Yhteismetsän ja osuuksien arvon muodostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteismetsän ja osuuksien arvon muodostus"

Transkriptio

1 Yhteismetsän ja osuuksien arvon muodostus Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen-tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin Säätytalo Esa Ärölä Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 1

2 YMA = YMO x KO, jossa YMA = Yhteismetsän arvo YMO = Yhteismetsäosuuden arvo KO = Kokonaisosuusluku 2

3 Lähtökohtia 1/2 Yhteismetsän tai osuuden arvotieto on tarpeen muun muassa: muodostettaessa yhteismetsää ostettaessa tai myytäessä yhteismetsäosuus kiinteistön mukana tai erikseen asetettaessa yhteismetsäosuus luoton vakuudeksi verotuksen perustana lahjoituksissa osituksissa sukupolvenvaihdoksissa maan vaihdoissa tilojen jaoissa yhteisomistuksia purettaessa 3

4 Lähtökohtia 2/2 Yhteismetsälain (109/ ) mukaan yhteismetsällä tarkoitetaan kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta, joka on tarkoitettu ensisijassa käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi. Yhteismetsään kuuluvaa aluetta voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista (109/ ). Yhteismetsäosuuden hankinta (kuten metsänkiinteistön) on nähtävä pitkäaikaisena sijoituksena. 4

5 Arvokäsitteitä 1/3 Käyttöarvo = Omaisuuden käytöstä tiettyyn tarkoitukseen saatavaan hyötyyn perustuva arvo. Metsätaloudessa arvon määritys on perinteisesti tehty metsästä puuntuotannossa pitkällä aikavälillä saatavien tuottojen ja kustannusten perusteella eli laskemalla omaisuuden metsätaloudellinen käyttöarvo tai metsätalouden tuotto-odotus. Metsän arvo metsätalouteen käytettynä. Perustuu useimmiten metsästä saatavaan tuottoon. Laskennallinen kuten tuottoarvo tai summa-arvo. Kun otetaan huomioon muut käyttötarkoitukset (erityisarvot) ja muu varallisuus lähestytään käypää arvoa: metsästys- ja kalastusoikeudet maa-ainekset (kiviainekset, turve, malmi ) maatalousmaa, lomamökit, rantojen rakennusarvo, jne. kiinteistöt, irtain omaisuus, rahavarat, saamiset ja velat 5

6 Arvokäsitteitä 2/3 Markkina-arvo, käypä arvo = Todennäköisin hinta, johon myyjä ja ostaja päätyisivät kaupanteon kohteena olevasta omaisuudesta asianmukaisen markkinoinnin jälkeen ja toimiessaan toisistaan riippumattomasti, asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. Voi sisältää myös muita kuin taloudellisia arvostuksia. Kiinteistöarvioinnin tavoitteena on useimmiten käyvän arvon selvittäminen, kuten mm. Tilakauppoja varten tehtävissä arvioissa. Perintö- ja lahjaverotuksen tilanteissa. Lunastustilanteissa. 6

7 Arvokäsitteitä 3/3 Kauppa-arvo = Kauppahintojen perusteella määritetty arvo. Tuottoarvo = Nykykäytön tai käyttömahdollisuuksien perusteella arvioidun tuoton pääoma-arvona määritetty käypä arvo. Kustannusarvo = Todellisten tai todennäköisten tuotantokustannusten perusteella määritetty käypä arvo. Erikoisarvo, erityisarvo = Kohteen erityiskäyttöön tai erityiskäyttömahdollisuuksiin perustuva arvo. 7

8 Periaatteita 1/2 Yhteismetsää muodostettaessa osuuksien suuruudet voidaan määritellä joko ennen muodostamistoimitusta tai sen yhteydessä. Toimituksessa määritellään yhteismetsän alue ja osakaskiinteistöt, vahvistetaan yhteismetsäosuuksien määritysperuste, tehdään tarpeelliset arvioinnit, lasketaan osakaskiinteistöjen osuudet ja osuuksien kokonaismäärä. Osuuksien suuruuden määrittämisessä lähtökohtana on, ettei minkään kiinteistön omistajan varallisuusasema yhteismetsän perustamisen johdosta huonone. 8

9 Periaatteita 2/2 Yhteismetsälain mukaan yhteismetsää voidaan laajentaa liittämällä kiinteistö yhteismetsään yhteismetsäosuutta vastaan. Asiasta säädetään tarkemmin kiinteistönmuodostamislain (KML) 10 luvussa: Yhteismetsään voidaan liittää uusia tiluksia antamalla tilusten luovuttajalle niitä vastaava osuus yhteismetsään, jos tilusten omistaja ja yhteismetsän osakaskunta siitä sopivat. Jos asianosaiset sopivat osakkaiksi tulevien kiinteistöjen osuuksien suuruuksista tai niiden laskemisperusteista, tilusten liittäminen yhteismetsään (kiinteistötoimitus) suoritetaan sopimuksen mukaisesti, jollei sopimus loukkaa kenenkään oikeutta. Kiinteistönmuodostamislaki antaa osuuksien määrittämiselle kaksi eri periaatetta: A) jyvitysmenetelmällä tai B) kokonaisarvomenetelmä 9

10 Kokonaisarvomenetelmä Periaate: Muodostettaessa osakaskiinteistölle tuleva yhteismetsäosuus vastaa luovutetun alueen kokonaisarvoa tai liittymistilanteessa osuus vastaa liitetyn alueen arvoa verrattuna koko yhteismetsän arvoon. Kiinteistöjen (myös yhteismetsä) arvo määritetään kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki siihen vaikuttavat tekijät, kuten pinta-ala, maapohjan laatu, puusto ja erityisarvot. Arvo vastaa tällöin käytännössä käypää arvoa (markkina-arvoa) Ongelmana on yhteismetsän kokonaisarvon määritys etenkin laajoilla alueilla. Arviointi voi olla työläs ja hankala tehdä. Yhteismetsään sisältyy usein erityisarvoja, joiden täsmällistä arvoa vaikea määrittää. 10

11 Jyvitysmenetelmä Menetelmästä on säädetty tarkemmin kiinteistönmuodostamislain (KML) 197 :ssä ja se on kuvattu mm. MML:n toimitusohjeissa: Liitettävä alue ja yhteismetsän alue jyvitetään (kuvioittain) maan kestävän tuottokyvyn ja paikkakunnalla kyseistä metsätyyppiä vastaavan keskimääräisen puuston perusteella. Jos todellinen puusto poikkeaa keskimääräisestä, erotuksesta voidaan suoritetaan korvausta. Myös muista kuin metsätalousarvoista voidaan suorittaa korvausta. Menetelmä on kallis ja monimutkainen eikä sen vuoksi suositeltava Paljon harkinnanvaraisuutta Osuuksien suuruudet voidaan myös määritellä muilla periaatteilla ja osakkaat voivat myös sopia suoraan käytettävät osuusluvut, mikäli sopimus ei loukkaa kenenkään oikeutta. 11

12 Tavoitteet 1/2 Käytännössä sekä liittymisissä että perustamisissa on onnistumisen ehtona se, että on osapuolet pääsevät sopimukseen (kuten esim. metsätilakaupassa). Oikeudenmukaisuus Osuuksien jaon tulisi olla, että sekä perustamisen yhteydessä että liittymisten jälkeen oikeudenmukainen sekä yhteismetsän vanhoille että uusille osakkaille. Avoimuus Osakaskunnan tulisi sopia ja kirjata arvonmäärityksen periaatteet, jolla yhteismetsäosuuden arvo lasketaan ja päätetään. Yhteismetsän arvo tilinpäätökseen. Yhteismetsän arvo ja sen laskentaperusteet vuosikertomukseen. Osakaskunnan on hyvä päättää arvonmäärityksen periaatteet liittämisissä. 12

13 Tavoitteet 2/2 Arvonmäärityksen tulisi olla Luotettava (ja markkina-arvoon johtava). Riittävän yksinkertainen ja selkeä, jotta kakki ymmärtävät. Sama menetelmä (liitettävällä alueella että yhteismetsällä). Arvonmääritysmenetelmien käytöstä Ei ole yhtä oikeaa menetelmää eikä yhtä oikeaa lopputulosta. Kaikki menetelmät antavat ohjeellista hintainformaatiota päätöksentekijälle. Yhteismetsää muodostettaessa tai siihen liittymisen yhteydessä oleellisinta ovat kiinteistöjen arvosuhteet, ei absoluuttinen arvo. 13

14 Metsän arvon määrityksen päämenetelmät Lähtökohta Arvonmääritysmenetelmä Kohteen arvo Metsä on kokonaisuus, jossa eri osia ei eroteta toisistaan Metsä on osiensa summan muodostama kokonaisuus KAUPPA-ARVO- MENETELMÄ TUOTTOARVO- MENETELMÄ SUMMA-ARVO- MENETELMÄ Vastaa todennäköistä kauppahintaa, jos vertailukauppoja on riittävästi käytettävissä Metsätaloudellisiin tekijöihin perustuva laskennallinen arvo 14

15 Kauppa-arvomenetelmä Kauppa-arvomenetelmä Arviointi tehdään käyttäen hyväksi arvioitavan kohteen kanssa vertailukelpoisista kohteista maksettuja kauppahintoja Etu: Perustuu todellisiin toteutuneisiin markkinahintoihin. Haitta: edustavia vertailukauppoja ei ole useinkaan riittävästi. Kustannusarvomenetelmä Arvo määritetään todellisten tai todennäköisten ja tarkoituksenmukaisten tuotantokustannusten perusteella (= Jälleenhankintakustannus). Metsässä soveltuu lähinnä taimikoiden tai yksittäisten puiden korvausarviointiin. 15

16 Tuottoarvomenetelmä 1/2 Metsäalueen tuottoarvo määritetään kaikkien tulevaisuudessa odotettavien tuottojen ja kustannusten nykyarvojen erotuksena = nettonykyarvona. Perustuu metsän tulevan kehityksen ennustamiseen. Tulevan kehityksen ja toimenpiteiden ennustamiseen kehitetyt laskentaohjelmistot (MOTTI, MELA, ). Laskennassa käytettävä korkokanta vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. Saadaan suoraan soveltamalla kuten summa-arvomenetelmällä metsätaloudellisia bruttoarvoja. Laskelmassa tulisi ottaa huomioon myös verot, ja metsänomistuksen yleiskulut (metsänhoitomaksut ja vakuutukset). 16

17 Tuottoarvomenetelmä 2/2 Tulojen nykyarvo Tulo Tulo Tulo Menojen nykyarvo Meno Meno Aika Nettonykyarvo = diskonttaus 17

18 Summa-arvomenetelmä 1/2 Yleisimmin käytetty metsätilojen arviointimenetelmä. Kohteen arvo määritellään sen omaisuusosien erillisarvojen summana. Summa-arvo tarkistetaan vastaamaan kokonaisarvoa subjektiivisella korjaustekijällä. Osalle erillisarvoja on saatavissa taulukoidut ohjearvot metsäkeskusalueittain. Tuloksena metsän tuottoon perustuva metsätaloudellinen käyttöarvo. 18

19 Summa-arvomenetelmä 2/2 Maan arvot Puuston Taimikoiden + + hakkuu- + arvot arvot Puuston odotusarvolisät SUMMA-ARVO - (+) KOKONAISARVON KORJAUS = KOKONAISARVO aputaulukoista saatavat tiedot 19

20 Yhteismetsän ja -osuuksien arvonmuodostus Ei yhtä menetelmää vaan laskentatapa riippuu muun muassa toiminnan laajuudesta Pienet ja perustamisvaiheessa olevat yhteismetsät Pinta-alaltaan pieniä Puutavaran myyntitulot epäsäännöllisiä Hyvin vähän muita tuloja Laajat yhteismetsät Pinta-alaltaan suuria Säännöllisesti puutavaran myyntituloja Harjoitetaan paljon muutakin liiketoimintaa kuin puukauppaa metsästys- ja kalastusoikeuksien myynti maa-aineksien (kiviainekset, turve, malmi ) myynti maatalousmaan ja lomamökkien vuokraus, jne. omia kiinteistöjä, irtainta omaisuutta sijoituksia, talletuksia, saamisia ja velkoja 20

21 Pienet yhteismetsät Arviointimenetelmänä metsän osalta jokin edellä mainituista menetelmistä + mahdolliset muut tuotot + muun omaisuuden arvo + saamiset ja velat + erityisarvot Liittämistilanteissa liitettävän tilan ja yhteismetsän arvo määritetään samalla menetelmällä 21

22 Laajat yhteismetsät 1/3 Kauppa-arvomenetelmä Hinta määritetään saman yhteismetsän osuuksista tehtyjen toteutuneiden kauppojen perusteella kauppahintojen keskiarvona. Edellyttää, että yhteismetsäosuuskauppoja on lähiaikoina tehty riittävästi ja että osuuksista maksettu hinta on mainittu erillään kauppaan kuuluneesta muusta omaisuudesta. Vertailuaineistoa tuskin riittävästi 22

23 Laajat yhteismetsät 2/3 Tuottoarvomenetelmä Poimitaan tiedot tilinpäätöksestä (esim. 5 viimeistä vuotta), jos sisältää tietoja. Metsän tuottoarvo saadaan suoraan, jos metsäsuunnitelman tietoja päivitetään ja on käytettävissä laskentaohjelmisto (esim. MELA, MOTTI ). Tai puutaseesta (hakkuutase) eli hakkuusuunnitteen ja toteutettujen hakkuiden avulla. Yhteismetsän saama keskikantohinta lasketaan esim. viimeisen 5 v. kantohinnoista elinkustannus- tms. indeksillä nykyhetkeen korjattuna. Lisätään muut tuotot. Vuotuinen kokonaistuotto pääomitetaan esim. 5 % mukaan. Lisätään muun omaisuuden arvo, velat, saamiset yms. viimeisestä taseesta (tai vuosikertomuksesta). 23

24 Laajat yhteismetsät 3/3 Yhteismetsästä luvattuun arvioituun tuottoon perustuva arvostus liittämistilanteissa: Liitettävän tilan arvo lasketaan esim. tuottoarvomenetelmällä. Luovuttajalle luvataan tietty vuotuinen tuotto-% yhteismetsään liitettävän tilan arvolle (= sijoitettavalle pääomalle). Liitettävää tilaa vastaan annetaan sen suuruinen yhteismetsäosuus, jolla em. tuotto-% olisi toteutunut yhteismetsän viimeisten vuosien nettotuottojen perusteella. Esimerkki: Liitettävän tilan arvo on tuottoarvomenetelmällä käyttäen 5% diskonttokoroa Luvataan 5 % vuotuinen tuotto eli /v Yhteismetsän yhden osuuden tuotto (ylijäämä) esim. viimeisen 10 v. keskimääräisenä arvona ja laskentahetkeen deflatoituna 800 /v => Osuuksia tulisi 7 kpl, joilla luvattu tuotto 5400 /v. 24

25 25

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 5/2013 Yhteismetsän ja sen osuuden arvo Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 18.10.2013 Kemijärven, Kuusamon,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko

Lisätiedot

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsät Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsä pähkinänkuoressa UPM Yhteismetsä sopii metsänomistajille, jotka arvostavat muun muassa; tehokasta puuntuotantoa

Lisätiedot

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Verohallitus 2.10.2009 päivitetty 27.8.2010 Päivitetty ohje tulee voimaan 1.9.2010 kuitenkin siten, että lomakiinteistöjen keskineliöhintoja ranta-asemakaavaalueella

Lisätiedot

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen Tekniikan tohtorin

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI

METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI PTT työpapereita 142 PTT Working Papers 142 METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI Käsitteet ja ohjeet Metsätalouslaskuri 1.0 24.1.2013 Jyri Hietala Helsinki 2013 1 PTT työpapereita 142 PTT Working Papers

Lisätiedot

42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena

42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena 42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 18.2.2005 Hyväksytty 9.8.2005 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen

Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen AKA-KOKEEN KYSYMYKSET OSIO I Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen Mitä Hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevissa määräyksissä (KA ry) todetaan kiinteistönarvioijan esteellisyydestä? Mallivastaus Kiinteistönarvioijan

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

Ruotsissa on herännyt keskustelu pakkolunastuksen

Ruotsissa on herännyt keskustelu pakkolunastuksen Simo Hannelius Natura 2000 -verkoston arviointiperusteista: Eikö markkinahinnoista ole suojelualueiden arviointiperusteiksi? Suojelu korvausperusteisiin vaikuttavana tekijänä Ruotsissa on herännyt keskustelu

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Suomen metsäkeskuksessa laadittu malliohjesääntö hoitokuntamalliselle yhteismetsälle YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Yhteismetsän osakaskunnan nimi on kotipaikka

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan

Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan 28 Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 2.3.2007 ja tarkistettuna 18.6.2007 Hyväksytty 21.9.2007 Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Yhteismetsien kiinteistöoikeus

Yhteismetsien kiinteistöoikeus LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 4/2014 Yhteismetsien kiinteistöoikeus Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 15.4.2014 Kemijärven, Kuusamon,

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6 Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat Dnro FIVA 8/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Kunnan tasevarallisuus ja arvoerot Mitä tase kertoo päättäjille Tutkielma Pelkosenniemen kunnan taseesta 31.12.2012

Kunnan tasevarallisuus ja arvoerot Mitä tase kertoo päättäjille Tutkielma Pelkosenniemen kunnan taseesta 31.12.2012 Kunnan tasevarallisuus ja arvoerot Mitä tase kertoo päättäjille Tutkielma Pelkosenniemen kunnan taseesta 31.12.2012 Laatija: Dipl.ekon. Mikael Leskinen Kuntien takauskeskuksen toimeksiannosta Toukokuu

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Loimaan seurakunnan Virkatalo n. 645 kem². 32200 Loimaa. Pekka Sirén 6.2.2012. Realia Management Oy

Loimaan seurakunnan Virkatalo n. 645 kem². 32200 Loimaa. Pekka Sirén 6.2.2012. Realia Management Oy Loimaan seurakunta Arviokirja ( AKA-arvio ) Loimaan seurakunnan Virkatalo n. 645 kem² Väinämöisenkatu ä 8 32200 Loimaa Pekka Sirén 6.2.2012 2012 Realia Management Oy Tehtävän kuvaus Toimeksianto ja sen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Kari Tiusanen KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.4.2014 Tekijä Kari Tiusanen

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY MALLIOBJEKTIIVISET PERIAATTEET 17.10.2005

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY MALLIOBJEKTIIVISET PERIAATTEET 17.10.2005 SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY MALLIOBJEKTIIVISET PERIAATTEET 17.10.2005 SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY 2 (11) MALLIOBJEKTIIVISET PERIAATTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA...3 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA

PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA PIENYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPAPROSESSISSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2009 Anu Leppäkoski Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot