p uv k o e r er e v Pa m l

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "p uv k o e r er e v Pa m l"

Transkriptio

1 Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon kehittämissuunnitelma Tampereen kaupunki 2009

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Tietotuotanto- ja laadunarviointiyksikkö Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Tampereen kaupunki palveluverkon ohjausryhmä Kannen taitto: Birgitta Helsing Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2009 ISSN-L ISSN ISBN

4

5

6 SISÄLLYS Miksi tarvitaan palveluverkon kehittämissuunnitelma? KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät Työn eteneminen ja aikataulu Hyvinvointipalvelujen verkoston kehittämistä ohjaavat periaatteet TAUSTATIEDOT Väestön kehitys Tampereen seutukunnan väestökehitys vuosina Tampereen väestökehitys vuosina Kaupunkirakenteessa tapahtuvat muutokset Rakentamisen ja kaavoituksen yhteys palveluverkon suunnitteluun Seutuyhteistyö YLEISIÄ LINJAUKSIA KEHITTÄMISKOHTEIDEN ESITTELY Keskitettyjen palvelujen kehittämisesitykset Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Palvelualueittaiset kehittämiskohteet Eteläinen palvelualue Kaakkoinen palvelualue Koillinen palvelualue Läntinen palvelualue Keskustan palvelualue PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTUKSEN SEURANTA JA PÄIVITYS KEHITTÄMISKOHTEIDEN TIIVISTELMÄ LÄHTEET LIITTEET... 81

7

8 Miksi tarvitaan palveluverkon kehittämissuunnitelma? Tampere on vetovoimainen kasvukeskus, jonka väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuosikymmeninäkin voimakkaana. Kaupunki kasvaa sekä täydennysrakentamisen että uusien asuntoalueiden rakentamisen kautta. Viime vuosien tunnusomaisia piirteitä kasvussa ovat: 1) ympäristökuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi) voimakas väestönkasvu, joka olennaisilta osiltaan saa käyttövoimansa Tampereelta, 2) Tampereen voimakas sisäinen muuttoliike, joka johtuu ennen muuta lisääntyvän vaurauden mahdollistamasta asumisväljyyden tavoittelusta ja 3) lisääntyvä maahanmuuttajien osuus kaupungin kasvusta, joka asettaa uusia vaatimuksia palvelujen sisällölle. Tampereen hyvinvointipalvelujen verkosto on varsin hyvä ja kattava. Kaupunkisuunnittelussa otetaan vähintäänkin tyydyttävästi huomioon palvelutarpeet erityisesti uusien asuinalueiden suunnittelussa, mutta palveluverkon kokonaistarkastelun puute on ongelma erityisesti täydennysrakentamista tarkasteltaessa ja keskitettyjen palveluiden sijaintia mietittäessä. Hyvinvointipalveluiden kannalta kaksi tärkeintä huomiota Tampereen väestösuunnitteen kehitysluvuista ovat vanhusväestön, erityisesti yli 80-vuotiaiden, määrän lisääntyminen ja toisaalta kouluikäisten määrän selkeä notkahdus, jonka kuitenkin odotetaan oikenevan nykytasolle jo nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Palveluiden kehittämissuunnitelman on tarkoitus olla eri tahojen yhteinen näkemys siitä, miten palveluverkkoa tulevaisuudessa kehitetään vastaamaan paremmin muuttuviin palvelutarpeisiin, toimintaympäristön muutoksiin sekä määrällisiin ja laadullisiin muutosvaatimuksiin, joita esittävät asukkaat, tai jotka johtuvat esimerkiksi lainsäädännöstä. Kehittämisen reunaehdot ja hankkeiden priorisoinnin tekee kaupunginvaltuusto taloudellisen liikkumavaran puitteissa Kehittämissuunnitelman keskeisenä lähtökohtana on kaupungin strategiaan kirjattu tavoite palveluiden asiakaslähtöisyydestä. Toinen keskeinen perusasia on palvelujen mahdollisimman tasavertainen tarjonta kaupungin eri osissa ja kaikille kaupungin asukkaille. Palveluverkon tarkastelu tapahtuu kolmen palvelutyypin: lähi-, alue- ja keskitettyjen palveluiden kautta. Palveluiden saatavuus ja tavoitettavuus ovat tärkeimmät arviointikohteet. Sen lisäksi huomioon on otettava lainsäädännöstä ja kaupunginvaltuuston päätöksistä johtuvat laadulliset ja määrälliset reunaehdot. 7

9 Alueellinen tarkastelu tapahtuu viiden maantieteellisen palvelualueen (eteläinen, kaakkoinen, koillinen, läntinen ja keskusta) kautta. On huomattava, että kyseessä on suunnittelua palveleva eikä hallinnollinen aluejako. Aluejaon avulla on tarkoitus organisoida myös asukkaiden kuuleminen. Myös tähän suunnitelmaan on kerätty kansalaispalaute pormestarin ja apulaispormestareiden vetämien kuulemistilaisuuksien kautta. Alueellisesti on nähtävissä suuria eroja. Vaikka vanhusten määrä lisääntyy kaikilla alueilla, niin muutos on selvästi suurin lännessä. Siellä myös oppilasmäärät vähenevät ennusteiden mukaan rajuimmin. Lasten ja koululaisten määrä kasvaa varsinkin kaakossa ja koillisessa uusien asuinalueiden myötä. Etelässä ja Lännessä liikenneväylät toimivat palvelujen käytön esteinä. Keskustan alue taas on palvelujen saatavuuden kannalta erityisasemassa, koska valtaosa keskitetyistä palveluista on sijoitettu sinne. Tampereen palveluverkkoa on tarpeen tarkastella yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa. Vuoden 2008 lopulla valmistui seudullinen palveluverkkoselvitys, jonka tulokset on otettu huomioon Tampereen suunnitelmassa. Yhteistyötä on jo nyt monella osa-alueella, mutta nykyistä tiiviimpi sopimuksiin ja yhteisesti hyväksyttyihin periaatteisiin perustuva yhteinen palvelutarjonta helpottaisi monin tavoin seudun asukkaiden arkea, vähentäisi byrokratiaa, tehostaisi palveluverkon käyttöä ja olisi siten taloudellisestikin edullisempaa. Seutuyhteistyössä korostuvat kuntarajojen läheisyydessä tarjotut lähipalvelut (esim. perusopetus, päivähoito ja kirjastopalvelut) ja toisaalta keskitetyt palvelut kuten erityisryhmille suunnatut palvelut ja toisen asteen koulutuspalvelut. Kuntatalouden rajalliset mahdollisuudet edellyttävät palveluiden järjestämisessä optimaalista taloudellisuutta. Se tarkoittaa mm. tehokasta tilankäyttöä ja uusien tilojen osalta hyvää suunnittelua ja edullisimman toteutustavan perusteellista tutkimista. Huomioon tulee erityisesti ottaa palvelujen saavutettavuus (esim. joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät sekä reittien ja rakennusten esteettömyys). Tässä suunnitelmassa aikajänne ulottuu vuoteen 2030, kun arvioidaan toimintaympäristön ja keskeisten palvelutarpeiden muutoksia. Konkreettisista hankkeista suurin osa painottuu vuosiin Kiireellisimpinä ja tärkeimpinä useiden vuosien kehityshankkeina nostetaan esiin ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen. Sen olennaisia osia ovat Koukkuniemen alueen kehittäminen vuosina ja merkittävä tehostetun palveluasumisen lisääminen. Toinen saman tärkeysluokan asia on kouluverkon mukautuminen vähentyviin oppilasmääriin. Tässä suunnitelmassa painotetaan koulutilojen yhteiskäyttöä, moninaiskäyttöä ja yhtenäisen peruskoulun toteuttamista nykyistä johdonmukaisemmin. Tärkeää on seurata oppilastilannetta säännöllisesti, koska muuttoliike ja uusien suurien asuntoalueiden rakentuminen saattavat vaikuttaa oppilastilanteeseen olennaisesti. 8

10 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA LÄH- TÖKOHDAT 1.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät Pormestari nimesi hyvinvointipalvelujen verkoston kehittämissuunnitelman ohjausryhmän Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Lasse Eskonen ja jäseniksi tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen, tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö Tuula Martikainen, kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho, vs. strategiapäällikkö Reija Linnamaa, kaupunginsihteeri Maria Länsiö, toimitusjohtaja Ilkka Ojala, palvelutuotantojohtaja Päivi Sillanaukee (varalla ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen), palvelutuotantojohtaja Asko Koskinen (varalla perusopetuksen johtaja Hannu Suoniemi), kehityspäällikkö Jorma Lehtisaari ja taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö. Ohjausryhmän sihteeristön muodostavat suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen, controller Tero Tenhunen ja kehittämiskoordinaattori Monika Sola. Ohjausryhmän nimeämisen taustalla on Tampereen kaupunginstrategia, jossa yhtenä tavoitteena on kirjattu, että kaupungin palveluverkko vastaa väestö- ja kaupunkirakenteen muutoksiin. Nimittäessään ohjausryhmän pormestari antoi valmisteluaikaa vuoden 2008 loppuun asti. Pormestarin jatkoi päätöksellään ohjausryhmän toimikautta maaliskuun loppuun 2009 asti. Jatkoajan syynä oli mm. se, että voidaan ottaa huomioon talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman kannanotot, jotka koskevat palveluverkkoa. Lisäksi valmisteilla on investointien pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla on myös vaikutusta palveluverkon suunnitteluun. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut ohjata ja johtaa hyvinvointipalvelujen verkoston kehittämissuunnitelman valmistelua. Ohjausryhmä on määritellyt tavoitteet ja tehtävät. Lisäksi ohjausryhmä on nimennyt työskentelyssä mukana olleet alatyöryhmät. 1.2 Työn eteneminen ja aikataulu Ohjausryhmä käynnisti työskentelyn heti nimityksen saatuaan ja nimesi työskentelyyn seuraavat alatyöryhmät: kirjastopalvelut, Koukkuniemen alueen kehittämisen alatyöryhmä, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoidon ja perusopetuksen alatyötyöryhmä, lukiopalvelut, liikunta- ja nuorisopalveluiden alatyöryhmä, kotona asumista tukevien palveluiden alatyöryhmä ja joukkoliikenteen alatyöryhmä. Lisäksi alkuvaiheessa työskenteli alatyöryhmä, joka mietti palvelujakoa lähi-, alue- ja keskitettyihin palveluihin. Alatyöryhmät aloittivat työnsä elokuussa 2007 ja työstivät kehittämisesityksiään ohjausryhmän ja myöhemmin kaupunginhallituksen suunnittelujaoston hyväksymän väliraportin ( , 89 ) linjausten mukaisesti. Kaupunginhallituk- 9

11 sen suunnittelujaosto hyväksyi tässä yhteydessä suunnittelun pohjaksi esitetyn palvelualuemallin jatkotyöskentelyn pohjaksi. Väliraportissa jaettiin palvelut myös lähi-, alue- ja keskitettyihin palveluihin. Näiden linjausten mukaisesti alatyöryhmät jatkoivat työskentelyään tarkastellen kaupunkia viiden palvelualueen näkökulmasta ottaen huomioon lähi-, alue- ja keskitetyt palvelut. Alatyöryhmien esitykset saatiin koottua yhteen maaliskuussa Huhtikuussa järjestettiin ohjausryhmän ja kaikille alatyöryhmien jäsenille yhteinen työpajapäivä, jossa käsiteltiin esityksiä ja työstettiin niistä yhteistä näkemystä. Tältä pohjalta valmisteltiin yhteenveto, joka esiteltiin konserninhallinnon johtoryhmälle Saatujen palautteiden ja esityksiin tulleiden tarkennuksien jälkeen työstettiin raporttiluonnos, jonka tarkoituksena oli olla pohja esiteltäessä hyvinvointipalvelujen verkoston kehittämisesityksiä kuntalaisille. Raporttiluonnos esiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto palautti selvityksen uudelleen valmisteluun niin, että valmistelussa otetaan huomioon kuntalaispalaute ja sen jälkeen asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen suunnittelujaostoon. Kuntalaisten kuulemistilaisuuksia järjestettiin viisi, yksi kullakin palvelualueella. Eteläisellä palvelualueella tilaisuus oli , kaakkoisella , koillisella , läntisellä sekä keskustan palvelualueella. Puheenjohtajina tilaisuuksissa toimivat pormestari ja apulaispormestarit. Tilaisuuksissa oli näytteillä ko. alueen palveluverkostoa ja kehittämiskohteita koskevaa materiaalia. Alustuksen jälkeen osanottajat pienryhmissä miettivät alueen palveluverkon haasteita ja kehittämisideoita, joita puitiin yleiskeskustelussa. Asukasiltoihin osallistui yhteensä noin 200 kuntalaista. Monet esitykset tukivat palveluverkostotyössä esiin nousseita kehittämisesityksiä. Kriittisesti suhtauduttiin koulu- ja lukioverkon sekä kirjastoverkon muutosesityksiin. Esiin tuli jonkin verran myös uusia kehittämisideoita, kuten kansalaistalot, kuntosaleja ikäihmisille, Vehmaisiin nuorisotalo ja Tesomalle lisää liikuntatiloja. Tilaisuuksissa pidetyssä alustuksessa esiteltiin palveluverkon suunnittelutyön periaatteet, joita tilaisuuksissa ei juurikaan kommentoitu. Kommentteja tuli lähinnä suunnittelun pohjaksi luotuun palvelualuejakoon. Kritisoitiin koillisen palvelualueen kokoa ja Järvensivun kaupunginosaa esitettiin liitettäväksi keskustan palvelualueeseen eteläisen palvelualueen sijaan. Asukastilaisuuksien lisäksi Valma-valmistelufoorumiin nostettiin esiin väliseksi ajaksi joitakin hyvinvointipalvelujen verkoston kehittämiseen liittyviä aihealueita. Toiveena oli saada kuntalaisten mielipiteitä tekojääalueista, kouluverkon hyödyntämisestä muuhun toimintaan, omalääkäripalveluiden sijoittumisesta sekä ikäihmisten keskustan alueella olevien palveluiden saavutettavuudesta. Valman kautta saatu palaute jäi vähäiseksi, palautteita saatiin 34, joista suuri osa (22 kpl) koski Järvesivun koulun tulevaisuutta. Muutoin palautteissa koulutilojen osalta todettiin, että ne soveltuvat varsinkin esiopetuksen, mutta myös 10

12 päivähoidon käyttöön, jos tiloissa tehdään tarvittavat muutostyöt. Koulutilojen monikäyttöisyyttä erilaisina harrastustiloina pidettiin järkevänä. Jääalueiden osalta toivottiin, että lähellä kouluja ja koteja säilytetään luistelumahdollisuudet. Joillekin omalääkärin sijainti keskustassa sopii hyvin, kunhan palveluita tarjotaan myös omalla alueella esim. ikäihmisille. Ikäihmisten palvelujen osalta todettiin, että peruspalvelut kuten ateria- ja virkistyspalvelut pitää olla omalla alueella. Lisäksi yksi kommentti koski Lamminpään kirjaston säilyttämistä. Valmistelun aikana on saatu palautetta Läntisen palvelualueen osalta alueellisen vaikuttamisen foorumin eli ALVARIn kautta. Länsi-Alvari on työstänyt alueen palveluverkon kehittämisestä raportin, jonka se luovutti palveluverkon ohjausryhmälle Tämän jälkeenkin Länsi-Alvarissa on käsitelty palveluverkkoon liittyviä asioita. Alueen kirjastoverkon osalta Länsi-Alvari antoi lausuntonsa Syksyllä 2008 käynnistyi myös Eteläisellä palvelualueella Etelä-Alvari. Etelä- Alvarilaisia oli mukana alueen asukasillassa ja näin osallistuivat työskentelyyn. Palveluverkon valmisteluun on liittynyt myös sellaisia kehittämisesityksiä, joita esitettiin jo talousarviovuodelle Näiden osalta järjestettiin erillisiä keskustelutilaisuuksia. Pääosin tilaisuudet koskivat päivähoitoa ja perusopetusta. Niitä järjestettiin elokuussa 2008 Muotiala-talossa, Takahuhdin koulussa, Tesomajärven koulun Ikurin toimipisteessä sekä Kanjonin koulun Hallilan toimipisteessä. Myös Messukylän lukiossa järjestettiin syyskuun alussa keskustelutilaisuus muutosesityksestä. Vuotta 2009 koskeneet esitykset käsiteltiin talousarviokokousten yhteydessä lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa (118 ) ja osaamis- ja elinkeinolautakunnan kokouksessa ( ). Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuodelle 2009 päätti, että Takahuhdin ja Hallilan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään ja että tähän liittyen päivähoitopaikkojen lisärahoitustarve on vuositasolla euroa, joka pitää huomioida budjetin jatkovalmistelussa. Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuodelle 2009 päätti, että Messukylän lukion toimintaa jatketaan ja kehitetään sen nykyisessä koulukiinteistössä ja yleisemmin Tampereen kaupungin lukioverkkoon palataan sen jälkeen, kun seudullinen lukioverkkoselvitys valmistuu. Kaikki edellä esitellyt kuntalaispalautteet ja esitykset on käsitelty palveluverkkotyöhön liittyvissä alatyöryhmissä ja ohjausryhmässä. Näiden pohjalta kehittämisesityksiä on työstetty eteenpäin. Palveluverkon kehittämissuunnitelman valmistelun yhteydessä on tullut eri tahoilta aloitteita ja esityksiä: Lamminpään Vasemmisto ry:n lähettämä kirje Lamminpään kirjaston säilyttämisestä Järvensivun omakotiyhdistys ry:n päivätty kirje Järvensivun koulun säilyttämisestä 1-6 vuosiluokkien kouluna 11

13 Järvensivun koulun vanhempainyhdistyksen lähettämä adressi Järvensivun koulun säilyttämisestä 1-6 vuosiluokkien ja esiopetuksen yksikkönä ja koulupoluksi esitetään nykyisen polun säilyttämistä eli Sampolan koulua Kimmo Saarisen , Johanna Salmen , Minna Saarisen , Pirkko ja Veikko Piiraisen sekä Hanna Keski-Nisulan ja Petri Ruuskan lähettämät kirjeet liittyen Järvensivun koulun säilyttämisestä 1-6 vuosiluokkien kouluna. Kirjeissä on kannanottoja myös Järvensivun koulupolun suhteen. Edellä luetellut esitykset on käsitelty ao. alatyöryhmissä sekä ohjausryhmässä kehittämissuunnitelman valmistelun yhteydessä. Asukastilaisuuksien jälkeen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle esiteltiin palveluverkon kehittämissuunnitelman tilannekatsaus (69 ). Suunnittelujaostolle esiteltiin ne periaatteet, joiden pohjalta palveluverkon kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu. Lisäksi esiteltiin joitakin suuria kehittämiskohteita sekä saatu kuntalaispalaute. Suunnittelujaosto hyväksyi valmistelua ohjaavat periaatteet ja jätti asian jatkovalmisteluun niin, että valmistelussa otetaan huomioon Vaarityöryhmän esiintuomia asioita ja etsimällä Koukkuniemen Jukolatalolle uudenlaista vanhushuollon käyttöä ja että Järvensivun koulun käyttöä jatketaan sillä periaatteella, että 1-6 luokat jatkavat siellä. Lisäksi päätettiin, että kehittämissuunnitelman luonnos tuodaan maaliskuussa 2009 suunnittelujaoston käsittelyyn. Kehittämissuunnitelma luovutetaan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston käsittelyn jälkeen pormestarille. Tämän jälkeen kehittämissuunnitelma viedään tiedoksi kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Kehittämiskohteet käsitellään erikseen ao. lautakunnissa normaalin päätöksentekomenettelyn mukaisesti. 1.3 Hyvinvointipalvelujen verkoston kehittämistä ohjaavat periaatteet Palveluverkoston kehittämissuunnitelma on strateginen suunnitelma vuosille Se ohjaa jatkossa palveluverkon suunnittelua ja kehittämistä. Kehittämissuunnitelman valmistelussa yhtenä tavoitteena oli saada aikaan palveluverkon suunnittelua ohjaavat periaatteet, jotka ovat palveluverkon kehittämisen pohjana myös tulevina vuosina. Kehittämissuunnitelmassa on linjattu, millainen palveluverkko tarvitaan suunnitteilla oleville uusille asuinalueille ja mitä vaikutusta sillä on jo olemassa olevaan palveluverkkoon. Lisäksi kehittämissuunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä palveluverkon kehittämiseksi, varsinkin lähivuosille. 12

14 Palveluverkon kehittämisen periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa (96 ). Periaatteita on kahdeksan: 1. Palveluverkkoa tarkastellaan kuntalaisen näkökulmasta. 2. Taataan palvelujen saavutettavuus ja alueellinen tasavertaisuus, jota tarkastellaan palvelualuejaon avulla. 3. Noudatetaan palvelujakoa lähi-, alue- ja keskitettyihin palveluihin. 4. Väestön kasvun, ikä- ja kaupunkirakenteen muutokset ja niistä aiheutuvat palvelutarpeiden muutoksien vaikutukset palveluverkkoon ennakoidaan ja otetaan huomioon. 5. Uusien asuinalueiden palveluverkosto suunnitellaan ottaen huomioon niiden vaikutukset koko kaupunkirakenteeseen. 6. Otetaan huomioon yksityinen palvelutuotanto. 7. Selvitetään seutuyhteistyön vaikutus palveluverkon kehittämiseen. 8. Taloudelliset resurssit ohjaavat osaltaan palveluverkon kehittämistä. Näin ollen palveluverkon kehittämistyössä on otettava huomioon tilojen tarkoituksenmukainen, tehokas ja monipuolinen käyttö. Esitetyt palveluverkon kehittämisen periaatteet kytkeytyvät tiiviisti yhteen. Näin ollen ne muodostavat kokonaisuuden, eikä niitä voida käsitellä irrallaan toisistaan. Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa pitää kaikkiin näkökohtiin kiinnittää huomiota ja ratkaisua ei voida tehdä vain yhden periaatteen mukaisesti. Ratkaisua tehtäessä kaupungin kokonaisetu pitää olla keskeisessä asemassa. Lähtökohtana palveluverkkotarkastelussa on asiakaslähtöisyys (periaate 1). Asiakaslähtöisyys on yksi Tampereen kaupungin strategian arvoista ja se korostuu myös vuosien pormestariohjelmassa. Asiakaslähtöisyyttä on korostettu palveluverkon kehittämissuunnitelman valmistelussa myös kuntalaisten osallistumisella työskentelyyn. Valmistelussa on käytetty asukasiltoja, Valma-valmistelufoorumia ja Alvaria eli alueellisen vaikuttamisen foorumia, jotta on saatu palautetta suoraan asukkailta. Tavoitteena on käsitellä palveluverkkoa asiakaslähtöisesti niin, että asukkaille tarjotaan saavutettavuudeltaan tasavertaiset palvelut eri puolilla kaupunkia (periaate 2). Tarkastelun pohjaksi on luotu kaupunkiin palvelualuejako. Kukin palvelualue muodostuu maantieteellisestä alueesta, jolla asukkaat pääsääntöisesti saavat päivittäiset peruspalvelunsa (lähi- ja aluepalvelut). Kaupunki on jaettu viiteen palvelualueeseen: keskusta, eteläinen, kaakkoinen, koillinen ja läntinen (palvelualueet on esitetty kansilehden toisella puolella). Liitteessä 1 on esitelty kunkin palvelualueen nykyinen palveluverkosto sekä kartta keskitetyistä palveluista. 13

