Havainnot ja hyötypotentiaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Havainnot ja hyötypotentiaali"

Transkriptio

1 Kuntasektorin uudet palvelumallit Havainnot ja hyötypotentiaali Loppuraportti

2 Sisällys Tiivistelmä Yhteenveto Tutkimuksen tausta ja tavoite Kuntasektorin palvelutuotannon mahdollisuudet Teknologiaan perustuvat palvelumallit Tutkimuskysymykset ja rajaukset Tutkimusmenetelmä Aineiston kerääminen, ryhmittely ja hyötyjen arviointi Havainnot Tapauskohtaiset arviot hyödyistä Johtopäätökset

3 Kuusamon kaupungin palvelustrategia ja lähteet tehostamisen potentiaalille Palvelustrategiana on, että kaupunki ei tuota itse vaan hankkii. Palveluostot ovat lisääntyneet. Kaupunki on vain yksi asiakas (tuotteita ja palveluita tuottaville) yrityksille muiden joukossa. Tehostamisen potentiaali on siellä, missä on suuret volyymit: moderni kouluverkko ja opetusmenetelmät sekä perusturva, joissa myös väestön ikääntymisen tuoman palvelutarpeen muutokset on huomioitava. Kuusamo on kohtuullisen kaukana kaikesta. Kaikessa tekemisessä minimoidaan etäisyyden haittoja, missä ICT on keino on voittaa etäisyyttä. Lähde: Kuusamon kaupungin haastattelut

4 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Tiivistelmä

5 Yhteenveto Tausta Menetelmät Tulokset Tavoitteena oli selvittää tapaustutkimuksen avulla, miten uusien palvelutuotantomallien käyttöönotto vaikuttaa palvelutuotannon tuottavuuteen ja palvelutasoihin kuntasektorilla. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota uuden teknologian mahdollistamiin aika- ja paikkariippumattomiin palveluihin ja niiden tuomaan tehostamispotentiaaliin. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa Kuusamon kaupungista haastatteluilla ja tietopyynnöillä. Kerätyn tiedon perusteella valittiin 12 tapausta, joiden kautta uusia palvelumalleja sekä niiden vaatimuksia ja hyötyjä arvioitiin. Tutkimuksen haastattelut ja aineiston kokoamisen toteutti Elisa Oyj maalis-huhtikuussa Kuusamon kaupungin tapauksessa suurin hyötypotentiaali arvioitiin syntyvän kotona asumista tukevasta ja terveydenhuollon ennaltaehkäisevästä toiminnasta, asiakaspalveluiden uudistamisesta sekä siihen kytkeytyvästä uusien asiakasviestinnän kanavien hyödyntämisestä. Nämä vaikuttavat asiakasohjauksen toimivuuteen ja lisäävät palveluiden saavutettavuutta mm. etäpalveluiden avulla, kun asiantuntijatapaamisia, palveluneuvontaa ja asiakaspalvelua voidaan tarjota paikasta riippumatta. Digitaalisten palveluiden (Online Kuusamo) kehittämisessä mm. erilaisten yhteistyöalustojen luominen edistävät palvelukehitystä ja lisäävät alueen elinvoimaisuutta. Hyötypotentiaalia on saatavissa myös oppimisympäristöjä ja kouluverkkoa kehittämällä. Sisäisessä toiminnassa suurin hyötypotentiaali tunnistettiin hallinto- ja tukipalveluiden yhtenäistämisessä, toiminnanohjauksessa sekä tilaratkaisuissa. Henkilöstön eläköityessä myös olemassa olevan tietotaidon jakaminen osana osaamisen varmistamista ja ennakointia nousi esille.

6 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Tutkimuksen tausta ja tavoite

7 Kuntasektorin palvelutuotannon mahdollisuudet Ikääntyneiden määrän kasvu suhteessa työikäisiin muuttaa kuntien peruspalveluihin kohdistuvia tarpeita ja kustannuksia. Kuusamossa vuoteen 2030 mennessä työikäisten määrä vähenee 27% vuoteen 2011 verrattuna. Kuntien keskeisenä haasteena on kehittää palveluita siten, että tulevaisuudessa pystytään palvelemaan asiakkaita pienemmillä kokonaisresursseilla palvelutasoja huonontamatta. Kuusamossa vuoteen 2021 mennessä kaupungin toimintakatteen sopeutustarpeeksi on arvioitu 9 miljoonaa euroa (TA 2014). Muutos edellyttää toiminnan tehostamista ja arvoa tuottavien toimintojen osuuden lisäämistä suhteessa muuhun toimintaan. Resurssien suunnittelussa panostetaan myös tarvittavan osaamisen ennakointiin. Lisäksi organisaatiorajapinnat ylittävien palveluprosessien sekä palveluketjujen tuottavuutta tulee parantaa uusilla palvelumalleilla. Ikärakenteen muutos ja huoltosuhteen kehitys vaikuttavat voimakkaasti kuntatalouden ja Kuusamon talouden reunaehtoihin. Kun vuonna 2010 yhtä työikäistä kohti oli 0,63 alle 17 - ja yli 64 - vuotiasta huollettavaa, on huollettavien määrä vuonna 2030 jo 1,07. Kuusamon talousarvio 2014 Lähteenä ovat Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne - Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys (5a/2012 Valtiovarainministeriö) sekä Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 ja Kuusamon talousarvio 2014.

8 Teknologiaan perustuvat palvelumallit ja mahdollisuuksien hyödyntäminen Asiakkaiden osallisuus palveluprosessiin jo varhaisessa vaiheessa parantaa palvelukokemusta Aika- ja paikkariippumattomien ratkaisujen tarjoamasta tehostamispotentiaalista on suuri osa hyödyntämättä Sähköisellä ratkaisuilla voidaan tehostaa vuorovaikutusta kuntalaisen ja palveluiden välillä merkittävästi Aloitteet, palautteet ja osallistumisen palvelut Ennaltaehkäisevä terveydenhoito vähentämässä kustannuspaineita Yhteistyöalustat ja foorumit edistämässä alueen elinvoimaisuutta (asukkaat, yritykset, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat) Etäpalvelut laajentamassa kunnan palveluverkkoa Sähköiset asiointiprosessit kuten hakeminen, ilmoittautumiset ja ajanvaraukset helpottamassa asiointia Yhtenäiset asiakaspalvelumallit eri kanavissa Asiakasviestinnän uudet kanavat asiakasohjauksen välineenä Digitaaliset sisällöt ja arkistointi mahdollistamassa tiedon jatkohyödyntämistä Oppimisympäristöt ja tulevaisuuden koulu Uusien palvelumallien tulee kytkeytyä myös olemassa oleviin ratkaisuihin ja prosesseihin Palvelukeskus tukipalveluille ja hyödyt volyymistä Osaamisen varmistaminen ja ennakointi henkilöstön eläköityessä Sisäisten prosessien digitalisointi ja automaation lisääminen

9 Tutkimuksen tavoite Tavoitteena oli selvittää tapaustutkimuksen avulla, miten uusien palvelutuotantomallien käyttöönotto vaikuttaa palvelutuotannon tuottavuuteen ja palvelutasoihin kuntasektorilla. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota uuden teknologian mahdollistamiin aika- ja paikkariippumattomiin palveluihin ja niiden tuomaan tehostamispotentiaaliin. Tutkimuksen kohdekuntana oli Kuusamon kaupunki. Sen palvelurakennetta tutkittiin haastattelujen sekä talouden ja operatiivisen datan analyysin kautta. Tutkimuksen haastattelut ja aineiston kokoamisen toteutti Elisa. Tulosten käsittelyssä on käytetty PwC:n Elisalle tuottamaa tutkimusja laskentamallia. Tutkimuksen tulosraportti on julkinen.

10 Tutkimuskysymykset Pääkysymys Millä tavoilla kuntasektorin uudet palvelumallit tarjoavat mahdollisuuksia tuottavuuden kasvuun ja palveluprosessien laadun parantamiseen? Täydentävät lisäkysymykset Missä palveluissa on suurin tehostamispotentiaali? Voidaanko ajasta ja paikasta riippumattomilla teknologisilla ratkaisuilla tehostaa palvelutuotantoprosesseja? Miten mahdolliset hyödyt ilmenevät asiakkaille ja palveluntuottajalle? Mitkä ovat muutoksen keskeiset haasteet ja mahdollistajat?

11 Tutkimuksen laajuus ja rajaukset Tutkimuksessa on keskitetty palvelumalleihin tai prosesseihin, joiden tuottavuutta tai tehokkuutta voidaan parantaa aika- ja paikkariippumattomuutta mahdollistavan teknologian avulla. Palvelumalleiksi on valittu erityisesti sellaisia, jotka ovat volyymillisesti merkittäviä, ja jotka sijoittuvat joko asiakasrajapintaan tai organisaation sisäisiin rajapintoihin. Tutkimuksen havainnot on kerätty Kuusamon kaupungista. Tutkimuksessa on keskitytty kunnan palveluntuotannon näkökulmaan. Tuloksissa esiteltyjä hyötyjä tai niiden realisointia ei ole arvioitu pilotoinnin avulla. Taloudellisten hyötyjen arvioinnin lähtökohtana ovat olleet muutokset kustannuksissa (suorat ja epäsuorat kustannukset). Tulojen muutosta ei ole huomioitu hyötyjen arvioinnissa. Tutkimusten esimerkkien taustalla olevia prosesseja tai niiden työvaiheita ei ole kellotettu tai muuten systemaattisesti havainnoiden mitattu. Niitä on arvioitu suuruusluokilla perustuen toteutettuihin haastatteluihin. Hyötyjen arvioinnissa on käytetty julkista dataa, eikä Kuusamon kaupungin johdon raportoinnin tai toimialakohtaisen operatiivisen raportoinnin mittareita tai tuloksia. Tutkimuksen tuloksissa esitetyt esimerkit eivät edusta kattavaa otosta vaihtoehdoista, vaan siihen on valikoitu Kuusamon kaupungin kannalta kiinnostavia esimerkkejä.

12 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Tutkimusmenetelmä

13 Tutkimusmenetelmä ja aineiston kerääminen Tapauksena Kuusamon kaupunki Palvelutuotannon julkiset toteumatiedot Teemahaastattelut keskeisten palvelutuotannon edustajien kanssa Julkiset lähteet ja tutkimukset Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena, jossa uusien toimintamallien hyötyjä arvioitiin valittujen palveluprosessien muutosten kautta. Lähdeaineistona käytettiin Kuusamon kaupungin palvelutuotantoon liittyvää toteumatietoa, kuten tapahtumaja asiakasmääriä, kustannustoteumia sekä resursointitietoja. Käytettävät tiedot valittiin siten, että vastaavaa tietoa on saatavilla myös muista kunnista. Lähdeaineiston tiedon perusteella palvelualueita priorisoitiin ja valittiin laadullisen tutkimuksen kohteeksi. Laadullista aineistoa kerättiin haastattelemalla Kuusamon kaupungilta 25 keskeistä henkilöä. Henkilöt valittiin siten, että haastatteluissa saatiin kattava kuva toimialojen eri palvelualueista, sekä vaikutuksista palveluprosesseihin. Tavoitteena oli henkilöiden havaintojen perusteella tunnistaa palveluprosesseja ja osaprosesseja, joissa ilmenee ongelmia tai joissa kehittämispotentiaali teknologiaa hyödyntämällä on suurin. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa pyrittiin saamaan avoimia ja kuvailevia vastauksia ennakkoon valmisteltuja kysymyksiä hyödyntäen.

14 Havaintoja keräämällä mallinnettiin esimerkkitapauksia Havaintoja kerättiin Kuusamon kaupungin eri toimialojen henkilöstön haastatteluilla. Lisäksi kerättiin havaintoja erilaisista tavoista, joilla sähköisiä, aika- ja paikkariippumattomia palveluratkaisuja on jo toteutettu tai kokeiltu. Havainnot Kuusamosta > 400 Havainnot kerättiin maalis-huhtikuussa 2014 toimialakohtaisesti ja ne ryhmiteltiin kokonaisuuksiksi niiden tyypillisten piirteiden mukaan. Haastatteluista syntyi yli 400 asiapoimintaa, jotka ryhmiteltiin edelleen kokonaisuuksiksi. Havaitut prosessit olivat sekä ulkoisia asiakasrajapinnassa tapahtuvia että palveluntuotannon sisäisiä prosesseja. Lopuksi havaintojen ja niiden ryhmittelyn perusteella mallinnettiin esimerkkejä palveluprosesseista, joiden tuottamiseen, vaikutukseen tai asiakaskokemukseen aika- ja paikkariippumattomilla teknologisilla ratkaisuilla on merkittävä vaikutus. Esimerkkitapauksiksi valittujen palveluprosessien tavoitetila arvioitiin ja kuvattiin tapauskorteille. Havainnot muista tutkimuksista

15 Hyötyjen suuruusluokan arviointi kolmen kokonaisuuden avulla Asiakas Toimiala, tulosalue, tulosalueen yksikkö 1 3 Hyöty Kustannukset Vaivattomuus Saatavuus Aika Hyödyn suuruusluokan arvioinnin lähtökohtana on ollut tilinpäätöstiedot vuodelta 2013 ja vuoden 2014 talousarviosta kerätty data sekä Kuusamon kaupungin henkilöstön haastattelut. Hyödyn suuruusluokkaa on arvioitu yhdistäen kolme näkökulmaa. Nämä näkökulmat ovat Henkilöstökustannukset Työn uudelleen kohdistaminen Resurssien lisäämisen välttäminen Palveluprosessin nopeampi aloitus Palveluprosessin nopeampi läpimeno Palvelutaso 1. Asiakashyöty 2. Palvelun laadun paranemisesta seuraava hyöty 3. Palveluntuottajalle syntyvä kustannushyöty Ostot Ostamisen prosessikustannukset Ostamisen kokonaiskustannukset Virheiden väheneminen Vastaavuus asiakkaan tarpeeseen Laatu Hyödyn suuruusluokka kuvaa pitkäjänteisillä kehitystoimenpiteillä saavutettavissa olevaa vuositason hyötyä Kuusamon kokoluokan kunnassa. Niissä tapauksissa, joissa Kuusamo on jo käynnistänyt esiteltyihin tapauksiin liittyviä kehityshankkeita, saavutettavissa olevan hyötypotentiaalin määrä on tuloksissa esitettyjä pienempiä. Tilakustannukset Vähenevä tilatarve Tilan käyttöön liittyvät kustannukset 2 Päällekkäisten tehtävien väheneminen Tiedon nopeampi kulku ja saatavuus Prosessivirheiden ja pullonkaulojen väheneminen Hukan kuten turhan tekemisen väheneminen

16 Havaintojen ryhmittely ja arviointi edellytysten ja asiakasvaikutusten mukaan Edellytykset Teknologia Uuden teknologian käyttöönoton tai sen tehokkaamman hyödyntämisen ja integroinnin edellytykset Informaatio Tiedonkulun, tallentamisen, jakelun ja hyödyntämisen edellytykset Palveluprosessit ja toimintatavat Tarve kehittää prosesseja ja toimintatapoja tai määrittää niihin liittyviä rooleja ja vastuita uudelleen Organisaatio Organisaatiorajojen ja rajapintojen muutokset organisaation sisällä, tai palveluntuottajan, alihankkijan ja asiakkaan välillä Henkilöstö ja osaaminen Tarve muutokselle henkilöstön osaamisessa tai tottumuksissa, työnkuvien uudelleenmääritykselle tai työpanoksen uudelleen kohdistamiselle Asiakasvaikutukset Aikariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa ja asiakas voi asioida ajasta riippumattomasti esimerkiksi virka-ajan ulkopuolella Paikkariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa asiakkaalle paikasta riippumattomasti Nopeampi saatavuus Palvelutarpeen ilmetessä palvelu on nopeasti saatavilla Nopeampi palvelu Varsinainen palvelutapahtuma voidaan tuottaa asukkaalle nopeammin Enemmän vuorovaikutusta Palvelu sisältää ja mahdollistaa laajemman tai tiheämmän vuorovaikutuksen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä Helpompi löytää ja asioida Mahdollistaa asiakasta löytämään tarkoituksenmukaisen palvelukanavan helposti ja nopeasti Asiakkaan osallistuminen Asiakkaan osallistumisen tarpeellisuus palvelun tuotantoon Investoinnit Investointien tarvetta arvioitiin kolmiportaisella asteikolla riippuen palvelumallin edellyttämistä taloudellisista investoinneista sekä investoinneista prosessien ja toimintatapojen muutokseen, organisaatioon ja sen osaamiseen.

17 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Havainnot

18 Tutkimuksessa esiin nousseet tapaukset Seuraavilla sivuilla on esitelty tarkemmin tapauksia, jotka valittiin jatkotarkasteluun priorisoinnin perusteella. Tapauksia on tarkasteltu tässä yhteydessä myös tarkemmin niiden arvioitujen kustannusvaikutusten sekä laadullisten vaikutusten kautta. Tapauksille on myös tehty karkea arvio palvelumalleilla saavutettavan hyödyn suuruusluokasta. Arvioinnissa on pyritty ottamaan huomioon sekä suora kustannusvaikutus, että arvio muista palvelumallilla saavutettavista hyödyistä. Tarkemmin käsitellyt tapaukset ovat 1. Asiakas-, hallinto- ja tukipalvelut ja niiden yhtenäistäminen 2. Asiakasviestinnän uudet kanavat, etäpalvelut ja asiakasohjaus 3. Intranet, dokumenttien hallinta ja arkistointi 4. Johtaminen, toiminnanohjaus ja työvuorosuunnittelu 5. Kotona asuminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 6. Osaamisen varmistaminen, ennakointi ja kehittäminen 7. Osallisuus, palautteet ja vaikuttamisen foorumit 8. Palveluostot ja hankinnat 9. Sähköinen tunnistautuminen ja kirjautuminen järjestelmiin 10. Sähköiset lomakkeet, ilmoittautuminen ja ajanvaraukset 11. Tulevaisuuden koulu 12. Työnteon käytännöt, kokoustaminen ja tilatehokkuus

19 1. Asiakas-, hallinto- ja tukipalvelut ja niiden yhtenäistäminen Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Kaupungin asiakaspalvelun kehittäminen yhtenä kokonaisuutena Asiakaspalvelussa ICT:n hyödyntäminen eri palvelutilanteet ja -paikat huomioituna Palvelukeskuksen perustaminen, toimialojen hallinto- ja tukitoimintojen yhdistäminen Palvelukeskuksen tuottamien asiantuntija- ja tukipalveluiden tuottaminen paikkariippumattomasti Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Palvelulaadun kehittäminen yhtenä kokonaisuutena niin asiakaspalvelussa kuin palvelukeskustoiminnassa Kokonaiskuva asiakas- ja palvelutarpeista johtamisen ja päätöksenteon tukena Esimiestyön rutiinien helpottaminen yhdenmukaisilla toimintatavoilla Mahdollisuus työn kuormituksen tasaiseen jakautumiseen, työhyvinvointi Yksilön kehittymismahdollisuudet ja osaamisalueen laajentaminen Volyymihyödyt. Osaamisen ja resurssien suunnittelun ja käytön tehostuminen (rekrytointi, sijaisuudet, kompetenssi) Sisäisten prosessien tehostuminen kuten HR- ja esimiesrutiinit sekä sisäinen ja ulkoinen laskutus Asiakaspalvelun ja kontaktien hallinnan yhteiset teknologiset ratkaisut Toimitilojen käytön tehostaminen > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

20 2. Asiakasviestinnän uudet kanavat, etäpalvelut ja asiakasohjaus Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus verkossa mm. rakennusvalvonta (lupapiste.fi), matkailuneuvonta, omaishoito, krooniset sairaudet. Kuntalaisen oma kuntatili asioiden hoitamiseen Sosiaalipäivystys 24/7 verkossa nuorille, psykologija kuraattoripalvelut etänä, myös kuntayhteistyönä Info-tv -palvelut, mm. virallinen ilmoitustaulu. Palvelut sinne, missä ihmiset liikkuvat. Liikuntapaikkojen online-palvelut, kirjaston asiantuntijapalvelut verkossa, etäjumppa, yms. Tieto labratuloksista tekstiviestillä Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat Palvelut näkyväksi ja lähelle kuntalaisia sähköisesti Asioiden käsittelyn läpinäkyvyys kasvaa Palveluaikojen laajentamisen mahdollisuus, virtuaalitapaaminen ja vastaanotot verkossa Työtyytyväisyys, etäpalveluiden tuottamisessa resurssien tasainen käyttö ja työkuorma Yhteiset resurssit ja jaetut kustannukset kuntayhteistyö etänä tuotettavissa asiantuntijapalveluissa Neuvontapalveluiden ja tiedon jakamisen kustannusten pieneneminen, uudet kanavat Asiakkaan ohjaus edullisempiin palveluvaihtoehtoihin vrt. palveluseteli Resurssien tehostunut käyttö ja parantunut käyttöaste Hoitajatyön vapautuminen labratulosten ilmoittamisesta > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

21 3. Intranet, dokumenttien hallinta ja arkistointi Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 3 Tapauksen kuvaus Intranet korvaamaan jaettuja verkkoasemia ja sähköpostin jakelulistoja Chat, tiedon jako ja videot intraan Sähköiset ryhmätyön ja dokumenttien jaon välineet Yhteistyöympäristöt kehittäjäyhteisöille ja kehittäjäasiakkaille Ekstranet-palvelut luottamusmiehille Sähköinen rakennusvalvonta-arkisto, esim. mökkiläisten remonttikäyttöä varten Kanta-arkistoon liittyminen Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Tiedon jakelun, ylläpidon, löytämisen ja käyttämisen helpottuminen ja tehostuminen Tiedon ajantasaisuus paranee, sähköposti-liikenteen väheneminen Korjaus- ja lisärakentamisen suunnittelun helpottaminen sähköisellä rakennusvalvonnan lupa-arkistolla Terveydenhuollon valtakunnalliset hoitotiedot saatavaksi Projekti- ja yhteistyöhankkeiden tehostuminen Ajansäästö tiedon hakemisessa ja löytämisessä Tietoa ei tarvitse tuottaa useaan kertaan, tietoa voidaan jalostaa ja lisätä esim. lupakäsittelyn edetessä Eri tietojärjestelmien käytettävyydestä aiheutuva hukka vähenee > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

22 4. Johtaminen, toiminnanohjaus ja työvuorosuunnittelu Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Johtamisen ja toiminnanohjauksen toimintamallien yhtenäistäminen Talousjohtaminen näkyväksi Johtamisen ja henkilöstöviestinnän tehostaminen eri kanavissa Järjestelmäintegraatiot paremman johtamistiedon saamiseksi Henkilöstöhallinnon sähköiset yhteiset ratkaisut (poissaolot, tuntikirjaus, ) Mobiili toiminnanohjaus (tietoa tehdyistä työsuoritteista suoraan kentältä) Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Yhtenäiset johtamiskäytännöt lisäävät joustavuutta, mm. esimieskierto Kentällä tapahtuvan liikkuvan työn etäjohtaminen helpottuu ja tehostuu Hyödyt resurssien suunnittelussa, käytössä ja raportoinnissa Tiedon kulun ja tavoitettavuuden tehostuminen, ajankohtainen tieto sitä tarvitsevien hyödynnettävissä Työtyytyväisyys paranee Sähköpostitulvan väheneminen Ajansäästö mobiilikirjauksissa (ei vasta toimistolla, töiden aloittaminen asiakkaan luona, ei turhaa matkustamista) Yhteisten resurssien, osaamisen ja palveluiden tehostunut hyödyntäminen Mobiilit työpyynnöt ja toimeksiannot tehostavat töiden ajoittamista ja optimointia (esim. reittisuunnittelu) Henkilöstöviestinnän tehostuminen (jakaminen, vaikuttavuuden nopeutuminen) Sairaspoissaolojen vähentyminen > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

23 5. Kotona asuminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 1 Tapauksen kuvaus Ikäihmisten aktivointi, sähköisen maailman hyödyntäminen (verkostojen ylläpito) Hyvinvointi-tv:n hyödyntäminen (kotiseutusisällöt, jumppa-, laihdutus- yms. ryhmien ohjaus, tietotekniikkakoulutus) Ennaltaehkäisevä toiminta liikuntatoimen kanssa ml. kolmas sektori Etäterveydenhuolto, kotisairaalatoiminta Omahoito ja omamittaus, omaseuranta Hoito-ohjeiden havainnollisuuden kehittäminen (videot yms.) Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Ennaltaehkäisevällä toiminnalla kotona asuminen voi jatkua pidempään Vireyden ja elämän laadun säilyminen ja ylläpito Omamittaustiedon pohjalta terveydentilassa tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida nopeammin Hoito-ohjeet ymmärrettävässä muodossa, edellytykset nopeampaan toipumiseen tai paranemiseen Hidastetaan kotihoidon ja terveydenhuollon kustannusnousua väestön ikääntyessä Säästöt terveyskeskuksen ja hoitolaitosten vuodepaikkoja edullisemmista vaihtoehdoista Omahoito ja omamittaus vähentävät terveydenhuollon palveluiden käyttöä (esim. vähemmän käyntejä) Vältytään toipumisen tai paranemisen pitkittymiseltä Vähenevät lasten huostaanotot > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

24 6. Osaamisen varmistaminen, ennakointi ja kehittäminen Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 1 Tapauksen kuvaus Osaamistarpeen analysointi ja ennakointi, mitä palveluita tuotetaan ja milloin ja mitä uudenlaista osaamista vaaditaan Henkilöstön voimavarasuunnitelma Verkko-osaamisen kehittäminen Omien asiantuntijoiden hyödyntäminen Hiljaisen tiedon kerääminen ja jakaminen, hiljainen tieto eläköityy, kisällijärjestelmä Etäkoulutus osaksi joustavien työvuorojen toteutusta (mm. perusturvassa) Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Osaamisen kehittämisessä suunnitelmallisuus lisääntyy ja ennakoitavuus paranee Osaamisen jakaminen nykyistä riippumattomaksi ajasta ja paikasta Osaamisen tavoittavuus paranee Osaaminen ei henkilöidy Organisaation hiljainen tieto käyttöön Kaupungin arvot ja mielikuva työnantajana, henkilöstön sitoutuminen Osaamisen kehittämisen ja jakamisen kustannushyödyt Resurssien kohdistaminen oikeanlaisen osaamisen kehittämiseen tehostuu Opetuksen jakelukustannusten pieneneminen Osaamisen kapasiteetin hallinta ja ennustettavuus vähentää hukkaa > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

25 7. Osallisuus, palautteet ja vaikuttamisen foorumit Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Online Kuusamo, mm. vakioidut asiointi-, palaute- ja yhteydenpitokanavat kohderyhmän mukaan Jatkuvan asiakaspalautteen ratkaisut Omaisten kanssa käytävä viestintä ja säännölliset tapaamiset sekä osallistaminen kuntoutuksen ja kotihoidon tukemiseen Yhteistyöalustat ja yhteistyön tehostaminen: 3. sektori, lähiruoka, matkailu, innovaatiopuisto, Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Asiakaskeskeisyys, asiakkaalle parempi palvelukokemus Palveluiden parempi löydettävyys tilanne- ja tarvekohtaisesti Ajantasaisempaa tietoa palveluiden kehittämiseksi Informaation jäsentäminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa helpottuu Työtyytyväisyys ja työnantajamielikuva Systemaattisuus tehostaa palautteiden yms. käsittelyä Alenevat palveluostot, kun asiakastarve on paremmin ja tarkemmin tiedossa Investoinnit kohdennettavissa todellisiin tarpeisiin, ei myöskään ylipalvelua Palvelukehityksen resurssien kohdentaminen asiakaslähtöisesti > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

26 8. Palveluostot ja hankinnat Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Ostopalveluissa palvelutuottajien yhtenäinen hallinta kuntien yhteistyönä (palvelusetelit) Kunnossapitourakat ja sähköinen kanssakäymisportaali Sopimushallinnan kehittäminen, nyt omat sopimusrekisterit toimialoilla Hankintarenkaiden ekstranet-palvelut Informaatio- ja neuvontapalvelua toimittajille Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Kilpailutuksien lomakkeistot ja käytännöt samoja läpi kaupungin Tieto olemassa olevista sopimuksista helposti löydettävissä ja saatavilla Palveluseteleillä ostokustannusten ennakoitavuus paranee Sähköpostiliikenteen pienentäminen kanssakäymisportaalien avulla Palvelutuottaja kertailmoittautumisella usean palveluseteliostajan hyödynnettävissä Pienemmät sopimusten hallintakustannukset Kilpailutuksen läpiviennin kustannuksissa säästäminen Kuntayhteistyöllä volyymihyötyjä Palveluostojen tehostaminen ja niihin liittyvien sopimusten hallinta Palvelutuottajien yhteinen hallinta yhteistyökuntien kanssa > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

27 9. Sähköinen tunnistautuminen ja kirjautuminen järjestelmiin Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 2 Tapauksen kuvaus Varmennettu tunnistautuminen sähköisiin ilmoituksiin Turvallinen ja suojattu sähköposti Potilaan autom. tunnistaminen (RFIDranneke) Kirjautuminen useaan järjestelmään yhdellä ratkaisulla, kertakirjautuminen Senioripassin ja sporttikortin käyttö tunnistamiseen ja kulunvalvontaan, mm. liikuntapaikoille menemättä kassojen kautta Kirjaston itsepalvelun laajentaminen Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Helpompi asiointi ja palveluiden käyttö Palveluaikojen laajentaminen lisäämättä henkilöstöresursseja Käyttäjätunnusten hallinnan ja muistamisen helpottaminen Tietoturvallisuuden lisääntyminen Luottamuksellisuuden varmistaminen asiakasviestinnässä Potilasturvallisuuden varmistaminen Kokonaan sähköiset asiointiprosessit Asiointiprosessien nopeutuminen ja tehostuminen, osavaiheita on vähemmän kuin manuaaliprosessissa Kustannus- ja aikasäästöt käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnassa Tehokas hoitotapahtumien kirjaus ja suora kohdentaminen potilaan tietoihin > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

28 10. Sähköiset lomakkeet, ilmoittautuminen ja ajanvaraukset Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 1 Tapauksen kuvaus Online Kuusamo, palveluita 24/7. Mm. hakemukset, ilmoitukset, luvat, lomakkeet Rakennusvalvonnan sähköistäminen ja palveluiden veloitus, itsepalvelun lisääminen Neuvottelu-, liikunta- ym. tilojen vuokraus ja kausivaraukset sekä sähköinen ajanvaraus Terveyskeskuksen ilmoittautumisen automaatit Sähköinen ajanvaraus ei-akuutteja tapauksia varten, esim. päihdetyö ja nuoret Sähköiset esitietolomakkeet Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Asiakaspalvelun paraneminen, aika- ja paikkariippumaton asiointi mahdolliseksi Varaustiedon ajantasaisuus ja saatavuus paranevat Tieto vapaista tai vapautuneista tiloista helposti saatavilla Ajanvarauksien ja niiden peruutusten ja muutosten hallinnan helpottuminen Ajanvarausten hallintaan tarvittavan työn väheneminen Ilmoittautumispisteiden väheneminen, kustannussäästö Henkilötyön vapautuminen ilmoittautumisten vastaanotosta esim. hoidontarpeen arviointiin Rutiiniluonteisten tukien käsittelyn automatisointi Tilojen käyttöasteen paraneminen, toimintatuotot > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

29 11. Tulevaisuuden koulu Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit Laadulliset hyödyt 3 Tapauksen kuvaus Opetussuunnitelman muutokset v.2016 Sähköisen oppimateriaalin osuuden lisääminen, kirja pääosassa edelleen Koulujen tabletit ja oppilaan omien laitteiden hyödyntäminen Virtuaaliset oppimisympäristöt, pilvipalvelut lähi- ja etäopetukseen Oppimisen tukeminen ja varmistaminen etäopetuksen ja -tutoroinnin keinoin Eri-ikäisten oppimisen ratkaisut Kustannushyödyt Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Hyödyn suuruusluokka Oppimisessa vuorovaikutteisuus lisääntyy Oppimisen tukeminen ja etenemisen seurattavuus helpommaksi Oppisisällöt monipuolistuvat, erityisaloja mukaan Digitaaliset oppiaineistot eivät kulu käytössä (toki vanhenevat) Opetuksen ja osaamisen hyödyntäminen paikkariippumattomasti, myös seudullinen yhteistyö (etäopetus) Mahdollistaa luokkakoon suurentamisen (opettajien suhde oppilasmäärään) Digitaalisten materiaalien hankinnan ja jakelun kustannukset vrt. kirjat Perinteisten luokkatilojen tarve vähenee (eikä erikseen esim. ATK-luokkia) Tilasäästöt > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

30 12. Työnteon käytännöt, kokoustaminen ja tilatehokkuus Keskeiset vaatimukset Teknologia Informaatio Palveluprosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Tarvittavat investoinnit 2 Tapauksen kuvaus Etätyön ja liikkuvan työn mahdollistaminen Yhteistyöverkostot, kokoustaminen ja koulutustapahtumat virtuaalisesti. Yleiskäyttöisten tilojen tehokkaampi hyödyntäminen sekä tilojen tehostamisen käytännöt Kaikkia tiloja ei käytetä koko ajan (kunnossapito, kotihoito, varikot, koulut) Kiinteistöautomatiikan hyödyntäminen Asiakasnäkökulma Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Laadulliset hyödyt Kustannushyödyt Hyödyn suuruusluokka Aikaa vapautuu, kun tekeminen ei ole paikkaan sidottua Turhaa tekemistä pois, päällekkäisten toimintamallien karsiminen Koulutuksen osallistumisen helpottaminen Työtyytyväisyys Kokousten ja koulutusten säästöt (matkat, tila) Tilatehokkuuden kasvattaminen. Tiloista ja/tai kustannuksista tavoite -15% Energiasäästöt Vapautuneiden tilojen Ylläpitokustannusten säästö (siivous) Lisääntynyt tehokas työaika Etätyön ja liikkuvan työn suorat säästöt (matkakulut, ajansäästö, kokoustilat, ) > 1 M 0,5 1 M 0,1 0,5 M < 0,1 M

31 Loppuraportti - Kuntasektorin uudet palvelumallit Johtopäätökset

32 Teknologia Informaatio Prosessit ja toimintatavat Organisaatio Henkilöstö ja osaaminen Asiakkaan osallistuminen Investoinnit Aikariippumattomuus Paikkariippumattomuus Nopeampi saatavuus Nopeampi palvelu Enemmän vuorovaikutusta Helpompi löytää ja asioida Yhteenveto tutkimuksessa läpikäydyistä tapauksista Tapaus Edellytykset Asiakashyödyt 1. Asiakas-, hallinto- ja tukipalvelut ja niiden yhtenäistäminen X X X X X X 2 X X X X 2. Asiakasviestinnän uudet kanavat, etäpalvelut ja asiakasohjaus X X X X X X 2 X X X X X X 3. Intranet, dokumenttien hallinta ja arkistointi X X X X 3 X X X X X X 4. Johtaminen, toiminnanohjaus ja työvuorosuunnittelu X X X X X 2 X X X X 5. Kotona asuminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto X X X X 1 X X X X X 6. Osaamisen varmistaminen, ennakointi ja kehittäminen X X X X 1 X X 7. Osallisuus, palautteet ja vaikuttamisen foorumit X X X X X 2 X X X X X X 8. Palveluostot ja hankinnat X X X X X 2 X X X X X 9. Sähköinen tunnistautuminen ja kirjautuminen järjestelmiin X X X X 2 X X X X X X 10. Sähköiset lomakkeet, ilmoittautuminen ja ajanvaraukset X X X X 1 X X X X X 11. Tulevaisuuden koulu X X X X X 3 X X X X 12. Työnteon käytännöt, kokoustaminen ja tilatehokkuus X X X X 2 X X X X X X

33 Palvelumallien hyödynnettävyyden tarkastelu yli organisaatiorajojen Tapaukset Kasvatus ja sivistys Perusturva Yhdyskuntatekniikka Keskushallinto Hyödyn suuruusluokka > 1 M 1 0,5 M 0,5 0,1 M < 0,1 M 8 9 Ei arviota 1. Asiakas-, hallinto- ja tukipalvelut ja niiden yhtenäistäminen 2. Asiakasviestinnän uudet kanavat, etäpalvelut ja asiakasohjaus 3. Intranet, dokumenttien hallinta ja arkistointi 4. Johtaminen, toiminnanohjaus ja työvuorosuunnittelu 5. Kotona asuminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 6. Osaamisen varmistaminen, ennakointi ja kehittäminen 7. Osallisuus, palautteet ja vaikuttamisen foorumit 8. Palveluostot ja hankinnat 9. Sähköinen tunnistautuminen ja kirjautuminen järjestelmiin 10. Sähköiset lomakkeet, ilmoittautuminen ja ajanvaraukset 11. Tulevaisuuden koulu 12. Työnteon käytännöt, kokoustaminen ja tilatehokkuus Hyödyn suuruusluokkia on arvioitu viereisellä asteikolla. Hyödyn suuruusluokkaa on arvioitu yhdistäen asiakashyöty, palvelun laadun paranemisesta seuraava hyöty sekä palveluntuottajalle syntyvä kustannushyöty. Hyödyn suuruusluokka kuvaa pitkäjänteisillä kehitystoimenpiteillä saavutettavissa olevaa vuositason hyötyä Kuusamon kokoluokan kunnassa.

34

Havainnot ja hyötypotentiaali

Havainnot ja hyötypotentiaali Kuntasektorin uudet palvelumallit -tutkimus Havainnot ja hyötypotentiaali Loppuraportti 14.1.2014 Sisällys Tiivistelmä Yhteenveto tutkimuksesta Tutkimuksen tausta ja tavoite Kuntasektorin palvelutuotannon

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Sisältö Toimialan rakennemuutos Tietojärjestelmät Haasteita ja ratkaisuja? Yhteenveto TOIMIALAN

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut

Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut Pekka Karppinen, liiketoimintajohtaja, Asiakasvuorovaikutuksen ratkaisut, Elisa Oyj Palveluiden muutos

Lisätiedot

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013, Turku Sessio 10 Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi i k i Miten hyödyntää uutta teknologiaa terveydenhuollon asiantuntijakonsultaatioissa? 29.5.2013 Kari

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Kehittäjän kokemukset

Kehittäjän kokemukset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Kehittäjän kokemukset Hankkeen

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle

Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle Sähköiset HR-prosessit antavat aikaa ihmiselle Marjo Kaipainen HR House Group 11.9.2012 www.saima.fi 1 Internet osana arkea Internetin käyttö on yleistä ja arkista 89 % 16-74-vuotiaista käyttää internetiä,

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa

Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa Tietohallintojohtaja Riku Moisio Hämeenlinnan kaupunki 27.3.2015 Ennuste 2000-luvun vaihde Asiat, joita ei osattu kuvitella: * Mobiili *

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Elävä kaupunki, turvallinen koti

Elävä kaupunki, turvallinen koti Kuva: Anne Saarenoja 2002 Kuva: A nne Saarenoja 2002 1 Elävä kaupunki, turvallinen koti WELLCOM - Sähköisen terveysasioinnin toimintamallien ja strategian kehittäminen I - Vaihe Esiselvitys 2001 II - Vaihe

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS TIETOTYÖN TUOTTAVUUS 1. Teetkö oikeita asioita? mitkä tehtävät luovat arvoa asiakkaalle? 2. Teetkö asiat oikein? tehokkaasti,

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto yritysmyönteisenä yhteistyökumppanina

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto yritysmyönteisenä yhteistyökumppanina Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto yritysmyönteisenä yhteistyökumppanina vs. apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutinen 23.4.2015 Helsingin elinkeinopäivä Sosiaali- ja terveysviraston arvoverkko 2015 (tubu)

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016 Max Lönnqvist / 10.5.2016 Esityksen sisältö - Onnistu palvelusetelitoiminnan käynnistämisessä/digitalisoinnissa

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Päätösten vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten arviointi Arvioinnin kohde: Viljakkalan terveysaseman muuttaminen palvelupisteeksi Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. päätöksellä ollut alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun).

Lisätiedot

MYR LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-PALVELUTUOTANNON INNOVAATIOT JA UUDISTAMINEN VERKOSTOMALLINEN SOTE-OSAAMISKESKUS ROVANIEMI 26.01.2015

MYR LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-PALVELUTUOTANNON INNOVAATIOT JA UUDISTAMINEN VERKOSTOMALLINEN SOTE-OSAAMISKESKUS ROVANIEMI 26.01.2015 MYR LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-PALVELUTUOTANNON INNOVAATIOT JA UUDISTAMINEN VERKOSTOMALLINEN SOTE-OSAAMISKESKUS ROVANIEMI 26.01.2015 LAPIN SOTE-MALLI TALVELLA 2013-2014: - PALVELUIDEN TULEVAISUUDEN TARPEEN

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko. Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto PYRY II -hanke Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.fi Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Paikkatietoanalyysien hyödyntäminen sivistys- ja hyvinvointisektoreilla Kokemuksia ja ajatuksia Turun kaupungissa

Paikkatietoanalyysien hyödyntäminen sivistys- ja hyvinvointisektoreilla Kokemuksia ja ajatuksia Turun kaupungissa Paikkatietoanalyysien hyödyntäminen sivistys- ja hyvinvointisektoreilla Kokemuksia ja ajatuksia Turun kaupungissa 5.11.2012 Katariina Hilke 1 Hyvinvointisektori ja paikkatiedon hyödyntäminen 1990-luvulla

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Aluejako Yhteistyöalueita viisi Nykyiset ERVA eli erityisvastuualueet Maakuntien välinen sopimuspohjainen toiminta Viisi

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Joonatan Henriksson, Nixu Oy joonatan.henriksson@nixu.com 050 342 3472 17.1.2012 Nixu 2012 Agenda Federoinnin hyödyt

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Case: Tiera mobiilikotihoito Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Suuri pinta ala Rovaniemi 31.12.2012 Väestö 60 877 asukasta pinta-ala 8 017,2 km

Lisätiedot

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 21.4.2015 Tarve kehittää palveluita Tilanne vuonna 2010 palveluiden saatavuus ei ollut riittävä

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Yritykset kunnan palvelutuotannossa

Yritykset kunnan palvelutuotannossa Yritykset kunnan palvelutuotannossa Päijät-Hämeen liitto, seminaarisarja 13.3.2013 Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset: 623 0,2% Suuryritykset (250- hlöä)

Lisätiedot

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Aiheet Tunnusluvut ja tietohallinnon organisointi Toiminnan kehittäminen ja haasteet Avoin data, avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, IVA) ESPOON SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevaisuudessa Sami Säisä Mitä on sähköinen asiointi? Sähköinen Internetissä toimivaa palvelua? Itsepalveluna toteutettavaa

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Asiantuntijayrityksen toiminnan tehostaminen Kannattavampaa asiakastyötä seminaari Turku 7.2.2013, Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Asiantuntijayrityksen toiminnan tehostaminen Kannattavampaa asiakastyötä seminaari Turku 7.2.2013, Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Asiantuntijayrityksen toiminnan tehostaminen Kannattavampaa asiakastyötä seminaari Turku 7.2.2013, Harri Kanerva, ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Tehokkaan toiminnan edellytyksiä Kannattaako

Lisätiedot