Havainnot ja hyötypotentiaali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Havainnot ja hyötypotentiaali"

Transkriptio

1 Kuntasektorin uudet palvelumallit Havainnot ja hyötypotentiaali Loppuraportti

2 Sisällys Tiivistelmä Yhteenveto Tutkimuksen tausta ja tavoite Kuntasektorin palvelutuotannon mahdollisuudet Teknologiaan perustuvat palvelumallit Tutkimuskysymykset ja rajaukset Tutkimusmenetelmä Aineiston kerääminen, ryhmittely ja hyötyjen arviointi Havainnot Tapauskohtaiset arviot hyödyistä Johtopäätökset

3 Kuusamon kaupungin palvelustrategia ja lähteet tehostamisen potentiaalille Palvelustrategiana on, että kaupunki ei tuota itse vaan hankkii. Palveluostot ovat lisääntyneet. Kaupunki on vain yksi asiakas (tuotteita ja palveluita tuottaville) yrityksille muiden joukossa. Tehostamisen potentiaali on siellä, missä on suuret volyymit: moderni kouluverkko ja opetusmenetelmät sekä perusturva, joissa myös väestön ikääntymisen tuoman palvelutarpeen muutokset on huomioitava. Kuusamo on kohtuullisen kaukana kaikesta. Kaikessa tekemisessä minimoidaan etäisyyden haittoja, missä ICT on keino on voittaa etäisyyttä. Lähde: Kuusamon kaupungin haastattelut

4 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Tiivistelmä

5 Yhteenveto Tausta Menetelmät Tulokset Tavoitteena oli selvittää tapaustutkimuksen avulla, miten uusien palvelutuotantomallien käyttöönotto vaikuttaa palvelutuotannon tuottavuuteen ja palvelutasoihin kuntasektorilla. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota uuden teknologian mahdollistamiin aika- ja paikkariippumattomiin palveluihin ja niiden tuomaan tehostamispotentiaaliin. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa Kuusamon kaupungista haastatteluilla ja tietopyynnöillä. Kerätyn tiedon perusteella valittiin 12 tapausta, joiden kautta uusia palvelumalleja sekä niiden vaatimuksia ja hyötyjä arvioitiin. Tutkimuksen haastattelut ja aineiston kokoamisen toteutti Elisa Oyj maalis-huhtikuussa Kuusamon kaupungin tapauksessa suurin hyötypotentiaali arvioitiin syntyvän kotona asumista tukevasta ja terveydenhuollon ennaltaehkäisevästä toiminnasta, asiakaspalveluiden uudistamisesta sekä siihen kytkeytyvästä uusien asiakasviestinnän kanavien hyödyntämisestä. Nämä vaikuttavat asiakasohjauksen toimivuuteen ja lisäävät palveluiden saavutettavuutta mm. etäpalveluiden avulla, kun asiantuntijatapaamisia, palveluneuvontaa ja asiakaspalvelua voidaan tarjota paikasta riippumatta. Digitaalisten palveluiden (Online Kuusamo) kehittämisessä mm. erilaisten yhteistyöalustojen luominen edistävät palvelukehitystä ja lisäävät alueen elinvoimaisuutta. Hyötypotentiaalia on saatavissa myös oppimisympäristöjä ja kouluverkkoa kehittämällä. Sisäisessä toiminnassa suurin hyötypotentiaali tunnistettiin hallinto- ja tukipalveluiden yhtenäistämisessä, toiminnanohjauksessa sekä tilaratkaisuissa. Henkilöstön eläköityessä myös olemassa olevan tietotaidon jakaminen osana osaamisen varmistamista ja ennakointia nousi esille.

6 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Tutkimuksen tausta ja tavoite

7 Kuntasektorin palvelutuotannon mahdollisuudet Ikääntyneiden määrän kasvu suhteessa työikäisiin muuttaa kuntien peruspalveluihin kohdistuvia tarpeita ja kustannuksia. Kuusamossa vuoteen 2030 mennessä työikäisten määrä vähenee 27% vuoteen 2011 verrattuna. Kuntien keskeisenä haasteena on kehittää palveluita siten, että tulevaisuudessa pystytään palvelemaan asiakkaita pienemmillä kokonaisresursseilla palvelutasoja huonontamatta. Kuusamossa vuoteen 2021 mennessä kaupungin toimintakatteen sopeutustarpeeksi on arvioitu 9 miljoonaa euroa (TA 2014). Muutos edellyttää toiminnan tehostamista ja arvoa tuottavien toimintojen osuuden lisäämistä suhteessa muuhun toimintaan. Resurssien suunnittelussa panostetaan myös tarvittavan osaamisen ennakointiin. Lisäksi organisaatiorajapinnat ylittävien palveluprosessien sekä palveluketjujen tuottavuutta tulee parantaa uusilla palvelumalleilla. Ikärakenteen muutos ja huoltosuhteen kehitys vaikuttavat voimakkaasti kuntatalouden ja Kuusamon talouden reunaehtoihin. Kun vuonna 2010 yhtä työikäistä kohti oli 0,63 alle 17 - ja yli 64 - vuotiasta huollettavaa, on huollettavien määrä vuonna 2030 jo 1,07. Kuusamon talousarvio 2014 Lähteenä ovat Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne - Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys (5a/2012 Valtiovarainministeriö) sekä Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 ja Kuusamon talousarvio 2014.

8 Teknologiaan perustuvat palvelumallit ja mahdollisuuksien hyödyntäminen Asiakkaiden osallisuus palveluprosessiin jo varhaisessa vaiheessa parantaa palvelukokemusta Aika- ja paikkariippumattomien ratkaisujen tarjoamasta tehostamispotentiaalista on suuri osa hyödyntämättä Sähköisellä ratkaisuilla voidaan tehostaa vuorovaikutusta kuntalaisen ja palveluiden välillä merkittävästi Aloitteet, palautteet ja osallistumisen palvelut Ennaltaehkäisevä terveydenhoito vähentämässä kustannuspaineita Yhteistyöalustat ja foorumit edistämässä alueen elinvoimaisuutta (asukkaat, yritykset, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat) Etäpalvelut laajentamassa kunnan palveluverkkoa Sähköiset asiointiprosessit kuten hakeminen, ilmoittautumiset ja ajanvaraukset helpottamassa asiointia Yhtenäiset asiakaspalvelumallit eri kanavissa Asiakasviestinnän uudet kanavat asiakasohjauksen välineenä Digitaaliset sisällöt ja arkistointi mahdollistamassa tiedon jatkohyödyntämistä Oppimisympäristöt ja tulevaisuuden koulu Uusien palvelumallien tulee kytkeytyä myös olemassa oleviin ratkaisuihin ja prosesseihin Palvelukeskus tukipalveluille ja hyödyt volyymistä Osaamisen varmistaminen ja ennakointi henkilöstön eläköityessä Sisäisten prosessien digitalisointi ja automaation lisääminen

9 Tutkimuksen tavoite Tavoitteena oli selvittää tapaustutkimuksen avulla, miten uusien palvelutuotantomallien käyttöönotto vaikuttaa palvelutuotannon tuottavuuteen ja palvelutasoihin kuntasektorilla. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota uuden teknologian mahdollistamiin aika- ja paikkariippumattomiin palveluihin ja niiden tuomaan tehostamispotentiaaliin. Tutkimuksen kohdekuntana oli Kuusamon kaupunki. Sen palvelurakennetta tutkittiin haastattelujen sekä talouden ja operatiivisen datan analyysin kautta. Tutkimuksen haastattelut ja aineiston kokoamisen toteutti Elisa. Tulosten käsittelyssä on käytetty PwC:n Elisalle tuottamaa tutkimusja laskentamallia. Tutkimuksen tulosraportti on julkinen.

10 Tutkimuskysymykset Pääkysymys Millä tavoilla kuntasektorin uudet palvelumallit tarjoavat mahdollisuuksia tuottavuuden kasvuun ja palveluprosessien laadun parantamiseen? Täydentävät lisäkysymykset Missä palveluissa on suurin tehostamispotentiaali? Voidaanko ajasta ja paikasta riippumattomilla teknologisilla ratkaisuilla tehostaa palvelutuotantoprosesseja? Miten mahdolliset hyödyt ilmenevät asiakkaille ja palveluntuottajalle? Mitkä ovat muutoksen keskeiset haasteet ja mahdollistajat?

11 Tutkimuksen laajuus ja rajaukset Tutkimuksessa on keskitetty palvelumalleihin tai prosesseihin, joiden tuottavuutta tai tehokkuutta voidaan parantaa aika- ja paikkariippumattomuutta mahdollistavan teknologian avulla. Palvelumalleiksi on valittu erityisesti sellaisia, jotka ovat volyymillisesti merkittäviä, ja jotka sijoittuvat joko asiakasrajapintaan tai organisaation sisäisiin rajapintoihin. Tutkimuksen havainnot on kerätty Kuusamon kaupungista. Tutkimuksessa on keskitytty kunnan palveluntuotannon näkökulmaan. Tuloksissa esiteltyjä hyötyjä tai niiden realisointia ei ole arvioitu pilotoinnin avulla. Taloudellisten hyötyjen arvioinnin lähtökohtana ovat olleet muutokset kustannuksissa (suorat ja epäsuorat kustannukset). Tulojen muutosta ei ole huomioitu hyötyjen arvioinnissa. Tutkimusten esimerkkien taustalla olevia prosesseja tai niiden työvaiheita ei ole kellotettu tai muuten systemaattisesti havainnoiden mitattu. Niitä on arvioitu suuruusluokilla perustuen toteutettuihin haastatteluihin. Hyötyjen arvioinnissa on käytetty julkista dataa, eikä Kuusamon kaupungin johdon raportoinnin tai toimialakohtaisen operatiivisen raportoinnin mittareita tai tuloksia. Tutkimuksen tuloksissa esitetyt esimerkit eivät edusta kattavaa otosta vaihtoehdoista, vaan siihen on valikoitu Kuusamon kaupungin kannalta kiinnostavia esimerkkejä.

12 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Tutkimusmenetelmä

13 Tutkimusmenetelmä ja aineiston kerääminen Tapauksena Kuusamon kaupunki Palvelutuotannon julkiset toteumatiedot Teemahaastattelut keskeisten palvelutuotannon edustajien kanssa Julkiset lähteet ja tutkimukset Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena, jossa uusien toimintamallien hyötyjä arvioitiin valittujen palveluprosessien muutosten kautta. Lähdeaineistona käytettiin Kuusamon kaupungin palvelutuotantoon liittyvää toteumatietoa, kuten tapahtumaja asiakasmääriä, kustannustoteumia sekä resursointitietoja. Käytettävät tiedot valittiin siten, että vastaavaa tietoa on saatavilla myös muista kunnista. Lähdeaineiston tiedon perusteella palvelualueita priorisoitiin ja valittiin laadullisen tutkimuksen kohteeksi. Laadullista aineistoa kerättiin haastattelemalla Kuusamon kaupungilta 25 keskeistä henkilöä. Henkilöt valittiin siten, että haastatteluissa saatiin kattava kuva toimialojen eri palvelualueista, sekä vaikutuksista palveluprosesseihin. Tavoitteena oli henkilöiden havaintojen perusteella tunnistaa palveluprosesseja ja osaprosesseja, joissa ilmenee ongelmia tai joissa kehittämispotentiaali teknologiaa hyödyntämällä on suurin. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa pyrittiin saamaan avoimia ja kuvailevia vastauksia ennakkoon valmisteltuja kysymyksiä hyödyntäen.

14 Havaintoja keräämällä mallinnettiin esimerkkitapauksia Havaintoja kerättiin Kuusamon kaupungin eri toimialojen henkilöstön haastatteluilla. Lisäksi kerättiin havaintoja erilaisista tavoista, joilla sähköisiä, aika- ja paikkariippumattomia palveluratkaisuja on jo toteutettu tai kokeiltu. Havainnot Kuusamosta > 400 Havainnot kerättiin maalis-huhtikuussa 2014 toimialakohtaisesti ja ne ryhmiteltiin kokonaisuuksiksi niiden tyypillisten piirteiden mukaan. Haastatteluista syntyi yli 400 asiapoimintaa, jotka ryhmiteltiin edelleen kokonaisuuksiksi. Havaitut prosessit olivat sekä ulkoisia asiakasrajapinnassa tapahtuvia että palveluntuotannon sisäisiä prosesseja. Lopuksi havaintojen ja niiden ryhmittelyn perusteella mallinnettiin esimerkkejä palveluprosesseista, joiden tuottamiseen, vaikutukseen tai asiakaskokemukseen aika- ja paikkariippumattomilla teknologisilla ratkaisuilla on merkittävä vaikutus. Esimerkkitapauksiksi valittujen palveluprosessien tavoitetila arvioitiin ja kuvattiin tapauskorteille. Havainnot muista tutkimuksista

15 Hyötyjen suuruusluokan arviointi kolmen kokonaisuuden avulla Asiakas Toimiala, tulosalue, tulosalueen yksikkö 1 3 Hyöty Kustannukset Vaivattomuus Saatavuus Aika Hyödyn suuruusluokan arvioinnin lähtökohtana on ollut tilinpäätöstiedot vuodelta 2013 ja vuoden 2014 talousarviosta kerätty data sekä Kuusamon kaupungin henkilöstön haastattelut. Hyödyn suuruusluokkaa on arvioitu yhdistäen kolme näkökulmaa. Nämä näkökulmat ovat Henkilöstökustannukset Työn uudelleen kohdistaminen Resurssien lisäämisen välttäminen Palveluprosessin nopeampi aloitus Palveluprosessin nopeampi läpimeno Palvelutaso 1. Asiakashyöty 2. Palvelun laadun paranemisesta seuraava hyöty 3. Palveluntuottajalle syntyvä kustannushyöty Ostot Ostamisen prosessikustannukset Ostamisen kokonaiskustannukset Virheiden väheneminen Vastaavuus asiakkaan tarpeeseen Laatu Hyödyn suuruusluokka kuvaa pitkäjänteisillä kehitystoimenpiteillä saavutettavissa olevaa vuositason hyötyä Kuusamon kokoluokan kunnassa. Niissä tapauksissa, joissa Kuusamo on jo käynnistänyt esiteltyihin tapauksiin liittyviä kehityshankkeita, saavutettavissa olevan hyötypotentiaalin määrä on tuloksissa esitettyjä pienempiä. Tilakustannukset Vähenevä tilatarve Tilan käyttöön liittyvät kustannukset 2 Päällekkäisten tehtävien väheneminen Tiedon nopeampi kulku ja saatavuus Prosessivirheiden ja pullonkaulojen väheneminen Hukan kuten turhan tekemisen väheneminen

16 Havaintojen ryhmittely ja arviointi edellytysten ja asiakasvaikutusten mukaan Edellytykset Teknologia Uuden teknologian käyttöönoton tai sen tehokkaamman hyödyntämisen ja integroinnin edellytykset Informaatio Tiedonkulun, tallentamisen, jakelun ja hyödyntämisen edellytykset Palveluprosessit ja toimintatavat Tarve kehittää prosesseja ja toimintatapoja tai määrittää niihin liittyviä rooleja ja vastuita uudelleen Organisaatio Organisaatiorajojen ja rajapintojen muutokset organisaation sisällä, tai palveluntuottajan, alihankkijan ja asiakkaan välillä Henkilöstö ja osaaminen Tarve muutokselle henkilöstön osaamisessa tai tottumuksissa, työnkuvien uudelleenmääritykselle tai työpanoksen uudelleen kohdistamiselle Asiakasvaikutukset Aikariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa ja asiakas voi asioida ajasta riippumattomasti esimerkiksi virka-ajan ulkopuolella Paikkariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa asiakkaalle paikasta riippumattomasti Nopeampi saatavuus Palvelutarpeen ilmetessä palvelu on nopeasti saatavilla Nopeampi palvelu Varsinainen palvelutapahtuma voidaan tuottaa asukkaalle nopeammin Enemmän vuorovaikutusta Palvelu sisältää ja mahdollistaa laajemman tai tiheämmän vuorovaikutuksen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä Helpompi löytää ja asioida Mahdollistaa asiakasta löytämään tarkoituksenmukaisen palvelukanavan helposti ja nopeasti Asiakkaan osallistuminen Asiakkaan osallistumisen tarpeellisuus palvelun tuotantoon Investoinnit Investointien tarvetta arvioitiin kolmiportaisella asteikolla riippuen palvelumallin edellyttämistä taloudellisista investoinneista sekä investoinneista prosessien ja toimintatapojen muutokseen, organisaatioon ja sen osaamiseen.

17 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Havainnot

18 Tutkimuksessa esiin nousseet tapaukset Seuraavilla sivuilla on esitelty tarkemmin tapauksia, jotka valittiin jatkotarkasteluun priorisoinnin perusteella. Tapauksia on tarkasteltu tässä yhteydessä myös tarkemmin niiden arvioitujen kustannusvaikutusten sekä laadullisten vaikutusten kautta. Tapauksille on myös tehty karkea arvio palvelumalleilla saavutettavan hyödyn suuruusluokasta. Arvioinnissa on pyritty ottamaan huomioon sekä suora kustannusvaikutus, että arvio muista palvelumallilla saavutettavista hyödyistä. Tarkemmin käsitellyt tapaukset ovat 1. Asiakas-, hallinto- ja tukipalvelut ja niiden yhtenäistäminen 2. Asiakasviestinnän uudet kanavat, etäpalvelut ja asiakasohjaus 3. Intranet, dokumenttien hallinta ja arkistointi 4. Johtaminen, toiminnanohjaus ja työvuorosuunnittelu 5. Kotona asuminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 6. Osaamisen varmistaminen, ennakointi ja kehittäminen 7. Osallisuus, palautteet ja vaikuttamisen foorumit 8. Palveluostot ja hankinnat 9. Sähköinen tunnistautuminen ja kirjautuminen järjestelmiin 10. Sähköiset lomakkeet, ilmoittautuminen ja ajanvaraukset 11. Tulevaisuuden koulu 12. Työnteon käytännöt, kokoustaminen ja tilatehokkuus

19 1. Asiakas-, hallinto- ja tukipalvelut ja niiden yhtenäistäminen Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Kaupungin asiakaspalvelun kehittäminen yhtenä kokonaisuutena Asiakaspalvelussa ICT:n hyödyntäminen eri palvelutilanteet ja -paikat huomioituna Palvelukeskuksen perustaminen, toimialojen hallinto- ja tukitoimintojen yhdistäminen Palvelukeskuksen tuottamien asiantuntija- ja tukipalveluiden tuottaminen paikkariippumattomasti Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Palvelulaadun kehittäminen yhtenä kokonaisuutena niin asiakaspalvelussa kuin palvelukeskustoiminnassa Kokonaiskuva asiakas- ja palvelutarpeista johtamisen ja päätöksenteon tukena Esimiestyön rutiinien helpottaminen yhdenmukaisilla toimintatavoilla Mahdollisuus työn kuormituksen tasaiseen jakautumiseen, työhyvinvointi Yksilön kehittymismahdollisuudet ja osaamisalueen laajentaminen Volyymihyödyt. Osaamisen ja resurssien suunnittelun ja käytön tehostuminen (rekrytointi, sijaisuudet, kompetenssi) Sisäisten prosessien tehostuminen kuten HR- ja esimiesrutiinit sekä sisäinen ja ulkoinen laskutus Asiakaspalvelun ja kontaktien hallinnan yhteiset teknologiset ratkaisut Toimitilojen käytön tehostaminen > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

20 2. Asiakasviestinnän uudet kanavat, etäpalvelut ja asiakasohjaus Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus verkossa mm. rakennusvalvonta (lupapiste.fi), matkailuneuvonta, omaishoito, krooniset sairaudet. Kuntalaisen oma kuntatili asioiden hoitamiseen Sosiaalipäivystys 24/7 verkossa nuorille, psykologija kuraattoripalvelut etänä, myös kuntayhteistyönä Info-tv -palvelut, mm. virallinen ilmoitustaulu. Palvelut sinne, missä ihmiset liikkuvat. Liikuntapaikkojen online-palvelut, kirjaston asiantuntijapalvelut verkossa, etäjumppa, yms. Tieto labratuloksista tekstiviestillä Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat Palvelut näkyväksi ja lähelle kuntalaisia sähköisesti Asioiden käsittelyn läpinäkyvyys kasvaa Palveluaikojen laajentamisen mahdollisuus, virtuaalitapaaminen ja vastaanotot verkossa Työtyytyväisyys, etäpalveluiden tuottamisessa resurssien tasainen käyttö ja työkuorma Yhteiset resurssit ja jaetut kustannukset kuntayhteistyö etänä tuotettavissa asiantuntijapalveluissa Neuvontapalveluiden ja tiedon jakamisen kustannusten pieneneminen, uudet kanavat Asiakkaan ohjaus edullisempiin palveluvaihtoehtoihin vrt. palveluseteli Resurssien tehostunut käyttö ja parantunut käyttöaste Hoitajatyön vapautuminen labratulosten ilmoittamisesta > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

21 3. Intranet, dokumenttien hallinta ja arkistointi Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 3 Tapauksen kuvaus Intranet korvaamaan jaettuja verkkoasemia ja sähköpostin jakelulistoja Chat, tiedon jako ja videot intraan Sähköiset ryhmätyön ja dokumenttien jaon välineet Yhteistyöympäristöt kehittäjäyhteisöille ja kehittäjäasiakkaille Ekstranet-palvelut luottamusmiehille Sähköinen rakennusvalvonta-arkisto, esim. mökkiläisten remonttikäyttöä varten Kanta-arkistoon liittyminen Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Tiedon jakelun, ylläpidon, löytämisen ja käyttämisen helpottuminen ja tehostuminen Tiedon ajantasaisuus paranee, sähköposti-liikenteen väheneminen Korjaus- ja lisärakentamisen suunnittelun helpottaminen sähköisellä rakennusvalvonnan lupa-arkistolla Terveydenhuollon valtakunnalliset hoitotiedot saatavaksi Projekti- ja yhteistyöhankkeiden tehostuminen Ajansäästö tiedon hakemisessa ja löytämisessä Tietoa ei tarvitse tuottaa useaan kertaan, tietoa voidaan jalostaa ja lisätä esim. lupakäsittelyn edetessä Eri tietojärjestelmien käytettävyydestä aiheutuva hukka vähenee > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

22 4. Johtaminen, toiminnanohjaus ja työvuorosuunnittelu Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Johtamisen ja toiminnanohjauksen toimintamallien yhtenäistäminen Talousjohtaminen näkyväksi Johtamisen ja henkilöstöviestinnän tehostaminen eri kanavissa Järjestelmäintegraatiot paremman johtamistiedon saamiseksi Henkilöstöhallinnon sähköiset yhteiset ratkaisut (poissaolot, tuntikirjaus, ) Mobiili toiminnanohjaus (tietoa tehdyistä työsuoritteista suoraan kentältä) Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Yhtenäiset johtamiskäytännöt lisäävät joustavuutta, mm. esimieskierto Kentällä tapahtuvan liikkuvan työn etäjohtaminen helpottuu ja tehostuu Hyödyt resurssien suunnittelussa, käytössä ja raportoinnissa Tiedon kulun ja tavoitettavuuden tehostuminen, ajankohtainen tieto sitä tarvitsevien hyödynnettävissä Työtyytyväisyys paranee Sähköpostitulvan väheneminen Ajansäästö mobiilikirjauksissa (ei vasta toimistolla, töiden aloittaminen asiakkaan luona, ei turhaa matkustamista) Yhteisten resurssien, osaamisen ja palveluiden tehostunut hyödyntäminen Mobiilit työpyynnöt ja toimeksiannot tehostavat töiden ajoittamista ja optimointia (esim. reittisuunnittelu) Henkilöstöviestinnän tehostuminen (jakaminen, vaikuttavuuden nopeutuminen) Sairaspoissaolojen vähentyminen > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

23 5. Kotona asuminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 1 Tapauksen kuvaus Ikäihmisten aktivointi, sähköisen maailman hyödyntäminen (verkostojen ylläpito) Hyvinvointi-tv:n hyödyntäminen (kotiseutusisällöt, jumppa-, laihdutus- yms. ryhmien ohjaus, tietotekniikkakoulutus) Ennaltaehkäisevä toiminta liikuntatoimen kanssa ml. kolmas sektori Etäterveydenhuolto, kotisairaalatoiminta Omahoito ja omamittaus, omaseuranta Hoito-ohjeiden havainnollisuuden kehittäminen (videot yms.) Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Ennaltaehkäisevällä toiminnalla kotona asuminen voi jatkua pidempään Vireyden ja elämän laadun säilyminen ja ylläpito Omamittaustiedon pohjalta terveydentilassa tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida nopeammin Hoito-ohjeet ymmärrettävässä muodossa, edellytykset nopeampaan toipumiseen tai paranemiseen Hidastetaan kotihoidon ja terveydenhuollon kustannusnousua väestön ikääntyessä Säästöt terveyskeskuksen ja hoitolaitosten vuodepaikkoja edullisemmista vaihtoehdoista Omahoito ja omamittaus vähentävät terveydenhuollon palveluiden käyttöä (esim. vähemmän käyntejä) Vältytään toipumisen tai paranemisen pitkittymiseltä Vähenevät lasten huostaanotot > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

24 6. Osaamisen varmistaminen, ennakointi ja kehittäminen Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 1 Tapauksen kuvaus Osaamistarpeen analysointi ja ennakointi, mitä palveluita tuotetaan ja milloin ja mitä uudenlaista osaamista vaaditaan Henkilöstön voimavarasuunnitelma Verkko-osaamisen kehittäminen Omien asiantuntijoiden hyödyntäminen Hiljaisen tiedon kerääminen ja jakaminen, hiljainen tieto eläköityy, kisällijärjestelmä Etäkoulutus osaksi joustavien työvuorojen toteutusta (mm. perusturvassa) Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Osaamisen kehittämisessä suunnitelmallisuus lisääntyy ja ennakoitavuus paranee Osaamisen jakaminen nykyistä riippumattomaksi ajasta ja paikasta Osaamisen tavoittavuus paranee Osaaminen ei henkilöidy Organisaation hiljainen tieto käyttöön Kaupungin arvot ja mielikuva työnantajana, henkilöstön sitoutuminen Osaamisen kehittämisen ja jakamisen kustannushyödyt Resurssien kohdistaminen oikeanlaisen osaamisen kehittämiseen tehostuu Opetuksen jakelukustannusten pieneneminen Osaamisen kapasiteetin hallinta ja ennustettavuus vähentää hukkaa > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

25 7. Osallisuus, palautteet ja vaikuttamisen foorumit Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Online Kuusamo, mm. vakioidut asiointi-, palaute- ja yhteydenpitokanavat kohderyhmän mukaan Jatkuvan asiakaspalautteen ratkaisut Omaisten kanssa käytävä viestintä ja säännölliset tapaamiset sekä osallistaminen kuntoutuksen ja kotihoidon tukemiseen Yhteistyöalustat ja yhteistyön tehostaminen: 3. sektori, lähiruoka, matkailu, innovaatiopuisto, Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Asiakaskeskeisyys, asiakkaalle parempi palvelukokemus Palveluiden parempi löydettävyys tilanne- ja tarvekohtaisesti Ajantasaisempaa tietoa palveluiden kehittämiseksi Informaation jäsentäminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa helpottuu Työtyytyväisyys ja työnantajamielikuva Systemaattisuus tehostaa palautteiden yms. käsittelyä Alenevat palveluostot, kun asiakastarve on paremmin ja tarkemmin tiedossa Investoinnit kohdennettavissa todellisiin tarpeisiin, ei myöskään ylipalvelua Palvelukehityksen resurssien kohdentaminen asiakaslähtöisesti > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

26 8. Palveluostot ja hankinnat Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Ostopalveluissa palvelutuottajien yhtenäinen hallinta kuntien yhteistyönä (palvelusetelit) Kunnossapitourakat ja sähköinen kanssakäymisportaali Sopimushallinnan kehittäminen, nyt omat sopimusrekisterit toimialoilla Hankintarenkaiden ekstranet-palvelut Informaatio- ja neuvontapalvelua toimittajille Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Kilpailutuksien lomakkeistot ja käytännöt samoja läpi kaupungin Tieto olemassa olevista sopimuksista helposti löydettävissä ja saatavilla Palveluseteleillä ostokustannusten ennakoitavuus paranee Sähköpostiliikenteen pienentäminen kanssakäymisportaalien avulla Palvelutuottaja kertailmoittautumisella usean palveluseteliostajan hyödynnettävissä Pienemmät sopimusten hallintakustannukset Kilpailutuksen läpiviennin kustannuksissa säästäminen Kuntayhteistyöllä volyymihyötyjä Palveluostojen tehostaminen ja niihin liittyvien sopimusten hallinta Palvelutuottajien yhteinen hallinta yhteistyökuntien kanssa > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

27 9. Sähköinen tunnistautuminen ja kirjautuminen järjestelmiin Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Varmennettu tunnistautuminen sähköisiin ilmoituksiin Turvallinen ja suojattu sähköposti Potilaan autom. tunnistaminen (RFIDranneke) Kirjautuminen useaan järjestelmään yhdellä ratkaisulla, kertakirjautuminen Senioripassin ja sporttikortin käyttö tunnistamiseen ja kulunvalvontaan, mm. liikuntapaikoille menemättä kassojen kautta Kirjaston itsepalvelun laajentaminen Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Helpompi asiointi ja palveluiden käyttö Palveluaikojen laajentaminen lisäämättä henkilöstöresursseja Käyttäjätunnusten hallinnan ja muistamisen helpottaminen Tietoturvallisuuden lisääntyminen Luottamuksellisuuden varmistaminen asiakasviestinnässä Potilasturvallisuuden varmistaminen Kokonaan sähköiset asiointiprosessit Asiointiprosessien nopeutuminen ja tehostuminen, osavaiheita on vähemmän kuin manuaaliprosessissa Kustannus- ja aikasäästöt käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnassa Tehokas hoitotapahtumien kirjaus ja suora kohdentaminen potilaan tietoihin > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

28 10. Sähköiset lomakkeet, ilmoittautuminen ja ajanvaraukset Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 1 Tapauksen kuvaus Online Kuusamo, palveluita 24/7. Mm. hakemukset, ilmoitukset, luvat, lomakkeet Rakennusvalvonnan sähköistäminen ja palveluiden veloitus, itsepalvelun lisääminen Neuvottelu-, liikunta- ym. tilojen vuokraus ja kausivaraukset sekä sähköinen ajanvaraus Terveyskeskuksen ilmoittautumisen automaatit Sähköinen ajanvaraus ei-akuutteja tapauksia varten, esim. päihdetyö ja nuoret Sähköiset esitietolomakkeet Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Asiakaspalvelun paraneminen, aika- ja paikkariippumaton asiointi mahdolliseksi Varaustiedon ajantasaisuus ja saatavuus paranevat Tieto vapaista tai vapautuneista tiloista helposti saatavilla Ajanvarauksien ja niiden peruutusten ja muutosten hallinnan helpottuminen Ajanvarausten hallintaan tarvittavan työn väheneminen Ilmoittautumispisteiden väheneminen, kustannussäästö Henkilötyön vapautuminen ilmoittautumisten vastaanotosta esim. hoidontarpeen arviointiin Rutiiniluonteisten tukien käsittelyn automatisointi Tilojen käyttöasteen paraneminen, toimintatuotot > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

29 11. Tulevaisuuden koulu Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 3 Tapauksen kuvaus Opetussuunnitelman muutokset v.2016 Sähköisen oppimateriaalin osuuden lisääminen, kirja pääosassa edelleen Koulujen tabletit ja oppilaan omien laitteiden hyödyntäminen Virtuaaliset oppimisympäristöt, pilvipalvelut lähi- ja etäopetukseen Oppimisen tukeminen ja varmistaminen etäopetuksen ja -tutoroinnin keinoin Eri-ikäisten oppimisen ratkaisut Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Oppimisessa vuorovaikutteisuus lisääntyy Oppimisen tukeminen ja etenemisen seurattavuus helpommaksi Oppisisällöt monipuolistuvat, erityisaloja mukaan Digitaaliset oppiaineistot eivät kulu käytössä (toki vanhenevat) Opetuksen ja osaamisen hyödyntäminen paikkariippumattomasti, myös seudullinen yhteistyö (etäopetus) Mahdollistaa luokkakoon suurentamisen (opettajien suhde oppilasmäärään) Digitaalisten materiaalien hankinnan ja jakelun kustannukset vrt. kirjat Perinteisten luokkatilojen tarve vähenee (eikä erikseen esim. ATK-luokkia) Tilasäästöt > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

30 12. Työnteon käytännöt, kokoustaminen ja tilatehokkuus Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit 2 Tapauksen kuvaus Etätyön ja liikkuvan työn mahdollistaminen Yhteistyöverkostot, kokoustaminen ja koulutustapahtumat virtuaalisesti. Yleiskäyttöisten tilojen tehokkaampi hyödyntäminen sekä tilojen tehostamisen käytännöt Kaikkia tiloja ei käytetä koko ajan (kunnossapito, kotihoito, varikot, koulut) Kiinteistöautomatiikan hyödyntäminen Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Laadulliset hyödyt Kustannushyödyt Hyödyn suuruusluokka Aikaa vapautuu, kun tekeminen ei ole paikkaan sidottua Turhaa tekemistä pois, päällekkäisten toimintamallien karsiminen Koulutuksen osallistumisen helpottaminen Työtyytyväisyys Kokousten ja koulutusten säästöt (matkat, tila) Tilatehokkuuden kasvattaminen. Tiloista ja/tai kustannuksista tavoite -15% Energiasäästöt Vapautuneiden tilojen Ylläpitokustannusten säästö (siivous) Lisääntynyt tehokas työaika Etätyön ja liikkuvan työn suorat säästöt (matkakulut, ajansäästö, kokoustilat, ) > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

31 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Johtopäätökset

32 Teknologia Informaatio Prosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Investoinnit Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Yhteenveto tutkimuksessa läpikäydyistä tapauksista Tapaus Edellytykset Asiakashyödyt 1. Asiakas-, hallinto- ja tukipalvelut ja niiden yhtenäistäminen X X X X X X 2 X X X X 2. Asiakasviestinnän uudet kanavat, etäpalvelut ja asiakasohjaus X X X X X X 2 X X X X X X 3. Intranet, dokumenttien hallinta ja arkistointi X X X X 3 X X X X X X 4. Johtaminen, toiminnanohjaus ja työvuorosuunnittelu X X X X X 2 X X X X 5. Kotona asuminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto X X X X 1 X X X X X 6. Osaamisen varmistaminen, ennakointi ja kehittäminen X X X X 1 X X 7. Osallisuus, palautteet ja vaikuttamisen foorumit X X X X X 2 X X X X X X 8. Palveluostot ja hankinnat X X X X X 2 X X X X X 9. Sähköinen tunnistautuminen ja kirjautuminen järjestelmiin X X X X 2 X X X X X X 10. Sähköiset lomakkeet, ilmoittautuminen ja ajanvaraukset X X X X 1 X X X X X 11. Tulevaisuuden koulu X X X X X 3 X X X X 12. Työnteon käytännöt, kokoustaminen ja tilatehokkuus X X X X 2 X X X X X X

33 Palvelumallien hyödynnettävyyden tarkastelu yli organisaatiorajojen Tapaukset Kasvatus ja sivistys Perusturva Yhdyskuntatekniikka Keskushallinto Hyödyn suuruusluokka > 1 M 1 0,5 M 0,5 0,1 M < 0,1 M 8 9 Ei arviota 1. Asiakas-, hallinto- ja tukipalvelut ja niiden yhtenäistäminen 2. Asiakasviestinnän uudet kanavat, etäpalvelut ja asiakasohjaus 3. Intranet, dokumenttien hallinta ja arkistointi 4. Johtaminen, toiminnanohjaus ja työvuorosuunnittelu 5. Kotona asuminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 6. Osaamisen varmistaminen, ennakointi ja kehittäminen 7. Osallisuus, palautteet ja vaikuttamisen foorumit 8. Palveluostot ja hankinnat 9. Sähköinen tunnistautuminen ja kirjautuminen järjestelmiin 10. Sähköiset lomakkeet, ilmoittautuminen ja ajanvaraukset 11. Tulevaisuuden koulu 12. Työnteon käytännöt, kokoustaminen ja tilatehokkuus Hyödyn suuruusluokkia on arvioitu viereisellä asteikolla. Hyödyn suuruusluokkaa on arvioitu yhdistäen asiakashyöty, palvelun laadun paranemisesta seuraava hyöty sekä palveluntuottajalle syntyvä kustannushyöty. Hyödyn suuruusluokka kuvaa pitkäjänteisillä kehitystoimenpiteillä saavutettavissa olevaa vuositason hyötyä Kuusamon kokoluokan kunnassa.

34

MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA?

MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA? MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA? 22.5.2017 SÄHKÖISTEN PALVELUJEN ERI MUODOT 1. Etäpalvelut. Uusien palvelumallien avulla asiakas voi saada palvelua etänä, esim. kotoaan, kun erilaisia asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Havainnot ja hyötypotentiaali

Havainnot ja hyötypotentiaali Kuntasektorin uudet palvelumallit -tutkimus Havainnot ja hyötypotentiaali Loppuraportti 14.1.2014 Sisällys Tiivistelmä Yhteenveto tutkimuksesta Tutkimuksen tausta ja tavoite Kuntasektorin palvelutuotannon

Lisätiedot

Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut

Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut Pekka Karppinen, liiketoimintajohtaja, Asiakasvuorovaikutuksen ratkaisut, Elisa Oyj Palveluiden muutos

Lisätiedot

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Sisältö Toimialan rakennemuutos Tietojärjestelmät Haasteita ja ratkaisuja? Yhteenveto TOIMIALAN

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013, Turku Sessio 10 Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi i k i Miten hyödyntää uutta teknologiaa terveydenhuollon asiantuntijakonsultaatioissa? 29.5.2013 Kari

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta

Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta Jaakko Penttinen/ Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.2.2017 Tiedolla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden

Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden tukena ke 20.9.2017 Toholampi sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishanke ekeski-pohjanmaa -hanke Kehitetään Keski-Pohjanmaalle sähköisiä ja etäasiointi-palveluja

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa

IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa Riitta Vepsäläinen, projektipäällikkö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

6Aika Avoin Osallisuus ja Asiakkuus - JUHTA kesäseminaari / Turku -

6Aika Avoin Osallisuus ja Asiakkuus - JUHTA kesäseminaari / Turku - 6Aika Avoin Osallisuus ja Asiakkuus - JUHTA kesäseminaari 9.6.2017 / Turku - Eero Rostiala Projektipäällikkö 6Aika - Avoin Osallisuus ja Asiakkuus (AOA) Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke toteuttaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle

Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle Marjo Kaipainen HR House Group 11.9.2012 www.saima.fi 1 Internet osana arkea Internetin käyttö on yleistä ja arkista 89 % 16-74-vuotiaista käyttää internetiä,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

KOVAN DATAN JA PEHMEÄN KOKEMUSTIEDON YHDISTÄMINEN ARVONLUONNIN YMMÄRTÄMISEKSI. Virpi Sillanpää Nina Helander

KOVAN DATAN JA PEHMEÄN KOKEMUSTIEDON YHDISTÄMINEN ARVONLUONNIN YMMÄRTÄMISEKSI. Virpi Sillanpää Nina Helander KOVAN DATAN JA PEHMEÄN KOKEMUSTIEDON YHDISTÄMINEN ARVONLUONNIN YMMÄRTÄMISEKSI TTY Jari Jussila Virpi Sillanpää Nina Helander Solita Timo Lehtonen 3.11.2017 2 TAUSTAA Tekes-hanke, 1.1.2015 31.12.2017 TTY,

Lisätiedot

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä 19.9.2017 Johanna Andersson ja Jani Lavonen Kansallisten ja alueellisten palveluiden yhdistäminen Sähköinen asiointi Toimipaikan valinta Ajanvaraus

Lisätiedot

Kehittäjän kokemukset

Kehittäjän kokemukset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Kehittäjän kokemukset Hankkeen

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö

Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö Työryhmä: Anneli Saarinen, pj. Sirkka Eväsoja, Lapua, Mirva Ämmälä, Seinäjoki, Helena Kahra-Smedlund, Isokyrö, Tarja palomäki, Jik, Eila Runsala, llky, Marita

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Palveluinfo Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun Palvelunhallintaportaali Pointin demo

Palveluinfo Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun Palvelunhallintaportaali Pointin demo Palveluinfo 1.9.2017 Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun Palvelunhallintaportaali Pointin demo Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun Digitalisoinnin periaatteet Asiakaspalvelun uudistaminen Miksi

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Aluejako Yhteistyöalueita viisi Nykyiset ERVA eli erityisvastuualueet Maakuntien välinen sopimuspohjainen toiminta Viisi

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa

Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa Tietohallintojohtaja Riku Moisio Hämeenlinnan kaupunki 27.3.2015 Ennuste 2000-luvun vaihde Asiat, joita ei osattu kuvitella: * Mobiili *

Lisätiedot

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS TIETOTYÖN TUOTTAVUUS 1. Teetkö oikeita asioita? mitkä tehtävät luovat arvoa asiakkaalle? 2. Teetkö asiat oikein? tehokkaasti,

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Asiakassegmentointi Palveluiden tarjoaminen tarveperusteisesti on vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Virtuaalisen organisaation haasteet. Jenni Nevasalo Etä- ja joustotyöseminaari

Virtuaalisen organisaation haasteet. Jenni Nevasalo Etä- ja joustotyöseminaari Virtuaalisen organisaation haasteet Jenni Nevasalo Etä- ja joustotyöseminaari 5.2.2015 Mistä työn joustavuuden kokemus syntyy? Sovitut periaatteet Vaikutuksia ja haasteita henkilöstöhallinnolle / -johtamiselle

Lisätiedot