15 Palvelualuejako mahdollistaa asiakaslähtöisemmän näkökulman palvelujen suunnittelulle ja kehittämiselle, palvelutarpeen määrittelylle ja eri toimijoiden väliselle alueelliselle yhteistyölle. Palvelualueiden avulla voidaan tarkastella myös palveluiden tarjonnan tasa-arvoisuutta eri puolilla kaupunkia. Palvelualuejako on myös pohjana muodostettaessa alueellisia osallistumisfoorumeita kuten Länsi-Alvari ja Etelä-Alvari. Alvari-toiminta on tarkoitus laajentaa koko kaupunkiin, kaikille viidelle palvelualueelle. Palvelujen saavutettavuuden osalta ei ole esitetty tiettyjä kilometrimääriä, vaan korostettu asukkaiden joustavia ja turvallisia kulkuyhteyksiä. Joissakin palveluissa kilometrimäärät nousevat esiin mm. perusopetuksessa, jossa niiden perusteella määritellään koululaisten kuljetusetuuksia. Joukko- ja palveluliikenteen kehittämisellä voidaan parantaa palvelujen saavutettavuutta. Tarkoitus on käynnistää koulukuljetusten osalta tarkempi selvitys joukko- tai palveluliikenteen kehittämisestä niin, että se tukee koulumatkoja parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluverkon kehittämisen kannalta oleellista on huomata, että rakennetun ympäristön saavutettavuuden lisäksi kuntalaisten toimintaympäristö on laajentunut myös tietoverkkoihin. Sähköisten palveluiden kehittäminen ja laajempi käyttöönotto helpottaa monelta osin kuntalaisten asiointia ja palveluiden tavoitettavuutta. Sähköiset palvelut mahdollistavat esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin, automatisoivat palvelun tuottamiseen vaadittavia toimenpiteitä sekä mahdollistavat palveluiden laadun tarkkailun ja parantamisen erilaisia automaattisia mittareita apuna käyttäen. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat vapauttamaan resursseja, jotka voidaan kohdistaa sinne, missä niitä tarvitaan. Sähköisten palveluiden kehittämisen myötä palvelujen saavutettavuus paranee ja asiakkaan ei välttämättä tarvitse käydä fyysisesti jossakin toimipisteessä. Eri palvelumuodot säilyvät silti tarpeen mukaan rinnakkaisina palvelutapoina. Sähköisten palvelujen teknisessä kehittämisessä tavoitellaan asiakkaiden kannalta helppokäyttöisiä ja yleisesti omaksuttavia palveluja. Tällä hetkellä on käytössä sähköisiä palveluja, jotka mahdollistavat ajanvaraukseen, ilmoittautumiseen ja verkkomaksamiseen liittyviä toimintoja. Näitä toimintoja kehitetään myös jatkossa. Tarkoitus on ottaa käyttöön sähköinen resepti, jota kehitetään käyttöön oton myötä. Tilavarausjärjestelmää on tarkoitus kehittää ja laajentaa koskemaan esim. ulkoliikuntatiloja. Vuonna 2009 alkaa Kohti kumppanuutta KuntaIThankkeena, jossa rakennetaan lapsiperheiden ja nuorten sekä palvelutuottajien yhteinen tietojärjestelmäkokonaisuus. Hankkeessa kehitetään eri ohjelmien avoimia rajapintoja ja SOA-periaatetta käyttäviä verkkopalveluja. Tässä projektissa aloitetaan Tampereen avoimen arkkitehtuurin rakentaminen. Yhä enemmän sähköisissä palveluissa huomioidaan seudullinen näkökulma. Sähköisiä ratkaisuja (esim. PIKI-verkkokirjasto) toteutetaan yhdessä ympäristökuntien kanssa yhä yhtenäistyvälle asiakaskunnalle. 14

16 Lähi-, alue- ja keskitettyjen palvelujen (periaate 3) määrittelyssä asiakaslähtöisyys on ollut keskeinen lähtökohta. Lähipalvelulle tunnusomaista on palvelun käytön toistuvuus sekä turvallisuuden ja saavutettavuuden varmistaminen. Lähipalveluita ovat mm. päivähoito, pienten lasten koulut, äitiys-, lasten- ja aikuisneuvolat, kotihoito, lähikirjasto, pallokentät, luistinradat ja uimapaikat. Aluepalveluiden tunnuspiirteet ovat samankaltaisia lähipalveluiden kanssa. Erona on maantieteellisesti laajempi asiakaspohja. Saavutettavuudessa korostuu julkinen liikenne ja palvelun sijoittuminen alueella keskeisesti. Kyse on erikoisosaamisen keskittämisestä ja tätä kautta mittakaavaetujen saavuttamisesta. Aluepalvelut tukevat monesti alueen lähipalveluja. Nämä palvelut yleensä sijoittuvat asukkaan omalle palvelualueelle, kuitenkin joissakin tapauksissa palvelun toimipiste voi sijaita myös toisella palvelualueella, jos se on hyvin saavutettavissa. Esimerkkejä aluepalveluista ovat päivähoidon leikkitoiminta, peruskoulun 7-9 vuosiluokat, aluekirjastot, urheilukentät, tekojääalueet, uimarannat ja hallit, sosiaali- ja terveysasemat sekä ikäihmisten palvelukeskukset. Sekä lähi- että aluepalvelujen on vastattava joustavasti palvelutarpeiden muutoksiin. Näin ollen palveluverkon on pystyttävä muuntumaan tarpeiden mukaisesti. Keskitetyissä palveluissa oleellista on maantieteellisesti laaja asiakaspohja ja tätä kautta saavutettu riittävä volyymi palvelujen tuottamiselle. Kysymys voi olla myös erityisryhmän palvelusta tai palvelusta, joka vaatii merkittävää resursointia, erikoisosaamista ja -laitteistoa. Keskitettyjä palveluita ovat mm. vieraskielinen päivähoito ja perusopetus, toisen asteen koulutus (ml. lukiokoulutus), pääkirjasto, jäähallit, uintikeskus, erikoissairaanhoito, erityisryhmien asumispalvelut ja vanhainkotipalvelut. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (periaate 4) ovat oleellinen osa palveluverkon suunnittelussa. Kaupungin väestön kasvu, väestön ikäryhmittäiset sekä alueelliset muutokset vaikuttavat merkittävästi palveluverkkoon ja sen kehittämiseen. Tampereen asukasmäärän ennustetaan kasvavan noin asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Väestön ikärakenteen muutokset on myös otettava suunnittelussa huomioon: ikäihmisten määrä kasvaa, samoin pienten lasten määrä, kun taas kouluikäisten määrä yhä vähenee. Väestön kasvu ja ikärakenteen muutokset näyttäytyvät eri tavalla eri palvelualueilla, joten sekin on otettava huomioon palveluverkon suunnittelussa. Toisaalla voidaan joutua rakentamaan uusia toimitiloja palvelujen järjestämiseksi, toisaalla palvelutarve vähenee ja voidaan luopua toimitiloista. Suunnitteluun vaikuttavat merkittävästi kaavoituksen ja asuntorakentamisen myötä tapahtuvat kaupunkirakenteen muutokset (periaate 5). Uusien asuinalueiden palveluverkkoa suunniteltaessa on asiaa tarkasteltava aina laajemman alueen näkökulmasta ja otettava huomioon lähialueet, niiden olemassa oleva palveluverkko ja vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen. Isojen uusien asuinalueiden rakentumisella voi olla vaikutusta koko kaupungin palveluverkon 15

17 uudelleen tarkasteluun, koska on vaikeasti ennakoitavissa, miten sisäinen muuttoliike vaikuttaa muiden alueiden palvelutarpeisiin. Uusille alueille joudutaan rakentamaan omat palveluverkkonsa, samanaikaisesti voidaan muualla joutua sopeuttamaan palveluverkko väheneviin tarpeisiin. Uusien alueiden suunnittelussa korostuu yhteistyö kaavoituksen, kaupunkirakentamisen ja palveluiden järjestäjien kesken. Seutuyhteistyö (periaate 7) liittyy läheisesti väestömuutoksiin sekä kaupunkija sen lähialueiden rakentamiseen ja kehittymiseen. Seudulliset väestömuutokset heijastuvat varsinkin tiettyjen palvelujen järjestämiseen esimerkiksi toisen asteen koulutukseen ja kulttuuripalveluihin. Toisaalta kuntien raja-alueiden palvelujen järjestämisessä ja palveluverkon suunnittelussa on mahdollisuus löytää taloudellisesti ja tilojen tehokkaan käytön kannalta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Seutuyhteistyön merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän. Kaupunkiseudulla rakennetyömallityössä on ennustettu jopa asukkaan kasvua vuoteen 2030 mennessä. Tampere, seutukunnan keskuksena, suhtautuu myönteisesti ja avoimesti seutuyhteistyöhön. Seutuyhteistyön tiivistymiselle luo pohjaa seutuyhteistyön periaatteista ja kustannusten korvaamisesta sopiminen. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä tehtiin vuonna 2008 sopimukset kustannusten korvaamisesta päivähoidon ja perusopetuksen osalta. Tampereen seutukunnassa on käynnissä useita seudullisia hankkeita, jotka liittyvät rakennemallin, asuntopoliittiseen ohjelman, liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä ilmasto- ja elinkeinostrategian valmisteluun. Eri palvelujen osalta toimii seudullisia yhteistyöryhmiä. Seudullinen palveluverkkoselvitys perusterveydenhuollon, perusopetuksen ja päivähoidon osalta valmistui joulukuussa Palveluverkkotyöt kytkeytyvät toisiinsa ja yhteistyötä on tehty tiiviisti. Seudullisessa palveluverkkoselvityksessä on hyödynnetty Tampereen palveluverkon väliraportissa olevaa materiaalia ja pohjana on käytetty samaa palvelujakoa lähi-, alue- ja keskitettyihin palveluihin. Tarkemmin seudullisesta palveluverkkotyöstä on kohdassa 2.4 Seutuyhteistyö. Yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat ovat merkittävä resurssi palvelutuotannossa (periaate 6). Yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat täydentävät palvelutarjontaa ja palveluverkkoa. Yksityistä palvelutuotantoa on erityisesti liikunta- ja kulttuuripalveluissa, terveydenhuollossa, asumispalveluissa sekä päivähoidossa. Kaupunki voi osaltaan luoda toimintaedellytyksiä yksityisille tai kolmannen sektorin toimijoille. Kehittämissuunnitelmassa ne on pyritty huomioimaan ainakin ostopalveluina hankittavien palveluiden tasolla. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, liikunta- ja sivistyspalveluiden kohdalla tarkastelu on osittain tätäkin laajempi. Ne on otettu huomioon eri karttatarkasteluissa. Taloudelliset resurssit ohjaavat palveluverkon suunnittelua (periaate 8). Lähtökohtana on pidettävä, että palveluverkko on tehokkaassa käytössä. Väestö- ja ikärakenteen muutosten myötä on joustavasti pystyttävä muuttamaan palvelu- 16

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80)

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 2010-luvun palveluverkko: joustavat palvelukeskittymät ja sähköiset verkkopalvelut Valmisteluryhmän esitys ohjausryhmän loppuraportiksi

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta TOIMINTA-AJATUS Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukykyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaa sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Pirkanmaan palveluverkko 2040

Pirkanmaan palveluverkko 2040 Maakuntakaava 2040 Pirkanmaan palveluverkko 2040 MKH 19.1.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2015 ISBN 978-951-590-314-3 Kuvat Ilpo Tammi Taitto Ilpo Tammi Sisällys 1. Johdanto 4 2. Tavoitteet

Lisätiedot

TAMPERE. Uusi museo tuo luonnon lähelle TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010. Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

TAMPERE. Uusi museo tuo luonnon lähelle TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010. Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010 Uusi museo tuo luonnon lähelle Sivu 16 TALOUSARVIO 2011: Edessä on maltillisen kasvun vuosi

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot