TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

2 Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen Viatek Oy, Tampereen Viatek Oy (Yhteyshenkilö/LM Seppo Öörni) KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tutkimusraportti Toimeksiantaja Liikenneministeriö, Tampereen kaupunki, Tielaitos, VR, Linja-autoliitto, Länsi-Suomen lääninhallitus, Pirkanmaan liitto Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Tampereen seudun liikenteen telematiikan toimintamalli Tiivistelmä Liikenteen telematiikkaa on pitkälti toteutettu yhdessä liikenteen hallinnan kanssa eri liikennemuotojen ja eri toimijoiden omissa sovelluksissa. Näillä on palveltu yleisesti vain oman organisaation ja omien asiakkaiden tarpeita. Nyt painopiste on siirtymässä yksittäisistä, yhden liikennemuodon palveluista usean eri liikennemuodon yhteisiin palveluihin. Toimijaosapuolten yhteistoiminnalla odotetaan saavutettavan merkittäviä säästöjä. Yhteistoiminta mahdollistaa paremman laadun palveluiden tuottamisessa ja sen odotetaan puolestaan lisäävän julkisen liikenteen houkuttelevuutta ja vähentävän osaltaan mm. liikenteen ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Liikennesektorin eri toimijoilla on tarpeita yhteistyön tiivistämiseksi niin taloudellisesti kuin myös toiminnallisestikin. Liikenneministeriö on linjauksissaan todennut: Liikennejärjestelmää kehitetään kaikki liikennemuodot kattavana kokonaisuutena, jossa eri liikennemuodot tukevat toisiaan. Tavoitteena tulee olla se, että eri liikennemuotojen yhteistyön tuloksena syntyy toimivia matka- ja kuljetusketjuja. Telematiikka on tärkeä keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenteen hallinnalla on merkittävä rooli tulevaisuuden liikennejärjestelmässä. Liikenteen hallinta on yhä enemmän riippuvainen tietoyhteiskunnan kehityksestä ja siten telematiikan luomista mahdollisuuksista liikenteen hallinnan sektorilla. Liikenteen hallinta ja sen merkitys korostuu kasvukeskuksissa kasvavien liikennemäärien ja tiivistyvän yhdyskuntarakenteen takia. Tampereen seudulla on käytössä telematiikkaa mm. Tielaitoksen tieliikenteen hallintajärjestelmissä, joukkoliikenteen maksujärjestelmissä sekä liikennevalo-ohjauksessa, jossa on lisäksi otettu käyttöön uusia älykkäitä tekniikoita. Tampereen seudulla on käynnissä tai käynnistymässä useita telematiikkaa hyödyntäviä hankkeita. Liikenteen palvelut on nykyään toteutettu Tampereen seudulla hajautetusti. Työssä esitetty toteutusmalli perustuu kehityspolkuun, jossa infrastruktuurin toimijoiden (Tielaitos ja Tampereen kaupunki) sekä joukkoliikenteen operaattorien (Matkahuolto, VR ja kaupungin liikennelaitos) yhteisten palveluiden/toiminnan laatua ja määrää kehitetään liittoutumalla (osittain telematiikan avulla) vaiheittain. Tavoitteena on toisessa vaiheessa yhdistää joukkoliikenneoperaattoreiden ja infrastruktuurin toimijoiden toimintoja pääasiassa telematiikan avulla. Näin edetään hajautetusta järjestelmästä yhteistyötä ja yhteistoimintaa syventävään vaiheeseen. Ensiaskeliksi yhteistyön syventämiseksi on laadittu alustavat liikenteen telematiikkaan perustuvat kehityshankkeet, jotka luovat pohjan kaupunkiseudun kokonaisvaltaisen liikenteen hallintajärjestelmän kehittämiselle. Hankkeet käsittelevät joukkoliikenteen hallintajärjestelmää, pysäköinnin reaaliaikaista ohjausta, toiminnallista yhteistyötä osapuolten kesken, seurantajärjestelmien kehittämistä, liikenteen graafisen käyttöliittymän toteuttamista sekä uusien tekniikoiden hyväksikäyttöä tiedon jakelussa ja käsittelyssä. Vuoteen 2005 mennessä kaupunkiseudun telematiikan kehittämiseen on arvioitu tarvittavan noin 34 Mmk eli noin 6 Mmk vuosittain. Avainsanat (asiasanat) Liikenne, telematiikka, liikennemuotojen yhteistyö, toimintamalli Sarjan nimi ja numero Liikenneministeriön julkaisuja 3/2000 Kokonaissivumäärä 55 Jakaja Oy Edita Ab Kieli suomi ISSN Hinta 70 mk Kustantaja Liikenneministeriö ISBN Luottamuksellisuus julkinen

3

4 ESIPUHE Liikenteen eri osapuolet ovat perinteisesti toimineet Suomessa oman toimintansa ja sitä koskevan informaation tuottajina, jalostajina ja jakelijoina. Tulevaisuudessa järjestelmät ovat kehittymässä kaikkien liikennemuotojen yhdistettyjen palveluiden suuntaan; Euroopassa on jo useita toimivia esimerkkejä liikennemuotojen tehokkaasta ja toimivasta yhteistyöstä multimodaalisten palveluiden tuottamiseksi. Tampereen seudun liikenteen telematiikan toimintamalli -työssä on pääpaino ollut Tampereen kaupungin, seudulla toimivien joukkoliikenneoperaattoreiden sekä Tielaitoksen palveluiden synergiahyötyjen tuottamisessa. Tavoitteena on ollut palveluiden laadun parantaminen, toimintojen tehostaminen sekä kustannusten alentaminen liikennesektorin organisaatioiden yhteistyötä tiivistämällä. Konsulttina työssä on toiminut Tampereen Viatek Oy, jossa työstä ovat vastanneet DI Markku Toiviaisen johdolla suunnittelija Kimmo Ylisiurunen sekä projektipäälliköt Rauno Laitinen ja Juhani Vehviläinen (Viatek Oy). Työn ovat rahoittaneet liikenneministeriö, Tielaitoksen keskushallinto ja Hämeen tiepiiri, Tampereen kaupunki, VR Oy sekä Pirkanmaan liitto. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T -tukea (Trans-European Networks -Transport). Työtä on ohjannut hankeryhmä, joka on koostunut seuraavista henkilöistä: Risto Laaksonen, Tampereen kaupunki (pj.), Seppo Öörni, Liikenneministeriö, Reijo Väliharju, Tampereen kaupunki, Heikki Ikonen, Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Mirja Noukka, Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Marketta Udelius, Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Seija Siitonen, Länsi-Suomen lääninhallitus, Ari Heinilä, Linjaautoliitto, Tuomo Kojo, Linja-autoliitto, Jouko Aaltonen, Pirkanmaan liitto, Timo Välke, Ratahallintokeskus, Jari Paavilainen, VR Oy, Matti Rainio, Tampereen kaupungin liikennelaitos. Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000 Seppo Öörni yli-insinööri

5 9 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 9 MÄÄRITELMIÄ JOHDANTO Selvityksen esittely Liikenteen telematiikan toimintamalli nyt ja tulevaisuudessa LIIKENTEEN MUUTTUVA TOIMINTAKENTTÄ EU:n liikennepoliittiset linjaukset Kansalliset liikennepoliittiset linjaukset Kansallinen liikennejärjestelmä, tietoyhteiskunta sekä liikenteen telematiikka ja hallinta Liikennejärjestelmä Tietoyhteiskunta Liikenteen telematiikka Liikenteen hallinta Toimintakentän asettamat raamit Tampereen seudun telematiikan kehittämiselle TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN NYKYINEN TOIMINTAMALLI Nykyinen toiminta Liikenteen palveluiden taustaa Henkilöautoliikenne Linja-autoliikenne Tavaraliikenne (kaupunkiseudun liikenteen kannalta) Raideliikenne (kaupunkiseudun liikenteen kannalta) Lentoliikenne (kaupunkiseudun liikenteen kannalta) Muut osapuolet Toimintamalli ja sen ominaispiirteitä Tampereen seudulla... 26

6 10 4 TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN PALVELUT JA TOIMINTAMALLIVAIHTOEHDOT Käyttäjien tarpeet liikenteen palveluilta Liikennesektorin eri toimijoiden tarpeet Tampereen seudun liikenteen telematiikan palvelut Palveluiden toteuttamisvaihtoehdot TAMPEREEN SEUDUN TOIMINTAMALLI JA SEN TOTEUTUS Toimintamallin tavoitteet vuoteen Organisointi Palveluiden integrointi Toteutus vaiheittain Toiminnan kehittäminen Vastuut Kustannukset ja rahoitus Toiminnan kehittämisen vaikutuksia Päätöksenteko ja yhteistyön tavoitteet JATKOTOIMENPITEET LÄHDELUETTELO LIITTEET: 1. Esimerkkejä ulkomaisten liikennekeskusten tehtävistä ja organisoinnista

7 11 MÄÄRITELMIÄ Liikenteen hallinta Liikenteen telematiikka Liikenteen palvelut Liikennekeskus Liikennekeskusverkko Matkakeskus Matkakeskusverkko Liikenteen hallinta on liikennevirtojen (ihmis-, ajoneuvo- ja tavaravirtojen) hallintaa kysynnän hallinnan toimenpiteillä, liikennetiedolla, liikenteenohjauksella ja muilla keinoilla liikennejärjestelmän pitämiseksi käytettävissä, ruuhkautumattomana ja turvallisena, tavoitteena saastumisen minimointi sekä liikenteen sujuvuuden ja matkustajien mukavuuden parantaminen. Liikenteen telematiikka on liikenteen hallinnan osana käytettävä tietojenkäsittely ja tietoliikennetekniikka. Liikenteen telematiikka mahdollistaa liikenteen hallinnan reaaliaikaiset toiminnot. Liikenteen palvelut on palvelukokonaisuus, jolla pyritään vastaamaan liikkujan tarpeisiin matkan eri vaiheissa. Tässä teoksessa liikenteen palveluita on käsitelty telematiikan hyödyntämisen näkökulmasta. Liikennekeskus on fyysinen tieliikenteen hallinnasta vastaava operatiivinen keskus, joka tiedottaa, seuraa ja ohjaa tieliikennettä ja tieliikennejärjestelmiä. Fyysinen keskusverkko, joka yhteistoiminnalla vastaa valtakunnallisesta tieliikenteen tiedotus, seuranta ja ohjaustoiminnasta. Matkakeskus on henkilöliikenteen matkaketjujen solmupiste, jossa eri liikennemuodot kohtaavat ja siirtyminen niiden välillä helpottuu. Perusajatuksena on lisäksi yhdistää eri liikennemuotojen päällekkäiset palvelut ja muut matkustamiseen liittyvät palvelut. Matkakeskusverkko on erillisistä matkakeskuksista muodostuva valtakunnallinen moniliikennemuotoverkko, jossa liikkujalle tarjotaan eri liikennemuotojen käyttömahdollisuudet matkojen toteuttamiseksi.

8 12 1. JOHDANTO 1.1 Selvityksen esittely Tielaitoksen liikennekeskuksen kehittämisen ja Tampereen kaupungin liikenteen hallintaan liittyvien muutosten vaikutuksesta käynnistettiin selvitys, jonka tavoitteena on selvittää miten eri liikennemuotojen yhteistyötä kehittämällä tuotetaan liikenteen käyttäjille parempia palveluita. Tavoitteena on lisäksi palveluiden laadun parantaminen sekä kustannusten säästäminen tehokkaalla yhteistyöllä ja yhdessä toimimisella. Selvitys on rajattu käsittelemään kaupunkiseudun liikenteen telematiikkaa sovelluksineen pääosin henkilöliikenteen näkökulmasta. Työssä on kuitenkin otettu huomioon tavaraliikenteen ja logistiikan tarpeita eri liikennemuotojen informaatiolle ja palveluille. Selvityksessä on lähdetty osapuolten yhteisestä olettamuksesta, että Tampereen seudulle muodostuvat liikennettä palvelevat toiminnot vaativat päivystystä ympäri vuorokauden. yhteistyötä on syytä kehittää Tampereen seudulla liikennesektorin liittoutumisen kautta. Selvityksessä ovat olleet mukana Liikenneministeriö Tielaitoksen keskushallinto Tielaitoksen Hämeen tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Tampereen kaupunki VR Oy Ratahallintokeskus Linja-autoliitto Pirkanmaan liitto Sidosryhminä selvityksessä ovat lisäksi olleet useat muut liikennesektorin yhteistyötahot kuten poliisi, aluehälytyskeskukset ja Autoliitto. Selvitys liittyy Liikenneministeriön koordinoimaan TETRA - Liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelmaan , jossa selvitys on tehty osana TETRA 6 Liikenteen hallintajärjestelmien kehittäminen ydinhanketta. Seuraavassa kuvassa 1.1 on esitetty selvityksen rakenne.

9 13 Liikenteen muuttuva toimintakenttä - Liikennejärjestelmä - Tietoyhteiskunta - Liikenteen hallinta - Liikenteen telematiikka Liikenteen hallinta ja telematiikka Suomessa - linjaukset - hankkeet ja ohjelmat Tampereen seudun nykyinen toimintamalli - seudun telematiikka - toiminnan nykytila - liikennekeskuksen palvelut Ulkomaiset kohteet - Nykytila - Kehityssuunnat TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN PALVELUKONSEPTI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI - vaihtoehtoiset toimintamallit - vaihtoehtojen edut, haitat, toteutusmahdollisuudet (sis. kustannukset) Kuva 1.1 Selvityksen rakenne. JATKOTOIMENPITEET Selvityksessä tehtiin katsaus liikenteen muuttuvaan toimintakenttään (kappale 2), missä tarkasteltiin liikenneympäristöä liikennejärjestelmän, liikenteen hallinnan, liikenteen telematiikan sekä tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Toimintakenttää heijastettiin liikenteen hallinnan ja telematiikan nykytilaan Suomessa, minkä lisäksi selvitettiin ulkomaisten esimerkkikohteiden nykytilaa ja kehityssuuntaa kyselyn ja kirjallisuusinventoinnin avulla (yhteenveto liitteessä 1). Näiden kahden kokonaisuuden tuloksena saatiin muodostettua Tampereen seudun liikenteen telematiikan kehittämisen suuntaviivat. Seuraavaksi muodostettiin kuva Tampereen seudun nykyisistä liikennettä palvelevista telematiikka- ja palvelusovelluksista. Tässä määriteltiin mm. nykyisen liikennekeskuksen palvelut ja muiden liikenteen toimijoiden palvelut Tampereen seudulla. Nykyisen toiminnan kuvauksen (3) jälkeen vertailtiin Tampereen seudulle vaihtoehtoisia hallinnollisia perustoimintamalleja telematiikan hyödyntämiseksi (4). Vaihtoehtojen tarkastelun pohjalta luotiin esitys toimintamallin kehityspo-

10 14 lusta liikennemuotojen välisen yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi telematiikkaa hyödyntäen (5). 1.2 Liikenteen telematiikan toimintamalli nyt ja tulevaisuudessa Liikenteen telematiikkaa on pitkälti toteutettu yhdessä liikenteen hallinnan kanssa eri liikennemuotojen ja eri toimijoiden omissa sovelluksissa. Näillä on palveltu yleisesti vain oman organisaation ja omien asiakkaiden tarpeita. Nyt painopiste on siirtymässä yksittäisistä, yhden liikennemuodon palveluista usean eri liikennemuodon yhteisiin palveluihin. Kuljetus- ja matkaketjujen suunnittelussa tarvittavien tietojen merkitys kasvaa. Operaattoreiden ja tienpitäjien tarpeet liikenneverkon ja eri liikennemuotojen tilanteista ovat kasvaneet. Näin on syntynyt tarve yhdistellä eri lähteistä saatuja tietoja, mikä on synnyttänyt tarpeen tiivistää toimijoiden yhteistyötä. Yksityisten palveluiden tuottajien rooli tulee kasvamaan ja tarjottavan tiedon sekä sitä tuottavien toimintojen laatuun tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Jatkuvasti kehittyvä teknologia ja tiivis yhteistyö mahdollistavat palveluiden korkeamman laadun. Yhteistoiminnalla odotetaan saavutettavan merkittäviä säästöjä verrattuna siihen, että eri osapuolet jakaisivat eri liikennemuotojen käyttäjille informaatiota ja toimisivat kukin erikseen. Tämä mahdollistaa paremman laadun palveluiden tuottamisessa ja sen odotetaan puolestaan lisäävän julkisen liikenteen houkuttelevuutta ja vähentävän osaltaan liikenteen ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Liikenteen eri toimijoiden yhteistyötä ja tietojen yhteiskäyttöä lisättäessä nousevat esille myös tiedonvaihdon ongelmat. Käytetyt laitteet ja niiden käyttämät tiedonsiirtomuodot ovat usein vaikeasti käytettävissä tietoja yhdistettäessä. Järjestelmiltä vaaditaankin nykyään yhä enemmän avoimuutta ja standardin omaisten tietomuotojen käyttöä. Mm. Euroopan tasolla panostetaan avoimuuteen, standardisointiin ja rajapintojen määrittelyyn. Tällä hetkellä standardisoinnin on vaikea pysyä teknologian kehityksen vauhdissa mukana. Telematiikan käyttö kasvaa voimakkaasti. Liikenteen telematiikan tarve tulee yhä kasvamaan mm. liikennemuotojen yhteistyön, uusien järjestelmien, toimintatapojen ja niiden tarvitseman reaaliaikaisen tiedonvälityksen myötä. Esimerkiksi Internetin käyttö- ja käyttäjämäärät lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla. Tulevaisuudessa myös autoilija voi saada ajoneuvonsa päätteeltä Internetin kautta, esim. GSM-verkon välityksellä, haluamaansa tietoa mm. hotelleista, matkailunähtävyyksistä, (liityntä)pysäköinnistä, joukkoliikenteen aikatauluista, paikantaa itsensä/ajoneuvonsa satelliittipaikannuksella, jne. Digitaaliset tiedonsiirtoverkot tuovat myös uusia mahdollisuuksia tiedonvälitykseen. Paikkatiedon ja digitaalisten karttojen käyttö kasvaa tietoyhteiskunnassa. Liikennetelematiikan palveluita tulee kehittää osana kehittyvää tietoyhteiskuntaa. Myös ajoneuvoteollisuuden uusien sovellusten, kuten älykkäiden ajoneuvojen, tulo markkinoille nostaa telematiikkavarusteiden merkitystä liikenteessä.

11 15 2. LIIKENTEEN MUUTTUVA TOIMINTAKENTTÄ 2.1 EU:n liikennepoliittiset linjaukset EU:n Komission yleisen eurooppalaisen liikennepolitiikan (Common Transport Policy) keinoin pyritään kansallisista eriytyneistä liikenneverkoista ja ratkaisuista integroituihin liikenneverkkoihin, joita ilman Euroopan yhtenäismarkkinat eivät voi toteutua suunnitellusti täydessä laajuudessaan (Tielaitos 1998c). Eurooppalaisen liikennepolitiikan päälinjauksia ja tavoitteita ovat mm. : (CTP 1996) kestävän kehityksen mukainen liikkuvuus olemassa olevan infrastruktuurin tehokas käyttö liikenteen ja kuljetusten siirtyminen maantieliikenteeltä muille kulkumuodoille liikenteen turvallisuuden parantaminen ympäristöhaittojen vähentäminen sekä haittakustannusten kohdistaminen aiheuttajalle aiheuttamisperiaatteella Eurooppaa yhdistävien verkkojen (TEN; Trans-European Networks) kehittäminen julkisen liikenteen osuuden/käytön lisääminen tavarakuljetusten tehostaminen ja tehokkaat yhdistetyt kuljetukset liikkumistarpeiden vähentäminen mm. etätyön ja palveluiden avulla yksityisen pääoman saaminen mukaan liikennejärjestelmien kehittämiseen (Public-Private Partnerships) Eurooppalaisen liikennepolitiikan välineitä ovat mm. lainsäädäntö, kehityksen suuntaviivat, tutkimus ja teknologian kehittäminen sekä rahoitus. EU:n Komissio on laatinut liikennepoliittisen toimintaohjelman vuosille Toimintaohjelman nimestä ( Common Transport Policy Action Programme and beyond ) huolimatta se ei kuitenkaan rajoitu vain vuoteen (CTP 1996). Merkittävimpiä toimenpiteitä tässä toimintaohjelmassa ovat: tutkimuksen ja kehityksen V Puiteohjelman valmistelu ja soveltaminen TEN-verkoston kehittäminen (uudet ohjeet, rahoitussäännöt, telematiikan toimintasuunnitelman käyttöönotto, verkoston eri osien yhtyeentoimivuus) liikennejärjestelmien integrointi (Kansalaisten verkon ohjeiden toteuttaminen, joukkoliikenteen integrointi) liikenteen hinnoittelun paremman tasapainon luominen liikennejärjestelmien toiminnallisuuden arviointi 2.2 Kansalliset liikennepoliittiset linjaukset Liikenteen hallinnan ja telematiikkastrategian viitekehyksen mukaan liikennepolitiikka Suomessa noudattaa yleisen eurooppalaisen liikennepolitiikan suuntaviivoja. EU:n Komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kansallisten

12 16 liikennepolitiikkojen yhdentämiseen, liikennepalveluiden tarjoajien välisen kilpailun lisäämiseen, infrastruktuurin kehitystä koskevaan koordinoituun lähestymistapaan sekä kansallisten valtionapujen merkittävään rajoittamiseen. (Tielaitos 1998c) Suomella on kuitenkin vaativiin maantieteellisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin liittyviä erityispiirteitä, jotka huomioidaan kansallisessa liikennepolitiikassa. (Liikenneministeriö 1997b) Liikenneministeriö on julkaisussa Liikenteen toimintalinjat vuoteen 2020 määritellyt liikennepolitiikan painotuksiksi seuraavat (Liikenneministeriö 1997b): liikennejärjestelmää kehitetään osana EU-yhteistyötä liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena aluerakenteen muutoksiin varaudutaan yhdyskuntarakenteen hajoamista ehkäistään henkilöautoliikenteen kasvu on saatava hallintaan joukkoliikennettä kehitetään kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan tavaraliikenteen palvelutasoa parannetaan ja logistisia kustannuksia alennetaan liikenneverkkojen ylläpito ja kehittäminen on välttämätöntä liikenneturvallisuutta parannetaan edelleen liikenteen hinnoittelua kehitetään liikennepolitiikan välineenä liikenteen ympäristöhaittoja vähennetään telematiikkaa ja sen hyödyntämistä kehitetään tutkimukseen ja kehittämiseen panostetaan Suomessa pyritään yhä kiinteämpään yhteyteen liikennepolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan välillä. Toimiva yhteiskunta tarvitsee tehokasta liikennejärjestelmää ja sitä tukevaa liikennepolitiikkaa. Tässä selvityksessä on pyritty liikenneministeriön KALKATI (Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä) työn suuntaviivojen mukaiseen kehitykseen liikenteen palveluiden ja tiedonvälityksen kehittämiseksi. Selvitys tukee tavoitteiltaan edellä mainittuja kansainvälisiä ja kansallisia linjauksia. 2.3 Kansallinen liikennejärjestelmä, tietoyhteiskunta sekä liikenteen telematiikka ja hallinta Liikennejärjestelmä Liikennejärjestelmää kehitetään kaikki liikennemuodot kattavana kokonaisuutena, jossa eri liikennemuodot tukevat toisiaan. Tavoitteena tulee olla se, että eri liikennemuotojen yhteistyön tuloksena syntyy toimivia matka- ja kuljetusketjuja. Telematiikka on tärkeä keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Var-

13 17 sinaisen liikenteen (liikenteen hoidon) voidaan katsoa koostuvan seuraavista osatekijöistä (Liikenneministeriö 1998b): Liikenteen hoitaminen Yksityinen liikenne Henkilöliikenne Julkinen liikenne Tavaraliikenne Kevyt liikenne Henkilöautoliikenne Joukkoliikenne Tilausliikenne Kuva 2.1 Liikenteen hoidon osatekijät. (Liikenneministeriö 1998b) Liikennejärjestelmäsuunnittelu voidaan määritellä seuraavalla tavalla (Tielaitos 1999): Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jossa tarkastellaan liikennettä ja liikkumista koskevan järjestelmän kehittämistä ja jossa jokainen liikennekentän organisaatio mieltää oman roolinsa. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla haetaan kokonaisuuden kannalta tehokkaita, taloudellisia ja liikenneturvallisia sekä ympäristön kannalta edullisia, sosiaalisia ja palvelukykyisiä ratkaisuja. Alla olevan kuvan mukaisesti optimaalisiin liikenneratkaisuihin liittyvä kehitys- ja yhteistyö tapahtuu julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välisenä yhteistyönä, jossa eri tahot toisaalta tekevät horisontaalista yhteistyötä keskenään yli hallinnollisten ja organisaatioiden rajojen ja toisaalta kehittävät ratkaisujaan itsenäisesti (vertikaalisesti) tahoillaan, kuitenkin mahdollisimman hyvin hyödyntäen horisontaalisen yhteistyön antamia suuntaviivoja ja päätöksiä. (Tielaitos 1999)

14 18 HORISONTAALINEN JA VERTIKAALINEN YHTEISTYÖPROSESSI JULKISEN SEKTORIN EDUSTAJAT YKSITYISEN YKSITYINEN SEKTORIN EDUSTAJAT SEKTORI Tietoyhteiskunta Tietoyhteiskunta on määritelty seuraavasti (Tilastokeskus 1997) Tietoyhteiskunta tarkoittaa yhteiskuntaa, joka käyttää tehokkaasti tietoverkkoja ja tietoteknologiaa, tuottaa laajoja määriä tieto- ja viestintätuotteita sekä palveluita ja jolla on monipuolista sisältöteollisuutta. Tieto- ja viestintätuotteet sisältävät tietojen hallintaan ja välittämiseen liittyvät ratkaisut ja palvelut. Sisältöteollisuus on osa tietoteollisuutta, joka käsittää sähköisessä muodossa olevan tiedon ja tietoteknisten laitteiden, ohjelmien ja muiden tuotteiden valmistuksen, myynnin ja välitykseen sekä niihin liittyvät palvelut. Sisältöteollisuudella tarkoitetaan tietoverkoissa tai sähköisissä viestimissä tarjottavien tietojen, teosten, video-ohjelmien tai muiden esitysten tuottamista ja kokoamista. Se luo siis tietojen hallinnan ja välittämisen ratkaisuja hyödyntävää käyttökelpoista tietosisältöä ja siihen liittyviä palveluja käyttäjille (Tilastokeskus 1997). Tietoyhteiskunnan kehitysvauhti on valtaisa. Teknologian kehitys mahdollistaa uusien palveluiden syntymisen. Tietoyhteiskunnan merkitys näkyy jo selvästi myös liikenteessä ja liikenteen palveluissa. Kehitys tulee jatkumaan kiivaana ja se vaikuttaa etenkin uusien järjestelmien kustannuksiin. Uudet teknologiat ja niiden uudistaminen vaikeuttavat alan standardoimistyötä Liikenteen telematiikka Telematiikka voidaan määritellä seuraavalla tavalla liikenteen hallinnan kannalta (Noukka 1995): Telematiikka on se osa tietotekniikkaa, joka sisältää sekä tietoliikennetekniikkaa että tietojenkäsittelytekniikkaa. Liikenteen telematiikka on joukko tekniikoita, joilla kerätään ja käsitellään tietoa väyläoloista, liikenteestä ja liikkumisesta ja hyödynnetään sitä lii-

15 Liikenteen hallinta kenteen ohjauksessa, tiedottamisessa tai kaluston ja yksittäisen ajoneuvon hallinnassa. Liikenteen telematiikka on liikenteen hallinnan apuväline, jolla pyritään vaikuttamaan liikenteen kysyntään, kulkumuotojakautumaan, reitin ja matkan ajankohdan valintaan sekä liikkujien käyttäytymiseen tavalla, joka parantaa liikenteen tehokkuutta, turvallisuutta, taloudellisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja matkustusmukavuutta. Liikennetelematiikka on nousemassa merkittäväksi työkaluksi ratkottaessa liikenteen kapasiteetti-, turvallisuus- ja ympäristöongelmia. Telematiikan hyödyntäminen korostuu monimutkaisimmilla ja vaativimmilla liikenneverkon osilla kuten kaupunkiseuduilla. Telematiikka luo paremmat mahdollisuudet myös liikenteen eri toimijoiden yhteistyön kehittämiselle. Tietoyhteiskunta ja liikennepolitiikka vaikuttavat molemmat liikenteen telematiikan kehitykseen. Liikennetelematiikan sovelluksina mm. digitaalisten tiedonsiirtoverkkojen ja karttojen käyttö yleistyy liikenteen hallinnan välineenä. Telematiikkaa tullaan samoin hyödyntämään yhä enemmän liikennejärjestelmän ohjauksessa ja tiedottamisessa. Liikenteen hallinta voidaan määritellä seuraavasti (Tielaitos 1998b): Liikenteen hallinta on vaikuttamista liikenteen käyttäytymiseen tiedottamisen, ohjauksen ja kysynnän hallinnan avulla. Liikenteen hallinnalla pyritään parantamaan liikenteen tehokkuutta, turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä vaikuttamalla liikenteen kysyntään, kulkumuotojakaumaan, reitin ja ajankohdan valintaan sekä liikkujien käyttäytymiseen. Liikenteen hallinnalla on merkittävä rooli tulevaisuuden liikennejärjestelmässä. Liikenteen hallinta on yhä enemmän riippuvainen tietoyhteiskunnan kehityksestä ja siten telematiikan luomista mahdollisuuksista liikenteen hallinnan sektorilla. Liikenteen hallinta ja sen merkitys korostuu kasvukeskuksissa kasvavien liikennemäärien ja tiivistyvän yhdyskuntarakenteen takia. 2.4 Toimintakentän asettamat raamit Tampereen seudun telematiikan kehittämiselle Liikenteen hallinnan ja telematiikan kannalta keskeinen asiakirja on Tielaitoksen liikenteen hallinnan strategia vuodelta Liikenneministeriön johdolla on käynnissä useita ohjelmia telematiikan kehittämiseksi. Liikenneministeriö on asettanut liikenteen telematiikan kehittämisen keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Laaditussa liikenteen toimintalinjassa todetaan, että Suomella on hyvät valmiudet uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseen, ohjelmis-

16 20 tojen ja laitteiden tuottamiseen sekä telematiikan laajaan soveltamiseen. (Liikenneministeriö 1997b) Edelleen liikenneministeriön julkaisussa Suomen liikennejärjestelmä 2020 todetaan, että telematiikkaa hyödynnetään lähivuosina olennaisena osana kansalaisten liikennepalveluja, liikennejärjestelmän hallintaa ja operointia sekä loogisia prosesseja. Saatava hyöty kohdistuu sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen. Telemaattisten sovellutusten kehittyminen seuraa läheisesti yleisen tieto- ja tietoliikennetekniikan kehitystä. Kysynnän hallinta, ohjaus ja tiedotus tulevat liikennejärjestelmän toiminnan turvaajiksi. (Liikenneministeriö 1998b) Tielaitos on linjannut omia tavoitteitaan yleisessä liikenteen hallinnan visiossa, jonka mukaan Tielaitos vastaa siitä, että liikenne tieliikennejärjestelmässä on kaikissa tie-, sää- ja kelioloissa mahdollisimman turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällistä. Yksi Tielaitoksen keinoista on liikenteen hallinta. Tielaitoksen liikenteen hallinnan järjestelmät liittyvät vaivattomasti muiden liikennemuotojen telemaattisiin järjestelmiin edistäen eri liikennemuotojen yhteistoimintaa koko liikennejärjestelmässä. (Tielaitos 1998b) Liikenteen hallinnan ja telematiikan muodostamaa ympäristöä ja sen suhdetta liikennejärjestelmäajatteluun sekä tietoyhteiskuntaan on tarkasteltu kattavasti Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategian Osaraportti I:ssä Liikenteen hallinnan ja telematiikkastrategian viitekehys, Tielaitoksen selvityksiä 48/1998. Liikenteen hallinnan ja telematiikkastrategian viitekehyksessä todetaan liikennepoliittisten linjanvetojen ja päätöksien heijastuvan niin kansainvälisiin kuin kansallisiinkin kehitys- ja tutkimusohjelmiin sekä suoraan tienkäyttäjiin. Edellä kuvatun toimintakentän ominaisuuksiin kuuluvat oleellisesti kehityksen sidokset tietoliikenneteknologian kehittymiseen. Eri osapuolet ovat todenneet telematiikan olevan tulevaisuudessa yhä voimakkaammin liikenteen hallinnan väline. Tampereen seutu on niin valtakunnallisen kuin alueellisen liikenteen kannalta merkittävässä roolissa ja siten telematiikan kehittäminen on molempien näkökulmien kannalta tärkeää. Liikenteen telemaattiset järjestelmät tulee koostua kahdesta osasta; valtakunnallisesta ja alueellisesta. Valtakunnallinen osa luo verkon alueellisten järjestelmien välille. Tästä näkökulmasta katsottuna Tampereen seudulla on oma roolinsa molemmissa osissa ja näiden välillä.

17 21 3 TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN NYKYINEN TOIMINTAMALLI 3.1 Nykyinen toiminta Liikenteen palveluiden taustaa Tampereen seudulla on käytössä telematiikkaa mm. Tielaitoksen tieliikenteen hallintajärjestelmissä, joukkoliikenteen maksujärjestelmissä sekä liikennevaloohjauksessa, jossa on lisäksi otettu käyttöön uusia älykkäitä tekniikoita. Tampereen seutua koskien Tampere ja ympäröivät kunnat ja kaupungit ovat laatineet Tampereen seudun liikennejärjestelmää koskevan kehityssuunnitelmansa (TASE 2010). Tampereen seudun liikenne (TASE) 2010 projektissa määriteltiin seudulle keihäänkärkihankkeet, joiden avulla seudun liikennettä tulisi kehittää. Keihäänkärkihankkeiden joukossa oli myös seudullisen liikenteen hallintajärjestelmän kehittäminen. TASE 2010 raportoinnissa todetaan Tampereen seudun liikenteen hallinnan kehittämiseen liittyen seuraavaa (TASE 2010): Liikennejärjestelmän kehittämiseen sisältyy liikenteenhallintakeskuksen toiminnan ja liikenteen seurantajärjestelmän laajentaminen, reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän käyttöönotto, pysäköinnin ohjausjärjestelmän toteuttaminen, liikennevalojen liikenneohjauksen laajentaminen ja sähköisten viestimien kautta tapahtuvan liikennetiedotuksen laajentaminen. Nykyisten toimintojen pohjalta laajennetaan seudullinen liikenteenhallintakeskus, joka voidaan kehittää Tielaitoksen liikennekeskuksen yhteyteen. Liikenteenhallinta-keskuksen tehtävät ja toimintamuodot suunnitellaan kaikkien osapuolten yhteistyönä. Ensimmäisinä toimenpiteinä määritellään liikenteen hallinnan järjestelmäarkkitehtuuri ja keskitetään liikenteenohjausjärjestelmien valvonta. Olemassa olevaa liikenteen seurantajärjestelmää täydennetään palvelemaan liikenteen ohjausta sekä liikenne- ja kelitiedotusta. Valtakunnallisen kehityksen mukaisesti otetaan käyttöön radion RDS/TMC -järjestelmä liikennetiedotuksen päävälineenä. Sähköisten viestimien osuutta liikennetiedottamisessa kasvatetaan käyttämällä hyväksi tietotekniikan ja television luomia mahdollisuuksia. Tampereen seudulla ei ole syytä ottaa kalliita tienvarsilaitteita muuttuvaan opastukseen ja kelitiedotukseen niin kauan kuin tarvittavat perusjärjestelmät liikennetilanteen seuraamiseksi ja liikennetiedotuksen tuottamiseksi puuttuvat. Kehittäminen käynnistetään yhteistyöprojektilla, jonka tehtävänä on määritellä seudullisen liikenteenhallintajärjestelmän perusteet.

18 22 Tielaitos on laatinut valtakunnallisen ja Hämeen tiepiiri alueellisen liikenteen hallinnan strategiansa. Tielaitos on lisäksi laatinut liikennekeskusverkkoansa koskevan liikennekeskusstrategian niiden kehitystä koordinoimaan. Lisäksi liikennekeskustoiminnasta on laadittu mm. niiden toiminnallinen analyysi, jossa on käsitelty liikennekeskustoiminnan prosesseja. Tampereen seudulla on käynnissä tai käynnistymässä useita telematiikkaa hyödyntäviä hankkeita. Niissä käsitellään ja toteutetaan joukkoliikenteen informaatiota ja etuisuuksia, pysäköinnin muuttuvia opastusjärjestelmiä, multimedian hyödyntämistä kaupunkiseudun palveluissa, liikenteen seurannan kehittämistä jne. Myös Internetin käyttö mm. aikataulupalveluissa on jo nyt laajasti käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Selvityksen yhteydessä inventoitiin Tampereen seudun liikenteen telemaattisia palveluita. Seuraavassa on esitetty Tampereen seudun tärkeimmät liikenteen telematiikkaa hyödyntävät palvelut henkilöauto-, linja-auto-, tavara-, raide- sekä lentoliikenteen näkökulmasta Henkilöautoliikenne Liikenteen ja kelin seuranta Liikenteen hallintaa varten kerätään tietoa tiestöstä, liikenteestä ja sen häiriöistä, säästä ja kelistä, kunnossapitotilanteesta, tietöistä ja tienvarsipalveluista. Tiestötiedoista suurin osa saadaan tierekisteristä. Ajantasaista tietoa kerääviä automaattisia järjestelmiä ovat liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä LAM ja uudet liikenteenseurantajärjestelmät sekä tiesääjärjestelmä kiinteine mittausasemineen ja kelikameroineen. Lisäksi tietoa välitetään jonkin verran automaattisesti muiden organisaatioiden järjestelmistä (esim. sää, ennusteet, tutka- ja satelliittikuvat). (Tielaitos 1998a) Liikennevalo-ohjaus Tampereen seudulla Tielaitoksen Hämeen tiepiirin liikennekeskuksen ja Tampereen kaupungin yhteistyö on ollut tehokasta ja toimivaa jo muutaman vuoden ajan etenkin liikennevalojen kaukovalvonnan suhteen. Kaupunkiseudun liikennevaloliittymiä kaukovalvotaan ja tarvittaessa kaukokäytetään kaupungin liikennevaloyksiköstä ja virka-ajan ulkopuolella Hämeen tiepiirin liikennekeskuksesta. Tampereen kaupungin liikennevalojärjestelmään (EC-Trak) on yhdistettynä kehittyneitä ns. itseoptimoivia (SPOT) liikennevaloja, joilla voidaan optimoida useamman kuin yhden liittymän liikennevirtoja. Lisäksi liikennevaloohjauksessa käytetään erilaisia tunnistimia ja kameratekniikkaa.

19 Linja-autoliikenne Liikenne-, tietyö-, häiriö- ja kelitiedottaminen Hämeen tiepiirin liikennekeskuksella on merkittävä rooli Tampereen seudun liikenne-, tietyö-, häiriö- ja kelitiedottamisessa. Liikennekeskus käsittelee ja välittää tietoja yhdessä Tielaitoksen muiden tiepiirien liikennekeskusten kanssa. Liikennekeskus tiedottaa liikenneverkon tapahtumista erityisesti kohderyhmänään henkilöautoliikenne. Välityskanavina tiedottamisessa käytetään radiota, TV:tä, teksti-tv:tä, RDS-TMC-lähetystä sekä Internetiä. Liikenteen seurantajärjestelmien lisäksi tietoa tuottavat yhteistyötahot (mm. poliisi, aluehälytyskeskus, kunnat, muut Tielaitoksen yksiöt) sekä lukuisat liikenteessä liikkujat. Liikennekeskus toimii yhteistyössä Tampereen seudun kuntien kanssa kunnossapitotoiminnassa. Liikennekeskus tarjoaa tiesääpalvelua kuntien kunnossapitokaluston tarpeisiin. Lähitulevaisuuden toimintoja Tampereen seudulla ollaan lähiaikoina ottamassa käyttöön uutta tekniikkaa liikenteen ohjauksessa. Hämeen tiepiiri on ottamassa käyttöön muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja Tampereen kaupungin alueella ollaan toteuttamassa keskustan pysäköinnin muuttuva ohjausjärjestelmä. Valtakunnallisesti linja-autoliikenteessä hyödynnetään telematiikkaa mm. matkustajille ennen matkaa tarjottavan henkilöliikenne- ja bussirahti-informaation välityksessä (mm. puhelinpalvelun, Internetin ja teksti-tv:on välityksellä) sekä telemaattisissa maksujärjestelmissä. Perinteisten joukkoliikenteen älykorttien lisäksi Matkahuolto on tuonut markkinoille mm. kaupunkiseuduilla käytettäviä monipalvelukortteja. Näillä korteilla on mahdollista maksaa joukkoliikennematkojen lisäksi mm. taksi- ja pysäköintimaksuja. Tampereen kaupunkiseudulla on useita linja-autoliikenteen telematiikkaa hyödyntäviä palveluita. Telematiikkaa hyödynnetään mm. joukkoliikenteen tiedottamisessa, etuisuuksissa sekä uusissa älykorttipohjaisissa maksujärjestelmissä. Tiedottaminen Joukkoliikenteen käyttäjille tarjotaan tiedotuspalveluita mm. puhelimen ja Internetin välityksellä. Kukin operaattori palvelee omaa asiakaskuntaansa. Tarjottavat palvelut ovat keskittyneet pääasiassa aikataulutiedottamiseen. Aikataulutiedottamisen lisäksi matkailijalle tiedotetaan reiteistä, tariffeista ja erityisjärjestelyistä.

20 24 Liikennevaloetuisuudet Joukkoliikennettä palvelevat telematiikan avulla lisäksi joukkoliikenteen etuisuudet muutamissa liittymissä (SPOT-kokeilu). Näissä liittymissä pyritään nopeuttamaan joukkoliikenteen liikkumista. Maksujärjestelmät Tampereen seudulla on käytössä älykortteihin pohjautuva maksukorttijärjestelmä. Matkustajat käyttävät maksamiseen joko kontaktittomia tai kontaktillisia matkakortteja. Maksukortteja on tällä hetkellä käytössä kaupunkialueen joukkoliikenteessä noin kappaletta ja kaupunkiseudun joukkoliikenteessä muutamia tuhansia. Lisäksi kaupunkiliikenteen maksukortteina voi käyttää erityisesti siihen tarkoitukseen valmistettuja rannekelloja, joita on tällä hetkellä käytössä yli 400 kappaletta. Lähitulevaisuuden toimintoja Tampereen seudulle on päätetty kehittää paikallisliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä, jossa tarjotaan joukkoliikenteen matkustajille reaaliaikaista informaatiota pysäkeillä, terminaaleissa ja tärkeimmissä julkisissa paikoissa sekä tarjotaan joukkoliikenteelle etuisuuksia tärkeimmissä valo-ohjatuissa liittymissä. Järjestelmä palvelee samalla myös joukkoliikenteen operaattoreita ja liikenteen seurantaa tuottaen huomattavan määrän käyttökelpoista informaatiota mm. suunnittelun ja liikenteen ohjauksen käyttöön. Joukkoliikenteen (ml. raideliikenne) kannalta merkittävä kehityshanke on Tampereen matkakeskushanke. Matkakeskuksen myötä joukkoliikenteen palvelutarjonta laajenisi ja tehostuisi entisestään ja samalla se avaisi uusia palvelumahdollisuuksia joukkoliikenteen operaattoreille Tavaraliikenne (kaupunkiseudun liikenteen kannalta) Tavaraliikenteen osalta telemaattisia sovelluksia käytetään etenkin paikannuksessa ja tiedonsiirrossa. Logistisia telematiikkaratkaisuja käytetään mm. reitinohjauksessa sekä kuljetusten seuranta-, ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Tavaraliikenteen osalta uusien mobiilien tiedonsiirtoverkkojen ja laitteiden käyttö on merkittävää. Kuljetusten reaaliaikainen seuranta ja sen avulla toteutettu ohjaus kasvattavat kuljetusten taloudellisuutta ja ovat siten logistisesti merkittäviä tekijöitä. Kaupunkiseudun liikenteen kannalta telematiikan merkitys jakelukuljetusten osana kasvaa. Mm. reitinohjaus- ja etuisuusjärjestelmien avulla kehitetään kasvukeskusten jakeluliikenteen logistiikkaa. Tavaraliikenteeseen vaikuttaa myös esimerkiksi liikenteen valo-ohjauksen telemaattiset toteutukset, joiden liikennettä sujuvoittava vaikutus korostuu etenkin tavaraliikenteen yhteydessä.

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Teknologioiden valtavirtaistuminen 2 Tulevaisuus on muutakin kuin teknologiaa Arvo 1 Arvo

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä 08.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 8.3.2016 1 Sisältö 1. Palvelujen ja tekniikan kehittyminen

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari lausunnoille Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari - vaikutukset Markkinoiden ja eri kulkumuotojen yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään palvelujen laadun

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen Pirkko Rämä 29.1.2003 Johdantoa Uudet tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtotekniikat Suuret tietomäärät Laadullinen muutos esim. joukkotiedottaminen henkilökohtaisesti

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus 16.11.2016 Sisällysluettelo Tieliikennekeskus ja sen tehtävät Liikenteen seuranta Liikenteen ohjaus Toiminta häiriötilanteessa Liikennetiedottaminen Tienpidon

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.4.2003 1/12 Projektista lyhyesti 1/2 projekti käynnistettiin tammikuun 2002 lopulla ja valmistui tammikuun 2003 alussa tuloksena

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Visio Asiakkaalla on käytettävissään toimivien markkinoiden tuottamia palveluita ja sovelluksia

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikennelabra-päivä 01.04.2016 Thomas Casey, VTT Englanninkielinen raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t255.pdf Mitä

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

osana liikennejärjestelmää

osana liikennejärjestelmää Tieliikenne osana liikennejärjestelmää Osastonjohtaja Sami Mynttinen Aina voi tapahtua 2 Liikennejärjestelmä ja tieliikenne Määritelmä Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä

Lisätiedot

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio Johanna Särkijärvi, 10.3.2016, ELY-keskus, Jyväskylä Liikenne- ja viestintäpolitiikka kohtaavat kärkihankkeissa Normien purkaminen Digitaalisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot