävät ja toimintamuodot suunnitellaan kaikkien osapuolten yhteistyönä. Ensimmäisinä toimenpiteinä määritellään liikenteen hallinnan järjestelmäarkkitehtuuri ja keskitetään liikenteenohjausjärjestelmien valvonta. Olemassa olevaa liikenteen seurantajärjestelmää täydennetään palvelemaan liikenteen ohjausta sekä liikenne- ja kelitiedotusta. Valtakunnallisen kehityksen mukaisesti otetaan käyttöön radion RDS/TMC -järjestelmä liikennetiedotuksen päävälineenä. Sähköisten viestimien osuutta liikennetiedottamisessa kasvatetaan käyttämällä hyväksi tietotekniikan ja television luomia mahdollisuuksia. Tampereen seudulla ei ole syytä ottaa kalliita tienvarsilaitteita muuttuvaan opastukseen ja kelitiedotukseen niin kauan kuin tarvittavat perusjärjestelmät liikennetilanteen seuraamiseksi ja liikennetiedotuksen tuottamiseksi puuttuvat. Kehittäminen käynnistetään yhteistyöprojektilla, jonka tehtävänä on määritellä seudullisen liikenteenhallintajärjestelmän perusteet.

18 22 Tielaitos on laatinut valtakunnallisen ja Hämeen tiepiiri alueellisen liikenteen hallinnan strategiansa. Tielaitos on lisäksi laatinut liikennekeskusverkkoansa koskevan liikennekeskusstrategian niiden kehitystä koordinoimaan. Lisäksi liikennekeskustoiminnasta on laadittu mm. niiden toiminnallinen analyysi, jossa on käsitelty liikennekeskustoiminnan prosesseja. Tampereen seudulla on käynnissä tai käynnistymässä useita telematiikkaa hyödyntäviä hankkeita. Niissä käsitellään ja toteutetaan joukkoliikenteen informaatiota ja etuisuuksia, pysäköinnin muuttuvia opastusjärjestelmiä, multimedian hyödyntämistä kaupunkiseudun palveluissa, liikenteen seurannan kehittämistä jne. Myös Internetin käyttö mm. aikataulupalveluissa on jo nyt laajasti käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Selvityksen yhteydessä inventoitiin Tampereen seudun liikenteen telemaattisia palveluita. Seuraavassa on esitetty Tampereen seudun tärkeimmät liikenteen telematiikkaa hyödyntävät palvelut henkilöauto-, linja-auto-, tavara-, raide- sekä lentoliikenteen näkökulmasta Henkilöautoliikenne Liikenteen ja kelin seuranta Liikenteen hallintaa varten kerätään tietoa tiestöstä, liikenteestä ja sen häiriöistä, säästä ja kelistä, kunnossapitotilanteesta, tietöistä ja tienvarsipalveluista. Tiestötiedoista suurin osa saadaan tierekisteristä. Ajantasaista tietoa kerääviä automaattisia järjestelmiä ovat liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä LAM ja uudet liikenteenseurantajärjestelmät sekä tiesääjärjestelmä kiinteine mittausasemineen ja kelikameroineen. Lisäksi tietoa välitetään jonkin verran automaattisesti muiden organisaatioiden järjestelmistä (esim. sää, ennusteet, tutka- ja satelliittikuvat). (Tielaitos 1998a) Liikennevalo-ohjaus Tampereen seudulla Tielaitoksen Hämeen tiepiirin liikennekeskuksen ja Tampereen kaupungin yhteistyö on ollut tehokasta ja toimivaa jo muutaman vuoden ajan etenkin liikennevalojen kaukovalvonnan suhteen. Kaupunkiseudun liikennevaloliittymiä kaukovalvotaan ja tarvittaessa kaukokäytetään kaupungin liikennevaloyksiköstä ja virka-ajan ulkopuolella Hämeen tiepiirin liikennekeskuksesta. Tampereen kaupungin liikennevalojärjestelmään (EC-Trak) on yhdistettynä kehittyneitä ns. itseoptimoivia (SPOT) liikennevaloja, joilla voidaan optimoida useamman kuin yhden liittymän liikennevirtoja. Lisäksi liikennevaloohjauksessa käytetään erilaisia tunnistimia ja kameratekniikkaa.

19 Linja-autoliikenne Liikenne-, tietyö-, häiriö- ja kelitiedottaminen Hämeen tiepiirin liikennekeskuksella on merkittävä rooli Tampereen seudun liikenne-, tietyö-, häiriö- ja kelitiedottamisessa. Liikennekeskus käsittelee ja välittää tietoja yhdessä Tielaitoksen muiden tiepiirien liikennekeskusten kanssa. Liikennekeskus tiedottaa liikenneverkon tapahtumista erityisesti kohderyhmänään henkilöautoliikenne. Välityskanavina tiedottamisessa käytetään radiota, TV:tä, teksti-tv:tä, RDS-TMC-lähetystä sekä Internetiä. Liikenteen seurantajärjestelmien lisäksi tietoa tuottavat yhteistyötahot (mm. poliisi, aluehälytyskeskus, kunnat, muut Tielaitoksen yksiöt) sekä lukuisat liikenteessä liikkujat. Liikennekeskus toimii yhteistyössä Tampereen seudun kuntien kanssa kunnossapitotoiminnassa. Liikennekeskus tarjoaa tiesääpalvelua kuntien kunnossapitokaluston tarpeisiin. Lähitulevaisuuden toimintoja Tampereen seudulla ollaan lähiaikoina ottamassa käyttöön uutta tekniikkaa liikenteen ohjauksessa. Hämeen tiepiiri on ottamassa käyttöön muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja Tampereen kaupungin alueella ollaan toteuttamassa keskustan pysäköinnin muuttuva ohjausjärjestelmä. Valtakunnallisesti linja-autoliikenteessä hyödynnetään telematiikkaa mm. matkustajille ennen matkaa tarjottavan henkilöliikenne- ja bussirahti-informaation välityksessä (mm. puhelinpalvelun, Internetin ja teksti-tv:on välityksellä) sekä telemaattisissa maksujärjestelmissä. Perinteisten joukkoliikenteen älykorttien lisäksi Matkahuolto on tuonut markkinoille mm. kaupunkiseuduilla käytettäviä monipalvelukortteja. Näillä korteilla on mahdollista maksaa joukkoliikennematkojen lisäksi mm. taksi- ja pysäköintimaksuja. Tampereen kaupunkiseudulla on useita linja-autoliikenteen telematiikkaa hyödyntäviä palveluita. Telematiikkaa hyödynnetään mm. joukkoliikenteen tiedottamisessa, etuisuuksissa sekä uusissa älykorttipohjaisissa maksujärjestelmissä. Tiedottaminen Joukkoliikenteen käyttäjille tarjotaan tiedotuspalveluita mm. puhelimen ja Internetin välityksellä. Kukin operaattori palvelee omaa asiakaskuntaansa. Tarjottavat palvelut ovat keskittyneet pääasiassa aikataulutiedottamiseen. Aikataulutiedottamisen lisäksi matkailijalle tiedotetaan reiteistä, tariffeista ja erityisjärjestelyistä.

20 24 Liikennevaloetuisuudet Joukkoliikennettä palvelevat telematiikan avulla lisäksi joukkoliikenteen etuisuudet muutamissa liittymissä (SPOT-kokeilu). Näissä liittymissä pyritään nopeuttamaan joukkoliikenteen liikkumista. Maksujärjestelmät Tampereen seudulla on käytössä älykortteihin pohjautuva maksukorttijärjestelmä. Matkustajat käyttävät maksamiseen joko kontaktittomia tai kontaktillisia matkakortteja. Maksukortteja on tällä hetkellä käytössä kaupunkialueen joukkoliikenteessä noin kappaletta ja kaupunkiseudun joukkoliikenteessä muutamia tuhansia. Lisäksi kaupunkiliikenteen maksukortteina voi käyttää erityisesti siihen tarkoitukseen valmistettuja rannekelloja, joita on tällä hetkellä käytössä yli 400 kappaletta. Lähitulevaisuuden toimintoja Tampereen seudulle on päätetty kehittää paikallisliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä, jossa tarjotaan joukkoliikenteen matkustajille reaaliaikaista informaatiota pysäkeillä, terminaaleissa ja tärkeimmissä julkisissa paikoissa sekä tarjotaan joukkoliikenteelle etuisuuksia tärkeimmissä valo-ohjatuissa liittymissä. Järjestelmä palvelee samalla myös joukkoliikenteen operaattoreita ja liikenteen seurantaa tuottaen huomattavan määrän käyttökelpoista informaatiota mm. suunnittelun ja liikenteen ohjauksen käyttöön. Joukkoliikenteen (ml. raideliikenne) kannalta merkittävä kehityshanke on Tampereen matkakeskushanke. Matkakeskuksen myötä joukkoliikenteen palvelutarjonta laajenisi ja tehostuisi entisestään ja samalla se avaisi uusia palvelumahdollisuuksia joukkoliikenteen operaattoreille Tavaraliikenne (kaupunkiseudun liikenteen kannalta) Tavaraliikenteen osalta telemaattisia sovelluksia käytetään etenkin paikannuksessa ja tiedonsiirrossa. Logistisia telematiikkaratkaisuja käytetään mm. reitinohjauksessa sekä kuljetusten seuranta-, ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Tavaraliikenteen osalta uusien mobiilien tiedonsiirtoverkkojen ja laitteiden käyttö on merkittävää. Kuljetusten reaaliaikainen seuranta ja sen avulla toteutettu ohjaus kasvattavat kuljetusten taloudellisuutta ja ovat siten logistisesti merkittäviä tekijöitä. Kaupunkiseudun liikenteen kannalta telematiikan merkitys jakelukuljetusten osana kasvaa. Mm. reitinohjaus- ja etuisuusjärjestelmien avulla kehitetään kasvukeskusten jakeluliikenteen logistiikkaa. Tavaraliikenteeseen vaikuttaa myös esimerkiksi liikenteen valo-ohjauksen telemaattiset toteutukset, joiden liikennettä sujuvoittava vaikutus korostuu etenkin tavaraliikenteen yhteydessä.

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa VIKING MIP 2004: Alternatives for public sector objectives in ITS service provision AINO-julkaisuja

Lisätiedot

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Liikenne- ja viestintäministeriö RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Tutkimusraportti 30.9.2004 JP-Epstar Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JA KÄSITTEET...3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET...6

Lisätiedot

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Juha Vartiainen KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.4.2007 Työn valvoja: Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2004. MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä

Luonnos 29.10.2004. MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä Luonnos 29.10.2004 MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä Loppuraporttiluonnos 29.10.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 TERMIT JA LYHENTEET... 5 1 VIITEKEHYS... 7 1.1 Työn tausta... 7 1.1.1

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

,ONND 1XUPLQHQ 5'6 70& SDOYHOXQ SHUXVWDPLQHQ 6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999

,ONND 1XUPLQHQ 5'6 70& SDOYHOXQ SHUXVWDPLQHQ 6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999 ,ONND1XUPLQHQ 5'670&SDOYHOXQSHUXVWDPLQHQ6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999 7LHODLWRV Opastinsilta 12 A PL 33 0521 HELSINKI 7,,9,67(/0b Suomessa aloitettiin vuonna 1997

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset

Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset Marko Forsblom, Hanna Horppila Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset Tiehallinnon selvityksiä 4/2008 Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset 1 Marko Forsblom, Hanna

Lisätiedot

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa 06 2010 Liikenneviraston TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve) Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L. Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L. Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Matkakeskusverkko 2007 on liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ 2007) Aiesopimuksen seuranta 2010 Julkaisuja 10/2010 Julkaisun päivämäärä 6.5.2010 Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot