Maanmittauslaitoksen uusi metsän arvonmääritysmenetelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittauslaitoksen uusi metsän arvonmääritysmenetelmä"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen uusi metsän arvonmääritysmenetelmä TkT Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus METSÄPÄIVÄT Helsinki Messukeskus

2 Kehitysprojektin käynnistämisen syyt Edellisten hintatutkimukset vanhentuneita Tarve useamman arviointimenetelmän käyttöön arvioinnissa Maanmittauslaitoksen myönteinen tahtotila kehitystyölle Metsäntutkimuslaitoksen MOTTI- metsänkasvusimulaattorin kehitys Laitoksen MMLmotti sovelluksen kehitys (markkinapohjainen tuottoarvomenetelmä) Uuden kauppahinta-aineiston tilaaminen Metlalta

3 Metsän kauppahintautkimukset MML:ssa: Metsän hinta Suomessa v , Maanmittaushallituksen julkaisu n:o 61 Metsän hinta Suomessa v. 1995, Maanmittauslaitoksen julkaisu nro 88 Metsän hinta Suomessa v Ilmestyy vuoden 10 lopussa.

4 Metsänarviointimenetelmät

5 Menetelmäkritiikkiä Summa-arvomenetelmä Kokonaisarvon korjauksen määrittämisen vaikeus Summa-arvon osat ovat hakkuuarvoa lukuun ottamatta ei- markkinaperäisiä taulukkoarvoja. Perustuu alueellisiin puuston kehityssarjoihin. Tuottoarvomenetelmä Laskentakoron määrittämisen vaikeus Tulevien tuottojen määrittämisen vaikeus.

6 Summa-arvon ja kauppahinnan suhde

7 Metsäalueen tuottoarvo Metsäalueen tuottoarvo määritetään kaikkien tulevaisuudessa odotettavien tulojen ja menojen nykyarvojen erotuksena. Laskennassa tulot ja menot tapahtumahetkineen poimitaan metsiköille laaditusta kehitysennusteista. Käytännössä kehitysennusteita ei voida laatia nykyhetkestä hamaan tulevaisuuteen, vaan kehitysennusteet tehdään vai tietylle laskentaajanjaksolle nykyhetkestä eteenpäin. Ajanjakson pituudeksi valitaan tyypillisesti 30 tai 50 vuotta. Tämän ajanjakson jälkeen syntyvät tulot/menot voidaan kuvata laskenta-ajanjakson loppuun määritetyn tuottoarvon perusteella. Tämä tuottoarvo voidaan rinnastaa laskenta-ajanjakson aikana syntyneisiin tuloihin/menoihin.

8 MOTTI-metsänkasvusimulaattori

9 MOTTImetsänkasvusimulaattori Motti-metsänkasvatusohjelmiston avulla voidaan tarkastella ja havainnollistaa metsikön erilaisten kasvatusohjelmien vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin ja taloudelliseen kannattavuuteen. Motti tuottaa puuston kehitysennusteita kasvu- ja tuotosmallien avulla. Motin kasvumallit ovat pitkäaikaisen tutkimustyön tulos. Ne pohjautuvat laajoihin maastomittauksiin sekä inventointikoealoilta että pitkään seuratuilta kestokokeilta.

10 MMLmotti

11 MEKA MMLmotti Versio n

12 MEKA

13 MEKA

14 MEKA

15 Uusi metsänhintatutkimus Kauppa-arvomenetelmän käyttö edellyttää, että on kerätty tiedot kiinteistökaupoista vertailuaineistoksi, josta lasketaan hintojen vaihtelua kuvaavia malleja. Metsätiloista on inventoitu metsävaroja kuvaavat tunnukset metsäsuunnittelun menetelmillä. Tutkimus painottuu markkinoilla vapaaehtoisissa kiinteistökaupoissa maksetun hintatason ja hintojen vaihtelun selvittämiseen (hintatekijät). Eri menetelmien vertaaminen; summaarvomenetelmän tulosten vertaaminen toteutuneisiin kauppahintoihin. Metsätiloihin sijoittamisen kannattavuus. Uuden arviointimenetelmän kehittäminen

16 Kauppahinta ja summa-arvo v aineisto

17 Edustavien metsätilakauppojen aineisto v Poiminta kauppahintarekisteristä tilaa yli 10 ha ja 5 tilaa 2-10 ha kustakin metsäkeskuksesta (yht. 325) Ositettu otanta suhteessa arvioituun puuston tilavuuteen (satelliittikuvat) Metsävaratunnukset Solmu-muodossa Kaupantekoajankohdan mukaan Metsätalouden maa (ei rantaan rajoittuvia) Kirjallinen lupa tiloja ostaneilta (julk./metsäsijoittajan muotokuva) Metsätilat ja metsäkeskukset tukivat aineiston keruuta

18 Hintatutkimuksen aineisto v kaupoista Luovutuksista on laskettu keskimääräiset metsävaratunnukset ja hinnat metsäkeskuksittain, kun tilan pinta-ala on vähintään 10 ha Pintaala, Boniteetti, Metsäkeskus Kauppoja, (yli 10 ha) kpl ha m3/ha/v Häme-Uusimaa ja rannikko Lounais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi ,0 23,2,2 24,2 25,5 32,9 33,5 34,4 29,5 38,0 30,2 37,5 6,0 5,7 6,3 5,1 5,9 3,9 4,3 5,4 4,0 2,6 2,6 1,6 Puuston tilavuus, m3/ha 85,9 84,0 86,0 77,8 80,4 74,9 71,1 74,0 74,7 73,8 70,2 37,6 Kauppahinta, /ha Kauppahinta, /m3 35,7 34,8 31,3 36,6 34,7 23,2 28,4 34,2 28,5 16,9 16,1 17,

19 Arvio puuston keskitilavuudesta tiloille metsäkeskuksittain kun metsätilakauppa tehdään alakvartaalin, mediaanin tai yläkvartaalin mukaiseen hehtaarihintaan, yli 10 ha kaupat. Maanmittauslaitoksen kaupparekisteri Kauppahinta Puuston tilavuusarviot Kauppahintatilasto/Metinfo Metsäkeskus Alakvart. Med. Yläkvart. tutkimus Alakvart. Med. Yläkvart. (yli 10 ha) /ha /ha /ha /m3 m3/ha m3/ha m3/ha Häme-Uusimaa ja rannikko Lounais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Pohjanmaa ja rannikko Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohj.-Pohjanmaa Lappi ,7 34,8 31,3 36,6 34,7 23,2 28,4 34,2 28,5 16,9 16,1 17,

20 Eri aineistojen vertailua Muuttuja v v Kauppahinta ( ) Summa-arvo ( ) Realisoitava puusto ( ) Odotusarvopuusto ( ) Maapohjan arvo ( ) Taimikon arvo ( ) Odotusarvolisä ( ) Kauppahinta ( /ha) Summa-arvo ( /ha) Realisoitava puusto ( /ha) Odotusarvopuusto ( /ha) Maapohjan arvo ( /ha) Taimikon arvo ( /ha) Odotusarvolisä ( /ha) Puumäärä (m3 ) Puumäärä (m3 /ha) 70,7 75,7 76,2 Tukkiprosentti 37,3 27,5 36,8 Pinta-ala (ha) 28,2 29,0 24,6

21 Alustavia summa-arvomalleja v aineisto Alue Malli R2 Hav. E-S MA = 0,77 * SA 0,88 *** 151 K-S MA = 0,72 * SA 0,80 *** 101 P-S MA = 0,55 * SA 0,70*** 75 K-maa MA = 0,73 * SA 0,83 *** 327 Malleissa: MA = markkina-arvo ( ) SA = summa-arvo ( ), ilman odotusarvolisää

22 Metsän hinta 1995 Hintamallit alueittain: Alue Hintamalli R2 1 Y = *SA Y = *SA Y = *SA Y = *SA Y = *SA 0.77 Malleissa: Y = SA = kokonaiskauppahinta (mk) summa-arvo (mk)

23 Alustavia summa-arvomalleja v aineisto; kokonaisarvon korjaus osaarvoissa Alue Malli Koko maa MA = 2,6 * MAA + 0,33 * TAI + 0,61 * OAP + 0,59 * REP R2 = 0,84 Hav = 326 Malleissa: MA = markkina-arvo, MAA = maapohjan arvo, (Tapion taulukot) TAI = taimikon arvo, (Tapion taulukot) OAP = odotusarvoinen puusto, (10 v. reaaliset kantohinnat) REP = heti hakattava puusto, (kolmen viime kuukauden kantohintojen keskiarvo)

24 Koko maan summa-arvomalli v aineisto Root MSE R-Square Dependent Mean Adj R-Sq Coeff Var Parameter Estimates Parameter Standard Variable Label DF Estimate Error t Value Pr > t SA_maan_arvo SA_maan_arvo SA_taimikon_arvo SA_taimikon_arvo SA_realisoitumatonpuusto SA_realisoitumatonpuusto <.0001 SA_odotusarvolisä SA_odotusarvolisä SA_realisoituvapuusto SA_realisoituvapuusto <.0001 lämpösumma lämpösumma

25 Laskentakoron arviointi Laskentakoron arviointi on ehkä metsäekonomian vaikein kysymys, koska sijoitushorisontti on poikkeuksellisen pitkä. Sitä on etsitty kolmella tavalla: 1. Korko etsitään niin, että paljaan maan arvo saadaan kaavan mukaan positiiviseksi. 2. Metsäekonomistit ovat suositelleet valintaan periaatetta, että etsitään korko vaihtoehtoisista sijoituksista. Tällaisina on pidetty pitkäaikaisia ja määräaikaisia talletuksia, obligaatioita, joukkovelkakirjalainoja. 3. Kansainvälisen kiinteistöarvioinnin standardin (IVSC) mukaan korko tulisi etsiä sijoituksista ja markkinoilta, markkinaehtoinen korko

26 Metsätila, sen metsiköt A, B, C ja D ja niiden tulonodotussarjat Kauppahinta = A x (a 1 /1,0p n 1 + a 2 /1,0p n 1+ n 2 + a 3 /1,0p n 1+ n 2+ n 3) + B x (b 1 /1,0p n ) + C x (...) + D x (...) A, B, C, D a 1, a 2, a 3 b 1, b 2, b 3 n 1, n 2, n 3 1/1,0p Metsiköiden pinta-alat A, B, C, D Metsiköstä A odotettavat tulot ajankohtina n 1, n 1 +n 2, n 1 +n 2 +n 3 Metsiköstä B odotettavat tulot ajankohtina n 4, n 4 +n 5, n 4 +n 5 +n 6 Tulonodotusajat vuosissa Diskonttauskorko (odotusajan pituudesta riippuva korko) Metsätila, sen metsiköt ja tulonodotussarjat. Markkinoilla maksettu kauppahinta on yhtä suuri kuin tulonodotusten nykyarvo, kun metsänomistajan aikapreferenssi eli subjektiivinen korko on tunnettu

27 Ennakkotuloksia kauppahintatutkimuksen (06-07) metsäkeskuksittain lasketuista keskiarvoista Metsäkeskus (yli 10 ha) Kauppoja, kpl Pintaala, ha Kauppahinta, /ha Summaarvo, /ha 1 (rann.) & 3 Lounais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi ,0 23,2,2 24,2 25,5 32,9 33,5 34,4 29,5 38,0 30,2 37, Tilakokonaisuuskorjaus,% Sis. korko % 5,2 7,0 5,9 4,5 4,4 3,9 3,9 5,5 5,7 5,1 7,1 6,1

28 MMLmotti Table 5. The average hectare prices ( /ha) of forest properties in growing volume groups and the rate of return percentage. Observation material of years 1995 and Southern part of Finland Year Volume of grow- Obs, n Price, /ha Rate of Obs, n Price, /ha Rate of ing stock, m 3 /ha return, % return, % under , , , , , , , , , ,5 over ,l ,8

29 Puumäärä ja sisäinen korko (v aineisto) Puuta m3/ha Sisäinen korko max 10 % Log. y = 54,45ln(x) + 1,3621 R² = 0,1933 Puustom3 (Puustom3) Lin. (Puustom3) Lin. y = 13,324x + 19,961 R² = 0,1891

30 Johtopäätöksiä Faustmannin kaavan mukaiset klassiset diskonttauslaskelmat vakiokoroilla eivät selitä markkinahintojen muodostusta. Alhaisiin korkoihin perustuvat laskelmat yliarvioivat metsäomaisuuden arvoa Sijoittajat eivät käyttäydy täydellisten pääomamarkkinoiden oletusten mukaan Sijoittajien subjektiivinen korkovaade näyttää riippuvan odotusajan pituudesta Sijoittajien käyttäytymisessä heijastuvat ahneus, suhtautuminen riskiin, markkinainformaation puute ja perinnönjättömotiivi Suurta korkovaadetta ilmentävät kolme ensin mainittua tekijää ja neljättä vaatimaton korkonäkemys ja sijoittaminen seuraavan sukupolven jatkuvuuteen

31 Menetelmäkritiikkiä Miksi yksityisen metsänomistajan metsäomaisuus tulisi arvottaa tavalla (nykyperusteisella summa-arvomenetelmällä), jolle ei ole esitetty taloustieteellisiä perusteita jonka tieteellistä validiteettia ei ole esitetty missään joka poikkeaa kaikesta muusta sijoitusomaisuuden arvottamiskäytännöstä joka perustuu taloustieteen/metsäekonomian omintakeiseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Kun summa-arvomenetelmää sovelletaan ja sen tuloksia tulkitaan virheellisesti, muodostuu tarve korjata menetelmällä saatuja tuloksia. Summa-arvomenetelmä on taloustieteen näkökulmasta validi tapa laskea metsän arvo, jos esimerkiksi diskonttokorkoa ja veroja koskevat lähtökohdat ovat yhdenmukaisia yleisten taloustieteellisten periaatteiden kanssa. Lähde: Esa-Jussi Viitala, Metla,

32 Metsäkaupat Suomessa 1985-I/09 Etelä-Suomi Keski-Suomi EKI Pohjois-Suomi

33 Metsäkaupat Suomessa 1982-I/10 Yli 2 ha Forest Real Estate sales years /i over 2 ha Number of sales Mean price, /ha Year

34 Metsän hinta, kauppojen lukumäärä ja kantohinnat Suomessa 1995-I/09 (nimellishinnat)

35 Kiitos

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko

Lisätiedot

42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena

42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena 42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 18.2.2005 Hyväksytty 9.8.2005 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin

Lisätiedot

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen Tekniikan tohtorin

Lisätiedot

Ruotsissa on herännyt keskustelu pakkolunastuksen

Ruotsissa on herännyt keskustelu pakkolunastuksen Simo Hannelius Natura 2000 -verkoston arviointiperusteista: Eikö markkinahinnoista ole suojelualueiden arviointiperusteiksi? Suojelu korvausperusteisiin vaikuttavana tekijänä Ruotsissa on herännyt keskustelu

Lisätiedot

Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003

Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003 Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Esa Uotila Esa Uotila Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003 Uotila, E. 2005. Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen

Lisätiedot

Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005

Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005 Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Esa-Jussi Viitala Esa-Jussi Viitala Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005 Viitala, E.-J. 2010. Stora

Lisätiedot

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/1/mwp143.htm ISBN 978-951-4-2216-6 (PDF) ISSN 1795-15X Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle Kari Hyytiäinen, Olli

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213 Pellervo Economic Research Institute Reports 213 METSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUDESTA JA PUUN TARJONNASTA VUOTEEN 2015 Tapio

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 5/2013 Yhteismetsän ja sen osuuden arvo Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 18.10.2013 Kemijärven, Kuusamon,

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA PTT työpapereita 164 PTT Working Papers 164 METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA Jyri Hietala Anna-Kaisa Kosenius Anna-Kaisa Rämö Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 164 ISBN

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/07

Kiinteistöarviointi 4/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Syksyn esitelmätilaisuus torstaina 18.10.2007 vierailijana Aivar Tomson Virosta. IVS-koulutustilaisuus 29.11.2007. Lisätietoa sivuilla 6 ja 7. Suomen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän kannanotot Helsinki 2011 Työryhmämuistio mmm 2011:3, osa 1 1 Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän kannanotot Helsinki 2011 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE

Lisätiedot

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsät Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsä pähkinänkuoressa UPM Yhteismetsä sopii metsänomistajille, jotka arvostavat muun muassa; tehokasta puuntuotantoa

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Verohallitus 2.10.2009 päivitetty 27.8.2010 Päivitetty ohje tulee voimaan 1.9.2010 kuitenkin siten, että lomakiinteistöjen keskineliöhintoja ranta-asemakaavaalueella

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa

Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa PTT raportteja 232 PTT Reports 232 Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa Jyri Hietala Markus Lahtinen Petri Mäki-Fränti Sami Pakarinen Helsinki 2011 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen

Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen AKA-KOKEEN KYSYMYKSET OSIO I Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen Mitä Hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevissa määräyksissä (KA ry) todetaan kiinteistönarvioijan suhteesta toimeksiantajaan? Mallivastaus:

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU

HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU Mika Haring

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen,

Lisätiedot

Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja

Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Markku Penttinen ja Antrei Lausti Metsänomistamisen markkinariski Laskentatoimi ja rahoitus Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja rahoituksen menetelmin.

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/07

Kiinteistöarviointi 3/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen syksyn esitelmätilaisuus torstaina 23.8.2007 sekä Baltic Valuation Conference 6-8.9.2007. Lisätietoa sivuilla 6-9.

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Marraskuu 2014 OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot