Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa"

Transkriptio

1 tieteessä Raija Malmström vastaava ylilääkäri, klinikkaryhmän johtaja HYKS päivystys ja valvonta -klinikkaryhmä Eva Kiura tieteellinen toimittaja THL, Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Finohta Tomi Malmström DI, tutkija, projektipäällikkö Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu, HEMA Instituutti (Institute of Healthcare, Engineering, Management and Architecture) Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa Ruotsin päivystyspoliklinikoiden kiireellisyysluokitteluista ja hoitoprosesseista on julkaistu tuore kirjallisuuskatsaus. Suomessa kiireellisyysluokitteluun liittyviä käytäntöjä ei ole ennen tätä selvitystä tutkittu. Ruotsin ja Suomen päivystyspoliklinikoiden kiireellisyysluokittelut eroavat toisistaan merkittävästi. Tieteellinen näyttö eri kiireellisyysluokitusten turvallisuudesta ja luotettavuudesta on puutteellista. Paulus Torkki DI, tutkija Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu, HEMA Instituutti Marjukka Mäkelä tutkimusprofessori THL, Finohta Vertaisarvioitu VV Päivystyspoliklinikalle saapuvien potilaiden kiireellisyysarvion (triage) ensisijaisena tavoitteena on löytää ne potilaat, joiden ennuste voi heiketä odottamisen seurauksena. Potilaan oireiden, vammamekanismien, muiden esitietojen ja löydösten perusteella sairaanhoitaja määrittelee potilaan tulosyyn sekä arvioi tämän tarvitseman hoidon kiireellisyyden, tarvittaessa lääkäriä konsultoiden. Erityistä huomiota kiinnitetään vitaalitoimintojen arvioimiseen. Arvioinnin perusteella määritellään pisin mahdollinen odotusaika lääkärille ja potilas asetetaan sen mukaiseen kiireellisyysluokkaan. Päivystyspisteen käyttämästä luokittelujärjestelmästä paljolti riippuu, mitä arvioidaan ja missä järjestyksessä. Päivystyspoliklinikoilla on aina tehty kiireellisyysluokittelua jossain muodossa. Kiireellisimmän hoidon tarpeessa olevat potilaat on vastaanottavan henkilön ammattitaidolla pyritty tunnistamaan ja ohjattu lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon muiden ohi. Muut potilaat on tutkittu pääosin tulojärjestyksessä. Päivystysten ruuhkautuessa sairaalat alkoivat 1960-luvulla Amerikassa ja myöhemmin muuallakin kehittää omia luokittelujärjestelmiä päivystyspotilaiden priorisointiin. Viime vuosikymmeninä on eri puolilla maailmaa syntynyt tarve tarkentaa ja yhtenäistää kiireellisyysluokitteluja. Nykyisin 4 5 erilaista luokittelujärjestelmää on laajalti käytössä (1). Päivystyspotilaan arviointi ei ole helppoa, koska oireiden, löydösten, vammojen ja sairauksien kirjo on valtava. Siksi myös kiireellisyyden arviointiin laadituista luokitteluista on kehittynyt monimutkaisia järjestelmiä, jotka hyödyntävät potilaan tulosyytä ja vitaaliparametreja eri tavoin. Näitä järjestelmiä on käytetty jopa laskutuksen perustana. Ruotsissa on vastikään julkaistu päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelusta ja hoitoprosesseista kirjallisuuskatsaus (2), jossa esitellään myös Ruotsin päivystysten käytännöt. Finohta on julkaissut katsauksesta suomenkielisen tiivistelmän (3), mutta Suomen päivystysten vastaavia käytäntöjä ei ole aiemmin tutkittu. Kartoitimme kyselyllä ympäri vuorokauden toimivien päivystysten kiireellisyysluokittelua koskevat käytännöt Suomessa. Tämä artikkeli esittelee myös Ruotsin kirjallisuuskatsauksen pääkohdat ja pohtii Ruotsin ja Suomen kiireellisyysluokittelujen eroja. Triage-termistä Ranskan kielestä peräisin oleva termi triage juontaa juurensa Napoleonin ajan sotakirurgiassa käytettyyn potilaiden kiireellisyysluokitteluun (4). Nykyään triage on yleistermi, jota käytetään katastrofilääketieteessä, sairaalan ulkopuolisessa ensihoitopalvelussa ja sairaaloiden päivystystoiminnassa kuvaamaan potilaan kiireellisyysluokittelua. Kiireellisyysarvio on riippumaton ajasta ja paikasta, joten arvioinnin avuksi laaditut luokittelujärjestelmät on voitu ottaa käyttöön eri päivystyspisteissä ja eri maissa. Suomen päivystystoiminnan arjessa triage-sanaa käytetään puhuttaessa muistakin päivystyskäynnin alussa tehtävistä päätöksistä, kuten päivystyksen työnjaosta ja potilaiden ohjaamisesta päivystyksestä muiden palvelujen piiriin. Tämä aiheuttaa melkoista käsitteellistä sekaannusta. Tässä katsauksessa triagella tarkoitetaan päivystyspoliklinikan potilaiden kiireellisyysluokittelua. 699

2 Taulukko 1. Käytössä olevia kiireellisyysluokitteluja. Järjestelmä Käytössä olevat kiireellisyysluokittelut Kaikki yleisimmin käytössä olevat kiireellisyysluokittelut ovat viisiportaisia. Ne jakavat päivystykseen saapuvat potilaat luokkiin sen aikatavoitteen mukaan, jolloin heidän tulee viimeistään päästä lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon. Osa luokitteluista on hyvinkin tarkkoja portaittain eteneviä toimintaohjeita tai algoritmeja, joiden käytöstä on julkaistu laajoja käsikirjoja. Luokittelut poikkeavat toisistaan merkittävästi ominaisuudet Kansainvälinen, käytössä useissa maissa Australian Triage kehitetty Australiassa Aika lääkärille pääsyyn on Scale (ATS) (5) määritelty ja suorituskyvylle on asetettu laatutavoitteet. Triage uusitaan tarvittaessa. Luokittelua käytetään A australiassa kliinisenä indikaattorina, vertaisarvioinnin työkaluna ja rahoituksen perustana. Canadian Triage and Acuity Kehitetty Kanadassa 1999, uusittu 2004 ja Aika Scale (CTAS) (6) lääkärille pääsyyn määritelty. Erilliset versiot maaseutua ja lapsipotilaita varten. Tulokset raportoidaan internetissä. Käyttää tulosyyhyn perustuvaa tietokoneohjelmaa. Triage on toistettava määräajoin tai jos potilaan tilassa tapahtuu muutoksia. Manchester Triage Kehitetty Englannissa. Aikatavoitteet määritelty. Tulo- Scale (MTS) (7) syyhyn ja vitaaliparametreihin perustuva algoritmi. Emergency Severity Kehitelty USA:ssa 1990-luvun lopulla. Luokittelu perustuu Index (ESI) (8) sairauden vakavuuden ja resurssitarpeen arvioon. Neljällä päätöksenteon vaiheella potilaat jaetaan viiteen luokkaan. K kolmelle vähiten kiireellisille luokalle ei aseteta aikatavoitteita. Triage uusitaan tarvittaessa. Kansallinen, käytössä Ruotsissa Medical Emergency Triage Kehitetty Ruotsissa 2004 lähtien. Vitaalilöydöksiä koskeand Treatment System vat tiedot yhdistetään oireisiin ja löydöksiin perustuvaan (METTS) (9) algoritmiin, joita on 43 erilaista. Luokitteluun sisältyy uudelleenarviointi, joka huomioi laboratoriotestien tulokset. Adaptive Process Triage Kehitetty Ruotsissa 2000-luvulla. Käyttää algoritmia, joka (ADAPT) (10) perustuu viiteen vitaaliparametriin ja 74:ään potilaan ilmoittamaan oireeseen. Ohjeistaa prosessia vitaaliparametrien seurantaan ja tutkimuksiin, esim. verikokeiden ottoon. Kansallinen, käytössä Suomessa ABCDE (11) abcde-termi kuvaa eri päivystysten käyttämiä 5-portaisia luokitteluja. Niissä huomioidaan usein kiireellisyys ja päivystyksen sisäinen työnjako. sen suhteen, mitä arvioinnissa huomioidaan ja miten työskentelyssä edetään. Osa ohjeistaa vain kertaluontoista arviointia päivystyskäynnin alussa, toiset koskevat myös jatkuvaa arviointia koko käynnin ajan. Taulukossa 1 on esitetty lyhyesti maailmalla yleisimmät käytetyt kiireellisyysluokittelut (5,6,7,8) sekä Ruotsissa (9,10) ja Suomessa (11) käytössä olevat kansalliset luokittelut. Lisäksi omia kansallisia luokitteluita on monissa maissa, mm. Sveitsissä, Italiassa, Taiwanissa ja Etelä-Afrikassa (12). Ruotsin sairaaloiden päivystyspoliklinikoista yli 70 % käyttää jotain kiireellisyysluokittelua. METTS-järjestelmää käyttää 33 %, ADAPT-järjestelmää 28 % ja MTS-järjestelmää 22 % päivystyksistä (lyhenteet on avattu taulukossa 1). 12 % käyttää jotain muuta tai itse suunniteltua järjestelmää (2). Suomessa kiireellisyysluokitteluita on kehitetty ja tutkittu erityisesti traumapäivystyksissä (13). Yhteispäivystysten kiireellisyysluokittelut yleistyivät Suomessa 2000-luvun puolivälissä. Monin paikoin otettiin käyttöön viisiportainen ns. ABCDE-luokittelu, josta tosin ei ole olemassa yhtenäistä, julkaistua ohjeistusta. Eri päivystysten tarpeisiin on laadittu erilaisia versioita, joista Kuopion käyttämä on kuvattu Kuopion yhteispäivystystutkimuksessa (14). ABCDE:n kiireellisyysluokat on esitetty taulukossa 3. Käytännössä ABCDE-luokittelut sisältävät ohjeita siitä, miten tavallisimmat tulosyyt jaetaan eri kiireellisyysluokkiin, esimerkkeinä päänsärky, rintakipu ja hengenahdistus. Suomessa kolme päivystysyksikköä käyttää ja muutamat yksiköt ovat siirtymässä ESI-luokitteluun (Emergency Severity Index) (8). Viisiportainen ESI-luokittelu on kehitetty Yhdysvalloissa ja sitä käytetään myös monissa Euroopan maissa, esim. Hollannissa. Ruotsin käytäntöjen arviointi Vuonna 2010 ruotsalainen terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) julkaisi laajan katsauksen päivystysten kiireellisyysluokittelusta ja hoitoprosesseista (2). Aikuisia akuuttihoidon potilaita käsitteleviä tutkimuksia oli haettu tietokannoista järjestelmällisesti vuodesta 1966 maaliskuuhun Katsauksen johtopäätöksissä keskityttiin Ruotsissa käytössä olevien luokitteluiden arviointiin. 700

3 tieteessä Kirjallisuutta 1 Fitzgerald, G, Jelinek, G, Scott D, Gerdtz M. Emergency department triage revisited. Emerg Med J 2010;27: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm Potilaiden kiireellisyysluokittelu ja hoitoprosessit sairaalan päivystyspoliklinikalla. Käännös ja toimitus Eva Kiura. Finohta. Arviointiseloste 1/ Textbook of adult emergency medicine. 3. painos. Churchill Livingstone Elsevier 2009; Australasian College for Emergency Medicine. Guidelines on the implementation of the Australasian triage scale in emergency departments. media/policies_and_guidelines/ G24_Implementation_ATS.pdf Murray M, Bullard M, Grafstein E. Revisions to the Canadian emergency department triage and acuity scale implementation guidelines. CJEM 2004;6: Manchester Triage Group. Emergency triage. 2. painos. Harayana: Blackwell Publishing Inc Gilboy N, Tanabe P, Travers D, Rosenau A, Eitel D. Emergency severity index, version 4: implementation handbook. Agency for Healthcare Research and Quality. Rockville, MD, AHRQ Publication No Widgren BR, Jourak M. Medical emergency triage and treatment system (METTS). A new protocol in primary triage and secondary priority decision in emergency medicine. J Emerg Med 2011: Göransson KE, von Rosen A. Interrater agreement: a comparison between two emergency department triage scales. Eur J Emerg Med 2011;18: Kantonen J, Kaartinen J, Mattila J ym. Impact of the ABCDE triage on the number of patients visits to the emergency department. BMC Emergency Medicine 2010;10: Christ M, Grossman F, Winter D, Bingisser R, Platz E. Modern triage in the emergency department. Dtsch Artztebl Int. 2010;107: Kallio P, Meretoja O, Salminen P, Arjatsalo C. Liikennevalo-ohjaus tehostaa päivystysleikkaustoimintaa ja parantaa henkilökunnan työhyvinvointia. Suom Lääkäril 2006;61; Miettola J, Halinen M, Lipponen P, Hietakorpi S, Kaukonen M, Kumpusalo E. Kuopion yhteispäivystystutkimus. Yleislääkäripäivystyksen toimivuus ja odotusajat kiireellisyysluokittain. Suom Lääkäril 2003;58: Järvi U. Vain lääkäri voi tehdä röntgenlähetteen. Suom Lääkäl 2011;66: Farrohknia N, Castren M, Ehrenberg A ym. Emergency department triage scales and their components: A systematic review of the sientific evidence. Scan J of Trauma, Resusc and Emerg Med 2011;19:42. Taulukko 2. Kiirellisyysluokitusten (triage) käyttö päivystyksen väestöpohjan mukaan Suomen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja yhteispäivystyksissä. Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yhteispäivystys Vastanneet Ei- Triage käytössä Triage käytössä Triage käytössä yhteensä vastanneet Väestöpohja kyllä ei kyllä ei kyllä ei (arvio) < > Yhteensä Taulukko 3. ABCDE-luokittelun aikatavoitteet. Luokka A B C D E Kiireellisyys Heti alle 10 min alle 1 tunti alle 2 tuntia Ei päivystyksellisen hoidon tarvetta Tieteellinen näyttö Ruotsissa käytettävistä kiireellisyysluokitteluista havaittiin puutteelliseksi (2). On mahdotonta arvioida, onko jokin järjestelmistä muita parempi turvallisuuden, luotettavuuden tai toistettavuuden osalta. Johtopäätöksissä todetaan kuitenkin, että jos potilaan kiireellisyys on luokiteltu vähäiseksi, riski kuolla lyhyen ajan sisällä arvioinnin tekemisestä on erittäin pieni. Tässä mielessä arvioidut luokittelujärjestelmät ovat turvallisia. Katsauksen mukaan potilaiden ohjaaminen eri hoitopoluille lyhentää sekä odotusaikoja lääkärille että päivystyksessä vietettyä kokonaisaikaa. Näyttö on vahvinta yksinkertaisimmille tapauksille suunnitellusta hoitopolusta, ns. ohituskaistasta ( fast track ). Ohituskaista ei lyhennä ainoastaan sille ohjattujen potilaiden odotusaikoja, vaan nopeuttaa myös muiden potilaiden pääsyä lääkärin vastaanotolle. Kokeneen lääkärin osallistuminen kiireellisyyden arviointiin todettiin hyödylliseksi. Potilaiden odotusaika lääkärille ja päivystyksessä vietetty kokonaisaika lyhenevät ja lisäksi niiden potilaiden määrä vähenee, jotka poistuvat päivystyksestä tutkimatta. Itsenäisen sairaanhoitajavastaanoton hyödyllisyydestä ei vielä ole riittävää tutkimusnäyttöä. Ruotsin katsauksessa arvioitiin myös vieritestien ja sairaanhoitajan kirjoittaman röntgenlähetteen hyödyllisyyttä. Molemmat lyhentävät potilaiden päivystyksessä viettämää aikaa edellyttäen, että myös vastaukset katsotaan nopeasti. Suomen osalta on tärkeää huomioida, että lainsäädäntömme ei salli sairaanhoitajan tekevän röntgenlähetettä. Säteilyturvakeskus on muistuttanut asiasta vastikään Lääkärilehdessä (15). Suomen tilanne Kartoitimme tätä katsausta varten Suomessa ympäri vuorokauden toimivien erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyspisteiden käyttämät kiireellisyysluokittelut sekä niitä koskevat tulevaisuuden suunnitelmat. Kysely lähetettiin keväällä 2011 näiden yksiköiden (n = 60) vastaaville lääkäreille. Kyselyyn vastasi 50 yksikköä, joita koskevat tulokset esitetään yksiköiden koon mukaan jaoteltuna taulukossa 2. Vastaamatta jättäneet olivat joko terveyskeskuksia tai aluesairaaloita. Yksiköistä 36 ilmoitti käyttävänsä kiireellisyysluokittelua potilaan tilan arvioinnissa. Kiireellisyysluokittelu oli käytössä kaikissa erikoissairaanhoidon ja noin kolmasosassa perusterveydenhuollon päivystyksissä sekä noin 80 %:ssa yhteispäivystyspisteistä (taulukko 2). Suuren väestöpohjan (yli asukasta) yksiköistä lähes 90 % käytti luokittelua. Sen käyttöönottoa tai laajentamista erikoissairaanhoidon puolelle suunniteltiin kahdeksassa yksikössä. ABCDE-luokittelua käytti suurin osa (n = 34) 701

4 17 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti. Sosiaalija terveysministeriön selvityksiä 2010:4. 18 Lindsberg, PJ, Häppölä O, Kallela M, Valanne, L, Kuisma, M, Kaste, M. Door to thrombolysis: ER reorganization and reduced delays to acute stroke treatment. Neurology 2006;67:334 6 Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmaisseet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake) Raija Malmström, Eva Kiura, Marjukka Mäkelä: Ei sidonnaisuuksia. Tomi Malmström: Konsultointi (Nordic Healthcare Group Oy). Paulus Torkki: Konsultointi (kunnat, sairaanhoitopiirit NHG Benchmarking Oy:n kautta). vastanneista päivystysyksiköistä ja moni niistä oli kehittänyt ABCDE:stä omiin tarpeisiinsa soveltuvan version (n = 20). ESI-luokittelu oli käytössä tai tulossa käyttöön viidessä yksikössä. Joukossa oli sekä pieniä että suuria yksiköitä samoin kuin erillis- ja yhteispäivystyksiä eikä niiden välillä ollut muitakaan yhtäläisyyksiä, vaan ESI:n käyttöönottoa koskevat päätökset näyttivät tapahtuneen yksikkökohtaisesti. Ahvenanmaalla oli suunnitelmissa soveltaa Ruotsin ADAPTja METTS-järjestelmiä. Kiireellisyysluokittelua käyttävistä yksiköistä lähes kaikki kirjasivat potilaiden kiireellisyysluokat joko sähköisesti tai paperille. Kuitenkin vain 21 yksikköä kirjasi triage-luokituksen strukturoidusti sähköiseen tietojärjestelmään. Prosessikuvaukset vaihtelivat yksityiskohtaisista monen sivun julkaisuista lyhyisiin käytännön ohjeistuksiin. Luokittelun vaikutuksia oli arvioitu 14 päivystyksessä. Suurin osa järjestelmistä oli otettu käyttöön vuosina ja ne olivat useimmiten vaatineet henkilöstön koulutusta tai organisaatiomuutoksia. Joissakin yksiköissä kiireellisyysluokittelun käyttöönottoon liittyi myös tilojen uusiminen tai ATK-järjestelmien kehittäminen. Yleensä vastuu potilaan tilan arvioinnista oli sairaanhoitajalla. Muutamassa yksikössä arviointiin osallistuivat perushoitaja, lääkintävahtimestari tai lääkäri. Pohdinta Ruotsin ja Suomen päivystyksissä käytetään täysin eri järjestelmiä potilaiden kiireellisyysluokitteluun. Ruotsi soveltaa MTS-, METTS- ja ADAPT-luokitteluita, kun taas Suomessa käytetään eniten ABCDE:tä ja muutamissa paikoissa ESI-luokittelua. Tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa todetaan kaikkien eri maissa käytössä olevien triage-luokittelujen tutkimusnäyttö puutteelliseksi, joten niiden paremmuutta toisiinsa nähden ei voida luotettavasti arvioida (16). Yhtenäistä, julkaistua ohjeistusta Suomessa sovelletusta ABCDE-luokittelusta ei ole ja tutkimustietoa siitä on vain vähän. Kuopion yhteispäivystystutkimuksessa verrattiin sairaanhoitajan tekemää ABCDE-luokittelua lääkärin tekemään arvioon (14). Toisessa tutkimuksessa arvioitiin ABCDE:n vaikutusta potilaiden käyntimääriin (11). Merkittävä ongelma liittyykin tutkimusnäytön puutteeseen: ABCDE-luokituksen turvallisuudesta, luotettavuudesta tai toistettavuudesta ei ole julkaistu lainkaan tutkimuksia. Toinen ongelma liittyy ABCDE:n ryhmittelyyn. Luokitukseen on monin paikoin yhdistetty sekä kiireellisyyden arviointia että päivystyksen sisäistä työnjakoa. Esimerkiksi yhteispäivystyksessä ryhmittely saattaa perustua erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoon siten, että kiireellisimmät A- ja B-luokat ohjataan kategorisesti erikoissairaanhoidon lääkärille ja vähemmän kiireelliset C- ja D-luokat yleislääkärille. Pohjana on olettamus, ettei perusterveydenhuollossa olisi lainkaan kiireellisiä tilanteita. Yleislääkäri saattaa kuitenkin vastata esimerkiksi kaikista silmätapaturmista, joiden joukossa on myös välitöntä lääkärin hoitoa edellyttäviä tapauksia. Toisaalta kaikki erikoissairaanhoidon lääkärin päivystyksellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat potilaat eivät käytännössä ole kiireellisiä. Yksi syy ABCDE-luokittelun käyttöönottoon Suomessa on ollut tarve erotella päivystysruuhkasta ne kiireettömät potilaat, jotka voidaan hoitaa virka-aikana. Näitä E-ryhmän potilaita on pyritty määrittelemään monilla alueilla 2000-luvulla. STM:n Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -raportissa on esitetty kriteerit, joiden avulla pyritään yhtenäistämään päivystyspotilaiden määrittelyä kansallisesti (17). Uusi terveydenhuoltolaki korostaa potilaiden valinnanvapautta, joten väestöllä ja terveydenhuollon ammattilaisilla pitää olla yhtenäinen käsitys siitä, missä tilanteissa on syytä kääntyä päivystyksen puoleen. Päivystyksestä muualle ohjattavien potilaiden hoitoon pääsy tulee turvata (17). Useista Ruotsin raportissa tarkastelluista käytännöistä, kuten vieritesteistä ja lääkärin osallistumisesta potilaan kiireellisyyden arvioon, näyttäisi olevan riittävästi tieteellistä näyttöä koskien etenkin niiden vaikutusta potilaiden päivystyksessä viettämään aikaan (2). Siitä ei vielä ole riittävästi tietoa, mihin päivystyspotilaan prosessin eri vaiheisiin lääkärin työpanos kannattaa sijoittaa potilaan ennusteen ja lääkärin optimaalisen ajankäytön kannalta. Sairaanhoitajan tekemän röntgenlähetteen todettiin nopeuttavan prosessia, mutta säteilylain mukaan tämä menettely ei ole Suomessa mahdollista. Ohituskaistan hyötyjä arvioitaessa on otettava huomioon, että kontrolloidut tutkimukset on tehty yleensä päiväaikaan keskikokoisissa ja suurissa sairaaloissa. Tämän kaltaiset prosessit saattavat vaatia vähimmäismäärän potilaita re- 702

5 tieteessä ABCDE-luokituksen turvallisuudesta tai luotettavuudesta ei ole julkaistu tutkimuksia. surssien käytön optimoimiseksi. Ohituskaista toimii tehokkaimmin suurissa yksiköissä, kun kuormitus on maksimissaan ja henkilökuntaa paljon paikalla. On syytä muistaa, että suuronnettomuustilanteessa otetaan käyttöön toimipaikan valmiussuunnitelman mukaiset toimintaohjeet, jotka menevät normaaliajan kiireellisyysluokittelun ohjeiden ja hoitoprosessien edelle. Suomessa on tehty monilla erikoisaloilla merkittäviä yksittäisten päivystyspotilasryhmien hoitoa koskevia tieteellisiä tutkimuksia, esimerkkinä aivohalvauksen liuotushoito (18). Päivystystoiminnan kokonaisprosessien, kiireellisyysluokitusten tai hoitolinjojen vaikuttavuutta ei maassamme sen sijaan ole tutkittu. Monissa Euroopan maissa päivystysprosessien tutkimus on vilkasta ja mm. Ruotsissa on päivystyksellä myös professuuri. Päivystyshoidon opetuksen ja tutkimuksen tilanne voi Suomessakin korjaantua, kun akuuttilääketieteen erikoisala perustetaan. Päivystystoiminnan järjestelmällisen ja laajamittaisen tutkimustradition käynnistyminen olisi toivottavaa myös Suomessa. Lopuksi Päivystyspotilaan hoidon tarpeen arvioinnissa tärkeintä on tunnistaa luotettavasti ne potilaat, joiden tila heikkenee, jos lääkärin tutkimusta ja hoitoa joutuu odottamaan. Kiireellisyysarvioinnin tueksi tarvitaan yhtenäinen ohjeistus, jonka perusteella henkilöstön koulutus ja perehdytys suunnitellaan. Päivystyskäynnin alussa tehtävää luokittelua on kehitettävä jatkuvaksi arvioinniksi, sillä kertaluonteisessa arviossa potilas saattaa leimautua alkuperäiseen luokitukseen haitallisin seurauksin. Potilaan tarvitseman hoidon kiireellisyyttä on koko päivystyskäynnin ajan arvioitava hänen senhetkisen tilansa mukaan. Päivystystoiminnan tehostaminen edellyttää tulosyyn strukturoituun kirjaamiseen perustuvaa tutkimustietoa kiireellisyysluokittelun vaikutuksista eri potilasryhmien ennusteeseen ja koko päivystysyksikön toimintaan. Tutkimuksissa on otettava huomioon eettiset näkökulmat, turvallisuus ja arvioinnin toistettavuus. Kotimaista tietoa tarvittaisiin etenkin siitä, miten potilaiden luokittelu ei-kiireellisiksi vaikuttaa heidän hoitoonsa ja hyvinvointiinsa. n English summary > in english Medical urgency assessment at emergency clinics in Finland and in Sweden 703

6 ENGLISH SUMMARY Raija Malmström M.D., Ph.D. Helsinki University Hospital District Eva Kiura Tomi Malmström Paulus Torkki Marjukka Mäkelä Medical urgency assessment at emergency clinics in Finland and in Sweden When evaluating the level of medical urgency for emergency clinic patients, it is most important to reliably identify those patients whose condition will decline if they have to wait for examination and treatment by a physician. Triage is the process for determining the priority of emergency clinic patients treatment and for placing the patients in the most appropriate order with regard to examination and treatment by a physician. In spring 2010, the Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU) published an extensive systematic review concerning medical urgency levels and medical care processes at emergency clinics. Finohta (Finnish Office for Health Technology Assessment) has published a Finnish summary on the report. The report finds that although scientific evidence on the effectiveness of triage systems is lacking, the effectiveness of certain care processes has been proven. For this article, we mapped the practices used at emergency clinics in Finland to determine medical urgency. Different versions of the ABCDE classification system that have been developed at emergency clinics are widely used in Finland. The ESI (Emergency Severity Index) classification system is also sometimes used. The ABCDE classification is problematic as there are no published studies on the effectiveness of the system. 703a

ARVIOINTISELOSTE. Kuva

ARVIOINTISELOSTE. Kuva ARVIOINTISELOSTE 1 2011 Potilaiden kiireellisyyden luokittelu ja hoitoprosessit päivystyspoliklinikalla Kuva Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen yhteenveto ja johtopäätökset. Triage och flödesprocesser

Lisätiedot

Yhteispäivystyksen työnjako

Yhteispäivystyksen työnjako tieteessä Tomi Malmström DI, tutkija, projektipäällikkö Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu, HEMA instituutti (Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture) Paulus Torkki DI, tutkija

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010 Yhtenäiset päivystyshoidon Työryhmän raportti Tehtävänanto STM nimesi HYKS-erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisista kriteereistä STM asetti hankkeelle kansallisen

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Lataa Terveyskeskuspäivystyksen ABCDE-triagen ja kehittämistoimenpiteiden vaikutukset potilasvirtoihin - Jarmo Kantonen. Lataa

Lataa Terveyskeskuspäivystyksen ABCDE-triagen ja kehittämistoimenpiteiden vaikutukset potilasvirtoihin - Jarmo Kantonen. Lataa Lataa Terveyskeskuspäivystyksen ABCDE-triagen ja kehittämistoimenpiteiden vaikutukset potilasvirtoihin - Jarmo Kantonen Lataa Kirjailija: Jarmo Kantonen ISBN: 9789514496080 Sivumäärä: 108 Formaatti: PDF

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta

Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta Arviointiseloste 1/2012 Eva Kiura (toim.) eva.kiura@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 170) 00271 Helsinki Puh: 020 610 6000

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO 1 TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO Aino-Liisa Oukka Asiantuntijaneuvoston pj. Dosentti, johtajaylilääkäri PPSHP 2 Taustaa Sisältö HALO organisaatio Katsaus ja suositus Haasteet ja tulevaisuus

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Uusien menetelmien arviointi sairaanhoitopiireissä Uusien menetelmien käyttöönotolle ei yleensä virallista, organisaatiotason

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

PÄIVYSTYS Tampereella

PÄIVYSTYS Tampereella Terveydenhuollon PÄIVYSTYS Tampereella Tampereen kaupungin terveys- ja lääkäriasemat Tampereen kaupungin hammaslääkäripäivystys TAYS Ensiapu Acuta TAYS Lastentautien päivystyspoliklinikka TAYS Naistentautien-

Lisätiedot

Esh:n yhtenäiset hoitoon pääsyn perusteet

Esh:n yhtenäiset hoitoon pääsyn perusteet Esh:n yhtenäiset hoitoon pääsyn perusteet L-M Voipio-Pulkki Johtaja, stm/sto/tepa Evidence based healthcare in Finland Mäkela and Roine, Int J Technol Assess Health Care 25:Supplement 1, 2009 Käypä hoito

Lisätiedot

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS European EMR Adoption Model Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS Analytics Europe on myöntänyt 23.04.2012 Itä-Savon sairaanhoitopiirille EMR Adobtion Model -tason 6.

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea?

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Kumppanuusforum 24.8.2017 Jonna Salonen Asiantuntijalääkäri, Tieto Finland Oy Erikoislääkäri, Carea jonna.salonen@tieto.com CDSS = Clinical Decision Support System

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

ESI-triagemallin hyödyntäminen ja kehittämistarpeet Lohjan sairaalan päivystyksessä

ESI-triagemallin hyödyntäminen ja kehittämistarpeet Lohjan sairaalan päivystyksessä ESI-triagemallin hyödyntäminen ja kehittämistarpeet Lohjan sairaalan päivystyksessä Paakki, Mia 2011 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi ESI-triagemallin hyödyntäminen ja kehittämistarpeet

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Mitä ja miten PALKO tekee?

Mitä ja miten PALKO tekee? Mitä ja miten PALKO tekee? 22.9.2015 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM (1.2.2014 alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL (31.1.2014 asti) aikaisemmat

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

HOIDON TARPEEN KIIREELLISYYDEN ARVIOINTI - TOIMINTAMALLI JÄMSÄN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

HOIDON TARPEEN KIIREELLISYYDEN ARVIOINTI - TOIMINTAMALLI JÄMSÄN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA HOION TRPN KIIRLLISYYN RVIOINTI - TOIMINTMLLI JÄMSÄN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKLL Lotta hola Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta.

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta. X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa mitä voimme oppia Virosta Madis Tiik Madis Tiik, MD, Phd 14.12.2012 Tarton Yliopisto, Lääkäri 1996 Tarton Yliopisto,

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto 12.3.2013 TTY:n tutkimuksen arviointi TUT RAE 2010-2011 2 5 paneelia,

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

ESI-LUOKITUKSEN KÄYTTÄMINEN HOIDON- TARPEEN ARVIOINNISSA PÄIVYSTYKSESSÄ

ESI-LUOKITUKSEN KÄYTTÄMINEN HOIDON- TARPEEN ARVIOINNISSA PÄIVYSTYKSESSÄ OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ESI-LUOKITUKSEN KÄYTTÄMINEN HOIDON- TARPEEN ARVIOINNISSA PÄIVYSTYKSESSÄ TEKIJÄT: Minttu-Maarit Mustanoja Riku Salonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YHTEISPÄIVYSTYKSEN SAIRAANHOITAJAT HOIDON TARPEEN KIIREELLISYYDEN ARVIOIJINA

YHTEISPÄIVYSTYKSEN SAIRAANHOITAJAT HOIDON TARPEEN KIIREELLISYYDEN ARVIOIJINA YHTEISPÄIVYSTYKSEN SAIRAANHOITAJAT HOIDON TARPEEN KIIREELLISYYDEN ARVIOIJINA Katja Harle Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

National Early Warning Score (NEWS) osana triageprosessin kehittämistä Mikkelin yhteispäivystyksessä

National Early Warning Score (NEWS) osana triageprosessin kehittämistä Mikkelin yhteispäivystyksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Eeva Kuitikka National Early Warning Score (NEWS) osana triageprosessin

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Cochrane Suomessa suomalaisille COSH-ryhmän avajaiset, Helsinki 15.4.2011 Jani Ruotsalainen Miten hyödynnän cochrane-katsauksia? Miten pääsen tekemään cochrane katsauksia? Mitä hyötyä

Lisätiedot

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita VeTe Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita professori Katri Vehviläinen-Julkunen 1 professori Hannele Turunen 1 yliopistotutkija, TtT Tarja Kvist 1 lehtori, TtT Pirjo Partanen

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli -

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys EKSOTE/CAREA PALLIATIIVINEN HOITO European

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE

LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE HELSINGIN JA UUDENMAAN 1/6 LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE VÄLIRAPORTTI 1/2010 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TAVOITTEET 3 TYÖTAPOJEN KUVAUS 4 VÄLIRAPORTTI 4.1 Käyntitilastot 4.2 Henkilöstöresurssit 4.3 Puhelinliikenne

Lisätiedot

Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma

Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma Olli Halminen HEMA Institute Aalto University School of Science Olli Halminen DI (2016), Aalto-yliopisto Tekn.kand.

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET PÄIVYSTYKSESTÄ JA TRIAGE- TOIMINNASTA

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET PÄIVYSTYKSESTÄ JA TRIAGE- TOIMINNASTA Opinnäytetyö (AMK) Terveysala Terveydenhoitaja (AMK) 2016 Noora Koskinen & Lotta Salo LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET PÄIVYSTYKSESTÄ JA TRIAGE- TOIMINNASTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 DRG:n perusteet ja logiikka 10.12.2013 Page 2

Lisätiedot

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) Valtakunnalliset Neuvolapäivät 10.10.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen

Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri 26.8.2015 Riitta Aejmelaeus 1 Stafford Hospital Herätti valvovien viranomaisten huomion lukuisten yksittäisten ja julkisten yhteydenottojen

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot